Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O BUDžETSKOM SISTEMU

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), u članu 1. stav 3. menja se i glasi:

“Ovim zakonom osniva se Uprava za trezor, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), uređuje njena nadležnost i organizacija i utvrđuje obaveza osnivanja trezora lokalnih vlasti.“

U stavu 6. reči: “i ekonomije“ brišu se.

Član 2.

U članu 2. tačka 4) menja se i glasi:

„4) Finansijski plan je akt direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji sadrži procenu obima primanja i izdataka (uključujući primanja i izdatke iz sopstvenih prihoda) korisnika u bruto iznosu za budžetsku godinu;“.

U tački 7) posle reči: „organi“, dodaju se reči: „mesne zajednice, javna preduzeća, direkcije i fondovi osnovani od strane lokalnih vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom,“.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) Aproprijacija je od strane Narodne skupštine, odnosno lokalne skupštine, zakonom o budžetu Republike, odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti, dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), odnosno nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu, odnosno iznos sredstava utvrđen u finansijskom planu organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za određene namene; stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga i datih garancija;“.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) Zaduživanje predstavlja ugovaranje kredita ili emitovanje državnih hartija od vrednosti, u skladu sa posebnim zakonom;“.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) Zaduživanje zbog tekuće likvidnosti predstavlja ugovaranje kratkoročnih kredita, odnosno emitovanje kratkoročnih državnih hartija od vrednosti za finansiranje privremene nelikvidnosti budžeta, nastale usled neuravnoteženih kretanja u primanjima i izdacima tokom izvršenja budžeta;“.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) Preuzimanje obaveza predstavlja angažovanje sredstava po osnovu pravnog akta od strane korisnika budžetskih sredstava, za koja se, u momentu angažovanja, očekuje da predstavljaju gotovinski izdatak, neposredno ili u budućnosti;“.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) Konsolidovani račun trezora Republike je objedinjeni račun sredstava korisnika sredstava budžeta Republike i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara Republici, a vodi se u Upravi za trezor;“

U tački 16) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 17) – 30), koje glase:

„17) Memorandum o budžetu je srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir na osnovu kojeg se donose budžeti i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

18) Opšti bilans je sastavni deo Memoranduma o budžetu za budžetsku godinu u okviru kojeg se bilansiraju ukupna primanja i izdaci Republike, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; opšti bilans na nivou grada je akt izvršnog organa grada u kojem se iskazuju ukupna primanja i izdaci budžeta grada i budžeta gradskih opština u njegovom sastavu;

19) Korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika ili lokalne vlasti);

20) Transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose korisnicima na drugom nivou vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

21) Donacija je namenski prihod, koji se ostvaruje na osnovu ugovora između davaoca i primaoca donacije;

22) Državna pomoć je pomoć koja se daje iz budžeta Republike i budžeta lokalne vlasti, kojom se stimuliše rad određenih preduzeća ili proizvodnja određenih proizvoda principom selektivnosti, a koja se uređuje posebnim zakonom;

23) Sistem konsolidovanog računa trezora je objedinjeni račun sredstava konsolidovanih računa trezora Republike i trezora lokalnih vlasti, preko kojeg se vrše plaćanja između korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, s jedne strane i subjekata koji nisu obuhvaćeni sistemom konsolidovanog računa trezora, s druge strane i obračunavaju međubankarska plaćanja;

24) Konsolidovani račun trezora lokalne vlasti je objedinjeni račun sredstava pripadajućih korisnika budžeta lokalne vlasti, koji se otvara lokalnim vlastima, a vodi se u Upravi za trezor;

25) Podračun je evidencioni račun korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a vodi se u Upravi za trezor;

26) Zakon o završnom računu budžeta Republike je akt kojim Narodna skupština, za svaku budžetsku godinu, utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta Republike, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta Republike i finansijski rezultat budžeta Republike;

27) Odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti je akt kojim lokalna skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti i finansijski rezultat budžeta lokalne vlasti;

28) Odluka o završnom računu organizacija obaveznog socijalnog osiguranja je akt kojim nadležni organ organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i izdatke organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, sopstvene prihode i izdatke iz sopstvenih prihoda, kao i finansijski rezultat organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

29) Konsolidovani izveštaj grada je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta grada i završnih računa budžeta gradskih opština u njegovom sastavu, koji izrađuje organ nadležan za poslove finansija grada i podnosi Upravi za trezor;

30) Konsolidovani izveštaj Republike je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta Republike, završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, konsolidovanog izveštaja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, završnih računa opština i konsolidovanih izveštaja gradova, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja.“

U članu 7. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Ukoliko se izvršavanjem sredstava koja se iz budžeta Republike prenose drugim nivoima vlasti ugrozi izvršavanje Ustavom i posebnim zakonima utvrđenih obaveza Republike, ministar može privremeno da smanji, odnosno obustavi sredstva koja se prenose drugim nivoima vlasti i o tome odmah obaveštava Vladu.“

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 4.

U članu 8. stav 2. reč: “Jugoslavije“ zamenjuje se rečju: “Srbije“.

U stavu 4. tačka 1) posle reči: “osiguranja“ brišu se zapeta i reči: “sa kojeg se plaćanje može vršiti samo ako je odobreno budžetom, odnosno finansijskim planom“.

U stavu 5. reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

“Lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da po izvršenom investiranju sredstava iz stava 9. ovog člana o tome obavesti Upravu za trezor.“

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 11, posle reči: “sredstava“ dodaje se reč: “Republike“.

Posle dosadašnjeg stava 11, koji postaje stav 12, dodaje se novi stav 13, koji glasi:

“Direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava lokalnih vlasti obavezan je da po izvršenom investiranju sredstava iz st. 9. i 12. ovog člana o tome obavesti pripadajući trezor lokalne vlasti, koji će o tome obavestiti Upravu za trezor.“

Dosadašnji stav 12. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 15, reči: „8 – 12.“ zamenjuju se rečima: „8 – 14.“

Dosadašnji stav 14. postaje stav 16.

Član 5.

Član 13. menja se i glasi:

“Član 13.

Budžetski suficit, odnosno budžetski deficit je razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.

Primarni suficit, odnosno primarni deficit je budžetski suficit, odnosno budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata).

Ukupni fiskalni rezultat (po Government Finance Statistic – Statistika državnih finansija) je budžetski suficit, odnosno budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine.

Konsolidovani suficit, odnosno konsolidovani deficit je razlika između konsolidovanih javnih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i konsolidovanih javnih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Konsolidacija se vrši između različitih nivoa vlasti (Republika, lokalne vlasti i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja), uz isključivanje međusobnih transfera različitih nivoa vlasti i uključivanje doprinosa za socijalno osiguranje naplaćenih od sektora privrede.“

Član 6.

Posle člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

“Član 13a

Iznos budžetskog suficita i način njegovog raspoređivanja utvrđuje se zakonom o budžetu Republike, odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti.

Iznos budžetskog deficita i način njegovog finansiranja utvrđuje se zakonom o budžetu Republike, odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti.

Konsolidovani suficit, odnosno konsolidovani deficit utvrđuje se u konsolidovanom izveštaju Republike i sastavni je deo Memoranduma o budžetu.“

Član 7.

U članu 14. stav 1. tačka 1) alineja 4. reči: „, kao i predlog okvira u kojem lokalne vlasti mogu učestvovati u prihodima od republičkih poreza“ brišu se.

Alineja 6. menja se i glasi:

“1. oktobar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidirani Memorandum o budžetu, uzimajući u obzir posle 30. aprila ažurirani makroekonomski okvir;“.

Član 8.

U članu 16. stav 2. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 5), 6) i 7), koje glase:

“5) opšti bilans Republike Srbije;

6) konsolidovani opšti bilans Republike, kojim se vrši isključivanje međusobnih transfera različitih nivoa vlasti (republičkog, lokalnog i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja), pri čemu se uzimaju u obzir doprinosi za socijalno osiguranje naplaćeni od sektora privrede;

7) konsolidovani izveštaj Republike.“

Član 9.

U članu 24. stav 6. menja se i glasi:

“Nadležni izvršni organ lokalne vlasti utvrđuje predlog budžeta lokalne vlasti i obavezno ga dostavlja lokalnoj skupštini, u roku utvrđenom budžetskim kalendarom.“

Član 10.

U članu 26. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“Suficit utvrđen u predlogu budžeta Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti ne može se koristiti za povećanje izdataka predloženih budžetom.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 11.

Član 27. menja se i glasi:

“Član 27.

Budžet Republike, revidirani Memorandum o budžetu i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Budžeti lokalnih vlasti objavljuju se u službenim glasilima lokalnih vlasti.“

Član 12.

U članu 34. stav 1. posle reči: “Direktni“ dodaju se reči: “i indirektni“.

Član 13.

Član 35. menja se i glasi:

“Član 35.

Obaveze koje preuzima direktni, odnosno indirektni korisnik budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji odobrenoj za tu namenu tom korisniku za budžetsku godinu.“

Član 14.

Posle člana 35. dodaju se naslov iznad člana i član 35a, koji glase:

“Strana sredstva plaćanja

Član 35a

Korisnik budžetskih sredstava Republike, sredstava organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i korisnik budžetskih sredstava lokalne vlasti može imati devizni račun samo kod Narodne banke Srbije, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.

Izuzetno, ministar može odobriti korisniku iz stava 1. ovog člana otvaranje deviznog računa kod ovlašćene banke za plaćanja koja ne mogu da se izvrše preko Narodne banke Srbije, ako to zahteva specifičnost poslova tog korisnika.

Na kupovinu i prodaju stranih sredstava plaćanja, na plaćanje, naplaćivanje i prenos u stranim sredstvima plaćanja u kojima učestvuju korisnici iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Narodna banka Srbije obezbeđuje podatke o stanju stranih sredstava plaćanja na računima korisnika iz stava 1. ovog člana.

Podatke iz stava 3. ovog člana Narodna banka Srbije dostavlja Upravi za trezor mesečno, odnosno po zahtevu korisnika ili Uprave za trezor.“

Član 15.

U članu 36. stav 1. posle reči: “direktni“ dodaju se reči: “i indirektni“.

U stavu 2. posle reči: “Direktni“ dodaju se reči: “i indirektni“.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Prinudna naplata koja se odnosi na korisnika budžetskih sredstava, a u osnovu za prinudnu naplatu je naveden račun izvršenja budžeta, može se sprovesti do iznosa 50% ukupnog obima sredstava opredeljenog tom budžetskom korisniku, na teret njegove aproprijacije, čije će se izvršenje obavljati sukcesivno, prema dinamici izvršenja budžeta (mesečne kvote).“

Dosadašnji st. 4 – 9. brišu se.

Član 16.

U članu 40. stav 3. reči: “između saveznog budžeta i budžeta Republike ili“ brišu se.

U stavu 3. reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

U stavu 4. reči: “Savezne uprave carina“ zamenjuju se rečima: “organa nadležnog za poslove carina“, a reči: “na promet“ brišu se.

Član 17.

U članu 41. stav 4. reči: “se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana smanji ili direktni“ brišu se.

Član 18.

U članu 48. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od odredaba st. 1 – 4. ovog člana, sredstva tekuće rezerve budžeta Republike mogu se koristiti i za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti usled smanjenog obima primanja budžeta lokalne vlasti.“

Član 19.

Član 49. menja se i glasi:

“Član 49.

U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje kao posebna aproprijacija.

Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda na ime učešća Republike, odnosno lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

U stalnu budžetsku rezervu opredeljuje se najviše do 1,5% ukupnih prihoda za budžetsku godinu.

Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Vlada, na predlog ministra, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti, na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije.

Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini, uz završni račun budžeta.“

Član 20.

U članu 50. st. 1. i 2. posle reči: “direktnog“ dodaju se zapeta i reči: “odnosno indirektnog“.

U stavu 3. posle reči: “direktnog“ dodaju se zapeta i reči: “odnosno indirektnog“, a posle reči: „direktnom“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno indirektnom“.

Član 21.

U članu 55. stav 2. tačka 3) podtačka (3) reč: “Jugoslavije“ zamenjuje se rečju: “Srbije“.

Član 22.

U članu 61. stav 1. posle reči: „sopstvenih transakcija“ dodaju se zapeta i reči: „a u okviru svojih ovlašćenja“.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Indirektni korisnik budžetskih sredstava i korisnik sredstava organizacije obaveznog socijalnog osiguranja odgovoran je za računovodstvo sopstvenih transakcija .“

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, tačka na kraju briše se i dodaju reči: „i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.“

Član 23.

U članu 64. stav 1. menja se i glasi:

“Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i završnih računa budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti izvršava se prema sledećem kalendaru:

28. februar – indirektni korisnici budžetskih sredstava pripremaju završni račun za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima budžetskih sredstava;

28. februar – korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje pripremaju završni račun za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje;

31. mart – direktni korisnici budžetskih sredstava pripremaju godišnji izveštaj i podnose Upravi za trezor, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budžetskih sredstava kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj koji podnose Upravi za trezor, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

31. mart – organizacije obaveznog socijalnog osiguranja pripremaju odluke o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i podnose Upravi za trezor, a Republički zavod za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz završnih računa korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj koji podnosi Upravi za trezor;

15. maj – Ministarstvo priprema nacrt zakona o završnom računu budžeta Republike i zajedno sa odlukama o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja podnosi Vladi;

15. maj – lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i podnosi nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

1. jun – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja lokalnoj skupštini predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti;

15. jun – lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi Upravi za trezor odluku o završnom računu budžeta lokalne vlasti usvojenu od strane lokalne skupštine, izuzev lokalnih organa uprave nadležnih za poslove finansija gradskih opština u sastavu grada, koji svoje odluke o završnim računima budžeta dostavljaju gradu;

20. jun – lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor;

1. jul – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta Republike i odluke o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

1. avgust – Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike i dostavlja Vladi;

30. septembar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini konsolidovani izveštaj Republike, radi informisanja.“

Član 24.

Naziv Glave VIII. menja se i glasi: “VIII. UPRAVA ZA TREZOR“.

Član 25.

U članu 73. stav 1. reči: “Poslove trezora obavlja Ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, vršenjem sledećih funkcija“ zamenjuju se rečima: “Uprava za trezor obavlja sledeće poslove, i to“.

Tačka 1) menja se i glasi:

“1) finansijsko planiranje, koje obuhvata:

(1) projekcije i praćenje priliva na sistemu konsolidovanog računa trezora i na računu trezora Republike i zahteve za izvršavanje izdataka;

(2) definisanje tromesečnih i mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;“.

U tački 2) posle reči: „gotovinskim sredstvima“ dodaje se reč: „Republike“.

U tački 3) reči: „upravljanje procesima“ zamenjuju se rečima: „predlaganje postupaka“.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) uspostavljanje finansijskog informacionog sistema, koji obuhvata direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, kao i sistem javnih prihoda i javnih rashoda (stalni informacioni sistem) i upravljanje tim sistemom;“.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) – 10), koje glase:

“7) poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, i to:

(1) vođenje spiska direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i druge registre utvrđene posebnim propisima;

(2) otvaranje i vođenje evidencija o uplatnim računima javnih prihoda;

(3) raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda na odgovarajuće podračune različitih nivoa vlasti, u skladu sa zakonom;

(4) vođenje podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(5) vođenje drugih računa, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

(6) prijem, kontrola i obrada naloga za plaćanja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(7) izdavanje naloga za plaćanja na teret podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, na osnovu sudskih i drugih izvršnih naslova, ispravke grešaka i naplate usluga;

(8) obavljanje gotovinskih isplata direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(9) prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda;

(10) prijem, kontrola i obrada godišnjih izveštaja korisnika sredstava, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

(11) vođenje fiskalne statistike, u skladu sa propisom koji donosi ministar;

(12) praćenje likvidnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i davanje podataka o tome, saglasno važećim propisima;

8) obrada ličnih primanja zaposlenih, koja obuhvata:

(1) obradu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;

(2) održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima i ličnim primanjima zaposlenih;

9) praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća, koja obuhvata:

(1) praćenje procesa restrukturiranja javnih preduzeća, u skladu sa sporazumima zaključenim sa međunarodnim finansijskim institucijama;

(2) učešće u pripremi smernica za izradu strateškog plana;

(3) propisivanje smernica za izradu poslovnog plana;

(4) analizu kvartalnih izveštaja;

(5) praćenje kretanja mase zarada;

(6) izradu izveštaja za potrebe komisije nadležne za restrukturiranje;

10) evidentiranje i praćenje državne pomoći.“

Član 26.

Naziv Glave VIIIa: “VIIIa Uprava za javna plaćanja“ briše se.

Član 27.

U članu 73a st. 1. i 2. reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

Član 28.

U članu 73b st. 1. i 2. reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Direktor Uprave za trezor može da ima zamenika.“

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: „trezor“.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „javna plaćanja“, na svim mestima, zamenjuju se rečju: “trezor“, a tačka 2) briše se.

Član 29.

Naslov iznad člana 73v i član 73v brišu se.

Član 30.

U članu 73g tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: “kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje trezora.“

Član 31.

Naslov iznad člana 73d i član 73d menjaju se i glase:

“Raspolaganje sredstvima

Član 73d

Nalozi za čije plaćanje nisu obezbeđena sredstva, evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema, ako zakonom nije drukčije određeno.

Ministar bliže uređuje postupak za izvršenje naloga za plaćanje iz stava 1. ovog člana.“

Član 32.

U članu 73đ reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

Član 33.

U članu 73e stav 3. briše se.

Član 34.

U članu 73ž reči: „Uprava za javna plaćanja“ zamenjuju se rečima: „Uprava za trezor naplaćuje naknadu za usluge izvršenih javnih plaćanja i“.

Član 35.

Naslov iznad člana 73z i član 73z brišu se.

Član 36.

U članu 73i stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za rad Uprave za trezor mogu se obezbediti i u budžetu Republike.“

U st. 2. i 3. reči: “javna plaćanja“ zamenjuju se rečju: “trezor“.

Član 37.

Posle člana 73i dodaju se naslov iznad člana i član 73j, koji glase:

“Trezor lokalne vlasti

Član 73j

Trezor lokalne vlasti obavlja sledeće poslove, i to:

1) finansijsko planiranje, koje obuhvata:

(1) projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora lokalne vlasti i zahteve za izvršavanje izdataka;

(2) definisanje tromesečnih i mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;

2) upravljanje sredstvima na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti na koji se uplaćuju primanja i sa kojeg se vrše plaćanja iz budžeta, koje obuhvata:

(1) upravljanje likvidnošću;

(2) upravljanje finansijskim sredstvima;

3) upravljanje dugom, koje obuhvata:

(1) upravljanje pregovorima o zaduživanju;

(2) vođenje evidencije o dugu;

(3) upravljanje primanjima od zaduživanja;

4) budžetsko računovodstvo i izveštavanje, koje obuhvata:

(1) obradu plaćanja i evidentiranje primanja;

(2) vođenje poslovnih knjiga;

(3) finansijsko izveštavanje;

(4) pripremu i izradu svih izveštaja i izradu završnog računa budžeta lokalne vlasti, kao i izradu konsolidovanog izveštaja završnog računa budžeta grada;

5) kontrolu rashoda, koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;

6) praćenje kretanja mase zarada u javnim preduzećima na nivou tog trezora i dostavljanje izveštaja Ministarstvu.“

Član 38.

Posle člana 73j dodaju se naslov iznad člana i član 73k, koji glase:

“Privremena obustava prenosa sredstava

Član 73k

Ukoliko nadležni organ lokalne vlasti ne dostavi Ministarstvu izveštaje i akte u skladu sa ovim zakonom, ministar može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike, do momenta dostavljanja traženih izveštaja i akata.“

Član 39.

U članu 74. reči: „2.000 do 20.000“ zamenjuju se rečima: „5.000 do 50.000“.

U tački 2) reči: “19, 20, 22. i 23.“ zamenjuju se rečima: “13a, 19, 20, 22, 23, člana 24. stav 6. i člana 32.“

U tački 7) reči: “o računovodstvu i izveštavanju iz“ zamenjuju se rečima: “člana 8. st. 10. i 13. i“.

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 9), koja glasi:

“9) ako ne postupi po odredbi člana 73k ovog zakona.“

Član 40.

U članu 80. posle reči: “budžeta“ dodaje se reč: “Republike“. Dodaje se stav 2, koji glasi:

“Do ustanovljavanja vrhovne eksterne revizorske institucije, skupština lokalne vlasti će odlučiti o angažovanju revizora sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta lokalne vlasti.“

Član 41.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija utvrdiće se rok do koga se mogu vršiti plaćanja sa podračuna korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sa kojih se na dan stupanja na snagu ovog zakona vrše plaćanja.

Član 42.

Uprava za trezor počeće sa radom 1. avgusta 2005. godine.

Odredbe ovog zakona kojima se stavljaju van snage odredbe Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02 – u daljem tekstu: Zakon), a koje se odnose na osnivanje i delokrug Uprave za javna plaćanja i Ministarstva finansija – Sektora za trezor primenjivaće se od dana početka rada Uprave za trezor.

Do početka rada Uprave za trezor, Uprava za javna plaćanja i Ministarstvo finansija – Sektor za trezor, u okviru svog delokruga, nastaviće da obavljaju poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koje prema odredbama ovog zakona obavlja Uprava za trezor.

Do početka rada Uprave za trezor, Uprava za javna plaćanja i Ministarstvo finansija – Sektor za trezor, obavljaće i poslove koji se ovim zakonom stavljaju u nadležnost Uprave za trezor.

Član 43.

Danom početka rada Uprave za trezor prestaje sa radom Uprava za javna plaćanja.

Do dana početka rada Uprave za trezor, ministar nadležan za poslove finansija uskladiće sa ovim zakonom Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija.

Član 44.

Danom početka rada, Uprava za trezor preuzeće zaposlene i nastaviti da koristi opremu i druga sredstva za rad koja na dan početka rada Uprave za trezor koriste Uprava za javna plaćanja i Ministarstvo finansija – Sektor za trezor.

Član 45.

Odredbe čl. 12. i 13. i člana 15. st. 1. i 2. ovog zakona primenjivaće se posle uspostavljanja stalnog informacionog sistema Uprave za trezor iz člana 25. ovog zakona.

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4, 10. i 12. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i druge odnose od interesa za Republiku.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom se predlažu izmene, u cilju da se na jedinstven i celovit način, kojim je uređen budžetski sistem, posebno sadržaj, planiranje, priprema, donošenje i kontrola budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti, unaprede dosadašnja rešenja, a na osnovu iskustava u primeni Zakona.

Jedan od osnovnih ciljeva budžetskog sistema je postizanje makroekonomske stabilnosti. S obzirom da se ovaj cilj može postići, pre svega utvrđivanjem ukupnog obima javne potrošnje, bilo je neophodno definisati suficit, odnosno deficit budžeta. Istovremeno, utvrđivanje suficita, odnosno deficita mora biti po istim parametrima za budžete na svim nivoima vlasti. U važećem Zakonu o budžetskom sistemu, deficit, odnosno suficit je iskazivan isključivo kao knjigovodstvena kategorija, odnosno kao razlika između tekućih prihoda i tekućih rashoda budžeta, ne uzimajući u obzir primanja od prodaje nefinansijske imovine, izdatke za nabavku nefinansijske imovine (koje su u našem sistemu zakonska obaveza), kao ni izdatke za nabavku domaće finansijske imovine. Dopunom postojećih odredaba Zakona, koje regulišu suficit i deficit, eliminisaće se mogućnost za “prikrivanje“ deficita, odnosno suficita prilikom donošenja budžeta.

Polazeći od potrebe da se budžetski sistem ostvaruje efikasno, odnosno rashodi izvršavaju ekonomično, a u skladu sa utvrđenim budžetskim aproprijacijama, posebno je važno da se u sistemu precizno odrede direktni i indirektni budžetski korisnici. U tom smislu, kao indirektni korisnici navedena su javna preduzeća, direkcije i fondovi osnovani od strane lokalnih vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom i mesne zajednice.

U cilju obezbeđivanja uslova za kontrolu javnih rashoda, precizirane su odredbe koje se odnose na procedure u izradi završnih računa, jer se kroz proces konsolidacije i prihoda i rashoda vrši svojevrsna kontrola u koju su po vertikali uključeni svi nivoi korisnika.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

1. Članom 1. ovog zakona predlaže se osnivanje Uprave za trezor, kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija i spajanje poslova Trezora sa poslovima Uprave za javna plaćanja, što predstavlja dalji korak ka jedinstvenom i celovitom obavljanju svih poslova propisanih Zakonom o budžetskom sistemu, koje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava vrše preko trezora Republike, odnosno trezora lokalnih vlasti.

2. U članu 2. ovog zakona preciziraju se pojedine definicije i objašnjenja za korišćenje termina u Zakonu.

3. Članom 3. ovog zakona data je mogućnost ministru da privremeno smanji, odnosno obustavi sredstva ostalim nivoima vlasti. Ova mogućnost je data samo u slučaju kada je ugroženo izvršavanje Ustavom i posebnim zakonima utvrđenih obaveza budžeta Republike i o tome je ministar dužan da odmah obavesti Vladu.

4. Članom 4. ovog zakona bliže je precizirana obaveza lokalnih organa uprave nadležnih za finansije, odnosno direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalnih vlasti, da po izvršenom investiranju sredstava na domaćem finansijskom tržištu novca, o tome obaveste pripadajući trezor, koji o tome obaveštava Upravu za trezor.

5. Članom 5. utvrđen je suficit, odnosno deficit budžeta. Radi pojašnjenja načina iskazivanja suficita, odnosno deficita i prikazivanja primanja i izdataka budžeta (Republike, lokalnog nivoa vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) urađena je tabela u skladu sa metodologijom Government Finance Statistics – Statistike državnih finansija, koju je propisao Međunarodni monetarni fond. Ovakvo iskazivanje primanja i izdataka budžeta svih nivoa vlasti omogućava jasan pregled ostvarenog suficita, odnosno deficita, kao i način korišćenja ostvarenog suficita, odnosno finansiranje ostvarenog deficita.

Tabela se sastoji iz tri dela:

Deo A obuhvata prihode i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine, kao i rashode i izdatke po osnovu nabavke nefinansijske imovine budžeta. Prihodi su, po svom karakteru, podeljeni na poreske i neporeske prihode. U okviru ovih kategorija, svrstani su prema konkretnoj grupi poreza, odnosno neporeskih prihoda, kojoj pripadaju po šifri ekonomske klasifikacije.

Primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine obuhvataju sve prilive gotovine po osnovu prodaje nefinansijske imovine (primanja po osnovu prodaje nepokretnosti, primanja po osnovu prodaje pokretne imovine i ostalih osnovnih sredstava, kao i po osnovu prodaje zaliha i prodaje dragocenosti).

Izdaci su podeljeni na tekuće i kapitalne (investicioni izdaci).

Deo B obuhvata primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i izdatke po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine.

Deo V sadrži podatke o zaduživanju i otplati duga. Dalja podela se vrši na domaće i inostrano zaduživanje, a u okviru domaćeg zaduživanja na zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka i na zaduživanje kod ostalih kreditora.

Otplata glavnice takođe je podeljena na otplatu glavnice domaćim i stranim kreditorima, pri čemu se otplata glavnice domaćim kreditorima deli na otplatu glavnice javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama i otplatu glavnice ostalim kreditorima.

U okviru prvog dela tabele prikazana su tri načina obračuna suficita, odnosno deficita, s obzirom da nijedan način obračuna ne može samostalno da odgovori svim zahtevima različitih analiza.

Osnovni način obračuna je budžetski suficit, odnosno deficit, dobijen kao razlika ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.

Druga dva načina obračuna izvedena su iz budžetskog suficita, odnosno deficita.

Primarni suficit,odnosno deficit jednak je budžetskom suficitu, odnosno deficitu, korigovanom za iznos neto kamata (razlika između naplaćenih kamata sa jedne i plaćenih kamata sa druge strane).

Ukupni fiskalni rezultat jednak je budžetskom suficitu, odnosno deficitu, korigovanom za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine.

Kategorije čijim se sabiranjem, odnosno oduzimanjem dobija iznos budžetskog suficita, odnosno deficita, suštinski su logično povezane, i to tekući prihodi sa tekućim rashodima i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine sa izdacima za nabavku nefinansijske imovine.

Delovi tabele pod B i V, sadrže kategorije koje objašnjavaju način finansiranja budžetskog deficita, odnosno način korišćenja ostvarenog budžetskog suficita.

Kategorija B podrazumeva sučeljavanje primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine sa jedne strane, i izdataka po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine, sa druge strane. Ove dve kategorije su potpuno ekonomski uporedive jer predstavljaju priliv, odnosno odliv novca po osnovu istih ekonomskih poslova (dati krediti i primljene otplate po osnovu datih kredita, kao i prodaja finansijske imovine, s jedne, i nabavka finansijske imovine, s druge strane).

Treći deo tabele V, predstavlja pregled primanja po osnovu zaduživanja (domaćeg i inostranog) i izdataka po osnovu otplate duga (domaćeg i inostranog). Ovo su takođe ekonomski uporedive kategorije.

Kategorija Promena stanja na računu računski se dobija kao rezultat priliva, odnosno odliva po osnovu ostvarenog suficita, odnosno deficita, neto razlike između priliva po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, te priliva po osnovu zaduživanja umanjenog za odliv po osnovu otplate duga.

Konačno, kategorija Neto finansiranje predstavlja sumarni prikaz iznosa potrebnog za finansiranje ostvarenog budžetskog deficita, odnosno način korišćenja ostvarenog budžetskog suficita. Iznos kategorije Neto finansiranje jednak je iznosu ostvarenog budžetskog suficita, odnosno deficita, samo sa suprotnim predznakom.

A. Primanja i izdaci budžeta Šifra ekonomske klasifikacije 1 2 I. UKUPNA PRIMANjA   TEKUĆI PRIHODI 7 1. Poreski prihodi 71 1.1.Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 711 1.2.Porez na imovinu* 713 1.3.Porez na dobra i usluge ( PDV i akcize) 714 1.4.Porez na međunarodnu trgovinu i treansakcije (carine) 715 1.5.Ostali poreski prihodi 716+719 1.6. Socijalni doprinosi** 72 2. Neporeski prihodi 74 + 77+ 78 od toga naplaćene kamate 7411 2.1. Prihodi iz budžeta** 79 3. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 4. Donacije 731+732 5. Transferi 733 II. UKUPNI IZDACI   TEKUĆI RASHODI 4 1. Rashodi za zaposlene 41 2. Korišćenje roba i usluga 42 3. Otplata kamata 44 4. Subvencije 45 5. Prava iz socijalnog osiguranja 47 6. Ostali rashodi 48+49 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 KAPITALNI RASHODI 5 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642 VI. PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV – V) 92-62 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) UKUPNI FISKALNI REZULTAT III +VI B. Primanja i izdaci po osnovu datih kredita i prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine   IV. PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I PRODAJA FINANSIJSKE IMOVINE 92 V. IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE 62 VI. PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV – V) 92-62 C. Zaduživanje i otplata duga   VII. PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 91 1. Primanja od domaćih zaduživanja 911 1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka 9113 +9114 1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora 9111 + 9112+ 9115 +9116+9117+9118+9119 2. Primanja od inostranog zaduživanja 912 VIII. OTPLATA GLAVNICE 61 1. Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 1.1. Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama 6113 +6114 1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima 6111 + 6112 + 6115+ 6116 +6117+ 6118+6119 2. Otplata glavnice stranim kreditorima 612 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III + VI + VII – VIII)   X. NETO FINANSIRANjE (VI + VII – VIII – IX = -III)   * Prihodi od poreza na imovinu u celini pripadaju lokalnom nivou vlasti, izuzev poreza na finansijske transakcije 7134 (naplaćenog u 2005. godini), koji pripada budžetu Republike. ** Prihode od socijalnih doprinosa (72) i prihode iz budžeta (79) iskazuju samo organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

6. Članom 7. ovog zakona propisano je da Vlada Republike Srbije na predlog ministra usvaja revidirani Memorandum o budžetu do 1. oktobra.

7. Članom 8. ovog zakona bliže je precizirana sadržina Memoranduma o budžetu. Novina je da Memorandum o budžetu sadrži i opšti bilans Republike Srbije, konsolidovani suficit, odnosno deficit Republike. Obaveza za utvrđivanje opšteg bilansa je do sada bila propisana Zakonom o javnim prihodima i javnim rashodima, koji donosi Vlada, po pravilu, posle utvrđivanja budžeta na svim nivoima vlasti. Predloženo uključivanje opšteg bilansa u Memorandum značilo bi da se već prilikom odlučivanja o budžetu za narednu godinu, ima u vidu ukupan obim javne potrošnje za narednu godinu, kao i njegova raspodela po svim nivoima vlasti. Do sada, u sistemu nije postojala obaveza da se sačini izveštaj o tome, kako je opšti bilans u prethodnoj godini realizovan, a što je osnov za vođenje efikasne fiskalne politike.

Takođe, novina je da se opšti bilans donosi i za nivo grada, kao i konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta grada i odluka o završnim računima budžeta opština sa teritorije grada, čime će se omogućiti da se i za nivo gradova obezbedi celovito sagledavanje i praćenje ukupnih prihoda i rashoda, a čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije vođenje budžetske politike na nivou grada.

8. Članom 9, odnosno izmenom člana 24. Zakona predlaže se da nadležni izvršni organ lokalne samouprave utvrdi predlog budžeta i obavezno ga dostavi skupštini u roku propisanom budžetskim kalendarom.

9. Članom 10, odnosno izmenom člana 26. Zakona predloženo je da se u proceduri donošenja zakona, odnosno odluke o budžetu u Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini, suficit utvrđen u predlogu budžeta ne može koristiti za povećanje izdataka predloženih budžetom. Prema odredbama ovog zakona, predlog budžeta mora da sadrži i način raspoređivanja suficita.

10. Prema članu 11, novina je da se u “Službenom glasniku Republike Srbije“ objavljuje revidirani Memorandum o budžetu. U istom članu ukida se obaveza objavljivanja odluka o budžetu lokalnih vlasti u “Službenom glasniku Republike Srbije“ (ostaje obaveza objavljivanja u službenim glasilima lokalne vlasti). Na ovaj način se za budžete lokalne vlasti višestruko smanjuju troškovi objavljivanja odluka o budžetima.

11. Poseban značaj izmena Zakona o budžetskom sistemu odnosi se na poglavlje u vezi Trezora i Uprave za javna plaćanja, odnosno na spajanje poslova Trezora sa poslovima Uprave za javna plaćanja i formiranje Uprave za trezor. Pored poslova koje su obavljali Trezor i Uprava za javna plaćanja, obavljaju se i poslovi, kao što su, između ostalih i: obrada ličnih primanja zaposlenih, javna plaćanja, praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća, evidentiranje i praćenje državne pomoći i dr.

Na ovaj način stvaraju se kapaciteti koji će omogućiti da Uprava za trezor, kroz veliku teritorijalnu pokrivenost, obavlja sve planirane aktivnosti na najefikasniji način, a takođe se stvaraju i uslovi da se realizuje projekat Stalnog informacionog sistema trezora koji će omogućiti da se izvršenje javnih rashoda za sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava republičkog nivoa vrše sa jednog računa.

12. Novim članom 35a predlaže se da, izuzetno, ministar nadležan za poslove finansija može odobriti korisniku budžetskih sredstava i korisniku sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja otvaranje deviznog računa kod ovlašćene banke za plaćanja koja ne mogu da se izvrše preko Narodne banke Srbije, ako to zahteva specifičnost poslova tog korisnika (član 14. ovog zakona).

13. Članom 15. ovog zakona (dopuna člana 36. Zakona) reguliše se da se prinudna naplata vrši na teret aproprijacije korisnika budžetskih sredstava, a ne na teret posebne pozicije budžeta, kako se ne bi ugrozilo izvršavanje rashoda budžeta, pa i rashoda korisnika koji svojim funkcionisanjem nisu prouzrokovali sudski spor. Na ovaj način, moguće je i da se identifikuje organ koji je svojim propustima u izvršavanju poslova državne uprave prouzrokovao sudski spor i izazvao neplanirane troškove budžeta.

14. Dopunom člana 48. Zakona predviđa se mogućnost korišćenja sredstava tekuće rezerve budžeta Republike i za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti u slučaju neostvarivanja prihoda budžeta lokalne vlasti (član 18. ovog zakona).

15. Izmenom člana 49. Zakona precizirane su odredbe kojima se reguliše stalna budžetska rezerva. Naime, tumačenjem odredbi važećeg zakona, većina lokalnih vlasti izdvajala je na poseban račun gotovinska sredstva na ime stalne budžetske rezerve i neutrošena prenosila iz godine u godinu. Na ovaj način, van funkcije su bila značajna sredstva, što je realno ugrožavalo tekuću likvidnost budžeta. Preciziranjem ovih odredbi, stalna rezerva se u budžetu planira kao posebna aproprijacija, koristi u slučajevima propisanim Zakonom, s tim da je jasno da nema potrebe za izdvajanjem gotovinskih sredstava. Istim članom, predlaže se da u cilju efikasnosti i operativnosti korišćenja sredstava stalne rezerve, rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti, na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije (član 19. ovog zakona).

16. S obzirom da je ukinuta obaveza objavljivanja budžeta lokalnih vlasti u “Službenom glasniku RS“, novim članom 73k Zakona, predlaže se da se privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike lokalnoj vlasti, ukoliko Ministarstvu finansija ne dostave odluke o budžetima i završnim računima budžeta, kao i propisane izveštaje, na osnovu kojih se prati ostvarivanje javne potrošnje, odnosno opšteg bilansa (član 38. ovog zakona).

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstva u budžetu Republike Srbije.

V.RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE

NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, kako bi se stvorili neophodni uslovi da se izmene i dopune budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti za 2005. godinu, u pogledu iskazivanja suficita, odnosno deficita budžeta, pripreme na jedinstven način, što predstavlja naročito opravdane razloge za ranije stupanje zakona na snagu, saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju obezbeđivanja finansiranja i ostvarivanja jedinstvenog i celovitog načina kojim je uređen budžetski sistem, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, s obzirom, da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija u Republici Srbiji.

ODREDBE ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

KOJE SE MENjAJU

Sadržaj i delokrug zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se planiranje, priprema i donošenje budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), kao i budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava (u daljem tekstu: lokalne vlasti).

Ovim zakonom se, kroz osnivanje trezora Republike, odnosno lokalne vlasti, uređuje i izvršenje budžeta, zaduživanje, izdavanje garancija, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo i izveštavanje.

Ovim zakonom osniva se Uprava za javna plaćanja kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) i uređuje njena nadležnost i organizacija.

OVIM ZAKONOM OSNIVA SE UPRAVA ZA TREZOR, KAO ORGAN UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA FINANSIJA (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO), UREĐUJE NjENA NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA I UTVRĐUJE OBAVEZA OSNIVANjA TREZORA LOKALNIH VLASTI.

Ovim zakonom uređuje se i kontrola i revizija budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti, kao i kontrola i revizija javnih ustanova i drugih indirektnih korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća i pravnih lica osnovanih od strane javnih preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Republika, odnosno lokalna vlast, imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru.

Ovim zakonom uređuje se i priprema i donošenje finansijskih planova, zaduživanje, računovodstvo, izveštavanje, kontrola i revizija finansijskih planova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih fondova penzijskog i invalidskog osiguranja i Republičkog zavoda za tržište rada (u daljem tekstu: organizacije obaveznog socijalnog osiguranja).

Ministar nadležan za poslove finansija i ekonomije (u daljem tekstu: ministar) donosi akte za sprovođenje ovog zakona, u skladu sa zakonom.

Termini koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Zakon o budžetu jeste zakon kojim Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije Republike;

2) Odluka o budžetu jeste akt kojim skupština autonomne pokrajine, odnosno skupština opštine, grada ili grada Beograda (u daljem tekstu: lokalna skupština), za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije lokalne vlasti;

3) Dopunski budžet jeste republički zakon, odnosno odluka lokalne skupštine o izmeni i dopuni budžeta;

4) Finansijski plan jeste akt direktnog ili indirektnog korisnika budžetskih sredstava, kao i akt organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, koji sadrži procenu obima tekućih prihoda i ostalih primanja i obim tekućih rashoda i ostalih izdataka za period od jedne godine;

FINANSIJSKI PLAN JE AKT DIREKTNOG, ODNOSNO INDIREKTNOG KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SADRŽI PROCENU OBIMA PRIMANjA I IZDATAKA (UKLjUČUJUĆI PRIMANjA I IZDATKE IZ SOPSTVENIH PRIHODA) KORISNIKA U BRUTO IZNOSU ZA BUDžETSKU GODINU;

5) Srednjoročni finanasijski plan jeste finansijski plan iz tačke 4. ovog člana za budžetsku godinu i sledeće dve fiskalne godine;

6) Direktni korisnici budžetskih sredstava su organi i organizacije Republike, odnosno lokalnih vlasti;

7) Indirektni korisnici budžetskih sredstava su pravosudni organi, MESNE ZAJEDNICE, JAVNA PREDUZEĆA, DIREKCIJE I FONDOVI OSNOVANI OD STRANE LOKALNIH VLASTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA ČIJA JE NAMENA UTVRĐENA POSEBNIM ZAKONOM, ustanove osnovane od strane Republike, odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja, kao i budžetski fondovi;

8) Aproprijacija je od strane Narodne skupštine, odnosno lokalne skupštine, godišnjim zakonom, odnosno odlukom o budžetu, dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), odnosno nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene, za period od godinu dana;

APROPRIJACIJA JE OD STRANE NARODNE SKUPŠTINE, ODNOSNO LOKALNE SKUPŠTINE, ZAKONOM O BUDžETU REPUBLIKE, ODNOSNO ODLUKOM O BUDžETU LOKALNE VLASTI, DATO OVLAŠĆENjE VLADI REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: VLADA), ODNOSNO NADLEŽNOM IZVRŠNOM ORGANU LOKALNE VLASTI, ZA TROŠENjE JAVNIH SREDSTAVA DO ODREĐENOG IZNOSA I ZA ODREĐENE NAMENE ZA BUDžETSKU GODINU, ODNOSNO IZNOS SREDSTAVA UTVRĐEN U FINANSIJSKOM PLANU ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA ODREĐENE NAMENE; STALNA APROPRIJACIJA JE APROPRIJACIJA U BUDžETU KOJOM SE OBAVEZNO UTVRĐUJU SREDSTVA NA IME OTPLATE DUGA I DATIH GARANCIJA;

9) Zaduživanje predstavlja ugovaranje kredita ili emitovanje obveznica ili srodnih hartija od vrednosti;

ZADUŽIVANjE PREDSTAVLjA UGOVARANjE KREDITA ILI EMITOVANjE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM;

10) Zaduživanje zbog tekuće likvidnosti predstavlja ugovaranje kratkoročnih kredita, odnosno emitovanje kratkoročnih obveznica ili srodnih hartija od vrednosti za finansiranje privremene nelikvidnosti budžeta, nastale usled neuravnoteženih kretanja u primanjima i izdacima prihodima i rashodima tokom izvršenja budžeta;

ZADUŽIVANjE ZBOG TEKUĆE LIKVIDNOSTI PREDSTAVLjA UGOVARANjE KRATKOROČNIH KREDITA, ODNOSNO EMITOVANjE KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA FINANSIRANjE PRIVREMENE NELIKVIDNOSTI BUDžETA, NASTALE USLED NEURAVNOTEŽENIH KRETANjA U PRIMANjIMA I IZDACIMA TOKOM IZVRŠENjA BUDžETA;

11) Preuzimanje obaveza predstavlja angažovanje sredstava po osnovu ugovora ili drugog obavezujućeg pravnog akta od strane direktnog korisnika budžetskih sredstava, za koja se, u momentu angažovanja, opravdano očekuje da predstavljaju gotovinski izdatak, neposredno ili u budućnosti;

PREUZIMANjE OBAVEZA PREDSTAVLjA ANGAŽOVANjE SREDSTAVA PO OSNOVU PRAVNOG AKTA OD STRANE KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ZA KOJA SE, U MOMENTU ANGAŽOVANjA, OČEKUJE DA PREDSTAVLjAJU GOTOVINSKI IZDATAK, NEPOSREDNO ILI U BUDUĆNOSTI;

12) Plaćanja označavaju sve finansijske transakcije koje imaju za rezultat smanjenje salda na bankovnom računu;

13) Javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike, lokalnih vlasti ili organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

14) Konsolidovani račun trezora predstavlja jedan ili više računa, otvorenih kod organizacije nadležne za poslove platnog prometa, na koje se uplaćuju budžetska primanja, na kojima se ona drže i sa kojih se vrše plaćanja budžetskih izdataka;

KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORAREPUBLIKE JE OBJEDINjENI RAČUN SREDSTAVA KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SE OTVARA REPUBLICI, A VODI SE U UPRAVI ZA TREZOR;

15) Glavna knjiga trezora je glavna knjiga dvojnog knjigovodstva, u kojoj se evidentiraju sve promene na računima;

16) Poreski rashodi su olakšice i oslobođenja u odnosu na uobičajenu poresku strukturu, koja umanjuju iznos naplaćenih prihoda.

17) MEMORANDUM O BUDžETU JE SREDNjOROČNI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI OKVIR NA OSNOVU KOJEG SE DONOSE BUDžETI I FINANSIJSKI PLANOVI ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

18) OPŠTI BILANS JE SASTAVNI DEO MEMORANDUMA O BUDžETU ZA BUDžETSKU GODINU U OKVIRU KOJEG SE BILANSIRAJU UKUPNA PRIMANjA I IZDACI REPUBLIKE, LOKALNIH VLASTI I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA; OPŠTI BILANS NA NIVOU GRADA JE AKT IZVRŠNOG ORGANA GRADA U KOJEM SE ISKAZUJU UKUPNA PRIMANjA I IZDACI BUDžETA GRADA I BUDžETA GRADSKIH OPŠTINA U NjEGOVOM SASTAVU;

19) KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA SU ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I KORISNICI SREDSTAVA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE (ZDRAVSTVENE I APOTEKARSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ILI LOKALNE VLASTI);

20) TRANSFERNA SREDSTVA SU SREDSTVA KOJA SE IZ BUDžETA REPUBLIKE, ODNOSNO BUDžETA LOKALNE VLASTI PRENOSE KORISNICIMA NA DRUGOM NIVOU VLASTI I ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

21) DONACIJA JE NAMENSKI PRIHOD, KOJI SE OSTVARUJE NA OSNOVU UGOVORA IZMEĐU DAVAOCA I PRIMAOCA DONACIJE;

22) DRŽAVNA POMOĆ JE POMOĆ KOJA SE DAJE IZ BUDžETA REPUBLIKE I BUDžETA LOKALNE VLASTI, KOJOM SE STIMULIŠE RAD ODREĐENIH PREDUZEĆA ILI PROIZVODNjA ODREĐENIH PROIZVODA PRINCIPOM SELEKTIVNOSTI, A KOJA SE UREĐUJE POSEBNIM ZAKONOM;

23) SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA JE OBJEDINjENI RAČUN SREDSTAVA KONSOLIDOVANIH RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I TREZORA LOKALNIH VLASTI PREKO KOJEG SE VRŠE PLAĆANjA IZMEĐU KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, S JEDNE STRANE I SUBJEKATA KOJI NISU OBUHVAĆENI SISTEMOM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, S DRUGE STRANE I OBRAČUNAVAJU MEĐUBANKARSKA PLAĆANjA;

24) KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA LOKALNE VLASTI JE OBJEDINjENI RAČUN SREDSTAVA PRIPADAJUĆIH KORISNIKA BUDžETA LOKALNE VLASTI, KOJI SE OTVARA LOKALNIM VLASTIMA, A VODI SE U UPRAVI ZA TREZOR;

25) PODRAČUN JE EVIDENCIONI RAČUN KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA KOJI SE OTVARA U OKVIRU PRIPADAJUĆEG KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, A VODI SE U UPRAVI ZA TREZOR;

26) ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE JE AKT KOJIM NARODNA SKUPŠTINA, ZA SVAKU BUDžETSKU GODINU, UTVRĐUJE UKUPNO OSTVARENA PRIMANjA I SOPSTVENE PRIHODE KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE, IZDATKE BUDžETA, IZDATKE IZ SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE I FINANSIJSKI REZULTAT BUDžETA REPUBLIKE;

27) ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI JE AKT KOJIM LOKALNA SKUPŠTINA ZA SVAKU BUDžETSKU GODINU UTVRĐUJE UKUPNO OSTVARENA PRIMANjA I SOPSTVENE PRIHODE KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA LOKALNE VLASTI, IZDATKE BUDžETA, IZDATKE IZ SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA LOKALNE VLASTI I FINANSIJSKI REZULTAT BUDžETA LOKALNE VLASTI;

28) ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA JE AKT KOJIM NADLEŽNI ORGAN ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA SVAKU BUDžETSKU GODINU UTVRĐUJE UKUPNO OSTVARENA PRIMANjA I IZDATKE ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, SOPSTVENE PRIHODE I IZDATKE IZ SOPSTVENIH PRIHODA, KAO I FINANSIJSKI REZULTAT ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

29) KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ GRADA JE KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA I ZAVRŠNIH RAČUNA BUDžETA GRADSKIH OPŠTINA U NjEGOVOM SASTAVU, KOJI IZRAĐUJE ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA GRADA I PODNOSI UPRAVI ZA TREZOR;

30) KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ REPUBLIKE JE KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA REPUBLIKE, ZAVRŠNIH RAČUNA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE, ZAVRŠNIH RAČUNA OPŠTINA I KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA GRADOVA, KOJI VLADA DOSTAVLjA NARODNOJ SKUPŠTINI RADI INFORMISANjA.

Odgovornost za izvršenje budžeta i finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

Član 7.

Za izvršenje budžeta Republike odgovaran je ministar. Narodnoj skupštini za izvršenje budžeta Republike odgovara Vlada..

Za izvršenje budžeta lokalne vlasti nadležni izvršni organ lokalne vlasti odgovara lokalnoj skupštini.

Za izvršenje finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja nadležan organ organizacije odgovara Vladi.

UKOLIKO SE IZVRŠAVANjEM SREDSTAVA KOJA SE IZ BUDžETA REPUBLIKE PRENOSE DRUGIM NIVOIMA VLASTI UGROZI IZVRŠAVANjE USTAVOM I POSEBNIM ZAKONIMA UTVRĐENIH OBAVEZA REPUBLIKE, MINISTAR MOŽE PRIVREMENO DA SMANjI, ODNOSNO OBUSTAVI SREDSTVA KOJA SE PRENOSE DRUGIM NIVOIMA VLASTI I O TOME ODMAH OBAVEŠTAVA VLADU.

Izveštaj o izvršenju budžeta Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini, podnosi se na način određen ovim zakonom.

Ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše Vladu, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti.

Nadležni ministri obavezni su da redovno prate izvršenje finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i najmanje dva puta godišnje informišu Vladu i ministra.

Konsolidovani račun trezora

Član 8.

Ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, otvara konsolidovani račun trezora.

Konsolidovani račun trezora Republike, i konsolidovani računi trezora lokalnih vlasti čine sistem konsolidovanog računa trezora, koji se vodi kod Narodne banke Jugoslavije SRBIJE.

Ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti, otvara podračune direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

U okviru podračuna iz stava 3. ovog člana posebno se vode:

1) sredstva izdvojena budžetom, odnosno finansijskim planom korisnika budžetskih sredstava, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, sa kojeg se plaćanje može vršiti samo ako je odobreno budžetom, odnosno finansijskim planom;

2) sopstveni prihodi koje korisnik budžetskih sredstava, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvaruje, u skladu sa zakonom.

Uprava za javna plaćanja TREZOR vodi podračune direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Novčana sredstva budžeta Republike, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora Republike.

Novčana sredstva budžeta lokalne vlasti i direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti.

Ministar, odnosno lice koje on ovlasti, može novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Republike, osim sopstvenih prihoda iz stava 4. tačke 2) ovog člana, kao i za koje je u posebnom zakonu, odnosno međunarodnom ugovoru utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, investirati na domaćem ili inostranom finansijskom tržištu novca ili kapitala, na način iz člana 53. stav 7. ovog zakona.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti može novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti, osim sopstvenih prihoda iz stava 4. tačke 2) ovog člana, kao i za koje je u posebnom zakonu, odnosno lokalnom propisu ili međunarodnom ugovoru utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, investirati na domaćem finansijskom tržištu novca, na način iz člana 53. stav 7. ovog zakona.

LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA FINANSIJE OBAVEZAN JE DA PO IZVRŠENOM INVESTIRANjU SREDSTAVA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA O TOME OBAVESTI UPRAVU ZA TREZOR.

Korisnik budžetskih sredstava REPUBLIKE, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja može zaključiti ugovor sa ministrom o investiranju sopstvenih prihoda iz stava 4. tačke 2) ovog člana.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti mogu zaključiti ugovor sa organom lokalne vlasti o investiranju sopstvenih prihoda iz stava 4. tačke 2) ovog člana.

DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA LOKALNIH VLASTI OBAVEZAN JE DA PO IZVRŠENOM INVESTIRANjU SREDSTAVA IZ ST. 9. I 12. OVOG ČLANA O TOME OBAVESTI PRIPADAJUĆI TREZOR LOKALNE VLASTI, KOJI ĆE O TOME OBAVESTITI UPRAVU ZA TREZOR.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije može zaključiti ugovor sa ministrom o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti.

Prihodi od investiranja iz st. 8 – 12. 8 – 14. ovog člana uplaćuju se na odgovarajući konsolidovani račun trezora, odnosno podračuna sopstvenih prihoda iz stava 4. tačke 2) ovog člana.

Ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, bliže uređuje način korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa iz ovog člana.

Budžetski suficit i deficit

Član 13.

Ukoliko su tekući prihodi veći od tekućih rashoda nastaje suficit nastaje suficit.

Ukoliko su tekući rashodi veći od tekućih prihoda nastaje nastaje deficit.

Godišnjim budžetom, odnosno dopunskim budžetom određuje se način korišćenja suficita, odnosno način finansiranja deficita.

Ako u izvršenju budžeta dođe do prekoračenja limita deficita definisanog godišnjim zakonom o budžetu, privremeno se obustavlja izvršenje budžeta, u skladu sa odredbom člana 42. ovog zakona.

Finansiranje dificita putem inostranog ili domaćeg zaduživanja uređeno je na način predviđen u čl. 52-60. ovog zakona.

BUDžETSKI SUFICIT, ODNOSNO BUDžETSKI DEFICIT JE RAZLIKA IZMEĐU UKUPNOG IZNOSA TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA OSTVARENIH PO OSNOVU PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE I UKUPNOG IZNOSA TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE.

PRIMARNI SUFICIT, ODNOSNO PRIMARNI DEFICIT JE BUDžETSKI SUFICIT, ODNOSNO BUDžETSKI DEFICIT KORIGOVAN ZA IZNOS NETO KAMATE (RAZLIKA IZMEĐU UKUPNOG IZNOSA NAPLAĆENIH KAMATA I UKUPNOG IZNOSA PLAĆENIH KAMATA).

UKUPNI FISKALNI REZULTAT (PO GOVERNMENT FINANCE STATISTIC – STATISTIKA DRŽAVNIH FINANSIJA) JE BUDžETSKI SUFICIT, ODNOSNO BUDžETSKI DEFICIT KORIGOVAN ZA NETO RAZLIKU IZMEĐU PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ODLIVA PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE.

KONSOLIDOVANI SUFICIT, ODNOSNO KONSOLIDOVANI DEFICIT JE RAZLIKA IZMEĐU KONSOLIDOVANIH JAVNIH PRIHODA I PRIMANjA OSTVARENIH PO OSNOVU PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE I KONSOLIDOVANIH JAVNIH RASHODA I IZDATAKA ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE. KONSOLIDACIJA SE VRŠI IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA VLASTI (REPUBLIKA, LOKALNE VLASTI I ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), UZ ISKLjUČIVANjE MEĐUSOBNIH TRANSFERA RAZLIČITIH NIVOA VLASTI I UKLjUČIVANjE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE NAPLAĆENIH OD SEKTORA PRIVREDE.

ČLAN 13A

IZNOS BUDžETSKOG SUFICITA I NAČIN NjEGOVOG RASPOREĐIVANjA UTVRĐUJE SE ZAKONOM O BUDžETU REPUBLIKE, ODNOSNO ODLUKOM O BUDžETU LOKALNE VLASTI.

IZNOS BUDžETSKOG DEFICITA I NAČIN NjEGOVOG FINANSIRANjA UTVRĐUJE SE ZAKONOM O BUDžETU REPUBLIKE, ODNOSNO ODLUKOM O BUDžETU LOKALNE VLASTI.

KONSOLIDOVANI SUFICIT, ODNOSNO KONSOLIDOVANI DEFICIT, UTVRĐUJE SE U KONSOLIDOVANOM IZVEŠTAJU REPUBLIKE I SASTAVNI JE DEO MEMORANDUMA O BUDžETU.

Budžetski kalendar

Član 14.

Postupak pripreme i donošenja budžeta izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar republičkog budžeta:

30. april – ministar u saradnji sa organima nadležnim za ekonomski razvoj, priprema Memorandum o budžetu, koji sadrži podatke o ekonomskoj i fiskalnoj politici i procenu za budžetsku godinu i dve naredne fiskalne godine;

15. maj – Vlada usvaja Memorandum o budžetu;

1. jun – ministar donosi uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike;

1. jun – ministar dostavlja Memorandum o budžetu lokalnim vlastima i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i predlog okvira u kojem lokalne vlasti mogu učestvovati u prihodima od republičkih poreza;

1. avgust – direktni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju predlog finansijskog plana Ministarstvu;

1. oktobar – ministar revidira Memorandum o budžetu, uzimajući u obzir posle 30. aprila, ažurirani makroekonomski okvir;

1. OKTOBAR – VLADA, NA PREDLOG MINISTRA, USVAJA REVIDIRANI MEMORANDUM O BUDžETU, UZIMAJUĆI U OBZIR POSLE 30. APRILA AŽURIRANI MAKROEKONOMSKI OKVIR;

15. oktobar – ministar dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike i finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

1. novembar – Vlada usvaja predlog budžeta Republike i dostavlja ga, zajedno sa Memorandumom o budžetu i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodnoj skupštini;

15. decembar – Narodna skupština donosi budžet Republike.

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

15. jun – lokalni organ uprave nadležan za finansije izdaje uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti;

15. jul – direktni korisnici lokalnih budžetskih sredstava dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

15. septembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

5. oktobar – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog budžeta lokalnoj skupštini i Ministarstvu;

15. decembar – lokalna skupština donosi budžet lokalne vlasti;

25. decembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja budžet lokalne vlasti ministru.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnji rok u budžetskom kalendaru.

Memorandum o budžetu

Član 16.

Ministar priprema Memorandum o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine i dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje.

Memorandum o budžetu sadrži:

1) srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir koji definiše pretpostavke i projekcije prema kojima se budžet priprema;

2) pregled ekonomske i fiskalne politike Vlade i uticaj na budžet;

3) preporuke u pogledu budžetske strategije i opredeljenja;

4) predloženi raspored sredstava prema funkcionalnoj klasifikaciji iz člana 11. stav 2. tačka 4) ovog zakona za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine, u skladu sa srednjoročnim fiskalnim okvirom.;

5) OPŠTI BILANS REPUBLIKE SRBIJE;

6) KONSOLIDOVANI OPŠTI BILANS REPUBLIKE KOJIM SE VRŠI ISKLjUČIVANjE MEĐUSOBNIH TRANSFERA RAZLIČITIH NIVOA VLASTI (REPUBLIČKOG, LOKALNOG I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), PRI ČEMU SE UZIMAJU U OBZIR DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE NAPLAĆENI OD SEKTORA PRIVREDE;

7) KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ REPUBLIKE.

Utvrđivanje predloga budžeta i dostavljanje Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini

Član 24.

Ministar dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike.

Vlada može da traži od ministra da dostavi dodatne informacije ili objašnjenja koja se tiču nacrta budžeta Republike.

Vlada odlučuje o izmenama nacrta budžeta Republike, utvrđuje predlog budžeta Republike i dostavlja Narodnoj skupštini, zajedno sa Memorandumom o budžetu.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta lokalne vlasti nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti može da traži od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije dodatne informacije ili objašnjenja koja se odnose na nacrt budžeta lokalne vlasti.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti odlučuje o izmenama nacrta budžeta, utvrđuje predlog budžeta lokalne vlasti i dostavlja ga lokalnoj skupštini.

NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI UTVRĐUJE PREDLOG BUDžETA LOKALNE VLASTI I OBAVEZNO GA DOSTAVLjA LOKALNOJ SKUPŠTINI, U ROKU UTVRĐENOM BUDžETSKIM KALENDAROM.

Ograničenja u donošenju budžeta

Član 26.

Izmena predloga budžeta koju vrši Narodna skupština, odnosno lokalna skupština, mora biti u okviru maksimuma deficita, utvrđenog u predlogu budžeta Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti.

SUFICIT UTVRĐEN U PREDLOGU BUDžETA VLADE, ODNOSNO NADLEŽNOG IZVRŠNOG ORGANA LOKALNE VLASTI NE MOŽE SE KORISTITI ZA POVEĆANjE IZDATAKA PREDLOŽENIH BUDžETOM.

Predlog za povećanje izdataka u budžetu mora sadržati i mere za uvećanje prihoda ili umanjenje drugih izdataka za isti iznos.

Objavljivanje budžeta

Član 27.

Budžet Republike, budžet lokalne vlasti i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije’.

BUDžET REPUBLIKE, REVIDIRANI MEMORANDUM O BUDžETU I FINANSIJSKI PLANOVI ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA OBJAVLjUJU SE U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

BUDžETI LOKALNIH VLASTI OBJAVLjUJU SE U SLUŽBENIM GLASILIMA LOKALNIH VLASTI.

Određivanje obima rashoda direktnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu

Član 34.

Direktni I INDIREKTNI korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja do visine izdataka koje, za tromesečni ili neki drugi period, odredi ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije (u daljem tekstu: kvota).

Prilikom određivanja kvote za direktne korisnike budžetskih sredstava, ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktnog korisnika budžetskih sredstava, plan izvršenja budžeta direktnog budžetskog korisnika i likvidne mogućnosti budžeta.

Ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije obaveštava direktne korisnike budžetskih sredstava o kvotama, najkasnije u roku od 15 dana pre početka perioda na koji se odnosi.

Ministar propisuje postupak i uslove za određivanje kvota iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i mere u slučajevima nepoštovanja kvota.

Odgovornost za preuzete obaveze i rashode

Član 35.

Obaveze koje preuzima direktni korisnik budžetskih sredstava moraju biti u skladu sa propisanim kvotama za svako tromesečje ili drugi period, koji odredi ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije.

Direktni korisnik budžetskih sredstava može preuzeti obavezu koja se može preneti u narednu fiskalnu godinu pod uslovom da je u tekućoj fiskalnoj godini obezbeđen ceo iznos za izmirenje obaveze, u okviru kvota propisanih za tekuću fiskalnu godinu.

Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze države moraju biti plaćene isključivo u gotovini sa konsolidovanog računa trezora.

OBAVEZE KOJE PREUZIMA DIREKTNI, ODNOSNO INDIREKTNI KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA MORAJU ODGOVARATI APROPRIJACIJI ODOBRENOJ ZA TU NAMENU TOM KORISNIKU ZA BUDžETSKU GODINU.

Strana sredstva plaćanja

ČLAN 35A

KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE, SREDSTAVA ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA LOKALNE VLASTI MOŽE IMATI DEVIZNI RAČUN SAMO KOD NARODNE BANKE SRBIJE, OSIM AKO POSEBNIM ZAKONOM ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

IZUZETNO, MINISTAR MOŽE ODOBRITI KORISNIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OTVARANjE DEVIZNOG RAČUNA KOD OVLAŠĆENE BANKE ZA PLAĆANjA KOJA NE MOGU DA SE IZVRŠE PREKO NARODNE BANKE SRBIJE, AKO TO ZAHTEVA SPECIFIČNOST POSLOVA TOK KORISNIKA.

NA KUPOVINU I PRODAJU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANjA, NA PLAĆANjE, NAPLAĆIVANjE I PRENOS U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANjA U KOJIMA UČESTVUJU KORISNICI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANjE.

NARODNA BANKA SRBIJE OBEZBEĐUJE PODATKE O STANjU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANjA NA RAČUNIMA KORISNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PODATKE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA NARODNA BANKA SRBIJE DOSTAVLjA UPRAVI ZA TREZOR MESEČNO, ODNOSNO PO ZAHTEVU KORISNIKA ILI UPRAVE ZA TREZOR.

Upravljanje preuzetim obavezama

Član 36.

Prilikom preuzimanja obaveza, direktni I INDIREKTNI korisnici budžetskih sredstava dužni su da se pridržavaju smernica o rokovima i uslovima plaćanja, koje određuje ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije.

Direktni I INDIREKTNI korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu ugovora u pismenoj formi, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog budžetom, ili koje su nastale u suprotnosti sa ovim zakonom ili nekim drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora Republike, odnosno lokalne vlasti.

PRINUDNA NAPLATA KOJA SE ODNOSI NA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, A U OSNOVU ZA PRINUDNU NAPLATU JE NAVEDEN RAČUN IZVRŠENjA BUDžETA, MOŽE SE SPROVESTI DO IZNOSA 50% UKUPNOG OBIMA SREDSTAVA OPREDELjENOG TOM BUDžETSKOM KORISNIKU, NA TERET NjEGOVE APROPRIJACIJE, ČIJE ĆE SE IZVRŠENjE OBAVLjATI SUKCESIVNO, PREMA DINAMICI IZVRŠENjA BUDžETA (MESEČNE KVOTE).

Rezervisana finansijska sredstva, koja preostaju na konsolidovanom računu trezora na kraju fiskalne godine, zadržavaju se za plaćanje obaveza za koje su rezervisana u narednoj fiskalnoj godini, osim ako se obaveza ne poništi ili postane nevažeća.

Ministar utvrđuje postupak za sprovođenje odredbe stava 4. ovog člana.

Finansijska sredstva rezervisana za obavezu koja je otkazana, po isteku fiskalne godine u kojoj je obaveza nastala ostaju na konsolidovanom računu trezora i uključuju se u primanja budžeta naredne godine.

Preuzete obaveze otkazane u toku fiskalne godine, za koje su prvobitno sredstva bila predviđena, mogu ponovo biti preuzete od strane direktnog, korisnika budžetskih sredstava za svrhe za koje su ranije bila predviđena.

Ministar bliže uređuje postupak otkazivanja i ponovnog preuzimanja obaveza.

Ovlašćenje za preuzimanje obaveze i odgovarajuća finansijska sredstva koja preostanu na kraju fiskalne godine u kojoj su bila predviđena za određenog direktnog, korisnika budžetskih sredstava, na zahtev direktnog, korisnika budžetskih sredstava, ostaju na raspolaganju tom korisniku u narednoj godini, za svrhe za koje su bila predviđena, pod uslovom da se iskažu u budžetu naredne godine.

Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih budžetskih prihoda

Član 40.

Ako je od obveznika naplaćeno više tekućih prihoda iz člana 12. stav 1. tačka 1. podtačka (1) ovog zakona, odnosno ako je osnov za naplatu bio pogrešan, izvršiće se povraćaj u skladu sa zakonom kojim je uređena naplata javnih prihoda.

Povraćaj prihoda iz stava 1. ovog člana vrši se na teret uplatnog računa tekućeg prihoda.

Ako na uplatnom računu tekućeg prihoda iz stava 1. ovog člana nema dovoljno sredstava da bi se izvršio povraćaj, a u pitanju je tekući prihod koji u celini pripada budžetu Republike ili budžetu lokalne vlasti, odnosno koji se deli između saveznog budžeta i budžeta Republike ili između budžeta Republike i budžeta lokalne vlasti, Uprava za javna plaćanja TREZOR obavezna je da na uplatni račun javnog prihoda sa kojeg treba izvršiti povraćaj prenese iznos sredstava koja će se vratiti obvezniku, srazmerno propisanom korisnikovom učešću u raspodeli tog tekućeg prihoda.

Odredbe st. 1.-3. ovog člana shodno se primenjuju na propisani evidentni račun Savezne uprave carina ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE CARINA za uplatu akciza i poreza na promet pri uvozu.

Odredbe st. 1 – 3. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju povraćaja doprinosa za socijalno osiguranje.

Promene u aproprijacijama u toku godine

Član 41.

U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika će se uvećati, odnosno smanjiti.

Ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana uveća, sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve.

U slučaju osnivanja novog direktnog korisnika budžetskih sredstava, sredstva za njegovo poslovanje ili ovlašćenja obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.

Ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana smanji ili direktni korisnik budžetskih sredstava prestane da postoji, a njegovi zadaci nisu preneti na drugog korisnika budžetskih sredstava, neiskorišćena sredstva se prenose u tekuću budžetsku rezervu

Ako se u toku godine od jednog direktnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više direktnih korisnika, neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku rezervu i raspoređuju novoobrazovanim direktnim korisnicima budžetskih sredstava.

Odluku o promeni u aproprijacijama iz st. 1-5. i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi Vlada, odnosno nadležan izvršni organ lokalne vlasti.

Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra, odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije se ne mogu prenositi između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

Tekuća budžetska rezerva

Član 48.

U okviru budžeta deo planiranih primanja ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

Vlada, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti donosi, na predlog ministra, odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odluku o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava.

IZUZETNO OD ODREDABA ST. 1 – 4. OVOG ČLANA, SREDSTVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA REPUBLIKE MOGU SE KORISTITI I ZA IZVRŠAVANjE OBAVEZA BUDžETA LOKALNE VLASTI USLED SMANjENOG OBIMA PRIMANjA.

Stalna budžetska rezerva

Član 49.

U budžetu se obezbeđuju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje kao posebna pozicija rashoda.

Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda na ime učešća Republike, odnosno lokalne vlasti, u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološke katastrofe i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Stalna budžetska rezerva može se koristiti i za privremeno izvršavanje obaveza budžeta usled smanjenog obima primanja.

Iz sredstava stalne budžetske rezerve mogu se odobravati kratkoročne pozajmice za namene iz stava 2. 3. ovog člana, kao i budžetima lokalnih vlasti.

U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se najviše 1,5% ukupnih prihoda za budžetsku godinu.

Prihodi stalne budžetske rezerve obrazuju se iz prenetih neangažovanih sredstava iz prethodne fiskalne godine i iz izdvajanja u visini od 1,5% mesečnih prihoda ostvarenih u prethodnom mesecu tekuće godine.

Izdvajanje iz stava 6. ovog člana vrši se sve dok se u stalnoj budžetskoj rezervi ne obezbedi iznos jednak maksimumu iz stava 5. ovog člana.

Ako se tokom godine stalna budžetska rezerva smanji iz razloga predviđenih u st. 2-4. ovog člana, izdvajanje u visini od 1,5% mesečnih prihoda ostvarenih u prethodnom mesecu nastaviće se do maksimuma iz stava 5. ovog člana.

U stalnu budžetsku rezervu uplaćuju se sredstva vraćenih pozajmica iz stava 4. ovog člana.

Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima, do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve planirane u budžetu, donosi Vlada, na predlog ministra, odnosno nadležan izvršni organ lokalne vlasti, na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije.

Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini.

Narodna skupština, odnosno lokalna skupština donosi odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koji je iznad iznosa iz stava 10. ovog člana.

U BUDžETU SE PLANIRAJU SREDSTVA ZA STALNU BUDžETSKU REZERVU KOJA SE ISKAZUJE KAO POSEBNA APROPRIJACIJA.

STALNA BUDžETSKA REZERVA KORISTI SE ZA FINANSIRANjE RASHODA NA IME UČEŠĆA REPUBLIKE, ODNOSNO LOKALNE VLASTI U OTKLANjANjU POSLEDICA VANREDNIH OKOLNOSTI, KAO ŠTO SU POPLAVA, SUŠA, ZEMLjOTRES, POŽAR, EKOLOŠKA KATASTROFA I DRUGE ELEMENTARNE NEPOGODE, ODNOSNO DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA, KOJI MOGU DA UGROZE ŽIVOT I ZDRAVLjE LjUDI ILI PROUZROKUJU ŠTETU VEĆIH RAZMERA.

U STALNU BUDžETSKU REZERVU OPREDELjUJE SE NAJVIŠE DO 1,5% UKUPNIH PRIHODA ZA BUDžETSKU GODINU.

REŠENjE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZERVE DONOSI VLADA, NA PREDLOG MINISTRA, ODNOSNO NADLEŽAN IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI, NA PREDLOG LOKALNOG ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA FINANSIJE.

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZERVE DOSTAVLjA SE NARODNOJ SKUPŠTINI, ODNOSNO LOKALNOJ SKUPŠTINI, UZ ZAVRŠNI RAČUN BUDžETA.

Odgovornost funkcionera direktnog korisnika budžetskih sredstava

Član 50.

Funkcioner direktnog ODNOSNO INDIREKTNOG korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi, izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.

Funkcioner direktnog ODNOSNO INDIREKTNOG korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija.

Funkcioner direktnog ODNOSNO INDIREKTNOG korisnika budžetskih sredstava može preneti pojedina ovlašćenja iz stava 1. ovog člana na druga lica u direktnom ODNOSNO INDIREKTNOM korisniku budžetskih sredstava.

Ograničenje duga i garancije

Član 55.

U budžetu Republike utvrđuje se ograničenje ukupnog iznosa duga u toku budžetske godine, sa izuzetkom kratkoročnog zaduživanja radi finansiranja deficita tekuće likvidnosti, koji se mora otplatiti do 31. decembra tekuće fiskalne godine, kao i ograničenje ukupnog iznosa garancije.

U postupku utvrđivanja ograničenja duga, Ministarstvo će razmotriti sve činjenice koje se odnose na:

1) zahteve za refinansiranje unutrašnjeg duga;

2) zahteve za finansiranje budžetskog deficita;

3) procene sledećih makroekonomskih indikatora, i to:

(1) učešća ukupnog državnog duga u bruto domaćem proizvodu;

(2) učešća godišnje otplate kamata na ime dugovanja u bruto domaćem proizvodu;

(3) iznosa zaduživanja kod banaka, uključujući i Narodnu banku Jugoslavije SRBIJE, po osnovu garancija za hartije od vrednosti;

(4) učešća kratkoročnog unutrašnjeg duga u ukupnom državnom dugu;

(5) učešća spoljnog duga u ukupnom državnom dugu;

(6) odnos duga i garancija prema tekućim prihodima;

(7) odnos rashoda na ime servisiranja ukupnog duga prema izvozu.

Odgovornost za budžetsko računovodstvo

Član 61.

Direktni korisnik budžetskih sredstava odgovoran je za računovodstvo sopstvenih transakcija, A U OKVIRU SVOJIH OVLAŠĆENjA i za računovodstvo transakcija indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji spadaju u njegovu nadležnost (u daljem tekstu: budžetsko računovodstvo).

INDIREKTNI KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA I KORISNIK SREDSTAVA ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ODGOVORAN JE ZA RAČUNOVODSTVO SOPSTVENIH TRANSAKCIJA.

Budžetsko računovodstvo je računovodstvo prihoda, preuzetih obaveza i rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA.

Ministar, u ime Vlade, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, u ime nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti, odgovoran je za računovodstvo primljenih zajmova i dugova.

Kalendar za podnošenje završnih računa

Član 64.

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova Republike i lokalne vlasti izvršava se prema propisanom kalendaru:

1. decembar – ministar donosi uputstvo o zatvaranju evidencija i o pripremi završnih računa;

28. februar – indirektni korisnici budžetskih sredstava i budžetski fondovi pripremaju završni račun za prethodnu godinu i podnose nadležnim direktnim korisnicima budžetskih sredstava;

31. mart – direktni korisnici budžetskih sredstava kontrolišu i sravnjuju završne račune indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno budžetskih fondova, koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, konsoliduju navedene izveštaje i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj, koji podnose Ministarstvu, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

(4) 31. mart – organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju završni račun i podnose Ministarstvu;

(5) 15. maj – Ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije sastavljaju konsolidovane završne račune budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i podnose ih Vladi, odnosno nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

(6) 1. jun – lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi ministru završni račun budžeta lokalne vlasti, usvojen od strane nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti;

1. jul – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini konsolidovani završni račun Republike organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u obliku predloga zakona;

POSTUPAK PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA ZAVRŠNIH RAČUNA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, I SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I ZAVRŠNIH RAČUNA BUDžETA REPUBLIKE I BUDžETA LOKALNIH VLASTI IZVRŠAVA SE PREMA SLEDEĆEM KALENDARU:

28. FEBRUAR – INDIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA PRIPREMAJU ZAVRŠNI RAČUN ZA PRETHODNU BUDžETSKU GODINU I PODNOSE GA NADLEŽNIM DIREKTNIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

28. FEBRUAR – KORISNICI SREDSTAVA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE PRIPREMAJU ZAVRŠNI RAČUN ZA PRETHODNU BUDžETSKU GODINU I PODNOSE GA REPUBLIČKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE;

31. MART – DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA PRIPREMAJU GODIŠNjI IZVEŠTAJ I PODNOSE UPRAVI ZA TREZOR, ODNOSNO LOKALNOM ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA FINANSIJE, A DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI U SVOJOJ NADLEŽNOSTI IMAJU INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA KONTROLIŠU, SRAVNjUJU PODATKE IZ NjIHOVIH GODIŠNjIH IZVEŠTAJA I SASTAVLjAJU KONSOLIDOVANI GODIŠNjI IZVEŠTAJ KOJI PODNOSE UPRAVI ZA TREZOR, ODNOSNO LOKALNOM ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA FINANSIJE;

31. MART – ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA PRIPREMAJU ODLUKE O ZAVRŠNIM RAČUNIMA FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I PODNOSE UPRAVI ZA TREZOR, A REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE KONTROLIŠE, SRAVNjUJE PODATKE IZ ZAVRŠNIH RAČUNA KORISNIKA SREDSTAVA KOJI SE NALAZE U NjEGOVOJ NADLEŽNOSTI, KONSOLIDUJE PODATKE I SASTAVLjA KONSOLIDOVANI GODIŠNjI IZVEŠTAJ KOJI PODNOSI UPRAVI ZA TREZOR;

15. MAJ – MINISTARSTVO PRIPREMA NACRT ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE I ZAJEDNO SA ODLUKAMA O ZAVRŠNIM RAČUNIMA FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA PODNOSI VLADI;

15. MAJ – LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA FINANSIJE PRIPREMA NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI I PODNOSI NADLEŽNOM IZVRŠNOM ORGANU LOKALNE VLASTI;

1. JUN – NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI DOSTAVLjA LOKALNOJ SKUPŠTINI PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI;

15. JUN – LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA FINANSIJE PODNOSI UPRAVI ZA TREZOR ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI USVOJENU OD STRANE LOKALNE SKUPŠTINE, IZUZEV LOKALNIH ORGANA UPRAVE NADLEŽNIH ZA POSLOVE FINANSIJA GRADSKIH OPŠTINA U SASTAVU GRADA, KOJI SVOJE ODLUKE O ZAVRŠNIM RAČUNIMA BUDžETA DOSTAVLjAJU GRADU;

20. JUN – LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA GRADA SASTAVLjA KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ GRADA I PODNOSI UPRAVI ZA TREZOR;

1. JUL – VLADA DOSTAVLjA NARODNOJ SKUPŠTINI PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE I ODLUKE O ZAVRŠNIM RAČUNIMA FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

1. AVGUST – MINISTARSTVO SASTAVLjA KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ REPUBLIKE I DOSTAVLjA VLADI;

30. SEPTEMBAR – VLADA DOSTAVLjA NARODNOJ SKUPŠTINI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ REPUBLIKE, RADI INFORMISANjA.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnji rok u kalendaru za podnošenje završnih računa i drugih akata.

VIII. TREZOR UPRAVA ZA TREZOR

Dužnosti i odgovornosti trezora

Član 73.

Poslove trezora obavlja Ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, vršenjem sledećih funkcija:

UPRAVA ZA TREZOR OBAVLjA SLEDEĆE POSLOVE, I TO:

1) finansijsko planiranje, koje obuhvata::

(1) projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteve – za plaćanje rashoda, koji sadrže analizu:

– gotovinskih tokova;

– plana izvršenja budžeta;

– servisiranja duga.

(2) definisanje tromesečnih, mesečnih i dnevnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;

1) FINANSIJSKO PLANIRANjE, KOJE OBUHVATA:

(1) PROJEKCIJE I PRAĆENjE PRILIVA NA SISTEMU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA I NA RAČUNU TREZORA REPUBLIKE I ZAHTEVE ZA IZVRŠAVANjE IZDATAKA;

(2) DEFINISANjE TROMESEČNIH I MESEČNIH KVOTA PREUZETIH OBAVEZA I PLAĆANjA;

2) upravljanje gotovinskim sredstvima REPUBLIKE, koje obuhvata:

(1) upravljanje konsolidovanim računom trezora na koji se uplaćuju sva primanja i iz kojeg se vrše sva plaćanja iz budžeta, koji se odnose na:

– otvaranje i kontrolu bankarskih računa i podračuna;

– upravljanje bankarskim odnosima;

(2) upravljanje likvidnošću;

(3) razradu postupaka za naplatu primanja preko bankarskog sistema;

(4) upravljanje finansijskim sredstvima;

3) kontrola rashoda, koja obuhvata upravljanje procesima PREDLAGANjE POSTUPAKA odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;

4) upravljanje dugom, koje obuhvata:

(1) upravljanje novim pregovorima i sporazumima o zajmovima;

(2) vođenje evidencije o dugovanjima;

(3) upravljanje prilivima po osnovu pozajmljivanja;

5) budžetsko računovodstvo i izveštavanje, koje obuhvata:

(1) računovodstvene poslove za:

– obradu plaćanja i evidentiranje primanja;

– vođenje dnevnika, glavne knjige i odabranih pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke;

– međunarodne donacije i druge vidove pomoći;

(2) finansijsko izveštavanje;

(3) računovodstvenu metodologiju, uključujući:

– održavanje sistema klasifikacije;

– propisivanje pravila budžetskog računovodstva;

– propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja.

6) upravljanje finansijskim informacionim sistemom;

6) USPOSTAVLjANjE FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, KOJI OBUHVATA DIREKTNE I INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, KAO I SISTEM JAVNIH PRIHODA I JAVNIH RASHODA (STALNI INFORMACIONI SISTEM) I UPRAVLjANjE TIM SISTEMOM;

7) POSLOVE U VEZI JAVNIH PLAĆANjA KOJI OBUHVATAJU VOĐENjE EVIDENCIJA I OBAVLjANjE POSLOVA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, I TO:

(1) VOĐENjE SPISKA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE I BUDžETA LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, I DRUGE REGISTRE UTVRĐENE POSEBNIM PROPISIMA;

(2) OTVARANjE I VOĐENjE EVIDENCIJA O UPLATNIM RAČUNIMA JAVNIH PRIHODA;

(3) RASPOREĐIVANjE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA NA ODGOVARAJUĆE PODRAČUNE RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, U SKLADU SA ZAKONOM;

(4) VOĐENjE PODRAČUNA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(5) VOĐENjE DRUGIH RAČUNA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA;

(6) PRIJEM, KONTROLIŠA I OBRADA NALOGA ZA PLAĆANjA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(7) IZDAVANjE NALOGA ZA PLAĆANjA NA TERET PODRAČUNA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, NA OSNOVU ZAKONA I DOBIJENIH OVLAŠĆENjA, NA OSNOVU SUDSKIH I DRUGIH IZVRŠNIH NASLOVA, ISPRAVKE GREŠAKA I NAPLATE USLUGA;

(8) OBALjANjE GOTOVINSKIH ISPLATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(9) PRIJEM GOTOVINSKIH UPLATA FIZIČKIH LICA NA IME IZMIRIVANjA OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA;

(10) PRIJEM, KONTROLA I OBRADA GODIŠNjIH IZVEŠTAJA KORISNIKA SREDSTAVA, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA;

(11) VOĐENjE FISKALNE STATISTIKE, U SKLADU SA PROPISOM KOJI DONOSI MINISTAR;

(12) PRAĆENjE LIKVIDNOSTI DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA I DAVANjE PODATAKA O TOME, SAGLASNO PROPISIMA;

8) OBRADA LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH, KOJA OBUHVATA:

(1) OBRADU ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH;

(2) ODRŽAVANjE I ČUVANjE BAZE PODATAKA O ZAPOSLENIMA I LIČNIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH;

9) PRAĆENjE I KONTROLA AKTIVNOSTI JAVNIH PREDUZEĆA, KOJA OBUHVATA:

(1) PRAĆENjE PROCESA RESTRUKTURIRANjA JAVNIH PREDUZEĆA, U SKLADU SA SPORAZUMIMA ZAKLjUČENIM SA MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA;

(2) UČEŠĆE U PRIPREMI SMERNICA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA;

(3) PROPISIVANjE SMERNICA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA;

(4) ANALIZU KVARTALNIH IZVEŠTAJA;

(5) PRAĆENjE KRETANjA MASE ZARADA;

(6) IZRADU IZVEŠTAJA ZA POTREBE KOMISIJE NADLEŽNE ZA RESTRUKTURIRANjE;

10) EVIDENTIRANjE I PRAĆENjE DRŽAVNE POMOĆI.

.

VIIIa UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA

Organizacija

Član 73a

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za javna plaćanja TREZOR obrazuju se organizacione jedinice.

Način obrazovanja, broj, struktura, mreža i delokrug organizacionih jedinica iz stava 1. ovog člana uređuju se aktom ministra, na predlog direktora Uprave za javna plaćanja TREZOR.

Rukovođenje

Član 73b.

Upravom za javna plaćanja TREZOR rukovodi direktor.

Direktora Uprave za javna plaćanja TREZOR postavlja Vlada, na predlog ministra.

DIREKTOR UPRAVE ZA TREZOR MOŽE DA IMA ZAMENIKA.

Direktor Uprave za javna plaćanja TREZOR obezbeđuje koordinaciju rada i jedinstvenu primenu propisa u svim područnim jedinicama, koja se ostvaruje aktima ministra i neposrednim izdavanjem uputstava za rad.

Na predlog direktora Uprave za javna plaćanja TREZOR ministar uređuje:

1) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Upravi za javna plaćanja TREZOR kojom se propisuju posebna znanja i sposobnosti za pojedina radna mesta;

2) prava i obaveze zaposlenih u Upravi za javna plaćanjaiz radnih odnosa (zvanja, visinu osnovice za obračun plata, naknade zarada, kriterijumi za stimulativno nagrađivanje, priznanja, vođenje disciplinskog postupka, izricanje disciplinskih mera, kao i ovlašćenje za vođenje disciplinskog postupka i prenošenje tog ovlašćenja);

3) stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u Upravi za javna plaćanja TREZOR;

4) pravila ponašanja zaposlenih u Upravi za javna plaćanja TREZOR;

5) poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

6) druga pitanja u skladu sa zakonom.

Nadležnost

Član 73v

Uprava za javna plaćanja vodi evidencije i obavlja poslove u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, i to:

1) registar direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

2) uplatne račune javnih prihoda, kao podračune sistema konsolidovanog računa trezora Republike;

3) raspoređuje uplaćene javne prihode na odgovarajuće podračune različitih nivoa vlasti, u skladu sa zakonom;

4) podračune direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

5) druge račune u skladu sa zakonom i drugim propisima;

6)prima, kontroliše i obrađuje naloge za plaćanja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

7) izdaje naloge za plaćanja na teret podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, na osnovu sudskih i drugih izvršnih naslova, ispravke grešaka i naplate usluga;

8) vrši gotovinske isplate direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

9) izrađuje i dostavlja izveštaje o izvršenju naloga za plaćanje na teret ili u korist njihovih podračuna, direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

10) dostavlja podatke za budžetsko računovodstvo, u skladu sa odredbom člana 62. stav 2. ovog zakona;

11) prima, kontroliše i obrađuje godišnje i polugodišnje računovodstvene izveštaje korisnika, čije podračune vodi Uprava za javna plaćanja;

12) vodi fiskalnu statistiku i upravlja jedinstvenim informacionim sistemom javnih rashoda u Republici, u skladu sa propisom koji donosi ministar;

13) prati likvidnost direktnih i indirektnih korisnika sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i daje podatke o tome saglasno propisima.

Ovlašćenja ministra

Član 73g

Ministar propisuje uslove i način za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora, plan tih podračuna, način i postupak obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora, kao i način i postupak vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora., KAO I OSTALA PITANjA OD ZNAČAJA ZA FUNKCIONISANjE TREZORA.

Plaćanje sa računa, odnosno podračuna

Član 73d

Plaćanje sa računa, odnosno podračuna izdavaoca naloga vrši se do visine iznosa sredstava na tim računima.

Nalozi za čije plaćanje nisu obezbeđena sredstva iz stava 1. ovog člana, evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema, ako zakonom nije drukčije određeno.

RASPOLAGANjE SREDSTVIMA

ČLAN 73D

NALOZI ZA ČIJE PLAĆANjE NISU OBEZBEĐENA SREDSTVA, EVIDENTIRAJU SE I IZVRŠAVAJU PREMA VREMENU PRIJEMA, AKO ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK ZA IZVRŠENjE NALOGA ZA PLAĆANjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Neizvršavanje naloga za plaćanje

Član 73đ

Uprava za javna plaćanja TREZOR neće izvršiti nalog za plaćanje koji nije u skladu sa propisima, a na zahtev podnosioca, u roku od tri dana od dana podnošenja naloga, pismeno će obrazložiti razloge za odbijanje naloga.

Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

Član 73e

Ministar utvrđuje spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Spisak iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izmene i dopune spiska iz stava 2. ovog člana, objavljuju se tromesečno u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja.

Pružanje drugih finansijskih usluga

Član 73ž

Uprava za javna plaćanja UPRAVA ZA TREZOR NAPLAĆUJE NAKNADU ZA USLUGE IZVRŠENIH JAVNIH PLAĆANjA I može pružati druge finansijske usluge i obavljati druge poslove u skladu sa ugovorom, po osnovu kojih stiče prihod.

Visinu naknade za vršenje usluga iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Vlada, na predlog ministra.

Radni odnos

Član 73z

Na zaposlene u Upravi za javna plaćanja primenjuju se propisi kojima se uređuje državna uprava, radni odnosi i plate u državnim organima, kao i propisi iz oblasti zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja. , ako ovim zakonom nije drugčije propisano.

Zaposleni u Upravi za javna plaćanja dužni su da izvršavaju naloge direktora, odnosno neposrednog rukovodioca, izdate radi obavljanja poslova, osim onih kojima se nalaže izvršavanje radnji koje predstavljaju krivično delo.

Zaposleni u Upravi za javna plaćanja dužni su da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju i posle isteka radnog vremena, subotom, nedeljom i u dane državnih praznika, kada je to neophodno.

Zaposleni u Upravi za javna plaćanja ne mogu obavljati poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću, a prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti dužni su da poštuju pravila ponašanja zaposlenih u Upravi za javna plaćanja.

Zaposleni su dužni da se stručno obrazuju, osposobljavaju i usavršavajuprema programu Uprave za javna plaćanja.

Sredstva za rad

Član 73i

Sredstva za rad Uprave za javna plaćanja obezbeđuju se u budžetu Republike.

SREDSTVA ZA RAD UPRAVE ZA TREZOR MOGU SE OBEZBEDITI I U BUDžETU REPUBLIKE.

Za stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, projektovanje, izgradnju i održavanje informacionog sistema, nabavku opreme za rad, izgradnju i kupovinu poslovnog prostora i stimulativno nagrađivanje zaposlenih, Upravi za javna plaćanja TREZOR pripada deo ostalih izvora prihoda, utvrđen finansijskim planom Uprave.

Organizacione jedinice Uprave za javna plaćanja TREZOR može preuzimati materijalne obaveze u granicama sredstava utvrđenih finansijskim planom.

TREZOR LOKALNE VLASTI

ČLAN 73J

TREZOR LOKALNE VLASTI OBAVLjA SLEDEĆE POSLOVE, I TO:

1) FINANSIJSKO PLANIRANjE, KOJE OBUHVATA:

(1) PROJEKCIJE I PRAĆENjE PRILIVA NA KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA LOKALNE VLASTI I ZAHTEVE ZA IZVRŠAVANjE RASHODA;

(2) DEFINISANjE TROMESEČNIH I MESEČNIH KVOTA PREUZETIH OBAVEZA I PLAĆANjA;

2) UPRAVLjANjE SREDSTVIMA NA KONSOLIDOVANOM RAČUNU TREZORA LOKALNE VLASTI NA KOJI SE UPLAĆUJU PRIMANjA I SA KOJEG SE VRŠE PLAĆANjA IZ BUDžETA, KOJE OBUHVATA:

(1) UPRAVLjANjE LIKVIDNOŠĆU:

(2) UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM SREDSTVIMA;

3) UPRAVLjANjE DUGOM, KOJE OBUHVATA:

(1) UPRAVLjANjE PREGOVORIMA O ZADUŽIVANjU;

(2) VOĐENjE EVIDENCIJE O DUGU;

(3) UPRAVLjANjE PRIMANjIMA OD ZADUŽIVANjA;

4) BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE, KOJE OBUHVATA:

(1) OBRADU PLAĆANjA I EVIDENTIRANjE PRIMANjA;

(2) VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA;

(3) FINANSIJSKO IZVEŠTAVANjE;

(4) PRIPREMU I IZRADU SVIH IZVEŠTAJA I IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA LOKALNE VLASTI, KAO I IZRADU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA;

5) KONTROLU RASHODA, KOJA OBUHVATA UPRAVLjANjE PROCESIMA ODOBRAVANjA PREUZIMANjA OBAVEZA, PROVERU PRIJEMA DOBARA I USLUGA I ODOBRAVANjE PLAĆANjA NA TERET BUDžETSKIH SREDSTAVA;

6) PRAĆENjE KRETANjA MASE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA NA NIVOU TOG TREZORA I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA MINISTARSTVU.

PRIVREMENA OBUSTAVA PRENOSA SREDSTAVA

ČLAN 73K

UKOLIKO NADLEŽNI ORGAN LOKALNE VLASTI NE DOSTAVI MINISTARSTVU IZVEŠTAJE I AKTE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, MINISTAR MOŽE PRIVREMENO OBUSTAVITI PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE, DO MOMENTA DOSTAVLjANjA TRAŽENIH IZVEŠTAJA I AKATA.

Novčane kazne za prekršaje

Član 74.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 5.000 DO 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja ili drugo odgovorno lice, za sledeće prekršaje:

1) ukoliko stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda koji nije predviđen u budžetu;

2) ako ne poštuje odredbe čl. 19, 20, 22. i 23. 13A, 19, 20, 22, 23, ČLANA 24. STAV 6. I ČLANA 32. ovog zakona u postupku pripreme i usvajanja budžeta;

3) ako predlog budžeta i završnog računa i izveštaji koji se dostavljaju Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini ne sadrže delove iz čl. 10. i 65. ovog zakona;

4) ako ne poštuje odredbe čl. 31 – 41, 50. i 51. ovog zakona u postupku izvršenja budžeta;

5) ako izvrši zaduživanje na način koji je u suprotnosti sa odredbama čl. 52 – 60. ovog zakona;

6) ako odloži naplatu dospelog potraživanja ili odobri naplatu u ratama potraživanja, bez prethodno dobijene saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti;

7) ako ne poštuje odredbe o računovodstvu i izveštavanju iz ČLANA 8. ST. 10. I 13. I čl. 61 – 65. ovog zakona;

8) ako ne otkloni propuste na koje je ukazano u pismenom izveštaju interne kontrole, odnosno u nalazu budžetske inspekcije i revizije, ili ih ne ispravi blagovremeno (čl. 66. i 79);

9) AKO NE POSTUPI PO ODREDBI ČLANA 73K OVOG ZAKONA.

Privremeno imenovanje eksternih revizora

Član 80.

Do ustanovljavanja vrhovne eksterne revizorske institucije, Narodna skupština će odlučiti o angažovanju revizora sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta REPUBLIKE i organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

DO USTANOVLjAVANjA VRHOVNE EKSTERNE REVIZORSKE INSTITUCIJE, SKUPŠTINA LOKALNE VLASTI ĆE ODLUČITI O ANGAŽOVANjU REVIZORA SA ODGOVARAJUĆIM KVALIFIKACIJAMA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA LOKALNE VLASTI.

Ostavite komentar