Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o otplatama duga i novim inostranim kreditima u 2007. godini

IZVEŠTAJ O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM

KREDITIMA U 2007. GODINI

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

1) IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 413.167.930,51 evra. Nije bilo plaćanja ni po osnovu glavnice, ni po osnovu kamate.

2) IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 785.146.292,02 evra. Nije bilo plaćanja ni po osnovu glavnice, ni po osnovu kamate.

3) IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 404.768.033,16 evra. Po osnovu glavnice u 2007. godini plaćeno je 15 marta 2007. godine 6.460.438,92 evra i 15. septembra 2007. godine 6.460.438,92 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2007. godine 10.160.869,45 evra i 15. septembra 2007. godine 10.374.360,62 evra.

Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembra 2007. godine iznosilo je 1.674.262.910,44 evra. Na ime glavnice po ovom dugu u 2007. godini plaćeno je 22. marta 2007. godine 6.054.435,05 evra i 22. septembra 6.052.060,59 evra. Na ime kapitalisane kamate plaćeno je 22. septembra 2007. godine 11.680.250,98 evra. Na ime kamata plaćeno je 22. marta 2007. godine 35.488.910,86 evra, 31. marta 2007. godine 1.661.242,11 evra, 22. septembra 2007. godine 35.506.096,75 evra i 30. septembra 2007. godine 1.725.923,10 evra.

Kredita Evropske unije za makroekonomsku pomoć, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo je 49.500.000 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 28. februara 2007. godine 159.759,00 evra (prva tranša), 28. avgusta 2007. godine 181.089,00 evra (prva tranša), 1. septembra 2007. godine 1.225.800,00 evra (druga tranša) i 4. maja 2007. godine 515.700,00 evra (treća tranša).

Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

1) IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. maja 2007. godine 236.280,00 evra i 15. novembra 2007. godine 228.440,00 evra;

2) IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. aprila 2007. godine 294.970,00 evra i 15. oktobra 2007. godine 280.930,00 evra;

3) IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 8.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 7.428.205,3 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 31.370,21 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 879,79 evra, a 15. oktobra 2007. na ime troškova servisiranja plaćeno 30.696,38 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 633,62 evra;

4) IDA-HIP-3768-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 13.054.262,12 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 30.732,67 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 8.577,33 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 41.988,51 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 5.641,49 evra.

5) IDA-SMECA-3693-YF – ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja, a stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 35.361,8 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 35.728,62 evra;

6) IDA-SOSAC-3750-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 255.900,00 evra i 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 258.600,00 evra;

7) IDA-PFSAC II -3780-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 248.690,00 evra i 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 251.330,00 evra;

8) IDA-LABOR LIL-3753-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 7.474,43 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 335,57 evra, a 15. oktobra 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 7.347,05 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 242,95 evra;

9) IDA-3723-YF – ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 8.400.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 1. maja 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 29.194,40 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.855,60 evra, a 1. novembra 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 31.511,6 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 908,4 evra;

10) IDA-TTFSE-3651-YF – ratifikovan je 14. juna 2002. godine za projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.650.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 4.367.696,51 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 20.307,22 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.497,06 dolara, a 15. oktobra 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 25.862,55 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 475,44 dolara;

11) IDA-RPRCP-3908-YF – ratifikovan je 9. juna 2004. godine za projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 7.787.197,33 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 13.419,06 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 19.350,94 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 22.221,96 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 17.018,04 evra;

12) IDA-HAP-3870-YF – ratifikovan je 31. marta 2004. godine za projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 10.653.090,55 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 13.592,56 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 12.487,44 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 20.709,12 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 10.630,88 evra;

13) IDA–SAC II–4017-YF ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. februara 2007. godine 127.530,00 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 128.870,00 evra;

14) IDA–4071-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 941.707,68 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 915,85 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 18.224,15 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 1.233,27 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 18.526,73 evra;

15) IDA–SAC II–4105-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 939.149,36 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 2.580,66 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 18.459,34 evra, a 15. oktobra 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 2.730,91 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 17.569,09 evra;

16) IDA- 4131-YF – ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2007. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok 15. februara 2007. na ime troškova servisiranja plaćeno 160.650,00 evra, a 15. avgusta 2007. na ime troškova servisiranja plaćeno 162.700,00 evra.

17) IDA -TID- 3909-YF – Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 23.924.482,39 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. februara 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 44.960,47 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 30.559,53 evra, a 15. avgusta 2007. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 60.783,28 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 26.546,72 evra;

5. Duga prema Londonskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo je 1.075.617.760,00 dolara. Otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1. maja 2007. godine 20.167.832,91 i 1. novembra 2007. godine 20.167.832,91 dolara;

6. Beskamatnog kredita dobijenog od Vlade Švajcarske za finansiranje upisa kapitala Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske banke za obnovu razvoj. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 6.898.720,00 evra. U 2007. godini plaćena je treća rata glavnice i to dana 28. decembra u iznosu od 3.449.360,00 evra;

7. Kredita Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 50.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 12. januara 2007. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 21. marta 2007. godine iznos od 292.730,48 evra (četvrta tranša), 29.marta 2007. godine iznos od 276.435,19 evra (treća tranša), 5. maja 2007. godine iznos od 94.920,00 evra (prva tranša), 20. juna 2007. godine iznos od 207.005,04 evra (peta tranša), 12. jula 2007. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 21. septembra 2007. godine iznos od 292.730,48 evra (čevrta tranša), 29. septembra 2007. godine iznos od 276.435,19 evra (treća tranša), 5. novembra 2007. godine iznos od 94.920,00 evra (prva tranša) i 20. decembra 2007. godine iznos od 207.005,04 evra (peta tranša);

2) EIB – 22994 za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 14.200.000,00 evra; Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 7. februara 2007. godine iznos od 47.150,00 evra (prva tranša), 7. avgusta 2007. godine iznos od 47.150,00 evra (prva tranša) i 16.oktobra 2007. godine iznos od 155.252,50 evra (druga tranša);

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 4.427.748,35 evra.; Na ime otplate glavnice u 2007. godini 15. juna je plaćen iznos od 6.390.156,54 evra, 15. decembra je plaćen iznos od 1.932.735,97 evra i 5. novembra je plaćen iznos od 1.187.777,78 evra, dok je na ime kamate plaćen 15. juna iznos od 271.174,34 evra , 15. decembra iznos od 117.138,27 evra i 5. novembra iznos od 20.135,76 evra;

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2007. godine iznosilo 11.528.934,12 evra.; Na ime otplate glavnice u 2007. godini 15. juna je plaćen iznos od 1.566.784,04 evra, dok je na ime kamate plaćen 15. juna iznos od 254.623,07 evra i 15. decembra iznos od 270.583,57 evra;

8. Kredita Razvojne banke Saveta Evrope:

1) CEB – Projekat Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini. Ugovoreni iznos je 9.600.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31.12.2007. godine je 9.600.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 9. januara 2007. godine iznos od 10.992,00 evra (treća tranša), 9. februara 2007. godine iznos od 35.328,00 evra (prva tranša), 8. maja 2007. godine iznos od 54.720,00 evra (prva tranša), 4. juna 2007. godine iznos od 10.992,00 evra (treća tranša), 10. avgusta 2007. godine iznos od 35.328,00 evra (prva tranša) i 10. novembra 2007. godine iznos od 54.720,00 evra (druga tranša);

2) CEB – Reprogramirani zajam, ugovoreni iznos je 27.738.794,99, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo je 12.119.830,63 evra. U 2007. godini plaćen je na ime glavnice dana 1. juna iznos od 1.514.978,83 evra i 1. decembra 1.514.978,83 evra. Na ime kamate plaćen je dana 1. juna iznos od 269.514,73 evra i 1. decembra 242.563,26 evra;

9. Kredita Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo je 25.125.000,00 evra. Otplata glavnice po ovom kreditu u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate 14. januara 2007. godine plaćen iznos od 75.625,00 evra i 14. jula 2007. godine plaćen iznos od 111.736,11 evra.

Otplate duga po osnovu indirektnih obaveza

Indirektne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

1. Zajmova Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 40.604.174,18 evra. U 2007. godini je na ime glavnice plaćen 7. marta iznos od 1.665.095,02 evra i 7. septembra iznos od 2.108.124,06 evra, na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 609.030,75 evra i 7. septembra 858.432,38 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 178.127,58 evra i 7. septembra iznos od 158.976,94 evra;

2) Projekat sanacije koridora X – Železnice Srbije – Ugovoren iznos kredita je 57.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 46.625.412,12 evra. U 2007. godini je na ime glavnice plaćen 5. aprila iznos od 2.590.909,00 evra i 5. oktobra iznos od 2.590.299,45 evra, na ime kamate je 5. aprila iznos od 1.079.022,67 evra i 5. oktobra iznos od 1.260.387,55 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 5. aprila iznos od 13.852,2 evra i 5. oktobra iznos od 752,35 evra;

3) Projekat obnove puteva – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 65.636.365,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice 17. maja je plaćen iznos od 3.454.545,00 i 17. novembra plaćen iznos od 3.454.545,00 evra, na ime kamate je 17. maja plaćen iznos od 1.684.906,72 evra i 17. novembra 1.849.688,11 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. maja plaćen iznos od 4.561,48 evra;

4) Drugi zajam za Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 19.327.500,56 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 188.188,42 evra i 7. septembra iznos od 414.336,99 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 129.997,62 evra i 7. septembra iznos od 111.322,78 evra;

5) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Niša – Grad Niš – Ugovoren iznos kredita je 5.547.986,55 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 3.977.597,79 evra. U 2007. godini je na ime glavnice plaćan 22. marta iznos od 245.194,38 evra i 22. septembra iznos od 245.194,38 evra, na ime kamate je 22. marta plaćen iznos od 102.166,47 evra i 22. septembra iznos od 109.394,25 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 22. marta plaćen iznos od 50,22 evra;

6) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Novog Sada – Grad Novi Sad – Ugovoren iznos kredita je 1.938.439,81 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2007. godine je iznosilo 1.159.614,58 evra. U 2007. godini je na ime glavnice plaćan 7. juna iznos od 73.604,17 evra i 7. decembra iznos od 73.604,17 evra, na ime kamate je 7. juna plaćen iznos od 31.262,98 evra i 7. decembra iznos od 32.994,15 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. juna plaćen iznos od 83,63 evra i 7. decembra iznos od 90,81 evra;

7) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Kragujevca – Grad Kragujevac – Ugovoren iznos kredita je 3.939.486,20 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2007. godine je iznosilo 2.837.513,03 evra. U 2007. godini je na ime glavnice plaćen 7. juna iznos od 174.915,19 evra i 7. decembra iznos od 174.915,19 evra, na ime kamate je 7. juna plaćen iznos od 76.250,46 evra i 7. decembra iznos od 80.547,31 evra;

8) Projekat modernizacije infrastrukture kontrole leta – Ugovoren iznos kredita je 30.820.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2007. godine iznosilo 308.200,00 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice, dok je na ime kamate 17. septembra plaćen iznos od 6.618,67 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. septembra plaćen iznos od 380.314,52 evra;

9) Modernizacija i proširenje prečistača za otpadne vode opštine Subotica – Ugovoren iznos kredita je 9.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 1.322.998,00 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice. Na ime kamate je 17. juna plaćen iznos od 22.771,05 evra i 17. decembra iznos od 33.363,49 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. juna plaćen iznos od 20.368,45 evra i 17. decembra iznos od 19.613,12 evra;

10) Projekat hitne sanacije saobraćaja (auto-put BG-NS i most kod Beške) – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 72.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 13.160.826,87 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je 17. januara plaćen iznos od 47.961,10 evra i 17. jula iznos od 155.028,96 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. januara plaćen iznos od 541.453,62 evra i 17. jula iznos od 165.251,41 evra

2. Zajmova Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 69.419.354,84 evra. U 2007. godini na ime glavnice 13. decembra plaćen iznos od 580.645,16 evra, a na ime kamate je plaćen po tranšama 15. januara, 13. juna, 15. juna i 21. juna ukupan iznos od 1.637.975,00 evra, a 15. jula, 13. decembra, 15. decembra i 21. decembra ukupan iznos od 1.637.975,00 evra;

2) EIB – 21631 – PUTEVI SRBIJE – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 95.000.000,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 1.933.686,79 evra i 15. avgusta iznos od 2.124.936,27 evra;

3) EIB – 21756 – EMS – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 59.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 17.000.000,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. maja iznos od 105.907,50 evra, 20. jula iznos od 195.460,22 evra i 10. novembra iznos od 105.970,50 evra;

4) EIB – 22096 – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 35.276.711,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. februara iznos od 118.920,11 evra, 10. avgusta iznos od 118.920,11 evra, 27. aprila iznos od 112.375,00 evra, 27. oktobra iznos od 112.375,00 evra i 5. septembra iznos od 179.616,94 evra;

5) EIB- 21386 – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 36.010.752,68 evra. U 2007. godini na ime glavnice 5. jula je plaćen iznos od 666.666,67 evra i 13. decembra iznos od 322.580,65 evra , a na ime kamate je plaćen po tranšama 5. januara, 15. februara i 13. juna ukupan iznos od 1.020.450,00 evra, a 15. jula, 15. avgusta i 13. decembra ukupan iznos od 1.020.545,59 evra; ;

6) EIB – 21386 – AERODROM „NIKOLA TESLA“ Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 12.903.225,81 evra. U 2007. godini na ime glavnice 5. decembra je plaćen iznos od 96.774,19 evra, a na ime kamate je plaćen po tranšama 20. februara, 5. juna i 20. juna ukupan iznos od 292.530,00 evra, a 20. avgusta, 5. decembra i 20. decembra ukupan iznos od 292.530,00 evra;

7) EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 49.103.579,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2007. godine iznosilo 22.563.094,56 evra. U 2007. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 2.460.089,32 evra i 15. decembra iznos od 2.523.923,96 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 1.122.544,66 evra i 15. decembra ukupan iznos od 1.022.296,01 evra i na ime zatezne kamate je plaćen 5. novembra iznos od 634,83 evra;

8) EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 7.255.987,43 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 3.334.126,05 evra. U 2007. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 363.524,96 evra i 15. decembra iznos od 372.957,75 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 165.877,31 evra i 15. decembra ukupan iznos od 151.063,67 evra;

9) EIB – 22264 – EPS – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 17.600.000,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 25. maja i 9. juna ukupan iznos od 263.153,83 evra, a 25. novembra i 9. decembra ukupan iznos od 355.914,00 evra;

10) EIB – 22550 -PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 41.800.000,00 evra. U 2007. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 417.317,33 evra i 15. avgusta iznos od 636.037,33 evra;

11) EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 0,00 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

12) EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 0,00 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

13) EIB – 23040 – Kontrola leta – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 5.000.000,00 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen 21. juna iznos od 105.425,00 evra i 21. decembra iznos od 105.425,00 evra.

3. Zajmova Nemačke banke za razvoj (KfW):

1) KfW 1 – Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla – EPS – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 31.245.614,70 evra. U 2007. godini na ime otplate glavnice plaćen je 30. juna iznos od 2.840.510,44 evra i 30. decembra iznos od 2.840.510,44 evra, a na ime kamate je plaćen 30. juna iznos od 797.615,33 evra i 30. decembra iznos od 736.260,3 evra;

2) KfW 2 – Nabavka opreme za Tamnavu – EPS – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 290.201,93 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice. Na ime kamate je 30. decembra plaćen iznos od 5.384,49 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. juna plaćen iznos od 40.000,00 evra i 30. decembra iznos od 39.518,73 evra;

3) KfW 3 – Rehabilitacija HE Bajna Bašta – EPS – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo 9.898.267,22 evra. U 2007. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice. Na ime kamate je 30. juna plaćen iznos od 115,38 evra i 30. decembra iznos od 420,12 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. juna plaćen iznos od 37.461,54 evra i 30. decembra iznos od 37.359,95 evra;

4. Duga prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su ŽTP, EPS i Direkcija za puteve. Stanje duga na dan 31. decembra 2007. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra. Kontragaranciju po ovom sporazumu izdala je Republika Srbija 18. jula 2006. godine („Službeni glasnik RS“, broj 61/06 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP, EPS ili Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti glavnicu u godišnjim ratama najkasnije do 13. oktobra tekuće godine i to počev od 2012 do 2016 godine. U ovom slučaju reč je o reprogramiranom zajmu gde je celokupan iznos zajma povučen u jednoj tranši u nekoj od ranijih godina. Otplate glavnice po ovom dugu u 2007. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 17. aprila 2007. godine 4.113.381,72 evra i 17. oktobra 2007. godine 4.661.683,41 evra.

5. Kredita Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2007. godine iznosilo je 44.828.287,81 dolara. U 2007. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 1.485.640,88 dolara i 15. decembra iznos od 1.657.536,19 dolara, a na ime kamate je plaćen 15. juna iznos od 181.891,8 dolara i 15. decembra iznos od 177.227,17 dolara;

6. IDA-4090-YF – Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2007. godine iznosilo 40.777,36 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2007. godini nije bilo, dok je 15. marta 2007. godine na ime troškova angažovanja plaćeno 16.070,00 evra i 1 5. septembra 2007. plaćeno 15.350,00 evra;

Nova zaduženja u 2007. godini

1. Sporazum o zajmu (Projekat „Regionalni razvoj Bora”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 24,30 miliona evra;

2. Sporazum o finansiranju (Projekat „Regionalni razvoj Bora”) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 6,60 miliona SDR;

3. Sporazum o zajmu („Dodatno finansiranje projekta energetska efikasnost za Srbiju”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 13,30 miliona evra;

4. Sporazum o finansiranju („Dodatno finansiranje projekta energetska efikasnost za Srbiju”) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 6,60 miliona SDR;

5. Sporazum o zajmu („Dodatno finansiranje projekta rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 36,80 miliona evra;

6. Sporazum o zajmu („Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 36,80 miliona evra;

7. Sporazum o zajmu („Projekat Reforma poljoprivrede u tranziciji”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. jula 2007. godine – 12,50 miliona evra;

8. Sporazum o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Sanacija mosta Gazela”, potpisan 16. jula 2007. godine – 33,00 miliona evra;

9. Sporazum o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Rehabilitacija Puteva i mostova B2”, potpisan 16. jula 2007. godine – 33,00 miliona evra;

10. Sporazum o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda”, potpisan 19. oktobra 2007. godine – 60,00 miliona evra;

11. Sporazum o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj „Beogradski autoput i obilaznica“, potpisan 15. novembra 2007. godine – 80,00 miliona evra;

12. Okvirni Ugovor o zajmu zaključen između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, potpisan 18. decembra 2007. godine – 10,00 miliona evra.

Ostavite komentar