Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za 2007. godinu

IZVEŠTAJ

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU

Budžet Republike Srbije za 2007. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budžetskom sistemu, a zasnovan je na održavanju visokog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti, kao osnovnim ciljevima ekonomske politike.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2007. godinu, zasnivao se na projekciji osnovnih makroekonomskih indikatora:

– rasta bruto društvenog proizvoda od 5,9%, dok je ostvareni rast iznosio 7,5%;

– rasta cena na malo od 6,5% (prosek perioda), dok je ostvareni rast cena na malo iznosio 10,1% .

Za finansiranje izdataka budžeta Republike Srbije za 2007. godinu planirana su primanja budžeta u ukupnom iznosu od 581,8 mlrd dinara, a ostvarena su u iznosu od 580,4 mlrd dinara, što je za 0,24% manje od planiranih.

Planirani obim izdataka budžeta za 2007. godinu iznosio je 595,5 mlrd dinara, a izvršen je sa 567,2 mlrd dinara, što je za 4,76% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budžeta za 2007. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

plate zaposlenih;

dotacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO poljoprivrednika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Primanja budžeta Republike Srbije, u 2007. godini, ostvarena su u iznosu od 580.417,4 mil. dinara i manja su za 0,24% od planiranih.

U odnosu na plan, ostvarenje primanja je sledeće:

porez na dohodak građana ostvaren je za 2,17% više od planiranog;

porez na dobit preduzeća ostvaren je za 0,25% manje od planiranog;

porez na dodatu vrednost ostvaren je za 1,84% manje od planiranog;

akcize ostvarene su za 5,66% manje od planiranih;

carine ostvarene su za 5,74% više od planiranih;

ostali poreski prihodi ostvareni su za 1,38% manje od planiranih;

neporeski prihodi ostvareni su za 7,48% više od planiranih.

Izdaci budžeta Republike Srbije izvršeni su u iznosu od 567.181,6 mil. dinara što je za 4,76% manje od planiranih.

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje % ostv./izv. % učešća 1 2 3 4 5 6 Primanja i izdaci budžeta Republike I. UKUPNA PRIMANjA   581.841.505.769 580.417.392.673 99,76   Subvencije za železnicu   10.600.000.000 10.850.000.240 102,36 1,91   Tranzicioni fond   9.950.000.000 10.843.787.636 108,98 1,91

| |Sredstva

iz budžeta |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva |Sredstva

iz budžeta |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9(8:5) |10(7:8) |11 | |41 |Rashodi za zaposlene |153.278.450.717 |9.072.368.893 |162.350.819.610 |147.685.458.022 |23.078.766.356 |170.764.224.378 |105,18 |13,51 |24,09 | |411 |Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |119.985.121.233 |5.212.249.429 |125.197.370.662 |116.955.519.123 |15.246.015.292 |132.201.534.415 |105,59 |11,53 |18,65 | |412 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |23.545.621.730 |987.993.054 |24.533.614.784 |22.842.252.609 |2.815.068.878 |25.657.321.487 |104,58 |10,97 |3,62 | |413 |Naknade u naturi |535.018.806 |457.680.298 |992.699.104 |475.119.028 |846.511.640 |1.321.630.668 |133,14 |64,05 |0,19 | |414 |Socijalna davanja zaposlenima |2.147.041.374 |391.406.569 |2.538.447.943 |1.633.064.166 |1.531.901.028 |3.164.965.194 |124,68 |48,40 |0,45 | |415 |Naknade troškova za zaposlene |3.491.979.419 |541.834.196 |4.033.813.615 |3.332.059.250 |1.094.266.412 |4.426.325.662 |109,73 |24,72 |0,62 | |416 |Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |3.363.668.155 |1.481.205.347 |4.844.873.502 |2.310.010.306 |1.545.003.106 |3.855.013.412 |79,57 |40,08 |0,54 | |417 |Poslanički dodatak |210.000.000 |  |210.000.000 |137.433.540 |  |137.433.540 |65,44 | |0,02 | |42 |Korišćenje usluga i roba |43.270.207.889 |20.875.750.277 |64.145.958.166 |39.229.311.150 |32.202.387.016 |71.431.698.166 |111,36 |45,08 |10,08 | |421 |Stalni troškovi |9.916.463.462 |4.909.083.107 |14.825.546.569 |9.166.974.031 |7.544.791.346 |16.711.765.377 |112,72 |45,15 |2,36 | |422 |Troškovi putovanja |3.551.092.850 |739.228.648 |4.290.321.498 |2.772.857.653 |1.924.446.115 |4.697.303.768 |109,49 |40,97 |0,66 | |423 |Usluge po ugovoru |5.267.140.405 |5.018.127.833 |10.285.268.238 |4.362.536.305 |10.644.635.258 |15.007.171.563 |145,91 |70,93 |2,12 | |424 |Specijalizovane usluge |10.950.327.979 |2.712.884.958 |13.663.212.937 |10.378.445.212 |2.391.294.748 |12.769.739.960 |93,46 |18,73 |1,80 | |425 |Tekuće popravke i održavanje |3.897.326.305 |2.136.181.507 |6.033.507.812 |3.589.783.716 |3.930.973.531 |7.520.757.247 |124,65 |52,27 |1,06 | |

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9(8:5) |10(7:8) |11 | |426 |Materijal |9.687.856.888 |5.360.244.224 |15.048.101.112 |8.958.714.233 |5.766.246.018 |14.724.960.251 |97,85 |39,16 |2,08 | |43 |Amortizacija i upotreba sredstava za rad | |204.659.000 |204.659.000 | |583.832.955 |583.832.955 |285,27 |100,00 |0,08 | |431 |Amortizacija nekretnina i opreme |  |204.483.000 |204.483.000 |  |580.909.955 |580.909.955 |284,09 |100,00 |0,08 | |433 |Upotreba dragocenosti |  |  |  |  |36.000 |36.000 |  |100,00 | | |434 |Upotreba prirodne imovine |  |176.000 |176.000 |  |2.887.000 |2.887.000 |1.640,34 |100,00 | | |44 |Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |17.410.582.000 |295.742.985 |17.706.324.985 |14.690.992.984 |218.999.112 |14.909.992.096 |84,21 |1,47 |2,10 | |441 |Otplata domaćih kamata |3.305.661.000 |72.593.000 |3.378.254.000 |2.312.419.039 |65.203.711 |2.377.622.750 |70,38 |2,74 |0,34 | |442 |Otplata stranih kamata |12.857.185.000 |8.414.985 |12.865.599.985 |11.909.386.846 |8.414.985 |11.917.801.831 |92,63 |0,07 |1,68 | |443 |Otplata kamata po garancijama |545.736.000 |1.025.000 |546.761.000 |468.244.950 |1.000 |468.245.950 |85,64 | |0,07 | |444 |Prateći troškovi zaduživanja |702.000.000 |213.710.000 |915.710.000 |942.149 |145.379.416 |146.321.565 |15,98 |99,36 |0,02 | |45 |Subvencije |36.525.486.247 |1.282.351.025 |37.807.837.272 |35.333.451.035 |786.591.926 |36.120.042.961 |95,54 |2,18 |5,10 | |451 |Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |36.460.486.247 |1.282.351.025 |37.742.837.272 |35.281.162.055 |786.591.926 |36.067.753.981 |95,56 |2,18 |5,09 | |454 |Subvencije privatnim preduzećima |65.000.000 |  |65.000.000 |52.288.980 |  |52.288.980 |80,44 | |0,01 | |46 |Donacije, dotacije i transferi |203.101.830.030 |4.526.639.591 |207.628.469.621 |201.699.723.801 |3.187.752.206 |204.887.476.007 |98,68 |1,56 |28,90 | |462 |Dotacije međunarodnim organizacijama |441.750.251 |300.000 |442.050.251 |273.195.770 |1.396.000 |274.591.770 |62,12 |0,51 |0,04 | |463 |Transferi ostalim nivoima vlasti |56.489.034.310 |849.693.740 |57.338.728.050 |56.302.194.973 |631.625.910 |56.933.820.883 |99,29 |1,11 |8,03 | |464 |Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |146.171.045.469 |3.676.105.851 |149.847.151.320 |145.124.333.058 |2.505.452.386 |147.629.785.444 |98,52 |1,70 |20,83 | |465 |Ostale dotacije i transferi |  |540.000 |540.000 |  |49.277.910 |49.277.910 |9.125,54 |100,00 |0,01 | |47 |Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |62.300.513.942 |375.997.603 |62.676.511.545 |61.647.865.479 |873.338.856 |62.521.204.335 |99,75 |1,40 |8,82 | |472 |Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |62.300.513.942 |375.997.603 |62.676.511.545 |61.647.865.479 |873.338.856 |62.521.204.335 |99,75 |1,40 |8,82 | |48 |Ostali rashodi |9.051.726.568 |1.952.170.284 |11.003.896.852 |7.774.730.023 |1.973.716.555 |9.748.446.578 |88,59 |20,25 |1,38 | |481 |Dotacije nevladinim organizacijama |3.617.000.696 |1.738.486.274 |5.355.486.970 |3.554.085.947 |1.183.454.987 |4.737.540.934 |88,46 |24,98 |0,67 | |482 |Porezi, obavezne takse i kazne |730.420.109 |131.849.718 |862.269.827 |610.945.656 |706.527.487 |1.317.473.143 |152,79 |53,63 |0,19 | |483 |Novčane kazne i penali po rešenju sudova |1.288.750.763 |77.710.892 |1.366.461.655 |601.317.813 |82.418.681 |683.736.494 |50,04 |12,05 |0,10 | |484 |Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |260.000.000 |550.000 |260.550.000 |260.000.000 |  |260.000.000 |99,79 | |0,04 | |485 |Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |2.900.255.000 |3.573.400 |2.903.828.400 |2.505.405.800 |1.315.400 |2.506.721.200 |86,32 |0,05 |0,35 | |489 |Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |255.300.000 |  |255.300.000 |242.974.807 |  |242.974.807 |95,17 | |0,03 | |49

|Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve |308.437.745 |  |308.437.745 |  |  |  | |  | | |499 |Sredstva rezerve |308.437.745 |  |308.437.745 |  |  |  | | | | |51 |Osnovna sredstva |24.530.875.153 |16.906.448.813 |41.437.323.966 |18.769.761.403 |11.475.806.812 |30.245.568.215 |72,99 |37,94 |4,27 | |511 |Zgrade i građevinski objekti |13.561.587.035 |11.646.324.157 |25.207.911.192 |10.199.366.689 |7.942.753.371 |18.142.120.060 |71,97 |43,78 |2,56 | |512 |Mašine i oprema |10.807.881.118 |4.903.291.008 |15.711.172.126 |8.508.344.626 |3.224.300.587 |11.732.645.213 |74,68 |27,48 |1,66 | |513 |Ostale nekretnine i oprema |  |232.000 |232.000 |  |23.374.553 |23.374.553 |10.075,24 |100,00 | | |515 |Nematerijalna imovina |161.407.000 |356.601.648 |518.008.648 |62.050.088 |285.378.301 |347.428.389 |67,07 |82,14 |0,05 | |52 |Zalihe |1.322.550.586 |3.187.784.000 |4.510.334.586 |1.269.025.514 |2.542.017.000 |3.811.042.514 |84,50 |66,70 |0,54 | |521 |Robne rezerve |1.322.550.586 |3.166.700.000 |4.489.250.586 |1.269.025.514 |1.960.746.000 |3.229.771.514 |71,94 |60,71 |0,46 | |522 |Zalihe proizvodnje |  |20.000.000 |20.000.000 |  |199.782.000 |199.782.000 |998,91 |100,00 |0,03 | |523 |Zalihe robe za dalju prodaju |  |1.084.000 |1.084.000 |  |381.489.000 |381.489.000 |35.192,71 |100,00 |0,05 | |53 |Dragocenosti | | | | |48.000 |48.000 |  |100,00 | | |531 |Dragocenosti |  |  |  |  |48.000 |48.000 |  |100,00 | | |54 |Prirodna imovina |210.425.000 | |210.425.000 | |15.384.000 |15.384.000 |7,31 |100,00 | | |541 |Zemljište |210.425.000 |  |210.425.000 |  |15.384.000 |15.384.000 |7,31 |100,00 | | |55

|Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

|44.136.046.000 | |44.136.046.000 |39.081.278.352 | |39.081.278.352 |88,55 | |5,51 | |551

|Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

|44.136.046.000 |  |44.136.046.000 |39.081.278.352 |  |39.081.278.352 |88,55 | |5,51 | |

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9(8:5) |10(7:8) |11 | |61 |Otplata glavnice |41.160.930.000 |17.518.754.639 |58.679.684.639 |35.765.067.319 |13.758.198.199 |49.523.265.518 |84,40 |27,78 |6,99 | |611 |Otplata glavnice domaćim kreditorima |35.889.350.000 |17.518.754.639 |53.408.104.639 |31.103.428.184 |13.755.698.199 |44.859.126.383 |83,99 |30,66 |6,33 | |612 |Otplata glavnice stranim kreditorima |4.712.670.000 |  |4.712.670.000 |4.145.130.746 |2.500.000 |4.147.630.746 |88,01 |0,06 |0,59 | |613 |Otplata glavnice po garancijama |558.910.000 |  |558.910.000 |516.508.389 |  |516.508.389 |92,41 | |0,07 | |62 |Nabavka finansijske imovine |9.858.604.223 |4.797.776.150 |14.656.380.373 |9.246.304.035 |6.016.624.953 |15.262.928.988 |104,14 |39,42 |2,15 | |621 |Nabavka domaće finansijske imovine |9.737.513.000 |4.797.776.150 |14.535.289.150 |9.125.212.812 |6.016.624.953 |15.141.837.765 |104,17 |39,74 |2,13 | |622 |Nabavka strane finansijske imovine |121.091.223 |  |121.091.223 |121.091.223 |  |121.091.223 |100,00 | |0,02 | |  |UKUPNO |646.466.666.100 |80.996.443.260 |727.463.109.360 |612.192.969.118 |96.713.463.946 |708.906.433.064 |97,45 |13,64 |100,00 | |

Izdaci za zaposlene (plate, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su sa 105,18%, što je iznos od 170.764,2 mil. dinara. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budžeta učestvovala su sa 86,49%, što je iznos od 147.685,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 13,51%, što je iznos od 23.078,8 mil. dinara.

U budžetu Republike Srbije za 2007. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu plata sa ekonomske klasifikacije 411- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 463- Transferi ostalim nivoima vlasti, koji obezbeđuju isplatu plata zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture.

Za zaposlene u državnoj upravi i pravosuđu (osim izabranih lica u Vladi i pravosuđu)

Prema Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika (koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2007. godine), poslovi su razvrstani u platne grupe i platne razrede čime su značajno povećani rasponi u vrednovanju poslova državne uprave, iskazano kroz koeficijente za te platne grupe i platne razrede

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata za obračun plata primenom Zakona od plate za januar 2007. godine, i to:

Državni službenici na položajima

Direktor posebne organizacije 38%;

Direktor organa uprave u sastavu ministarstva, zamenik direktora posebne organizacije, zamenik generalnog sekretara Vlade, direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, Republički javni pravobranilac 33,8%;

Sekretar ministarstva, pomoćnik ministra, zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade, zamenik Republičkog javnog pravobranioca, sekretar Republičkog javnog tužilaštva 21,7%;

Sekretar Ustavnog suda, sekretar Vrhovnog suda 30,2%

Pomoćnik direktora posebne organizacije, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade, pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade 15,1%;

Pomoćnik direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade 16,8%;

Načelnik upravnog okruga 25,3%.

Državni službenici na izvršilačkim radnim mestima

Viši savetnik – prvi platni razred 83,7%, drugi platni razred 92,6%, treći platni razred 102,3%;

Samostalni savetnik – prvi platni razred 71,6%, drugi platni razred 80,3%, treći platni razred 89,5%;

Savetnik – prvi platni razred 37,4%, drugi platni razred 44,4%, treći platni razred 51,5%;

Mlađi savetnik – prvi platni razred 12,9%

Saradnik – prvi platni razred 33,3%, drugi platni razred 39,9%, treći platni razred 47,4%;

Referent– prvi platni razred 4,2%, drugi platni razred 8,8%, treći platni razred 14,4%.

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) od 12,0% do 117,5%.

Izabrana lica u pravosuđu

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje plata u cilju očuvanja raspona u platama sa državnim službenicima od plate za januar 2007. godine 38%.

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) 48,3%.

Izabrana lica u Vladi nisu imala povećanje u 2007. godini.

Za zaposlene u državnim organima na koje se ne primenjuje Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (MUP, BIA, Ministarstvo odbrane, PU i Uprava carina za kontrolne i inspekcijske poslove)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) 7,5%.

Za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu (visoka i viša stručna sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za april 6,0%; od plate za novembar 6,9% (ukupno povećanje putem koeficijenata 13,32%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 21,8%.

Osnovno i srednje obrazovanje (samo nastavnik i učitelj sa šestim, petim i četvrtim stepenom stručne spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za april 11,27%; od plate za novembar 6,9% (ukupno povećanje putem koeficijenata 18,95%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 27,9%.

Osnovno i srednje obrazovanje (srednje stručne spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za april 2% (ukupno povećanje putem koeficijenata 2%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 9,70%.

Osnovno i srednje obrazovanje (niže spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 7,5%.

Za zaposlene u više i visokom obrazovanju (visoka i viša stručna sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 20,87% (ukupno povećanje putem osnovica 24,70%)

– povećanje koeficijenata: od plate za april 6%; od plate za novembar 6,9% (ukupno povećanje putem koeficijenata 13,32%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 41,3%.

Više i visoko obrazovanje (srednja stručna sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 20,87% (ukupno povećanje putem osnovica 24,70%)

– povećanje koeficijenata: od plate za april 2% (ukupno povećanje putem koeficijenata 2%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 27,20%.

Više i visoko obrazovanje (niža sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 20,87% (ukupno povećanje putem osnovica 24,70%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 24,70%.

Za zaposlene u kulturi (visoka stručna sprema i nosioci delatnosti)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za jun od 1,90 do 15,94% (ukupno povećanje putem koeficijenata od 1,90 do 15,94%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi od 8,3 do 24,64%.

Kultura (niže spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 7,5%.

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite (visoka i viša stručna sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za septembar 4,0%; od plate za novembar 6,9% (ukupno povećanje putem koeficijenata 11,18%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 19,52%.

Ustanove socijalne zaštite (visoka i viša stručna sprema – medicinski radnici)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%)

– povećanje koeficijenata: od plate za novembar 6,9% (ukupno povećanje putem koeficijenata 6,9%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 14,92%.

Ustanove socijalne zaštite (niže spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,2%; od plate za septembar 4,2% (ukupno povećanje putem osnovica 7,5%).

Ukupno povećanje plate (plata za novembar 2007. godine koja je isplaćena u decembru 2007. godine prema plati za novembar 2006. godine koja je isplaćena u decembru 2006. godine) iznosi 7,5%.

Izdaci za korišćenje usluga i roba izvršeni su sa 111,36%, što je iznos od 71.431,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 54,92%, što je iznos od 39.229,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 45,08%, što je iznos od 32.202,4 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

stalni troškovi u iznosu od 16.711,8 mil. dinara, koji obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih usluga, troškove energetskih i komunalnih usluga, usluge komunikacija, troškove osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostale troškove;

troškovi putovanja u iznosu od 4.697,3 mil. dinara, koji obuhvataju troškove putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove putovanja u okviru redovnog rada i ostale troškove transporta;

troškovi usluga po ugovoru u iznosu 15.007,2 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge;

specijalizovane usluge u iznosu od 12.769,7 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju, kulturi i sportu, medicinske usluge, usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke, geodetske usluge i ostale specijalizovane usluge;

tekuće popravke i održavanje u iznosu od 7.520,7 mil. dinara, u koje spadaju popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme;

troškovi materijala u iznosu od 14.724,9 mil. dinara, u koje spadaju troškovi za administrativni materijal, materijali za poljoprivredu, materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijali za saobraćaj, materijali za očuvanje životne sredine i nauku, materijali za obrazovanje, kulturu i sport, medicinski i laboratorijski materijali, materijali za održavanje higijene i ugostiteljstva i materijali za posebne namene.

Izdaci za amortizaciju i upotrebu sredstava za rad izvršeni su sa 285,27%, što je iznos od 583,8 mil. dinara, a finansirani su iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta.

Izdaci za otplatu kamatai pratećih troškova zaduživanja izvršeni su sa 84,21%, što je iznos od 14.909,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,53%, što je iznos od 14.690,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,47%, što je iznos od 218,9 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod: Ministarstva finansija – Uprava za trezor na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.377,6 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 11.917,8 mil. dinara, kamata po osnovu aktiviranih garancija u iznosu od 468,2 mil. dinara i pratećih troškova zaduživanja u iznosu od 146,3 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su sa 95,54%, što je iznos od 36.120,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 97,82%, što je iznos od 35.333,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 2,18%, što je iznos od 786,6 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 36.067,7 mil. dinara, realizovale su kod:

Ministarstva poljoprivrede iznos od 13.092,8 mil. dinara;

Ministarstva za infrastrukturu iznos od 10.650,0 mil. dinara;

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja iznos od 6.023,2 mil. dinara;

Uprave za veterinu iznos od 2.201,7 mil. dinara;

– Ministarstva kulture iznos od 774,1 mil. dinara;

Ministarstva rada i socijalne politike iznos od 494,3 mil. dinara;

Ministarstva rudarstva i energetike iznos od 1.440,0 mil. dinara;

ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.391,6 mil. dinara.

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 52,3 mil. dinara izvršene su preko Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

Izdaci za donacije, dotacije i transfere izvršeni su sa 98,68%, što je iznos od 204.887,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,44%, što je iznos od 201.699,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,56%, što je iznos od 3.187,7 mil. dinara.

Dotacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 274,6 mil. dinara realizovane su kod Ministarstva spoljnih poslova u iznosu od 264,5 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 1,4 mil. dinara, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 8,7 mil. dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 56.933,8 mil. dinara, i to preko:

Ministarstva finansija iznos od 32.427,3 mil. dinara;

Ministarstva prosvete – Osnovno obrazovanje iznos od 10.995,2 mil. dinara;

Ministarstva prosvete – Srednje obrazovanje iznos od 4.634,5 mil. dinara;

Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje iznos od 2.790,5 mil. dinara;

Ministarstva za Kosovo i Metohiju iznos od 3.426,7 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja iznos od 204,9 mil. dinara;

Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja iznos od 43,6 mil. dinara;

Ministarstva kulture iznos od 979,2 mil. dinara;

Ministarstva za infrastrukturu iznos od 413,8 mil. dinara;

ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.018,1 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) gradovima i opštinama u iznosu od 34.642,4 mil. dinara;

2) AP Vojvodini u iznosu od 19.301,2 mil. dinara;

3) ostalim u iznosu od 2.990,2 mil. dinara.

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 147.629,8 mil. dinara, i to preko:

Ministarstva finansija u iznosu od 102.843,6 mil. dinara;

Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 19.000,8 mil. dinara;

Ministarstva odbrane u iznosu od 17.468,0 mil. dinara;

Budžetskog fonda za sprečavanje bolesti izazvanih konzumiranjem duvana u iznosu od 1.099,2 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja u iznosu od 5.258,8 mil. dinara;

Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 1.951,0 mil. dinara.

Ministarstva rudarstva i energetike u iznosu od 8,4 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) Republičkom fondu za PIO zaposlenih u iznosu od 92.795,5 mil. dinara;

2) Republičkom fondu za PIO poljoprivrednika u iznosu od 17.265,0 mil. dinara;

3) Nacionalnoj službi za zapošljavanje u iznosu od 13.734,3 mil. dinara;

4) Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u iznosu od 17.468,0 mil. dinara;

5) Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.099,9 mil. dinara;

6) Ostalim u iznosu od 3.267,1 mil. dinara.

Ostale dotacije i transferi izvršene su u iznosu od 49,3 mil. dinara, i to preko Ministarstva prosvete – Višeg i univerzitetskog obrazovanja.

Izdaci za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu izvršeni su sa 99,75% što je iznos od 62.521,2 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,60%, što je iznos od 61.647,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,40%, što je iznos od 873,3 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 47.813,1 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete – Studentski standard u iznosu od 1.929,0 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete – Učenički standard u iznosu od 760,1 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete – Osnovno obrazovanje u iznosu od 1.690,8 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete – Srednje obrazovanje u iznosu od 489,5 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 85,4 mil. dinara;

– Ministarstva omladine i sporta u iznosu od 412,0 mil. dinara;

– Ministarstva za Kosovo i Metohiju u iznosu od 607,3 mil. dinara;

– Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 6.933,4 mil. dinara;

– ostalih organa u iznosu od 1.800,6 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su sa 88,59%, što je iznos od 9.748,4 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 79,75%, što je iznos od 7.774,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 20,25%, što je iznos od 1.973,7 mil. dinara.

Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 4.737,5 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 1.003,1 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 754,0,5 mil. dinara; Ministarstva omladine i sporta u iznosu od 1.655,9 mil. dinara; Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 440,9 mil. dinara; i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.637,6 mil. dinara.

Porezi, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 1.317,5 mil. dinara.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu od 683,7 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 343,5 mil. dinara; Uprave carina u iznosu od 141,9 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 79,0 mil. dinara i kod drugih organa u iznosu od 119,3 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, izvršena je kod Ministarstva finansija u iznosu od 260,0 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 2.506,7 mil. dinara, izvršena je kod Ministarstva odbrane u iznosu od 2.129,8 mil. dinara; Ministarstva pravde u iznosu od 325,0 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 51,9 mil. dinara.

Rashodi koji se finansiraju za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 243,0 mil. dinara i izvršeni su kod Ministarstva vera.

Izdaci za nabavku osnovnih sredstava izvršeni su sa 72,99%, što je iznos od 30.245,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 62,06% što je iznos od 18.769,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 37,94%, što je iznos od 11.475,8 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 18.142,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Republičke direkcije za vode u iznosu od 3.050,7 mil. dinara; Ministarstva za infrastrukturu u iznosu od 2.186,9 mil. dinara; Ministarstva prosvete u iznosu od 3.416,4 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 1.082,6 mil. dinara; Poreske uprave u iznosu od 1.084,9 mil. dinara; Ministarstva odbrane u iznosu od 1.480,3 mil. dinara; i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 5.840,3 mil. dinara.

Izdaci za nabavku mašina i opreme izvršena su u iznosu od 11.732,6 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva odbrane u iznosu od 3.075,0 mil. dinara; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 2.447,7 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1.531,4 mil. dinara; Ministarstva prosvete u iznosu od 1.684,4 mil. dinara; i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 2.994,1 mil. dinara.

Izdaci za nabavku ostalih nekretnina i opreme izvršeni su u iznosu od 23,4 mil. dinara, i to kod: Ministarstva prosvete – Srednje obrazovanje u iznosu od 4,0 mil. dinara; Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 4,8 mil. dinara; Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 13,5 mil. dinara; i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1,1 mil. dinara.

Izdaci za nabavku nematerijalne imovine izvršeni su u iznosu od 347,4 mil. dinara, i to kod: Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 50,2 mil. dinara; Ministarstva kulture u iznosu od 34,2 mil. dinara; Bezbednosno informativne agencije u iznosu od 105,6 mil. dinara; Uprave za trezor u iznosu od 44,9 mil. dinara; Uprave za veterinu u iznosu od 16,3 mil. dinara; i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 96,5 mil. dinara.

Nabavka planiranih zaliha izvršena je sa 84,50%, što je iznos od 3.811,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 33,30%, što je iznos od 1.269,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 66,70% što je iznos od 2.542,0 mil. dinara.

Izdaci za robne rezerve u potpunosti su izvršeni preko Republičke direkcije za robne rezerve u iznosu od 3.229,8 mil. dinara.

Izdaci za zalihe proizvodnje izvršeni su u iznosu od 199,8 mil. dinara, a izdaci za zalihe robe za dalju prodaju izvršeni su u iznosu od 381,5 mil. dinara.

Izdaci za prirodnu imovinu izvršeni su sa 7,31%, što je iznos od 15,4 mil. dinara. U potpunosti su finansirani iz izvornih aktivnosti i to kod Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje.

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršena je sa 88,55%, što je iznos od 39.081,3 mil. dinara i u celosti je finansirana iz primanja iz budžeta.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su sa 84,40%, što je iznos od 49.523,3 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 72,22%, što je iznos od 35.765,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 27,78%, što je iznos od 13.758,2 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 44.859,1 mil. dinara, izvršena su kod:

Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 44.608,9 mil. dinara, za sledeće namene:

1) staru deviznu štednju u iznosu od 18.705,2 mil. dinara;

2) stari dug prema NBS u iznosu od 7.766,1 mil. dinara;

3) otplatu glavnice Centralnom registru za emitovane obveznice, u iznosu od 2.142,2 mil. dinara

4) javni dug SRJ prema poslovnim bankama u iznosu od 221,0 mil. dinara;

5) zajam za privredni razvoj u iznosu od 2.268,9 miliona dinara;

6) dug po osnovu neisplaćenih penzija za PIO zaposlenih u iznosu od 8.545,0 mil. dinara;

7) dug po osnovu neisplaćenih penzija za PIO poljoprivrednika u iznosu od 4.960,5 mil. dinara.

– Direkcije za robne rezerve u iznosu od 244,3 mil. dinara i

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 5,9 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 4.147,6 mil. dinara najvećim delom izvršena su kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 4.145,1 mil. dinara, a kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 2,5 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice po garancijama u iznosu od 516,5 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su sa 104,14%, što je iznos od 15.262,9 mil. dinara, u kojem su primanja iz budžeta učestvovala sa 60,58%, što je iznos od 9.246,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 39,42%, što je iznos od 6.016,6 mil. dinara.

Sredstva za nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 15.141,8 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija u iznosu od 2.860,8 mil. dinara, Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 4.625,5 mil. dinara (sredstva u iznosu 3.881,4 mil. dinara izvršena su za obaveze po osnovu prenosa opreme JP PTT saobraćaja „Srbija” na Republiku Srbiju za osnivački ulog u Privrednom društvu „Mobi 63” d.o.o. Beograd i 744,1 mil. dinara – kredit Vlade Italije), Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 4.223,0 mil. dinara (Start-up krediti za početnike i drugi krediti preko Fonda za razvoj), Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 294,3 mil. dinara, Ministarstva prosvete – Studentski standard u iznosu od 961,6 mil. dinara, Ministarstva za infrastrukturu u iznosu od 1.096,3 mil. dinara, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 760,0 mil. dinara, a kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.080,3 mil. dinara.

Sredstva za nabavku strane finansijske imovine u iznosu od 121,1 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija.

Ostavite komentar