Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazac br. 2 – bilans prihoda i rashoda

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 521.234.281 604.683.538 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 519.095.178 599.713.662 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 441.620.177 516.367.760 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 80.498.127 89.972.299 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 63.639.505 62.744.213 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 16.858.622 27.228.086 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 109 712100 Porez na fond zarada 109 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 96.208 57.182 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 153 1.244 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 27 2 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 96.028 55.936 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 233.868.249 275.513.120 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 225.196.479 265.464.636 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 8.671.770 10.048.482 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 45.266.875 57.380.897 715100 Carine i druge uvozne dažbine 45.266.875 57.380.897 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 202.699 184.583 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 16 14 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 202.683 184.569 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) *81.619.437 93.253.297 717100 Akcize na derivate nafte 45.915.706 49.112.738 717200 Akcize na duvanske prerađevine 26.147.014 34.399.606 717300 Akcize na alkoholna pića 7.593.424 7.876.041 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 66.987 45.600 717500 Akciza na kafu 1.896.306 1.819.312 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 68.473 6.382 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 68.709 8.351 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -236 -1.970 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 22 318 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 22 318 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 157 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9 161 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 13 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 1.349.037 745.949 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 159.912 462.679 731100 Tekuće donacije od inostranih država 159.912 317.496 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 145.183 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 1.037.476 282.178 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 1.037.476 282.178 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 151.649 1.092 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 151.649 35 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 1.057 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 76.120.393 82.582.074 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 3.182.351 6.432.082 741100 Kamate 2.758.267 3.815.641 741200 Dividende 6.188 1.850.310 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 417.896 766.131 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 56.101.030 58.304.319 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 27.205.598 26.023.204 742200 Takse i naknade 20.093.867 22.593.512 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 8.801.565 9.687.603 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 5.852.689 7.458.216 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 271.756 343.729 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 74.096 112.965 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 4.459.279 5.872.804 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 794.089 876.588 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 253.469 252.130 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 3.406.463 190.387 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3.406.460 190.387 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 7.577.860 10.197.070 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 7.577.860 10.197.070 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 5.536 17.560 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 4.398 9.315 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 4.398 9.315 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 1.138 8.245 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 1.138 8.245 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 13 1 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 13 1 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 13 1 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 2.139.103 4.969.876 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 2.139.103 4.969.856 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 1.937.035 4.332.668 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.937.035 4.332.668 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 203.150 637.046 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 203.150 637.046 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 142 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) -1.082 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) -1.082 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi -1.082 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 516.348.750 591.381.030 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 474.414.705 525.966.180 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 121.277.251 152.819.020 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 93.520.897 119.935.121 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 93.520.897 119.935.121 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 18.544.048 23.514.171 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 12.145.825 15.354.192 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 5.703.348 7.271.359 412300 Doprinos za nezaposlenost 694.875 888.620 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 520.440 554.749 413100 Naknade u naturi 520.440 554.749 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 3.354.036 1.715.437 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 110.886 337.276 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 152.523 18.802 414300 Otpremnine i pomoći 3.055.514 1.101.816 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 35.113 257.543 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 2.226.396 3.688.609 415100 Naknade troškova za zaposlene 2.226.396 3.688.609 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 2.971.654 3.273.499 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.971.654 3.273.499 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 139.780 137.434 417100 Poslanički dodatak 139.780 137.434 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 36.635.681 46.225.573 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 9.284.118 11.163.872 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 382.945 403.868 421200 Energetske usluge 3.739.750 4.851.231 421300 Komunalne usluge 1.893.876 2.045.012 421400 Usluge komunikacija 2.118.892 2.435.502 421500 Troškovi osiguranja 363.691 440.360 421600 Zakup imovine i opreme 784.964 973.140 421900 Ostali troškovi 14.759 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 2.468.794 3.090.702 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.233.791 1.555.338 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 512.305 639.915 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 613.098 625.125 422400 Troškovi putovanja učenika 143.268 422900 Ostali troškovi transporta 109.600 127.056 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 6.312.423 7.086.794 423100 Administrativne usluge 225.235 214.645 423200 Kompjuterske usluge 336.119 274.053 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 498.006 541.186 423400 Usluge informisanja 550.612 501.356 423500 Stručne usluge 3.489.503 3.988.159 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 116.029 97.845 423700 Reprezentacija 204.035 320.990 423900 Ostale opšte usluge 892.884 1.148.560 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 8.786.008 10.994.956 424100 Poljoprivredne usluge 24.463 38.606 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 2.051.475 1.261.542 424300 Medicinske usluge 161.840 1.108.053 424400 Usluge održavanja autoputeva 148 220 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 8.099 10.280 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 5.330.777 7.132.402 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.209.206 1.443.853 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 2.993.944 4.085.660 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.187.477 1.169.480 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.806.467 2.916.180 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 6.790.394 9.803.589 426100 Administrativni materijal 1.581.718 2.356.492 426200 Materijali za poljoprivredu 12.986 24.132 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 255.545 302.210 426400 Materijali za saobraćaj 2.238.941 3.156.815 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 13.823 50.300 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 49.711 63.449 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 399.697 719.465 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.657.814 2.425.050 426900 Materijali za posebne namene 580.159 705.676 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 13 64 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 13 64 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 13 64 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 33.021.121 14.806.399 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 2.316.150 2.312.500 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 2.271.879 2.298.793 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 13.825 618 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 30.405 13.055 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 41 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 34 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 30.183.618 11.917.802 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 5.490.355 6.608.238 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 21.361.963 2.167.864 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.673.131 2.280.425 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 658.169 861.275 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 207.471 468.245 443100 Otplata kamata po garancijama 207.471 468.245 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 313.882 107.852 444100 Negativne kursne razlike 17.293 106.910 444200 Kazne za kašnjenje 143.665 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 152.924 942 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 31.984.697 36.120.043 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 31.984.697 36.067.754 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 31.373.886 35.787.752 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 610.811 280.002 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 52.289 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 52.289 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 191.163.759 204.757.356 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 166.461 273.196 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 166.461 273.196 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 61.175.644 56.854.515 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 60.514.660 54.095.570 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 660.984 2.758.945 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 129.821.654 147.629.205 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 129.821.654 147.629.205 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 440 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 440 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 52.857.107 61.775.983 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 52.857.107 61.775.983 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 13.367.755 16.471.345 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 8.895.093 11.062.386 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 15.593.194 16.455.219 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 51.376 105.530 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 639 1.285 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 104.584 138.750 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 3.872.939 4.065.187 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.467.049 2.552.278 472900 Ostale naknade iz budzeta 8.504.478 10.924.003 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 7.475.076 9.461.742 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 3.814.352 4.690.276 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 499.260 399.496 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.315.092 4.290.780 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 724.330 1.149.078 482100 Ostali porezi 708.122 1.117.997 482200 Obavezne takse 15.626 30.221 482300 Novčane kazne 582 860 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 601.012 613.001 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 601.012 613.001 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 510.000 260.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 510.000 260.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 1.825.382 2.506.412 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.825.382 2.506.412 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 242.975 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 242.975 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) * 41.934.045 65.414.850 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 32.417.682 25.064.546 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 19.207.867 15.491.251 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.287.181 2.727.360 511200 Izgradnja zgrada i objekata 7.935.789 6.072.837 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 9.024.931 5.830.789 511400 Projektno planiranje 959.966 860.265 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 13.132.143 9.315.780 512100 Oprema za saobraćaj 1.149.365 1.787.722 512200 Administrativna oprema 1.942.464 1.323.746 512300 Oprema za poljoprivredu 4.726.191 2.723.219 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 43.531 66.065 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 2.750.099 64.197 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 82.474 50.985 512700 Oprema za vojsku 781.918 2.821.380 512800 Oprema za javnu bezbednost 616.840 172.500 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 1.039.261 305.966 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 77.672 257.308 515100 Nematerijalna imovina 77.672 257.308 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 372.098 1.269.026 521000 ROBNE REZERVE (2323) 372.098 1.269.026 521100 Robne rezerve 372.098 1.269.026 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 6.150 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 6.150 541100 Zemljište 6.150 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 9.138.115 39.081.278 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 9.138.115 39.081.278 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 9.138.115 39.081.278 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) 4.885.531 13.302.508 Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 30.122.389 38.499.423 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 17.992.957 Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 3.220.947 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 3.502.899 Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 13.782.620 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 30.881.826 45.011.555 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 35.765.251 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 9.246.304 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 4.126.094 6.790.376 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346) VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) 4.126.094 6.790.376 Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu 4.126.094 6.790.376 Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

* u 2006. godini akcize su evidentirane na kontu 714200, u obrascu za 2007.godinu smo ih prebacili na 717000

Datum , 8. jun 2008. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar