Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazac br. 3 – izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 134.842.767 24.517.084 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 2.139.103 4.969.876 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 2.139.103 4.969.856 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 1.937.035 4.332.668 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.937.035 4.332.668 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 203.150 637.046 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 203.150 637.046 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 142 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) -1.082 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) -1.082 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi -1.082 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 132.703.664 19.547.208 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 8.368.943 5.593.884 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 847.751 1.035.796 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 847.751 1.035.796 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 7.521.192 4.558.088 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 827.817 808.000 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 6.693.375 3.750.088 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 124.334.721 13.953.324 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 124.334.721 13.953.324 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 4.819 98.146 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 63.379 72.558 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 124.266.523 13.782.620 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 110.032.576 129.653.629 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) * 41.934.045 65.414.850 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 32.417.682 25.064.546 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 19.207.867 15.491.251 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.287.181 2.727.360 511200 Izgradnja zgrada i objekata 7.935.789 6.072.837 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 9.024.931 5.830.789 511400 Projektno planiranje 959.966 860.265 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 13.132.143 9.315.780 512100 Oprema za saobraćaj 1.149.365 1.787.722 512200 Administrativna oprema 1.942.464 1.323.746 512300 Oprema za poljoprivredu 4.726.191 2.723.219 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 43.531 66.065 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 2.750.099 64.197 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 82.474 50.985 512700 Oprema za vojsku 781.918 2.821.380 512800 Oprema za javnu bezbednost 616.840 172.500 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 1.039.261 305.966 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 77.672 257.308 515100 Nematerijalna imovina 77.672 257.308 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 372.098 1.269.026 521000 ROBNE REZERVE (3093) 372.098 1.269.026 521100 Robne rezerve 372.098 1.269.026 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 6.150 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 6.150 541100 Zemljište 6.150 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 9.138.115 39.081.278 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 9.138.115 39.081.278 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 9.138.115 39.081.278 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 68.098.531 64.238.779 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 55.781.958 49.270.724 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 38.901.255 44.609.085 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 20.706.756 28.613.498 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 16.906.206 13.505.473 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 136.848 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 429.365 221.234 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 722.080 2.268.880 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 16.390.325 4.145.131 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 815.875 2.173.313 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 15.004.902 1.221.312 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 569.548 750.506 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 490.378 516.508 613100 Otplata glavnice po garancijama 490.378 516.508 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 12.316.573 14.968.055 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 12.316.573 14.846.964 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 832.637 744.041 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 760.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.532.826 3.817.781 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 314.000 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 8.951.110 9.211.142 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 121.091 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 121.091 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 24.810.191 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001) 105.136.545

Datum , 8. jun 2008. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar