Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazloženje

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog propisano da Narodna skupština usvaja završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06, u daljem tekstu: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se završni račun budžeta. U završnom računu budžeta iskazana su ukupno ostvarena primanja budžeta, kao i ukupno izvršeni izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budžet donet.

Završni račun budžeta za 2007. godinu, sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu konsolidacije podataka iz izveštaja o završnim računima direktnih korisnika budžetskih sredstava, a koji su sačinjeni na osnovu konsolidacije podataka iz završnih računa indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

III. SADRŽINA ZAKONA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07), planirana su primanja budžeta Republike Srbije u iznosu od 581,8 mlrd. dinara, izdaci u iznosu od 595,5 mlrd. dinara, kao i budžetski deficit u iznosu od 13,7 mlrd. dinara.

Prilikom izvršavanja izdataka budžeta Republike u 2007. godini, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budžetskih sredstava povećaju, što je i učinjeno na teret tekuće budžetske rezerve.

Ostvarena primanja budžeta Republike Srbije za 2007. godinu iznose 580,4 mlrd. dinara, ili sa 99,76% u odnosu na plan za ovu godinu.

U strukturi primanja budžeta, između ostalih, učestvovala su primanja od:

– poreza na dodatu vrednost, u iznosu od 265,4 mlrd. dinara, sa učešćem od 45,72% i ostvarenjem od 98,16% od planiranih;

– akciza, u iznosu od 92,3 mlrd. dinara, sa učešćem od 16,07% i ostvarenjem od 94,34% od planiranih;

– poreza na dohodak građana, u iznosu od 62,4 mlrd. dinara sa učešćem od 10,81% i ostvarenjem od 102,17% od planiranih;

– poreza dobit preduzeća, u iznosu od 27,2 mlrd. dinara sa učešćem od 4,69% i ostvarenjem od 99,75% od planiranih;

– carina, u iznosu od 57,3 mlrd. dinara sa učešćem od 9,89% i ostvarenjem od 105,74% od planiranih.

Ostali poreski prihodi, u iznosu od 5,0 mlrd. dinara, učestvuju sa 0,87% u strukturi ostvarenih primanja budžeta, dok neporeski prihodi, u iznosu od 69,4 mlrd. dinara, učestvuju sa 11,95% i ostvarenjem od 107,48% od planiranih.

Izdaci budžeta Republike Srbije za 2007. godinu izvršeni su u iznosu od 567,2 mlrd. dinara, ili sa 95,24% u odnosu na plan za ovu godinu.

U strukturi izdataka najveći procenat učešća imaju dotacije i transferi, i to 35,57% ili 201,7 mlrd. dinara, u čijem izvršenju transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja učestvuju sa 71,94% ili 145,1 mlrd. dinara.

Rashodi za zaposlene u državnim organima učestvuju sa 26,04% u ukupnim budžetskim izdacima, što čini iznos od 147,7 mlrd. dinara.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, u strukturi budžetskih izdataka, učestvuju sa 10,87% što iznosi 61,6 mlrd. dinara.

Subvencije u strukturi budžetskih izdataka učestvuju sa 6,23% što čini iznos od 35,3 mlrd. dinara, a odnose se na subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 6,92% u ukupnim budžetskim izdacima ili 39,2 mlrd. dinara.

Ostali tekući rashodi i izdaci učestvuju sa 14,37%, odnosno sa 81,7 mlrd. dinara u ukupnim budžetskim izdacima.

Izveštaj o izvršenju budžeta sa obrazloženjem tekućih prihoda po vrstama i ukupnih tekućih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2007. godinu, dat je u prilogu.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. stav 1. data su primanja budžeta Republike Srbije za 2007. godinu u iznosu od 580.417.392.673 dinara i izdaci budžeta Republike Srbije za 2007. godinu u iznosu 567.181.597.764 dinara, a u stavu 2. ostvareni budžetski suficit u 2007. godini u iznosu 13.235.794.909 dinara.

U članu 2. tabela 1. data su primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 31.775.576.445 dinara i otplata glavnice i izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 45.011.371.354 dinara. Neto finansiranje utvrđeno je u iznosu od 13.235.794.909 dinara. U tabeli 2. data su primanja po vrstama. U tabeli 3. dati su planirani i izvršeni izdaci po osnovnim namenama. U tabeli 4. dati su izdaci po osnovu otplate duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu garancija i nabavke finansijske imovine za 2007. godinu.

U članu 3. stav 1. data su primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 77.552.769.838 dinara. U stavu 2. dati su izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta koji su finansirani iz dodatnih aktivnosti u iznosu od 76.938.640.794 dinara. U stavu 3. dati su izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za otplatu duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine finansirani iz dodatnih aktivnosti u iznosu od 19.774.823.152 dinara. U stavu 4. data su neutrošena sredstva iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstva budžeta za 2007. godinu, koja se prenose u 2008. godinu, u iznosu od 6.790.375.981 dinara.

Članom 4. raspoređena su sredstva budžeta i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji.

Članom 5. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar