Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: opšti deo; poseban deo

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2007. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja budžeta Republike Srbije za 2007. godinu iznose 580.417.392.673 dinara, a izdaci budžeta Republike Srbije za 2007. godinu iznose 567.181.597.764 dinara.

Budžetski suficit ostvaren u 2007. godini iznosi 13.235.794.909 dinara.

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje Primanja budžeta 581.841.505.769 580.417.392.673 Izdaci budžeta 595.517.786.100 567.181.597.764 Budžetski suficit/deficit -13.676.280.331 13.235.794.909

Član 2.

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje Primanja od zaduživanja i prodajefinansijske imovine 64.625.160.331 31.775.576.445 Otplata glavnice i izdaci za nabavkufinansijske imovine 50.948.880.000 45.011.371.354 Neto finansiranje 13.676.280.331 -13.235.794.900

PRIMANjA BUDžETA UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4   UKUPNA PRIMANjA   581.841.505.769 580.417.392.673         1. Poreski prihodi   517.298.175.769 511.047.170.174 1.1. Porez na dohodak građana 7111 61.409.467.637 62.744.213.286 1 2 3 4 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 27.297.193.216 27.228.086.210 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 270.358.771.175 265.392.495.223   Porez na dodatu vrednost u zemlji   84.699.331.917 81.481.393.746   Porez na dodatu vrednost iz uvoza   180.963.741.965 179.238.223.486   Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   4.695.697.965 4.672.877.991 1.4. Akcize 717 98.849.467.473 93.253.296.524   Akcize na derivate nafte   50.859.969.707 49.112.738.126   Akcize na duvanske prerađevine   37.586.862.624 34.399.606.043   Ostale akcize   10.402.635.142 9.740.952.355 1.5. Carine 715 54.264.298.547 57.380.897.199 1.6. Ostali poreski prihodi   5.118.977.721 5.048.181.732 2. Neporeski prihodi   64.543.330.000 69.370.222.499   Licenca   25.449.600.000 25.449.600.080   Takse   13.157.890.643 13.739.483.013   Novčane kazne   7.938.460.840 7.423.297.248   Prihodi od igara na sreću   2.643.023.690 2.250.992.682   Ostali neporeski prihodi   15.354.354.827 20.506.849.476

IZDACI BUDžETA UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4 II. UKUPNI IZDACI   595.517.786.100 567.181.597.764 1. TEKUĆI RASHODI 4   1.1. Rashodi za zaposlene 41 152.911.328.682 147.685.458.023   Plate zaposlenih 411 120.994.646.387 116.955.519.123   Doprinosi na teret poslodavca 412 23.628.183.485 22.842.252.609   Ostali rashodi za zaposlene 413-417 8.288.498.810 7.887.686.291 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 42.925.163.683 39.229.311.151 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 17.410.582.000 14.690.992.984   Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 3.305.661.000 2.312.419.039   Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.857.185.000 11.909.386.846   Otplata kamata po garancijama 443 545.736.000 468.244.950   Prateći troškovi zaduživanja 444 702.000.000 942.149 1.4. Subvencije 45 35.509.419.138 35.333.451.034   Subvencije u privredi   3.221.600.000 3.261.363.063   Subvencije u poljoprivredi   14.583.401.000 14.779.314.828   Subvencije za železnicu   10.600.000.000 10.850.000.240   Subvencije u oblasti turizma   1.952.968.000 1.832.344.529   Subvencije za kulturu   551.000.000 774.079.874   Ostale subvencije   4.600.450.138 3.836.348.500 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 441.400.251 273.195.770 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 55.795.336.318 56.302.194.972   Transferi opštinama i gradovima   29.760.000.000 34.642.394.885   Transferi za zaposlene u obrazovanju i kulturi na teritoriji APV   19.501.300.125 19.301.183.093   Ostali transferi   6.534.036.193 2.358.616.994 1 2 3 4 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 147.388.941.664 145.124.333.058   Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih   95.035.800.000 92.795.505.951   Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika   17265000000 17.264.999.997   Nacionalna služba za zapošljavanje   13.699.000.000 13.734.316.950   Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   17.468.000.000 17.468.000.000   Republički zavod za zdravstveno osiguranje   3.100.000.000 3.099.999.996   Ostali transferi   821.141.664 761.510.164 1.8.  Socijalna zaštita iz budžeta 47 61.632.076.887 61.647.865.479   Tranzicioni fond   9.950.000.000 10.843.787.636   Dečja zaštita   21.283.750.000 21.828.129.840   Boračko-invalidska zaštita   13.202.831.000 12.358.340.278   Socijalna zaštita   9.487.730.000 10.022.152.567   Učenički standard   1.184.793.000 1.182.484.189   Studentski standard   1.928.087.000 1.928.980.450   Fond za mlade talente   150.000.000 125.845.629   Sportske stipendije   387.000.000 381.290.463   Izbegla i raseljena lica   810.500.000 806.408.425   Ostala socijalna zaštita iz budžeta   3.247.385.887 2.170.446.002  1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 10.820.472.719 7.774.730.023  2. Kapitalni izdaci 5 70.683.064.758 59.120.065.269  2.1. Kapitalni izdaci 51 do 54 26.291.718.758 20.038.786.917  2.2. Nacionalni investicioni plan 55 44.391.346.000 39.081.278.352

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4 Izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine   50.948.880.000 45.011.371.354 1. Otplata duga 61 41.160.930.000 35.765.067.319 1.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 35.889.350.000 31.103.428.184 1.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 4.712.670.000 4.145.130.746 1.3. Otplata duga po osnovu garancija 613 558.910.000 516.508.389 2. Nabavke finansijske imovine 62 9.787.950.000 9.246.304.035

Izdaci za otplatu duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu garancija i nabavke finansijske imovine za 2007. godinu iznose 45.011.371.354 dinara, a finansirani su iz sledećih izvora:

1) ostvarenog budžetskog suficita u iznosu od 13.235.794.909 dinara;

2) privatizacionih primanja tekuće godine u iznosu od 13.782.620.142;

3) prenetih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 17.992.956.303 dinara.

Član 3.

Primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za 2007. godinu iznose 77.552.769.838 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta, koji su finansirani iz izvornih aktivnosti za 2007. godinu, iznose 76.938.640.794 dinara, a finansirani su:

1) iz sredstava iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava u iznosu od 70.214.794.399 dinara;

2) iz sredstava od zaduživanja u iznosu od 3.502.898.800 dinara;

3) iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 3.220.947.595 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih korisnika za otplatu duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine za 2007. godinu finansirani iz dodatnih prihoda organa iznose 19.774.823.152 dinara, a finansirani su:

1) iz sredstava iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava u iznosu od 547.599.458 dinara;

2) iz sredstava od zaduživanja u iznosu od 1.834.109.889 dinara;

3) iz otplate datih kredita u iznosu od 6.195.075 dinara;

4) iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 17.386.918.730 dinara.

Neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za 2007. godinu, koja se prenose u 2008. godinu, iznose 6.790.375.981 dinar.

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Sredstva budžeta u iznosu od 612.192.969.118 dinara (izdaci budžeta u iznosu od 567.181.597.764 dinara i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine u iznosu od 45.011.371.354 dinara) i sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 96.713.463.946 dinara (izdaci iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 76.938.640.794 dinara i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine u iznosu od 19.774.823.152 dinara) izvršena su po korisnicima i ekonomskim klasifikacijama:

Ostavite komentar