Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2016. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

997.427.650.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.085.001.426.000

Budzetski suficit/deficit

-87.573.776.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

32.033.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

2.159.770.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-121.766.546.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

663.429.822.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

540.483.501.000

Neto finansiranje

121.766.546.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

1.179.775.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

997.427.650.000

1. Poreski prihodi

71

829.500.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

45.400.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

58.300.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

427.000.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

90.800.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

333.300.000.000

– Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.900.000.000

1.4. Akcize

717

254.200.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

136.200.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

90.000.000.000

– Ostale akcize

 

28.000.000.000

1.5. Carine

715

34.800.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.800.000.000

2. Neporeski prihodi

156.562.974.000

Redovni neporeski prihodi

 

73.600.000.000

– Prihodi od imovine

741

12.400.000.000

– Takse

742

14.400.000.000

– Novčane kazne

743

6.000.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.000.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

4.000.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

14.800.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

40.200.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

745

8.000.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

8.200.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

22.400.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

42.762.974.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

19.615.082.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

23.147.892.000

3. Donacije

731,732,744

11.364.676.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.119.194.196.000

1. Tekući rashodi

4

1.042.779.144.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

251.551.514.000

Plate zaposlenih

411

184.282.435.000

Doprinosi na teret poslodavca

412

36.994.685.000

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

30.274.394.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

97.983.770.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

139.927.282.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

66.003.924.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

64.000.000.000

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

8.915.000.000

Prateći troškovi zaduživanja

444

1.008.358.000

1.4. Subvencije

45

85.966.902.000

Subvencije u privredi

14.533.325.000

Subvencije u poljoprivredi

27.951.498.000

Subvencije za železnicu

17.510.000.000

Subvencije za puteve

9.633.000.000

Subvencije u oblasti turizma

1.511.000.000

Subvencije za kulturu

4.000.000.000

Ostale subvencije

10.828.079.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

374.508.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

3.186.272.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

69.598.115.000

Transferi opštinama i gradovima

33.307.366.000

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

26.778.126.000

Ostali transferi

9.512.623.000

1.8. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

260.373.330.000

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

219.800.000.000

Nacionalna služba za zapošljavanje

9.500.000.000

Republički fond za zdravstveno osiguranje

28.200.000.000

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

439.175.000

Ostali transferi

2.434.155.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

3.839.598.000

1.10. Socijalna zaštita iz budzeta

472

116.326.796.000

Dečja zaštita

50.913.700.000

Boračko – invalidska zaštita

14.150.000.000

Socijalna zaštita

29.940.940.000

Tranzicioni fond

6.000.000.000

Učenički standard

2.561.500.000

Studentski standard

4.032.800.000

Fond za mlade talente

766.641.000

Sportske stipendije, nagrade i priznanja

1.140.000.000

Izbegla i raseljena lica

746.054.000

Ostala socijalna zaštita iz budzeta

6.075.161.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

13.651.057.000

Sredstva rezervi

499

1.202.000.000

Ostali tekući rashodi

43 i 48

12.449.057.000

2. Kapitalni izdaci

5

42.222.282.000

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

40.963.077.000

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

1.259.205.000

3. Izdaci za otplatu glavnice(u cilju sprovođenja javnih politika)

61

32.033.000.000

od toga: Otplata glavnice po garancijama

613

28.162.000.000

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

3.871.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovođenja javnih politika)

62

2.159.770.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

121.766.546.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

663.429.822.000

Primanja od zaduživanja

91

662.629.822.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (državni zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost)

9111

450.000.000.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost)

9121

122.500.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni zajmovi od domaćih i međunarodnih (komercijalnih i multilateralnih) finansijskih institucija i inostranih vlada)

9112-91199122-9129

90.129.822.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

540.483.501.000

Izdaci za otplatu kredita

61

535.538.001.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

460.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

55.800.001.000

Otplata glavnice po garancijama (deo)

613

19.738.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

4.945.500.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

 

1.179.775.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 662.250.047.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 90.129.822.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 122.500.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 1.179.775.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 662.629.822.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2016. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2016. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2016. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 44.100.000.000 dinara (EUR 360.000.000), i to:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Zajam za finansijsko restrukturiranje

24.500.000.000

EUR

200.000.000

Ukupno:

24.500.000.000

EUR

200.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.512.500.000

EUR

45.000.000

2.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac

9.800.000.000

EUR

80.000.000

3.

JP „Elektromreža Srbije” –

Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I- Transbalkanski koridor)

1.837.500.000

EUR

15.000.000

Ukupno:

17.150.000.000

EUR

140.000.000

III.

Poslovnim bankama

1.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin I faza

2.450.000.000

EUR

20.000.000

Ukupno:

2.450.000.000

EUR

20.000.000

UKUPNO:

44.100.000.000

EUR

360.000.000

B. Republika Srbija će u 2016. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 529.768.750.000 dinara (USD 2.815.000.000 i EUR 1.670.500.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

1.

Program razvoja obrazovanja u ranom detinjstvu

5.775.000.000

USD

50.000.000

2.

Projekat modernizacije i optimizacije državne uprave

8.662.500.000

USD

75.000.000

3.

Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

10.963.750.000

EUR

89.500.000

4.

Drugi zajam za razvoj i restruktuiranje preduzeća SOE-DPL

11.550.000.000

USD

100.000.000

5.

Programski zajam za razvoj javnih finansija DPL-1

23.100.000.000

USD

200.000.000

6.

Zajam u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (Stand-by)

11.550.000.000

USD

100.000.000

7.

Projekat izgradnje autoputa na Koridoru X-dodatno finansiranje

4.287.500.000

EUR

35.000.000

USD

525.000.000

Ukupno:

75.888.750.000

EUR

124.500.000

II.

Evropska banka za obnovu i razvoj

1.

Projekat finansijskog i organizacionog restrukturiranja Železnica Srbije

2.450.000.000

EUR

20.000.000

Ukupno:

2.450.000.000

EUR

20.000.000

III.

Evropskom investicionom bankom

1.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa II faza

1.837.500.000

EUR

15.000.000

2.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa III faza

1.347.500.000

EUR

11.000.000

3.

Klinički centri C

6.125.000.000

EUR

50.000.000

4.

Apeks kreditna linija III/B

18.375.000.000

EUR

150.000.000

5.

Apeks kreditna linija III/C

24.500.000.000

EUR

200.000.000

Ukupno:

52.185.000.000

EUR

426.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

1.

Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu

2.082.500.000

EUR

17.000.000

2.

Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

980.000.000

EUR

8.000.000

Ukupno:

3.062.500.000

EUR

25.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

1.

Razvoj tržišta biomase

2.450.000.000

EUR

20.000.000

2.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V

2.450.000.000

EUR

20.000.000

Ukupno:

4.900.000.000

EUR

40.000.000

VI.

Stranim vladama

1.

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

1.1.

Zajam za podršku Republici Srbiji

231.000.000.000

USD

2.000.000.000

2.

Republika Turska

2.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama

4.620.000.000

USD

40.000.000

3.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država

3.1.

Razvojno finansijska institucija (OPIC) – Projekat razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u obrazovnim ustanovama

4.287.500.000

EUR

35.000.000

EUR

35.000.000

Ukupno:

239.907.500.000

USD

2.040.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

122.500.000.000

EUR

1.000.000.000

Ukupno:

122.500.000.000

EUR

1.000.000.000

VIII.

Kineskom Export – Import bankom

1.

Projekat izgradnje dela Autoputa E-763 (deonice Surčin-Obrenovac)

28.875.000.000

USD

250.000.000

Ukupno:

28.875.000.000

USD

250.000.000

USD

2.815.000.000

UKUPNO:

529.768.750.000

EUR

1.670.500.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2015. godine, iznosi 2.937.884.388.722 dinara (24.328.169.856 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2015. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

22.035.475

2.661.017.213

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

49.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

6.031.435

728.359.672

Prvi datum otplate glavnice

2005.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

1.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

4.464.286

539.109.825

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

1.785.714 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

1.4

Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije

1.109.131

133.939.346

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

70.158.700 RSD

Kamatna stopa

2,00%

1.5

Stara devizna štednja – građani

959.864.724

115.913.839.999

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

370.000.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.6

Stara devizna štednja – banke

20.768.602

2.508.028.818

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

10.878.791 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.7

Obveznice zajma za privredni razvoj

7.751.007

936.016.309

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

30.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.8

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

116.688.142

14.091.330.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

8.262.214.768 RSD

Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.10.2015)

–tromesečni zapisi

od 3,00% do 7,23%

–šestomesečni zapisi

od 4,09% do 7,00%

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

5.177.147.969

625.195.495.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

217.023.035.134 RSD

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2015)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 4,89% do 8,35%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvadesetčetvoromesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

6,00% – 8,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina

–trogodišnje obveznice

10,00%

–petogodišnje obveznice

8,00% – 10,00%

–sedmogodišnje obveznice

10,00%

–desetogodišnje obveznice

10,00%

–trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane

1.10

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

2.412.695.000

291.358.495.817

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

748.961.889 EUR

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2015)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 1,58% do 2,45%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

od 2,00% do 4,00%

–trogodišnje obveznice

od 2,50% do 4,00%

–petogodišnje obveznice

od 3,00% do 4,00%

–desetogodišnje obveznice

3,50%

–petnaestogodišnje obveznice

1.11

Banca Intesa AD Beograd

4.861.500

587.077.657

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.12

Raiffeisen Banka AD Beograd

4.861.500

587.077.657

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.13

Unicredit Bank Srbija AD Beograd

5.832.750

704.366.390

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.14

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

1.944.250

234.788.797

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.15

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

5.000.000

603.803.000

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.16

Eurobank a.d. Beograd

2.500.000

301.901.500

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,20%

1.17

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3

2.500.000

301.901.500

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

1.18

NLB banka a.d. Beograd

1.353.831

163.489.490

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,25%

1.19

Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

4.875.000

588.707.925

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

3.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

1.20

Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije

17.812.396

2.151.035.641

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

974.463.277 RSD

Kamatna stopa

Referentna kamatna stopa NBS +2,50%

1.21

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

3.852.984

465.288.621

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

1.22

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

3.443.955

415.894.024

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 RSD

Kamatna stopa

1.23

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

3.217.208

388.511.980

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

1.24

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

21.543.331

2.601.585.597

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

8.812.154.476

1.064.161.061.777

II. Direktne obaveze – spoljni dug

IBRD

1.1

IBRD A

300.303.476

36.264.827.969

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

18.810.742 EUR

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

1.2

IBRD B

588.542.177

71.072.706.376

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

35.746.203 EUR

Kamatna stopa

G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,54%

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

9.509.041

1.148.317.516

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

1.119.858 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.4

IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

25.422.321

3.070.014.693

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

3.390.037 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

1.5

IBRD – Regionalni razvoj Bora

5.160.561

623.192.463

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

607.850 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.6

IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

24.792.245

2.993.926.412

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

2.920.067 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

5.681.441

686.094.243

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

669.152 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

34.900.000

4.214.544.940

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.9

IBRD – Koridor X

172.751.476

20.861.571.846

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

70.800.000

8.549.850.480

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

70.100.000

8.465.318.060

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.12

IBRD – Projekat zdravstva

8.884.242

1.072.866.370

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

846.892 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

25.717.420

3.105.651.062

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

3.028.653 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

73.529.412

8.879.455.882

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 1,01%

1.15

IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

4.552.077

549.711.500

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

1.16

IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

109.543.250

13.228.508.596

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.17

IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

18.684.500

2.256.351.431

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,55%

1.18

IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava

156.673.054

18.919.931.973

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.19

IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji

2.072.750

250.306.534

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.20

IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

88.300.000

10.663.160.980

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1

Ukupno:

1.795.919.442

216.876.309.326

IDA

2.1

IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

45.755.545

5.525.467.058

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

5.550.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.2

IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

34.359.465

4.149.269.649

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

3.010.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.3

IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

56.143.290

6.779.897.417

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

6.810.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.4

IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

55.838.887

6.743.137.553

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

5.870.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.5

IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

57.456.027

6.938.424.330

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

6.040.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.6

IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva

6.023.013

727.342.644

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

730.572 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.7

IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

3.582.454

432.619.304

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

434.539 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.8

IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

6.880.016

830.834.813

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

834.524 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.9

IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

7.335.129

885.794.541

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

771.096 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.10

IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja

1.693.109

204.460.906

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

177.984 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.11

IDA–3768–YF: Projekat zdravstva

13.976.604

1.687.823.033

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

1.469.275 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.12

IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

20.779.617

2.509.358.966

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

1.927.442 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.13

IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

15.195.198

1.834.981.235

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

1.409.451 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.14

IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

19.597.602

2.366.618.213

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

1.626.455 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.15

IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

19.297.562

2.330.385.197

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

1.601.554 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.16

IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

48.197.109

5.820.311.800

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

3.800.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.17

IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

39.528.735

4.773.513.725

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

3.666.541 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.18

IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

7.960.231

961.282.253

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

Ukupno:

459.599.593

55.501.522.634

EIB

3.1

EIB–Obnova regionalnih bolnica

34.745.643

4.195.904.672

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

3.285.032 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.2

EIB–Projekat obnove škola

20.634.077

2.491.783.560

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

1.661.012 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.3

EIBApexGlobal 1

192.306

23.222.935

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

84.444 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.4

EIBApex Global 2

19.199.505

2.318.543.683

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

3.653.682 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.5

EIBApex zajam za MSP 3

121.212.643

14.637.711.513

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

29.393.995 EUR

2.154.115 CHF

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

3.6

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

49.552.467

5.983.985.587

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

942.380 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.7

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

89.250.000

10.777.883.550

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

Rata glavnice za 2016. god.

666.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.8

EIB – Projekat modernizacije škola

20.968.892

2.532.215.985

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.01.2039.

Rata glavnice za 2016. god.

125.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.9

Klinički centri/A

18.012.195

2.175.163.490

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2038.

Rata glavnice za 2016. god.

243.902 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.10

EIBApex zajam za MSP 4

193.417.068

23.357.161.160

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

37.901.472 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.11

EIBKoridor X (E80)

119.673.215

14.451.809.232

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

22.04.2045.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.12

EIBKoridor X (E75)

56.931.021

6.875.024.215

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2045.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.13

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa

4.000.000

483.042.400

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2039.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

747.789.030

90.303.451.982

CEB

4.1

CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007

7.900.000

954.008.740

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

790.000 EUR

Kamatna stopa

3,62% fiksna

4.2

CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

1.800.000

217.369.080

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

200.000 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

4.3

CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

8.152.000

984.440.411

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

900.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.4

CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

5.760.000

695.581.056

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

960.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.5

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

31.363.853

3.787.517.765

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

1.487.789 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

4.6

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

9.319.611

1.125.441.829

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

1.204.389 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.7

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

7.649.573

923.766.983

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

869.658 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

71.945.037

8.688.125.864

EBRD

5.1

EBRD – Koridor X

41.909.019

5.060.958.280

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

5.089.472 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5.2

EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

1.000.000

120.760.600

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

Rata glavnice za 2016. god.

41.667 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5

Ukupno:

42.909.019

5.181.718.880

Krediti stranih vlada

6.1

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1

113.801.915

13.742.787.500

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

20.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

6.2

Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

19.395.833

2.342.252.471

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

2.770.833 EUR

Kamatna stopa

1,00% fiksna

6.3

Vlada Italije – Razvoj malih i

srednjih preduzeća

15.000.000

1.811.409.000

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

0,35% fiksna

6.4

Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam

46.072.421

5.563.733.261

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

9.201.080 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

6.5

Export – Import Bank of China – X RAY

24.528.859

2.962.119.775

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

17.075.000 CNY

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.6

Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča

191.956.014

23.180.723.445

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

15.618.107 USD

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.7

Export – Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

62.141.692

7.504.268.063

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6.8

Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze- Kuvajt

324.953.889

39.241.626.573

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

18.785.752 USD

Kamatna stopa

1,50% fiksna

6.9

Vlada Republike Francuske– NATIXIS

10.975.000

1.325.347.585

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

0,20% fiksna

6.10

Libija – neregulisani dug SFRJ

40.661.599

4.910.319.107

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

6.11

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac

181.374.441

21.902.886.342

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.12

Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji

202.244.417

24.423.157.117

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

16.179.553 EUR

Kamatna stopa

4,00% fiksna

6.13

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2

247.519.164

29.890.562.813

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

37.500.000 USD

Kamatna stopa

3,50% fiksna

6.14

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

76.024.214

9.180.729.735

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2029.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

4,10% fiksna

6.15

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati )

910.415.318

109.942.300.000

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

2,00% fiksna

6

Ukupno:

2.467.064.778

297.924.222.786

Ostali strani kreditori

7.1

EU 55 – Makroekonomska pomoć

35.100.000

4.238.697.060

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

9.900.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

7.2

EU 200 – Makroekonomska pomoć

100.000.000

12.076.060.000

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3,382% fiksna

7.3

Pariski klub

1.364.557.445

164.784.775.783

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2016. god.

31.520.756 EUR

28.470.373 USD

319.989 GBP

6.789.375 CHF

419.636.391 JPY

3.530.163 DKK

2.227.894 SEK

3.569.218 NOK

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

7.4

Londonski klub

302.555.929

36.536.835.543

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

36.925.263 USD

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.

6,75% do 01.11.2024.

7.5

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III

4.306.837

520.096.208

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

1.331.653 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,20%

7.6

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV

22.039.722

2.661.530.109

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

5.294.000 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

7.7

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II

10.352.747

1.250.203.927

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

2.115.613 EUR

Kamatna stopa

6,17% fiksna

7.8

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II

2.705.190

326.680.322

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

1.400.000 EUR

Kamatna stopa

3,49% fiksna

7.9

KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

81.818.909

9.880.500.554

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

18.181.091 EUR

Kamatna stopa

3,20% fiksna

7.10

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

945.724

114.206.174

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

Rata glavnice za 2016. god

78.810 EUR

Kamatna stopa

2,00% fiksna

7.11

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820

3.750.000

452.852.250

Prvi datum otplate glavnice

29.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

7.12

Nova kreditna banka Maribor d.d.

1.250.000

150.950.750

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,00%

7.13

Societe Generale Bank Paris

292.600.000

35.334.551.560

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

4,34% fiksna

7.14

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

492.588.345

59.485.264.071

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

menja se nedeljno

7.15

Eurobond 2021

1.820.830.635

219.884.600.000

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

7,25% fiksna

7.16

Eurobond 2017

682.811.488

82.456.725.000

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

5,25% fiksna

7.17

Eurobond 2020

1.365.622.976

164.913.450.000

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

4,875% fiksna

7.18

Eurobond 2018

910.415.318

109.942.300.000

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

5,875% fiksna

7

Ukupno

7.494.251.265

905.010.279.310

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

13.079.478.164

1.579.485.630.783

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

21.891.632.640

2.643.646.692.560

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

25.000.000

3.019.015.000

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

60.000.000

7.245.636.000

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

24.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

33.750.000

4.075.670.250

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

9.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 4

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

30.000.000

3.622.818.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 5

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JPSrbijagas

30.000.000

3.622.818.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 6

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JPSrbijagas

15.000.000

1.811.409.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 7

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – JPSrbijagas

26.250.000

3.169.965.750

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

7.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 8

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

21.428.571

2.587.727.142

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

5.714.286 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,29%

1.9

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

5.625.000

679.278.375

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JPSrbijagas

11.250.000

1.358.556.750

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,45%

1.11

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

5.625.000

679.278.375

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 7,25%

1.12

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JPSrbijagas

39.375.000

4.754.948.625

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

17.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,00%

1.13

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JPSrbijagas

5.625.000

679.278.375

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

1.14

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

12.500.000

1.509.507.500

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.15

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JPSrbijagas

12.500.000

1.509.507.500

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.16

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

18.208.306

2.198.846.000

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 4,86%

1.17

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

27.312.460

3.298.269.000

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

7.058.824 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 4,50%

1.18

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JPSrbijagas

18.208.306

2.198.846.000

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 4,71%

1.19

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JPSrbijagas

18.208.306

2.198.846.000

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 5,20%

1.20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

27.312.460

3.298.269.000

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

7.058.824 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 5,45%

1.21

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JPSrbijagas

36.416.613

4.397.692.000

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.05.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

7.058.824 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 5,45%

1.22

Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JPSrbijagas

18.208.306

2.198.846.000

Prvi datum otplate glavnice

08.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

08.06.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

3.529.412 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 6,00%

1. 23

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

10.769.231

1.300.498.769

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 24

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

10.769.231

1.300.498.771

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 25

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

2.557.692

308.868.457

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 26

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

2.557.692

308.868.457

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 27

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

538.462

65.024.938

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 28

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

538.462

65.024.938

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 29

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica

2.756.645

332.894.131

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

1.002.416 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 30

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zvečan

1.378.323

166.447.062

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 31

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok

1.378.323

166.447.062

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 32

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Galenikaa.d. Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

7.000.000,00

845.324.200

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 33

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika a.d. Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

21.000.000

2.535.972.600

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

6.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 34

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima

14.000.000

1.690.648.400

Prvi datum otplate glavnice

09.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.35

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

8.500.000

1.026.465.100

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.36

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.125.000

256.616.275

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.37

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.125.000

256.616.275

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.38

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti

9.259.259

1.118.153.704

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

2.222.222 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.39

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

4.750.000

573.612.855

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 5,75%

1.40

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

12.500.000

1.509.507.500

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

12.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.41

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

6.250.000

754.753.750

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.42

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

3.750.000

452.852.250

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.43

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

6.250.000

754.753.750

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.44

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

7.500.000

905.704.500

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.45

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JPJugoimportSDPR za izvozni projekat

2.823.174

340.928.137

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

1.46

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JPJugoimportSDPR za izvozni projekat

4.234.760

511.392.205

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

4.651.460 USD

Kamatna stopa

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

643.114.581

77.662.902.728

II Indirektne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

EBRDJP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

2.505.270

302.537.881

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

2.505.270 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 2

EBRDJP „Elektromreža Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

1.898.703

229.288.476

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

1.898.703 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 3

EBRD – AD „Železnice Srbije –Sanacija Koridora X

5.180.601

625.612.483

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

5.180.601 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 4

EBRDJP „Putevi Srbije –Dogradnja Koridora X

13.818.190

1.668.692.915

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

6.909.090 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 5

EBRD JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

18.185.700

2.196.115.987

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

6.061.900 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 6

EBRD – Grad Kragujevac –Unapređenje sistema vodosnabdevanja

213.785

25.816.827

Prvi datum otplate glavnice

07.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

Rata glavnice za 2016. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 7

EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

6.923.994

836.145.652

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

4.615.996 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 8

EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

3.664.011

442.468.167

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

814.225 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 9

EBRDJP „Putevi Srbije –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške

32.634.944

3.941.015.459

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

7.252.210 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 10

EBRDJP „Putevi Srbije –Obilaznica oko Beograda

53.607.447

6.473.667.476

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

6.700.931 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 11

EBRD – AD „Železnice Srbije–Vozna sredstva

30.594.054

3.694.556.283

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

5.562.555 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 12

EBRD – AD „Železnice Srbije –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture

81.542.385

9.847.107.295

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

9.593.222 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 13

EBRDJP „Elektroprivreda Srbije – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

1.577.080

190.449.105

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

242.628 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 14

EBRDJPSrbijagasRefinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

34.210.526

4.131.283.682

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

5.263.158 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 15

EBRD – AD „Železnice Srbije –Koridor X

24.674.504

2.979.707.870

Prvi datum otplate glavnice

12.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

2.467.450 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 16

EBRDJP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za male hidroelektrane

440.964

53.251.064

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

51.878 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.17

EBRDJP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za Kolubaru

46.760.420

5.646.816.415

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

6.234.723 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 18

EBRD – AD „Železnice Srbije –Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H

870.833

105.162.357

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

79.167 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.19

EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

2.199.847

265.654.899

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

244.427 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.20

EBRDJP Emisiona tehnika i veze – Prelazalak sa analognog na digitalni signal

11.727.563

1.416.227.565

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

732.973 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1

Ukupno

373.230.821

45.071.577.856

EIB

2. 1

EIB – AD „Železnice Srbije– Obnova železničke infrastrukture

37.009.677

4.469.310.847

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

4.627.957 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 2

EIBJP „Putevi Srbije – Rehabilitacija postojećih puteva

61.580.000

7.436.437.744

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

6.333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 3

EIBJP „Elektromreža Srbije –Rekonstrukcija energetskog sistema

20.094.892

2.426.671.188

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Rata glavnice za 2016. god.

1.684.807 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 4

EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra

75.847.900

9.159.437.882

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

Rata glavnice za 2016. god.

5.301.569 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 5

EIBJP „Putevi Srbije – Hitna sanacija saobraćaja

17.238.710

2.081.756.917

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

Rata glavnice za 2016. god.

2.445.161 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 6

EIB – Aerodrom „Nikola Tesla – Hitna sanacija saobraćaja

7.645.363

923.258.611

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

831.048 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 7

EIBJP „Elektroprivreda Srbije –Uređaji za energetski sistem

16.160.000

1.951.491.296

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

09.06.2027.

Rata glavnice za 2016. god.

1.466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 8

EIBJP „Putevi Srbije – Projekat evropskih puteva B

114.344.444

13.808.303.718

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

Rata glavnice za 2016. god.

3.431.111 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 9

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

15.000.000

1.811.409.000

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 10

EIB Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

19.842.750

2.396.222.452

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

4.282.266 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 11

EIB – AD „Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II

64.566.667

7.797.109.406

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

29.03.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

2.133.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 12

EIBJP „Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela

32.666.667

3.944.846.267

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

1.700.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 13

EIBJP „Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2

32.533.333

3.928.744.853

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2016. god.

1.166.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 14

EIBJP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda

34.000.000

4.105.860.400

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2040.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 15

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 1

105.416.667

12.730.179.918

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

2. 16

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 2

37.500.000

4.528.522.500

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

Rata glavnice za 2016. god.

6.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

2. 17

EIBJP „Elektromreža Srbije: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

22.355.712

2.699.689.198

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

Rata glavnice za 2016. god.

373.206 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 18

EIBJP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B

21.000.000

2.535.972.600

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2038.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 19

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

69.751.402

8.423.221.101

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

Rata glavnice za 2016. god.

1.949.723 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 20

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

73.074.564

8.824.528.232

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

2

Ukupno

877.628.748

105.982.974.131

KfW

3.1

KfW 3– JP „Elektroprivreda Srbije– Rehabilitacija HE Bajina Bašta

15.000.000

1.811.409.000

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

0,75% godišnje

3.2

KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

19.747.991

2.384.779.270

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

5.142.858 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,75%

3.3

KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije – Revitalizacija HE Zvornik

6.879.857

830.815.607

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 0,50%

3.4

KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

2.101.924

253.829.608

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

51.878 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40%

3

Ukupno

43.729.772

5.280.833.485

EU

4.1

EUJP „Elektroprivreda SrbijeReprogram EIB kredita

496.621

59.972.303

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

496.621 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.2

EUAD „Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita

7.153.725

863.888.079

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

7.153.725 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.3

EUJP „Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita

37.108.976

4.481.302.230

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

37.108.976 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4

Ukupno

44.759.322

5.405.162.612

EUROFIMA

5.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije

39.547.519

4.775.782.100

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

Fiksna po tranšama

5.2

Eurofima 2636 – AD „Železnice Srbije

18.394.195

2.221.294.000

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2016. god.

20.000.000 CHF

Kamatna stopa

2,70% fiksna

5.3

Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije

8.277.388

999.582.300

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3,07% fiksna

5

Ukupno

66.219.101

7.996.658.400

Ostali kreditori

6.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije – Obnova elektroprivrede Srbije

17.801.694

2.149.743.191

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

Rata glavnice za 2016. god.

3.369.988 USD

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.2

IDA–4090–YFJP „Elektroprivreda Srbije – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

14.216.760

1.716.824.471

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

1.179.885 SDR

Kamatna stopa

0,75 % fiksna

6.3

IDA–4090–YFJP „Elektromreža Srbije– Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

1.779.034

214.837.270

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2016. god.

147.647 SDR

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.4

Export Development CanadaRTB Bor – komponenta 1

89.984.800

10.866.618.433

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

15.669.643 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

6.5

Export Development CanadaRTB Bor – komponenta 2

53.690.476

6.483.694.096

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

Rata glavnice za 2016. god.

8.511.906 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

6.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JPJugoimportSDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

32.669.231

3.945.155.919

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2016. god.

Kamatna stopa

6.7

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama

7.000.000

845.324.200

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.8

JICAJP „Elektroprivreda Srbije – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla

3.845.498

464.384.693

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

Rata glavnice za 2016. god.

24.329.192 JPY

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

6.9

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London BranchJPSrbijagas

26.470.588

3.196.604.118

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

11.764.706 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

6.10

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.VJPSrbijagas

10.588.235

1.278.641.645

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

4.705.882 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

6.11

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London BranchJPSrbijagas

17.647.059

2.131.069.412

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

7.058.824 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London BranchJPSrbijagas

16.875.000

2.037.835.125

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

Rata glavnice za 2016. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

6.13

Obaveze prema Credit Suisse AG – London BranchJPSrbijagas

62.500.000

7.547.537.500

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

Rata glavnice za 2016. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

6.14

Obaveze prema NBG Bank Malta LTDJPSrbijagas

18.208.306

2.198.846.000

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

Rata glavnice za 2016. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M Libor na USD + 4,50%

6.15

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”- Projekat železnička stanica Beograd centar

14.578.189

1.760.470.878

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2016. god.

0

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

6

Ukupno ostali kreditori

387.854.871

46.837.586.951

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1.793.422.635

216.574.793.435

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

2.436.537.216

294.237.696.162

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

9.455.269.057

1.141.823.964.504

UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

14.872.900.799

1.796.060.424.218

UKUPNO STANjE DUGA

24.328.169.856

2.937.884.388.722

Član 4.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. i 2014. godinu – centralizovano upravljanje i deo Nacionalnog akcionog programa IPA 2014 – direktno upravljanje od strane Delegacije EU i indirektno od strane međunarodnih organizacija, Republika Srbija očekuje u 2016. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 29.717.478 evra, odnosno 3.640.391.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 8.130.163 evra, odnosno 995.945.000 dinara.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano, u 2016. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 27.999.771 evra, odnosno 3.429.972.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 3.460.057 evra, odnosno 423.857.000 dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2016. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2013. godini, u iznosu od 6.596.242 evra.

U okviru Akcionog programa IPA 2014, koji Republika Srbija sprovodi po modelu indirektnog upravljanja, u 2016. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 3.191.469 evra, odnosno 390.955.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 687.722 evra, odnosno 84.246.000 dinara.

U okviru Akcionog programa IPA 2014, u 2016. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2014. godini, u iznosu od 6.563.840 evra.

U finansijskoj perspektivi Evropske unije za period 2014-2020. godina Republika Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje i nastavlja učešće u programima prekogranične i transnacionalne saradnje iz finansijske perspektive Evropske unije za period 2007-2013. godina. U 2016. godini Republika Srbija obezbeđuje sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuju direktni budzetski korisnici kao i sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata tehničke pomoći. Za ove namene Republika Srbija obezbeđuje sredstva u iznosu od 110.014.100 dinara. U okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje u 2016. godini očekuje se novčani priliv od 19.355.000 dinara odnosno 158.000 evra i oprema u vrednosti od 137.430.000 dinara za projekte koje sprovode direktni budzetski korisnici.

Procenjena planirana sredstva za članarine po osnovu učešća u programima Evropske unije u okviru finansijske perspektive 2014-2020 u 2016. godini iznose 1.744.762.000 dinara.

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje u 2015. godini iz st. 1, 2, 3 i 4. ovog člana u ukupnom iznosu od 3.358.824.000 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

147.600.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

 

147.600.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

12.130.000

 

 

IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

173.750.000

 

 

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

50.000.000

 

 

IPA 2010 – Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

17.940.000

 

 

IPA 2010 – Podrška procesu sprovođenja reforme državne uprave

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

30.300.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

 

284.120.000

 

IPA 2011 prva komponenta

IPA 2011 – Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju

ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

2.250.000

 

IPA 2011 prva komponenta ukupno

 

 

2.250.000

 

IPA 2012 prva komponenta

IPA 2012 – Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

35.000.000

13.230.000

 

IPA 2012 – Podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranje kolektivnih centara

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

10.448.000

 

 

IPA 2012 – Jačanje sistema za zaštitu životne sredine i za klimatske promene

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

472.320.000

563.500.000

IPA 2012 prva komponenta ukupno

 

 

517.768.000

576.730.000

IPA 2013

IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

11.205.000

76.998.000

 

IPA 2013 – Društveni razvoj

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

 

1.000

 

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

38.221.000

312.728.000

 

IPA 2013 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

13.579.000

115.620.000

 

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

27.827.000

234.869.000

 

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

11.906.000

97.416.000

 

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

15.207.000

133.647.000

 

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

27.304.000

246.002.000

 

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

1.082.000

8.856.000

 

 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

246.000

24.600.000

 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.082.000

8.856.000

 

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.082.000

8.856.000

 

 

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

8.118.000

66.420.000

 

 

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

4.318.000

68.357.000

 

 

UPRAVA CARINA

1.082.000

8.856.000

 

IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

7.017.000

61.968.000

 

IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

7.196.000

113.929.000

 

 

MINISTARSTVO PRAVDE

10.824.000

88.560.000

 

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

33.825.000

276.750.000

 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

42.056.000

97.593.000

 

IPA 2013 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

7.195.000

113.929.000

 

 

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

6.765.000

55.350.000

 

 

UPRAVA ZA TREZOR

12.752.000

67.748.000

 

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

VISOKI SAVET SUDSTVA

7.560.000

119.700.000

 

 

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

2.210.000

34.998.000

 

 

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

12.312.000

100.737.000

 

 

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

22.731.000

173.554.000

 

IPA 2013 – Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

31.255.000

187.391.000

 

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.317.000

84.185.000

 

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

10.418.000

85.239.000

 

 

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

3.045.000

48.201.000

 

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

25.305.000

210.186.000

 

IPA 2013 – PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

13.815.000

97.872.000

IPA 2013 ukupno

 

 

423.857.000

3.429.972.000

IPA 2014

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

81.330.000

99.425.000

 

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

1.028.000

102.793.000

 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

57.270.000

 

IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

738.000

73.800.000

 

IPA 2014 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

577.000

57.667.000

 

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

12.916.000

578.626.000

 

 

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

12.916.000

 

 

Podrška osnivanju kancelarije za Erazmus +

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

18.375.000

428.750.000

IPA 2014 ukupno

 

 

128.453.000

1.398.331.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.085.000

 

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

18.504.000

 

 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

501.000

 

 

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

22.813.000

3.675.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.485.000

9.800.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.597.000

5.880.000

 

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.518.000

 

 

Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.450.000

 

 

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji”

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

6.494.000

35.055.000

 

Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija „UXO” – „Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama”

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

23.442.000

102.375.000

 

Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.125.000

 

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

 

110.014.000

156.785.000

IPA članarine

IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

6.765.000

4.620.000

 

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

25.000.000

15.000.000

 

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

57.000.000

3.000.000

 

 

OSNOVNO OBRAZOVANjE

 

1.000

 

 

PORESKA UPRAVA

9.500.000

7.500.000

 

 

UPRAVA CARINA

13.530.000

 

 

IPA – Podrška za učešće u Programima EU

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.529.967.000

1.000

IPA članarine ukupno

 

 

1.744.762.000

30.122.000

ukupno

 

 

3.358.824.000

5.591.940.000

*sredstva za sufinansiranje su planirana u okviru programske aktivnosti Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor na razdelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Kod sledećih projekata odobrenih u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – centralizovano upravljanje i deo Nacionalnog akcionog programa IPA 2014 – direktno upravljanje od strane Delegacije EU i indirektno od strane međunarodnih organizacija, u 2016. godini predviđena je realizacija finansijske pomoći Evropske unije, ali ne postoji obaveza obezbeđivanja budzetskih sredstava Republike Srbije za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, ili se obaveza sufinansiranja realizuje kroz operativne troškove institucija ili je ova obaveza izvršena:

IPA 2012

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Projekat: Podrška vladavini prava u Republici Srbiji

Ministarstvo pravde/ Ministarstvo unutrašnjih poslova

13,4

1

122.500.000

Sektorski program: Podrška reformi državne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave/

Korisnici grant šema (jedinice lokalne samouprave i sl.)

7,75

1,08

132.300.000

Projekat: Jačanje statističkog sistema u Srbiji kroz unapređenje metodologija, standarda i primenu dobrih praksi

Republički zavod za statistiku

4,8

1,67

204.575.000

Projekat: Jačanje procesa evropskih integracija i upravljanja IPA-om II

Ministarstvo finansija/ drugi korisnici

11,84

1,835

224.787.500

Sektorski program: Podrška socijalnom razvoju

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preko Nacionalne službe za zapošljavanje

24,1

1,49

182.525.000

UKUPNO IPA 2012

61,89

7,075

866.687.500

IPA 2014

Akcioni dokument

Korisnik akcionog dokumenta u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Podrška evropskim integracijama (direktno upravljanje)

Kancelarija za evropske integracija/ drugi korisnici

24,3

9,711

1.189.597.500

UKUPNO IPA 2014

24,3

9,711

1.189.597.500

Nacionalni IPA koordinator će dostavljati Narodnoj skupštini jednom godišnje Izveštaj o sprovođenju Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budzetskih korisnika za tekuću i naredne dve budzetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2016

2017

2018

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1401

5001

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5002

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

20.000.000

20.000.000

20.000.000

5003

Video nadzor u saobraćaju-Faza I

328.000.000

100.000.000

 

5004

Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

75.000.000

350.000.000

175.000.000

5005

Osavremenjivanje informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

325.000.000

475.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

553.000.000

825.000.000

700.000.000

15.1

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1401

5004

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

100.000.000

250.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

653.000.000

1.075.000.000

1.200.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

5.200.000.000

5.200.000.000

5.200.000.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.200.000.000

5.200.000.000

5.200.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

6.000.000

14.400.000

52.200.000

5002

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

4.800.000

9.600.000

 

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

4.800.000

9.600.000

22.240.000

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

26.140.000

6.000.000

18.400.000

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

3.702.000

510.000

32.400.000

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

3.068.000

510.000

42.800.000

UPRAVA CARINA

48.510.000

40.620.000

168.040.000

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467.197.000

467.208.000

467.208.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

193.000.000

230.782.000

200.000.000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

65.000.000

32.000.000

41.500.000

UPRAVA ZA TREZOR

258.000.000

262.782.000

241.500.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

5.973.707.000

5.970.610.000

6.076.748.000

18

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5001

Izgradnja hangara na aerodromu Batajnica

10.000.000

 

 

5002

Gasifikacija kompleksa u TRZ „Čačak”

100.000.000

33.988.000

 

5004

Modernizacija aviona G-4 u G-4MD

540.913.000

540.913.000

540.913.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

650.913.000

574.901.000

540.913.000

20

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

82.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO PRIVREDE

82.000.000

 

 

21

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

70.000.000

592.072.000

1.000.000.000

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

205.000.000

4.060.000.000

220.000.000

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

460.000.000

 

 

5005

Koridor X-izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 od graničnog prelaza „Horgoš” do Novog Sada

197.000.000

 

 

5006

Koridor XI-izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91

432.949.000

175.000.000

 

5007

Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

644.531.000

1.500.000.000

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

77.265.000

125.000.000

2.000.000.000

5009

Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar

152.820.000

 

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

62.882.000

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

45.995.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

12.637.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

9.402.000

 

 

5015

Projekat mađarsko – srpske železnice

1.114.978.000

 

4.817.728.000

5016

Izgradnja graničnog prelaza Batrovci-faza 2

200.000.000

465.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.685.459.000

6.917.072.000

8.037.728.000

22

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5002

Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

25.000.000

 

 

5003

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

5.000.000

 

 

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

30.000.000

12.000.000

 

5005

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

185.000.000

35.000.000

 

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

340.000.000

200.000.000

400.000.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

100.000.000

649.950.000

667.857.000

5008

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

154.910.000

 

 

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

7.000.000

63.000.000

 

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

260.000.000

200.000.000

300.000.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

10.000.000

120.000.000

110.000.000

5012

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

80.000.000

15.000.000

 

5013

Rešavanje smeštajnih problema Javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

100.000.000

40.000.000

 

5023

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Požarevcu

80.000.000

15.000.000

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1.376.910.000

1.349.950.000

1.477.857.000

22.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1602

5011

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

23.760.000

20.000.000

20.000.000

5013

Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija „C” paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš

101.000.000

101.500.000

50.000.000

5014

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

36.000.000

72.000.000

54.000.000

5015

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

200.000.000

250.000.000

 

5016

Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

34.000.000

51.000.000

 

5017

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

50.000.000

100.000.000

 

5018

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

22.500.000

28.100.000

 

5022

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

9.460.000

20.000.000

30.000.000

5024

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

5.720.000

13.646.000

13.277.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

482.440.000

656.246.000

167.277.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

1.859.350.000

2.006.196.000

1.645.134.000

23

23.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

120.000.000

120.000.000

706.212.000

23.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

130.000.000

130.000.000

130.000.000

5003

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

483.500.000

200.000.000

200.000.000

5007

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

27.000.000

105.000.000

 

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

640.500.000

435.000.000

330.000.000

23.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka

130.595.000

129.512.000

128.482.000

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

41.105.000

41.105.000

41.105.000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

171.700.000

170.617.000

169.587.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

932.200.000

725.617.000

1.205.799.000

26

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0503

5001

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

133.500.000

469.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

133.500.000

469.000.000

500.000.000

27

27.1

USTANOVE KULTURE

1202

5001

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

500.000.000

472.212.000

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

300.000.000

1.052.367.000

UKUPNO USTANOVE KULTURE

800.000.000

1.524.579.000

29

29.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

1303

5002

Izgradnja atletske dvorane u Beogradu

162.000.000

 

 

UKUPNO BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

162.000.000

 

 

31

 

BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

64.800.000

 

 

UKUPNO BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

64.800.000

 

 

50

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5001

Nabavka softverskih licenci

176.000.000

 

 

5005

Uspostavljanje CERT-a

27.000.000

50.000.000

25.000.000

5006

Održavanje softverskih licenci

1.400.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.603.000.000

1.550.000.000

1.525.000.000

UKUPNO

16.599.929.000

20.812.975.000

20.731.322.000

Član 6.

U okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

u 2016. godini u iznosu do 8.133.325.000 dinara;

u 2017. godini u iznosu do 6.629.660.000 dinara;

u 2018. godini u iznosu do 8.423.203.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstva u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Član 7.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.659.677.697.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Ostavite komentar