Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

III. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 9.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike u neto iznosu od 17.101,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu člana 37. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 40/15 i 63/15 – US) i člana 69. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11- dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US i 117/14), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u neto iznosu od 29.835,87 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U 2016. godini osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 – Prihodi iz budzeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/11, 18/13 – US i 40/15 – dr. zakon), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 29.835,87 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 10.

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), izuzetno u 2016. godini, nisu planirana sredstva za isplatu dodataka za ostvarene rezultate rada nameštenika u državnim organima.

Član 11.

Obaveze prema korisnicima budzetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budzeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja budzeta smanje, rashodi i izdaci budzeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budzetskih sredstava.

Ako korisnici budzetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budzeta.

Član 12.

Korisnik budzetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budzeta (izvor 01- Prihodi iz budzeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budzetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija zbog izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

Izvršenje rashoda za finansiranje formiranja, skladištenja, obnavljanja i drugih troškova vezanih za obavezne rezerve nafte, kao i rashoda za investicije u skladišta i prateću infrastrukturu, obezbeđenih na razdelu Ministarstva rudarstva i energetike i Republičke direkcije za robne rezerve može se vršiti do visine ostvarenih prihoda po osnovu naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte, u skladu sa članom 22. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon), ukoliko je nivo ostvarenih prihoda manji od odobrenih aproprijacija.

Član 13.

Direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 – dr. zakon) u sistemu izvršenja budzeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budzetske godine.

Član 14.

U izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje prioritet imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budzetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 68/15).

Ukoliko korisnici sredstava budzeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija – Odeljenja za budzetsku inspekciju, donosi odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne obezbedi u budzetu i ne prenosi sredstva osnovnim i srednjim školama za finansiranje rashoda u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15) zbog čega osnovna, odnosno srednja škola ne može da izmiri obaveze u roku utvrđenom Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 68/15), ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave.

Ukoliko korisnici sredstava budzeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica.

Član 15.

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budzetske godine deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2015. godinu uplate u budzet Republike Srbije.

Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budzetske godine u budzet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2015. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obavezu po osnovu uplate dobiti nema subjekat iz stava 1. ovog člana koji, uz saglasnost Vlade, donese odluku da iz dobiti poveća kapital, odnosno privredno društvo iz stava 2. ovog člana koje donese odluku da ostvarenu dobit ne raspoređuje, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebi za finansiranje investicija.

Član 16.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -ispravka, 108/13, 142/14 i 68/2015 – dr. zakon) u budzetskoj 2016. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2016. godini.

U 2016. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budzetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budzetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2016. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budzeta jedinice lokalne samouprave.

Član 17.

Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2016. godini.

Zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.

Član 18.

Direktni i indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti, osim organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojim upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 – dr. zakon).

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana, prema planu korišćenja koji donosi Vlada.

Član 19.

Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada.

Član 20.

Vlada može da odluči o otpisu potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, kao i o pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budzeta Republike Srbije, u kapital dužnika, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član 21.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava u 2016. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 22.

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budzetskih sredstava.

Član 23.

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 67/12 – US), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 24.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana raspoređena u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede koja se aktom Vlade iz stava 1. ovog člana rasporede, odnosno prenesu u nadležnost Upravi za saradnju s crkvama i verskim zajednicama za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, izvršavaće se preko aproprijacije 489 – Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, za čiji iznos će se umanjiti iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede.

Sredstva iz stava 4. ovog člana prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama.

Član 25.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 24. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 24. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede koja predlaže ministarstvo koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, kao i za sredstva namenjena za započete projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, nalogodavac je ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Izvršena sredstva iz stava 3. ovog člana namenjena za započete projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, evidentiraju se u budzetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine. Ova sredstva izvršavaće se prenosom budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine prema dinamici koju određuje ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Član 26.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih direktnih budzetskih korisnika prema utvrđenim prioritetima.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 38 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju projekata investicionog održavanja određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, prema utvrđenim prioritetima iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 511 – Zgrade i građevinski objekti u okviru Razdela 38 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Član 27.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima.

Član 28.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budzeta.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u sudovima koji su sudsko osoblje iz Razdela 6 – Sudovi sa računa budzeta na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budzeta, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 – Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanja javnih nabavki koja se vrše jedinstveno za sudove, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 29.

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u javnim tužilaštvima koji su osoblje u javnom tužilaštvu, iz Razdela 8 – Javna tužilaštva sa računa budzeta na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budzeta, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstava iz sopstvenih prihoda na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budzeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz Razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 30.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa otvorene u Sistemu izvršenja budzeta.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz Razdela 6 – Sudovi i Razdela 8 – Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za plate zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima – sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu sa računa budzeta na evidencione račune sudova i javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budzeta, osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 – Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz Razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Član 31.

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – dr. propis, 125/14 – dr. propis i 95/15 – dr. propis), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2016. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se u iznosima iskazanim u sledećoj tabeli:

R. br.

Jedinica lokalne samouprave

Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima)

1

Ada

90.676.873

2

Aleksandrovac

229.611.327

3

Aleksinac

498.167.212

4

Alibunar

175.413.738

5

Apatin

162.829.785

6

Aranđelovac

202.936.559

7

Arilje

91.032.672

8

Babušnica

240.618.064

9

Bajina Bašta

136.973.066

10

Batočina

112.099.073

11

Bač

117.262.304

12

Bačka Palanka

204.094.102

13

Bačka Topola

158.418.215

14

Bački Petrovac

116.766.422

15

Bela Palanka

227.942.308

16

Bela Crkva

200.444.588

17

Beograd

0

18

Beočin

48.627.273

19

Bečej

154.626.570

20

Blace

162.765.657

21

Bogatić

339.075.746

22

Bojnik

217.399.828

23

Boljevac

205.774.958

24

Bor

226.956.863

25

Bosilegrad

255.927.649

26

Brus

184.482.099

27

Bujanovac

391.927.698

28

Valjevo

388.041.467

29

Varvarin

247.601.878

30

Velika Plana

307.501.600

31

Veliko Gradište

192.545.052

32

Vladimirci

198.117.049

33

Vladičin Han

267.153.627

34

Vlasotince

346.808.718

35

Vranje

397.630.668

36

Vrbas

166.026.404

37

Vrnjačka Banja

88.815.082

38

Vršac

155.853.801

39

Gadzin Han

162.442.778

40

Golubac

176.621.798

41

Gornji Milanovac

224.150.456

42

Despotovac

254.570.880

43

Dimitrovgrad

105.353.366

44

Doljevac

194.260.170

45

Žabalj

180.688.749

46

Žabari

181.542.087

47

Žagubica

266.182.407

48

Žitište

198.882.224

49

Žitorađa

218.131.394

50

Zaječar

288.354.282

51

Zrenjanin

202.787.952

52

Ivanjica

322.897.726

53

Inđija

142.402.405

54

Irig

86.050.730

55

Jagodina

321.660.436

56

Kanjiža

70.777.340

57

Kikinda

181.468.001

58

Kladovo

159.156.644

59

Knić

192.622.590

60

Knjaževac

409.681.070

61

Kovačica

225.436.322

62

Kovin

223.438.083

63

Kosjerić

43.072.619

64

Koceljeva

158.449.034

65

Kragujevac

426.319.343

66

Kraljevo

746.288.490

67

Krupanj

258.610.783

68

Kruševac

466.901.040

69

Kula

194.909.532

70

Kuršumlija

273.765.140

71

Kučevo

271.355.853

72

Lajkovac

23.463.193

73

Lapovo

39.445.348

74

Lebane

315.430.112

75

Leskovac

896.973.298

76

Loznica

516.503.831

77

Lučani

165.996.102

78

Ljig

124.435.131

79

Ljubovija

194.959.798

80

Majdanpek

219.188.277

81

Mali Zvornik

134.654.953

82

Mali Iđoš

96.630.970

83

Malo Crniće

208.437.171

84

Medveđa

206.871.246

85

Merošina

192.299.179

86

Mionica

158.429.600

87

Negotin

250.069.595

88

Niš

633.997.549

89

Nova Varoš

188.253.034

90

Nova Crnja

115.794.170

91

Novi Bečej

150.062.806

92

Novi Kneževac

102.015.724

93

Novi Pazar

559.030.639

94

Novi Sad

918.682.241

95

Opovo

83.677.569

96

Osečina

175.006.161

97

Odzaci

226.136.696

98

Pančevo

84.544.580

99

Paraćin

282.823.609

100

Petrovac

414.398.661

101

Pećinci

66.755.678

102

Pirot

300.550.163

103

Plandište

178.921.542

104

Požarevac

111.620.139

105

Požega

203.414.788

106

Preševo

388.610.506

107

Priboj

294.491.228

108

Prijepolje

443.912.201

109

Prokuplje

338.543.436

110

Ražanj

184.009.348

111

Rača

182.714.590

112

Raška

196.337.900

113

Rekovac

183.485.656

114

Ruma

231.215.517

115

Svilajnac

212.912.271

116

Svrljig

257.113.059

117

Senta

91.930.727

118

Sečanj

128.010.682

119

Sjenica

415.226.768

120

Smederevo

371.947.865

121

Smederevska Palanka

292.954.759

122

Sokobanja

157.643.188

123

Sombor

381.737.563

124

Srbobran

77.756.702

125

Sremska Mitrovica

254.994.496

126

Sremski Karlovci

36.768.320

127

Stara Pazova

175.065.415

128

Subotica

240.430.956

129

Surdulica

238.054.481

130

Temerin

104.794.238

131

Titel

134.820.696

132

Topola

154.656.775

133

Trgovište

205.644.981

134

Trstenik

465.658.366

135

Tutin

446.950.837

136

Ćićevac

107.699.556

137

Ćuprija

194.203.986

138

Ub

92.687.064

139

Užice

228.113.946

140

Crna Trava

89.166.683

141

Čajetina

75.432.191

142

Čačak

287.670.506

143

Čoka

160.771.502

144

Šabac

299.422.232

145

Šid

206.153.535

UKUPNO:

33.307.366.000

Član 32.

Naloge za izvršavanje izdataka na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem su razdelu obezbeđena sredstva za te izdatke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Član 33.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi obezbeđivanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 100.000.000 evra, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15).

Član 34.

Ukoliko se u 2016. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih njihovim finansijskim planovima za 2016. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode i izdatke smanjenim prihodima, osim za rashode za socijalno osiguranje.

Član 35.

Jedinice lokalne vlasti u 2016. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budzeta jedinica lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2015. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 36. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15), bez umanjenja od 2,5% iz stava 2. istog člana.

Tako planiranu masu sredstava za obračun i isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budzeta jedinica lokalne vlasti u 2016. godini treba umanjiti za 3 % u cilju sprovođenja racionalizacije u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, s tim da u okviru tako umanjene mase sredstava za isplatu plata zaposlenih treba planirati sredstva za uvećanje plata zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite za 3% i predškolskim ustanovama za 4%.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/14), treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 – Ostale dotacije i transferi.

Ukoliko jedinice lokalne vlasti ne planiraju u svojim odlukama o budzetu za 2016. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na način utvrđen u st. 1. i 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za isplatu plata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 36.

Direktni korisnici budzetskih sredstava su dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja.

Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budzetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budzetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja („Službeni glasnik RS”, broj 25/15).

Član 37.

Direktni korisnici budzetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projekata predviđenih relevantnim finansijskim sporazumima, a u skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II) dužni su da sprovedu obračunske naloge preko računa izvršenja budzeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti.

Obračunski nalozi koriste se za evidentiranje prihoda, rashoda i/ili izdataka u okviru opredeljenih aproprijacija na izvoru 56 – Finansijska pomoć EU i sprovode po dobijanju obaveštenja o izvršenom plaćanju od strane Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Član 38.

Ukupni nivo rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2017. godinu ograničen je u iznosu od 1.060.835.792.000 dinara, odnosno za 2018. godinu u iznosu od 1.047.336.961.000 dinara.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne uključuje rashode i izdatke indirektnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, koji se finansiraju iz izvora 04 – Sopstveni prihodi budzetskih korisnika, izvora 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti i izvora 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Ostavite komentar