Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2016. GODINU

1) Pravni osnov za donošenje finansijskog plana

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana definisan je: članom 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10 i 38/15), kojim je propisano da Upravni odbor Nacionalne službe donosi finansijski plan, i članom 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (ispr.), 108/13, 142/14 i 68/15 (dr.zakon), kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, saglasnost daje Narodna skupština.

2) Pravni osnov za planiranje pojedinačnih prihoda i primanja i rashoda i izdataka

PRIHODI – PRIMANjA

Članom 19. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da prihode Nacionalne službe čine sredstva: doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti; iz budzeta Republike Srbije; ostvarena ulaganjem kapitala; domaćih i inostranih kredita, u skladu sa zakonom; poklona, donacija i legata i druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom.

Socijalni doprinosi

Stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti utvrđena je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14) u visini od 1,5 %, dok je osnovica doprinosa uređena čl. 13. – 35. istog zakona.

Transferi iz budzeta

U okviru ove stavke evidentiraju se prihodi po osnovu transfera iz budzeta Republike Srbije. Prihodi iz budzeta planirani su za izmirivanje obaveza prema nezaposlenima u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti) i obaveze prema licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (privremena naknada), u skladu sa Zaključkom Vlade od 17. jula 2003. godine, kojim je definisano ovo pravo i drugim zaključcima kojima su vršene izmene ili usaglašavanje visine ovih primanja.

Pored direktnih prihoda iz budzeta, Nacionalna služba ostvaruje prihode po osnovu transfera od drugih nivoa vlasti. Vlada, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, utvrđuje Nacionalni akcioni plan zapošljavanja kao osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja. Sredstva za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, koje sprovodi Nacionalna služba, obezbeđuje nadležno ministarstvo, iz budzeta. Takođe, preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obezbeđuju se i sredstva za isplatu posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pored navedenog, u okviru ove pozicije planirana su i sredstva za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja iz sredstava lokalne samouprave – opština, u skladu sa čl. 60 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, prema kome jedinica lokalne samouprave (u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja) obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja.

Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 32/13) Vlada je donela odluku o osnivanju Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/10). Deo sredstava Budzetskog fonda transferiše se Nacionalnoj službi za realizaciju profesionalne rehabilitacije, mera aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, subvencije zarada osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva koje poslodavac zaposli na neodređeno vreme i drugo.

Donacije od međunarodnih organizacija

Donacije od međunarodnih organizacija čine prihodi koje Nacionalna služba ostvaruje po osnovu učešća u realizaciji međunarodnih projekata.

Drugi prihodi

Druge prihode čine prihodi od zakupa prostora kojim raspolaže Nacionalna služba, prihodi od prodaje dobara i usluga, mešoviti i neodređeni prihodi koji obuhvataju povraćaj novčane naknade, prinudnu naplatu, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja, i drugo.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda evidentiraju se prihodi po osnovu refundacija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za bolovanje preko 30 dana i refundaciju naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou

Na ovoj poziciji evidentiraju se transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe, kao i doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba po članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Primanja od prodaje finansijske imovine odnose se na primanja ostvarena od prodaje osnovnih sredstava.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine odnose se na primanja od otplate stambenih kredita, otplate za prodate društvene stanove, kao i na primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

RASHODI – IZDACI

Planirani rashodi i izdaci u okviru finansijskog plana za 2015. godinu iskazani su po namenama, izvorima finansiranja i u skladu sa propisanim Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 (ispr.), 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15 i 63/15).

Organizacijski i metodološki planiranje rashoda i izdataka usklađeno je sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 81/04).

Rashodi i izdaci u finansijskom planu Nacionalne službe za 2016. godinu utvrđeni su u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija Broj:401-00-03074/2015-03 od 18.11.2015. godine i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za planiranje rashoda za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju i za realizaciju profesionalne rehabilitacije, mera aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dr. iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Specifični tekući rashodi u okviru kategorije 471- prava iz socijalnog osiguranja, koji predstavljaju funkcionalne rashode Nacionalne službe, utvrđeni su u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10), Zaključcima Vlade od 17. jula 2003., 11. januara 2007., 15. marta 2007., 26. aprila 2007., 27. decembra 2007. i 26.08.2010. godine.

Izdaci u okviru pozicije 621- nabavka domaće finansijske imovine, planirani su u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 023-6895/2013 od 09.avgusta 2013. godine i podzakonskim aktima Nacionalne službe, dok su rashodi i izdaci iz sredstava donacija utvrđeni u skladu sa očekivanim iznosom sredstava iz donacija za projekte u kojima učestvuje Nacionalna služba.

TEKUĆI RASHODI

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na plate i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje zaposlenih i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, socijalna davanja zaposlenima, naknade i nagrade.

Obračun i isplata plata zaposlenih u Nacionalnoj službi sprovodi se u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službenii glasnik RS”, broj 44/01, 15/02, 30/02, 32/02 – ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11 i 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 i 58/14), zaključcima Vlade o visini osnovica, Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“, br. 116/14).

Planirani iznos sredstava za ovu vrstu rashoda utvrđen je u manjem obimu za 8,5% u skladu sa smernicama Ministarstva finansija Broj: 401-00-03074/2015-03 od 18.11.2015. godine.

Korišćenje roba i usluga

Ovi rashodi odnose se na troškove neophodne za redovan rad Nacionalne službe u Direkciji, dve Pokrajinske službe i 34 filijale, a obuhvataju stalne troškove, troškove putovanja, ugovorne obaveze, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanja i materijal. Planiranje ovih sredstava izvršeno je u skladu sa preporukama za racionalizaciju, a njihova realizacija se vrši u skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama i drugim zakonskim propisima.

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

Ovi rashodi se odnose na isplatu kamata za kašnjenja u isplatama i negativne kursne razlike

Ostale donacije, dotacije i transferi

Ovi rashodi se odnose na obavezu isplata koje Nacionalna služba ima u finansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Prava iz socijalnog osiguranja (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

Planirana sredstva u okviru ove pozicije obuhvataju isplate za:

Naknadu za slučaj nezaposlenosti

Privremenu naknadu zaposlenih sa teritorije AP KiM

Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Novčanu naknadu u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaja za korisnike novčane naknade

Zdravstvene preglede nezaposlenih i procene radne sposobnosti

Ostale isplate Nacionalne službe

Programe i mere aktivne politike zapošljavanja

Programe i mere za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz budzetskog fonda

Programe i mere aktivne politike zapošljavanja iz sredstava lokalnih samouprava – opština

1. Naknada za slučaj nezaposlenosti

Naknada za slučaj nezaposlenosti isplaćuje se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. Glasnik RS”, broj 36/09, 30/10 (dr. Zakon), 88/10 i 38/15) koji definiše pravo i način ostvarivanja prava na novčanu naknadu (čl. 66 – 68).

Visina novčane naknade regulisana je članom 69. Zakona, tako da je osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade prosečna zarada, tj. plata ili naknada zarade, odnosno naknada plate koja je nezaposlenom isplaćena u skladu sa zakonom u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje. Ukoliko zarada nije isplaćena ili je isplaćena u iznosu nižem od osnovice na koju je obračunat doprinos, osnovicu za utvđivanje visine novčane naknade čini osnovica na koju je obračunat doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i za koju je podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu, u skladu sa zakonom. Ako nezaposlenom nije obračunat doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i nije podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu u skladu sa zakonom, visina novčane naknade utvrđuje se u najnižem iznosu u skladu sa zakonom.

Najniži i najviši iznos novčane naknade regulisani su članom 70. Zakona, tako da novčana naknada ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade

Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata, a iznos novčane naknade obuhvata i doprinose za penzijsko – invalidsko i zdravstveno osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu (čl. 78 i 79).

Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP KiM

U skladu sa Zaključkom Vlade RS, Broj. 02-4586/2003-001 od 17. jula 2003. godine i Zaključkom Vlade RS 05 Broj:120-6051/2010 od 26.08.2010. godine Nacionalna služba vrši obračun i isplatu privremene naknade zaposlenih sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Planiranje potrebnih sredstava za privremenu naknadu zaposlenima sa teritorije AP Kosovo i Metohija izvršeno je za oko 16.000 lica, pri čemu oko 8.800 korisnika žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija i osnovica za obračun naknade po licu, u bruto iznosu, uvećana je za 30% po Zaključku Vlade.

Zaključkom Vlade br.120-335/2007-012 od 27.12.2007. godine izvršeno je usklađivanje iznosa ove naknade.

Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za isplatu procenjenih obaveza za olakšice poslodavcima po čl. 45 i 45a koji su to pravo stekli do 01.07.2014. godine, i za olakšice po čl. 45b, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14).

Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade

Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja, isplaćuje se nezaposlenom licu na njegov zahtev, a u skladu sa članom 74. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Nezaposleno lice, koje je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti najmanje tri meseca od momenta priznavanja prava, a zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, ima pravo na jednokratni podsticaj za zapošljavanje u visini od 30% od ukupnog iznosa novčane naknade, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koja bi mu bila isplaćena za preostalo vreme do isteka prava na novčanu naknadu, u skladu sa čl. 55. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti

Sredstva su planirana za pokrivanje rashoda za zdravstvene preglede nezaposlenih i troškove izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za rad, u skladu sa zakonom koji reguliše prava iz socijalnog osiguranja. U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je stupio na snagu 23. maja 2009. godine i Pravilnikom o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/10), finansijskim planom Nacionalne službe planiraju se sredstva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, koja sadrže predlog planiranog iznosa sredstava potrebnih za davanje nalaza, mišljenja i ocene za korisnike, koje na osnovu ugovora sa organizacijom nadležnom za poslove penzijsko invalidskog osiguranja snosi Nacionalna služba.

Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje

Na ovoj poziciji iskazana su prava nezaposlenih na naknadu troškova u postupku zapošljavanja posredstvom Nacionalne službe, kao i sredstva za psihološke merne instrumente koji su neophodni u okviru poslova planiranja karijere i sl.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja

U okviru Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016.godinu, koji na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti utvrđuje Vlada na predlog nadležnog ministarstva, Nacionalna služba sprovodi programe i mere aktivne politike zapošljavanja i planira sredstva za njihovu realizaciju.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja, koje će u 2015. godini realizovati Nacionalna služba, realizuju se u skladu sa Zakonom i primenom pravila o državnoj pomoći, i to: Zakon o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS” broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) i dr.

Selekcija lica sa evidencije Nacionalne službe za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja vrši se u skladu sa Uputstvom o uslovima za uključivanje nezaposlenog u mere aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, broj 97/09). Programi i mere aktivne politike zapošljavanja, koje će se realizovati u 2016. godini, u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, su:

Programi i mere aktivnog traženja posla – obuka za aktivno traženje posla, trening samoefikasnosti, radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, klub za traženje posla, sajmovi zapošljavanja. Planirani broj nezaposlenih lica koja će biti uključena u ove programe i mere je 107.800 od kojih je 4.310 osoba sa invaliditetom.

Programi dodatnog obrazovanja i obuke – program stručne prakse, sticanje praktičnih znanja, obuke za tržište rada, obuke na zahtev poslodavca, funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, priznavanje prethodnog učenja. Planirani broj nezaposlenih lica koja će biti uključena u ove programe i mere je 9.620 od kojih je 710 osoba sa invaliditetom.

Subvencije za zapošljavanje – i to subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih, subvencija dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći, subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, mere podrške osoba sa invaliditetom. Planirani broj nezaposlenih lica koja će biti uključena u ove programe je 6.910 od kojih je 670 osoba sa invaliditetom.

Javni radovi – Planirani broj nezaposlenih lica koja će biti uključena u ovaj program je 6.900 od kojih je 1.900 osoba sa invaliditetom.

Programi i mere za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Budzetskog fonda

Sredstva za ove namene obezbeđuju se preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 32/13).

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja iz sredstava lokalnih samouprava – opština

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za isplatu programa ili mera aktivne politike zapošljavanja iz sredstava lokalne samouprave u skladu sa čl. 60 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. Glasnik RS”, broj 36/09, 30/10 (dr. Zakon), 88/10 i 38/15).

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za Posebnu novčanu naknadu zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju

Sredstva za ove namene obezbeđena su iz budzeta RS kroz transfer Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a na osnovu Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restruktuiranja i pripreme za privatizaciju – („Službeni glasnik RS”, broj 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – ispr. 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12 i 63/13).

Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva kojima se obezbeđuje finansiranje raznih vidova poreza, obaveznih taksi, kazni, penala i naknade štete.

Osnovna sredstva

Na ovim pozicijama planirana su neophodna sredstva za zgrade i objekte, nabavke opreme i nematerijalne imovine, iz redovnih prihoda i prihoda iz donacija.

Rashodi i izdaci po projektima iz donacija

Nacionalna služba će u toku 2016. Godine učestvovati u realizaciji više projekata koji se finansiraju iz sredstava donacija, za koje su u posebnom delu finansijskog plana planirana sredstva po projektima i vrstama rashoda i izdataka.

Nabavka domaće finansijske imovine

Sredstva za ove namene planirana su u skladu sa preporukama definisanim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj 023-6895/2013 od 09.avgusta 2013.godine, kojim je usvojen Program finansijske konsolidacije privrednih društava Odbrambene industrije Srbije sa većinskim državnim / društvenim kapitalom, kojim se preporučuje Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje da donese odluku o konverziji potraživanja po osnovu naplaćenih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u osnovni kapital.

3) Osnovni planski i obračunski elementi korišćeni u izradi predloga finansijskog plana

Pri izradi predloga plana korišćeni su sledeći elementi u skladu sa smernicama Ministarstva finansija za pripremu finansijskog plana za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu:

2016. 2017. 2018. 1. Stopa realnog rasta BDP 1,8% 2,2% 3,5% 2. Projektovana inflacija 3,5% 3,9% 3,9% 3, BDP (u mlrd.din.)) 4.137,7 4.377,2 4.711,6 4. Stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5%

4) Osnovni podaci o Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 71/03) osnovana je Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba, kao pravni sledbenik Republičkog zavoda za tržište rada, upisana je 16. marta 2004. u sudski registar nadležnog suda, a novim Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni Glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) potvrđen je kontinuitet postojanja Nacionalne službe kao nosioca poslova zapošljavanja. Kao institucija koja se bavi poslovima zapošljavanja postoji preko 90 godina.

Organizacija Nacionalne službe, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi, je po teritorijalnom i funkcionalnom principu. Poslove iz delokruga rada Službe obavlja 1.653 zaposlenih na neodređeno vreme (preko 70% sa visokom i višom stručnom spremom), u 180 objekata širom Republike Srbije i to u Direkciji, Pokrajinskoj službi za zapošljavanje AP Vojvodina, Pokrajinskoj službi za zapošljavanje AP Kosovo i Metohija i 34 filijale, koje se sastoje od službi, odseka i ispostava.

Nacionalna služba nema klasične indirektne korisnike. Finansijsko poslovanje odvija se preko podračuna, koji su otvoreni za 2 pokrajinske službe i 34 filijale, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS“, broj 50/11).

5) Obrazloženje po vrstama primanja i izdataka

Finansijski plan Nacionalne službe za 2016. godinu sačinjen je prema ekonomskoj klasifikaciji konta do nivoa sintetičkog, predviđenih Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem.

Finansijski plan Nacionalne službe za 2016. godinu sastoji se od opšteg, posebnog dela i obrazloženja i projekcije finansijskog plana za 2017. i 2018. godinu.

I. PRIHODI – PRIMANjA

U okviru Opšteg dela finansijskog plana Nacionalne službe za 2016. godinu, planirani prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) iznose ukupno 31.760.431 hiljada dinara. Ukupna sredstva za finansiranje rashoda i izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje u 2016. godini uvećana su za iznos neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina od 2.000.000 hiljada dinara, tako da iznose 33.760.431 hiljada dinara.

700000 TEKUĆI PRIHODI

Tekuće prihode Nacionalne službe u iznosu od 31.734.431 hiljada dinara čine: prihodi od socijalnih doprinosa u iznosu od 19.800.000 hiljada dinara; donacije od međunarodnih organizacija 1.160.431 hiljada dinara, transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu od 10.500.000 hiljada dinara, drugi prihodi u iznosu od 150.000 hiljada dinara, memorandumske stavke za refundaciju rashoda u iznosu od 11.000 hiljada dinara i transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 113.000 hiljada dinara.

720000 SOCIJALNI DOPRINOSI

Prihod od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti planiran je u iznosu od 19.800.000 hiljada dinara.

Struktura planiranih prihoda od doprinosa za socijalno osiguranje je sledeća:

721100 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih u iznosu od 9.306.000 hiljada dinara;

721200 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca u iznosu od 9.504.000 hiljada dinara;

721300 – doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih u iznosu od 990.000 hiljada dinara.

732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Na ovoj poziciji planirano je 1.160.431 hiljada dinara za realizaciju projekata koji se iz sredstava donacija realizuju preko Nacionalne službe.

U 2016. godini očekuju se aktivnosti u okviru projekata:

Projekat: Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama (IPA 2012)

Projekat: Razvoj sistema koji značajno doprinosi efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje kao i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada , sa posebnim osvrtom na uključivanje OSI (IPA 2013)

Projekat: Progres Pares -benčmarking službi za zapošljavanje -doprinos primeni garancije za mlade

Projekat: Tranzicija iz sfere obrazovanja u svet rada za studente sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ (Trans2Work)

Projekat: MOR-Promocija zapošljavanja odraslih

Projekat: UNDP- Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica

Projekat Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom. „Rast zapošljavanja kroz promociju turizma“ – Growing Employability Network through promotion of Tourism (GENT)

Projekat Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom Prekogranični putevi za jačanje turizma, kulturne ponude i ekonomskog razvoja – SEVEROZAPADNA RUTA

Projekat: Prekogranična saradnja sa Rumunijom.

733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

Na ovoj poziciji ukupno su planirana sredstva u iznosu od 10.500.000 hiljada dinara.

U okviru toga transferi iz budzeta Republike Srbije su planirani u ukupnom iznosu od 9.500.000 hiljada dinara i to:

7331211** Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja planiran je u iznosu od 4.800.000 hiljada dinara, od čega se iznos od 2.800.000 hiljada dinara odnosi na sredstva namenjena za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, dok je iznos od 2.000.000 hiljada dinara namenjen za isplatu posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade.

7331212***Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 550.000 hiljada dinara koristiće se za finansiranje profesionalne rehabilitacije, procene radne sposobnosti, mera aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dr. u skladu sa Zakonom.

733165 Transfer iz Ministarstva finansija planiran je u iznosu od 4.150.000 hiljada dinara, koliko je neophodno da bi se izmirile obaveze prema nezaposlenim licima propisane Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti) i obaveze prema licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (privremena naknada), utvrđene zaključcima Vlade .

733165****Tekući transfer od drugih nivoa vlasti –(opštine) u iznosu od 1.000.000 hiljada dinara, namenjen je za isplatu programa i mera aktivne politike zapošljavanja za koje sredstva obezbeđuju lokalne samouprave – opštine.

740000 DRUGI PRIHODI, planirani su u iznosu od 150.000 hiljada dinara, a u okviru istih:

741000 PRIHODI OD IMOVINE – 10.014 hiljada dinara;

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA u ukupnom iznosu od 1.130 hiljada dinara (prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice);

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI koji obuhvataju prihode od povraćaja novčanih naknada, prihode od prinudne naplate, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja i slično, u iznosu od 138.856 hiljada dinara.

770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA, planirane su u iznosu od 11.000 hiljada dinara i obuhvataju prihode ostvarene po osnovu refundacija bolovanja preko 30 dana i refundaciju naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i slično. Planirani iznos obuhvata deo refundacije koji se odnosi na tekuću godinu i deo za refundaciju rashoda iz prethodne godine.

780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU planirani su u iznosu od 113.000 hiljada dinara, obuhvataju transfere od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe i doprinos za slučaj nezaposlenosti, koji plaća Nacionalna služba po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

I.2. PRIMANjA

800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE iznose 6.000 hiljada dinara i odnose se na primanja koja se očekuju po osnovu prodaje osnovnih sredstava.

900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE iznose 20.000 hiljada dinara i odnose se na očekivana primanja od otplate stambenih kredita i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

I.3. NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA

U skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija, Nacionalna služba koristiće i NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA u iznosu od 2.000.000 hiljada dinara koji se odnosi na procenjena neutrošena sredstva na podračunima na dan 31.12.2015. godine. Ova sredstva će se u toku 2016. godine koristiti za isplatu novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Uvođenjem ove pozicije ostvarena je ušteda u transferima iz Ministarstva finansija uz obezbeđivanje redovnih isplata novčanih naknada.

II – RASHODI – IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 33.760.431 hiljada dinara, od čega iz domaćih izvora 32.600.000 hiljada dinara, a iz sredstava donacija 1.160.431 hiljada dinara.

Rashodi i izdaci čije je ostvarenje planirano za 2016. godinu, iskazani su u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem na propisanim kontima ekonomske klasifikacije. Organizacijski i metodološki planiranje rashoda i izdataka usklađeno je sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 81/04), kao i prema namenama u skladu sa izvorima finansiranja.

Rashodi i izdaci u Finansijskom planu Nacionalne službe za 2016. godinu planirani su u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija Broj: 401-00-03074/2015-03 od 18.11.2015. godine, i na osnovu procene neophodnih sredstava za isplatu korisnika prava iz socijalnog osiguranja u 2016. godini koji proističu iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i podzakonskih akata Nacionalne službe i zaključaka Vlade od 17. jula 2003. godine, 11. januara 2007., 15. marta 2007., 26. aprila 2007., 27. decembra 2007. i 26. avgusta 2010. godine, Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 93/12), Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava kao i u skladu sa predviđenim procesom sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih tokom 2016. godine.

II -1. RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA

Tekući rashodi iz domaćih izvora planirani su u iznosu od 31.221.040 hiljada dinara. Planiranim tekućim rashodima iz domaćih izvora obezbeđuju se sredstva za finansiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.876.181 hiljada dinara, korišćenje roba i usluga – ukupno 1.356.306 hiljada dinara, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 700 hiljada dinara, donacije, dotacije i transferi 6.500 hiljada dinara, socijalno osiguranje i socijalna zaštita 27.403.853 hiljada dinara, kao i za ostale rashode 577.500 hiljada dinara.

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.876.181 hiljada dinara kao: plate, dodaci i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene i nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH – Obračun i isplata plata zaposlenih vrši se primenom koeficijenata utvrđenih Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, zaključcima Vlade o visini osnovica, u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i u skladu sa procesom sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih tokom 2016.

Planirani iznos sredstava za ovu vrstu rashoda utvrđen je na bazi utvrđenog broja zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje za 2016. godinu, koeficijenata utvrđenih Uredbom, osnovice za obračun i isplatu plata utvrđene Zaključkom Vlade, a sve u skladu sa smernicama Ministarstva finansija Broj:401-00-03074/2015 od 18.11.2015. godine.

Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, za narednu godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.417.554 hiljada dinara.

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, koje čine doprinosi za PIO, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, planirani su u iznosu od 250.157 hiljada dinara.

413000 NAKNADE U NATURI, planirane su u iznosu od 20.000 hiljada dinara i njima se obezbeđuju sredstva za prevoz zaposlenih u naturalnom obliku (markice za prevoz), i druge isplate u skladu sa propisima.

414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA, planirana su u iznosu od 126.250 hiljada dinara. Ovim sredstvima se podmiruju isplate naknada za vreme odsustvovanja s posla (bolovanje preko 30 dana, invalidi II stepena, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine za zaposlene u slučaju otpuštanja sa posla, pomoć u medicinskom lečenju i druge isplate u skladu sa propisima).

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE, planirane su u iznosu od 47.580 hiljada dinara i odnose se na naknadu troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla, koji se isplaćuju u gotovom.

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, planirani su u iznosu od 14.640 hiljada dinara, a obračun isplata vršiće se u skladu sa odredbama Zakona o budzetu RS za 2016.godinu.

420000 KORIŠĆENjE ROBA I USLUGA

Za ovu kategoriju rashoda planirana su sredstva u iznosu od 1.356.306 hiljada dinara. Ovi rashodi planirani su u pet pozicija, po aproprijacijama, a to su:

421000 STALNI TROŠKOVI planirani su u iznosu od 799.000 hiljada dinara. Sredstva ove aproprijacije namenjena su za pokrivanje: troškova platnog prometa i bankarske usluge, energetske usluge – električna energija, prirodni gas, drvo, lož ulje, centralno grejanje, komunalne usluge – vodovod i kanalizacija, deratizacija, dimničarske usluge, odvoz smeća, usluge čišćenja, usluge obezbeđenja. Ovim sredstvima je predviđeno i izmirivanje obaveza za usluge komunikacija kao što su fiksna i mobilna telefonija, internet, usluge pošte i dostave, kao i troškova osiguranja imovine i lica, troškova zakupa imovine i opreme kao i za ostale stalne troškove.

422000 TROŠKOVI PUTOVANjA, planirani su u ukupnom iznosu od 26.500 hiljada dinara koje je neophodno planirati s obzirom na teritorijalnu razuđenost filijala i službi Nacionalne službe, potrebe službenih obilazaka poslodavaca i korisnika sredstava Nacionalne službe, održavanja dobre međunarodne saradnje i obavljanja redovnih aktivnosti. U 2016. godini se očekuje početak realizacije Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja u saradnji sa Svetskom bankom u vezi koga će Nacionalna služba takođe imati određene troškove obuka savetnika za zapošljavanje.

423000 USLUGE PO UGOVORU planirane su u iznosu od 228.905 hiljada dinara čime bi se podmirili rashodi za administrativne usluge (usluge prevođenja i sl.), kompjuterske usluge (usluge održavanja aplikativnih i sistemskih softvera, usluge reinženjeringa i sl.), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (edukacije, savetovanja, stručni ispiti), usluge informisanja (štampanje publikacije „Poslovi“, štampanje informativnog materijala i brošura, oglašavanje tendera i oglasa, i sl). Pored navedenih, planirana su sredstva i za troškove reprezentacije i stručne usluge (naknade članovima Upravnog odbora i druge stručne usluge) kao i ostale opšte usluge.

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE planirane su u iznosu od 2.300 hiljada dinara, a odnose se na usluge očuvanja životne sredine, geodetske usluge i ostale specijalizovane usluge.

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE planirani su u iznosu od 193.060 hiljada dinara koji će biti potrebni za održavanje oko 180 građevinskih objekata kojima Nacionalna služba raspolaže, kao i za održavanje vozila, računarske i ostale opreme.

426000 MATERIJAL, planirana su sredstva u iznosu od 106.541 hiljada dinara za administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (stručna literatura, pretplata na stručne časopise), materijal za saobraćaj (gorivo, mazivo, auto gume), materijal za održavanje higijene (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi) i za materijal za posebne namene.

440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

Na ovoj kategoriji rashoda planirano je 700 hiljada dinara, a odnose se na isplatu kamata za kašnjenja u isplatama i negativne kursne razlike.

465 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

Na ovoj kategoriji rashoda planirano je 6.500 hiljada dinara, a odnose se na obavezu Nacionalne službe u finansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom.

471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

Za prava iz socijalnog osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 25.403.853 hiljada dinara što čini 77,9% od ukupno planiranih tekućih rashoda iz domaćih izvora Nacionalne službe za 2016. godinu.

Sredstva koja su planirana za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja podrazumevaju isplate za:

Naknadu za slučaj nezaposlenosti – ukupno planirana sredstva iznose 17.685.253 hiljada dinara, od čega za neto novčanu naknadu 11.265.506 hiljada dinara, transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje iznose 1.821.581 hiljada dinara, transferi Republičkom fondu PIO zaposlenih iznose 4.000.404 hiljada dinara, dok transferi Republičkom fondu PIO samostalnih delatnosti iznose 597.762 miliona dinara. Sredstva su planirana za isplatu 12 naknada u toku 2016. godine za oko 57.000 korisnika novčane naknade, sa napomenom da se, s obzirom da još uvek nije završen proces restruktuiranja i najavljeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, u toku 2016. godine može očekivati povećanje broja korisnika ove novčane naknade

Privremenu naknadu zaposlenih sa teritorije AP KiM – sredstva za ove namene su planirana u ukupnom iznosu od 3.060.000 hiljada dinara. Od toga za neto novčanu naknadu planira se 1.949.220 hiljada dinara, transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje iznose 315.180 hiljada dinara, dok transferi Republičkom fondu PIO zaposlenih iznose 795.600 hiljada dinara. Izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za 2015. godinu ukinuto je kašnjenje u isplati ove naknade, tako da će se u 2016. godini vršiti redovne isplate za ove namene. Sredstva su planirana za 12 isplata za oko 16.000 korisnika od kojih je oko 8.800 korisnika koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – ukupno planirana sredstva iznose 205.000 hiljada dinara. Od toga transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje iznose 61.500 hiljada dinara, transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih 133.250 hiljada dinara, i transferi Nacionalnoj službi 10.250 hiljada dinara.

Novčane naknade u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaja za korisnike novčane naknade iznose 36.800 hiljada dinara

Zdravstvene preglede nezaposlenih i procene radne sposobnosti u iznosu od 50.800 hiljada dinara

Ostale isplate Nacionalne službe u iznosu od 16.000 hiljada dinara

Programe i mere aktivne politike zapošljavanja – ukupno planirana sredstva iznose 2.800.000 hiljada dinara. Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzeta Republike kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Programe i mere za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom – ukupno planirana sredstva iznose 550.000 hiljada dinara. Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Programe i mere aktivne politike zapošljavanja iz sredstava lokalnih samouprava – ukupno planirana sredstva iznose 1.000.000 hiljada dinara.

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za isplatu posebne novčane naknade zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju –u iznosu od 2.000.000 hiljada dinara. Sredstva za ove namene obezbeđuju se u Budzetu Republike Srbije kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za oko 5.500 korisnika naknade.

480000 OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 577.500 hiljada dinara. Ovim sredstvima obezbeđuje se izmirivanje raznih vidova poreza, obaveznih taksi, kazni, penala, naknade štete i sl.

482 – Porezi, obavezne takse i penali planirani su u iznosu od 42.000 hiljada dinara.

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova planirani su u iznosu od 140.000 hiljada dinara.

485 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa planirani su u iznosu od 395.500 hiljada dinara. Najveći deo navedenih sredstava planiran je za isplate po presudama za manje isplaćene novčane naknade u ranijim godinama.

500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU, planirani su u ukupnom iznosu od 578.960 hiljada dinara.

Po strukturi, namena sredstava je sledeća:

511000 zgrade i građevinski objekti;

512000 mašine i oprema;

515000 nematerijalna imovina .

– 511000 – Sredstvima planiranim u iznosu od 102.000 hiljada dinara za zgrade i građevinske objekte, podmirili bi se izdaci planirani za poboljšanje uslova rada, a odnose se na kapitalno održavanje zgrada i objekata Nacionalne službe. Ovim sredstvima je predviđeno i finansiranje projektne dokumentacije, procene izvodljivosti, praćenje projekata, stručne ocene, saglasnosti, dozvola i sl.

– 512000 – Sredstvima u iznosu od 78.960 hiljada dinara predviđena je nabavka kancelarijske opreme, nabavka računarske opreme.

– 515000 – Planirana sredstva za nematerijalnu imovinu u iznosu od 398.000hiljada dinara namenjena su za nabavku kompjuterskih softvera i licenci. Svakodnevno poslovanje Nacionalne službe za zapošljavanje je već dugi niz godina nemoguće bez podrške informacionih tehnologija. Sadašnje stanje informacionih tehnologija u NSZ je posledica dugogodišnjeg razvoja u skladu sa mogućnostima, nedonošenja odluka da se stari elementi informacionog sistema redizajniraju i da se postojeća i namenska finansijska sredstava namene zanavljanju komponenti IS, već samo održavanju postojećih. Kao rezultat toga, u ovom trenutku poslovne potrebe NSZ podržavaju neintegrisane komponente informacionog sistema, na zastarelim tehnologijama, koja poslovnu logiku, poslovne procese i način rada preuzimaju iz doba kada su postojeće softverske aplikacije dizajnirane i implementirane, uz određena unapređenja u periodu eksploatacije. Ovo dovodi do neintegrisanosti informacija koje su potrebne za upravljanje i odlučivanje, usložnjavanje poslovnih procesa, neažurnosti podataka, neefikasnosti u radu i problema sa unapređenjem sistema zbog zastarelosti implementiranih tehnologija

Softverski sistemi u NSZ su trenutno realizovani u različitim tehnologijama i korišćenjem različitih metodologija. Posledice takvog razvoja su višestruki unos istih podataka, nepostojanje efikasnih validacija, nemogućnost praćenja toka podataka, otežano testiranje funkcionalnosti celog sistema, otkrivanje logičkih grešaka, kao i održavanje tako rezruđenog sistema.

Sam koncept izrade informacionog sistema podrazumeva mapiranje organizacionih elemenata relevantnih za strategiju povećavanja profitabilnosti i rasta organizacije. Upravljanje poslovnim procesima kao imanentan aspekt svake organizacije, predstavlja složeniji proces od tehnički preciznog definisanja poslovnih procesa, i zasniva se na integrisanosti dizajna procesa i primene odgovarajućih informacionih tehnologija. Polazeći od navedenog stanovišta, upravljanje poslovnim procesima podrazumeva automatizaciju izvršavanja, kontrolu performansi i poboljšavanje tekućih procesa u zavisnosti od potreba prilagođavanja zahtevima okruženja, uz uvažavanje specifičnosti same organizacije.

Proučavanjem i procenom trenutnih procesa će se prepoznati problemi i omogućiti njihovo rešavanja na najprihvatljiviji način, pa primena informacionih tehnologija će upravo značajno unaprediti performanse informacionog sistema. Takođe, ovakav pristup će omogućiti mnogo bolju upotrebu hardverskih i softverskih resursa. Na najbolji način će se iskoristiti i sposobnost i znanje visokostručnog IT kadra iz NSZ.

620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

621 – NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE Planirana sredstva u iznosu od 800.000 hiljada dinara su u skladu sa preporukama definisanim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj 023-6895/2013 od 09.avgusta 2013.godine, kojim je usvojen Program finansijske konsolidacije privrednih društava Odbrambene industrije Srbije sa većinskim državnim / društvenim kapitalom, kojim se preporučuje Upravnom odboru Nacionalne službe da donese odluku o konverziji potraživanja po osnovu neplaćenih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u osnovni kapital.

II -2. RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA

Ukupno planirana sredstva za rashode i izdatke iz sredstava donacija iznose 1.160.431 hiljada dinara za realizaciju projekata u kojima će učestvovati Nacionalna služba u toku 2016. godinu i to:

Projekat: Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama (IPA 2012) – čija se realizacija sprovodi na osnovu Ugovora o grantu, a sredstva su planirana u skladu sa utvrđenim budzetom projekta. Ukupno planirana sredstva utvrđena su u iznosu od 785.654 hiljada dinara.

Projekat: Razvoj sistema koji značajno doprinosi efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje kao i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada, sa posebnim osvrtom na uključivanje OSI (IPA 2013) – Finansijski plan za predstojeći projekat, čije se ugovaranje očekuje u 2016. god., dat je na osnovu pripremne dokumentacije za ugovaranje koja je poslata Ministarstvu finansija (CFCU) na usaglašavanje (postoji mogućnost korekcije budzeta projekta), kao i u skladu sa instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno planirana sredstva utvrđena su u iznosu od 301.258 hiljada dinara.

Projekat: Progres Pares -benčmarking službi za zapošljavanje -doprinos primeni garancije za mlade – je odobren za finansiranje u okviru poziva za podnošenje predloga projekata PARES: Benčmarking između službi za zapošljavanje, PROGRESS programa Evropske unije. Nosilac projekta je Ministarstvo rada i socijalne politike Italije, a partneri na projektu su Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje Mađarske i Javna služba za zapošljavanje Francuske.. Period implementacije je novembar 2014. – februar 2016. Godine, a ukupno planirana sredstva iznose 2.292 hiljada dinara.

Projekat: Tranzicija iz sfere obrazovanja u svet rada za studente sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ (Trans2Work)- Projekat je odobren u okviru programa Erazmus+ (program Evropske unije u oblasti obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta za period 2014. ̶ 2020.god), i obuhvata ključne mere i podržane programske aktivnosti Erazmus+ programa – Institucionalna saradnja za inovacije i razmena dobre prakse u oblastima obrazovanja, mladih i sporta i Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i početak aktivnosti se očekuje krajem Oktobra 2015. godine. Nosilac projekta biće Univerzitet Makedonija (Solun, Grčka), a partneri u okviru konzorcijuma visokoškolske institucije iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Poljske…itd. Sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 2.231 hiljada dinara.

Projekat: MOR-Promocija zapošljavanja odraslih i Projekat: UNDP- Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica su projekti koji su u toku, a planirana sredstva iznose 1.006 hiljada dinara za MOR, tj. 2.283 hiljada dinara za UNDP projekat.

Projekat Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom. „Rast zapošljavanja kroz promociju turizma“ – Growing Employability Network through promotion of Tourism (GENT) – u ovom projektu NSZ je Aplikant-nosilac projekta pored Službe zapošljavanja Crne Gore za koji su planirana sredstva u iznosu od 18.514 hiljada dinara.

Projekat Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom Prekogranični putevi za jačanje turizma, kulturne ponude i ekonomskog razvoja – SEVEROZAPADNA RUTA. U okviru ovog predloga predviđeno je da NSZ Srbije i NSZ Crne Gore imaju ulogu ko-aplikanta dok su nosioci projekta Unija poslodavaca. Predviđeno je 22.990 hiljada dinara.

Projekat: Prekogranična saradnja sa Rumunijom – Projekat je u fazi odobravanja, a planirana sredstva iznose 24.203 hiljada dinara.

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje urađena je u skladu sa parametrima Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ostavite komentar