Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da Upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14 i 68/2015 – dr. zakon) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Sadržaj Finansijskog plana za 2016. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, …, 63/2015).

U pripremi Finansijskog plana Fonda za 2016. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1. ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u periodu januar – oktobar 2015. godine i procene njihovog kretanja do kraja godine.

2. osnovnih makroekonomskih parametara i inputa Ministarstva finansija (dopis broj: 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine):

– projektovana inflacija, godišnji prosek 3,5%;

– realni rast BDP 1,8%;

– BDP po tekućim tržišnim cenama 4.137,7 milijardi dinara;

3. isplata penzija prema Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014);

4. usklađivanje visine penzija za 1,25%;

5. podizanje visine penzija profesionalnih vojnih lica po osnovu vanrednog usklađivanja penzija (januar 2008. godine);

6. isplata duga po osnovu razlike naknade pogrebnih troškova po smrti korisnika penzije iz kategorije poljoprivrednika;

7. ukupno opredeljeni iznos sredstava po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima u iznosu od 2,4 milijarde dinara: dug profesionalnim vojnim licima koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 1. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine, po osnovu primena vanrednog usklađivanja od 11,06% za januar 2008. godine, po osnovu razlike naknade pogrebnih troškova po smrti korisnika penzije iz kategorije poljoprivrednika i drugo.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Po članu 79. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 101/2010), od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond je preuzeo imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2016. godini su planirani u iznosu od 590,30 milijardi dinara i viši su za 1,85% u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu.

700000 – TEKUĆI PRIHODI su planirani u ukupnom iznosu od 590,22 milijardi dinara i čine 99,99% ukupnih prihoda i primanja, a viši su za 1,85% u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 360,96 milijardi dinara i viši su za 3,29% u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirano je 331,00 milijarda dinara, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 26,56 milijardi dinara i za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 3,40 milijardi dinara.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika samostalnih delatnosti sadržan je i iznos od 260,00 miliona dinara koje iz budzeta Republike Srbije transferiše Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na ime doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika (Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i verske službenike, „Službeni glasnik RS”, broj 46/2012).

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 61,15% planiranih rashoda i izdataka u 2016. godini.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14,68/2014 – dr.zakon i 5/2015) uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 219,54 milijarde dinara sa učešćem od 37,19% u ukupnim prihodima i primanjima i manji su za 0,22% u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 195,82 milijarde dinara:

za kategoriju osiguranika zaposlenih su planirana sredstva u iznosu od 179,07 milijardi dinara, a za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 16,75 milijardi dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i ranijim saveznim propisima: SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika, solidarni staž poljoprivrednih osiguranika, po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014) i po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike;

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 23,72 milijarde dinara: za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 12,00 milijardi dinara, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 420,00 miliona dinara i za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 11,30 milijardi dinara.

Transferi iz budzeta RS za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti (sveštenike i verske službenike) u iznosu od 260,00 miliona dinara sadržani su na prihodima od doprinosa. Sa ovim sredstvima ukupan transfer iz budzeta iznosi 219,80 milijardi dinara.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 384,39 miliona dinara. Čine ih prihodi od kamata, dividende, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,07%.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAiznose 550,00 miliona dinara po osnovu preplata penzija, odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja i drugo. Učestvuju sa 0,09% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU su planirani u iznosu od 8,79 milijardi dinara i učestvuju sa 1,49% u ukupnim prihodima i primanjima:

– sredstva u iznosu od 4,80 milijardi dinara se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321);

– sredstva u iznosu od 1,99 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322);

– sredstva u iznosu od 133,25 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323);

– na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u visini od 7,50 miliona dinara;

– sredstva u iznosu od 597,76 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341);

– sredstva u iznosu od 1,27 milijardi dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

Predviđeni transferi usaglašeni su sa Finansijskim planovima Nacionalne služba za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE su planirana u iznosu od 25,10 miliona dinara. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 25,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretnih stvari u iznosu od 100,00 hiljada dinara (Ko812000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE iznose 50,00 miliona dinara i odnose se na primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (po ranije realizovanim Zaključcima Vlade RS) u iznosu od 10,00 miliona dinara (Ko921500) i primanja od otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko921600).

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2016. godinu iznose 590,30 milijardi dinara, a viši su za 1,85%, u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu.

400000 – TEKUĆI RASHODI su planirani u ukupnom iznosu od 589,80 milijardi dinara i čine 99,92% ukupnih rashoda i izdataka, a viši su za 2,96%, u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE –planirana su sredstva u iznosu od 3,48 milijardi dinara, koja učestvuju sa 0,59% u ukupnim rashodima i izdacima, a niži su za 4,26%, u odnosu na planirane za 2015. godinu.

Plate zaposlenih planirane su u iznosu od 2,65 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 473,94 miliona dinara (Ko412000).

Prilikom planiranja mase sredstava za plate pošlo se od maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme utvrđenom prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/2015) na dan 31.12.2015. godine (dopisom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja utvrđen broj od 3.069 zaposlenih), i zaposlenih na određeno vreme (10% broja zaposlenih na neodređeno vreme – član 10. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru). Na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave plate su planirane u manjem obimu za 7% u odnosu na sredstva planirana u 2015. godini u skladu sa procenom sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih tokom 2016. godine .

Na visinu plata zaposlenih primenjen je Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/2014), kojim je izvršeno umanjenje zarada tako što se osnovice umanjuju za 10% zaposlenima čija je osnovna neto plata viša od 25,00 hiljada dinara.

Ostala davanja zaposlenima planirana su prema Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 18/13, 116/14 i 90/2015).

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i poklone za decu zaposlenih, planirane su u iznosu od 17,80 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnina i pomoći su planirana u iznosu od 179,00 miliona dinara. Najveći iznos obezbeđen je za otpremnine zaposlenima sa kojima će se raskinuti radni odnos u procesu racionalizacije broja zaposlenih prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza na posao i sa posla i naknada troškova u slučaju smrti člana uže porodice ili zaposlenog, planirana je u iznosu od 114,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), planirani su u iznosu od 43,00 miliona dinara na ime isplate jubilarnih nagrada za navršenih 10, 20, 30 i 35 godina staža u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – planirana su sredstva u iznosu od 2,29 milijardi dinara sa učešćem od 0,39% u ukupnim rashodima i izdacima i viši su za 2,22% u odnosu na sredstva planirana za 2015. godinu.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja, zakup i drugo planiran je iznos od 610,00 miliona dinara (iznos planiran za 2015. godinu uvećan je za projektovanu inflaciju).

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u iznosu od 55,00 miliona dinara i niži su za 15,81% u odnosu na iznos planiran za 2015. godinu (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekarskih komisija (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema. Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava – 35 filijala na teritoriji Republike sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

U okviru grupe rashoda za usluge po ugovoru (Ko423000), najveći rashod vezan je za gotovinsku isplatu penzija i naknada čija je visina direktno uslovljena planiranom visinom penzija i naknada. Rashodi za usluge po ugovoru obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge. Ovi rashodi iznose 1,20 milijardi dinara i viši su za 1,18% u odnosu na iznos planiran za 2015. godinu .

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 37,40 miliona dinara, (Ko424000) i odnose se na usluge organizacija registrovanih za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13), zdravstvene preglede za zaposlene, zdravstvena zaštita po konvenciji – veštačenja ino nosioca osiguranja i ostale specijalizovane usluge.

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u iznosu od 197,00 miliona dinara – iznos planiran za 2015. godinu uvećan je za projektovanu inflaciju (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u iznosu od 186,00 miliona dinara – iznos planiran za 2015. godinu uvećan je za projektovanu inflaciju (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – planirana su sredstva u iznosu od 79,00 miliona dinara na ime negativnih kursnih razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu, po osnovu kamata na dve rate duga na ime razlike pogrebnih troškova korisnika koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju i drugo (Ko444000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/2013), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 7,00 miliona dinara.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – iznose 582,21 milijardu dinara, sa učešćem od 98,63% u ukupnim rashodima i izdacima.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2016. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2016. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika poljoprivrednika za decembar 2015. godine i jedanaest meseci 2016. godine, a za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2016. godine;

2) isplata penzija prema Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014). Korisnicima čija je visina penzija veća od 25,00 hiljada dinara, a manja od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25,00 hiljada dinara. Korisnicima čija je visina penzije veća od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta 0,22 sa 15,00 hiljada dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40,00 hiljada dinara.

3) usklađivanje visine penzija i naknada za 1,25% od januara 2016. godine;

4) isplata penzija profesionalnih vojnih lica u iznosu utvrđenom primenom Zaključka Vlade RS Broj: 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine, kojim se korisnicima vojnih penzija na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu („Službeni vojni list“, broj 13/2008), primenjuje procenat usklađivanja od 6,57%, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%;

5) da prirast broja korisnika penzija iz kategorije osiguranika zaposlenih iznosi 1,20% na godišnjem nivou, korisnika samostalnih delatnosti 6,5%, a korisnika iz kategorije poljoprivrednika bez prirasta broja penzionera, kao i dodatni priliv penzionera zbog programa racionalizacije u javnom sektoru i priliv novih penzionera koji će biti rezultat povezivanja staža bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije koji nisu mogli da ostvare pravo na penziju zbog neuplaćenih doprinosa, po Zaključku Vlade RS broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine;

6) izmirenje ukupno procenjenog duga na ime razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika: dve rate za korisnike koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju i jedna trećina duga korisnika koji namiruju dugovanje sudskim putem.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) planiran je iznos od 529,45 milijardi dinara, i to:

rashodi za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih iznose 474,97 milijarde dinara, za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti iznose 25,66 milijardi dinara i za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika iznose 28,82 milijarde dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121-3) planirana su u iznosu od 507,86 milijardi i obuhvataju isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona). Penzije se usklađuju od januara 2016. godine za 1,25%.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 13,98 milijardi dinara. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 580,00 miliona dinara. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,12 milijardi dinara. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 163,40 miliona dinara. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Rashodi za naknade zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), osiguranika zaposlenih (Ko471131), iznose 100,00 miliona dinara. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti (Ko471134) iznosi 1,20 milijardi dinara. Naknade zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorija invalidnosti), osiguranika zaposlenih (Ko471136), iznose 260,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) iznose 3,26 milijardi dinara. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade. Planirana sredstva obuhvataju i sredstva na ime osnovnog duga razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika: dve rate za korisnike koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju i jednu trećinu osnovnog duga korisnika koji namiruju dugovanje sudskim putem.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 921,37 miliona dinara a odnosi se na sredstva namenjena nabavci pomagala i naprava za slepa lica po članu 245. Zakona, na ime naknada po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond i po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – osnovni dug: profesionalnim vojnim licima koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 1. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine i po osnovu primene vanrednog usklađivanja od 11,06% za januar 2008. godine.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su iznosu od 363,96 miliona dinara: na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare u visini od 3,00 miliona dinara (Ko471231) i sredstva za društveni standard korisnika penzija u iznosu od 360,96 miliona dinara (Ko471292). Članom 171. stav 2 Zakona uređeno je da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa. Aktom fonda – Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 17/13 i 12/2014), uređeni su način i uslovi korišćenja sredstava za društveni standard korisnika penzija. Ova sredstva učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) planirana sredstva iznose 52,40 milijardi dinara. Učešće planiranog transfera u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 8,88%.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (Ko471911) u ukupnom iznosu od 50,00 milijardi dinara, i to: za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 44,78 milijardi dinara, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti iznos od 2,57 milijardi dinara i za kategoriju osiguranika poljoprivrednika iznos od 2,66 milijardi dinara. Za ove kategorije osiguranika doprinosi se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, planirana su sredstva u iznosu od 2,29 milijardi dinara (Ko471961).

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena je članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a stopa doprinosa utvrđena je članom 44. u visini od 10,3%.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih planiran je iznos od 40,00 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti, po članu 94a. Zakona, iznosi 70,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta planirani su u iznosu od 1,74 milijardi dinara, sa učešćem od 0,30% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), planirani iznos od 415,00 miliona dinara odnosi se na: poreze (porezi na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama i registracija), takse i evidentiranje sudskih taksi po prinudnoj naplati po okončanim sudskim sporovima osiguranika.

Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 1,32 milijarde dinara, a najveći deo odnosi se na evidentiranje kamate i parničnih troškova naplaćenih prinudnom naplatom po okončanim sudskim sporovima osiguranika.

Na poziciji naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000) planiran je iznos od 2,00 miliona dinara.

500000–IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirani su u iznosu od 500,00 miliona dinara i čine 0,08% od ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva u iznosu od 200,00 miliona dinara (Ko511000) namenjena su za potrebe realizacije izvođenja radova na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata Fonda, za potrebe vršenja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova, kao i za potrebe izrade investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog praćenja realizacije pomenutih projekata (tehnička kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, izrada plana preventivnih mera i praćenje radova od strane koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima). Ova sredstva su namenjena za unapređenje uslova rada i korišćenja objekata od strane zaposlenih i osiguranika, kao i u cilju postizanja bolje energetske efikasnosti i bezbednosti i zdravlja na radu u objektima Fonda.

Sredstva za nabavku opreme planirana su u iznosu od 231,36 miliona dinara (Ko512000). Najveći deo sredstava odnosi se na nabavku računarske opreme, opreme za digitalizaciju i arhiviranje, komunikacione opreme, nabavka uređaja za neprekidno napajanje, kupovinu servera i storidz uređaja, nabavku štampača, telefonskih centrala i aparata, kancelarijskog i nameštaja za potrebe arhiviranja dokumentacije, stolica, uređaja za domaćinstvo, fotokopir aparati i multifunkcionalni aparati i drugo.

Ovim sredstvima obuhvaćena je i nabavka opreme koja se ugrađuje u objekte Fonda i putem nabavke za izvođenja radova na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata (centralna klimatizacija, split sistemi i komunikaciona oprema).

Za opremu koja se nabavlja kroz radove kao što su protivpožarne centrale i ostala slična oprema (Ko513000) planirano je 2,40 miliona dinara.

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (kompjuterski softveri i licence), planirana su u iznosu od 66,24 miliona dinara (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1,00 milion dinara radi sprovođenja eventualno donetih zaključaka Vlade RS kojima bi se vršila konverzija dugovanja subjekata privatizacije u trajni ulog Fonda u kapitalu preduzeća koja će u 2015. biti predmet privatizacije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014) u kome je predviđeno je da se, radi uspešnije privatizacije, u cilju rasterećenja obaveza subjekata privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije.

Ostavite komentar