Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 20. novembra 2015. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2016. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2016. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 590.224.900 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 360.960.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 172.650.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 156.100.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 28.560.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 3.650.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 219.540.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 219.540.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 219.540.000   Transferi Ministarstva finansija 195.820.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 23.720.000 740000 DRUGI PRIHODI 384.394 741000 PRIHODI OD IMOVINE 20.000 741100 Kamate 18.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 18.000 741200 Dividende 2.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.500 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.500 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 100 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 349.794 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 349.794 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 550.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 550.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 550.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.790.506 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.790.506 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 4.796.004 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.985.938 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 133.250 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 7.500 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 597.762 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.270.052 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 25.100 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 25.100 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 25.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 100 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 10.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 590.300.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2016. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 589.799.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.475.450 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.647.710 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 473.940 413000 Naknade u naturi 17.800 414000 Socijalna davanja zaposlenima 179.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 114.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 43.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.285.400 421000 Stalni troškovi 610.000 422000 Troškovi putovanja 55.000 423000 Usluge po ugovoru 1.200.000 424000 Specijalizovane usluge 37.400 425000 Tekuće popravke i održavanje 197.000 426000 Materijal 186.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 79.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 79.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 7.000 465000 Ostale dotacije i transferi 7.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 582.210.434 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 582.210.434 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 529.446.474 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 363.960 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 52.400.000 480000 OSTALI RASHODI 1.741.716 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 415.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.324.716 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 500.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 500.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 200.000 512000 Mašine i oprema 231.360 513000 Ostale nekretnine i oprema 2.400 515000 Nematerijalna imovina 66.240 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 590.300.000

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 589.799.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.475.450 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.647.710 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 473.940 413000 Naknade u naturi 17.800 414000 Socijalna davanja zaposlenima 179.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 114.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 43.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.285.400 421000 Stalni troškovi 610.000 422000 Troškovi putovanja 55.000 423000 Usluge po ugovoru 1.200.000 424000 Specijalizovane usluge 37.400 425000 Tekuće popravke i održavanje 197.000 426000 Materijal 186.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 79.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 79.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 7.000 465000 Ostale dotacije i transferi 7.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 582.210.434 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 582.210.434 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 529.446.474 471121-3 Osnovne penzije 507.860.000 471124 Nega i pomoć penzionera 13.982.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.121.200 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 100.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.202.500 471135 Naknade za telesno oštećenje 163.400 471136 Naknade za invalide III kategorije 260.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 580.000 471193 Pogrebni troškovi 3.256.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 921.374 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 363.960 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 360.960 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 52.400.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 50.000.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 40.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 70.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.290.000 480000 OSTALI RASHODI 1.741.716 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 415.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.324.716 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 500.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 500.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 200.000 512000 Mašine i oprema 231.360 513000 Ostale nekretnine i oprema 2.400 515000 Nematerijalna imovina 66.240 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 590.300.000

4. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

5. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/31

U Beogradu, 20. novembra 2015. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar