Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2016. GODINU

Novembar 2015. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14 i 68/15 – dr. zakon), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme finansijske planove na osnovu smernica utvrđenih Fiskalnom strategijom. Kako Fiskalna strategija nije doneta u Zakonom definisanom roku, Republički fond je Predlog finansijskog plana za 2016. godinu izradio na osnovu parametara dobijenih od Ministarstva finansija.

Prema istom članu ovog zakona, nadležno ministarstvo obavezno je da finansijski plan organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavi ministru nadležnom za poslove finansija.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uz saglasnost Narodne skupštine.

Članom 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – odluka US – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da Upravni odbor donosi finansijski plan, što je određeno i Statutom Republičkog fonda.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIHODA I PRIMANjA

2.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama člana 201. Zakona kojim je propisano da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode Republičkog fonda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava, u skladu sa zakonom.

2.1.1. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

2.1.2. Sredstva za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu.

2.1.3. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. stav 2. Zakona, člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12).

3. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE RASHODA I IZDATAKA

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge izdatke, u skladu sa zakonom.

4. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

U dopisu Ministarstva finansija broj: 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine utvrđeni su relevantni inputi za sastavljanje Finansijskog plana Republičkog fonda za 2016. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan za 2016. godinu), i to:

ukupni planirani prihodi i primanja 219.600.000.000 dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 135.100.000.000 dinara;

transfer iz budzeta u iznosu od 28.200.000.000 dinara, od kojih: sa razdela Ministarstva finansija 21.152.000.000 dinara zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva i sa razdela Ministarstva zdravlja 7.048.000.000 dinara i to: 1.380.000.000 dinara za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, 600.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, 668.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. Zakona i 4.400.000.000 dinara za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

ukupni planirani rashodi i izdaci 219.600.000.000 dinara;

plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu i rashodi zdravstvene zaštite 206.400.000.000 dinara (od toga za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.400.000.000 dinara);

projektovana inflacija, godišnji prosek 3,5%;

realni rast BPD 1,80%;

BDP po tekućim tržišnim cenama, procenjuje se na 4.137,7 milijardi dinara.

U pomenutom dopisu date su sledeće smernice:

prilikom planiranja mase sredstava za plate polazi se od postojećeg broja zaposlenih, a ne sistematizovanih,

plate odnosno zarade potrebno je planirati u manjem obimu za 3% u zdravstvenim ustanovama, odnosno 2,5% u Republičkom fondu u odnosu na procenjeno izvršenje u 2015. godini u skladu sa procesom sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih tokom 2016. godine, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave,

plate odnosno zarade zaposlenih u zdravstvenim ustanovama potrebno je planirati u većem obimu za 3% zbog planiranog povećanja od 1. januara 2016. godine.

Dopisom Ministarstva zdravlja broj: 401-00-2934/2015-05 od 19. novembra 2015. godine, Republički fond je obavešten da će se zamena isprava zdravstvenog osiguranja izvršiti do 31. decembra 2017. godine, u skladu sa čim je potrebno u Finansijskom planu za 2016. godinu planirati sredstva po planiranoj dinamici za nabavku novih zdravstvenih kartica u naredne dve godine, tj. do 31. decembra 2017. godine.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Republički fond za PIO dostavio je sledeće podatke:

planirani transferi Republičkom fondu u 2016. godini za zdravstveno osiguranje korisnika penzija: osiguranika zaposlenih 44.780,00 miliona dinara, osiguranika samostalnih delatnosti 2.565,00 miliona dinara i osiguranika poljoprivrednika 2.655,00 miliona dinara;

planirani transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u iznosu od 40,00 miliona dinara;

planirani prihodi Republičkog fonda od primljenih avansa od Republičkog fonda za PIO, koji se koriste za isplatu bolovanja do izlaska osiguranih lica na invalidsku komisiju 70,00 miliona dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje dostavila je podatke o planiranim transferima u korist Republičkog fonda u 2016. godini, i to:

doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica 2.141.976.000 dinara;

doprinos za zdravstveno osiguranje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 61.500.000 dinara.

Za pripremu Finansijskog plana za 2016. godinu korišćeni su i sledeći podaci:

ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar – oktobar 2015. godine;

visina obaveza po vrstama sa projekcijom na godišnji nivo;

podaci prikupljeni od zdravstvenih ustanova čiji je osnivač RepublikaSrbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, i to: procena prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. godinu po izvorima, procena potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i otpremnine za ugovorene radnike, procena sredstava po osnovu obaveza koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom za 2016. godinu).

5. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom.

5.1. Naziv, adresa i organizaciona struktura Republičkog fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

R. br. Filijala Sedište Broj ispostava Broj isturenih šaltera 1. za Severnobački okrug Subotica 2   2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4   3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5   4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7   5. za Zapadnobački okrug Sombor 3   6. za Južnobački okrug Novi Sad 10   7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6   8. za Mačvanski okrug Šabac 7   9. za Kolubarski okrug Valjevo 5   10. za Podunavski okrug Smederevo 2   11. za Braničevski okrug Požarevac 6   12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6   13. za Pomoravski okrug Jagodina 5   14. za Borski okrug Bor 3 1 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2   16. za Zlatiborski okrug Užice 9   17. za Moravički okrug Čačak 3 1 18. za Raški okrug Kraljevo 2 1 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 3 20. za Nišavski okrug Niš 7 4 21. za Toplički okrug Prokuplje 3   22. za Pirotski okrug Pirot 3   23. za Jablanički okrug Leskovac 5 3 24. za Pčinjski okrug Vranje 7   25. za Kosovski, Pećki i Prizrenski okrug Priština – u Gračanici 6   26. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 4   27. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 2   28. za grad Beograd Beograd 17 2 29. Novi Pazar Novi Pazar 1     Ukupno:   147 15

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći, a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala).

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

5.2. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Republičkom fondu

U Republičkom fondu na dan 31.10.2015. godine, u radnom odnosu je bilo 2.258 zaposlenih, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Struktura (%) Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 1.020 45,17 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 339 15,01 Završena srednja stručna škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 8 0,36 Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 842 37,29 Završena srednja stručna škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 16 0,71 Završena osnovna škola 33 1,46 UKUPNO: 2.258 100,00

5.3. Poslovi Republičkog fonda

Republički fond:

1) donosi statut;

2) donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

5) obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

6) donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

7) donosi finansijski plan, u skladu sa zakonom;

8) zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

9) prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. Zakona;

10) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

11) obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;

12) organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

13) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

14) organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

16) ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

17) organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

18) obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

19) vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

19a) obavlja poslove koji se odnose na farmako-ekonomske pokazatelje u postupku stavljanja lekova na Listu lekova, njene izmene i dopune, kao i skidanje lekova sa Liste lekova;

19b) obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki u skladu sa zakonom;

20) obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Republičkog fonda.

6. OSNOVNI PODACI O MREŽI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Republički fond obezbeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima na osnovu ugovora zaključenih sa davaocima zdravstvenih usluga, i to sa:

zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12 i 8/14);

davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže.

6.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 347 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda, i to:

R.b. Naziv zdravstvene ustanove Broj zdravstvenih ustanova 1. Domovi zdravlja 150 2. Zdravstveni centri 13 3. Opšte bolnice 28 4. Specijalne bolnice 18 5. Zavodi 17 6. Instituti 12 7. Klinike 7 8. Kliničko-bolnički centri 5 9. Klinički centri 4 10. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 11. Zavodi za javno zdravlje 24 12. Apoteke 40 13. Vojne ustanove 3 14. Institut/zavodi za transfuziju krvi 3 15. Institut za virusologiju, vakcine i serume i Zavod za antirabičnu zaštitu  2 16. Zavod za sudsku medicinu 1   UKUPNO: 347

6.2. Davaoci zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

ustanova socijalne zaštite (56 ustanova),

davalaca zdravstvenih usluga koje nisu u Planu mreže, a koji pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže,

ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji,

apoteka u privatnom vlasništvu (514 apoteka).

7. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA

Prihodi i primanja planirani u Finansijskom planu za 2016. godinu u odnosu na planirane prihode i primanja u 2015. godini iznose:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2015. godinu Finansijski plan za 2016. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 215.773.093 219.598.930 101,77 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 125.300.000 135.100.000 107,82 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 125.300.000 135.100.000 107,82 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 57.602.177 61.999.635 107,63 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 59.787.631 64.647.569 108,13 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 7.788.681 8.318.752 106,81 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 121.511 134.044 110,31 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.082 28.200.000 79,99 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.082 28.200.000 79,99 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.082 28.200.000 79,99 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.082 28.200.000 79,99 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.082 28.200.000 79,99 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 668.000 124,22 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 600.000 178,93 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 1.380.000 100,00 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 300.000 100,00 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.400.000 20.852.000 68,59 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000 4.400.000 191,30 740000 DRUGI PRIHODI 2.446.967 2.412.211 98,58 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.463 360 24,61 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.227.238 860.856 70,15 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 12.705 8.916 70,18 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.705 8.916 70,18 742200 Takse i naknade 29.385 19.715 67,09 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 832.225 70,22 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 832.225 70,22 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST   995   745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.218.266 1.550.000 127,23 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.218.266 1.550.000 127,23 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.218.266 1.550.000 127,23 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 162.906 200.000 122,77 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.055.360 1.350.000 127,92 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 824.873 748.100 90,69 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 525.915 507.600 96,52 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 298.958 240.500 80,45 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 53.138.619 102,29 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 53.138.619 102,29 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 51.948.171 53.138.619 102,29 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 51.948.171 53.138.619 102,29 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.426.221 2.141.976 88,28 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.310.000 44.780.000 103,39 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.700.000 2.655.000 98,33 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.420.000 2.565.000 105,99 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 40.000 100,00 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 950.598 895.143 94,17 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352 61.500 60,68 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 100,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 100,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 100,00 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 100,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500 100,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 215.774.163 219.600.000 101,77

Planirani prihodi i primanja za 2016. godinu iznose 219.600,00 miliona dinara, što je za 1,77% više od planiranih prihoda i primanja za 2015. godinu.

7.1. Prihodi od doprinosa

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na nivou od 135.100,00 miliona dinara, što je za 7,82% više u odnosu na prihode od doprinosa planirane za 2015. godinu. U ukupnim planiranim prihodima i primanjima za 2016. godinu, ovi prihodi učestvuju sa 61,52%.

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija. Struktura ovih prihoda planirana je na osnovu učešća pojedinih vrsta prihoda od doprinosa u ukupno ostvarenim prihodima od doprinosa u periodu januar-oktobar 2015. godine.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 61.999,63 miliona dinara (7,63% više u odnosu na plan za 2015. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca planirani su u iznosu od 64.647,57 miliona dinara (8,13% više u odnosu na plan za 2015. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica planirani su u iznosu od 8.318,75 miliona dinara (6,81% više u odnosu na plan za 2015. godinu).

Doprinosi koji se ne mogu razvrstati planirani su u iznosu od 134,04 miliona dinara (10,31% više u odnosu na plan za 2015. godinu).

7.2. Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda planirani su na osnovu podataka koje je dostavio Republički fond za PIO i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su u ukupnom iznosu od 53.138,62 miliona dinara, što je za 2,29% više u odnosu na planirane transfere u 2015. godini. Ovi prihodi učestvuju sa 24,20% u ukupnim planiranim prihodima i primanjima za 2015. godinu.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond, planiran je na osnovu ostvarenja u periodu januar-oktobar 2015. godine sa projekcijom do kraja godine (895,14 miliona dinara).

7.3. Transferi od budzeta Republike Srbije

7.3.1. Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 668,00 miliona dinara.

U članu 22. stav 1. Zakona propisano je da se osiguranicima smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ipunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika.

U stavu 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog zakona smatra i lice kome je nadležni organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zakonom je bliže uređeno vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl.115.-138.). Po podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na dan 31. avgust 2015. godine ukupno je registrovano 973.305 lica koja se po članu 22. st. 1. i 4. Zakona smatraju osiguranicima.

U članu 204. Zakona propisano je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

Osnovica za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona je mesečna osnovica doprinosa koju čini 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 35b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni din. izn., 8/13 – usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 57/14, 68/14 – dr. zakon i 5/15 – usklađeni din. izn.).

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike za 2015. godinu iznosi 9.214,00 dinara („Službeni glasnik RS“, broj 11/15).

Prema podacima u vreme podnošenja zahteva Ministarstvu zdravlja, iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona, koji bi trebalo da se planira u budzetu Republike za 2016. godinu za ukupan broj registrovanih osiguranika (nosioca osiguranja) iznosi:

na mesečnom nivou: 973.305 x 9.214,00 x 10,3% = 923.707.323,81 dinara

ukupno za 2016. godinu: 923.707.323,81 x 12 = 11.084.487.885,72 dinara.

Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 668,00 miliona dinara, umesto 11.084,49 miliona dinara koliko bi trebalo planirati u skladu sa zakonskim odredbama.

7.3.2. Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti planirana su u iznosu od 600,00 miliona dinara na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija. Predviđeno je da se ova sredstva u 2016. godini prenesu Republičkom fondu za nabavku lekova za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.

Republički fond je u dopisu 03 broj: 450-5054/15-2 od 9. oktobra 2015. godine upućenom Ministarstvu zdravlja naveo da je, prema stavu Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma, u budzetu za 2016. godinu potrebno planirati 780,45 miliona dinara za lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.

7.3.3. Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti

za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transfer od budzeta po osnovu 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće za 2016. godinu planiran je u iznosu od 1.380,00 miliona dinara.

7.3.4. Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade

Na osnovu informacije dobijene od Ministarstva finansija, planirani su transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade u iznosu od 300,00 miliona dinara.

7.3.5. Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje

Na osnovu informacije dobijene od Ministarstva finansija, transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa planirani su u iznosu od 20.852,00 miliona dinara.

7.3.6. Transferi od budzeta usled očekivanog odliva

zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama planirani su u iznosu od 4.400,00 miliona dinara.

7.4. Drugi prihodi

Drugi prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.412,21 miliona dinara (za 1,42% manje u odnosu na plan za 2015. godinu).

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji su prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija, prihodi po osnovu sredstava od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 – odluka US) i prihodi po osnovu izdavanja zdravstvenih kartica.

Iako se na osnovu projekcije očekuje značajno veće ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na prihode utvrđene Finansijskim planom za 2016. godinu, nije moguće planirati ove prihode u većem iznosu, s obzirom da su parametrima za izradu Finansijskog plana za 2016. godinu dostavljenim od strane Ministarstva finansija određeni limiti za planiranje prihoda, i to: prihodi od doprinosa, transferi od budzeta i ukupni prihodi. Usaglašavanjem podataka sa Republičkim fondom za PIO i Nacionalnom službom za zapošljavanje određeni su prihodi koji se planiraju u okviru transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Na osnovu navedenog, drugi prihodi su planirani u Finansijskom planu za 2016. godinu do iznosa raspoloživog u skladu sa dostavljenim parametrima.

7.5. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda planirane su u ukupnom iznosu od 748,10 miliona dinara, što je za 9,31% manje od plana za 2015. godinu.

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz tekuće godine planirani su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i prihodi od primljenih avansa od Republičkog fonda za PIO, koji se koristi za isplatu bolovanja do izlaska osiguranih lica na invalidsku komisiju (prema podacima Republičkog fonda za PIO 70,00 miliona dinara).

7.6. Primanja od prodaje nefinansijske imovine

Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su na nivou plana za 2015. godinu (0,57 miliona dinara).

7.7. Primanja od prodaje finansijske imovine

Primanja od prodaje finansijske imovine planirana su u iznosu od 0,50 miliona dinara, što je na nivou plana za 2015. godinu.

8. PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za 2016. godinu, planirani su u ukupnoj visini od 219.600,00 miliona dinara, shodno dopisu Ministarstva finansija broj: 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine kojim su utvrđeni relevantni inputi za sastavljanje Finansijskog plana Republičkog fonda za 2016. godinu.

Ministarstvo finansija je pomenutim dopisom definisalo da u 2016. godini rashodi za plate i dodatke zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu i rashodi zdravstvene zaštite iznose ukupno 206.400,00 miliona dinara (od toga za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.400,00 miliona dinara), iz čega proizilazi da ukupno planirani rashodi za naknade osiguranim licima i sprovođenje zdravstvenog osiguranja (bez plata zaposlenih u Republičkom fondu) iznose 13.200,00 miliona dinara.

Na osnovu sagledavanja kretanja rashoda i izdataka u toku 2015. godine, projektovani su rashodi i izdaci za zdravstvenu zaštitu, naknade osiguranim licima i sprovođenje zdravstvenog osiguranja na godišnji nivo. Na osnovu navedenih projekcija, direktor Republičkog fonda doneo je odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu 03 broj: 450-4293 od 07.09.2015. godine i 03 broj: 450-6343/15 od 21.10.2015 godine.

Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu u odnosu na planirane rashode i izdatke za 2015. godinu, posle izmena po osnovu navedenih odluka, prikazan je u tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2015. godinu Lekovi na recept (bez privatnih apoteka) 3.639,06 78,94 Primarna zdravstvena zaštita 624,00 13,53 Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita 278,40 6,04 Stomatologija 37,00 0,80 Pomagala u apotekama (bez privatnih apoteka) 0,30 0,01 Zavodi za javno zdravlje 7,90 0,17 Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju 22,63 0,49 Institut i zavodi za transfuziju 0,71 0,02 Ukupno: 4.610,00 100,00

Prihodi i primanja iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 26.096,64 miliona dinara i učestvuju sa 9,71% u ukupnim prihodima i primanjima.

Prihodi i primanja iz budzeta planirani su u iznosu od 46.890,49 miliona dinara i čine ih prihodi i primanja od Republike, autonomne pokrajine i opštine. Ovi prihodi čine 17,44% ukupnih prihoda i primanja.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.325,95 miliona dinara i čine 0,49% ukupno planiranih prihoda i primanja.

Ukupno planirani rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda u 2016. godini iznose 268.639,80 miliona dinara i planirani su po izvorima finansiranja.

Ukupni rashodi i izdaci najvećim delom su finansirani od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 194.572,57 miliona dinara (72,43% ukupnih rashoda i izdataka).

Planirani rashodi zdravstvene zaštite u iznosu od 204.236,96 miliona dinara odnose se na sve davaoce zdravstvenih usluga, uključujući i one koji ne dostavljaju obrazac 5 (Izveštaj o izvršenju budzeta) Republičkom fondu (ustanove van Plana mreže, privatne apoteke, dobavljači za pomagala, ustanove socijalne zaštite i dr). Takođe, rashodi vezani za troškove lečenja u inostranstvu se ne uključuju u kolonu od OOSO. Samim tim, planirani rashodi zdravstvene zaštite su veći od planiranih rashoda u koloni 6 (od OOSO).

U ukupnim rashodima rashodi za zaposlene učestvuju sa 44,37% i iznose 119.192,05 miliona dinara. Od toga, zarade iznose 107.895,09 miliona dinara, koje se najvećim delom obezbeđuju iz sredstava od Republičkog fonda (98.876,13 miliona dinara, što je 91,64% ukupnih zarada), koja su namenjena zdravstvenim ustanovama za zarade za ugovoreni broj radnika i sredstava koje zdravstvene ustanove ostvaruju po osnovu fakturisanih usluga, a iz kojih vrše isplatu zarada.

Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih sredstava planirani su u iznosu od 25.901,06 miliona dinara i čine 9,64% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci finansirani iz budzeta planirani su u iznosu od 46.777,64 miliona dinara i čine 17,41% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ovi rashodi i izdaci finansirani su iz tri vrste izvora: od Republike, autonomne pokrajine i opštine.

Rashodi i izdaci finansirani iz donacija čine 0,52% ukupnih rashoda i iznose 1.388,83 miliona dinara.

Apoteke ostvaruju sopstvene prihode po osnovu prodaje lekova, paramedicinskih i magistralnih preparata, kao i nemedicinskih sredstava čija se prodaja vrši slobodno na tržištu.

Centri za rehabilitaciju ostvaruju sopstvene prihode pružanjem usluga iz oblasti zdravstvenog turizma, kao i pružanjem zdravstvenih usluga rehabilitacije na tržištu.

*******

Na osnovu napred navedenog, predlaže se da Upravni odbor Republičkog fonda donese Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. i 2018. godinu.

P R O J E K C I J A

PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2017. I 2018. GODINU

Parametri za 2017. i 2018. godinu dostavljeni od strane Ministarstva finansija su:

2017. 2018. – realni rast BDP 2,20% 3,5% – projektovana inflacija 3,9% 3,9% -BDP u milijardama dinara 4.377,2 4.711,6 -ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci u milijardama dinara 217,3 217,6

Na osnovu navedenih parametara, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. i 2018. godinu, i to:

I PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA 2017. godina 2018. godina 1 2 3  4  700000 TEKUĆI PRIHODI 217.298.949 217.598.957 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 132.611.551 131.650.215 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 132.611.551 131.650.215 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 60.857.645 60.416.472 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 63.456.805 62.996.790 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.165.526 8.106.332 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 131.575 130.621 730000 DONACIJE I TRANSFERI 27.680.576 27.479.912 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 27.680.576 27.479.912 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 27.680.576 27.479.912 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 27.680.576 27.479.912 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 27.680.576 27.479.912 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 655.696 650.943 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 588.949 584.679 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.354.581 1.344.761 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 294.474 292.339 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 20.467.921 20.319.544 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.318.955 4.287.646 740000 DRUGI PRIHODI 2.367.780 2.350.616 741000 PRIHODI OD IMOVINE 353 350 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 845.000 838.875 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.752 8.689 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.752 8.689 742200 Takse i naknade 19.352 19.212 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 816.896 810.974 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 816.896 810.974 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 977 970 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.521.450 1.510.421 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.521.450 1.510.421 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.521.450 1.510.421 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 196.316 194.893 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.325.134 1.315.528 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 734.320 728.997 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 498.250 494.638 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 236.070 234.359 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.904.722 55.389.217 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.904.722 55.389.217 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 53.904.722 55.389.217 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53.904.722 55.389.217 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.102.522 2.087.280 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 45.438.338 46.767.465 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.655.340 2.655.340 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.729.500 2.906.918 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 40.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 878.655 872.285 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 60.367 59.929 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 560 556 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 560 556 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 491 487 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 49 49 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 491 487 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 491 487 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 491 487   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 217.300.000 217.600.000

II RASHODI I IZDACI

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI 2017. godina 2018. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 217.099.254 217.397.707 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.342.667 2.360.724 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.810.224 1.824.178 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 326.694 329.212 413000 NAKNADE U NATURI 5.103 5.142 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 83.973 84.620 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 83.973 84.620 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 32.700 32.952 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.134.965 776.456 421000 STALNI TROŠKOVI 390.230 393.238 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 16.795 16.924 423000 USLUGE PO UGOVORU 203.636 205.206 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.778 1.792 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 29.638 29.866 426000 MATERIJAL 1.492.888 129.430 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 19.857 20.010 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 99 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 19.758 19.910 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 14.819 14.933 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 14.819 14.933 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 14.819 14.933 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 14.819 14.933 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 212.412.018 214.049.308 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 212.412.018 214.049.308 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.641.361 10.723.386 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.577.600 9.651.425 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.613.756 4.649.319 4711122 Porez 852.779 859.352 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.961.956 1.977.079 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.254.715 1.264.386 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 884.334 891.151 4711125 Doprinos za NSZ 10.060 10.138 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.063.761 1.071.961 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 201.770.657 203.325.922 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 42.675.531 43.004.477 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.427.459 4.461.586 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.025.897 26.226.507 471214 Stomatološke usluge 4.698.423 4.734.639 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 112.145.562 113.009.989 471216 Pomagala i naprave 3.200.875 3.225.548 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 948.400 955.710 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 395.170 398.216 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 622.392 627.189 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 21.734 21.902 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 592.755 597.324 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.398.460 3.424.656 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.617.999 2.638.179 480000 OSTALI RASHODI 174.928 176.276 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 31.614 31.858 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 131.459 132.472 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 11.855 11.946 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 200.746 202.293 510000 OSNOVNA SREDSTVA 200.746 202.293 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 44.948 45.294 512000 MAŠINE I OPREMA 129.827 130.828 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 25.971 26.171   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 217.300.000 217.600.000

56015.01/46

Ostavite komentar