Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budzete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budzet Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU

Budzet Republike Srbije za 2016. godinu zasniva se na:

ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim rezultatima u periodu januar-septembar 2015. godine,

makroekonomskim i fiskalnim projekcijama za 2016. godinu,

revidiranim procenama međunarodnih institucija,

merama fiskalne konsolidacije i

planu strukturnih reformi koje obezbeđuju stabilnost javnih finansija i privredni rast.

Tekuća makroekonomska kretanja

Vlada Republike Srbije je tokom 2014. godine započela, a u 2015. godini nastavila sprovođenje programa snažne fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi.

Aktuelna kretanja ukazuju da su makroekonomske perspektive zemlje poboljšane i da je oporavak privredne aktivnosti intenziviran. Unutrašnje i spoljne makroekonomske neravnoteže su smanjene i povećan je priliv investicija. Dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije, uz započeto strukturno prilagođavanje, povoljno je uticalo na investicioni ambijent. Poželjnu strukturu započetog oporavka dodatno potvrđuju pozitivni trendovi na tržištu rada. Platnobilansni deficit, kao indikator spoljne neravnoteže je osetno umanjen, a inflacija, kao indikacija unutrašnjih neravnoteža je izuzetno niska. Dobrom koordinacijom monetarne i fiskalne politike, u uslovima sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, omogućena je relaksacija monetarne politike postepenim smanjenjem referentne kamatne stope uz očuvanje stabilnosti kursa. Pored toga, oporavak naših spoljnotrgovinskih partnera, u uslovima ekspanzivne monetarne politike ECB-a i pada cena nafte, dodatno je uticao na povoljna ekonomska kretanja tokom većeg dela 2015. godine.

Započet oporavak privredne aktivnosti je postignut na zdrav način, zahvaljujući rastu izvozne i investicione aktivnosti. Reforme poslovnog ambijenta, uz poboljšanje finansijske pozicije preduzeća, pre svega usled pada cene nafte i nižih troškova zaduživanja, pozitivno su se odrazile na rast investicija. Pad cena nafte, niži troškovi zaduživanja i povećan priliv doznaka umanjili su kratkoročne negativne efekte fiskalne konsolidacije na finalnu potrošnju.

Tekuća kretanja u privredi ulivaju optimizam u pogledu kretanja BDP do kraja godine. Ekonomska aktivnost se tokom drugog kvartala 2015. godine vratila na nivo pre razornih poplava. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RSZ), BDP je nakon pada u prvom kvartalu 2015. godine, u drugom kvartalu ubrzao rast (2,2% desezonirano), a 1% međugodišnje. u odnosu na drugi kvartal 2014. godine. Tokom trećeg kvartala, nastavljena su pozitivna privredna kretanja i zabeležen međugodišnji rast BDP od 2,0% (fleš ocena RZS). Oporavak rudarsko-energetskog sektora uz nastavak rasta prerađivačke industrije opredelio je snažan rast industrijske proizvodnje od 7,6% u prvih devet meseci 2015. godine. Rudarstvo i proizvodnja električne energije su dostigli svoj nivo iz 2013. godine i uticali na rast proizvodnje energije od 39,3% u trećem kvartalu. Proizvodnja intermedijarnih dobara je nastavila međugodišnji rast i u trećem kvartalu (4,9%), usled povećanja proizvodnje u Železari Smederevo. Proizvodnja investicionih dobra je vođena rastom proizvodnje mašina i od početka godine beleži rast od 5% m.g, uprkos negativnim trendovima u proizvodnji automobilske industrije. Pozitivna kretanja od početka godine beleži i proizvodnja potrošnih dobara, a tokom trećeg kvartala rast je ubrzan (rast od 8,4% m.g.), zahvaljujući rastu duvanske industrije (90,4%), i rastu proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda (23,8%), a uprkos usporavanju prehrambene industrije. Rast proizvodnje farmaceutske i duvanske industrije i proizvodnje osnovnih metala opredelio je rast prerađivačkog sektora od 6,1%. Istovremeno, vidljiv je oporavak sektora građevinarstva što je rezultat ubrzanja javnih investicija u saobraćajnu infrastrukturu, ali i oporavka visokogradnje, nakon ubrzanja procedure izdavanja građevinskih dozvola. Na rast aktivnosti u ovom sektoru ukazuje pre svega realni rast vrednosti izvedenih radova od 22,5% m.g. (u drugom tromesečju) i časova rada na gradilištima od 5.8% m.g. Pored toga, broj izdatih građevinskih dozvola je zahvaljujući primeni novih propisa znatno ubrzao i u trećem kvartalu dostigao rekordni rast od 26,5% m.g. Sa druge strane, suša tokom letnjih meseci je uslovila pad prinosa kukuruza i industrijskog bilja što je uslovilo korekciju poljoprivredne proizvodnje naniže. Efekti fiskalne konsolidacije odrazili su se na ekonomsku aktivnost uslužnog sektora (sektor državne uprave, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite) gde je zabeleženo smanjenje bruto dodate vrednosti (BDP). Ipak, pozitivna kretanja ostvarena su u pojedinim delovima uslužnog sektora (blag rast prometa u trgovini na malo, rast fizičkog obima saobraćajnih usluga i povećan broj noćenja turista). Tokom četvrtog kvartala očekujemo sličnu strukturu rasta kao u prethodnom delu godine. Nastavak pozitivnih kretanja u industriji i građevinarstvu, uz oporavak pojedinih sektora usluga, trebalo bi da vodi ubrzanju rasta BDP, koji bi, prema našoj revidiranoj proceni, u 2015. godini trebalo da iznosi oko 0,8%. Uprkos negativnim efektima suše na poljoprivrednu proizvodnju, očekuje se ubrzanje rasta aktivnosti u poslednjem kvartalu po osnovu povećanja proizvodnje i aktiviranja kapaciteta Železare i delova hemijskog kompleksa.

Situaciju na tržištu rada karakteriše rast formalne zaposlenosti, u uslovima povećane stope participacije, i nastavak pada stope nezaposlenosti. Pokazatelji tržišta rada iz Ankete o radnoj snazi ukazuju na nastavak smanjenja nezaposlenosti, što potvrđuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema Anketi o radnoj snazi stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu 2015. godine smanjena je na međugodišnjem nivou na 17,9%, na šta je najviše uticao sektor usluga, a u okviru njega oblast trgovine na veliko i malo, smeštaja i ishrane i prerađivačke industrije. U ovom periodu stopa zaposlenosti je povećana za 0,8 procentnih poena, uz istovremeno smanjenje stope neformalne zaposlenosti za 2 p.p na 18,5%. Mere fiskalne konsolidacije su se odrazile na pad realnih neto zarada, usled realnog smanjenja zarada u javnom sektoru (neto zarada isplaćena u periodu januar-septembar 2015. godine, nominalno je smanjena za 0,4%, a realno za 1,8%, u odnosu na isti period 2014 godine). Do kraja godine očekuje se donošenje novog Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, koji bi trebalo da obezbedi jedinstven i transparentan način određivanja i efektivniju kontrolu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Sa stanovišta međunarodne konkurentnosti, tokom 2015. godine, konkurentnost privrede je dodatno poboljšana, u uslovima snažnog rasta industrijske proizvodnje i blagog smanjivanja jediničnih troškova rada. Do kraja godine očekuje se blago povećanje stope nezaposlenosti, dok će kretanja realnih zarada u privatnom sektoru nastaviti rast.

Niske cene primarnih proizvoda na svetskom tržištu, niska inflacija u međunarodnom okruženju, napredak u fiskalnoj konsolidaciji, povoljni eksterni finansijski uslovi i stabilizovana inflaciona očekivanja su faktori koji su uticali na relaksaciju monetarne politike. U periodu januar – oktobar 2015. godine prosečna inflacija je iznosila 1,4% m.g, što je i dalje ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja (4±1,5%). NBS je tokom 2015. godine postepeno ublažavala monetarnu politiku smanjivajući referentnu kamatnu stopu, koja je tokom novembra zadržana na 4,5%. Čvršća fiskalna politika potvrdila je posvećenost kreatora ekonomske politike jačanju javnih finansija i pomogla u smanjivanju inflatornih pritisaka. Procenjuje se da će inflacija u 2015. godini biti ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja NBS, pri čemu će niska agregatna tražnja i niske cene u međunarodnom okruženju u najvećoj meri uticati da inflacija do kraja godine iznosi 2,1%.

Platnobilansna pozicija zemlje je tokom prvih devet meseci 2015. godine značajno poboljšana. Pad svetske cene nafte i postepen ekonomski oporavak naših glavnih spoljnotrgovinskih partnera povoljno su delovali na spoljnotrgovinsku razmenu. Deficit tekućeg računa je u ovom periodu iznosio 1.082,5 mil. evra i gotovo za četvrtinu (23,8%) je niži u odnosu na isti period 2014. godine. Spoljnotrgovinski deficit roba i usluga je smanjen za 12,8%, usled bržeg rasta izvoza. Rast izvoza robe, u ovom periodu, ostvaren je zahvaljujući izvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i duvana. Ponovno pokretanje proizvodnje u smederevskoj železari, uticalo je na povećanje izvoza i delimičnu supstituciju uvoza gvožđa i čelika. Pozitivan doprinos poboljšanju spoljnotrgovinske neravnoteže nastavili su da pružaju i izvoz hemijskih i farmaceutskih proizvoda i proizvoda od gume i plastike. S druge strane, smanjen je izvoz motornih vozila zbog niže eksterne tražnje. Takođe, pad cene nafte i posledično niže cene naftnih derivata uticali su na nižu vrednost izvoza, dok je oporavak energetskog sektora od prošlogodišnjih poplava uticao na rast izvoza električne energije (38,5% m.g). Kretanje uvoza, u ovom periodu karakteriše rast uvoza metalne rude, koksa i kamenog uglja zbog povećane proizvodnje osnovnih metala. Najznačajniji doprinos smanjenju spoljnotrgovinskog deficita potiče od niže vrednosti uvoza sirove nafte i naftnih derivata usled pada cene na svetskom tržištu. Oporavak eksterne tražnje, pre svega naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera, pozitivno deluje na naš izvoz i investicije. Rast investicija je, međutim, uzrokovao i povećanje uvoza, budući da smo uvozno zavisna ekonomija, tako da se očekuje da doprinos neto izvoza ove godine bude neutralan.

Priliv kapitala je rezultat priliva stranih direktnih investicija od 1.231,4 mil. evra koje su povećane za 281,6 mil. evra ili 29,6% u odnosu na isti period 2014. godine. Najveći priliv SDI u prvoj polovini godine zabeležen je u prerađivačkoj industriji (310,1 mil. evra), finansijskim delatnostima i osiguranju (183,9 mil. evra) i građevinarstvu (84 mil. evra). Ukupne SDI iz EU u istom periodu iznosile su 614 mil. evra, što predstavlja 80,4% od ukupno ostvarenih neto SDI.

Ukupan deficit tekućeg računa u 2015. godini bi, prema našoj proceni, trebalo da iznosi oko 1,6 mlrd evra, ili 4,7% BDP-a, što je niže za 1,3 p.p. u odnosu na 2014. godinu, uz gotovo potpuno pokriće putem SDI. Pored povoljnih cikličnih kretanja, smanjenje spoljnotrgovinskih neravnoteža je pomognuto strukturnim prilagođavanjem domaće privrede i poboljšanjem eksterne konkurentnosti. Nastavak sprovođenja strukturnih reformi u cilju poboljšanja poslovne klime, očuvanja makroekonomske stabilnosti i konsolidacije javnih finansija bi trebalo da obezbedi dalji priliv stranih direktnih investicija u sektore razmenljivih dobara, koji će na srednji i dugi rok poboljšati proizvodni potencijal i osigurati održivi rast.

Cilj fiskalne konsolidacije u srednjoročnom periodu (2015 – 2018) je smanjenje deficita i zaustavljanje rasta javnog duga i uspostavljanje trenda njegovog opadanja. Deficit konsolidovanog budzeta i dug sektora države na kraju 2014. godine su dostigli 6,7% BDP i 72,4% BDP, respektivno. Imajući u vidu visok deficit i dug neophodno je bilo preduzeti mere fiskalne konsolidacije koje bi u srednjem roku zaustavile rast javnog duga. Radi lakšeg ostvarivanja ovih izazovnih ciljeva dogovoren je aranžman sa MMF koji je dao kredibilitet reformama i obezbedio povoljniju poziciju države na međunarodnom finansijskom tržištu. Fiskalne mere u 2015. godini dale su dobre rezultate i u čitavom periodu fiskalni deficit nalazi se znatno ispod granice dogovorene sa MMF. Fiskalni deficit konsolidovanog sektora države u prva tri kvartala ove godine iznosio je 51,1 mlrd dinara, što je daleko ispod korigovanog programskog cilja od 143,6 mlrd dinara. Niži deficit rezultat je kako konzervativnih projekcija, s jedne strane, tako i poboljšane naplate prihoda, s druge strane. Određeni rashodi su takođe bili manji od planiranih. Tekući rashodi uglavnom su se kretali u skladu sa budzetom. Značajno niže od plana izvršili su se kapitalni rashodi. Dalje podbacivanje kapitalnih rashoda bilo bi štetno po dugoročni potencijalni rast Srbije. Javne investicije moraju biti bolje planirane i raspoloživa sredstva korišćena efektivno i efikasno.

2. Makroekonomske projekcije za 2016. godinu

Ekonomska kretanja i izgledi Srbije u narednom periodu u velikoj meri će zavisiti od kretanja i izgleda u međunarodnom ekonomskom okruženju, pre svega, u članicama evrozone koje su glavni partneri Srbije u robnoj razmeni i investicijama.

Međunarodno okruženje

Oporavak razvijenih privreda, usporavanje kineske ekonomije, niske cene energenata i sirovina, smanjeni kapitalni prilivi u zemljama u razvoju i volatilnost deviznih kurseva obeležili su globalna ekonomska kretanja u 2015. godini. Međunarodni monetarni fond je u revidiranom Svetskom ekonomskom pregledu iz oktobra 2015. godine procenio osnovne ekonomske indikatore na globalnom nivou i na nivou grupacije zemalja. Globalni ekonomski rast je, po treći put ove godine, revidiran naniže na 3,1% u 2015. godini, usled neizvesnosti u pogledu budućih kretanja u Kini, neizvesnosti u pogledu promene monetarne politike u SAD, kao i zbog nepovoljnih privrednih kretanja u Rusiji i Brazilu.

Tabela 1. Međunarodno okruženje – makroekonomski pokazatelji

 

MMF

EK

 

2015

2016

2015

2016

Realni rast bruto domaćeg proizvoda¹, %

 

 

 

 

Svet ukupno

3,1

3,6

3,1

3,5

Evropska unija

1,9

1,9

1,9

2,0

Evrozona

1,5

1,6

1,6

1,8

SAD

2,6

2,8

2,6

2,8

Rusija

-3,8

-0,6

-3,7

-0,5

Zemlje u razvoju

4,0

4,5

3,9

4,4

Rast svetske trgovine,%

3,2

4,1

Stopa nezaposlenosti, %

Evrozona

11,0

10,5

11,0

10,6

SAD

5,3

4,9

5,3

4,8

Potrošačke cene, godišnje promene, %

Evrozona

0,2

1,0

0,1

1,0

Razvijene ekonomije

0,3

1,2

Izvor: MMF – World Economic Outlook, oktobar 2015; Evropska komisija – Autumn Economic Forecast, novembar 2015.

¹ Svetski BDP računat po paritetu kupovne moći.

Evropska komisija (u daljem tekstu: EK) je u novembru 2015. godine revidirala rast privredne aktivnosti EU i evro zone naviše u odnosu na martovsku projekciju. Deprecijacija evra, niska cena nafte i akomodirajuća monetarna politika ECB su neki od faktora koji su uticali na reviziju rasta naviše. Međutim, uticaj ovih pozitivnih impulsa je privremenog karaktera i postepeno nestaje pod pritiskom usporavanja ekonomija zemalja u razvoju i svetske trgovine. U narednom periodu, ne očekuje se da trendovi u međunarodnom ekonomskom okruženju u većoj meri destabilizuju započeti oporavak. Za 2015. godinu prognoziran je rast BDP od 1,6%, u evro zoni, dok će se u narednom periodu taj rast ubrzati na 1,8% i 1,9%, respektivno u 2016. i 2017. godini. Projekcija rasta je zasnivana na oporavku domaće tražnje, pre svega privatne potrošnje (procenjuju se povoljnija kretanja na tržištu rada u uslovima niske inflacije) i investicijama (čiji će rast biti podstaknut boljim uslovima poslovanja i kreditiranja privrede, kao i rastom potrošačkog optimizma). Izdaci za potrošnju domaćinstva će ostati jedan od glavnih pokretača oporavka zbog rasta realnog raspoloživog dohotka. Projektovan je rast zaposlenosti koji će uz niske troškove i blaže uslove finansiranja povoljno uticati na privatnu potrošnju.

Slabiji intenzitet eksterne tražnje, u uslovima revidiranog globalnog rasta i niže elastičnosti svetske trgovine u odnosu na rast, delovaće na blago usporavanje rasta izvoza (4,3%) u 2016. godini, te se očekuje blago pogoršanje računa tekućeg platnog bilansa i smanjenje suficita sa 3,7% BDP u 2015. godini na 3,4% BDP u 2017. godini. Jačanje poslovne aktivnosti, poboljšanje poslovnog poverenja i umeren rast zarada doprineće blagom poboljšanju uslova na tržištu rada (smanjenje stope nezaposlenosti sa 11% u 2015. godini na 10,6% u 2016. godini). Usled nešto povoljnije ciklične pozicije, fiskalni deficit će nastaviti da se smanjuje širom evro zone, potpomognut daljim smanjenjem kamatnih stopa. Iako su prognoze rasta poboljšane za većinu zemalja, rast neće biti ujednačen i dovoljan da pokrene snažniju konvergenciju među članica EU. Ekonomija evro zone će biti opterećena nedovoljnim investicijama, strukturnim slabostima privrede, što sužava prostor za snažniji rast zaposlenosti. Sa druge strane, visok nivo privatnog i javnog duga će iziskivati dodatne fiskalne napore, posebno u svetlu neizvesnosti globalne privrede u 2016. godini.

Dezinflatorni trendovi u zemljama evro zone se nastavljaju i tokom 2015. godine usled niskih cena energenata i hrane, pa se u 2015. godini očekuje inflacija od 0,1%. U narednom periodu očekuje se rast cena energije, ali i snažniji rast domaće tražnje i sužavanje proizvodnog jaza, što će doprineti ubrzanju inflacije (na 1% u 2016. godini i 1,6% u 2017. godini).

Rizici po globalni ekonomski oporavak su usko povezani sa smanjenjem globalne tražnje usled usporavanja kineske privrede, što utiče na povećanje valutnih rizika, pogoršanje bilansne pozicije banaka i preusmeravanje kapitalnih tokova dalje od zemalja u razvoju. Rebalansiranje kineske privrede odrazilo bi se na globalnu tražnju, zadržavanje niskog nivoa cene nafte i ostalih primarnih proizvoda što može produžiti dezinflatorne pritiske u zemljama koje se suočavaju s niskom inflacijom, ali i na globalne finansijske tokove.

Neizvesnost u međunarodnom okruženju povezana je i sa normalizacijom monetarne politike u SAD. Tržišna očekivanja kratkoročnih kamatnih stopa u SAD, koja su osnovna tehnička pretpostavka u projekcijama, trenutno upućuju na vrlo postupan rast kratkoročnih kamatnih stopa. Nagle promene u tokovima kapitala prema zemljama u razvoju povećavaju neizvesnost u međunarodnom okruženju i gubitak poverenja investitora. Rast dugoročnih kamatnih stopa u SAD moglo bi da uslovi odliv kapitala iz zemalja u razvoju, pooštravanje uslova finansiranja i na taj način može usporiti globalni rast.

U slučaju materijalizacije eksternih šokova, rast investicija i poslovne aktivnosti u Evropi može biti ugrožen. Sa druge strane, efekti ranije implementiranih strukturnih reformi i sprovođenje Investicionog plana za Evropu uz ubrzanje svetske spoljnotrgovinske razmene, može dati dodatni impuls rastu privredne i izvozne aktivnosti EU.

Makroekonomski okvir

Ekonomska kretanja i izgledi Srbije u 2016. godini u velikoj meri će zavisiti od kretanja u međunarodnom ekonomskom okruženju, kao i od daljeg sprovođenja mera fiskalne politike. Uspešno sprovedene mere fiskalne politike i poboljšani uslovi poslovnog i investicionog okruženja tokom 2015. godine omogućili su stvaranje osnove za stabilan i održiv rast u narednim godinama. Korigovane su naviše projekcije BDP i povezanih indikatora za 2015. i 2016. godinu. Sistemsko unapređenje privrednog ambijenta, omogućilo je rast stranih i domaćih investicija, dok će ubrzanje restrukturiranja privrede stvoriti uslove za novo zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentske pozicije zemlje. Rast BDP u 2016. godini, revidiran je naviše sa 1,5% na 1,8% i biće vođen rastom investicione potrošnje. Takođe, nakon sedmogodišnjeg realnog smanjivanja potrošnje stanovništva, očekuje se skroman rast životnog standarda u 2016 godini. Fiskalni prostor, obezbeđen snažnim strukturnim prilagođavanjem od 2,5% BDP u 2015. godini, omogućiće blag realni rast državne potrošnje u 2016. godini.

Zaustavljanje rasta javnog duga ostaje glavni cilj fiskalne politike što podrazumeva dalju primenu mera fiskalne konsolidacije u 2016. i 2017. godini. Neophodno prilagođavanje u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, podrazumeva dalje strukturno fiskalno prilagođavanje od 0,75% BDP. Mere fiskalne konsolidaciju u 2016. godini podrazumevaju:

dalje smanjenje troškova i povećanje efikasnosti svih nivoa javne uprave, kroz reorganizaciju i funkcionalno restrukturiranje;

masa plata na svim nivoima vlasti biće manja za 3%, u odnosu na procenjeno izvršenje u 2015. godini, što odgovara ciljanom smanjenju broja zaposlenih u sistemu sektora države (9.000 u januaru 2016. godine i dodatnih 20.000 u drugoj polovini 2016. godine);

nastavak sprovođenja pravila prema kome se na svakih pet oslobođenih/upražnjenih stalnih radnih mesta može realizovati jedno dodatno zaposlenje, tj. uposliti jedna osoba u sektoru države;

u okviru drugih tekućih rashoda neophodna je dalja štednja, ali i realno planiranje kako ne bi došlo do stvaranja docnji u plaćanju obaveza.

Fiskalni prostor obezbeđen boljim rezultatom od planiranog, delom će se koristiti za ciljano povećanje plata i penzija, prevashodno sa ciljem sužavanja jaza u platama sektora države. Penzije će biti povećane za 1,25% od 1. januara 2016. godine. Ukupan uticaj na budzet ciljanog povećanja plata i penzija biće oko 0,3% BDP-a.

Makroekonomskom projekcijom za 2016. godinu predviđen je nastavak smanjivanja makroekonomskih neravnoteža. Započet investicioni ciklus tokom 2015. godine biće noseći razvojni faktor koji će, uz restrukturiranje ekonomije i nastavak strukturnih reformi, omogućiti ozdravljenje privrede. Rezultati dosad preduzetih reformi kojima se poboljšava poslovno okruženje obezbediće rast investicione aktivnosti u 2016. godini (doprinos rastu BDP od 1,3 p.p.). Međutim, kako je privreda Srbije uvozno zavisna, očekuje se povećanje uvoza, pre svega investicionih dobara, što će uticati da doprinos neto izvoza rastu BDP bude tek blago pozitivan. Projektovana putanja realnog rasta izvoza roba i usluga zasnovana je na jačanju eksterne tražnje za domaćim proizvodima i na daljem sprovođenju reformi, koje će omogućiti rast tržišnog udela na izvoznim tržištima , uz jačanje troškovne i cenovne konkurentnosti. Brži rast izvoza od uvoza omogućiće smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita sa 11,8% BDP u 2015. godini na 11,4% BDP u 2016. godini. Bilans tekućih plaćanja biće negativan i iznosiće oko 1,6 mlrd evra (4,6% BDP). Pri tome, u strukturi priliva kapitala dominiraće udeo stranih direktnih investicija koje će biti glavni izvor finansiranja deficita tekućeg računa.

Zahvaljujući unapređenju regulative o radnim odnosima i zapošljavanju, na tržištu rada se očekuje nastavak pozitivnih trendova, uprkos najavljenoj racionalizaciji u javnom sektoru i procesu restrukturiranja preduzeća pod kontrolom države. Očekuje se da će ukupna zaposlenost nastaviti rast u 2016. godini, vođena rastom zaposlenosti u privatnom sektoru.

U drugoj polovini 2016. godine, očekuje se povratak inflacije u koridore dozvoljenog odstupanja od cilja NBS. Iscrpljivanje efekata ovogodišnjih niskih cena nafte i primarnih proizvoda, slabljenje dezinflatornih pritisaka po osnovu rasta agregatne tražnje i rasta inflacije u evrozoni, opredeliće kretanje inflacije u 2016. godini.

Tabela 2. Osnovne makroekonomske pretpostavke za period 2015. – 2018. godine

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2015

2016

Stopa realnog rasta BDP

0.8

1.8

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd RSD)

3.964.4

4.137.7

Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama

Lična potrošnja

-0.5

0.2

Državna potrošnja

-2.2

0.9

Investicije u fiksni kapital

8.2

6.6

Izvoz roba i usluga

7.8

7.7

Uvoz roba i usluga

6.0

5.8

Doprinos rastu BDP

Finalna domaća tražnja

0.7

1.6

Investiciona potrošnja

1.5

1.3

Lična potrošnja

-0.4

0.1

Državna potrošnja

-0.4

0.2

Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga

0.0

0.1

Kretanje cena

Potrošačke cene(godišnji prosek)

1.5

2.8

Potrošačke cene(kraj perioda)

2.1

3.5

Deflator BDP

1.5

2.6

Kretanja u spoljnom sektoru (%BDP)

Izvoz roba

34.7

36.5

Uvoz roba

-46.4

-47.9

Bilans usluga

2.0

2.3

Saldo dohotka

-4.8

-5.3

Saldo tekućih transfera

9.9

9.7

Saldo tekućeg računa

-4.7

-4.6

Direktne investicije – neto

4.9

4.5

Portfolio investicije – neto

0.1

3.9

Izvor: MFIN

Predviđeni scenario razvoja ukazuje na stratešku orijentaciju Vlade Republike Srbije ka strukturnom prilagođavanju privrede kako bi se obezbedila održiva putanja rasta, zasnovana, pre svega, na povećanju ukupne investicione aktivnosti kroz podsticanje investicija privatnog sektora i izvoza, kao ključnih faktora ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Takođe, rast privatnih investicija je od presudnog značaja imajući u vidu da je pad privredne aktivnosti u prethodnom, kriznom periodu, uticao na smanjivanje potencijalnog BDP kroz gubitak privrednih kapaciteta i znatno pogoršavanje uslova na tržištu rada.

3. Obrazloženje prihoda i primanja budzeta

Prihodi i primanja budzeta za 2016. godinu utvrđena su u sledećim iznosima:

Tabela 3. Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije za 2016. godinu:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

997.427.650.000

1. Poreski prihodi

71

829.500.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

45.400.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

58.300.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

427.000.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

90.800.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

333.300.000.000

– Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.900.000.000

1.4. Akcize

717

254.200.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

136.200.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

90.000.000.000

– Ostale akcize

 

28.000.000.000

1.5. Carine

715

34.800.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.800.000.000

2. Neporeski prihodi

156.562.974.000

Redovni neporeski prihodi

 

73.600.000.000

– Prihodi od imovine

741

12.400.000.000

– Takse

742

14.400.000.000

– Novčane kazne

743

6.000.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.000.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

4.000.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

14.800.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

40.200.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

745

8.000.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

8.200.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

22.400.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

42.762.974.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

19.615.082.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

23.147.892.000

3. Donacije

731,732

11.364.676.000

Budzetom Republike Srbije za 2016. godinu, previđeni su ukupni prihodi u iznosu od 997,4 mlrd dinara, što predstavlja povećanje od 3,4% u odnosu na iznos predviđen poslednjom procenom za 2015. godinu.

Projekcija prihoda u 2016. godini sačinjena je na bazi:

ostvarenih prihoda budzeta Republike Srbije u periodu januar – oktobar 2015. godine i očekivanih prihoda budzeta do kraja 2015. godine;

projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja: BDP i njegovih komponenti, inflacije, deviznog kursa, kretanja spoljnotrgovinske razmene, procene kretanja zaposlenosti i zarada u 2016. godini;

procenjenih daljih efekata mera fiskalne konsolidacije u 2016. godini, indirektno, kroz uticaj na makroekonomski okvir i direktno, kroz uticaj na kretanje pojedinih kategorija prihoda usled izmena u poreskoj politici;

Projekcija prihoda kako opšte države tako i republičkog budzeta usaglašena je sa misijom MMF, u okviru treće revizije aranžmana iz predostrožnosti. Planirani poreski prihodi iznose 829,5 mlrd dinara ili 83,2%, dok neporeski prihodi iznose 156,6 mlrd dinara ili 15,7% ukupnih prihoda budzeta Republike Srbije. Ostatak čine donacije u iznosu od 11,4 mlrd dinara što čini 1,1% ukupnih prihoda. U odnosu na procenjeni iznos prihoda za 2015. godinu, ukupni prihodi za 2016. godinu su veći za 32,5 mlrd dinara ili 3,4%, pri čemu su poreski prihodi povećani za 43,6 mlrd dinara ili za 5,5%, a neporeski prihodi su niži za 16,5 mlrd dinara ili za 9,6%. Rast poreskih i pad neporeskih prihoda posledica su, pored ostalog, izmena u poreskoj politici i pune primene pojedinih mera iz prethodne godine, a sa druge strane isključivanja iz projekcije neporeskih prihoda onih oblika koji su procenjeni kao nestrukturni. Pojedinačno, na strani poreskih prihoda, većina kategorija beleži ujednačen umereni rast osim akciza. Razlozi su redovna zakonska promena visina akciza na cigarete, alkohol i kafu, dodatno povećanje visine akciza na naftne derivate i primena akciza na električnu energiju tokom cele 2016. godine.

Tabela 4: Prihodi i primanja budzeta (u mlrd dinara)

Prihodi budzeta

Procena za 2015

Budzet 2016

Indeks nominalnog rasta/pada

Struktura prihoda 2015, u %

Struktura prihoda budzet 2016, u %

Ukupno

964,9

997,4

103,4

100,0

100,0

Poreski prihodi

785,9

829,5

105,5

81,4

83,2

Porez na dohodak građana

44,1

45,4

102,9

4,6

4,6

Porez na dobit pravnih lica

57,0

58,3

102,3

5,9

5,8

Porez na dodatu vrednost

412,0

427,0

103,6

42,7

42,8

Akcize

230,3

254,2

110,4

23,9

25,5

Carine

33,0

34,8

105,5

3,4

3,5

Ostali poreski prihodi

9,5

9,8

103,2

1,0

1,0

Neporeski prihodi

173,1

156,6

90,4

17,9

15,7

Donacije

5,9

11,4

192,6

0,6

1,1

Mere fiskalne konsolidacije započete u 2015. godini u velikoj meri se nastavljaju i u 2016, uz izvesnu relaksaciju na strani zarada i penzija. Mere konsolidacije u znatnoj meri opredeljuju kretanje makroekonomskih agregata u narednoj godini, pre svega realni rast BDP i privatnu potrošnju. Sa druge strane, mere koje se odnose na kretanje zarada u javnom sektoru i penzija imaju dvostruki uticaj na ukupan nivo prihoda budzeta u 2016. godini (u vidu povećanja ili smanjenja):

kombinacijom mera na strani zaposlenosti i nominalnog iznosa zarada u javnom sektoru opredeljuje se kretanje ukupne mase zarada. Za određene kategorije zaposlenih predviđeno je povećanje nominalnog iznosa zarada u odnosu na 2015. godinu. Sa druge strane, neophodan je nastavak i ubrzanje procesa racionalizacije u javnom sektoru, te je planirana ukupna masa zarada niža u odnosu na 2015. godinu. Konačno, u toku procesa racionalizacije predviđena je isplata otpremnina zaposlenima koji prekidaju radni odnos. Ova tri paralelna procesa deluju na ukupnu masu isplaćenih zarada i kretanje dohotka zaposlenih u javnom sektoru. Kretanje zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru kao rezultat predviđenog ubrzanja privrednog rasta u 2016. delovaće umereno pozitivno na kretanje realnog nivoa privatne potrošnje;

projektovan nivo inflacije zajedno sa kretanjem realnog nivoa privatne potrošnje, dovodi do toga nominalni nivo potrošnje, kao opredeljujući faktor naplate indirektnih poreza, u 2016. godini ima umereni rast;

kretanje zarada u javnom sektoru (bez sredstava za otpremnine) direktno utiče na kretanje nivoa direktnih poreza kao što su porez na zarade, ali i socijalni doprinosi koji, iako nisu deo prihoda budzeta Republike, u značajnoj meri deluju na rashodnu stranu budzeta putem datih transfera;

kretanje zarada u delovima javnog sektora koji se ne finansiraju direktno iz budzeta Republike (lokalni nivo vlasti i javna preduzeća) uticaće na prihodu stranu tako što će predviđena ušteda biti prikazana na prihodnoj strani kao deo neporeskih prihoda;

pretpostavka je da je potrošnja akciznih proizvoda dohodovno neelastična i da je kretanje potrošnje u određenoj meri autonomno od opšteg nivoa potrošnje. Sa druge strane kretanje cena ovih proizvoda direktno i u velikoj meri deluje na obim sivog tržišta. Kod dela akciznih proizvoda kao što su naftni derivati predviđena je izmena akcizne politike, u projekciju prihoda sada su uključeni i prihodi od akciza na električnu energiju, dok se promena visine akciza na duvanske prerađevine odvija prema dinamici predviđenom važećom regulativom;

kretanje profitabilnosti nekih delova javnog sektora opredeljuje uplatu dobiti javnih preduzeća u narednom periodu. Pri projekciji ukupnog nivoa ovih prihoda pošlo se od principa opreznosti i stanovišta da je u projekciju prihoda po ovom osnovu potrebno uključiti samo strukturni i trajni deo ovih prihoda. Početkom 2015. godine uvedena je nova kategorija namenskog prihoda, naknada za obavezne strateške rezerve nafte, koja, u skladu sa potrošnjom derivata, utiče na visinu ukupnih neporeskih prihoda.

Revidirana projekcija prihoda za 2015. godinu i po visini i po strukturi pruža osnovu za projekciju prihoda u narednoj godini. U ovom trenutku, izuzev kod akciza na derivate nafte, nisu predviđene značajne promene u visini ostalih poreskih stopa ili u poreskoj politici generalno. To sa jedne strane omogućava veću pouzdanost u proceni prihoda, jer je uvek potrebno određeno vreme da nove stope počnu da deluju punim intenzitetom i da subjekti poreskog sistema prilagode svoje ponašanje. Takva situacija bila je prisutna i tokom 2015. godine u pogledu ostvarenja projektovanih iznosa prihoda. Očekivano ostvarenje prihoda do kraja 2015. godine, kod određenih kategorija prihoda, prevazilazi iznose planirane originalnim budzetom iz više razloga:

boljeg ostvarenja prihoda u poslednja dva meseca 2014. godine, koja je služila kao baza za projekciju prihoda u 2015. godini;

sporijeg prilagođavanja privatne potrošnje usled: izostanka predviđenog pada privredne aktivnosti i rasta zarada u privatnom sektoru, sporije dinamike racionalizacije broja zaposlenih od planiranog, povećanog priliva po osnovu doznaka iz inostranstva, pojačane kreditne aktivnosti banaka, rasta zarada u privatnom sektoru;

pojačanih mera na suzbijanju sive ekonomije, posebno u oblasti akciznih proizvoda i kontroli tržišta rada. Tokom 2015. godine, prvi put nakon dve uzastopne godine pada od oko 35% kumulativno, ostvario se rast obima legalnog tržišta duvanskih proizvoda. Na tržištu rada došlo je do suprotnih kretanja u domenu prosečne zarade i ukupno isplaćene mase zarada. Jednim delom se taj efekat može objasniti pojačanim kontrolama poslodavaca i radnika koji rade u sivoj zoni. Njihovim ulaskom u legalne tokove dolazi do porasta formalne zaposlenosti, ali na nižem nivou prosečne zarade (prijave na tzv. minimalac), usled čega dolazi do ovakvih efekata. Sledeći korak bi svakako trebale da budu mere koje vode ka realnijem iskazivanju isplaćenih zarada;

znatno boljeg ostvarenja vanrednih neporeskih prihoda koji delom nisu eksplicitno (prihoda po osnovu dobiti i dividendi javnih preduzeća) ili nisu uopšte bili planirani (veća od očekivanih primanja po osnovu naplaćenih potraživanja AOD-a, emisione premije itd.);

podbačaj u naplati poreza na dobit može se objasniti delimično kretanjem deviznog kursa krajem 2014. godine, manjom profitabilnošću prerađivača nafte, usled kretanja na svetskom tržištu, efektima poplava tokom 2014. godine itd.

Kretanja u 2015. godini pružaju osnovu za očekivanje nastavka pozitivnih trendova u kretanju naplate tokom naredne budzetske godine. Bitan aspekt procesa projektovanja prihoda za 2016. godinu je ocena kvaliteta i održivost stepena naplate, kao i uzimanje u obzir samo strukturnih oblika i delova prihoda. U cilju nastavka strukturnog prilagođavanja predviđenog u okviru aranžmana sa MMF, a u okviru njegove treće revizije, dogovorene su dodatne mere na prihodnoj i rashodnoj strani. Dodatna sredstva koja je neophodno ostvariti izmenama poreske politike na prihodnoj strani utvrđena su u iznosu od 6 mlrd dinara. Dodatni prihod obezbediće se povećanjem akciza na naftne derivate do 3 dinara, u zavisnosti od vrste derivata, u odnosu na iznose koji bi važili primenom redovne indeksacije. Razlozi koji su doveli o odluke da se strukturno prilagođavanje vrši povećanjem akciza na naftne derivate su: 1) veća izvesnost naplate u odnosu na druge akcizne proizvode, 2) trenutna i očekivana povoljna kretanja na svetskom tržištu nafte u pogledu budućih cena i 3) manji uticaj ove mere na siromašnije slojeve stanovništva, u odnosu na alternativno rešenje – povećanje stope PDV. Sa druge strane određenu dozu rizika svakako će doneti neizvesnost u punoj proceni efekata nastavka fiskalne konsolidacije na kretanje privatne potrošnje i realnog rasta, kao i dalje promene u obimu sivog tržišta i efikasnosti mera na njegovom suzbijanju.

Porez na dohodak projektovan je u iznosu od 45,4 mlrd dinara i raste 2,9% u odnosu na procenjen iznos u 2015. godini. Učešće ovog poreskog oblika u ukupnim prihodima je nisko i iznosi 4,6%. Rast u ovom iznosu projektovan je u sladu sa izmenama politike zarada u javnom sektoru, predviđenog nivoa racionalizacije broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava i pozitivnim predviđenim kretanjima zaposlenosti i prosečnih zarada u privatnom sektoru, u skladu sa predviđenim oporavkom privredne aktivnosti. Usled niskog učešća republičkog budzeta u raspodeli prihoda od poreza na zarade, efekat rasta prihoda po ovom osnovu neće biti značajan. Veći efekat će se ispoljiti na nivou lokalnih samouprava, kao i kod fondova obaveznog socijalnog osiguranja u vidu rasta prihoda od socijalnih doprinosa. Kretanje prihoda fondova obaveznog socijalnog osiguranja svakako utiče na nivo transfera iz budzeta, dok bi rast prihoda lokalnih samouprava trebalo da bude praćen usklađivanjem rashodne strane njihovih budzeta, u nekoj meri i u sklopu predviđenog procesa racionalizacije broja zaposlenih. Porez na zarade projektovan je u iznosu od 22,5 mlrd dinara. Drugu, polovinu ukupnih poreza na dohodak čine ostali oblici kao što su porez na dividende, porez na prihode od kamata, godišnji porez na dohodak, a od 2014. godine i porez na prihode od zakupa nepokretnosti (koji je ranijih godina bio prihod lokalnih samouprava). U poslednjih nekoliko perioda zabeležen je pad ili stagnacija pojedinih kategorija ovog poreskog oblika, ali je u drugoj polovini 2014. godine došlo do stabilizacije kretanja i blagog oporavka prihoda po ovom osnovu. Jedan od razloga pada ove kategorije su i niži prihodi od poreza na kamate uzrokovani opštim smanjenjem kamatnih stopa i posledičnim padom prihoda po osnovu štednje. Prihodi od dividendi i ostalih oblika poreza na dohodak prate kretanje opšte ekonomske aktivnosti i zarada. Usled toga je u 2016. godini planiran veoma umeren rast ove grupe poreza. Određeni nivo rizika u naplati ovog prihoda postoji ukoliko izostane nominalni rast zarada u privatnom sektoru ili bude niži od predviđenog.

Porez na dobit pravnih lica projektovan je u iznosu od 58,3 mlrd dinara što je nešto više u odnosu na iznos predviđen u 2015. godini, pri čemu učešće ovog poreskog oblika u ukupnim prihodima ostaje nepromenjeno. Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u 2013. godini je povećana stopa poreza na dobit sa 10% na 15%, tako da se u 2014. godini prvi put potpuno efektuiralo povećanje stope. Nakon odličnih rezultata u naplati ovog poreskog oblika u 2014. godini, koji je bio posledica pomenutih izmena u stopama i povoljnih kretanja na polju profitabilnosti privrednih društava (realni rast BDP od 2,6% u 2013. godini), tokom 2015. došlo je do značajnog pada priliva po ovom osnovu. Faktori koji su delovali na takvo kretanje su: opšti pad profitabilnosti kao posledica realnog pada BDP od 1,8% u 2014. godini (velikim delom i kao posledica majskih poplava), nepovoljno kretanje deviznog kursa, kao i uticaj cene nafte na poslovanje domaćeg prerađivača nafte. Izmenama propisa koji regulišu naplatu poreza na dobit iz 2013. godine, predviđeno je značajno ukidanje poreskih olakšica, a najveći dodatni pozitivni efekat po tom osnovu bio je predviđen za 2015. godinu. I pored toga došlo je do pada naplate ovog poreskog oblika što govori o snazi pomenutih negativnih uticaja.

Porez na dodatu vrednost projektovan je u visini od 427 mlrd dinara što predstavlja nominalno povećanje u odnosu na iznos predviđen poslednjom procenom za 2015. godinu. Domaća komponenta procenjena je u iznosu 93,7 mlrd dinara i čini 22% ukupnog PDV, dok je PDV iz uvoza projektovan u iznosu od 333,3 mlrd dinara ili 78% ukupnog PDV. Izmenama regulative u domenu oporezivanja nekih uvoznih dobara (prirodni gas, električna energija) doći će do određene izmene u strukturi između domaće i uvozne komponente u vidu delimičnog smanjenja naplate uvoznog PDV a povećanja domaćeg. Ovako izražena domaća komponenta ne može se koristiti za sagledavanje nivoa potrošnje robe i usluga domaćeg porekla. Ogroman uticaj na kretanje neto domaćeg PDV imaju PDV povraćaji koji se iz tehničkog razloga isplaćuju sa domaće pozicije, bez obzira na razlog njihovog nastanka (investiciona potrošnja, spoljna trgovina, dinamike nabavke i prodaje itd.). Učešće ovog poreskog oblika u strukturi ukupnih prihoda, u 2016. godini, umereno raste i iznosi 42,8%.

Glavna determinanta kretanja PDV je domaća tražnja vođena raspoloživim dohotkom stanovništva. Raspoloživi dohodak kao determinanta potrošnje zavisi od kretanja zarada u javnom sektoru, penzija, socijalne pomoći, kretanja mase zarada u privatnom sektoru i ostalih oblika dohodaka, uključujući i doznake, kao i od nivoa kreditne aktivnosti banaka. Naplata u 2015. biće veća nego što je prvobitno planirano, jednim delom zbog boljeg ostvarenja na kraju 2014. godine koja služi kao baza. Drugi razlozi su: izostanak predviđenog pada privredne aktivnosti i rasta zarada u privatnom sektoru, sporija dinamika racionalizacije broja zaposlenih od planirane, povećani priliv po osnovu doznaka iz inostranstva, pojačana kreditna aktivnost banaka i pojačane mere na suzbijanju sive ekonomije posebno u oblasti akciznih proizvoda. Za 2016. godinu predviđen je umereni nominalni rast privatne potrošnje. Relaksacija mera fiskalne konsolidacije u domenu zarada u javnom sektoru i penzija doprineće rastu raspoloživog dohotka stanovništva, ali sa druge strane zbog paralelnog sprovođenja procesa restrukturiranja i racionalizacije u javnom sektoru, ovi efekti će biti umanjeni. Sa druge strane, viši nivo izdvajanja kroz različite oblike socijalne zaštite na nivou opšte države, umereni nominalni rast zarada i zaposlenosti u privatnom sektoru, usled predviđenog ubrzanja privredne aktivnosti, kretanje doznaka i kreditne aktivnosti za krajnji rezultat imaju nominalni rast privatne potrošnje u narednoj godini.

Dve godine su stope PDV, prvo opšta u 2012. godini, pa posebna u 2014. godini, povećavane. Svaka promena poreskih stopa uvodi određenu distorziju i u strukturi i nivou potrošnje, kao i obimu sivog tržišta i samim tim utiče na efikasnost naplate svih oblika poreza na potrošnju. U početnom periodu se obično pogoršava stepen naplate i ne dolazi do punih efekata novih stopa, ali posle određenog vremena dolazi do uspostavljanja ravnoteže i stabilizacije potrošnje i naplate. Rezultati efikasnije naplate i kontrole poreskih obveznika su prisutni i očekuje se da će taj trend biti nastavljen u narednoj godini, s tim što efekti borbe protiv sive ekonomije nisu eksplicitno dati u projektovanim vrednostima usled opreznosti. Projektovan rast izvoza u narednoj godini dovodi i do rasta povraćaja PDV, i ukoliko u narednoj godini dođe do većeg porasta izvozne tražnje to može uticati na ukupan nivo naplaćenog PDV. Rizici za ostvarenje projekcije PDV u 2016. godini su slični kao i kod poreza na dohodak i odnose se na kretanje zarada u privatnom sektoru, opšti rast privrede, kao i na stepen sive ekonomije, odnosno efikasnosti u njenom smanjenju.

Prihodi od akciza projektovani su ukupnom iznosu od 254,2 mlrd dinara pri čemu se na akcize na naftne derivate odnosi 136,2 mlrd dinara, akcize na duvanske proizvode 90 mlrd dinara i na ostale akcize (uključujući i akcizu na električnu energiju) 28 mlrd dinara. Učešće akciza u ukupnim prihodima iznosi 25,5% i povećava se usled izmena akcizne politike u 2016. godini i nastavka primene naplate akcize na električnu energiju. Projekcija prihoda od akciza sačinjena je na osnovu planiranih izmena akcizne politike, projektovane potrošnje akciznih proizvoda (naftni derivati, duvanske prerađevine, alkohol, kafa i električna energija) i redovnog usklađivanja nominalnog iznosa akciza na pojedinačne proizvode. U okviru mera fiskalne konsolidacije i dostizanja potrebnog nivoa strukturnog fiskalnog prilagođavanja, predviđeno je podizanje akciza na naftne derivate preko iznosa propisanog postojećim propisima. Za 2016. godinu prihodi od akciza na duvan projektovani su u skladu sa dinamikom povećanja akciza predviđenom postojećim zakonskim okvirom. U okviru akcizne politike kod duvanskih proizvoda, u narednom srednjoročnom periodu očekuje se dalje postepeno usklađivanje sa direktivama EU. To podrazumeva donošenje srednjoročnog plana postupnog povećavanja akciznog opterećenja. Kod cigareta ono će biti usmereno kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao EU minimum od 1,8 evra po paklici. Neophodno je da ove promene budu pažljivo dizajnirane, kako bi se izbegle promene u strukturi i obimu potrošnje koje bi ugrozile budzetske prihode, ali i kako ne bi bile suprotne ciljevima javne zdravstvene politike.

Legalno tržište duvanskih prerađevina (paklica cigareta) je u 2013. godini, količinski izraženo, opalo za 20%, a u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu za 15%. U drugoj polovini 2014. godine došlo je do oporavka koji je donekle ublažio ukupnu vrednost pada prodaje na legalnom tržištu sa početka godine. Mere na suzbijanju nelegalne trgovine ovom vrstom akciznih proizvoda su počele da daju rezultate krajem 2014. i tokom 2015. godine. Prema raspoloživim podacima, na kraju prvog polugodišta 2015. godine rast prodaje iznosi oko 17,8%, što predstavlja prvi primer rasta legalnog tržišta nekoliko godina unazad. Ovaj rast ipak nije doneo i istovetne efekte na rast prihoda od akciza. Naime, i pored povećanja specifične akcize po paklici za preko 4 dinara, rast prihoda je bio ili istovetan ili niži od rasta obima prodaje tokom godine. To sugeriše da su proizvođači duvanskih proizvoda cenovnom politikom ublažavali rast akciza i da je istovremeno došlo do preorijentacije potrošača na jeftinije vrste cigareta. Postoji određeni pozitivan rizik za ostvarenje projekcije u 2015. godini, ali zbog mogućnosti da sami proizvođači politikom zaliha krajem godine mogu da utiču na dinamiku uplate, pošlo se od opreznije procene. Za sledeću godinu nije predviđena izmena regulative tako da se poslednji usklađeni iznosi akciza, predviđeni zakonom, usklađuju se ostvarenom inflacijom u 2015. godini. Akcize bi trebalo iznose preko 59 i oko 62 dinara po paklici za prvu i drugu polovinu godine, respektivno. Treba napomenuti da je pre 2013. godine prosečni godišnji pad potrošnje bio prilično ujednačen, iznosio je 2% – 4%, što se može pripisati “prirodnom“ padu potrošnje usled trenda rasta cena duvanskih proizvoda i globalne kampanje protiv konzumiranja duvanskih proizvoda. Pored obima, krajnje je nezahvalno predvideti strukturu legalnog tržišta, cenovnu reakciju proizvođača i druge faktore. U 2016. godini za potrebe projekcije prihoda od akciza, usled opreznosti, predviđen je dalji pad legalnog tržišta duvanskih proizvoda od oko 3% u odnosu na 2015. godinu. Ukoliko dođe do nastavka poboljšanja uslova na tržištu duvanskih proizvoda i smanjenja sive ekonomije postoji određeni pozitivni rizik u pogledu naplate ovog oblika prihoda. Isti pozitivan rizik se javlja i usled moguće bolje realizacije na kraju 2015. godine.

Za razliku od duvanskih proizvoda situacija na tržištu naftnih derivata je znatno manje volatilna. Posle više godina, u 2014. i 2015. godini zaustavljen je i preokrenut trend pada obima legalnog tržišta motornog benzina. Razlozi za to su višestruki: bolja kontrola i efekti markiranja naftnih derivata, slabljenje efekta supstitucije benzina sa tečnim naftnim gasom i približavanje cena motornog benzina cenama u regionu. Potrošnja dizel goriva kontinuirano raste, a tome su, pored ostalog, doprinele i mere ka suzbijanju nelegalne trgovine i uvođenje različitih supstituta ovog goriva za upotrebu u poljoprivredi pod kategoriju akciznih proizvoda. Sa druge strane, potrošnja tečnog naftnog gasa uglavnom stagnira, nakon što je u proteklom periodu dostigla nivo potrošnje motornog benzina. U 2015. godini ostvareni su rezultati u naplati koji su bolji od inicijalno projektovanih delom zbog boljeg ostvarenja na kraju 2014. godine, a delom i zbog izmene u strukturi domaće proizvodnje (domaća i uvozna komponenta), koji su doveli do pada nivoa povraćaja akciza domaćem proizvođaču. U sledećoj godini, usled opreznosti, nije pretpostavljen nastavak rasta potrošnje motornog benzina i dizela, već su za projekciju korišćeni očekivani iznosi potrošnje u 2015. godini. U skladu sa odlukom da se u sklopu nastavka mera fiskalne konsolidacije poveća nominalni iznos akciza, izmenama Zakona o akcizama određeni su novi iznosi za ovu kategoriju akciznih proizvoda. Procenjeno je da će prihodi od akciza na naftne derivate u 2016. godini dostići 136,2 mlrd dinara što daje traženih 6 mlrd dinara efekta u odnosu na prethodno rešenje i 9 mlrd dinara povećanja u odnosu na 2015. godinu. I u ovom slučaju postoji određeni pozitivni rizik po pitanju naplate prihoda ukoliko se nastavi trend rasta tržišta naftnih derivata. Procenjeni ukupan iznos prihoda od akciza na naftne derivate u 2016. godini čini 53,6% ukupnih akciza, odnosno 13,7% ukupnih prihoda.

Prihodi od akciza na alkoholna pića i kafu su projektovani u skladu sa postojećom strukturom potrošnje s tim što su trenutni nominalni iznosi akciza usklađeni sa očekivanom inflacijom u 2015. godini. Tokom 2015. godine uvedena je ad-valorem akciza od 7,5% na vrednosno izraženu potrošnju električne energije. Za 2016. godinu prihod od ove akcize planiran u iznosu od 14 mlrd dinara uzimajući u obzir trenutnu godišnju potrošnju i važeće cene.

Prihodi od carina projektovani su iznosu od 34,8 mlrd dinara, što je po prvi put (u dužem periodu) više u odnosu na očekivan nivo u prethodnoj godini. Glavne determinante za projekciju prihoda od carina su kretanje uvoza i deviznog kursa. U proteklom periodu, međutim, prihodi od carina su se nominalno smanjivali svake godine od 2009. godine, usled primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA i Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i postepenog smanjivanja i ukidanja pojedinih carinskih stopa. Usklađivanje carinskih stopa privedeno je kraju u 2014. godini. U 2015. godini se usled toga po prvi put a u skladu sa kretanjem nivoa i strukturom uvoza, beleži nominalni rast prihoda od carina. Može se pretpostaviti da je i dalje prisutna promena u samoj strukturi i poreklu uvezene robe sa područja sa manjim carinskim opterećenjem. Prihodi od carina u 2016. godini čine 3,5% ukupnih prihoda i 0,8% BDP i može se očekivati da se u budućnosti zadrže na ovom nivou.

Ostali poreski prihodi projektovani su iznosu 9,8 mlrd dinara što je više za 0,3 mlrd dinara u odnosu na 2015. godinu, a ovu grupu čine porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara. U odnosu na ukupne prihode ova grupa poreza je zanemarljivo mala – iznosi 1,0% ukupnih prihoda. Nivo ovih prihoda je relativno stabilan i reakcije na kretanje ekonomske aktivnosti nisu u većoj meri izražene. Na nivou republičkog budzeta najveći deo ovog prihoda je porez na registraciju vozila.

Neporeski prihodi procenjeni su iznosu od 156,6 mlrd dinara, uključujući i prihode indirektnih budzetskih korisnika, što predstavlja smanjenje od 9,6% u odnosu na procenjeni iznos za 2015. godinu. Učešće ove kategorije prihoda u ukupnim prihodima, u 2016. godini, iznosi 15,7%. Razlozi za pad projektovanog iznosa u odnosu na 2015. godinu su isključenje iz 2015. godine (bazne) svih onih prihoda koji se ne smatraju strukturnim tj. trajnim, što se ponajviše odnosi na vanredne kategorije neporeskih prihoda. Neporeski prihodi su vrlo heterogena kategorija sa različitim kretanjima po pojedinim oblicima. Pojedini neporeski prihodi indeksiraju se sa ostvarenom inflacijom u prethodnoj godini, ostali prate promenu u vrednosti osnove na koje se primenjuju i usled toga se koriguju projektovanom inflacijom, dok deo čine jednokratne uplate u budzet (vanredni neporeski prihodi), itd. Redovni neporeski prihodi su različite takse, naknade, kazne, prihodi organa i organizacija i svi ostali prihodi koji se ostvaruju ustaljenom dinamikom tokom godine, u približno sličnim iznosima na mesečnom nivou uz određene sezonske varijacije. Vanredni neporeski prihodi su uglavnom jednokratni, u određenoj meri neizvesni, kako po pitanju iznosa, tako i po pitanju trenutka uplate. Najveći deo ovih prihoda predstavljaju uplate dobiti javnih preduzeća i agencija, dividende budzeta, prihodi po osnovu naplaćenih potraživanja Agencije za osiguranje depozita, emisione premije, itd. Od 2014. značajna stavka vanrednih prihoda je prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru (koji po ovom osnovu uplaćuju javna preduzeća i lokalne samouprave), koja se značajnije povećala u 2015. godini usled drugačijeg obračuna i obuhvata zarada i zaposlenih, dok se u 2016. godini ne menja projektovana vrednost.

Što se tiče projekcije redovnih neporeskih prihoda, ona je smanjena u odnosu na procenjeni iznos za 2015. godinu i iznosi 73,6 mlrd dinara. Razlog za smanjenje je isključivanje iz projektovanog iznosa uplate za 4G licencu (još uvek neizvesna visina moguće uplate u 2016. godini). Kod najvećeg broja stavki ostvarenje u 2015. godini će biti na nivou očekivanog. Pri projekciji za 2016. godinu izuzeti su iz bazne, 2015. godine oni prilivi za koje se smatra da su jednokratni i da se neće ponoviti u narednoj godini (vrlo mali deo), a preostali deo je indeksiran inflacijom iz 2015. ili 2016. godine, u zavisnosti od karaktera samog prihoda. Počevši od 2015. godine u okviru ove grupe neporeskih prihoda nalazi se naknada za obavezne rezerve nafte, koja se plaća po litru naftnih derivata. Procenjeno je da će ovaj iznos dostići 8,5 mlrd dinara u 2016. godini.

Pri projekciji vanrednih neporeskih prihoda beleži se značajnije smanjenje procene u odnosu na očekivani iznos u 2015. godini. Razlog je što se pri proceni najvećih stavki ovih prihoda polazi od njihovog strukturnog nivoa ili nivoa koji se u poslednjih nekoliko godina pokazao kao stabilan. Za 2016. godinu predviđeno je da taj nivo u visini od preko 9 mlrd dinara. Ovaj princip ne prejudicira da do većih uplata po tom osnovu neće doći, niti negira potrebu za plaćanjem od strane subjekata koji tu obavezu imaju. Planiranje fiskalnog okvira, u sklopu sprovođenja aranžmana sa MMF se sprovodi u srednjoročnom periodu i od velike je važnosti sagledavanje strukturnog aspekta prihoda i rashoda sa ciljem preciznog utvrđivanja fiskalne pozicije zemlje u celom periodu. U te svrhe, iz projekcije prihoda isključen je najveći deo dividendi javnih preduzeća, deo prihoda po osnovu potraživanja Agencije za osiguranje depozita ostvaren u 2015. godini, kao i premije po osnovu ponovnog otvaranja emisije hartija od vrednosti. Sredstva po osnovu prihoda od smanjenja zarada u delu javnog sektora predviđena su i u 2016. godini, a planirana izmena u politici zarada ne bi trebalo značajnije da utiče na visinu ovog prihoda. Procenjeno je da će po ovom osnovu biti prikupljeno 22,4 mlrd dinara. Sva napred navedena isključenja prihoda ostvarenih u 2015. godini razlog su i ujedno i objašnjenje za znatno bolji priliv po osnovu neporeskih prihoda u odnosu na planirane u ovoj godini.

Procenjeni iznos prihoda indirektnih budzetskih korisnika (škole, fakulteti, centri za socijalni rad, ustanove kulture itd.) iznosi 42,8 mlrd dinara i povećava se u odnosu na iznos iz 2015. godine za 12 mlrd dinara. Ovako projektovani iznos za 2016. godinu rezultat je boljeg i realnijeg planiranja ovih prihoda, s obzirom da je ranijih godina postojalo značajno odstupanje podataka o konačnom izvršenju i planiranih iznosa.

Očekivani prihod po osnovu donacija iznosi 11,4 mlrd dinara i u odnosu na 2015. godinu povećan je za 5,5 mlrd dinara, između ostalog zato što je predviđena i fiksna tranša u iznosu od 10 miliona evra u okviru sektorske budzetske pomoći EU. Učešće ovog oblika prihoda u ukupnim prihodima budzeta za 2016. godinu iznosi 1,1%.

4. Obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka budzeta

Cilj fiskalne konsolidacije u narednom periodu je snižavanje deficita i zaustavljanje rasta javnog duga i uspostavljanje trenda njegovog opadanja. Radi lakšeg ostvarivanja ovih izazovnih ciljeva prioritet je aranžman sa MMF-om koji bi dao kredibilitet reformama i obezbedio povoljniju poziciju države na međunarodnom finansijskom tržištu.

Prilikom planiranja rashoda i izdataka za svakog budzetskog korisnika, pošlo se od važeće organizacione i funkcionalne strukture, kao i nadležnosti korisnika prema Zakonu o ministarstvima.

Ograničenjima rashoda obuhvaćeni su rashodi i izdaci korisnika koji se finansiraju iz budzetskih prihoda, domaćeg i stranog projektnog zaduživanja.

Uputstvo za pripremu budzeta sadržalo je meru postizanja ušteda u okviru grupe konta koja se odnosi na kupovinu roba i usluga i preduzimanja maksimalnih napora da se te uštede ostvare u odnosu na sredstva predviđena za ove namene u 2015. godini, a da tim pristupom ne bude ugroženo ispunjenje obaveza o redovnosti izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Rashodi i izdaci prikazani po bruto principu obuhvataju pored rashoda i izdataka koji se finansiraju iz opštih prihoda budzeta i one rashode i izdatke koje korisnici budzetskih sredstava finansiraju iz donacija, domaćih i međunarodnih kredita, kao i prihoda koje korisnici ostvare prodajom dobara i usluga i drugih izvora finansiranja.

Tabela 5: Rashodi i izdaci budzeta (u mlrd dinara)

Rashodi budzeta

Budzet 2015

Budzet 2016

Indeks

Struktura rashoda budzet 2015, u %

Struktura rashoda 2016, u %

UKUPNI IZDACI

1.115,7

1.119,2

100,3

100,0

100,0

1.Tekući rashodi

1.033,8

1.042,8

100,9

92,7

93,2

Rashodi za zaposlene

241,2

251,6

104,3

21,6

22,5

Rashodi za korišćenje usluga i roba

92,1

98,0

106,4

8,3

8,8

Rashodi po osnovu otplate kamata

131,1

139,9

106,8

11,7

12,5

Subvencije

80,6

86,0

106,7

7,2

7,7

Donacije stranim vladama

0,0

0,4

0,0

0,0

0,03

Dotacije međunarodnim organizacijama

2,6

3,2

124,1

0,2

0,3

Transferi ostalim nivoima vlasti

67,7

69,6

102,4

6,1

6,2

Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

274,8

260,4

94,7

24,6

23,3

Socijalna zaštita iz budzeta

126,2

116,3

92,2

11,3

10,4

Ostali tekući rashodi

14,8

17,4

119,5

1,3

1,6

Kapitalni izdaci

49,2

42,2

85,9

4,4

3,8

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

30,7

32,0

104,4

2,8

2,9

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

2,1

2,2

104,9

0,2

0,2

Transferi ostalim nivoima vlasti planirani su u ukupnom iznosu od 68.798,7 mil. dinara.

Transferi Autonomnoj pokrajini Vojvodini – Sredstva za pokriće izdataka budzeta Autonomne pokrajine Vojvodine obezbediće se iz dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, iz dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i transferima iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

U narednoj tabeli su prikazana sredstva koja se iz budzeta Republike Srbije usmeravaju budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine (transferi za poverene poslove, namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i dr.), kao i sredstva namenjena za kapitalne izdatke:

u dinarima

Red. broj

Ogran/organizacija

funkcija

zakonski osnov

konto

izvor

2016. god.

TRANSFERI IZ BUDžETA REPUBLIKE

 

 

 

1

Ministarstvo finansija

180

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (nenamenski transfer JLS sa teritorije APV)

463

01

7.705.553.738

2

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

450

Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja

463

01

12.000.000

3

Ministarstvo kulture i informisanja

820

Zakon o kulturi, Zakon o potvrđivanju sporazuma između Savezne Vlade SRJ i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete

463

01

6.000.000

4

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

910

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (osnovno obrazovanje)

463

01

14.940.450.000

5

 

910

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pripremni predškolski program)

463

01

552.474.000

6

 

920

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, (srednje obrazovanje)

463

01

6.178.746.000

7

 

960

Zakon o učeničkom i studenskom standardu, (učenički standard)

463

01

200.000.000

8

 

960

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (studentski standard)

463

01

262.000.000

9

 

940

Zakon o visokom obrazovanju

(visoko obrazovanje)

463

01

5.094.930.000

10

 

910

Otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u osnovnim školama

463

01

69.000.000

11

 

920

Otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u srednjim školama

463

01

33.000.000

12

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

410

Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (Sporazum o preuzimanju od 21.04.2010.g.), Zakon o elektronskim komunikacijama

463

01

2.200.000

13

 

460

Zakon o elektronskim komunikacijama

463

01

2.000.000

14

Komesarijat za izbeglice i migracije

70

Zakon o izbeglicama, Zakon o upravljanju migracijama, Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i IRL

463

01

131.000.000

15

Ministarstvo privrede

410

Sredstva za realizaciju inve4sticionih projekata Bosch (Pećinci) i Hutchinson (Ruma)

463

01

280.000.000

I

SVEGA (od 1 do 15)

 

 

 

 

35.469.353.738

SREDSTVA BUDžETA RS KOJA SE USMERAVAJU NA TERITORIJU APV

 

 

 

16

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

450

Koridor X-izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 od graničnog prelaza „Horgoš” do Novog Sada

511

01

197.000.000

17

 

 

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

511

01

77.265.000

18

 

 

Projekat mađarsko – srpske železnice

511

01

1.114.978.000

19

 

 

Izgradnja graničnog prelaza Batrovci-faza 2

511

01

200.000.000

20

 

 

Rekonstrukcija i modernizacija deonice Stara Pazova-Novi Sad (43 km)

451

01

5.270.000.000

21

 

 

Žeželjev most-Novi Sad

451

01

600.000.000

22

Uprava carina

110

Izgradnja graničnog prelaza Sot

511

01

3.702.000

23

 

 

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

 

01

4.800.000

24

Ministarstvo pravde

330

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

511

01

80.000.000

25

 

 

Rešavanje smeštajnih problema Javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

511

01

100.000.000

26

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

340

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

511

11

200.000.000

27

Ministarstvo kulture i informisanja

820

Radio-televizija Vojvodine

451

01

900.000.000

28

Ministarstvo finansija

110

Sredstva za eksproprijaciju železnice Beograd-Budimpešta

541

01

1.000.000.000

29

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

Sredstva po osnovu subvencija za poljoprivredu

451

01

5.300.000.000

II

SVEGA (od 16 do 29)

 

 

 

 

15.047.745.000

 

UKUPNO (I+II)

 

 

 

 

50.517.098.738

Transferi ostalim nivoima vlasti (jedinicama lokalne samouprave)

U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđen je godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Rashodi za zaposlene

Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Zakonom o budzetskom sistemu i drugim posebnim zakonima.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se ne odnosi na plate izabranih lica u Narodnoj skupštini (narodni poslanici) i Vladi, već se na njih primenjuju odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Na obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativnoj agenciji, Ministarstvu odbrane, kao i za nosioce pravosudnih funkcija (sudije i tužioci) primenjuju se odredbe posebnih zakona.

Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Upravi carina, Poreskoj upravi i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, primenjuju se i posebni propisi (uredbe, pravilnici, odluke i dr.) kojima je regulisan njihov rad.

Masa plata, odnosno zarada, planirana je u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu, odnosno zabranom zapošljavanja, kao i na osnovu osnovica koje su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/14).

Plate, odnosno zarade planirane su u manjem obimu, kao posledica procesa sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih koja će morati da bude sprovedena u 2016. godini, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

U 2016. godini planira se i uvećanje plata zaposlenima u:

Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane za 2%,

ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 4%,

ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 2%,

ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 3%.

U smislu predviđenog smanjenja zaposlenih prilagođene su sve ekonomske klasifikacije u okviru grupe 41 – rashodi za zaposlene.

Prilikom planiranja sredstava za plate pošlo se od postojećeg broja zaposlenih, a ne od broja zaposlenih prema sistematizaciji radnih mesta.

U vezi sa sprovođenjem programa racionalizacije, pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obezbeđena su sredstva u iznosu od 10,7 mlrd dinara na ekonomskoj klasifikaciji 414-Socijalna davanja zaposlenima (i za zaposlene sa APV i KiM), a pri Ministarstvu zdravlja, usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, limit sadrži sredstva u iznosu od 4,4 mlrd dinara na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Za nameštenike nisu planirani dodaci za ostvarene rezultate rada, čije se ograničenje, odnosno procenat od ukupno utvrđenog iznosa za plate, u skladu sa članom 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 i 115/06-ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), propisuje Zakonom o budzetu Republike Srbije.

Kao i u prethodnim godinama, i u budzetskoj 2016. godini, ne treba planirati obračun i isplatu božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike budzetskih sredstava budzeta Republike Srbije i lokalne vlasti, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2016. godini.

U 2016. godini ne mogu se isplaćivati „netransparentni bonusi” (npr. isplata nagrada svim zaposlenima u organu svakoga meseca).

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utvrđene su ukupnom iznosu od 260.373,3 mil. dinara.

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje planiran je transfer iz budzeta Republike u iznosu od 219.800 mil. dinara. Sa razdela Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o crkvama i verskim zajednicama planiran je transfer u iznosu od 260 mil. dinara. Transferi koji se izvršavaju preko razdela Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda, iz tog ministarstva predviđena su sredstva u iznosu od 195.820 mil. dinara, koja učestvuju sa 33.17% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima Fonda za 2016. godinu. Transferima iz Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 23.720 mil. dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima, i to: – članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene zakonom i to za prava utvrđena republičkim i ranijim saveznim propisima; – članom 207. stav 2. Zakona regulisano je da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, obezbeđuju u budzetu Republike.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje planirana su sredstva transfera iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva finansija u iznosu od 4.150 mil. dinara i namenjena su za finansiranje novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Sa Razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nacionalnoj službi za zapošljavanje planiran je transfer u iznosu od 4.800 mil. dinara.

Ova sredstva koriste se za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom, u iznosu od 2.800 mil. dinara i to za programe aktivnog traženja posla, programe dodatnog obrazovanja i obuke, subvencije za zapošljavanje i javne radove. Iz ovih sredstava planira se i isplata posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u iznosu od 2.000 mil. dinara. Pri Budzetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom planirana su sredstva za mere i aktivnosti koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, i to za: mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, procenu radne sposobnosti, podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, subvenciju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugo u iznosu od 550 mil. dinara.

Sa razdela Ministarstva odbrane planirana su sredstva u iznosu od 439,2 mil. dinara kao naknada dela troškova za stanovanje profesionalnim vojnim licima u penziji.

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, sa razdela Ministarstva zdravlja planiran je transfer u iznosu od 7.048 mil. dinara od čega je 668 mil. dinara planirano za troškove zdravstvene zaštite licima koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, 600 mil. dinara planira za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, 1.380 mil. dinara za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, 4.400 mil. dinara usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i 2.434,1 mil. dinara (rekonstrukcija, modernizacija, reorganizacija, unapređenje i dogradnja kliničkih centara, kao i nabavka medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova). Sa razdela Ministarstva finansija planiran je transfer za isplatu prava na zdravstvenu zaštitu u iznosu od 20.852 mil. dinara i 300 mil. dinara po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena preduzeća u procesu privatizacije.

Razvojna pomoć Evropske unije

OBRAZLOŽENjE ZA POTRAŽIVANjE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE UČEŠĆA REPUBLIKE SRBIJE U SPROVOĐENjU FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA SEKTORSKE PROGRAME/PROJEKTE PODRŽANE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EVROPSKE UNIJE (IPA)

Evropska komisija (EK) je za period 2007-2013. godine usvojila finansijski instrument pružanja pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Instrument za predpristupnu pomoć (IPA). Radi se o jedinstvenom pretpristupnom instrumentu za referentni budzetski period, koji zemljama korisnicama treba da pruži podršku pri prelazu iz statusa zemlje potencijalnog kandidata u status zemlje kandidata i dalje, do stupanja u članstvo u EU. Pri tome, struktura IPA jasno artikuliše nameru EU da se u pretpristupnom periodu zemlje (potencijalni) kandidati pripreme za upravljanje fondovima koji će im biti dostupni nakon pristupanja. Naime, pun obim dostupnosti sredstava namenjenih kroz IPA, država u procesu pridruživanja postiže tek kada u dovoljnoj meri uznapreduje prema kopenhaškim kriterijumima (tj. stekne status kandidata) i unapredi sopstvene upravljačke strukture – do akreditacije sistema decentralizovanog upravljanja fondovima EU (Decentralised Management – DM – DM). Otuda se kroz ovaj novi koncept pretpristupne pomoći stalno ima u vidu perspektiva članstva u EU, kada će Republika Srbija biti korisnik Kohezionog i Strukturnih fondova, odnosno punopravno učestvovati u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i koristiti i druge finansijske instrumente koji su na raspolaganju državama članicama.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) strukturiran je u pet komponenti, pri čemu je Republika Srbija u finansijskoj perspektivi 2007-2013 sva dostupna sredstva (punu alokaciju) koristila isključivo kroz prvu i drugu komponentu, na koje se i odnosi predmetno obrazloženje. Za navedeni sedmogodošnji period Republici Srbiji je kroz IPA namenjena podrška od približno 1,1 milijardi EUR. Sredstva su alocirana preko godišnjih paketa projekata/programa koje priprema nacionalna administracija. Nakon formulisanja predloga projekata, nacionalni IPA koordinator i nadležne institucije vrše konsultacije sa Delegacijom Evropske unije u vezi predloženih projekata. Konačna odluka o projektima/sektorskim programima koji se finansiraju, donosi se nakon međuresornih konsultacija u okviru generalnih direktorata Evropske komisije (EK) i odluke IPA komiteta, a pravni osnov za realizaciju podržanih projekata nastaje potpisivanjem odgovarajućeg godišnjeg Finansijskog sporazuma.

Za novu finansijsku perspektivu 2014-2020 Evropska komisija uvela je novi instrument pretpristupne pomoći – IPA II koja je uspostavljena na osnovu Uredbe Saveta ministara i Evropskog parlamenta br. 231/2014 (Regulation (EU) No 231/2014), od 11. marta 2014. godine, uz unošenje određenih novina u proces programiranja. U tom smislu, programiranje ovog instrumenta za period 2014-2020 vrši se, pored ostalog, u skladu sa oblastima politika i sektorima kako su predviđeni u Indikativnom Strateškom Dokumentu Evropske komisije za Republiku Srbiju (2014-2020) koji je usvojen avgusta 2014. godine (Indicative Strategy Paper –ISP). U arhitekturi IPA II ne postoje komponente, već glavne oblasti politika. Za navedeni sedmogodišnji period Republici Srbiji je kroz instrument IPA II namenjeno približno 1,5 milijardi evra. Načini sprovođenja ovog instrumenta su ostali uporedivi sa prethodnom finansijskom perspektivom. Pojam direktnog upravljanja može se uporediti sa centralizovanim upravljanjem u prethodnoj finansijskoj perspektivi i sprovodi se od strane Delegacije Evropske unije. Indirektno upravljanje može označavati upravljanje od strane međunarodnih organizacija ili od strane zemlje korisnika sredstava IPA.

PRVA KOMPONENTA IPA: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA, ZA PROGRAMSKE CIKLUSE IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 – centralizovano upravljanje i deo Nacionalnog akcionog programa IPA 2014 – direktno upravljanje od strane Delegacije EU i indirektno od strane međunarodnih organizacija

Pravni osnov korišćenja IPA za Republiku Srbiju, predstavlja Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 26. decembra 2007. godine. U skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, za odobravanje i sprovođenje predloženih projekata neophodno je obezbediti odgovarajući iznos nacionalnog sufinansiranja projekata. Obaveza sufinansiranja projekata u okviru prve IPA komponente primenjuje se za Republiku Srbiju počev od programskog paketa IPA 2008. Sufinansiranje projekata može biti obezbeđeno iz javnih sredstava (po definiciji EU javna sredstva su: sredstva budzeta, sopstveni prihodi budzetskih korisnika, krediti odobreni državi ili uz državnu garanciju) ili donacija međunarodnih institucija. Pravni osnov korišćenja instrumenta IPA II za Republiku Srbiju predstavlja Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 29. decembra 2014. godine, a koji takođe propisuje obavezne iznose nacionalnog sufinansiranja koje je potrebno obezbediti u sklopu sprovođenja Akcionih programa predviđenih godišnjom alokacijom.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih Zajedica u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2008. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2008, potpisan je 1. aprila 2009. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2008. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 168,641,314 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2016. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 1.204.898 EUR, odnosno 147.600.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

Zbog posledica globalne ekonomske krize i predviđenog manjka u budzetu Republike Srbije, početkom 2009. godine pokrenuti su pregovori između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, o mogućnosti odobravanja direktne budzetske podrške Republici Srbiji, iz sredstava predviđenih u okviru prve komponente nacionalnog IPA programa za 2009. godinu. Budući da su pregovori uspešno završeni, 17. septembra 2009. godine potpisan je „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica u vezi sa Programom budzetske podrške Republici Srbiji u okviru IPA komponente – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2009. godinu”. Ovim Finansijskim sporazumom je 100 miliona evra iz programa IPA 2009 preusmereno na potrebe budzeta Republike Srbije.

Preostali iznos iz Nacionalnog programa za IPA 2009 obezbeđen je za realizaciju projekata u okviru (prve) komponente IPA za 2009. godinu. „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2009. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2009, potpisan je 10. februara 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2009. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 70.551.643 evra. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata, sredstva EU su u potpunosti realizovana. Sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj Nacionalni program su realizovana i neće biti obezbeđivana iz budzeta za 2015. godinu.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2010. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2010, potpisan je 25. maja 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2010. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 174.206.679 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2016. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 2.319.347 EUR, odnosno 284.120.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2011. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2011, potpisan je 22. jula 2011. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2011. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 178.556.810 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2016. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana. radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 18.367 EUR, odnosno 2.250.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije na osnovu koga se sprovodi Nacionalni program za Srbiju u okviru IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2012, potpisan je 20. decembra 2012. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2012. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 171.600.995 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2015. godini, sredstva EU će biti realizovana u iznosu od 11.783.000 evra, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 4.226.678 EUR, odnosno 517.768.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija o Nacionalnom programu za Republiku Srbiju za 2013. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za centralizovano upravljanje”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2013 u režimu centralizovanog upravljanja, potpisan je 31. marta 2014. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2013. godinu za centralizovano upravljanje utvrđen je u maksimalnom iznosu od 33.169.000 evra. Sredstva za nacionalno sufinansiranje ovog programa nisu potrebna.

Finansijski sporazum zaključen između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije sa posebnim uslovima koji se primenjuju na sprovođenje dela akcionog IPA programa za 2014. godinu potpisan je 1. jula 2015. godine i obuhvata Akcione programe koji se sprovode direktno od strane EK kao i od strane međunarodnih organizacija. Ukupna vrednost doprinosa EU predviđena ovim Sporazumom iznosi 30.300.000 evra, kao i 1.000.000 evra nacionalnog sufinansiranja. Imajući u vidu da Sporazum obuhvata modalitete sprovođenja putem ugovora o doprinosu čija je realizacija ostvarena tokom 2015. godine, ukupan doprinos Evropske unije po osnovu ovog sporazuma tokom 2016. godine se procenjuje na 17.934.478 evra, odnosno 2.196.973.555 dinara, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 360.873 EUR, odnosno 44.207.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4. Imajući u vidu da će se Nacionalni akcioni program IPA 2014 sprovoditi putem dva finansijska sporazuma od kojih je potpisan samo već pomenuti sporazum, tabelarni pregled u članu 4 obuhvata i projekte za koje se na osnovu usvojenog Akcionog programa od strane Evropske komisije smatra da će tokom 2015. godine zahtevati izdvajanje sredstava iz nacionalnog budzeta na ime kontribucije Republike Srbije, a koji se sprovode putem direktnog upravljanja od strane Delegacije EU.

Kada je reč o finansijskoj realizaciji odobrenih projekata u režimu centralizovanog upravljanja/ direktnog upravljanja od strane delegacije EU i indirektno od strane međunarodnih institucija, važno je napomenuti da u skladu sa pravilima EU (Uredba o osnivanju IPA, Uredba o sprovođenju IPA, kao i Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica), sredstva koja alocira EU ne prolaze kroz državni budzet. Izuzeci su slučajevi kada se odobrava direktni grant za određeni projekat, kada sredstva mogu da se prenesu na KRT, pri čemu su neophodni kapaciteti da se javne nabavke i upravljanje sredstvima vrši prema pravilima EU. U svim ostalim slučajevima, sredstva se preko posebnih računa usmeravaju direktno za izvršenje projektnih aktivnosti i njima upravlja delegacija Evropske unije u Beogradu, dok će u režimu decentralizovanog upravljanja sredstva biti usmeravana na posebno registrovani račun kojim će upravljati specijalizovana služba formirana u okviru Ministarstva finansija – Sektor za Nacionalni fond.

U skladu sa prethodno iznetim obrazloženjem, članom 4. stav 1. Zakona predviđeno je da u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. godinu – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2015. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 29.717.478 EUR, odnosno 3.640.391.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 8.130.163 EUR, odnosno 995.945.000 dinara.

PRVA KOMPONENTA IPA: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA, ZA PROGRAMSKI CIKLUS IPA 2013, KOJI REPUBLIKA SRBIJA SPROVODI DECENTRALIZOVANO

Evropska komisija je 20. marta 2014. godine donela odluku o prenosu ovlašćenja na Republiku Srbiju za upravljanje sredstvima u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija. U skladu sa Finansijskim sporazumom potpisanim 6. juna 2014. godine između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, a koji se odnosi na Nacionalni program za Srbiju za 2013. godinu u okviru IPA komponente Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, u delu koji se odnosi na decentralizovano upravljanje predviđeno je učešće Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano, u 2016. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 27.999.771 evra, odnosno 3.429.972.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 3.460.057 evra, odnosno 423.857.000 dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2016. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2013. godini, u iznosu od 6.596.242 evra.

IPA II: AKCIONI PROGRAM IPA 2014, KOJI REPUBLIKA SRBIJA SPROVODI INDIREKTNO

Akcioni program IPA 2014 usvojen je Odlukom Evropske komisije od 11. decembra 2014. godine. Očekuje se da Republika Srbija i Evropska komisija do kraja 2015. godine zaključe Finansijski sporazum za Akcioni program IPA 2014, kojim će Evropska komisija poveriti upravljanje sredstvima IPA II, po indirektnom modelu upravljanja.

U okviru Akcionog programa IPA 2014, koji Republika Srbija sprovodi po modelu indirektnog upravljanja, u 2016. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 3.178.481 evra, odnosno 390.954.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 687.722 evra, odnosno 84.246.000 dinara.

U okviru Akcionog programa IPA 2014, u 2016. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2014. godini, u iznosu od 6.563.840 evra.

Spisak svih ekonomskih klasifikacija korišćenih u pripremi ovog zakona o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu i obrazloženje sadržaja pojedinih ekonomskih klasifikacija.

Ekonomska klasifikacija

Naziv ekonomske klasifikacije

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

413

Naknade u naturi

414

Socijalna davanja zaposlenima

415

Naknade troškova za zaposlene

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

417

Poslanički dodatak

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

423

Usluge po ugovoru

424

Specijalizovane usluge

425

Tekuće popravke i održavanje

426

Materijal

431

Amortizacija nekretnina i opreme

432

Upotreba prirodne imovine

435

Amortizacija nematerijalne imovine

441

Otplate domaćih kamata

442

Otplata stranih kamata

443

Otplata kamata po garancijama

444

Prateći troškovi zaduživanja

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

452

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

454

Subvencije privatnim preduzećima

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

465

Ostale dotacije i transferi

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta

481

Dotacije nevladinim organizacijama

482

Porezi, obavezne takse i kazne

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

489

Rashodi koji se finansiraju iz sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

499

Sredstva rezerve

511

Zgrade i građevinski objekti

512

Mašine i oprema

513

Ostale nekretnine i oprema

514

Kultivisana imovina

515

Nematerijalna imovina

521

Robne rezerve

522

Zalihe proizvodnje

523

Zalihe robe za dalju prodaju

541

Zemljište

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

613

Otplata glavnice po garancijama

615

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

621

Nabavka domaće finansijske imovine

622

Nabavka strane finansijske imovine

Obzirom da se u pripremi budzeta, prema Zakonu o budzetskom sistemu, koriste jedinstvene budzetske klasifikacije, propisane Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem i da se budzet, zbog mogućih odstupanja u osnovnim parametrima koji se koriste prilikom planiranja, priprema na trećem nivou ekonomskih klasifikacija, u cilju razumevanja sadržaja tih klasifikacija, bliže se obrazlažu pojedine ekonomske klasifikacije, i to:

Rashodi za zaposlene

411 i 412 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i Socijalni doprinosi na teret poslodavca

Na ekonomskoj klasifikaciji 411 planirane su plate, dodaci i naknade stalno zaposlenih, plate pripravnika, privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 412 planirani su socijalni doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost).

413 – Naknade u naturi

Naknade u naturi – prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markica, parkiranje i dr.

414 – Socijalna davanja zaposlenima

Socijalna davanja zaposlenima sadrže konta za isplate naknada koje idu na teret fondova (porodiljsko bolovanje, bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada drugog stepena), otpremnine prilikom odlaska u penziju i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i dr.).

415 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova za zaposlene na ekonomskoj klasifikaciji 415 (naknade troškova za odvojen život od porodice, naknade troškova za prevoz na posao i sa posla u gotovini, naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.).

416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade (zavisno od broja godina provedenih na radu), nagrade za posebne rezultate rada, naknade članovima komisija.

417 – Poslanički dodatak

Poslanički dodatak na ekonomskoj klasifikaciji 417 isplaćuje se u skladu sa Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora.

Korišćenje usluga i roba

421 – Stalni troškovi

Obuhvataju sledeće troškove:

– troškove platnog prometa i bankarskih usluga;

– troškove usluga komunikacija (fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično);

– troškove osiguranja (imovine, kao šo su: zgrade, vozila i ostala dugoročna imovina i osiguranje zaposlenih);

– troškove zakupa imovine i poslovnog prostora;

– troškove energetskih usluga (usluge za električnu energiju i usluge grejanja);

– troškove komunalnih usluga (usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja, kao što su: zaštita imovine, čišćenja, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, kao što je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i slično).

422 – Troškovi putovanja

Sredstva u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica (ishrane) na službenom putu, troškove prevoza u javnom saobraćaju po službenom poslu, transportne troškove službe i sl; u Vojsci za troškove nagradnog odsustva, naknade za prevoz kod korišćenja odsustva zbog privatnih poslova, odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl, angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske. Takođe, obezbeđuju se sredstva za troškove putovanja učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima i ostali troškovi transporta.

423 – Usluge po ugovoru

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljuju se sredstava za:

– administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge);

– usluge održavanja računara i izrade odgovarajućih softvera;

– usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih;

– usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa ili publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću – usluge reklamiranja, angažovanje produkcijskih kuća za medijske usluge radija i televizije);

– usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge i ostale stručne usluge;

– kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa;

– domaćinstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija);

– angažovanje lica po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl), sistematski pregled zaposlenih;

424 – Specijalizovane usluge

Usluge za potrebe realizacije značajnih projekata iz raznih oblasti, koje nisu standardno klasifikovane u kontnom planu, a pojedinačno se različito (nestandardno) iskazuju kod budzetskih korisnika.

U specijalizovane usluge se klasifikuju, i to:

– poljoprivredne usluge (usluge zaštite životinja i bilja);

– usluge obrazovanja, kulture i sporta;

– medicinske usluge (zdravstvena zaštita po ugovoru, zdravstvena zaštita po konvenciji, usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge);

– usluge održavanja autoputeva, nacionalnih parkova i prirodnih površina;

– usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge, kao i ostale specijalizovane usluge.

Preko ove ekonomske klasifikacije realizuju se projekti Ministarstva nauke u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

425 – Tekuće popravke i održavanja

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje zgrada i opreme, nameštaja, popravke električne i elektronske opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme, kao i popravke i održavanje poslovnog prostora (zidarski, stolarski, molerski, vodoinstalaterski, električarski i sl. radovi); održavanje opreme za poljoprivredu, opreme za očuvanje životne sredine i nauku, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za obrazovanje, sport i kulturu, vojsku, javnu bezbednost.

426 – Materijal

Pod rashodima materijala podrazumevaju se:

– administrativni materijal (kancelarijski materijal, zaštitna ili radna odeća i uniforme);

Sredstva iskazana na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, ne mogu se odnositi na sredstva potrebna za rashode za radnu odeću (odeća i cipele) i službenu odeću, osim u slučajevima da je radna odeća propisana. Pravo na planiranje sredstava za rashode za radnu uniformu (odeća i cipele), službenu odeću, uniforme i zaštitna odela, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe imaju oni državni organi i organizacije koji imaju zaposlene na radnim mestima sa posebnim uslovima rada, i to: poslove inspekcijskog i drugog nadzora; poslove vozača; poslove hidroloških i geodetskih merenja na terenu, avio snimanja, rukovanja fotogrametrijskim instrumentima i laboratorije; poslove vezane za rad na protivgradnim poligonima, radarima i izolovanim meteorološkim stanicama; laboratorijske i druge slične poslove koji se obavljaju hemikalijama opasnim po zdravlje; poslove koji su izloženi stalnoj buci visokog intenziteta koja potiče od uređaja koji se koriste u radu; poslove sudskog i administrativnog izvršenja; poslove arhivskog manipulanta i arhivskog depoa; poslove dostavljača, kurira i spremačica; poslove programera, operatera i organizatora rada na računarima; poslove fizičkog obezbeđenja, protivpožarne zaštite, stražara, čuvara i portira; poslove daktilografa, ložača, perača vozila, telefoniste i zaposlenih u bifeu – restoranu; poslove zaposlenih u štampariji.

– materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (glasila o propisima, stručna literatura i sl;

– materijal za saobraćaj (izdaci za gorivo, benzin, dizel gorivo, mazivo i ostali materijal za prevozna sredstva);

– materijal za domaćinstvo (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi);

– materijal za ugostiteljstvo (materijal za pripremanje hrane i piće);

– materijal za poljoprivredu (hrana za životinje, prirodna i veštačka đubriva, seme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu;

– materijal za očuvanje životne sredine (za meteorološka merenja, za istraživanje i razvoj, testiranje vazduha, testiranje vode, tla i ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku);

– materijali za posebne namene (zastave, plombe za pečatiranje, rezervni delovi, alat i sitan inventar).

Subvencije

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se tekuće i kapitalne subvencije, i to:

– javnom železničkom saobraćaju;

– za vodoprivredu, poljoprivredu;

– ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Ostali rashodi

481 – Dotacije nevladinim organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se dotacije nevladinim organizacijama, i to:

– organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima, dotacije u naturi, Crvenom krstu Srbije;

– sportskim i omladinskim organizacijama (sportskim savezima);

– etničkim zajednicama i manjinama;

– verskim zajednicama;

– ostalim udruženjima građana i političkim strankama.

484 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije) čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Izdaci za nefinansijsku imovinu

511, 512, 513 i 515 – Zgrade i građevinski objekti, Mašine i oprema, Ostale nekretnine i oprema, Nematerijalna imovina

511 – sredstva u okviru ove aproprijacije obezbeđuju se za: kupovinu zgrada i objekata, izgradnju zgrada i objekata, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje (procena izvodljivosti, izrada idejnih projekata i projektne dokumentacije);

512 – saobraćajna oprema (najčešće za automobile, kombije, terenska vozila, kamione, traktore, čamce, brodove helikoptere, avione i sl.); administrativna oprema (nameštaj i ugradna oprema, računarska oprema, mreže za računarsko povezivanje, telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima, telefoni, mobilni telefoni, elektronska oprema, oprema za domaćinstvo – uređaji za restorane i kafe bifee, oprema za obrazovanje i kulturu, medicinska oprema i oprema za vojsku i javnu bezbednost; knjige u biblioteci, umetnička dela, prirodne retkosti i sl;

513 – 515 – ostala osnovna sredstva (kompjuterski softveri, umetnička dela, prirodne retkosti, kultivisana imovina – stoka, višegodišnji zasadi, izdaci za patente i tehnologiju, tehničku dokumentaciju, licence, koncesije, zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava, ostala zaštićena prava i intelektualna svojina, prava korišćenja imovine u tuđem vlasništvu, priključak na telefonske linije i ostala nematerijalna prava).

Nabavka finansijske imovine

621 – Nabavka domaće finansijske imovine

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, krediti ostalim nivoima vlasti, krediti finansijskim institucijama, krediti fizičkim licima i domaćinstvima, krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima, nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala (učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama).

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA PO KORISNICIMA BUDžETA

U budzetskoj proceduri Ministarstvo finansija razmatra zahteve korisnika budzetskih sredstava sadržane u predlozima njihovih finansijskih planova, koji su u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu iskazani na programski način.

Programski budzet raspoređuje budzetska sredstava prema nameni. Ovako predstavljeni rashodi omogućavaju lakše praćenje efekata utrošenih sredstava kao i evaluaciju da li se sredstva troše u skladu sa ciljevima Vlade.

U nastavku slede obrazloženja programskih struktura koje su dostavili budzetski korisnici uz predloge finansijskih planova.

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost Narodne skupštine utvrđena je Ustavom Republike Srbije, a funkcije Narodne skupštine Zakonom o Narodnoj skupštini. Kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština donosi i menja Ustav Republike Srbije, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, raspisuje republički referendum, potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, nadzire rad službi bezbednosti, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine, usvaja strategiju odbrane, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja budzet i Završni račun Republike Srbije na predlog Vlade, daje amnestiju za krivična dela. U ostvarivanju izborne funkcije Narodna skupština bira Vladu, bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira sudije i zamenike javnih tužilaca u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika građana, bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom. U ostvarivanju kontrolne funkcije Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, drugih organa i tela u skladu sa zakonom. Predlog skupštinskog budzeta za 2016. godinu pripremljen je na osnovu zakona i odluka Administrativnog odbora, odnosno Odbora za administrativno – budzetska i mandatno – imunitetska pitanja kojima su bliže uređena prava i obaveze narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine i Uputstva za pripremu budzeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu broj 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine, koje je doneo ministar finansija, na osnovu člana 35. Zakona o budzetskom sistemu.

Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da Narodna skupština ima 20 odbora od čega 18 odbora po 17 članova, Odbor za kontrolu službi bezbednosti 9 članova i Odbor za prava deteta 20 članova, kao posebno radno telo koje čini predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Članovi odbora imaju zamenike članova (član 28. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 23. i 73. Poslovnika). Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom predviđeno je niz prava i obaveza narodnih poslanika od značaja za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela, za čije sprovođenje se u skupštinskom budzetu svake godine obezbeđuju potrebna finansijska sredstva:

(1) Narodni poslanik ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i pisane dokumente u radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi na svom jeziku (član 9. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini);

(2) Sednice odbora mogu se održavati i van sedišta Narodne skupštine (član 42. stav 4. Poslovnika). Za realizaciju ove aktivnosti se svake godine obezbeđuju sredstva u skladu sa Uredbom o troškovima i naknadama državnih službenika i nameštenika;

(3) Odbori imaju mogućnost da održavaju i javna slušanja (član 27. stav 7. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 83. – 84. Poslovnika). Javno slušanje se održava na određenu temu. Na poziv predsednika odbora, pored članova odbora i narodnih poslanika, javnom slušanju mogu da prisustvuju i druga lica;

(4) Odbor može da obrazuje pododbor, a predsednik odbora posebnu radnu grupu (član 27. stav 8. Zakona o Narodnoj skupštini i član 44. stav 6. Poslovnika), u čijem radu mogu da učestvuju naučnici i stručnjaci iz određenih oblasti, u zavisnosti od pitanja koje se razmatra. Članom 27. stav 14. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 43. Poslovnika, utvrđeno je da u radu radnih tela po pozivu mogu učestvovati i naučnici i stručnjaci;

(5) Narodna skupština može da obrazuje privremena radna tela – anketne odbore i komisije (član 27. st. 12. i 13. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 68. – 69. Poslovnika), s tim što se anketni odbor obrazuje iz reda narodnih poslanika, a komisija iz reda narodnih poslanika, predstavnika organa i organizacija, naučnika i stručnjaka;

(6) Predlagač zakona ima obavezu da Narodnoj skupštini, uz predlog zakona, dostavi izjavu i tabelu o usklađenosti tog predloga zakona sa propisima Evropske unije (član 151. Poslovnika). S tim u vezi, u izvršavanju zakonodavne funkcije Narodne skupštine neophodno je narodnim poslanicima i članovima odbora obezbediti stručnu podršku naučnika i stručnjaka. Stručna podrška je neophodna i u praćenju realizacije strategije pridruživanja Evropskoj uniji i predlaganju mera i inicijativa za njeno ubrzavanje u skladu sa Poslovnikom;

(7) Radi održavanja sastanaka narodnih poslanika sa građanima, postoji mogućnost otvaranja kancelarija Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (član 15. stav 4. Zakona o Narodnoj skupštini). U dosadašnjem periodu ova aktivnost se sprovodila uz finansijsku podršku međunarodnih organizacija (USAID, NDI) što opet ne isključuje mogućnost Narodne skupštine da svake godine planira određena sredstava za realizaciju ovog prava.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2101

Politički sistem

0001

Vršenje poslaničke funkcije

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistemPravni osnov:

Ustav Republike Srbije; Zakon o Narodnoj skupštini; Poslovnik Narodne skupštine.Opis:Narodna skupština kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti: donosi i menja Ustav; odlučuje o promeni granice Republike Srbije; raspisuje republički referendum; potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja; odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje; nadzire rad službi bezbednosti; donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije; daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine; usvaja strategiju odbrane; usvaja plan razvoja i prostorni plan; usvaja budzet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade; daje amnestiju za krivična dela; bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata; bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije; bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom; bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera; bira i razrešava Zaštitnika građana; bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom; vrši nadzor nad radom: Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara; službi bezbednosti; guvernera Narodne banke Srbije; Zaštitnika građana; drugih organa i tela u skladu sa zakonom; razmatra predstavke i predloge građana; održava sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (narodni poslanici). Narodna skupština u okvirima svojih nadležnosti ostvaruje međunarodnu saradnju u cilju očuvanja i razvoja mira, dobrosusedskih odnosa i ravnopravne saradnje sa svim narodima i državama sveta (upućivanje stalnih delegacija u parlamentarne skupštine međunarodnih organizacija; razmena delegacija sa međunarodnim organizacijama; učešće narodnih poslanika na konferencijama i savetovanjima; interparlamentarni dijalog i drugi oblici saradnje sa Evropskim parlamentom; pokretanje i učešće na zajedničkim projektima sa predstavničkim telima drugih država, parlamentarnim skupštinama i međunarodnim organizacijama; upućivanje delegacije Narodne skupštine, predsednika Narodne skupštine ili pojedinih narodnih poslanika u posete predstavničkim telima drugih država i prijem delegacija predstavničkih tela drugih država; razmena informacija, drugih materijala i publikacija; obrazovanje poslaničkih grupa prijateljstva).

Ciljevi programa:

Cilj 1: Vršenje nadležnosti Narodne skupštine u skladu sa Ustavom, zakonima i Poslovnikom Narodne skupštine i načelom vladavine prava koje se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih prava

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Unapređenje zakonodavstva, javnih politika i procedura za njihovo sprovođenje, obezbeđenje političke stabilnosti, pravne sigurnosti i stvaranje ambijenta za ekonomski prosperitet Republike Srbije

broj

5

5

5

5

Programska aktivnost: 0001 – Vršenje poslaničke funkcije

Program kome pripada: 2101 – Politički sistem

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije; Zakon o Narodnoj skupštini; Poslovnik Narodne skupštine.Opis:Narodna skupština kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti: donosi i menja Ustav; odlučuje o promeni granice Republike Srbije; raspisuje republički referendum; potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja; odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje; nadzire rad službi bezbednosti; donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije; daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine; usvaja strategiju odbrane; usvaja plan razvoja i prostorni plan; usvaja budzet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade; daje amnestiju za krivična dela; bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata; bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije; bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom; bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera; bira i razrešava Zaštitnika građana; bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom; vrši nadzor nad radom: Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara; službi bezbednosti; guvernera Narodne banke Srbije; Zaštitnika građana; drugih organa i tela u skladu sa zakonom; razmatra predstavke i predloge građana; održava sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (narodni poslanici). Narodna skupština u okvirima svojih nadležnosti ostvaruje međunarodnu saradnju u cilju očuvanja i razvoja mira, dobrosusedskih odnosa i ravnopravne saradnje sa svim narodima i državama sveta (upućivanje stalnih delegacija u parlamentarne skupštine međunarodnih organizacija; razmena delegacija sa međunarodnim organizacijama; učešće narodnih poslanika na konferencijama i savetovanjima; interparlamentarni dijalog i drugi oblici saradnje sa Evropskim parlamentom; pokretanje i učešće na zajedničkim projektima sa predstavničkim telima drugih država, parlamentarnim skupštinama i međunarodnim organizacijama; upućivanje delegacije Narodne skupštine, predsednika Narodne skupštine ili pojedinih narodnih poslanika u posete predstavničkim telima drugih država i prijem delegacija predstavničkih tela drugih država; razmena informacija, drugih materijala i publikacija; obrazovanje poslaničkih grupa prijateljstva).

Ciljevi programa:

Cilj 1: Sprovođenje zakonodavne, kontrolne, izborne i predstavničke funkcije Narodne skupštine

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Narodna skupština je nadležna da poziva članove Vlade na sednicu Narodne skupštine na kojoj se postavljaju poslanička pitanja ili pitanja u vezi sa aktuelnom temom : Da / Ne

pitanja

da

da

da

da

2. Procenat razmatranih predloga zakona na sednicama Narodne skupštine koji sadrže: a) rodnu analizu, b) fiskalnu analizu i c) analizu sa aspekta ljudskih prava a)___ _____%

%

0

5

6

7

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Opšte obrazloženje korisnika:

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, polazeći od ustavno – pravnog položaja Narodne skupštine i potrebe narodnih poslanika da u potpunosti odgovore obavezama u vršenju svoje funkcije, a posebno sa aspekta potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine i uvođenja elektronskog parlamenta, najsavremenijih informacionih, tehnoloških i drugih elektronskih sistema.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2101

Politički sistem

0002

Podrška radu Republičke izborne komisije 

0003

Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:

Zakon o Narodnoj skupštini; Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine;

Poslovnik Narodne.

Opis:Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, i to: priprema i organizuje sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i izrađuje izveštaje, zapisnike i stenografske beleške sa tih sednica; izrađuje tekstove usvojenih zakona i drugih opštih akata, radi objavljivanja; priprema i čuva izvornike zakona i drugih opštih akata koje donosi Narodna skupština; priprema projekcije potrebnih sredstava za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela; obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje; priprema predloge akata i drugih materijala na zahtev narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine; daje usmena i pisana stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, na zahtev narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; obrađuje i prosleđuje predstavke i predloge nadležnom organu i obaveštava njihove podnosioce o tome; prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; organizuje saradnju s predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbeđuje uslove za njihov rad; obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava narodnih poslanika; uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera; obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvenih, materijalno-finansijskih i administrativno-tehničkih poslova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđivanje uslova za stručno, kvalitetno, efikasno i ekonomično obavljanje poslova za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Mera u kojoj zaposleni pružaju stručnu podršku narodnim poslanicima za potrebe istraživanja: Značajna / osrednja / niska

značaj

značajna

značajna

značajna

značajna

2. Narodna skupština aktivno objavljuje informacije o svom radu: značajna / osrednja / niska

objave

značajna

značajna

značajna

značajna

Programska aktivnost: 0002 – Podrška radu Republičke izborne komisije 

Program kome pripada: 2101 – Politički sistem

Pravni osnov:

Zakon o izboru narodnih poslanika; Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine.

Opis:Republička izborna komisija je organ za sprovođenje izbora obrazovan Zakonom o izboru narodnih poslanika. Na osnovu člana 6. Zakona o izboru narodnih poslanika (u daljem tekstu: Zakon), Republička izborna komisija je organ za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine. U skladu sa članom 92. Zakona, Republička izborna komisija vrši popunu upražnjenog poslaničkog mesta, u slučaju prestanka mandata narodnog poslanika pre isteka vremena na koje je izabran. Na osnovu člana 7. Zakona o izboru predsednika Republike, Republička izborna komisija je organ koji sprovodi izbore za predsednika Republike. Na osnovu člana 60. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija je organ nadležan za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija vrši popunu upražnjenog mesta člana nacionalnog saveta nacionalne manjine, u slučaju prestanka mandata člana nacionalnog saveta pre isteka vremena na koje je izabran. Narodna skupština obezbeđuje uslove za redovan rad Republičke izborne komisije, koji podrazumeva eventualnu popunu upražnjenih mesta narodnih poslanika, odnosno članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u slučaju da nekom narodnom poslaniku, odnosno članu nacionalnog saveta prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran. Imajući u vidu da Republička izborna komisija radi u sednicama, aktivnosti Službe Narodne skupštine su usmerene na pripremu i organizaciju sednica Republičke izborne komisije, uključujući i izradu akata proisteklih iz odluka donetih na tim sednicama. Osim toga, Služba Narodne skupštine obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Republičke izborne komisije u cilju izvršavanja zakonskih obaveza kao npr. postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja. Finansijska sredstva planirana za ovu programsku aktivnost planiraju se i za pokrivanje troškova Republičke izborne komisije u skladu sa Odlukom Republičke izborne komisije o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije 02 Broj 120-163/09 od 15. jula 2009. godine.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Stručno, blagovremeno i potpuno izvršavanje poslova neophodnih za nesmetan rad Republičke izborne komisije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u Narodnoj skupštini: _____%

%

25

29

29

100

2. Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u nacionalnim savetima nacionalnih manjina: _____%

%

25

17

17

100

Programska aktivnost: 0003 – Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika

Program kome pripada: 2101 – Politički sistem

Pravni osnov:

Zakon o Narodnoj skupštini; Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine; Poslovnik Narodne skupštine.

Opis:Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, i to: priprema i organizuje sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i izrađuje izveštaje, zapisnike i stenografske beleške sa tih sednica; izrađuje tekstove usvojenih zakona i drugih opštih akata, radi objavljivanja; priprema i čuva izvornike zakona i drugih opštih akata koje donosi Narodna skupština; priprema projekcije potrebnih sredstava za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela; obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje; priprema predloge akata i drugih materijala na zahtev narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine; daje usmena i pisana stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, na zahtev narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; obrađuje i prosleđuje predstavke i predloge nadležnom organu i obaveštava njihove podnosioce o tome; prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; organizuje saradnju s predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbeđuje uslove za njihov rad; obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava narodnih poslanika; uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera; obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvenih, materijalno-finansijskih i administrativno-tehničkih poslova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđivanje kontinuiranog razvoja Službe, otvorenost za uvođenje savremenih tehnologija, jačanje odgovornosti zaposlenih u Službi u cilju blagovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova i stvaranje osnova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Postojanje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u Službi: Da / Ne

postojanje

da

ne

da

da

2. Informacije o radu Narodne skupštine postavljaju se na internet stranici: Da / Ne

identifikacija

da

da

da

da

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije. Uslove za izvršenje funkcije i nadležnosti predsednika Republike obezbeđuju Vlada, ministarstva i drugi državni organi u skladu sa propisima. Da bi predsednik Republike i stručne Službe u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, mogli uspešno da obavljaju aktivnosti i poslove koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2101

Politički sistem

0004

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije; Zakon o predsedniku Republike; Zakon o odlikovanjima Republike Srbije; Zakon o budzetu Republike Srbije; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o platama u državnim organima i javnim službama; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o javnim nabavkama; Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima; Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Opis:Obezbediti nesmetano funkcionisanje poslova sa ciljem adekvatne i kontinuirane podrške u sprovođenju funkcije predsednika Republike. Nadležnosti predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđeno kontinuirano i nesmetano funkcionisanje poslova predsednika Republike

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcije predsednika Republike

%

100

100

100

100

Programska aktivnost: 0004 – Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

Program kome pripada: 2101 – Politički sistem

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije; Zakon o predsedniku Republike; Zakon o odlikovanjima Republike Srbije; Zakon o budzetu Republike Srbije; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o platama u državnim organima i javnim službama; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o javnim nabavkama; Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima; Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Opis:Aktivnosti koje se sprovode u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije predsednika Republike, obavljaju se u okviru Kabineta predsednika Republike i Biroa generalnog sekretara.

U Kabinetu predsednika obavljaju se najsloženiji analitički i savetodavni poslovi koji su neposredno povezani sa funkcijom i nadležnostima predsednika Republike i to u okviru Službe protokola predsednika Republike, Službe za saradnju sa medijima, Kancelarije ordena i Kabinetima savetnika predsednika Republike. Poslovi vezani za kabinet predsednika su: poslovi organizovanja poslovnih sastanaka u Kabinetu predsednika i Kabinetima savetnika predsednika, konferencija, samita i sastanaka predsednika Republike sa stranim državnicima i delegacijama, poslovi pripreme i realizacije službenih putovanja predsednika Republike, savetnika predsednika i ostalih saradnika kako u zemlji tako i u inostranstvu, poslovi informisanja (komunikacija sa medijima, i odnosi sa javnošću), stručna obrada predloga za dodelu i oduzimanje odlikovanja za potrebe Komisije za odlikovanja i obavljanje drugih administrativno-tehničkih poslova. U Birou generalnog sekretara predsednika Republike izvršavaju se poslovi koji se odnose na pripremu i donošenje pravnih i normativnih akata, obrađuju se predmeti koji se odnose na pomilovanja, obavlja se prijem građana i obrađuje predstavke i pritužbe kojima se podnosioci pismenim putem obraćaju predsedniku Republike. Obavljaju se kadrovski, opšti i administrativni poslovi, finansijsko – materijalni poslovi, poslovi koji se odnose na javne nabavke, poslovi vezani za tekuće održavanje zgrade i opreme, poslovne nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala i materijala za posebne namene.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđeno kontinuirano i nesmetano funkcionisanje poslova predsednika Republike

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcija predsednika Republike.

%

100

100

100

100

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, predlaže Narodnoj skupštini zakone, budzet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Predsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade.

Zakonom o Vladi predviđeno je da Predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu, stara se o jedinstvu političkog delovanja Vlade, usklađuje rad članova Vlade, predstavlja Vladu i saziva i vodi njene sednice. Predsednik Vlade može ostalim članovima Vlade davati obavezna uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici Vlade.

Predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe, takođe može imenovati i savetnike. Kabinet vodi šef Kabineta koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade. Šef Kabineta ima pri vođenju Kabineta ista ovlašćenja kao direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0001

Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu predsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: 1) priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; 2) priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; 3) priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; 4) priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijal za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; 5) stara se o saradnji predsednika Vlade s Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; 6) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade. Predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti predsednika Vlade radi ostvarivanja zadataka iz programa Vlade.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stopa realizacije aktivnostiKomentar: Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcije predsednika Vlade (tri najveća zadatka su reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše, razvoj privatnog sektora, konsolidacija budzeta)

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0001 – Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o Vladu, Uredba o Kabinetu predsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi koji su mu odgovorni; priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijal za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine, organizuje sastanke kojima predsednik Vlade predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade. Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe saveta predsednika Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada predsednika Vlade u cilju efikasnijeg ostvarenja glavnih zadataka Vlade u oblasti ekonomije, razvoja privatnog sektora i konsolidacije budzeta

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripremljenih mera kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade kao i broj pripremljenih obaveznih uputstava i obaveznih zaduženja shodno programu i politici VladeKomentar: Reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše zahteva donošenje veoma opsežnog, detaljnog paketa reformskih zakona, koji bi omogućili više investicija i kapitala, razvoj privatnog sektora kroz podsticaje kao i preduzimanje mera koje smanjuju troškove a povećavaju prihode

%

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Unapređenje rada predsednika Vlade u cilju efikasnijeg ostvarenja zadatka u oblasti jačanja međunarodne pozicije Republike Srbije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Organizacija sastanaka kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik VladeKomentar: Jačanje ekonomske i političke pozicije Republike Srbije u međunarodnoj zajednici, promovisanje dobrih veza sa drugim zemljama, Srbija kao multietnička i multikulturna zemlja svesna je da je zaštita manjinskih prava neraskidivo povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje. Takođe, ima pravo i obavezu u odnosu na sopstveno stanovništvo i da kao demokratska država mora da sadrži mehanizme zaštite manjine od zloupotreba većinske vlasti.

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji.Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština.

Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. Predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0002

Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade ; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Prvi potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja Kabineta kroz sprovođenje aktivnosti prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

%

100

100

100

100

Programska aktivnost: 0002 – Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade ; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Prvi potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Razvoj dobrosusedskih odnosa i očuvanje stabilnosti u regionu, dijalog s Prištinom i izgradnja moderne Srbije posvećene očuvanju mira i poštovanju međunarodnog prava.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj realizovanih putovanja u druge države i međunarodne organizacije, sastanci i izveštaji sa sastanaka

broj

50

80

70

70

2. Broj primljenih poseta

broj

40

70

60

60

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Opšte obrazloženje korisnika:

Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0003

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade

Opis:Obezbediti nesmetano funkcionisanje poslova sa ciljem adekvatne i kontinuirane podrške u sprovođenju aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave. Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe potpredsednika Vlade i po njegovom nalogu a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblastima koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršenju; 2) stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje s Kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijal za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0003 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe potpredsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršenju, stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednik Vlade rukovodi potpredsednik Vlade, priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; sarađuje sa kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; priprema i obrađuje materijal za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine, stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država, organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Unapređenje delotvornosti akata potpredsednika VladeKomentar: Uspešna realizacija akata potpredsednika Vlade

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Opšte obrazloženje korisnika:

Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade.

U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove.

Radni odnos u Kabinetu potpredsednika zasniva se na određeno vreme dok traje dužnost potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika koji ne budu zasnovali radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema.Kabinet vodi šef Kabineta koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade. Šef Kabineta ima pri vođenju Kabineta ista ovlašćenja kao direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Šefu Kabineta prestaje mandat s prestankom mandata potpredsednika Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 3. Uredbe o Kabinetu potpredsednika Vlade).

Šef Kabineta može da ima zamenika koga sam predlaže, a koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade. Zamenik šefa Kabineta pomaže šefu Kabineta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0005

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade. Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra , tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja Kabineta kroz sprovođenje aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0005 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. 1. Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstva i posebnih organizacija

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Opšte obrazloženje korisnika:

Potpredsednica Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade.

U članu 27. Zakona o Vlade, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0004

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistemPravni osnov:

Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednicu Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednica Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednica Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednice Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednice Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednica Vlade.

Potpredsednica Vlade obavlja i funkciju ministarke, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministarke.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0004 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstva i posebnih organizaciaja

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.6 – KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji.

Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština.

Odlukom Premijera broj: 035-00-7/2014-01 od 29. aprila 2014. godine definisane su aktivnosti Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije:

1. koordinacija pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji;

2. vođenje i koordinacija procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje Evropskoj uniji i Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju;

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0006

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:

Odluka o izboru Vlade, Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.

Opis:Usmeravanje i usklađivanje rada ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje politike Vlade u oblasti evropskih integracija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Stepen koordinisanosti pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj unijiKomentar: Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcija ministra bez portfelja.

procenat

100%

100%

100%

100%

2. Koordinisanost procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje EU i Nacionalnog programa za integraciju RS u EU.

procenat

100%

100%

100%

100%

3. Puna saradnja sa resornim ministarstvima u sprovođenju evropske reformske agende

procenat

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Pretvaranje prioriteta u pregovorima i usklađivanja sa pravom EU u projekte koji olakšavaju sprovođenje tih prioriteta.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Koordinisanost procesa programiranja Instrumenata za pretpristupnu pomoć i usklađenost nacionalnih prioriteta sa prioritetima utvrđenim u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu.

procenat

100%

100%

100%

100%

2. Koordinisanost saradnje Republike Srbije sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope.

procenat

100%

100%

100%

100%

Cilj 3: Intenzivnija i veća informisanost javnosti o toku pregovaračkog procesa.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećana medijska prisutnost kroz razgovore sa civilnim društvom; organizacija okruglih stolova, panel diskusija.

procenat

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0006 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Odluka o izboru Vlade, Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.

Opis:Aktivnosti ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije definisane su Odlukom predsednika Vlade broj 035-00-7/2014-01 od 29. aprila 2014. godine kojom se ministar bez portfelja za evropske integracije ovlašćuje da usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija kroz: 1. koordinaciju pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji; 2. vođenje i koordinaciju procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje EU i Nacionalnog programa za integraciju RS u EU; 3. koordinaciju procesa programiranja Instrumenata za pretpristupnu pomoć i usklađenost nacionalnih prioriteta sa prioritetima utvrđenim u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu; 4. koordinaciju saradnje Republike Srbije sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstava i posebnih organizacija.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Ostvarena maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstava i posebnih organizacija.

procenat

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.7 – KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA VANREDNE SITUACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0007

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:

Zakon o Vladi; Zakon o vanrednim situacijama.

Opis:Usmeravanje i usklađivanje rada ministarstava i posebnih organizacija u oblasti vanrednih situacija;Realizacija planskih i ostalih akata u identifikaciji i sanaciji klizišta i koordinacija određenim Projektima sanacije klizišta

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje politike Vlade u oblasti delovanja i upravljanja u vanrednim situacijama

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Uspostavljena koordinacija državnih organa u oblasti delovanja i upravljanja u vanrednim situacijama

%

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Koordinacija Projektima za sanaciju klizišta

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje realizacije Projekata za sanaciju klizišta

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0007 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Opis:Aktivnosti Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije:

1. Koordinacija rada državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave u delovanju, proglašavanju i upravljanju vanrednim situacijama;

2. Koordinacija sistema zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća –udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća;

3. Koordinacija vršenja poslova iz okvira nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešća policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju; 4. Koordinacija organizacija i delatnosti civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

5. Koordinacija u oblasti drugih pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

6. Realizacija planskih i ostalih akata u identifikaciji i sanaciji klizišta i koordinacija određenim Projektima sanacije klizišta.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje nacionalnog informacionog sistema za upravljanje u vanrednim situacijama

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Koordinacija rada državnih organa u delovanju i upravljanju vanrednim situacijama

%

100

100%

100%

100%

2. Koordinacija organizacija i delatnosti civilne zaštite na zaštiti od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća

%

100

100%

100%

100%

Cilj 2: Inicijativa za unapređenje sistema za zaštitu od grada

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Promena načina funkcionisanja sistema za zaštitu od grada

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Cilj 3: Koordinacija u oblasti izrade planskih i drugih akata, kao i realizaciji Projekata za sanaciju klizišta

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje realizacije Projekata za sanaciju klizišta

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.8 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Generalni sekretarijat je opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade.

Generalni sekretarijat obavlja i poslove za potrebe Kabineta predsednika i potpredsednika Vlade i pojedine poslove za potrebe službi Vlade ako je to određeno uredbom kojom se osniva služba.

Rad Generalnog sekretarijata zasniva se na Zakonu o Vladi, Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade, Zakonu o državnoj upravi, Poslovniku Vlade, zaključcima i drugim aktima Vlade, na obaveznim uputstvima koje predsednik Vlade daje Generalnom sekretaru i na direktivama Generalnog sekretara.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0008

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

0015

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

4002

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:

Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o deviznom poslovanju, Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade.

Opis:Program obuhvata pripremu akata kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju, stara se o izvršenju akata Vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama, ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom Vlade, obaveštava Vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima oni treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade, stara se o izvršenju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini, obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju s predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državama i međunarodnim organizacijama, obrađuje materijal za sednice Vlade i radna tela Vlade, priprema i prati sednice Vlade i njenih radnih tela i druge sednice u Vladi, stara se o korišćenju sredstava kojima raspolaže Vlada, priprema akte kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju, obavlja i druge poslove za potrebe Vlade, njenih radnih tela i Generalnog sekretara.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje stručnih poslova za potrebe Vlade i radnih tela Vlade

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Uspostavljena koordinacija realizacije informaciono-komunikacionih projekata

%

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Efikasan sistem planiranja i sprovođenja javnih politika

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojena akta Vlade

broj

5725

6000

6000

6000

Cilj 3: Doprinos pregovaračkom procesu pridruživanja Republike Srbije u EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Napredak u sprovođenju akcionih planova u vezi sa pregovaračkim poglavljem u kojima učestvuje Generalni sekretarijat Vlade

da

da

da

da

da

Programska aktivnost: 0008 – Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade.

Opis:Generalni sekretarijat Vlade, kao stručna služba Vlade ima ključnu ulogu u stvaranju neophodnih i adekvatnih uslova za efikasno i kvalitetno obavljanje poslova na pripremi, održavanju i realizaciji sednica Vlade i sednica radnih tela Vlade, kao i sednica povremenih radnih tela Vlade za koje stručne poslove obavlja Generalni sekretarijat, pripremu predloga akata koje Generalni sekretar predlaže za razmatranje na sednici Vlade, pripremanje mišljenja o materijalima za razmatranje na sednici Vlade na zahtev ovlašćenih predlagača, poslovničku obradu materijala za odlučivanje na sednicama radnih tela Vlade i sednici Vlade i poslovničku obradu utvrđenih predloga i donetih odluka Vlade i njihovo dostavljanje Narodnoj skupštini i drugim organima Narodne skupštine.

U Generalnom sekretarijatu Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade, objedinjavanje materijala organa državne uprave radi izrade godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaja o radu Vlade, poslovi pripreme, implementacije i predstavljanja razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija i koordinacija politika i saradnja sa organima državne uprave i međunarodnim institucijama, saradnja sa organima državne uprave na projektima koji se odnose na reformu javne uprave i unapređenje zakonodavnog procesa.

U Generalnom sekretarijatu Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– pripremu i realizaciju državnih poseta najviših stranih zvaničnika, kao i predsednika i članova Vlade Republike Srbije, korespodenciju sa inostranim ambasadama i sa ambasadama Republike Srbije u inostranstvu, saradnju s drugim davnim organima u vezi sa planiranjem i realizacijom poseta;

– obezbeđivanje materijalnih uslova rada kroz izradu finansijskih dokumenata, finansijskih planova i završnih računa za Generalni sekretarijat Vlade, Kabinet predsednika Vlade, Kabinete potpredsednika Vlade, Savet za borbu protiv korupcije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

– ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa članova Vlade, državnih službenika i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, politiku upravljanja ljudskim resursima, regrutovanje, selekciju, izbor i prijem kadrova, izradu dokumenata i evidenciju iz oblasti odbrane;

– postupanje po predstavkama, pritužbama kojima se podnosioci obraćaju predsedniku i potpredsedniku Vlade, postupanje u vezi sa zahtevima za slobodnim pristupom, informacijama od javnog značaja, izradu stenografskih beleški sa sednica Vlade i radnih tela, izradu evidencija pokretne i nepokretne imovine kojom raspolaže Generalni sekretarijat Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Pružena efikasna podrška održavanju sednica radnih tela i sednica Vlade.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. : Broj sednica Vlade

broj

82

100

100

100

2. : Broj sednica radnih tela Vlade

broj

247

250

240

240

3. Procenat sadržinske i formalne usklađenosti materijala koji su dostavljeni za razmatranje na sednici Vlade i broj predloga akata pripremljenih od strane Generalnog sekretarijata Vlade.

broj

2426

2500

2400

2400

Cilj 2: Unapređena koordinacija planiranja, izveštavanja i sprovođenja javnih politika

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojen plan rada Vlade.Komentar:: Usvojen revidiran plan rada Vlade u skladu sa Poslovnikom Vlade, donete Instrukcije za sačinjavanje Plana rada, obrada podataka za plan rada Vlade za sve organe državne uprave (ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade u skladu sa Poslovnikom Vlade) u informacionom sistemu za planiranje i izveštavanje.

da

da

da

da

da

2. Usvojen izveštaj o radu Vlade.Komentar: Donete instrukcije za sačinjavanje izveštaja o radu Vlade.

da

da

da

da

da

3. : Broj učešća u projektima unapređenja javne uprave , zakonodavnog procesa i sprovođenja javnih politika.Komentar:: Rad u radnim grupama projekata (sastanci, izrada komentara, sugestija, akata i dr.)

broj

50

55

54

55

4. Uspostavljen sistem za praćenje realizacije plana rada Vlade.Komentar: Praćenje realizacije normativnog dela plana rada Vlade.

da

da

da

da

da

Cilj 3: Efikasna podrška pregovaračkom procesu pridruživanju Republike Srbije u EU.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Napredak u sprovođenju akcionih planova u vezi sa pregovaračkim poglavljem u kojima učestvuje Generalni sekretarijat Vlade

da

da

da

da

da

2. Broj sastanaka u vezi sa pripremom i sprovođenjem razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija i koordinacije politika i u vezi sa tim saradnja sa međunarodnim institucijama i organima državne uprave

broj

20

22

25

25

Cilj 4: Nesmetano funkcionisanje informacionog sistema Vlade, održavanje i unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. : Broj sednica Vlade, sednica radnih tela Vlade i sastanaka u zgradi Vlade.

broj

729

750

810

810

2. Broj intervencija i unapređenja na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi

broj

1200

1200

1000

1000

3. Broj izdatih sigurnosnih sertifikata korisnicima informaciono-komunikacione infrastrukture i korisnicima informacionog sistema Vlade.

broj

200

220

220

220

Cilj 5: efikasna administracija i upravljanje kao podrška radu Vlade

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj poseta stranih zvaničnika kao i predsednika i članova Vlade .Komentar: Priprema i realizacija državnih poseta najviših stranih zvaničnika, kao i predsednika i članova Vlade Republike Srbije, korespodencija sa inostranim ambasadama u Republici Srbiji i sa ambasadama Republike Srbije u inostranstvu, pribavljanje službenih i diplomatskih isprava, saradnja sa drugim državnim organima u vezi sa planiranjem i realizacijom poseta, vođenje evidencije o nabavljenim i razmenjenim službenim poklonima.

broj

500

500

500

500

2. : Broj pojedinačnih i opštih akata.Komentar: Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa članova Vlade, državnih službenika i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, priprema i izrada opštih i pojedinačnih pravnih akata kao i ugovora koje potpisuje generalni sekretar, planiranje kadrova, regrutovanje, selekcija i izbor i prije kadrova, praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje na radu. Obezbeđenje potrebnih materijalnih sredstava u skladu sa zakonom neophodnim za nesmetan rad zaposlenih i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, poslovi slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite podataka o ličnosti, postupanje po predstavkama, pritužbama, molbama i poslovi njihove obrade, poslovi stenografisanja sednica i radnih tela Vlade.

broj

5000

5500

5500

5600

Programska aktivnost: 0015 – Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Opis:Generalni sekretarijat Vlade za Pregovarački tim obezbeđuje: sredstva za isplatu naknada za rad šefa i članove Pregovaračkog tima, sredstva za službena putovanja, tehničke i druge materijalne uslove za rad

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Uspešno vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izrađenih pregovaračkih pozicija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

broj

1(2014), 2(2015)

32

Cilj 2: Izrađene pregovaračke pozicije koje uključuju rodnu dimenziju

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izrađene pregovaračke pozicije za poglavlja 2, 19 i 23

broj

3

Projekat: 4002 – Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Opis:Ovim projektom doprinosi se unapređenju saradnje Vlade Republike Srbije i UNDP-a kroz podršku ostvarivanja rezultata definisanih Nacionalnim programskim dokumentom za period 2011-2015 i 2016-2020, u određenim oblastima

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Stvaranje uslova za realizaciju prioriteta iz programa saradnje Vlade i UNDP-a

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj realizovanih projekata

100

100

100

100

100

GLAVA 3.9 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Opšte obrazloženje korisnika:

Uloga Kancelarije za saradnju s medijima je da omogući obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, pripremu konferencija za novinare, sastavljanje i slanje saopštenja sa sednica Vlade, učestvovanje u medijskim kampanjama ministarstava i Vlade, koordinaciju sa pr menadzerima ministarstava Vlade Republike Srbije, organizaciju praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje, obaveštavanje strane javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, saradnja sa stranim medijima, vršenje informatičkih i dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, vršenje dokumentacionih poslova za potrebe Kancelarije.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0016

Medijsko praćenje rada Vlade

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima.

Opis:Sprovođenjem ovog programa se omogućava obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi. Poslovi se odnose na pripremu konferencija za novinare, sastavljanje i slanje saopštenja sa sednica Vlade, učestvovanje u medijskim kampanjama ministarstava i Vlade, koordinaciju sa pr menadzerima ministarstava Vlade RS. U delokrugu Kancelarije vrše se i poslovi organizacije, praćenja i izveštavanja o aktivnostima članova Vlade u RS i van zemlje. Pored izveštavanja domaće javnosti o radu Vlade, Kancelarija kroz saradnju sa stranim medijima informiše i stranu javnost o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Medijsko praćenje rada Vlade

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj izdatih saopštenja i obaveštenja o radu VladeKomentar: Blagovremeno obaveštavanje javnosti o radu Vlade i ministarstava

broj

1005

1020

1050

1120

Programska aktivnost: 0016 – Medijsko praćenje rada Vlade

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima.

Opis:

Ova programska aktivnost obuhvata aktivnosti kao što su: organizovanje snimanja sastanaka u zgradi Vlade (Premijer i članovi Vlade sa zvaničnicima), koordinaciju sa PR menadzerima ministarstava Vlade Republike Srbije, organizovanje otvorenih sednica Vlade, tematskih sednica Vlade, prezentacija, okrugli stolovi, kampanje, organizaciju praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje, obaveštavanje strane javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, saradnja sa stranim medijima, vršenje informatičkih i dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, interno informisanje članova Vlade, vršenje dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, izrada godišnjih legitimacija za predstavnike domaćih i stranih medija (dopisništava), organizovanje izjava članova Vlade u Vladi Srbije i na drugim lokacijama ( prilikom poseta, javnih nastupa, otvaranja skupova…). Odeljenje za internet kancelarije za saradnju s medijima dnevno uređuje i ažurira trojezičnu zvaničnu internet prezentaciju Vlade Republike Srbije, na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku informacijama u elektronskoj formi o aktivnostima, radu i inicijativama Vlade i njenih ministarstava, kao i dokumentima koje Vlada usvaja i zakonima koje predlaže. To podrazumeva izradu i obradu vesti, izveštaje sa konferencija i informacija o aktivnostima predsednika, potpredsednika i članova Vlade, njenih ministarstava, kancelarija i službi pojedinačno, kao i njihovo sistematizovanje i postavljanje na sajt u adekvatnom obliku u cilju ispunjavanja kriterijuma dostupnosti i transparentnosti rada izvršne vlasti prema najširoj domaćoj i inostranoj javnosti. Takođe, obuhvata i sve administrativne poslove (pravne i materijalno-finansijske) koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje Kancelarije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno organizovanje konferencija za novinare

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izdatih saopštenja i obaveštenja o radu VladeKomentar: Svakodnevno se povećava broj izveštaja koje naša Pres služba izdaje posle održanih konferencija za novinare

broj

1005

1020

1050

1120

2. broj konferencija za novinare

broj

210

230

250

330

Cilj 2: Medijsko praćenje rada Vlade na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj službenih putovanja u inostranstvuKomentar:: 480 službenih putovanja u inostranstvo kao bazna vrednost.Planira se u narednim godinama još veća aktivnost u inostranstvu, tako da će se povećati i broj službenih putovanja, a time i aktivnost novinara Pres službe .

broj

480

500

500

500

2. broj službenih putovanja u zemljiKomentar: Komentar: 200 službenih putovanja u zemlji je bazna vrednost i u narednim godinama će se povećati ova aktivnost, a time i aktivnost novinara pres službe i aktivnost novinara Pres službe .

broj

200

230

250

330

Cilj 3: Blagovremeno ažuriranje zvaničnog sajta Vlade Republike Srbije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj ukupno postavljenih vestiKomentar: Komentar:7253 postavljenih vesti na sajtu Vlade je bazna vrednost koja će se povećavati u skladu sa aktivnostima Vlade.

broj

7253

8000

8500

9000

2. Broj objavljenih dokumenata koje Odeljenje za internet ažurira i postavi na sajt Vlade.Komentar:Komentar:527 objavljenih dokumenata koje Vlada donosi, a Odeljenje za internet ažurira i postavi na sajt Vlade.

broj

527

650

700

750

GLAVA 3.10 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinisanjem rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, koji se odnose na:

• koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji;

• koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora;

• koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom;

• koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji;

• koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, u saradnji i uz obaveštavanje Ministarstva spoljnih poslova;

• praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome;

• pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije;

• koordinaciju međunarodne razvojne pomoći;

• koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava međunarodne pomoći;

• praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne razvojne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta;

organizaciju procesa ocenjivanja sprovođenja IPA programa;

• obavlja poslove rukovodioca operativne strukture i nacionalnog tela za programe prekogranične i transnacionalne saradnje;

• učestvuje u zajedničkim odborima za praćenje i usmerava rad zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rad zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije;

• koordinira instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija;

• praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji;

• koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije;

• informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva;

• saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji;

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije.Opis:

Efikasna koordinacija organa državne uprave u procesu pristupnih pregovora sa EU, praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prevođenje pravnih tekovina EU, stručna i administrativna podrška pregovaračkom timu, upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU i obuka državnih službenika u vezi procesa integracija i pravnih tekovina EU.

Priprema opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Kancelarije; sprovođenje postupaka javnih nabavki; staranje o kadrovskim kapacitetima i razvoju kadrova Kancelarije; pripremanje, izvršavanje i izveštavanje o sprovođenju finansijskog plana Kancelarije; vođenje evidencija i staranje o nabavci opreme, kancelarijskog materijala itd.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasna koordinacija organa državne uprave u procesu pristupnih pregovora sa EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojene pregovaračke pozicije ili akcioni planovi za ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkih poglavlja od strane Vlade Republike SrbijeKomentar:Polazne osnove se izrađuju i prezentiraju na sastancima bilateralnog skrininga

Broj

2 (2015.)

6

10

15

2. Broj održanih sastanaka tela za praćenje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)Komentar:SSP predviđa održavanje sastanaka tela za SSP jednom godišnje, naizmenično u Beogradu i Briselu, sa izuzetkom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje koji se uvek održava u Briselu ili Luksemburgu. Ova tela su osnovni mehanizam praćenja napretka Srbije u toku pregovora nakon otvaranja pregovora 21.1.2014.

Broj

10(2015.)

12

12

12

3. Dostavljeni prilozi Republike Srbije za godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu pristupanja

da/ne

da(2015.)

da

da

da

Programska aktivnost: 0001 – Koordinacija procesa evropskih integracija

Program kome pripada: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije.

Opis:Davanje mišljenja na Izjave o usklađenosti i Tabele usklađenosti sa propisima EU u svim oblastima prava EU; koordinacija i priprema kvartalnog izveštaja o sprovođenju NPAA-a; godišnja revizija NPAA, administrativno tehnička priprema sastanaka u okviru sprovođenja SSP-a, uključujući simultano prevođenje na sastancima; izrada mesečne informacije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija; učešće u pregovaračkim grupama u poglavljima 1-35; prevođenje dokumenata za potrebe procesa pristupanja; kao i koordinacija svih ostalih aktivnosti u procesu evropskih integracija.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Uspešna koordinacija procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj datih mišljenja na Izjave o usklađenosti i Tabele usklađenosti sa propisima EU

Broj

400 (2015.)

400

400

400

Cilj 2: Izrada kvartalnih izveštaja o sprovođenju NPAA

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izrađeni kvartalni izveštaji o sprovođenju NPAA-a

Procenat

100 (2015.)

100

100

100

Cilj 3: Usvojena godišnja revizija NPPA

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojena godišnja revizija NPAA-a

Procenat

0 (2015)

100

100

100

Programska aktivnost: 0005 – Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

Program kome pripada: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije.

Opis:

Priprema nacionalne verzije pravnih tekovina EU je obaveza svake države kandidata, a ujedno i preduslov za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Radi ostvarenja tog cilja (prevođenja 350 000 strana pravnih tekovina EU) neophodno je postaviti standardizovan i koherentan sistem za koordinaciju prevođenja koji će kako tehnički tako i stručno zadovoljiti uslove za izvršenje ovog zahtevnog zadatka.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Priprema nacionalne verzije pravnih tekovina EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj prevedenih i redigovanih strana pravnih tekovina EU

Broj

107500 (2015.)

144500

179500

209500

2. Broj standardizovanih termina – stručnih izraza

Broj

16500 (2015.)

21500

28500

38500

Programska aktivnost: 0006 – Administracija i upravljanje

Program kome pripada: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije.

Opis:Priprema opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Kancelarije; sprovođenje postupaka javnih nabavki; staranje o kadrovskim kapacitetima i razvoju kadrova Kancelarije; pripremanje, izvršavanje i izveštavanje o sprovođenju finansijskog plana Kancelarije; vođenje evidencija i staranje o nabavci opreme, kancelarijskog materijala itd.

Programska aktivnost: 0007 – Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija

Program kome pripada: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EUPravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracijeOpis:

Ova programska aktivnost obuhvata sprovođenje redovnih dnevnih aktivnosti u cilju informisanja javnosti o procesu pregovora Srbije o članstvu u EU i eventualnim problemima na tom putu. Porast svesti o neophodnosti ispravne informisanosti o evropskoj integraciji i značaju obuke doprinosi uspešnom jačanju državne uprave i pripremi administrativnih kapaciteta za predstojeće otvaranje poglavlja i procesa pregovaranja o pristupanju Srbije EU. U periodu 2016 – 2018. obuka će se organizovati prevashodno za članove pregovaračkih grupa u sklopu pripreme za postskrining aktivnosti, a potom će se usmeriti na pripremu za otvaranje pregovaračkih poglavlja, poklanjajući posebnu pažnju prioritetima iz NPAA i Godišnjeg izveštaja EU o napretku Srbije u evropskim integracijama. U 2016. godini nastaviće se obučavanje članova pregovaračkih grupa za pripremu pregovaračkih pozicija za preostala pregovaračka poglavlja, a potom će se obuka usmeriti na organizovanje seminara za potrebe izrade akcionih planova i otvaranje pregovaračkih poglavlja. Priprema administrativnih kapaciteta za pregovarački proces se obavlja i kroz programe stažiranja u institucijama EU i zemljama članicama EU.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Podizanje nivoa informisanosti i razumevanja o procesu pristupanja Srbije EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat ispitanika koji podržavaju članstvo Srbije u EU

Procenat

49 (2015.)

52

52

52

2. Procenat ispitanika koji podržavaju reforme koje se sprovode na putu ka EU

Procenat

71 (2015.)

75

75

75

3. Broj obučenih učesnika obuke o EU koji nisu državni službenici

Broj

20 (2015.)

30

40

50

Cilj 2: Unapređeni administrativni kapaciteti za pregovore sa Evropskom unijom

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj obučenih državnih službenika

Broj

392 (2015.)

400

410

410

2. Broj obučenih državnih službenica

Broj

870 (2015.)

886

1006

1006

3. Broj realizovanih stažiranja

Broj

10 (2015.)

7

8

9

Projekat: 4001 – Analitička podrška pregovorima sa Evropskom unijom

Program kome pripada: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Pravni osnov:

Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Savezne Republike Nemačke o tehničkoj saradnji, Sporazum o sprovođenju između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u vezi sa projektom tehničke saradnje „Podrška pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji”, Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Posebni sporazum između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) za sprovođenje Finansijskog sporazuma.

Opis:Za delotvorno vođenje pregovora o pristupanju EU od ključnog značaja je analitička podrška pregovaračkom timu/šefu pregovaračkog tima (PT/ŠPT), posebno u pogledu finansijskih aspekata ovih procesa. Imajući u vidu ulogu KEI u pružanju stručne, administrativne i tehničke podrške radu PT i vođstvo pregovaračke grupe za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata KEI će uspostaviti Radnu grupu za finansijsku analitičku podršku za pristupanje EU (FAP-RG). FAP-RG će biti uspostavljena sa sledeća dva specifična cilja: 1) Podrška KEI u obezbeđivanju potrebne finansijske ekspertize za PT/ŠPT u procesu pripreme akcionih planova i pregovaračkih pozicija, tokom procesa pregovora o pristupanju o pojedinačnim poglavljima i u pregovorima o paketu finansijske pomoći. Posebna pažnja će se posvetiti doslednosti finansijskih aspekata pregovaranja sa NPAA i drugim strateškim dokumentima od značaja za pristupanje EU; 2) Podrška KEI analitičkim i finansijskim procenama i ekspertizom koje su potrebne za delotvorno vođenje pregovora o pristupanju EU u segmentu poglavlja 22.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Podrška KEI u obezbeđivanju potrebne finansijske ekspertize za PT/ŠPT

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Razvijena metodologija za proveru koherentnosti pregovaračkih pozicija od strane Pregovaračkog tima

da/ne

ne

da

2. Razvijena metodologija za proveru koherentnosti multisektorskih strateških i planskih dokumenata i njihovih finansijskih projekcija (ERP, NPAA, IPA, Pregovaračke pozicije) od strane KEI

da/ne

ne

da

3. Izrađena publikacija o analitičkoj podršci u pregovorima o pristupanju EU

da/ne

da

Cilj 2: Podrška KEI analitičkim i finansijskim procenama i ekspertizom koje su potrebne za delotvorno vođenje pregovora o pristupanju EU u segmentu poglavlja 22

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Razvijen model simulacije finansijskih tokova između budzeta EU i Srbije

da/ne

ne

da

Program: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Pravni osnov:

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. Godine

Opis:Program obuhvata sve aktivnosti koje Kancelarija za evropske integracije obavlja u vezi sa planiranjem, programiranjem, praćenjem i izveštavanjem o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, a posebno u svojstvu tehničkog sekretarijata Nacionalnog IPA koordinatora, korišćenjem programa prekogranične saradnje, kao i sprovođenjem projekata čiji je korisnik Kancelarija za evropske integracije, a koji se finansiraju iz IPA sredstava.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređeno planiranje/programiranje međunarodne razvojne pomoći

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Ukupan iznos odobrene bespovratne međunarodne pomoći Republici SrbijiKomentar:Obzirom na kašnjenja u pripremi odgovarajuće regulative i strateških dokumenata EU u vezi sa novim instrumentom pretpristupne pomoći EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020, moguće je da će odobravanje dela sredstava iz alokacije za 2014 godinu kasniti i da će sredstva biti odobrena 2015 godine, čime bi bazna vrednost indikatora bila za odgovarajući iznos manja u 2014, a ciljana vrednost veća u 2015 godini.

Broj

300 mil.evra (2014.)

300

300

300

Cilj 2: Poboljšana usklađenost razvojne pomoći sa nacionalnim prioritetima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat donacija unetih u ISDAKON IS u odnosnoj godini koji podržava mere definisane u dokumentu „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć”Komentar:Bazna vrednost za 2014. godinu je uneta na bazi trendova i precizno će biti utvrđena na kraju godine.

Procenat

90(2014)

92

93

95

2. Procenat ugovorenih od ukupno raspoloživih EU sredstava po programu prekogranične saradnje u skladu sa nacionalnim prioritetima

Procenat

75(2014.)

76

76

77

Programska aktivnost: 0001 – Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine.

Opis:Programska aktivnost obuhvata izradu/reviziju nacionalnog planskog dokumenta za usmeravanje sredstava međunarodne pomoći i učestvovanje u izradi donatorskih strategija pomoći Srbiji. Takođe, programska aktivnost obuhvata i izradu Akcionog plana za programiranje IPA i njegovo sprovođenje, što uključuje definisanje godišnjih akcionih programa i projekata za finansiranje iz IPA i sredstava razvojne pomoći, pripremu i zaključivanje međunarodnih sporazuma i ugovora o razvojnoj pomoći, kao i stručno usavršavanje zaposlenih za obavljanje tih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređeno planiranje međunarodne pomoći u skladu sa zahtevima sektorskog pristupa

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Revizija dokumenta „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć”

da/ne

da (2014.)

da

da

da

Cilj 2: Sproveden godišnji proces programiranja EU pomoći

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Pripremljeni sektorski planski dokumenti

da/ne

da (2015.)

da

da

da

2. Pripremljen akcioni program za finansiranje iz godišnje alokacije IPA

da/ne

da(2015.)

da

da

da

Programska aktivnost: 0002 – Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine.

Opis:Programska aktivnost obuhvata redovno godišnje izveštavanje o razvojnoj pomoći, uspostavljanje sistema i sprovođenje procedura za praćenje sprovođenja IPA sredstava po sistemu za decentralizovano/indirektno upravljanje, ažuriranje i održavanje baze podataka o razvojnoj pomoći- ISDAKON IS, praćenje sprovođenja programa/ projekata finansiranih sredstvima razvojne pomoći kao i stručno usavršavanje zaposlenih za obavljanje tih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Omogućena dostupnost podacima o realizaciji međunarodne pomoći Srbiji zainteresovanim stranama.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Ažurirana i održavana baza podataka o razvojnoj pomoći – ISDAKON IS

da/ne

da(2014.)

da

da

da

2. Sačinjen Godišnji izveštaj o realizaciji međunarodne razvojne pomoći u prethodnoj godini

da/ne

da(2015.)

da

da

da

Cilj 2: Funkcionalan sistem za praćenje sprovođenja IPA programa prema pravilima za decentralizovano/indirektno upravljanje

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Godišnji Akcioni plan za praćenje IPA – pripremljen i sproveden

da/ne

ne (2015.)

da

da

da

Programska aktivnost: 0004 – Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Stvaranje pravnog i strateškog osnova za realizaciju i upravljanje pomoći EU iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u cilju unapređenja teritorijalne saradnje , promociju i izveštavanje o programskim aktivnostima institucija na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za upravljanje i/ili pripremu i sprovođenje programa/projekata. Uspostaviti povoljno okruženje za efikasno sprovođenje programa i projekata finansiranih sredstvima programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Jačanje kapaciteta institucija na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za upravljanje i/ili pripremu i sprovođenje programa/projekata.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje teritorijalne saradnje , promocije i izveštavanja o programskim aktivnostima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojen godišnji izveštaj o sprovođenju programa

Broj

8 (2015.)

8

8

8

Cilj 2: Efikasno sprovođenje programa i projekata finansiranih sredstvima programa prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izrađeni prijavni paketi za prijavljivanje projekata

Broj

0(2014.)

3

4

5

2. Broj predloženih projekata za finansiranje

Broj

0(2014.)

25

40

40

3. Broj relevantnih institucija uključenih u sprovođenje programa

Broj

15(2015.)

20

30

30

Programska aktivnost: 0005 – Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Programska aktivnost „Sprovođenje projekata IPA komponente I čiji je korisnik KEI” je fokusirana na realizaciju projekata u skladu sa pravilima decentralizovanog/indirektnog sistema upravljanja IPA sredstvima. Decentralizovano upravljanje je jedan od načina upravljanja fondovima EU u kome akreditovana nacionalna tela obavljaju poslove koji se odnose na programiranje, ugovaranje, sprovođenje, vršenje plaćanja, kao i praćenje i vrednovanje usvojenih godišnjih nacionalnih programa;

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno praćenje i sprovođenja projekata finansiranih iz IPA u nadležnosti KEI

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Dostavljeni sektorski (SMR) / projektni izveštaji (PMR) PAO-u i NIPAK-u na kvartalnom nivou

Procenat

100(2015.)

100

100

100

Projekat: 4002 – IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za

pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

40 (2015.)

70

72

75

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

50(2015.)

50

60

70

Projekat: 4003 – IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

60(2015.)

80

85

90

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

50(2015.)

50

60

70

Projekat: 4004 – IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

60(2015.)

65

70

75

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

50(2015.)

50

60

70

Projekat: 4005 – IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

0(2015.)

60

65

70

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava.

Procenat

0(2015.)

50

60

70

Projekat: 4006 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

0(2015.)

70

72

75

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

0(2015.)

50

60

70

Projekat: 4007 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

0(2015.)

60

65

70

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

0(2015.)

50

60

70

Projekat: 4008 – Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

0(2015.)

70

72

75

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

0(2015.)

50

60

70

Projekat: 4009 – Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Efikasno korišćenje i apsorpcija sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Procenat

0(2015.)

60

62

67

2. Procenat razlike između potraživanih i konkursom dostupnih EU sredstava

Procenat

0(2015.)

40

45

60

Zajednički projekat: 7020 – IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Pravni osnov:Uredba o sprovođenju IPA II br. 447/2014

Opis:Projekat: Podrška za učešće u programima EU se prema budzetu i procesu sprovođenja deli na 2 rezultata:1. Ojačana odgovornost i obaveze, kao i povećano učešće Srbije u programima EU, uključujući jačanje razmene sa zemljama članicama EU2. Ojačani i pripremljeni kapaciteti nacionalnih kontakt tačaka, nadležnih organa Vlade i potencijalnih aplikanata za učešće u programima Unije

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Poboljšana apsorpcija fondova EU programa kroz jačanje kapaciteta srpske administracije i potencijalnih korisnika u upravljanju i sprovođenju

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj održanih treninga za NKO i odgovarajuća državna tela odgovorna za upravljanje i koordinaciju EU programa

Broj

0(2015.)

10

11

2. Poboljšanje u oblastima pisanja i upravljanja projektima i pripremi budzeta potencijalnih podnosioce projekta za EU programe

da/ne

da

da

Zajednički projekat: 7030 – IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

Program kome pripada: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći.

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), zaključen 29. novembra 2007. godine. Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Projekat: Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 se prema budzetu i procesu sprovođenja deli na:

1.Nealocirana sredstva namenjena realizaciji različitih ugovora

2.Ugovor o uslugama za pripremu investicionih projekata

3.Ugovor o uslugama za podršku IPA programiranju, obukama i pripremi projektne dokumentacije4.Ugovor Beograd-Priština

Kako je Kancelarija za evropske integracije zadužena za sprovođenje Ugovora o uslugama za pripremu investicionih projekata i Ugovora o uslugama za podršku IPA programiranju, obukama i pripremi projektne dokumentacije, ciljevi se odnose samo na realizaciju navedenih ugovora.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Ojačani tehnički i administrativni kapaciteti srpske administracije u procesu evropskih integracija i efikasno upravljanje i apsorpcija pretpristupnih fondova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripremljenih projekata kroz IPA 2013 u skladu sa Metodologijom za izbor prioriteta i infrastrukturnih projekata i sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Broj

0(2015.)

0

0

2

GLAVA 3.11 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Savet za borbu protiv korupcije je stručno-savetodavno telo Vlade Republike Srbije osnovano Odlukom Vlade. Zadatak Saveta je da sagledava aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi Republike Srbije mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

Savet prati primenu i sprovođenje antikorupcijskih zakona, učestvuje u izradi antikorupcijskih propisa, kao i primenu drugih propisa sa stanovišta borbe protiv korupcije, analizira probleme u primeni propisa i dostavlja Vladi mišljenja i predloge za izmene i dopune radi ispravljanja uočenih nedostataka i unapređenja institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. U okviru svojih aktivnosti Savet naročito radi na analizi fenomena krupne i dominantne korupcije, o kojima pravi izveštaje koje dostavlja Vladi, sa preporukama kako da se uspostave mehanizmi za rešavanje uočenih problema. Savet organizuje konferencije i savetovanja sa domaćim i međunarodnim stručnjacima i strukovnim udruženjima, i održava stalan kontakt sa javnošću preko sredstava javnog informisanja, putem svoje internet prezentacije i preko kancelarije Saveta u Nemanjinoj 11 koja prima i obrađuje predstavke građana i udruženja o pojedinačnim slučajevima koji ukazuju na mogućnost korupcije.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1601

Borba protiv korupcije

0001

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1601 – Borba protiv korupcije

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Odluka Vlade Srbije o osnivanju saveta.

Opis:Savet sagledava aktivnosti u borbi protiv korupcije, predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za sprovođenje propisa i drugih akata. Savet prati primenu i sprovođenje antikorupcijskih zakona. Savet naročito radi na analizi fenomena korupcije i dominantne korupcije o kojima pravi izveštaje i dostavlja Vladi sa preporukom kako da se reše uočeni problemi. Savet organizuje konferencije i savetovanja sa domaćim i međunarodnim stručnjacima i održava stalni kontakt s javnošću. Pored navedenog Savet obrađuje predstavke primljene od pravnih i fizičkih lica i prosleđuje ih nadležnim institucijama na postupanje. Savet prati sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Smanjenje korupcije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izveštaja o korupciji za koje su pokrenute aktivnosti od strane nadležnih organa

broj

5

6

6

6

2. Odnos podnetih izveštaja i pokrenutih postupaka

%

100%

100%

100%

100%

Programska aktivnost: 0001 – Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

Program kome pripada: 1601 – Borba protiv korupcijePravni osnov:Odluka Vlade Srbije o osnivanju saveta.

Opis:Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, predloži Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za sprovođenje propisa i drugih akata.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje predloga zakona i postojećeg zakonskog okvira u cilju efikasnije borbe protiv korupcije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj podnetih inicijativa za unapređenje postojeće regulative

broj

3

3

3

3

2. Učešće na seminarima, skupovima i panelima

broj

10

10

10

10

3. Broj zaključaka sa sastanaka sa kontakt tačkama.

broj

4

4

4

4

Cilj 2: Unapređenje sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj analiza aktivnosti kontakt tačaka

broj

100

100

100

100

2. Broj izveštaja pripremljenih za Vladu o Strategiji za borbu protiv korupcije

broj

4

4

4

4

Cilj 3: Unapređenje mera Vlade za smanjenje korupcije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izveštaja o fenomenima sistemske korupcije na osnovu predstavki i sopstvene inicijative.

broj

5

6

6

6

2. Broj predstavki upućenih nadležnim institucijama

broj

180

200

200

200

GLAVA 3.12 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost Službe za upravljanje kadrovima je da pruži kontinuiranu podršku reformi državne uprave u skladu sa principima profesionalizacije, depolitizacije, racionalizacije i modernizacije utvrđenim Strategijom reforme državne uprave, kao i da obezbedi primenu i dalji razvoj utvrđenih standarda i procedura u procesima koji čine upravljanje ljudskim potencijalima, a u skladu sa članom 158. Zakona o državnim službenicima i Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

0606

Podrška radu organa javne uprave

0001

Razvoj ljudskih resursa

0002

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

0003

Administracija i upravljanje

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0606 – Podrška radu organa javne uprave

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Pravni osnov:Zakon o državnim službenicima, Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima, Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika.

Opis:Služba za upravljanje kadrovima obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga: oglašava interne konkurse za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i interne i javne oglase za popunjavanje položaja u organima i stara se o pravilnom sprovođenju postupka; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donetog kadrovskog plana; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima; Služba organizuje stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa donetim programima opšteg stručnog usavršavanja; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Rodno ravnopravno unapređivanje kadrovskog potencijala u organima državne uprave

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj realizovanih programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika

količina

1

4

4

4

2. Broj korisnika usluga Službe za upravljanje kadrovima u vezi sa razvojem karijereKomentar:Broj korisnika usluga Službe za upravljanje kadrovima u vezi sa razvojem karijere.

broj korisnika usluga

30

100

150

200

3. Prosečna ocena zadovoljstva državnih službenika pojedinim aspektima postupka ocenjivanjaKomentar:Nivo zadovoljstva ocenjivanih državnih službenika sprovedenim postupkom ocenjivanja izražen na petostepenoj skali

ocena od 1 do 5

3,59

3,6

3,62

3,64

Cilj 2: Unapređivanje rada jedinica za kadrovske poslove u organima državne uprave

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procena pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa kvalitetnim opisima radnih mestaKomentar:u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

procenat

80

85

90

95

2. Predlog kadrovskog plana za budzetsku godinuKomentar:izrađen predlog kadrovskog plana u saradnji sa organima

količina

1

1

1

1

3. Broj korisnika informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovimaKomentar:U odnosu na postojeći broj organa.

procenat

70

85

85

92

Programska aktivnost: 0001 – Razvoj ljudskih resursa

Program kome pripada: 0606 – Podrška radu organa javne uprave

Pravni osnov:Zakon o državnim službenicima, Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika.

Opis:Nakon usvajanja opštih programa stručnog usavršavanja državnih službenika za tekuću budzetsku godinu razvijenih u skladu sa horizontalnim potrebama u državnoj upravi, u skladu sa godišnjim i mesečnim planom obuka, realizuju se obuke za državne službenike i osigurava kvalitet obuka praćenjem i evaluacijom obuka; zaposleni u Službi aktivnostima u vezi sa razvojem karijere omogućiće državnim službenicima da primenom različitih instrumenata za razvoj karijere utvrde sopstvene potencijale za razvoj i ojačaju kapacitete potrebne za napredak u karijeri. Obuke i instruktaže u oblasti ocenjivanja treba da doprinesu ujednačavanju postupka ocenjivanja na nivou svih organa državne uprave i treba posebno da ojačaju svest zaposlenih o ocenjivanju u funkciji razvoja zaposlenih.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Rodno ravnopravno unapređivanje kapaciteta državnih službenika

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj realizovanih obuka i drugih oblika stručnog usavršavanjaKomentar:Ministar nadležan za poslove državne uprave donosi programe opšeg stručnog usavršavanja državnih službenika, po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta, a Služba organizuje stručno usavršavanje u skladu sa donesenim programima.

količina

161

163

165

167

2. Opšta ocena obukaKomentar:Opšta ocena obuka predstavlja prosečnu ocenu aspekata obuke od strane učesnika (način rada predavača, efikasnost organizacije obuke, korisnost dobijenih materijala, produktivnost diskusije, primenljivost novostečenih znanja i veština u radu)

ocena od 1 do 5

4,50

4,6

4,6

4,6

Cilj 2: Sprovođenje aktivnosti za razvoj karijere državnih službenika

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj državnih službenika koji su koristili usluge u vezi sa razvojem karijere

broj

90

480

600

720

2. Nivo zadovoljstva državnih službenika koji su koristili usluge u vezi sa razvojem karijereKomentar:Ocena zadovoljstva uslugama izražena na petostepenoj skali

ocena od 1 do 5

3,50

3,80

4,00

4,20

Cilj 3: Unapređivanje postupka ocenjivanja državnih službenika

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj konsultacija sa jedinicama za kadrove organa državne uprave za pravilno postavljanje radnih ciljeva i izradu izveštaja o ocenjivanju zaposlenih

broj

20

40

50

60

2. Broj obučenih ocenjivača za sprovođenje postupka ocenjivanja

broj

70

100

130

150

3. Nivo zadovoljstva ocenjivanih postupkom ocenjivanjaKomentar:Služba je pripremila i sprovešće online anketu među zainteresovanim državnim službenicima kako bi izmerila nivo zadovoljstva postupkom ocenjivanja u njihovom organu

ocena od 1 do 5

3,59

3,6

3,62

3,64

Programska aktivnost: 0002 – Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

Program kome pripada: 0606 – Podrška radu organa javne uprave

Pravni osnov:Zakon o državnim službenicima, Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima.

Opis:Podizanje nivoa stručne osposobljenosti zaposlenih u jedinicama za ljudske resurse u organima državne uprave za delotvorno obavljanje poslova u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima; obezbeđivanje uslova za efikasan rad saveta i komisija

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje stručne pomoći zaposlenima u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa kvalitetnim opisima radnih mestaKomentar:u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

procenat

80

90

95

97

2. Procenat realizovanih konsultacija sa predstavnicima organa u postupku davanja mišljenja na pravilnik organaKomentar:u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

procenat

30

15

10

10

Cilj 2: Efikasno planiranje kadrovskih potreba u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Predlog kadrovskog plana za budzetsku godinuKomentar:izrađen predlog kadrovskog plana u saradnji sa organima

broj

1

1

1

1

2. Procenat usklađenih nacrta kadrovskih planova organa usklađenih sa propisimaKomentar:u odnosu na propisan broj organa

procenat

20

40

50

60

3. Procenat usklađenih pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu sa donesenim kadrovskim planom.Komentar:u odnosu na propisan broj organa

procenat

85

95

95

97

Cilj 3: Stručna podrška efikasnom sprovođenju postupka odabira kadrova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat sprovedenih konkursnih postupaka u kojima se koriste različiti metodi selekcije u odnosu na ukupan brojKomentar:Različite metode selekcije odnose se na psihotest, test znanja, simulaciju, pisani rad i drugo, pored obaveznog razgovora. Izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu je ograničeno novo zapošljavanje do 2015.

procenat

45

50

55

60

2. Rezultati sprovedene ankete i izrađene smernice za unapređenje postupkaKomentar:Rezultati ankete se odnose na zadovoljstvo članova konkursnih komisija kvalitetom postupka selekcije izraženo na petostepenoj skali.

ocene od 1 do 5

3,85

3,90

3,95

4,00

3. Procenat testiranih kandidata psihometrijskim testovima u odnosu na ukupan broj kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku

procenat

30

35

40

45

Cilj 4: Kvalitetno pružanje stručno-tehničke i administrativne podrške za efikasan rad saveta i komisija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izrađenih akata nakon efikasno pripremljenih i održanih sednica Visokog službeničkog saveta

broj

76

460

360

360

2. Procenat izrađenih odluka Žalbene komisije VladeKomentar:Odluke donose Veća Žalbene komisije Vlade nakon pripremljenih i održanih sednica

procenat

96,09

102,5

102,5

102,5

3. Broj izrađenih zapisnika o radu konkursnih komisija nakon uspešno pripremljenih i održanih sednica konkursnih komisijaKomentar:Efikasan rad konkursnih komisija za popunjavanje položaja

broj

78

750

650

650

Cilj 5: Stručna i blagovremena informatička podrška u upravljanju ljudskim resursima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Odnos podataka u informacionom sistemu Centralne kadrovske evidencije sa stvarnim brojem zaposlenih u organima ( u %)Komentar:Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

procenat

60

80

85

90

2. Procenat korisnika informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovima u odnosu na propisan broj organaKomentar:Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

procenat

70

85

90

92

3. Procenat pruženih konsultacija korisnicima informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovima.Komentar:Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

procenat

100

100

100

100

Programska aktivnost: 0003 – Administracija i upravljanje

Program kome pripada: 0606 – Podrška radu organa javne uprave

Pravni osnov:Zakon o državnim službenicima, Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima.

Opis:U Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove Službe za upravljanje kadrovima obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu internih opštih akata; pripremu predloga finansijskog plana Službe; zakonito, namensko i ekonomično trošenje budzetskih sredstava; izradu i realizaciju planova o izvršenju budzeta; materijalno-finasijske i računovodstvene poslove; pravne i stručne poslove u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa i ostvarivanjem prava i obaveza iz rada i po osnovu rada državnih službenika i nameštenika; pripremu godišnjeg plana javnih nabavki; sprovođenje i realizaciju postupaka javnih nabavki; pripremu nacrta kadrovskog plana Službe; stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju; izradu mesečnih izveštaja u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika; u Sektoru za analitičke poslove obavljaju se poslovi informatičke podrške zaposlenima u Službi za upravljanje kadrovima; direktor rukovodi radom Službe, pomoćnici direktora organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad unutrašnjih jedinica Službe

GLAVA 3.13 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Opšte obrazloženje korisnika:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa realizuje politiku Vlade RS u svim oblastima društvenog života. Budući da se radi o opštinama koje su strateški važne za Republiku Srbiju, Služba Koordinacionog tela, u saradnji sa drugim državnim organima realizuje programe i projekte sa ciljem sveukupnog razvoja ovih opština. Kako su ove opštine devastirane u centralnom delu Južne Srbije, sa visokom stopom nezaposlenosti i privredne nerazvijenosti, te je jedan od osnovnih ciljeva ekonomsko osnaživanje ovih opština sa dugoročnim efektima. Takođe programi i projekti koje realizuje Služba Koordinacionog tela imaju za cilj i razvoj obrazovanja, zdravstva, očuvanje i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kulture i civilnog sektora.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1501

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

0001

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

0002

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1501 – Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Sektor: 15 – Ekonomska i razvojna politika

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu.

Opis:

Težište programa usmereno je na program socijalno ekonomskog oporavka i privrednog oživljavanja, sa ciljem da se na najneposredniji način zadovolje osnovne potrebe i reše egzistencijalni problemi građana koji žive na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Razvoj opština i unapređenje infrastrukture,

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat izgrađenih i rekonstruisanih ulica, broj izgrađenih i adaptiranih školskih, zdravstvenih i verskih objekata

iznos

220000000

250000000

262419000

268354000

Cilj 2: Unapređenje kvaliteta života građana uz poštovanje ljudskih, manjinskih i verskih prava i sloboda

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj primalaca materijalne pomoći

%

16

25

20

20

Cilj 3: Povećanje broja učenika i studenata albanske i romske nacionalnosti

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. stipendije

%

60

70

70

75

Programska aktivnost: 0001 – Infrastrukturni i ekonomski razvoj

Program kome pripada: 1501 – Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu.

Opis:Sredstva namenjena za projekte koja se odnose na stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje i sl.)

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje kvaliteta života stanovnika na ove tri opštine

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj kilometara izgrađenog puta

km

30

35

40

45

2. procenat izgrađenih objekata

%

10

15

20

25

3. broj realizovanih subvencija

broj subvencija

21

18

16

16

4. broj dodeljenih učeničkih i studentskih stipendija

broj stipendija

329

340

329

309

5. broj podržanih medijskih projekata na konkursima

broj

10

10

8

9

Programska aktivnost: 0002 – Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

Program kome pripada: 1501 – Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Službe.

Opis:Sredstva su namenjena za projekte iz oblasti školstva, zadovoljenje kulturnih potreba kroz različite projekte i programe naročito za decu i mlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasniji rad službe

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Saradnja sa međunarodnom zajednicom

broj sastanaka

15

20

25

30

2. Broj održanih manifestacija po nalogu KT

broj

10

20

15

15

3. Doneto preko 50 odluka

broj

50

40

10

10

Cilj 2: Unapređenje nastave na srpskom i albanskom jeziku

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj prevedenih materijal i knjiga

broj

200

230

250

270

GLAVA 3.14 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Avio-služba Vlade je služba Vlade Republike Srbije koja je osnovana radi obavljanja poslova koje se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade Republike Srbije.

Pored pružanja usluge avio prevoza Avio-služba Vlade vrši i poslove održavanja i obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti svojih vazduhoplova.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0011

Letačka operativa

0012

Tehnička operativa

0013

Plovidbenost vazduhoplova

4001

Izgradnja hangara i pratećih objekata

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistemPravni osnov:Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade.

Opis:Program podrazumeva pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, kao i usluge prevoza vazduhoplovima za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima. Usluge prevoza vazduhoplovima Služba pruža sa dva vazduhoplova, Falcon 50, koji je star 32 godine, sa 12 sedišta i Learjet 31A, koji je star 22 godine, sa 5-6 sedišta u skladu sa performansama aviona, zavisno od destinacije. Zbog godina proizvodnje navedenih vazduhoplova i zbog ispunjavanja uslova neophodnih za letenje u evropskom vazdušnom prostoru, veoma je skupo njihovo održavanje i modifikacije. Sistem održavanja vazduhoplova propisan je od strane proizvođača i odobren od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koji vrši i kontrolu održavanja vazduhoplova. Sistem održavanja aviona zahteva i redovno menjanje komponenti po isteku resursa posle određenog vremena, odnosno naleta.

Ističemo, da je Avio-služba Vlade, integralni deo sistema vazdušnog saobraćaja, što znači da može uspešno funkcionisati samo na principima na kojima je uspostavljen taj sistem. Veoma često, ovi principi se ne podudaraju sa principima na kojima je organizovana državna uprava i to je čini specifičnom u odnosu na druge organe uprave.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Bezbedno , blagovremeno kontinuirano i kvalitetno pružanje usluga prevoza vazduhoplovima.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat realizovanih letova u odnosu na zahtevane letove

procenat

95%

97%

98%

99%

Programska aktivnost: 0011 – Letačka operativa

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:Zakon o vazdušnom saobraćaju i sva podzakonska akta doneta u skladu sa navedenim zakonom, kao i interni akti: Program za obezbeđivanje letenja, Operativni priručnik.

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva obavljanje poslova koji se odnose na: planiranje, pripremu, izvršavanje letačkih zadataka i njihovo operativno praćenje; obuku i trenažu letačkog i kabinskog osoblja, školovanje i sve oblike stručnog usavršavanja; izradu svih vrsta operativnih i drugih planova; predlaganje optimalnog rešenja za razvoj flote i modifikacija, obradu performansi aviona, izradu analiza i uputstava u vezi sa tehnikom letenja i bezbednosti vazdušne plovidbe; pripremu, obradu i evidenciju dokumentacije u vezi sa letom; koordinaciju sa svim službama na aerodromu po pitanju prihvata i otpreme putnika, aviona i posada; održavanje kontakta s naručiocem leta u smislu preciziranja detalja i promena koje se javljaju pre i u toku izvršenja zadatka; ostvarivanje saradnje sa organom uprave nadležnim za civilno vazduhoplovstvo i drugim sličnim organizacijama u cilju unapređenja vlastitog sistema rada i uvećanja bezbednosti letenja.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđenje dovoljnog broja osposobljenih/obučenih posada.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Odnos broja nerealizovanih letova usled nedovoljnog broja posada u odnosu na broj zahtevanih letova.

procenat

10%

10%

7%

5%

2. Procenat povećanja obučenih pilota/posada

procenat

100%

100%

20%

20%

Programska aktivnost: 0012 – Tehnička operativa

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Priručnik organizacije za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova /CAME/, priručnik organizacije za održavanje vazduhoplova/MOE/.

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, izvršavanje tehničkih zadataka i njihovo operativno praćenje; izvođenje servisnih i periodičnih pregleda aviona, motora, zamenu kružećih delova, otklanjanje neispravnosti na avionu, radioničko održavanje komponenti, održavanje opreme, alata i zemaljskih sredstava; izradu, ažuriranje i vođenje tehničke dokumentacije aviona, praćenje statusa aviona, motora i kružećih delova, naloga za plovidbenost i servis biltena; saradnju sa proizvođačima aviona i ovlašćenim servisima i kontrolu izvođenja radova; koordinaciju sa svim službama na aerodromu po pitanju prihvata i otpreme aviona uključujući putnički servis; sistem bezbednosti i zdravlja na radu; skladištenje robe, planiranje i izvođenje protiv požarne zaštite objekata, sredstava i ljudi i primena mera za bezbednost i zaštitu na radu; planiranje školovanja i obuke, sprovođenje planova i programa obuke vazduhoplovno tehničkog osoblja, vršenje kontrole i analize, primenu zakona iz oblasti vazdušne plovidbe, ostvarivanje saradnje sa organom uprave nadležnim za civilno vazduhoplovstvo i drugim sličnim organizacijama u cilju unapređenja vlastitog sistema rada.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Održanje projektovanog nivoa pouzdanosti aviona iz flote Avio službe Vlade

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj otkazanih letova u odnosu na broj realizovanih letova zbog tehničkih problema

procenat

5%

4%

3%

2%

Programska aktivnost: 0013 – Plovidbenost vazduhoplova

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Avio-službi Vlade.

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva poslove koji se odnose na nabavku dobara (mlazno gorivo, motorno gorivo, ketering, rezervni delovi, potrošni materijal, alat, inventar, HTZ oprema, službena odeća i obuća, kancelarijski materijal, računarska oprema, elektronska oprema, komunikaciona oprema, zakup opreme za saobraćaj, stručna literatura i druga dokumentacija za potrebe vazduhoplovnog osoblja), nabavka usluga ( popravka i održavanje aviona i avionskih komponenti, osiguranje vazduhoplova, osiguranje zaposlenih, osiguranje i registracija vozila, carinsko zastupanje i špediterski poslovi, spoljnotrgovinski poslovi, obuka letačkog i tehničkog osoblja, usluge prevođenja, knjiženja, lekarski pregledi vazduhoplovnog osoblja, odleđivanje aviona, klimatizacija aviona, kalibraža alata i opreme, održavanje protivpožarnih aparata, održavanje računarske opreme, hendling u zemlji i inostranstvu), kao i poslove obračuna troškova na službenom putovanju ( troškovi dnevnica, smeštaja i prevoza), provere, kontrole i plaćanja taksi za prelete i ostale pravne i finansijske poslove neophodne za realizaciju navedenih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Nesmetan i kontinuiran rad Letačke i tehničke operative.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj otkazanih letova zbog neobezbeđivanja opštih uslova za plovidbenost vazduhoplova

broj

4

3

2

1

Projekat: 4001 – Izgradnja hangara i pratećih objekata

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

Pravni osnov:

Zaključak Vlade.

Opis:Zaključcima 05 Broj: 464-4652/2011 od 16.06.2011. godine i 05 Broj: 464-7960/2011 od 20.10.2011. godine, Vlada je odlučila:

– da se Avio-služba Vlade odredi za korisnika na objektu Hangar SIV-a i Aneksa I, – da se pribave u svojinu Republike Srbije, a za potrebe Avio-službe Vlade, nepokretnosti putem izgradnje i to: Hangar II, Aneks II (tehnički aneks), platforma i rulna staza, – da se sredstva potrebna za pribavljanje ovih nepokretnosti, u iznosu od 40.000.000,00 dinara obezbede Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.12 – Avio-služba Vlade, funkcija – 450 – Transport, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, a u iznosu od 30.000.000,00 dinara projekcijom budzeta za 2012. godinu i u iznosu od 20.000.000,00 dinara projekcijom budzeta za 2013. godinu. Nakon donošenja ovih zaključaka, Avio-služba Vlade je pokrenula niz aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji uslov za pribavljanje lokacijske dozvole, od koje zavisi izrada tehničke dokumentacije za završetak izgradnje objekta Hangar SIV-a i Aneksa I, kao i izgradnju objekata Hangar II, Aneks II (tehnički aneks), platforme i rulne staze.

Aktivnosti su se odvijale paralelno u dva pravca: na one koje su se odnosile na formiranje građevinske parcele za nastavak izgradnje već započetog objekta i izgradnju novog objekta i na one koje su se odnosile na rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Traženim sredstvima za 2015. godinu, planira se kompletan završetak projektno-tehničke dokumentacije kao i sam završetak izgradnje hangara.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Obezbeđenje infrastrukturnih kapaciteta Avio službe potrebnih za rad

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat izgrađenosti kapaciteta hangara po fazama

procenat

100%

100%

0%

0%

Cilj 2: Smanjenje troškova linijskog održavanja i zimske eksploatacije aviona

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat smanjenja troškova održavanja u odnosu na baznu vrednost

procenat

100%

100%

0%

0%

GLAVA 3.15 – KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Opšte obrazloženje korisnika:

Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Saveta za nacionalnu bezbednost, a naročito poslove u vezi sa sazivanjem i pripremanjem sednica Saveta, stručne poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja smernica i zaključaka Saveta, poslove administrativno-tehničke podrške Birou za koordinaciju, čuvanje i stavljanje na uvid članovima Saveta izveštaja i drugih akata Saveta, vrši i druge poslove po nalogu Saveta i sekretara Saveta. Na osnovu člana 87. Zakona o tajnosti podataka Kancelarija postupa po zahtevima za izdavanje sertifikata i dozvola; obezbeđuje primenu standarda i propisa u oblasti zaštite tajnih podataka; stara se o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i zaključenih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država, odnosno međunarodnih organa i organizacija u oblasti zaštite tajnih podataka i sarađuje sa odgovarajućim organima stranih država i međunarodnih organizacija; izrađuje i vodi Centralni registar stranih tajnih podataka; izrađuje i vodi Centralni registar stranih tajnih podataka; predlaže obrazac bezbednosnog upitnika; predlaže obrazac preporuke, sertifikata i dozvole, kao i evidenciju o odbijanju izdavanja sertifikata, odnosno dozvola; organizuje obuku korisnika tajnih podataka u skladu sa standardima i propisima; predlaže Vladi plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve; opoziva tajnost podatka u skladu sa odredbama ovog zakona; posle prestanka organa javne vlasti koji nemaju pravnog sledbenika, obavlja poslove koji se odnose na zaštitu tajnih podataka; sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju ovog zakona u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koji su predviđeni ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1404

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

0001

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

4001

Opremanje bezbednosne zone A i B

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1404 – Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

Sektor: 14 – Javna bezbednost

Pravni osnov:

Zakon o tajnosti podataka, Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka, Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti.

Opis:Zaključivanjem sporazuma u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Republika Srbija pokazuje spremnost da unapredi saradnju u sektoru bezbednosni (u oblasti unutrašnjih poslova, pravosuđa, spoljnih poslova, odbrane i kroz saradnju službi bezbednosti) sa državama i međunarodnim organizacijama o okviru svojih spoljnopolitičkih prioriteta. Osim navedenog, zaključivanjem sporazuma stvaraju se uslovi zajedničkog delovanja protiv izazova, rizika i pretnji koji se odnose ne samo na Republiku Srbiju, već predstavljaju globalne izazove, rizike i pretnje, zatim, saradnju u zajedničkim obukama i angažovanja elemenata sistema bezbednosti u multinacionalnim operacijama, upravljanju krizama i upravljanju granicom. Ovim sporazumima stvaraju se uslovi za saradnju svih državnih organa sa privrednim subjektima sa teritorije druge države čije poslovanje se odnosi na oblast namenske industrije, proizvodnju roba i pružanje usluga za potrebe bezbednosnog sektora, s jedne strane i saradnju između privrednih subjekata čije je sedište na teritoriji Republike Srbije sa privrednim subjektima drugih država, s druge strane.

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka je u skladu sa Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti angažovana na stručnoj i administrativnoj podršci rada Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti kao i na kontroli primene Zakona o tajnosti podataka.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Uspostavljanje i unapređenje nacionalnog sistema zaštite tajnih podataka kompatibilnog sa standardima EU i NATO

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Obezbeđen potreban nivo za rad sa tajnim podacima i razmenu stranih tajnih podataka

%

50

60

80

90

Programska aktivnost: 0001 – Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

Program kome pripada: 1404 – Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

Pravni osnov:

Zakon o tajnosti podataka, Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koja se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornih odnosa, Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti.

Opis:Uspostavljanje efikasnog nacionalnog sistema za zaštitu i razmenu stranih tajnih podataka kompatibilnog sa EU i NATO kroz unapređenje međunarodne saradnje, izrada i vođenje Centralnog registra za zaštitu tajnih podataka kao i podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, koordinacija rada Stalne mešovite radne grupe za borbu protiv terorizma u Republici Srbiji i učešće u okviru Pregovaračkog procesa poglavlja 24-pravda, sloboda i bezbednost, 31-predpristupni pregovori Srbije sa EU i poglavlja 35.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti i zaštite i razmene tajnih podataka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

broj

9

5

7

8

2. Broj stručnih susreta

broj

60

75

90

110

Cilj 2: Uspostavljanje nacionalnog sistema zaštite tajnih podataka kompatibilnog sa EU i NATO

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procena nivoa kompatibilnostiKomentar:vrši se na osnovu verifikacije ekspertskih timova EU

%

60

70

80

90

Cilj 3: Unapređenje Centralnog registra tajnih podataka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj izdatih sertifikata

broj

178

300

420

520

Cilj 4: Efikasna podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj održanih sednica Saveta i BiroaKomentar:Kancelarija Saveta vrši samo stručnu i administrativnu podršku rada Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, kao što je pripremanje materijala za zasedanje i vođenje arhive Saveta za nacionalnu bezbednost.U vezi sa tim, a na osnovu Poslovnika o radu Saveta za nacionalnu bezbednost, predsednik Republike je jedini nadležan da komentariše rad i aktivnosti Saveta za nacionalnu bezbednost.

broj

4

12

12

12

Projekat: 4001 – Opremanje bezbednosne zone A i B

Program kome pripada: 1404 – Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa.

Pravni osnov:

Zakon o tajnosti podataka, Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka, Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti.

Opis:Nabavka opreme za zonu Administrativnu i Bezbednosnu zonu u skladu sa propisanim merama fizičko-tehničke zaštite i bezbednosnih procedura za razmenu i zaštitu tajnih podataka i ispunjavanje minimalnih standarda koji regulišu oblast fizičke bezbednosti.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite tajnih podataka u skladu sa važećim propisima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat potrebnog nivoa za rad sa tajnim podacima

%

60

70

80

90

GLAVA 3.16 – KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija osnovana u cilju sistemskog uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa Vladom, koji treba da se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije osnovana je Uredbom o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom kao institucionalni mehanizam za podršku i razvoj civilnog dijaloga između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1002

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

0001

Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

0002

EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

7010

IPA Podrška za učešće u Programima EU

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1002 – Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Sektor: 10 – Ljudska prava i građansko društvo

Pravni osnov:Uredba o kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Opis:U okviru ovog programa vrše se sledeće nadležnosti : Usklađeno delovanje organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva. Uspostavljanje saradnje i razmene iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu.

U okviru ovog programa vrše se sledeći poslovi: obavljanje stručnih poslova za potrebe Vlade koji se odnose na staranje o usklađenom delovanju organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva, što uključuje: iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnju sa organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave. Iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva. Učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budzeta Republike Srbije. Organizovanje okruglih stolova i konferencija, kao i objavljivanje publikacija i preduzimanje drugih mera i aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu. Saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu. Priprema akata kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Vlade sa civilnim društvom, kao i sa načinima na koji se javnost obaveštava o aktivnostima usmerenim na razvoj civilnog društva i saradnji Vlade sa civilnim društvom. Kancelarija sarađuje s državnim organima, organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa i promoviše poslove koji su u vezi sa razvojem i saradnjom sa civilnim društvom. Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti razvoja civilnog društva i saradnje sa civilnim društvom koje joj poveri Vlada. Izrada Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređen institucionalni okvir za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji do 2017. godine

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Usvojena Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaKomentar:Očekuje se usvajanje strategije 2015. godine i sprovođenje do 2018. godine

Dokument

Da

Da

Da

Da

2. Broj usvojenih izmena i dopuna propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa za izmenama i dopunamaKomentar:Očekuje se uvećanje procenta usvojenih izmena nakon usvajanja strategije.

%

30

40

50

50

3. Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaKomentar:Očekuje se usvajanje akcionog plana nakon usvajanja nacionalne strategije – 2015. ili 2016. godine

Dokument

Ne

Da

Da

Da

Cilj 2: Uspešno učestvovanje organizacija civilnog društva u procesima evropskih integracija uz prenošenje najboljih praksi iz zemalja regiona i EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj organizacija civilnog društva koje daju doprinos procesu pregovora sa EU.Komentar:Učešće organizacija u izradi akcionih planova i pregovaračkih pozicija.

Broj OCD

7

10

10

10

2. Broj projekata organizacija civilnog društva odobrenih iz pretpristupnih fondova Evropske unije za podršku civilnom društvuKomentar:Zavisi od odluke Delegacije EU o strukturi finansiranja.

Broj odobrenih projekata

20

22

23

24

3. Broj regionalnih i EU skupova posvećenih pitanjima razvoja civilnog društva na kojima su prisutni predstavnici KancelarijeKomentar:Zavisi od raspoloživih sredstava Kancelarije.

Broj skupova

3

4

5

5

Cilj 3: Unapređenje saradnje između institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i organizacija civilnog društva do 2017. godine

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj aktivnosti u cilju promocije značaja saradnje organizacija civilnog društva i organa uprave i predstavljanje mehanizama saradnje.

Broj aktivnosti

4

4

4

4

Programska aktivnost: 0001 – Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

Program kome pripada: 1002 – Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Pravni osnov:Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Opis:Iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva. Jačanje sistema fiskalne odgovornosti i informisanja šire javnosti o svrsishodnosti utroška javnih sredstava, podsticanje i razvijanje integriteta i odgovornosti u radu državnih organa, kao i jačanje poverenja građana u rad državnih organa, ali i u rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Kancelarija izrađuje Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška projektnim i programskim aktivnostima planirana i isplaćena organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije za 2014. godinu za potrebe Vlade kojim se daje pregled stanja i daju preporuke za buduća unapređenja.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje zakonodavnog okvira od značaja za razvoj civilnog društva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj usvojenih izmena i dopuna propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa za izmenama i dopunama.Komentar:Očekuje se uvećanje procenta usvojenih izmena nakon usvajanja strategije.

%

30

40

50

50

2. Broj identifikovanih potreba za izmenom propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa.Komentar:Broj usvojenih inicijativa umnogome će zavisiti od plana rada Vlade, planiranih izmena i dopuna propisa kao i od perioda u godini kada se identifikuje potreba za izmenom propisa.

%

50

50

50

50

Cilj 2: Unapređenje okvira za transparentno i održivo finansiranje organizacija civilnog društva.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izrađen Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška projektnim i programskim aktivnostima planirana i isplaćena organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava RS

Izrađen izveštaj

Da

Da

Da

Da

2. Procenat organa koji dostavljaju podatke neophodne za izradu Godišnjeg zbirnog izveštaja.Komentar:Povećava se procenat organa koji izveštavaju za 10 procentnih poena po godini. Planirano je da u naredne četiri godine, svi organi uvedu praksu izveštavanja, čime će obuhvat izveštavanja dostići 100%.

%

60

70

80

90

Cilj 3: Uspostavljanje mehanizama komunikacije i saradnje sa OCD, državnim organima i privatnim sektorom.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj održanih stručnih skupova i sastanaka radnih grupa koje uključuju predstavnike civilnog društva.Komentar:Ova aktivnost u velikoj meri zavisi i od aktivnosti drugih organa države na čije zahteve Kancelarija odgovara organizovanjem sastanaka.

Broj održanih skupova

6

6

6

6

2. Izrađen Vodič kroz domaće i inostrane izvore finansiranja OCD.Komentar:Kancelarija još uvek ne finansira u potpunosti izradu vodiča. Sredstva bi trebalo uvećati za 130% kako bi u potpunosti preuzeli aktivnost.

Dokument

Da

Da

Da

Da

Cilj 4: Povećanje vidljivosti rada Kancelarije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj vesti, informacija i objava postavljenih na internet stranici Kancelarije.Komentar:S obzirom da će u predstojećem periodu aktivnost izrade i usvajanja strategije značajnije uvećati broj vesti, informacija i objava, očekuje se da će se po usvajanju strategije nivo promo aktivnosti smanjiti.

Vest

160

185

220

245

2. Broj pratilaca na društvenim mrežama i broj poseta internet stranice Kancelarije.Komentar:Planirano je uvećanje broja pratilaca i posetilaca za 20% na godišnjem nivou.

Broj pratilaca i posetilaca

65500

76600

89800

107400

3. Broj medijskih objava u elektronskim i štampanim medijima o aktivnostima rada Kancelarije.

Broj objava

100

130

165

190

Programska aktivnost: 0002 – EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

Program kome pripada: 1002 – Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaPravni osnov:Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

Opis:Ostvarivanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblastima iz delokruga Kancelarije; izvršavanje obaveza Kancelarije u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju; izrada uporednih analiza prakse saradnje država Evropske unije i država Zapadnog Balkana sa organizacijama civilnog društva; praćenje i analizu međunarodnih propisa i prakse na području razvoja civilnoga društva u pojedinim zemljama; razmena iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu; stručna komunikacija i saradnja sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na korišćenje, programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu; planiranje i pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, budzeta ili iz drugih bilateralnih donacija ili donacija drugih međunarodnih organizacija i fondacija; koordinaciju aktivnosti međunarodnih organizacija, donatora i projekata finansiranih iz donatorskih sredstava iz delokruga Kancelarije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Ojačanje uloge OCD u procesu EU integracija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj obuka organizovanih za organizacije civilnog društva na temu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.Komentar:Najveći broj će biti održan na početku procesa u 2015. godini.

Obuka

4

5

2

2

2. Broj obuka organizovanih za organizacije civilnog društva na temu EU programa i fondova.Komentar:Zavisiće od raspoloživih sredstava i treninga koje organizuje Kancelarija za evropske integracije.

Obuka

2

2

2

2

3. Broj sastanaka OCD i organa državne uprave posvećenih utvrđivanju nacionalnih prioriteta u korišćenju sredstava iz pretpristupnh fondova EU.Komentar:Organizovano u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije

Broj sastanaka

10

15

13

15

Cilj 2: Realizovano sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva odobrenih od strane EU.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj organizacija civilnog društva kojima je obezbeđeno sufinansiranje.Komentar:Zavisi od budzetskih sredstava i programa koji zahtevaju sufinansiranje.

Broj sufinansiranih organizacija civilnog društva

10

15

15

15

Cilj 3: Obezbeđenje uspešnog učešća organizacija civilnog društva u programu Evropa za građane

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj organizacija civilnog društva koje su prisustvovale obukama posvećenim predstavljanju programa i smernica za učešće u programu Evropa za građaneKomentar: Delom finansirano iz programa Evropa za građane.

Broj OCD

200

300

350

350

2. Broj OCD i jedinica lokalne samouprave iz Srbije kojima su odobreni projekti u okviru programa „Evropa za građane”Komentar:Kasno usvojen program u 2014. godini od strane Evropske komisije uslovio je manji broj projekata.

Broj odobrenih projekata

5

10

15

20

Cilj 4: Prenošenje najbolje prakse u razvoju civilnog društva iz zemalja regiona i EU.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj sastanaka sa regionalnim i međunarodnim institucijama na kojima su učestvovali predstavnici Kancelarije.Komentar:Najveći broj poseta biće organizovan u 2015. zahvaljujući podršci IPA i USAID projekta.

Broj sastanaka

10

5

5

3

2. Broj sastanaka sa organizacijama civilnog društva posvećenih prenošenju najbolje prakse iz zemalja regiona i EU.Komentar:Zavisiće od mera predviđenih nacionalnom strategijom za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Broj sastanaka

1

2

2

2

Zajednički projekat: 7010 – IPA Podrška za učešće u Programima EU

Program kome pripada: 1002 – Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Pravni osnov:Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

Opis:

Pružanje mogućnosti građanima za interakciju i učestvovanje u stvaranju sve bliže Evrope, koja je demokratska i usmerena na svet, ujedinjena i obogaćena u kulturnoj raznolikosti, razvijajući time građanstvo Evropske unije, razvijanje osećaja evropskog identiteta, zasnovanog na zajedničkim vrednostima, istoriji i kulturi. Jačanje tolerancije i uzajamnog razumevanja među građanima i građankama.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Stvaranje uslova za učešće OCD u programu EfC.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Potpisan sporazum o sprovođenju EfC programa.Komentar:očekuje se potpisivanje memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropa za građane i građanke 2014-2020do kraja 2014. godine

Potpisan sporazum

Da

Da

Da

Da

2. Obezbeđena sredstva za učešće u programu u budzetu RS.Komentar:Bazna vrednost je protivvrednost godišnje kontribucije od 55.000€ za 2014. godinu.Neophodno je planirati sredstva svake godine u toj protivvrednosti za period trajanja projekta.

Obezbeđena sredstva

Da

Da

Da

Da

Cilj 2: Povećanje finansijskih sredstava odobrenih subjektima iz Srbije iz evropskog programa „Evropa za građane i građanke

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj organizacija civilnog društva iz Srbije koje su nosioci projekata.Komentar:EU nema obavezu da obaveštava Kancelariju o rezultatima konkursa i nosiocima iz Republike Srbije.

Broj OCD

7

8

10

10

2. Procenat povraćaja sredstava iz programa EFC koja su dobile OCD iz Srbije u odnosu na nacionalnu kontribuciju za učešće.

%

90

80

70

60

GLAVA 3.17 – KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Usvajanjem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma Republika Srbija je preuzela obavezu da uspostavi odgovarajuće strukture za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranih iz sredstava EU koje podležu akreditaciji Evropske komisije a koje su opisane u članu 7. Aneksa Sporazuma.

Jedna od ključnih institucija u okviru sistema za decentralizovano upravljanje fondovima EU predviđena navedenim zakonom je nezavisno Revizorsko telo. Osnivanje Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije je u funkciji ostvarivanja nekoliko ciljeva:

1)revizije sistema upravljanja sredstvima EU;

2) verifikacije efikasnog i dobrog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima EU;

3) revizije transakcija u vezi sa sredstvima EU i sredstvima opredeljenim za nacionalno sufinansiranje programa i projekata EU;

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2301

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

0001

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2301 – Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

Sektor: 23 – Finansijski i fiskalni sistem

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Poslovi revizije u okviru IPA komponente I -Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i IPA komponente II-Prekogranična saradnja (obuhvata saradnju sa zemljama članicama i zemljama kandidatima).

Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije. Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, u saradnji sa drugim organima državne uprave, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske unije Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ciljevi programa:

Cilj 1: Potvrđivanje stabilnog sistema upravljanja sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Godišnje revizorsko mišljenje uz godišnji revizorski izveštajKomentar:Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije je obavezna da izradi i dostavi Godišnji revizorski izveštaj i Godišnje revizorsko mišljenje o funkcionisanju sistema, po IPA komponenti.

broj

1

1

2

2

Programska aktivnost: 0001 – Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

Program kome pripada: 2301 – Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Poslovi revizije u okviru IPA komponente I -Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i IPA komponente II-Prekogranična saradnja (obuhvata saradnju sa zemljama članicama i zemljama kandidatima).

Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, u saradnji sa drugim organima državne uprave, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske unije Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Praćenje delotvornog funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima EU

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente I-pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

broj izveštaja

1

6

6

6

2. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente II-program prekogranične saradnje sa IPA zemljama (Crna Gora i Bosna i Hercegovina)

broj izveštaja

0

2

2

2

3. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente II-Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama i transnacionalni programi

broj izveštaja

5

6

6

6

4. Procenat realizovanih preporuka u odnosu na broj datih preporuka

procenat

0

60

60

60

Cilj 2: Praćenje pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se dostavljaju Evropskoj komisiji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti I- pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

broj

0

manje od 30

manje od 30

manje od 30

2. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti II – Prekogranična saradnja sa IPA zemljama

broj izveštaja

0

manje od 10

manje od 10

manje od 10

3. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti II-Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama i transnacionalni programi

broj izveštaja

5

manje od 40

manje od 40

manje od 40

4. Procenat realizovanih preporuka u odnosu na broj datih preporuka

procenat

0

60

60

60

5. Procenat revidiranih sredstava u odnosu na ukupan iznos sredstava

procenat

0

5

5

5

GLAVA 3.18 – KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je direktan budzetski korisnik, koji je preuzeo delokrug ugašenog Ministarstva za Kosovo i Metohiju sa ciljem omogućavanja održivog opstanka i povratka srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP KiM. Radi ostvarenja ovog cilja, predviđeno je da se pruži sva neophodna pomoć srpskom i nealbanskom stanovništvu na AP Kosova i Metohije u ostvarivanju i zaštiti njihovih ljudskih prava, očuvanju njihovog verskog identiteta, ekonomskog rasta i razvoja, kao i jačanju kapaciteta lokalne samouprave na ovom području.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

0603

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

0001

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

0002

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

0003

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

0004

Stručna i administrativna podrška

0604

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

0001

Podsticaj ekonomskog razvoja

0002

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

0003

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

0004

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

0005

Podrška organizacijama civilnog društva

0006

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

7007

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

7008

IPA 2012 – Podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranje kolektivnih centara

7028

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Pravni osnov:

Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o radu u državnim organima; Zakon o državnim službenicima; Zakon o radu; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o porezu na dohodak građana; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje; Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Uredba o Kancelariji za KiM.

Opis:

Ovaj program je neophodan za stvaranje uslova za opstanak i održivi povratak srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM tako što omogućava neometano funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava i institucija na KiM, finansiranjem njihovih osnovnih aktivnosti i planova. Neometanim funkcionisanjem ovih kapaciteta srpsko i nealbansko stanovništvo dobija osnovne uslove za svoj opstanak povratak na KiM.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Podignut nivo institucionalnih i administrativnih kapaciteta u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Kosovo i Metohija, koje funkcionišu u zakonskim okvirima RS

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj lokalnih samouprava na čijoj teritoriji funkcionišu zdravstvene i prosvetne institucije, u zakonskim okvirima Republike Srbije

broj

12

13

14

15

Programska aktivnost: 0001 – Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

Program kome pripada: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o porezu na dohodak građana; Zakon o radu u državnim organima; Zakon o državnim službenicima; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje; Zakon o radu; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o državnim službenicima; Zakon o budzetskom sistemu; Uredba o Kancelariji za KiM; Uredba o koeficijentima za obračun plate izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima; Uredba o koeficijentima za obračun plate zaposlenih u javnim službama.

Opis:

Finansiranje zarada i naknada zarada za izabrana i postavljena lica i zaposlene u organima uprave, javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji su osnivači lokalne samouprave na KiM, finansiranje materijalnih troškova lokalnih samouprava koje nemaju sopstvene prihode.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Jedinice lokalnih samouprava na KiM funkcionišu u skladu sa zakonskim okvirima RS

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj lokalnih samouprava koje funkcionišu na teritoriji AP KiM

broj

29

29

29

29

Programska aktivnost: 0002 – Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

Program kome pripada: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:Zakon osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja; Zakon o lokalnoj samoupravi.

Opis:

Finansiranje potreba vaspitno-obrazovnih institucija preko nadležnih jedinica lokalnih samouprava, koje imaju zakonsku obavezu finansiranja materijalnih troškova, održavanja, opremanja objekata, i drugih troškova potrebnih za neometani rad škola i PU.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Osnovne, srednje škole i predškolske ustanove na KiM, neometano funkcionišu u okviru mreže ministarstva prosvete RS

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj učenika i dece koja pohađaju osnovne, srednje škole i predškolske ustanove na teritoriji AP KiM

broj

21100

21300

21700

22200

2. Broj aktivnih osnovnih, srednjih škola i PU

broj

123

125

127

130

Cilj 2: Adekvatni uslovi rada u vaspitno-obrazovnim institucijama

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj vaspitno obrazovnih institucija u kojima su poboljšani uslovi rada

broj

10

15

15

15

Programska aktivnost: 0003 – Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

Program kome pripada: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o budzetskom sistemu RS; Zakon o zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis:Poboljšanje uslova rada zdravstvenih ustanova kroz finansiranje potreba zdravstvenih institucija, preko nadležnih jedinica lokalnih samouprava, čime se omogućavaju (stvaraju) zadovoljavajući uslovi rada.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđeni adekvatni uslovi rada zdravstvenih institucija na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj aktivnih zdravstvenih ustanova na AP KiM, koje pružaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu

broj

14

15

16

17

2. Broj podržanih i finansiranih zahteva i projekata namenjenih unapređenju uslova rada i kvalitetu usluge zdravstvenih ustanova na AP KiM

broj

7

10

15

20

Programska aktivnost: 0004 – Stručna i administrativna podrška

Program kome pripada: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:Zakon o porezu na dohodak građana; Zakon o radnim odnosima u državnim organima; Zakon o državnim službenicima; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje; Uredba o koeficijentima za obračun plate zaposlenih u državnim organima; Zakon o radu; Zakon o budzetu; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o javnim nabavkama; Uredba o Kancelariji za KiM.

Opis:Finansiranje zajedničkih troškova Kancelarije za Kosovo i Metohiju- zarada za zaposlene u sektorima i grupama Kancelarije za KiM čiji rad nije direktno vezan za Programe a odnosi se na saradnju sa međunarodnim misijama na KiM, međunarodnim organizacijama i diplomatskim predstavništvima u Beogradu, institucijama EU, implementaciju međunarodnih sporazuma i poslove oficira za vezu pri Misiji EU u Prištini, troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu kao i drugih zajedničkih troškova u Kancelariji za KiM.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Zaštićeni interesi Republike Srbije u AP KiM kroz funkcionisanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj isplaćenih zarada

Komentar:Redovna isplata zarada za zaposlene u Kancelariji za Kosovo i Metohiju

broj

12

12

12

12

Program: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Pravni osnov:

Zakon o ministarstvima; Zakon o regionalnom razvoju; Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o privrednim društvima; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju; Zakon o budzetu RS; Zakon o kulturi; Zakon o kulturnim dobrima; Zakon o socijalnoj zaštiti; Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o udruženjima; Zakon o privrednim društvima; Uredba o Kancelariji za KiM.

Opis:Poboljšanje svih aspekata života i rada srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji kroz stvaranje bezbednosnih, socijalnih, kulturnih, ekonomskih i dr. uslova života.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Uspostavljeni adekvatni uslovi života i rada srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Ukupna pružena pomoć srpskom i nealbanskom stanovništvu na KiM

broj

19000

19300

19700

20260

Programska aktivnost: 0001 – Podsticaj ekonomskog razvoja

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o privrednim društvima; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju; Zakon o budzetu RS; Uredba o Kancelariji za KiM.

Opis:

Ulaganja u privredne i poljoprivredne aktivnosti kao način za stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM. Ulaganje u izgradnju i revitalizaciju infrastrukture na KiM.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređeni uslovi za povećanje zaposlenosti srpskog i nealbanskog stanovništva i ukupne ekonomske aktivnosti privrednih subjekata na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj novoregistrovanih preduzeća i preduzetničkih radnji u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom

broj

90

100

110

120

2. Broj novozaposlenih lica u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom na KiM

broj

120

130

150

180

3. Broj aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i udruženja poljoprivrednika

broj

7200

7450

7800

8000

Cilj 2: Rehabilitovana putna mreža, uređene kanalizacione i vodovodne mreže i deponije u naseljima sa većinskim srpskim stanovništvom na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Dužina (m) novoizgrađenih i saniranih puteva u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom

broj

4000

4200

4400

4600

2. Broj unapređenih sistema kanalizacione i vodovodne mreže u srpskim sredinama na KiM

broj

1

2

2

3

3. Broj uklonjenih divljih deponija u srpskim sredinama na KiM

broj

3

2

3

3

Programska aktivnost: 0002 – Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:Zakon o regionalnom razvoju

Opis:Izgradnja i rekonstrukcija devastiranih individualnih stambenih objekata, izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima i pomoć u građevinskom materijalu za rekonstrukciju, adaptaciju i završetak započetih radova, za povratnike, interno raseljena lica i socijalno ugrožena lica sa teritorije Kosova i Metohije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Stambeno zbrinuto srpsko i nealbansko stanovništvo na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj stambeno zbrinutih porodica na KiM

broj

260

310

390

400

Programska aktivnost: 0003 – Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Opis:Pravna pomoć srpskom i nealbanskom stanovništvu na KiM i IRL kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u pogledu zaštite prava na teritoriji KiM.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Smanjen broj krivičnih postupaka koji se iz političkih razloga vode protiv srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM putem finansiranja profesionalne advokatske odbrane

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj aktivnih krivičnih postupaka koji se vode protiv srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM

broj

32

20

15

10

2. Broj oslobođenih lica

broj

16

10

8

5

Cilj 2: Pravno zaštićena imovina SPC na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj sudskih i drugih pravnih/administrativnih postupaka za zaštitu imovine SPC

broj

15

20

30

40

2. Ukupna površina nepokretnosti SPC na KiM (ha)

broj

2500

3500

4500

5500

Programska aktivnost: 0004 – Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o Vladi; Zakon o regionalnom razvoju; Zakon o javnim nabavkama Uredba o Kancelariji za KiM.

Opis:Unapređivanje socijalne sigurnosti i podrška procesu povratka kroz dodelu socijalne i humanitarne pomoći (pakete hrane i higijene, korisnike narodne kuhinje, jednokratne novčane pomoći, pomoć porodicama povratnika, pomoć porodicama otetih i nestalih lica, razne donacije garderobe, školskog pribora…), kroz interventnu pomoć ugroženim zajednicama (etnički motivisani napadi, hapšenja, elementarne nepogode…), pomoć povratničkim zajednicama (nabavku setvenog materijala za prolećnu i jesenju setvu, interventna pomoć i popravke, nabavka mehanizacije, nabavka pokućstva), uređenja grobalja, idi vidi posete, podrška Programa rada Crvenog krsta.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Pružena podrška socijalno ugroženim porodicama na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj porodica koje su ostvarile socijalnu pomoć

broj

1720

1600

1500

1300

2. Broj porodica koje su ostvarile humanitarnu pomoć

broj

10000

10000

10000

10000

3. Broj korisnika narodnih kuhinja

broj

2000

2000

2000

2000

Cilj 2: Povećan broj povratnika na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Obradive poljoprivredne površine obuhvaćene Programom dodele pomoći u povratničkim sredinama (ha)

broj

1400

1450

1500

1550

2. Broj realizovanih idi vidi poseta

broj

38

40

40

40

3. Broj povratničkih zajednica

broj

68

69

73

80

Programska aktivnost: 0005 – Podrška organizacijama civilnog društva

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o udruženjima; Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju; Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Opis:Podrška odgovarajućim aktivnostima organizacija civilnog društva radi stvaranja boljih uslova u oblastima unapređenja socijalne zaštite, saradnje sa međunarodnim subjektima, obezbeđivanja uslova za neometan rad Srpske pravoslavne crkve, zaštite ljudskih prava srpskog i nealbanskog stanovništva i IRL, poboljšanja kvaliteta života dece i omladine na KiM

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Podignuti kapaciteti organizacija civilnog društva na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj uspešno implementiranih projekata iz oblasti unapređenja socijalne zaštite

broj

11

12

14

15

2. Broj podržanih projekata organizacija civilnog društva u oblasti saradnje sa međunarodnim subjektima

broj

2

2

2

2

3. Broj realizovanih projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti poboljšanja kvaliteta života dece i omladine na KiM

broj

8

10

10

10

4. Broj podržanih akcija i projekata kulturno-umetničkog i edukativnog karaktera

broj

5

6

7

7

5. Broj korisnika projekata OCD u oblasti zaštite ljudskih prava srpskog i nealbanskog stanovništva i IRL

broj

3

3

3

3

Programska aktivnost: 0006 – Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i MetohijaPravni osnov:

Zakon o kulturi; Zakon o udruženjima; Zakon o kulturnim dobrima; Zakon o kulturnim dobrima; Zakon o planiranju i izgradnji objekata; Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju.Opis:Očuvanje i zaštita nepokretnih kulturnih dobara (spomenici kulture, prostorne kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta), pokretnih kulturnih dobara (umetničko-istorijska dela, arhivska građa, filmska građa, stare i retke knjige), nematerijalne kulturne baštine (usmene tradicije i izrazi, jezik; društvene prakse, rituali i svečani događaji; izvođačke umetnosti; tradicionalni zanati), kao i podrška radu ustanova kulture i organizacija civilnog društva u realizaciji programskih aktivnosti (kulturne manifestacije, izdavaštvo i različiti vidovi umetničkog izražavanja- književnost, muzika, likovne umetnosti, scenska umetnost, film, umetničke radionice, edukativni programi…).

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Očuvana i zaštićena nepokretna i pokretna kulturna dobra i ustanove kulture i obezbeđeni uslovi za neometan rad SPC na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj obnovljenih crkava i manastira, kao i drugih spomenika kulture

broj

25

25

25

25

2. Broj ustanova kulture kojima su obezbeđena sredstva za opremanje, rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju

broj

5

7

7

7

Cilj 2: Podržano informisanje, medijska istraživanja, izdavaštvo i različiti vidovi umetničkog stvaralaštva na KiM

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1.Broj podržanih akcija i projekata kulturno-umetničkog i edukativnog karaktera

broj

27

30

30

30

Zajednički projekat: 7007 – IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Pravni osnov:

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći EU u okviru IPA

Opis:Pružanje besplatne pravne pomoći IRL, izbeglicama i povratnicima po readmisiji.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Obezbeđena pravna zaštita IRL, izbeglicama i povratnicima po readmisiji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Odnos broja rešenih pravnih slučajeva i ukupnog broja slučajeva pravne pomoći u okviru projekta

procenat

20%

38%

45%

55%

Zajednički projekat: 7008 – IPA 2012 – Podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranje kolektivnih centara

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Pravni osnov:

Finansijski sporazum Vlade RS i EU za 2012.; Okvirni sporazum između Komisije Evropskih zajednica i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) od 29.11.2007. godine.

Opis:Pomoć održivom povratku IRL kroz podršku povratka 220 porodica na KiM i podršku povratničkim zajednicama na KiM za pokretanje ili konsolidaciju privredne aktivnosti.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Podržan povratak za najmanje 200 povratničkih porodica

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj povratničkih porodica podržanih projektom

broj

100

100

20

0

Zajednički projekat: 7028 – IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

Program kome pripada: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Finansijski sporazum Vlade RS i EU za 2014. godinu – koji će biti potpisan do 31. decembra 2015. godine; Okvirni sporazum između Komisije Evropskih zajednica i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) od 29.11.2007. godine.

Opis:Pomoć održivom povratku IRL kroz podršku povratka 220 porodica na KiM i podršku povratničkim zajednicama na KiM za pokretanje ili konsolidaciju privredne aktivnosti.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Podržan povratak za najmanje 220 povratničkih porodica

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj povratničkih porodica podržanih projektom

broj

20

20

100

100

GLAVA 3.19 – KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanja manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1001

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

0006

Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

0007

Unapređenje položaja nacionalnih manjina

0008

Administracija i upravljanje

4001

Predsedavanje Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

4002

Tolerancija i razumevanja prema LGBT osobama

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

7011

IPA 2013 – Društveni razvoj

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Sektor: 10 – Ljudska prava i građansko društvo

Pravni osnov:

Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Zakon o zabrani diskriminacije), Zakon o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina.

Opis:Izveštavanje nadzornih mehanizama UN (Savet za ljudska prava UN i Komiteti UN) o stanju ljudskih prava kroz Univerzalni periodični pregled i primenu osam osnovnih međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava: u procesu evropskih integracija vrši se usaglašavanje propisa u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava sa pravnim tekovinama EU (Poglavlje: 19, 23 i 24); iniciranje i realizacija operativnih mera za implementaciju Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i pratećeg Akcionog plana; aktivnosti podrške vezane za predsedavanje Republike Srbije OEBS-om u periodu 2014-2016 godine; praćenje izvršavanja obaveza preuzetih ratifikacijom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i bilateralnih sporazuma u oblasti manjinskih prava; unapređivanje položaja i zaštita prava romske nacionalne manjine i pružanje pomoći ugroženim migrantskim grupama i podrška radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređenje ljudskih i manjinskih prava kroz primenu međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat sprovedenih preporuka u odnosu na preporuke koje je RS prihvatila u Univerzalnom periodičnom pregledu Saveta za ljudska prava UN

%

2013 godina, 60

70

80

80

2. Procenat realizacije mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

%

očekivana realizacija mera u 2015.

70

80

90

Cilj 2: Smanjenje svih oblika diskriminacije, a posebno osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripadnika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole na osnovu primena mera Afirmativne akcije

broj

2013

377

387

397

Cilj 3: Poboljšanje položaja romske zajednice u oblasti obrazovanja

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripadnika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole na osnovu primene mera Afirmativne akcije

broj

2013

377

387

397

Programska aktivnost: 0006 – Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Pravni osnov:

Zakon o zabrani diskriminacije, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine.

Opis:Izrada izveštaja za Univerzalni periodični pregled pred Savetom za ljudska prava UN, izrada inicijalnih i periodičnih izveštaja o primeni osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i koordiniranje i učešće u državnim delegacijama prilikom predstavljanja izveštaja nadzornim mehanizmima UN.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Praćanje izveštavanja o ljudskim i manjinskim pravima primeni osnovnih međunarodnih ugovora i sprovođenju preporuka nadzornih tela UN koja se odnose na unapređenje stanja ljudskih prava

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izrađenih i predstavljenih periodičnih izveštaja kao i odgovora na dodatna pitanja ugovornih tela UNKomentar:U 2015 godini planira se dostavljanje informacija CEDAW Komitetu u vezi sa sprovođenjem zaključnih preporuka 17 i 23; očekuju se dodatna pitanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.U 2016 godini planira se izrada Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i početak rada na izradi Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.U 2017 godini planira se završetak rada i dostavljanje Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

broj

2013

3

2

1

Cilj 2: Praćenje stanja, izveštavanje i saradnja sa regionalnim organizacijama u borbi protiv zločina iz mržnje, slučajeva mučenja, rasizma i netolerancije i zaštiti prava deteta

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat sprovedenih preporuka Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije ( ECRI)Komentar:Kancelarija prati propise i praksu, izrađuje izveštaje za ECRI i obavlja stručno administrativne poslove nacionalne kontakt osobe za ECRI; prisustvovanje tematskim sastancima EK protiv rasizma i netolerancije.

%

(2013) 60

70

80

80

Cilj 3: Sprovođenje mera i aktivnosti predviđenih Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionim planom i formiranje tela nadležnog za sprovođenje Strategije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Formirano telo nadležno za sprovođenje StrategijeKomentar:U 2015 godini planira se formiranje tela nadležnog za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije prema Akcionom planu za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014-2018 godine.

%

2014

1

1

1

Programska aktivnost: 0007 – Unapređenje položaja nacionalnih manjina

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Pravni osnov:Unapređenje položaja nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Opis:Unapređenje položaja nacionalnih manjina.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređivanje položaja i zaštita prava Romske nacionalne manjine i pružanje pomoći ugroženim migrantskim grupama

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pristiglih prijava učenika i studenata Romske nacionalne manjine za upis u srednje, više i visoke škole

broj

2013-560

616

678

745

Cilj 2: Podrška radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. broj registrovanih nacionalnih saveta koji se finansiraju u toku godine

broj

2013-20

21

21

21

Programska aktivnost: 0008 – Administracija i upravljanje

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Pravni osnov:Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

Opis:Kadrovski, finansijsko-materijalni i administrativno-tehnički poslovi kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica, poslovi na identifikaciji i formulaciji projekata za korišćenje sredstava iz fondova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Koordinacija i servisiranje unutrašnjih jedinica

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. izvršenje plana

%

2014

50

50

50

Projekat: 4001 – Predsedavanje Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Pravni osnov:

Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Zakon o zabrani diskriminacije), Zakon o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina.

Opis:Predsedavanje RS Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Učestvovanje u organizaciji

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. izrada dokumenata i eventualno istupanje predstavnika KLjMP

opisno

2015

opisno

opisno

Projekat: 4002 – Tolerancija i razumevanja prema LGBT osobama

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Opis:Izgradnja tolerancije i razumevanja prema LGBT osobama u srpskom društvu

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Podizanje svesti javnosti o problemima sa kojima se suočavaju LGBT osobe

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. smanjena netolerancija prema LGBT osobama

opisno

2015

opisno

opisno

opisno

Zajednički projekat: 7002 – IPA 2013 – Sektor pravosuđa

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Pravni osnov:

Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Zakon o zabrani diskriminacije), Zakon o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina.

Opis:U okviru oblasti podrške za Pravosuđe i unutrašnje poslove, vrsta operacije tvining

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: izgradnja institucija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. nulta tolerancija diskriminacije

opisno

2015

opisno

opisno

Zajednički projekat: 7011 – IPA 2013 – Društveni razvoj

Program kome pripada: 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i slobodaPravni osnov:

Uredba o Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Zakon o zabrani diskriminacije), Zakon o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina.

Opis:IPA 2013 – Oblast podrške – Socijalni razvoj – Sektorski program društveni razvoj, za tehničku pomoć za inkluziju Roma

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: inkluzija Roma

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. visina ostvarene pomoći

opisno

2016

opisno

opisno

GLAVA 3.20 – KANCELARIJA ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLjENIH PODRUČJA

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa prijemom i distribucijom humanitarne i druge pomoći upućene Vladi za ugrožene u poplavama; izradu merila i kriterijuma, kao i procedura za raspodelu pomoći; izradu periodičnih i krajnjih izveštaja o dodeljenoj pomoći; koordinaciju i pripremu delimičnih i jedinstvenog izveštaja o proceni štete; koordinaciju pripreme prioritetnih, delimičnih i jedinstvenog plana sanacije područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju svih neophodnih prethodnih radnji i koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o sprovođenju planova sanacije područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju pripreme prioritetnih, delimičnih i jedinstvenog plana izgradnje područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju svih neophodnih prethodnih radnji i akata radi primene planova izgradnje područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa postupcima javnih nabavki neophodnih za izvršavanje planova izgradnje; izradu merila i kriterijuma i procedura izveštavanja u realizaciji planova izgradnje; koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa okončanim delovima planova izgradnje; izradu periodičnih i krajnjih izveštaja o realizaciji planova izgradnje, kao i svih drugih aktivnosti vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja i praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade imaju u vezi sa poslovima pomoći i obnove poplavljenih područja. Kancelarija ostvaruje saradnju sa svim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim agencijama, ustanovama i organizacijama u oblasti pomoći i obnove poplavljenih područja. Kancelarija obavlja i druge poslove koje joj Vlada poveri.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1406

Obnova zemlje od poplava

0001

Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1406 – Obnova zemlje od poplava

Sektor: 14 – Javna bezbednost

Pravni osnov:Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji; Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Opis:Program obuhvata obavljanje stručnih, administrativnih i operativnih poslova za potrebe Vlade u vezi pomoći upućene Vladi za ugrožene u poplavama, kao i u vezi obnove i saniranja posledica elementarnih nepogoda izazvanih obilnim kišama koje su dovele do izlivanja reka i aktiviranja klizišta u ugroženim područjima.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Isplata pomoći ugroženima nastradalim u poplavama, saniranje, obnova i unapređenje objekata

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Naziv: procenat ukupno isplaćenih korisnika u odnosu na broj pravosnažnih rešenja

kom

90

100

2. Naziv: procenat obnovljenih u odnosu na ukupan broj porušenih objekata

%

95

100

3. Naziv: Procenat obnovljenih infrastrukturnih i javnih objekata u odnosu na broj oštećenih

%

10

70

90

100

Programska aktivnost: 0001 – Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja

Program kome pripada: 1406 – Obnova zemlje od poplava

Pravni osnov:Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji; Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Opis:Programska aktivnost omogućava donošenje državnih programa obnove radi ostvarivanja prava nastradalih u poplavama i obnove i sanacije oštećenih objekata. Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, praćenje, verifikaciju i izveštavanje u vezi sa prijemom i distribucijom pomoći upućene ugroženim u poplavama.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Koordinacija aktivnosti implementacije državnih programa obnove poplavljenih područja

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Naziv: Procenat obezbeđenih sredstava u odnosu na iznos potrebnih sredstava

%

30

80

95

100

2. Naziv: procenat realizovanih u odnosu na obezbeđena sredstva

%

20

60

75

95

GLAVA 3.21 – KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija za borbu protiv droga osnovana je Uredbom o osnivanju kancelarije za borbu protiv droga, kao služba Vlade RS.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na borbu protiv droga.

Kancelarija koordinira rad organa državne uprave na području borbe protiv droga, kao i prati i koordinira rad odgovarajućih komisija i drugih radnih tela iz oblasti borbe protiv droga.

Kancelarija prati pojave, razmatra pitanja, priprema i inicira donošenje odgovarajućeg akta i obavlja druge poslove u vezi sa primenom propisa u borbi protiv droga.Kancelarija učestvuje u pripremi nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv droga kao i Nacrta akcionog plana za sprovođenje strategije, koordinira aktivnosti nosilaca Akcionog plana i prati sprovođenje Strategije i Akcionog plana.

Kancelarija učestvuje u izradi nacrta zakona, drugih propisa i akata kojima se uređuje oblast droga i borbe protiv droga u usklađivanju propisa iz ove oblasti sa propisima Evropske unije, razmatra pitanja i daje preporuke i predloge za sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti.

Kancelarija prati i učestvuje u poslovima koji se odnose na učešće Republike Srbije u radu tela Evropske unije i Ujedinjenih nacija na području borbe protiv droga i koordinira sistem koji podrazumeva prikupljanje objektivnih, uporedivih i pouzdanih podataka o drogama, koordinira i prati postojeću metodologiju prikupljanja, analiziranja i dostupnosti podataka o drogama i borbi protiv njihove zloupotrebe i predlaže njihovo unapređenje i usklađivanje u skladu sa preporukama Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA).

Kancelarija na osnovu prikupljenih i dostavljenih podataka izrađuje standardizovane i godišnje izveštaje o drogama i borbi protiv droga.

Kancelarija učestvuje u pripremi, praćenju i sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezanih za delokrug rada Kancelarije i daje predlog raspodele sredstava budzeta Republike Srbije namenjenog borbi protiv droga i prati namensko trošenje ovih sredstava.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1802

Preventivna zdravstvena zaštita

0011

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1802 – Preventivna zdravstvena zaštita

Sektor: 18 – ZdravstvoPravni osnov:Uredba o osnivanju kancelarije za borbu protiv droga.

Opis:Uređenje oblasti borbe protiv droga i usklađivanje propisa iz ove oblasti sa propisima Evropske unije. Sprovođenje preventivnih mera i edukacije vezane za borbu protiv droga, sa stanovišta informisanja građana o uticaju i štetnosti droga.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Koordinacija, praćenje i sprovođenje mera u borbi protiv droga.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat smanjenja zloupotreba droga.

Procenat

90

80

70

60

Programska aktivnost: 0011 – Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

Program kome pripada: 1802 – Preventivna zdravstvena zaštita

Pravni osnov:Uredba o osnivanju kancelarije za borbu protiv droga

Opis:Uređenje oblasti borbe protiv droga i usklađivanje propisa iz ove oblasti sa propisima Evropske unije. Sprovođenje preventivnih mera i edukacije vezane za borbu protiv droga, sa stanovišta informisanja građana o uticaju i štetnosti droga.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Koordinacija, praćenje i sprovođenje mera u borbi protiv droga.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Koordinacija, praćenje i sprovođenje mera u borbi protiv droga.

PROCENAT

90

80

70

60

GLAVA 3.22 – KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini (u daljem tekstu: Kancelarija) osnovana je Uredbom Vlade od 05. marta 2015. godine. Kancelarija je služba Vlade.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

2102

Podrška radu Vlade

0014

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Pravni osnov:Uredba o osnivanju Kancelarije.

Opis:Program obuhvata sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora.Priprema preloga akata Vlade. Sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade.Koordinacija sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade. Pripremanje i organizovanje sastanaka u okviru dijaloga i administrativno-tehnička podrška timu za pregovore.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređenje procesa dijaloga kroz koordinaciju organa i organizacija RS.

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripremljenih predloga akata Vladi

broj

20

25

27

30

Programska aktivnost: 0014 – Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

Program kome pripada: 2102 – Podrška radu Vlade

poslova u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Opis:Kroz Programsku aktivnost Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, obavlja se za potrebe Vlade i Koordinacionog tela za pregovarački proces, koordinacija sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini koji se odnose na: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora; pripremu predloga akata Vlade; sprovođenja i praćenje sprovođenja akata Vlade; koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade; pripremanje i organizovanje sastanaka u okviru dijaloga i adiministrativno-tehničku podršku timu za pregovore, kao i druge poslove određene zakonom i aktima Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje procesa dijaloga kroz koordinaciju organa i organizacija RS

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj pripremljenih predloga akata Vlade

broj

20

25

27

30

2. Broj održanih aktivnosti sa organima i organizacijama RS i sa PIS u Prištini

broj

40

45

47

50

RAZDEO 4 – USTAVNI SUD

Opšte obrazloženje korisnika:

Polazeći od odredbe člana 166. Ustava Republike Srbije prema kojoj je Ustavni sud kao samostalan i nezavisan državni organ čija je funkcija zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Ustav je u odredbama čl. 167. i 170. utvrdio nadležnost Ustavnog suda. Pored toga, nadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje o pojedinim pitanjima utvrđene su i odredbama čl. 44, 101, 118, 148, 155, 161, 169, 186. i 187. Ustava.Zakonom o Ustavnom sudu uređen je postupak odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda, a Poslovnikom o radu Ustavnog suda bliže je uređena organizacija, postupak pred Ustavnim sudom i druga pitanja od značaja za rad Suda.

Prema članu 172. Ustava, Ustavni sud ima petnaest sudija, a predsednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija.

Odredbama člana 27. Zakona o Ustavnom sudu određeno je da za obavljanje stručnih i drugih poslova Ustavni sud obrazuje Stručnu službu čija se organizacija, poslovi i način rada bliže uređuju aktom Ustavnog suda.

Organizacija i delokrug rada Stručne službe bliže su uređeni Poslovnikom o radu Ustavnog suda i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Ustavnog suda. Ustavni sud ima sekretara koji rukovodi radom Stručne službe Ustavnog suda, zamenika sekretara, rukovodioce službi i savetnike Ustavnog suda, koji su državni službenici na položaju, kao i državne službenike na izvršilačkim radnim mestima i nameštenike.

Prema članu 28. Zakona o Ustavnom sudu, sredstva za rad i funkcionisanje Ustavnog suda (u daljem tekstu: budzet Ustavnog suda) obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije, na predlog Ustavnog suda (stav 1.), a Ustavni sud samostalno raspolaže sredstvima budzeta Ustavnog suda (stav 2.). Odredbama člana 28a Zakona utvrđeno je da sekretar Ustavnog suda priprema predlog budzeta Ustavnog suda u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem i Poslovnikom i dostavlja ga radnom telu Ustavnog suda nadležnom za finansijska pitanja (stav 1.), da radno telo iz stava 1. ovog člana utvrđuje predlog budzeta Ustavnog suda i dostavlja ga predsedniku Ustavnog suda radi dostavljanja na mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove finansija (stav 2.), da o predlogu iz stava 2. ovog člana ministar nadležan za poslove finansija dostavlja Ustavnom sudu obrazloženo mišljenje (stav 3.), da u slučaju da ministar nadležan za poslove finansija ima primedbe na dostavljeni predlog budzeta Ustavnog suda, organizovaće konsultacije sa predsednikom Ustavnog suda i radnim telom iz stava 1. ovog člana, radi postizanja saglasnosti (stav 4.), da ako ministar nadležan za poslove finansija nema primedbe na predlog budzeta Ustavnog suda ili se postigne saglasnost iz stava 4. ovog člana, Ustavni sud, većinom glasova svih sudija, utvrđuje konačan predlog budzeta Ustavnog suda, koji ministarstvo nadležno za poslove finansija bez izmena uključuje u nacrt Zakona o budzetu Republike Srbije, a Vlada bez izmena u predlog Zakona o budzetu Republike Srbije (stav 5.), da ako se ne postigne saglasnost iz stava 4. ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove finansija konačan predlog budzeta Ustavnog suda iz stava 5. ovog člana bez izmena uključuje u nacrt Zakona o budzetu Republike Srbije, a Vlada bez izmena u predlog Zakona o budzetu Republike Srbije (stav 6.) i da, u slučaju iz stava 6. ovog člana, Vlada u obrazloženju predloga Zakona o budzetu Republike Srbije navodi razloge zbog kojih smatra da predlog budzeta Ustavnog suda nije prihvatljiv (stav 7.).

b.Opis aktivnosti Ustavnog suda

I u 2016. godini Ustavni sud će odlučivati u postupcima po zahtevima za ocenu saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom, saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom, u postupcima po izjavljenim ustavnim žalbama, žalbama na odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u postupcima rešavanja sukoba nadležnosti, kao i o drugim zahtevima u okviru brojnih nadležnosti Ustavnog suda utvrđenih Ustavom.

U 2015. godini je zadržan visok nivo priliva novih predmeta, posebno ustavnih žalbi, koje predstavljaju pravno sredstvo za zaštitu zajemčenih prava i sloboda čije korišćenje mora da prethodi obraćanju naših građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pošto je taj Sud utvrdio da ustavna žalba u Republici Srbiji, s obzirom na način rada i odlučivanja Ustavnog suda, predstavlja delotvorno pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Naime, od 1. januara do 17. novembra 2015. godine, dakle za nešto više od deset meseci, u Ustavnom sudu su formirana 8.173 nova predmeta, od kojih je, pored ostalih, 7.457 predmeta po ustavnim žalbama, 210 predmeta po predlozima, odnosno inicijativama za ocenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata i 160 predmeta po zahtevima za rešavanje sukoba nadležnosti. S obzirom na to je za prvih deset meseci mesečni priliv novih predmeta bio ujednačen, tako što je iznosio nešto preko 800 predmeta mesečno, to se realno može očekivati da će do kraja 2015. godine broj novoprimljenih predmeta u istoj godini iznositi između 9.500 i 10.000. Kako se iz godine u godinu broj novoprimljenih predmeta konstantno povećava, osnovano se može zaključiti da od značajnih promena, u smislu eventualnog smanjenja priliva predmeta, neće doći ni u 2016. godini. Ako se uzme u obzir dinamika rešavanja predmeta u Ustavnom sudu, a koja, s obzirom na složenost postupka pred Ustavnim sudom, ne može biti veća od 8.500 do 9.000 predmeta godišnje, to znači da se može očekivati da će i u 2016. godini Ustavni sud u radu imati oko 14.000 predmeta.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1605

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda 

0001

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1605 – Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda 

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o Ustavnom sudu

Opis:

Sprovođenjem programa, Ustavni sud odlučuje o: saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćeni pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorim, saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom, saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom, saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom, rešava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, rešava sukob nadležnosti između državnih i pokrajinskih organa, između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave itd. Takođe, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, ili udruženja građana, kao i o zabrani verske zajednice, ako njeno delovanje ugrožava pravo na život, pravo na psihičko i fizičko zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, pravo na imovinu, javnu bezbednost javni red, ili ako izaziva i podstiče versku i nacionalnu ili rasnu netrpeljivost.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan doprinos zaštiti ustavnosti i zakonitosti, vladavini prava i ljudskim i manjinskim pravima i slobodama

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Naziv: Donete odluke za podnete inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti ili predloga za utvrđivanje neustavnosti ili nezakonitostiKomentar:Razni su podnosioci inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti ili predloga za utvrđivanje neustavnosti ili nezakonitosti

komada

50

50

60

70

Cilj 2: Usaglašavanje prakse Ustavnog suda sa Evropskim sudom u Strazburu i Venecijanskom komisijom

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat usaglašenosti odluka Ustavnog suda sa odlukama Evropskog suda u StrazburuKomentar:Ustavni sud ima kao stalnu aktivnost unapređenje i uvećanje procenta usaglašenosti odluka Ustavnog suda sa odlukama Evropskog suda u Strazburu

procenat

80

80

90

95

Programska aktivnost: 0001 – Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

Program kome pripada: 1605 – Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda 

Pravni osnov:Zakon o Ustavnom sudu

Opis:Pružanje stručne, administrativne, tehničke i informatičke podrška sudijama potrebne za nesmetano sprovođenje nadležnosti Ustavnog suda

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno donošenje odluka o pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat donetih odluka u odnosu na broj ukupno formiranih predmeta pred Ustavnim sudom

procenat

100

70

80

90

2. Broj zauzetih stavova i utvrđenih predloga i mišljenja o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje i zaštitu ustavnosti i zakonitosti

broj

100

100

120

130

3. broj objava o sednicama i javnim raspravama Ustavnog suda, saopštenja, službena obaveštenja i druge objave na internet stranici Ustavnog sudaKomentar:Unapređenje javnosti rada Ustavnog suda

komada

500

500

600

700

RAZDEO 5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

Opšte obrazloženje korisnika:

Odredbe člana 153. Ustava Republike Srbije i člana 2. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva propisuju da je Visoki savet sudstva nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Odredbe člana 47. Zakona o Visokom savetu sudstva propisuju da se za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru Saveta obrazuje Administrativna kancelarija (stav 1). Organizacija, poslovi i način rada Administrativne kancelarije bliže se uređuje aktom Saveta (stav 2). Na prava i obaveze zaposlenih u Administrativnoj kancelariji primenjuju se propisi koji uređuju položaj državnih službenika i nameštenika (stav 3).

Priroda poslova zaposlenih u Administrativnoj kancelariji Saveta je u direktnoj vezi sa ustavnopravnim položajem i karakterom nadležnosti Visokog saveta sudstva.

Posebno ukazujemo da je u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, kao i u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, Visoki savet sudstva označen kao nosilac većeg broja mera.

Jedna od glavnih mera je izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta Visokog saveta sudstva, u administrativnom i tehničkom smislu, u cilju postizanja pune nezavisnosti, odnosno samostalnosti i transparentnosti sudova u skladu sa evropskim standardima.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1602

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

0001

Rad saveta Visokog saveta sudstva

0002

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Opis:

Uređenje zakonodavnog okvira koji obezbeđuje ravnopravnost građana i pravnih subjekata u pravnom sistemu.

Uspostavljanje adekvatne mreže, sudova i tužilaštava u smislu jednake dostupnosti pravde građanima Republike Srbije

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan pravni sistem

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Zadovoljstvo građana i pravnih subjekata pravnim sistemom

procenat

40

50

60

70

Programska aktivnost: 0001 – Rad saveta Visokog saveta sudstva

Program kome pripada: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Pravni osnov:Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o sudijama i Zakon o uređenju sudova

Opis:Nadležnost Visokog saveta sudstva:

– predlaže Narodnoj skupštini kandidate za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju

-bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije-odlučuje o prestanku sudijske funkcije-predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika sudova-određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud-daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih pravosudnih zakona-obavlja poslove pravosudne uprave iz svoje nadležnosti- obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa iz svoje nadležnosti

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Optimalno potreban broj sudija u sudovima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj izabranih sudija u odnosu na Odluku o broju sudija u sudovima (%)

procenat

93

95

98

100

Cilj 2: Unapređenje kvaliteta suđenja

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Smanjenje procenta ukinutih odluka

procenat

20

18

16

14

Programska aktivnost: 0002 – Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

Program kome pripada: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Pravni osnov:Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o uređenju sudova i Zakon o sudijama

Opis:Realizacija zakonom propisane nadležnosti Visokog saveta sudstva obezbeđenjem potrebnih sredstava za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje i materijal.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđenje uslova za nesmetan rad Visokog saveta sudstva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Materijalno-tehnička podrška radu Visokog Saveta Sudstva u realizaciji nadležnostiKomentar:Obezbeđenje potrebnih sredstava za:stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje i materijal.

procenat

70

80

90

100

Zajednički projekat: 7002 – IPA 2013 – Sektor pravosuđa

Program kome pripada: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Opis:Saradnja sa Visokim savetom sudstva Španije i Ministarstvom pravde Grčke radi edukacije i razmene iskustava i znanja

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Jačanje kapaciteta VSS-a i DVT-a

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat realizacije projekta IPA 2013Komentar:Odnos godišnje realizacije projektnih aktivnosti u odnosu na punu realizaciju projekta

procenat

50

40

10

10

RAZDEO 6 – SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0002

Tehnička podrška radu sudova

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:

Zakon o uređenju sudova

Opis:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i

tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

115

120

125

Cilj 2: Vraćanje poverenja građana Srbije u pravosudni sistem

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Nivo poverenja građanaKomentar:Anketa građana Skala: 0 – bez poverenja do 5 – potpunog poverenja

ocena

3

4

5

5

Programska aktivnost: 0002 – Tehnička podrška radu sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, posebni propisi

Opis:

Podrška radu sudova podrazumeva modernizaciju rada finansijskih službi sudova, zaštitu prava građana i pravnih subjekata u postupcima pred domaćim i inostranim sudovima i zaštitu prava zaposlenih u sudovima prema posebnim propisima

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Modernizacija rada finansijskih službi sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Automatizacija finansijskog poslovanjaKomentar:procenat automatizovanih predloga finansijskih planova sudova, procenat automatizovanih aktivnosti izvršenja budzeta sudova, procenat automatizovanih finansijskih izveštaja sudova.

procenat

65

70

75

Cilj 2: Zaštita prava građana i pravnih subjekata

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Ažurnost u postupanju po presudama za zaštitu prava građana na suđenje u razumnom rokuKomentar:odnos broja realizovanih zahteva i broja podnetih zahteva za isplatu naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

procenat

100

100

100

2. Ažurnost u postupanju po presudama inostranih sudovaKomentar:odnos broja realizovanih zahteva i broja donetih presuda evropskog suda za ljudska prava

procenat

100

100

100

3. Ažurnost u postupanju po izvršnim rešenjima sudovaKomentar:odnos broja realizovanih zahteva i broja podnetih izvršnih rešenja

procenat

100

100

100

GLAVA 6.1 – VRHOVNI KASACIONI SUD

Opšte obrazloženje korisnika:

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom.

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

Vrhovni kasacioni sud utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava; razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova; imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0003

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

0004

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova.

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudova

u procentima

64,95

72

75

78

Programska aktivnost: 0003 – Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje efikasnosti rada sudova koja se odnosi na sudije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:Efikasan rad sudija

u procentima

64,95

72

75

78

Programska aktivnost: 0004 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje efikasnosti rada sudova, a koja se odnosi na sve ostale zaposlene sem sudija

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:Pružanje stručno-administrativne podrška potrebne za nesmetano sprovođenje sudskih postupaka

u procentima

64,95

72

75

78

GLAVA 6.2 – UPRAVNI SUD

Opšte obrazloženje korisnika:

Upravni sud osnovan je u skladu sa Zakonom o uređenju sudova kao sud posebne nadležnosti koji sudi u upravnim sporovima, za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu i tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva. U skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Upravni sud ocenjuje zakonitost upravnih akata, kojima su okončani postupci vođeni pred državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, javnim i drugim preduzećima, ustanovama, organizacijama i pojedincima, kao i posebnim organima, kada u vršenju ovlašćenja rešavaju u upravnim stvarima. Imajući u vidu navedeno, Upravni sud je nadležan da postupa u najširoj pravnoj materiji u pogledu primene procesnih, a naročito materijalnih zakona i podzakonskih akata.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0005

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

0006

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova.

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

108,19

110,35

111,44

111,44

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:Odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

procenat

13,96

13,68

13,54

13,54

Programska aktivnost: 0005 – Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat rešenih predmetaKomentar:Odnos broja ukupno rešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

46,02

46,94

47,4

47,4

2. Procenat nerešenih predmetaKomentar:Odnos broja ukupno nerešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

53,98

53,06

52,6

52,6

Cilj 2: Efikasan rad sudija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Prosečno „ukupno u radu” predmeta po sudijiKomentar:Odnos ukupnog broja predmeta u radu i broja sudija/11 ( smanjenje broja starih predmeta dovešće do smanjenja ukupnog broja predmeta u radu po sudiji )

broj

112,95

110,69

109,56

109,56

2. Prosečno rešeno predmeta po sudijiKomentar:Odnos ukupnog broja rešenih predmeta i broja sudija/11 ( rešavanje starih predmeta povećava efikasnost rada sudija)

broj

51,98

53,02

53,54

53,54

Programska aktivnost: 0006 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:

Ustav RS, Zakon o uređenju sudova, Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na pružanje stručno-administrativne podrške potrebne za nesmetano sprovođenje sudskih postupaka.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Prosečno pripremljeno predmeta po sudijskom pomoćniku u većuKomentar:Odnos ukupno primljenih predmeta po sudijskom pomoćniku u veću i broja sudijskih pomoćnika/11

broj

50.11

51.11

51.617

51.61

2. Prosečno pripremljeno predmeta po sudijskom pomoćniku u pripremnom odeljenjuKomentar:Odnos ukupno primljenih predmeta po sudijskom pomoćniku u pripremnom odeljenju i broja sudijskih pomoćnika/11

broj

491.41

501.24

506.15

506.15

3. Prosečno pripremljeno predmeta po sudijskom pomoćniku u odeljenju sudske prakseKomentar:Odnos ukupno primljenih predmeta po sudijskom pomoćniku u odeljenju sudske prakse i broja sudijskih pomoćnika/11

broj

358.98

366.16

369.75

369.75

GLAVA 6.3 – PRIVREDNI APELACIONI SUD

Opšte obrazloženje korisnika:

Privredni apelacioni sud je drugostepeni sud čija je nadležnost utvrđena članom 26. Zakona o uređenju sudova, na osnovu čega odlučuje o žalbama na odluke privrednih sudova i drugih organa, u skladu sa zakonom. Privredni apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

Poslovi u Sudu obuhvataju:

– sve poslove vezane za rešavanje predmeta iz nadležnosti Suda počev od njihovog prijema do ekspedovanja, odnosno arhiviranja,

– poslove u vezi sa utvrđivanjem pravnih stavova i načelnih pravnih mišljenja radi ujednačavanja sudske prakse.

Poslovi u Sudu grupisani su prema njihovoj vrsti, stepenu složenosti i drugim potrebnim uslovima za njihovo uspešno vršenje.

Poslovi u Sudu obavljaju se u sudskim odeljenjima, sudskim većima i organizacionim jedinicama.

Sudska odeljenja se obrazuju za odlučivanje u stvarima iz iste pravne oblasti. U Sudu postoje: Odeljenje za privredne sporove, Odeljenje za privredne prestupe, Odeljenje sudske prakse i pripremno odeljenje.

Sudska veća vrše sudsku funkciju u okviru sudskih odeljenja, a broj i sastav veća utvrđuje se godišnjim rasporedom poslova.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0007

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

0008

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova.

Opis:aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: 1. Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat efikasnosti rada sudaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta (vrednost indikatora iznad 100 procenata pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta).

procenat

102,78

103

104

105

2. ažurnost u radu sudaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

koeficijent

6,18

6

5,5

5

Cilj 2: 2. Vraćanje poverenja građana u pravosudni sistem

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. nivo poverenja građanaKomentar:anketa – skala: 0 – bez poverenja, 5 – potpuno poverenje

skala

2

3

4

5

Programska aktivnost: 0007 – Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat rešenih predmetaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

64,66

66

68

70

2. procenat nerešenih predmetaKomentar:odnos broja ukupno nerešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

35,33

34

32

30

Cilj 2: efikasan rad sudija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. prosečno „ukupno u radu” predmeta po sudiji

procenat

66,33

60

55

50

2. prosečno rešeno predmeta po sudijiKomentar:odnos ukupnog broja rešenih predmeta i broja sudija / 11 (rešavanje starih predmeta povećava efikasnost rada sudija)

procenat

40,19

41

41

41

Programska aktivnost: 0008 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:Priprema predmeta za sprovođenje sudskog postupka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. procenat pripremljenih predmetaKomentar:odnos broja ukupno pripremljenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

64,66

66

68

70

GLAVA 6.4 – PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

Opšte obrazloženje korisnika:

Obrazloženje predloga finansijskog plana za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.Na osnovu Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava Prekršajni apelacioni sud je svrstan u korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa Trezora sa jedinstvenim brojem KJS: 30232.

Prekršajni apelacioni sud osnovan je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i u skladu sa navedenim zakonima, počeo je sa radom 1. jaunara 2010. godone kao Viši prekršajni sud, a izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova od 1. januara 2014. godine promenio je naziv u Prekršajni apelacioni sud.

Prekršajni apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova i vrši nadzor i kontrolu rada prekršajnih sudova kojih ukupno ima 45 u Republici Srbiji, a na osnovu Zakona o uređenju sudova i Sudskog poslovnika koji donosi ministar za pravosuđe.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0009

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

0010

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta (vrednost indikatora iznad sto procenata pokazuje efikasno smanjenje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

statistički izveštaj iz 2014.g. 96% savladavanje

98% savladavanje priliva

98.5% savladavanje priliva

98.8% savladavanje priliva

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

procenat

statistički izveštaj iz 2014.g. 0,60% nerešenih predmeta

0,50% nerešenih predmeta

0,50% nerešenih predmeta

0,45% nerešenih predmeta

Cilj 2: Vraćanje poverenja građana Srbije u pravosudni sistem

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Nivo poverenja građanaKomentar:Anketa. Skala: 0- bez poverenja; 5- potpuno poverenje

skala od 0 do 5

5

5

5

5

Programska aktivnost: 0009 – Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama.

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat rešenih predmetaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

statistički izveštaj iz 2014.g. 93,40% rešenih pre

93,50% rešenih predmeta

94,00% rešenih predmeta

94,50% rešenih predmeta

2. Procenat nerešenih predmetaKomentar:odnos broja ukupno nerešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

statistički izveštaj iz 2014.g. 6,60% nerešenih predmeta

5,00% nerešenih predmeta

4,50% nerešenih predmeta

4,00% nerešenih predmeta

Cilj 2: Efikasan rad sudija

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Prosečno (ukupno u radu); predmeta po sudijiKomentar:Odnos ukupnog broja predmeta u radu i broja sudija /11 (smanjenje broja starih predmeta dovešće do smanjenja ukupnog broja predmeta u radu po sudiji)

broj predmeta

statistički izveštaj iz 2014.g. 63,03 predmeta u radu

45 predmet u radu

41 predmet u radu

41 predmet u radu

2. Prosečno rešeno predmeta po sudijiKomentar:Odnos ukupnog broja rešenih predmeta i broja sudija/11 (rešavanje starih predmeta povećava efikasnost rada sudija)

broj predmeta

statistički izveštaj iz 2014.g. 58,88 rešenih predmeta

42,15 rešenih predmeta

39,05 rešenih predmeta

39,05 rešenih predmeta

Programska aktivnost: 0010 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Rad uprave Suda, pisarnice Suda, daktilobiroa i tehničke službe

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat smanjenja troškova sudskih postupakaKomentar:Trošak sprovođenja sudskog postupka u Prekršajnom apelacionom sudu obuhvata bruto cenu radnog sata, utrošak materijala, električne energije.

100%

2,2%

2,9%

3,2%

2. Procenat predmeta pripremljenih za sprovođenje sudskog postupka u odnosu na broj pristiglihKomentar:Svi predmeti koji pristignu u Sud u toku dana se raspoređuju u rad postupajućim sudijama.

procenat

100% dnevna ažurnost za 2014.g.

100% dnevna ažurnost

100% dnevna ažurnost

100% dnevna ažurnost

GLAVA 6.5 – APELACIONI SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0011

Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

0012

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Pravni osnov za planiranje rashoda za sudove utvrđen je:

Zakonom o uređenju sudova, Zakonom o sudijama, Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakonom o sudskim taksama, Zakonom o radu

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

115

120

125

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

koeficijent

10,39

10,15

10,07

9,96

Programska aktivnost: 0011 – Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Sprovođenje sudskih postupaka u cilju pravne sigurnosti građana i pravnih subjekata

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u raduKomentar:Smanjenje broja nerešenih predmeta u odnosu na priliv predmeta

procenat

20

18

17

16

Cilj 2: Efikasno sprovođenja sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u raduKomentar:povećanje broja rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

20

18

17

16

Programska aktivnost: 0012 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.

Opis:U okviru ove programske aktivnosti se sprovode poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, određeni zakonom, Sudskim poslovnikom:

– uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;

– vođenje statistike i izrada izveštaja;

– finansijsko i materijalno poslovanje suda;

– stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojim se uređuju odnosi u sudu;

– poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. % rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

76,01%

76,11%

76,21%

76,31%

GLAVA 6.6 – VIŠI SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0013

Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

0014

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje

procenat

115

120

125

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

koeficijent

10,39

10,15

10,07

9,96

Cilj 2: Vraćanje poverenja građana Srbije u pravosudni sistem

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Nivo poverenja građanaKomentar:Anketa. Skala: 0 – bez poverenja; 5 – potpuno poverenje

ocena

4

5

5

Programska aktivnost: 0013 – Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u raduKomentar:povećanje broja rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

20

18

17

16

Cilj 2: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Efikasnije savladavanje priliva predmeta

procenat

8

7

6

5

Programska aktivnost: 0014 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Opis:U okviru ove programske aktivnosti se sprovode poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, određeni zakonom, Sudskim poslovnikom:- uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;- vođenje statistike i izrada izveštaja;- finansijsko i materijalno poslovanje suda;- stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojim se uređuju odnosi u sudu;- poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. % rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

79,25%

79,35%

79,45%

79,55%

GLAVA 6.7 – OSNOVNI SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0015

Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

0016

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u radu

procenat

20

18

17

16

Cilj 2: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. efikasnije savladavanje priliva predmeta

procenat

9

8

7

6

Programska aktivnost: 0015 – Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u radu

procenat

20

18

17

16

Cilj 2: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. efikasnije savladavanje priliva predmeta

procenat

9

8

7

6

Programska aktivnost: 0016 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:

Zakon o uređenju sudova, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Opis:U okviru ove programske aktivnosti se sprovode poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, određeni zakonom, Sudskim poslovnikom:- uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;- vođenje statistike i izrada izveštaja;- finansijsko i materijalno poslovanje suda;- stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojim se uređuju odnosi u sudu;- poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. % rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

33,00%

33,20%

33,40%

33,60%

GLAVA 6.8 – PRIVREDNI SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0017

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

0018

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

115

120

125

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

koeficijent

10,39

10,15

10,07

9,96

Programska aktivnost: 0017 – Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudova

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenja sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u radu

procenat

20

18

17

16

Cilj 2: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. efikasnije savladavanje priliva predmeta

procenat

20

19

18

17

Programska aktivnost: 0018 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Opis:U okviru ove programske aktivnosti se sprovode poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, određeni zakonom, Sudskim poslovnikom:

– uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;

– vođenje statistike i izrada izveštaja;

– finansijsko i materijalno poslovanje suda;

– stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojim se uređuju odnosi u sudu;

– poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. % rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

procenat

56,42%

56,47%

56,52%

56,57%

GLAVA 6.9 – PREKRŠAJNI SUDOVI

Opšte obrazloženje korisnika:

U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1603

Rad sudova

0019

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

0020

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1603 – Rad sudova

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:Zakon o uređenju sudova

Opis:U okviru ovog programa sprovode se aktivnosti u cilju efikasnog rada sudova i vraćanju poverenja građana u pravosudni sistem. U skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmerene na: sprovođenje sudskog postupka, administrativnu podršku sprovođenju sudskog postupka, kao na i pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasan rad sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat efikasnosti rada sudovaKomentar:odnos broja ukupno rešenih predmeta i broja ukupnog primljenih predmeta ( vrednost indikatora iznad sto procenta pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rešavanja starih predmeta)

procenat

115

120

125

2. Ažurnost u radu sudovaKomentar:odnos broja nerešenih predmeta i broja ukupno primljenih predmeta * 11 (niži koeficijent pokazuje veću ažurnost)

koeficijent

10,39

10,15

10,07

9,96

Cilj 2: Vraćanje poverenja građana Srbije u pravosudni sistem

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Nivo poverenja građanaKomentar:Anketa. Skala: 0 – bez poverenja; 5 – potpuno poverenje

Indikator ishoda

ocena

4

5

5

Programska aktivnost: 0019 – Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama

Opis:Programska aktivnost obuhvata sve poslove koji se odnose na sprovođenje sudskih postupaka

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje sudskog postupka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Povećanje efikasnosti rešavanja predmeta u raduKomentar:odnos broja ukupno nerešenih predmeta i ukupnog broja predmeta u radu

procenat

9

8

7

6

Cilj 2: Ažurnost u radu sudova

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. efikasnije savladavanje priliva predmetaKomentar:odnos ukupnog broja predmeta u radu i broja sudija/11 ( smanjenje broja starih predmeta dovešće do smanjenja ukupnog broja predmeta u radu po sudiji )

procenat

20

19

18

17

Programska aktivnost: 0020 – Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

Program kome pripada: 1603 – Rad sudovaPravni osnov:Zakon o uređenju sudova, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Opis:U okviru ove programske aktivnosti se sprovode poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, određeni zakonom, Sudskim poslovnikom:

– uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;

– vođenje statistike i izrada izveštaja;

– finansijsko i materijalno poslovanje suda;

– stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;

– donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojim se uređuju odnosi u sudu;

– poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje administrativne podrške sprovođenju sudskih postupaka

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. % rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu

Broj

56,86%

56,96%

57,06%

57,16

RAZDEO 7 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Opšte obrazloženje korisnika:

Državno veće tužilaca je samostalni nezavisni organ osnovan Zakonom o Državnom veću tužilaca koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Veće ima nadležnost u pogledu ljudskih resursa, organizacije, nadzora, utvrđivanja i izvršenja budzeta javnih tužilaštava, opšteg okvira i unutrašnjeg uređenja i rada javnih tužilaštava i predstavlja rukovodeći i nadzorni organ tužilačkog sistema. Shodno Zakonu o Državnom veću tužilaca, Zakonu o javnim tužilaštvima, Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, Zakonu o budzetskom sistemu i Akcionom planu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, usvojene od strane Narodne skupštine RS. Veće je nosilac velikog broja aktivnosti. U toku 2016. godine predviđen je i potpun prelazak budzetskih ovlašćenja sa Ministarstva nadležnog za pravosuđe na Državno veće tužilaca.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1602

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

0003

Rad veća Državnog veća tužilaca

0004

Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistemPravni osnov:

Zakon o DVT; Zakon o javnom tužilaštvu; Zakon o budzetskom sistemu; Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa; Zakon o radu; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o platnom prometu.

Opis:Nesmetano funkcionisanje javnih tužilaštava kroz kontinuirani izbor i predlaganje za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije, izrada predloga izmene zakonskih akata, izrada podzakonskih akata kojima se reguliše rad veća, statusna pitanja tužilaca, primena Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti nosilaca javnotužilačke funkcije, kvartalno, godišnje i trogodišnje vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kontrolne aktivnosti nad materijalno-finansijskim poslovanjem tužilaštava i nastavak regionalne i međunarodne saradnje i realizacija međunarodnih projekata.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Racionalizacija mreže tužilaštva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat ravnomerne opterećenosti tužilacaKomentar: Praćenje broja predmeta po tužiocima

%

87

90

95

98

Cilj 2: Promena sistematizacije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj novih članova Veća

broj

4

6

6

6

Programska aktivnost: 0003 – Rad veća Državnog veća tužilaca

Program kome pripada: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Pravni osnov:

Zakon o DVT; Zakon o javnim tužilaštvima; Zakon o budzetskom sistemu.

Opis:Nesmetano funkcionisanje javnih tužilaštava kroz kontinuirani izbor i predlaganje za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije, izrada predloga izmena zakonskih akata, izrada podzakonskih akata kojima se reguliše rad Veća, statusna pitanja tužilaca, primena Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti nosilaca javnotužilačke funkcije: kvartalno, godišnje i trogodišnje vrednovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Povećanje efikasnosti rada tužilaštva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1.Procenat popunjenosti sistematizovanih radnih mestaKomentar: U skladu sa članom 13. Zakona o DVT, Veće utvrđuje broj zamenika javnih tužilaca po javnim tužilaštvima u RS u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rada nosilaca javnotužilačke funkcije.

%

87

90

95

98

Cilj 2: Jačanje integriteta profesionalnosti i odgovornosti nosilaca javnotužilačke funkcije

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat ispunjenosti akcionog plana

%

90

93

95

98

2. Procenat najviših konačnih ocena o vrednovanju rada nosilaca javnotužilačke funkcije u odnosu na broj nosilaca javnotužilačke funkcijeKomentar: Akcioni plan reforme pravosuđa se odnosi na period od 2013 do 2018 godine i sukcesivno se ispunjavaju predviđeni ciljevi.

%

0

0

0

100

Cilj 3: Razvoj i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti tužilaštva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat najviših konačnih ocena o vrednovanju rada nosilaca javnotužilačke funkcije u odnosu na broj nosilaca javnotužilačke funkcijeKomentar: Cilj je da u što većem procentu nosioci javnotužilačke funkcije za svoj rad, kvalitet i efikasnost dobiju najviše ocene.

%

90

92

95

98

Programska aktivnost: 0004 – Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

Program kome pripada: 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa.Pravni osnov:

Zakon o DVT; Zakon o javnom tužilaštvu; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o radu; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o platnom prometu.

Opis:Kontrolne aktivnosti nad materijalno-finansijskim poslovanjem tužilaštava i nastavak regionalne i međunarodne saradnje i realizacije međunarodnih projekata.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Pružanje efikasne podrške sprovođenju nadležnosti DVT

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Optimalni broj nosilaca javnotužilačke funkcije

broj

900

969

1037

1037

Cilj 2: Racionalniji i ekonomičniji rad tužilaštva

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat zadovoljenja potreba službi u Administrativnoj kancelariji

%

60

80

100

100

Cilj 3: Povećanje transparentnosti rada

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj objavljenih obaveštenja

broj

95

113

141

141

RAZDEO 8 – JAVNA TUŽILAŠTVA

Opšte obrazloženje korisnika:

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnivaju se Osnovna, Viša i Apelaciona tužilaštva i određuju njihova sedišta i područja. Zakon o Državnom veću tužilaca predlaže obim i strukturu budzetskih sredstava neophodnih za rad javnih tužilaštava za tekuće rashode i vrši nadzor za njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom. Organizacija i nadležnost javnih tužilaštava, dužnosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, obezbeđivanje sredstava za rad javnih tužilaštava i druga pitanja od značaja za rad javnih tužilaštava uređena su Zakonom o javnom tužilaštvu.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1604

Rad tužilaštva

0002

Tehnička podrška radu tužilaštva

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1604 – Rad tužilaštva

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:

Zakon o javnom tužilaštvu; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o Državnom veću tužilaca; Zakon o radu.

Opis:Obezbeđivanje opštih uslova poslovnog okruženja za rad javnih tužilaštava.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje tužilačke aktivnosti u javnim tužilaštvima

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat broja javnih tužilaštava obuhvaćenih ugovorom o osiguranju i održavanju informatičkog programaKomentar: Kontrolne aktivnosti nad materijalno finansijskim poslovanjem tužilaštava

%

100

100

100

100

Programska aktivnost: 0002 – Tehnička podrška radu tužilaštva

Program kome pripada: 1604 – Rad tužilaštva

Pravni osnov:Zakon o budzetskom sistemu; Zakonik o krivičnom postupku; Zakon o radu; Zakon o budzetskom sistemu.

Opis:Obezbeđivanje opštih uslova poslovnog okruženja javnih tužilaštava.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđivanje optimalnih poslovnog okruženja za samostalan rad javnih tužilaštava

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Procenat broja javnih tužilaštava obuhvaćenih ugovorom o osiguranju imovine i lica u javnim tužilaštvimaKomentar: Efikasno sprovođenje tužilačke aktivnosti u javnim tužilaštvima

procenat

70

75

80

85

2. Procenat broja javnih tužilaštava obuhvaćenih ugovorom o odražavanju informatičkog programa

procenat

70

75

80

85

3. Procenat pokrivenosti obaveza tužilaštava po pravosudnim presudama

procenat

80%

85

90

95

GLAVA 8.1 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Opšte obrazloženje korisnika:

Republičko javno tužilaštvo je samostalni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih dela, ulaganjem pravnih sredstava štiti ustavnost i zakonitost i preduzima radnje na koje je zakonom ovlašćen. Republičko javno tužilaštvo se sastoji od sledećih odeljenja: krivično odeljenje u kome se obavljaju poslovi iz oblasti krivičnih dela privrednog kriminala povezanih sa korupcijom, pružanje pomoći nižim tužilaštvima kao i njihova kontrola; građansko odeljenje u kome se obavljaju poslovi u građanskim i upravnim predmetima; odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u kome se obavljaju poslovi međunarodne saradnje i ostvarivanja kontakata sa zvaničnim predstavnicima Evropske unije, Saveta Evrope, međunarodnih nevladinih organizacija, priprema međunarodnih sporazuma i ostalih akata od značaja za funkcionisanje tužilaštva u Srbiji; odeljenje analitike i informatike u kome se obavljaju poslovi pripremanja predloga i opštih akata koje donosi Republički javni tužilac i izrada Programa rada, izveštaja, analiza godišnjeg i periodičnog izveštaja o radu i Odeljenje odnosa sa javnošću.

Šifra programa

Šifra programske aktivnosti / projekta

Naziv

1604

Rad tužilaštva

0003

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva

0004

Administrativna podrška radu Republičkog javnog tužilaštva

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1604 – Rad tužilaštva

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Pravni osnov:

Ustav; Krivični zakon; Zakon o radu; Zakon o javnom tužilaštvu; Zakon o državnim službenicima i nameštenicima; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Porodični zakon; Zakon o budzetskom sistemu.

Opis:Programska aktivnost vezana za sprovođenje tužilačkih aktivnosti odnosi se na sprečavanje korupcije i kriminala, međunarodnu pravnu pomoć po zamolnicama i praćenje promena u domaćem pravnom poretku.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Suzbijanje korupcije i kriminala, pružanje međunarodne pravne pomoći, priviđenje pravdi učinioce krivičnih dela

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

Ciljna vrednost u 2018. god.

1. Broj rešenih predmetaKomentar: RJT

broj

30.033

45.000

67.524

70.000

Programska aktivnost: 0003 – Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva

Program kome pripada: 1604 – Rad tužilaštva

Pravni osnov:

Ustav; Krivični zakon.

Opis:Programska aktivnost vezana za sprovođenje tužilačkih aktivnosti odnosi se na sprečavanje korupcije i kriminala, međunarodnu pravnu pomoć po zamolnicama i praćenje promena u domaćem pravnom poretku.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Suzbijanje korupcije i kriminala, pružanje međunarodne pravne pomoći, pristupanje EU, implementacija IPA projekta

Naziv indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.