Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

za 2017. i 2018. godinu

Na osnovu dostavljenih makroekonomskih parametara i polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. i 2018. godinu.

Takođe, kod izrade projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. i 2018. godinu korišćene su smernice Ministarstva finansija Republike Srbije date u unstrukciji za planiranje broj: 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine, i to:

Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnika i neto vojne penzije za 2017. i 2018. godinu planirani su na nivou 2016. godine.

Prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe.

Sredstva za zarade zaposlenih u Stručnoj služba Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za 2017. i 2018. godinu planirana su u iznosu od po 106.000.000 dinara, takođe, imajući u vidu Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 116/14).

Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd obračunava i isplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, na teret sredstava Fonda.

Sredstva za ostvarivanje prava vojnih osiguranika i drugih osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prava korisnika penzija na materijalno obezbeđenje, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje, podmirivanje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja, rad organa, Stručne službe i komisija Fonda, planirana su na nivou sredstava planiranih za 2016. godinu.

Sredstva za naknadu plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad za 2017. i 2018. godinu planirana su u iznosu od po 250.000.000 dinara.

Naknadu plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, na teret sredstava Fonda.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, čije se donošenje očekuje u prvoj polovini 2017. godine, predmetna naknada biće precizno regulisana, tako da će Fond biti u obavezi da isplaćena sredstva profesionalnim vojnim licima na ime naknade plate zbog privremene sprečenosti za rad refundira Ministarstvu odbrane iz sredstava Fonda po jasno predviđenoj proceduri.

Prilozi:

1. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu sa projekcijom prihoda i primanja u iznosu od 4.566.456.000 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 4.566.456.000 dinara i

2. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu sa projekcijom prihoda i primanja u iznosu od 4.634.322.000 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 4.634.322.000 dinara.

RK.-

D I R E K T O R

Dragiša Dabetić

___________________

Ostavite komentar