Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka), u članu 27e stav 3. broj: „2015.” zamenjuje se brojem: „2016.”.

Posle stava 26. dodaje se novi stav 27, koji glasi:

„U slučaju da se do 1. jula 2014. godine ne donese propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, neće se vršiti usklađivanje plata i penzija u skladu sa stavom 26. ovog člana.”

St. 27. i 28, koji postaju st. 28. i 29, menjaju se i glase:

„U aprilu 2015. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.

U oktobru 2015. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.”

Posle stava 28, koji postaje stav 29. dodaju se novi st. 30. i 31, koji glase:

„U aprilu 2016. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.

U oktobru 2016. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.”

Dosadašnji stav 29. postaje stav 32.

U dosadašnjem stavu 30, koji postaje stav 33, broj: „2015.” zamenjuje se brojem: „2016.”.

Posle dosadašnjeg stava 30, koji postaje stav 33. dodaju se novi st. 34-37, koji glase:

„Korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine.

Izuzetno od stava 34. ovog člana, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Aktom Vlade bliže će se urediti postupak za pribavljanje saglasnosti iz stava 35. ovog člana.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studenstke zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.”

Dosadašnji st. 31-34. postaju st. 38-41.

Član 2.

U članu 93b stav 3. menja se i glasi:

„Centralizovani obračun primanja vršiće se na osnovu podataka dostavljenih od strane subjekata iz stava 1. ovog člana, ostupnim uvođenjem subjekata, počev od 1. januara 2015. godine, prema dinamici koja će se utvrditi aktom Vlade, na predlog Ministarstva, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.”

Član 3.

Posle člana 103a dodaje se član 103b, koji glasi:

„Član 103b

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik javnih sredstava ako ne poštuje odredbe člana 27e st. 34, 35. i 37. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 30.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava ako ne poštuje odredbe člana 27e st. 34, 35. i 37. ovog zakona.

U slučaju da direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje ne poštuju odredbe člana 27e st. 34, 35. i 37. ovog zakona, ministar će rešenjem:

1) privremeno obustaviti izvršenje aproprijacija namenjenih za isplatu plata, odnosno primanja zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

2) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti.”

Član 4.

Akt Vlade iz člana 1. ovog zakona doneće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Postupci koji su započeti radi popunjavanja radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se nastaviti uz saglasnost tela Vlade iz člana 1. ovog zakona, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

U slučaju da korisnici javnih sredstava nastave postupke iz stava 1. ovog člana, bez saglasnosti tela Vlade, kazniće se novčanom kaznom za prekršaj, i to:

– korisnik javnih sredstava u iznosu 500.000 do 2.000.000 dinara;

– odgovorno lice korisnika javnih sredstava u iznosu od 30.000 do 2.000.000 dinara.

U slučaju da direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje ne poštuju odredbe ovog člana, ministar će rešenjem:

1) privremeno obustaviti izvršenje aproprijacija namenjenih za isplatu plata, odnosno primanja zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

2) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti.

Član 6.

Odredbe člana 1. ovog zakona, koje se odnose na zabranu zasnivanja radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava do 31. decembra 2015. godine i odredbe člana 5. ovog zakona, ne odnose se na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, na izabrana, postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika Srbija ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 11, 15, 16. i 17. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom, finansijsku reviziju javnih sredstava, nadležnost i rad republičkih organa, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu s Ustavom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Ekonomska politika koju će Vlada voditi u narednom srednjoročnom periodu biće usmerena na obezbeđenje održive ekonomske i finansijske stabilnosti, zaustavljanje daljeg rasta duga i stvaranje ambijenta za privredni rast.

Osnovni cilj fiskalne politike, kao ključne komponente makroekonomske politike, je usporavanje rasta i smanjenje udela javnog duga u BDP u zakonom utvrđene granice, sprovođenjem mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi.

U cilju smanjenja fiskalnog deficita i javnog duga Vlada će sprovesti veoma ambiciozan plan fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi koje obezbeđuju stabilnost javnih finansija i podstiču privredni rast i konkurentnost. Zatvaranje fiskalnih neravnoteža je nužno, kako bi se ojačala održivost javnih finansija i stvorili uslovi za ekonomski oporavak i dugoročno održiv razvoj.

Za unapređenje sistema upravljanja javnim finansijama, od posebnog značaja je i izmena Zakona o budžetskom sistemu, u delu koji se odnosi na posebna fiskalna pravila. Naime, ograničenje rasta plata, odnosno zarada u javnom sektoru i penzija neophodna je mera s obzirom da ove dve kategorije rashoda zajedno čine oko 55% svih rashoda budžeta opšte države. Ograničenje rasta podrazumeva dva godišnja povećanja plata i penzija u iznosu od 0,5% u 2015. i 2016. godini (april i oktobar), za razliku od trenutnog zakonskog rešenja koje predviđa indeksaciju u skladu sa rastom potrošačkih cena.

Takođe, predloženim izmenama ovog zakona sprečiće se zapošljavanje novih lica u javnom sektoru radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta, osim u izuzetnim okolnostima, uz saglasnost tela Vlade.

Razmatranje mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Rešavanje gore navedenih problema, odnosno postizanje željenih ciljeva, nije moguće bez izmene Zakona.

OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona predlaže se izmena i dopuna člana 27e Zakona o budžetskom sistemu. Naime, u cilju očuvanja stabilnosti javnih finansija neophodno je pristupiti promeni predviđenih indeksacija penzija i plata u 2015. i 2016. godini. Prema predloženim izmenama, u 2015. i 2016. godini godine plate i penzije povećaće se za 0,5%. U slučaju da se do 1. jula 2014. godine ne donese propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, u oktobru 2014. godine neće se vršiti usklađivanje plata i penzija.

Takođe, predlaže se da fiskalna pravila kojim se uređuju kretanje plata i penzija primenjuju i nakon 2016. godine, tako da će se u aprilu plate i penzije usklađivati zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad 4%, a u oktobru usklađivaće se stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, sve dok učešće penzija u BDP ne dostigne 10%, a učešće plata 8%.

Pored navedenog, predlaže se i zabrana zapošljavanje novih lica u javnom sektoru radi radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta, osim u izuzetnim okolnostima, uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva. Ova zabrana važi do 31. decembra 2015. godine.

Takođe, ograničava se i ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studenstke zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, tako da ovaj broj, prema predloženom rešenju, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

Članom 2. ovog zakona predlaže se produžetak roka za uvođenje centralizovanog obračuna primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru.

Članom 3. ovog zakona propisuju se novčane kazne za prekršaj ukoliko korisnici javnih sredstava ne poštuju odredbe Zakona koje se odnose na zabranu zapošljavanja novih lica i ograničavanje broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studenstke zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama.

Pored propisivanja novčanih kazni, ovim članom propisuje se i mogućnost da ministar finansija u ovom slučaju rešenjem privremeno obustavi izvršenje aproprijacija namenjenih za isplatu plata, odnosno primanja zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno da privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti.

Članom 4. ovog zakona propisan je rok za donošenje akta Vlade kojim će se urediti postupak pribavljanja saglasnosti za popunjavanje radnih mesta.

Članom 5. ovog zakona predlaže se da postupci, koji su započeti radi popunjavanja radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, a koji nisu okončani danom stupanja na snagu ovog zakona, mogu da se nastave samo uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa.

Takođe, ovim članom propisane su novčane kazne za ne poštovanje odredbi ovog člana, kao i mogućnost da ministar finansija u ovom slučaju rešenjem privremeno obustavi izvršenje aproprijacija namenjenih za isplatu plata, odnosno primanja zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno da privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti.

Članom 6. ovog zakona uređeno je da se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na zabranu zapošljavanja i nastavak postupaka za popunjavanje radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, ne primenjuju na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, na izabrana, postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika Srbija ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave (čl. 1. i 5).

Članom 7. ovog zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, već naprotiv, predložene izmene Zakona doprineće značajnim uštedama, ne samo u budžetu Republike Srbije, već i u celom javnom sektoru.

Prema procenama, mera ograničavanja zapošnjavanja u javnom sektoru u 2014. godini, usled prirodnog odliva zaposlenih, donela bi uštede od oko 0,15% BDP, a u 2015. godini dodatnih 0,25% BDP.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Predlog zakona je neophodno doneti po hitnom postupku da bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja, pre svega u delu koji se odnosi na posebna fiskalna pravila, primene u 2014. godini.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje državnih organa i organizacija.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Fiskalna pravila

Član 27e

Fiskalna pravila odnose se na opšti nivo države i ona mogu biti opšta i posebna.

Opštim fiskalnim pravilima određuje se ciljni srednjoročni fiskalni deficit, kao i maksimalni odnos duga prema BDP sa ciljem da se obezbedi dugoročna održivost fiskalne politike u Republici Srbiji.

Posebna fiskalna pravila određuju kretanje plata i penzija, kao i način obuhvata javnih investicija pri računanju fiskalnog deficita i javnih rashoda i izdataka u periodu od 2011. do 2015. 2016. godine.

Opšta fiskalna pravila su:

1) ciljni godišnji fiskalni deficit iznosiće u srednjem roku 1% BDP;

2) dug opšteg nivoa države, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, neće biti veći od 45% BDP.

Fiskalni deficit će biti manji od ciljnog ili će se ostvarivati fiskalni suficit u godinama kada je stopa rasta BDP veća od potencijalne, dok će se u godinama kada je stopa rasta manja od potencijalne, ostvarivati fiskalni deficit koji je veći od ciljnog deficita.

Da bi se obezbedilo da stvarni fiskalni deficit u srednjem roku bude jednak ciljnom, a da se istovremeno omogući realizacija anticiklične fiskalne politike, primeniće se sledeća formula za određivanje gornje granice fiskalnog deficita u godini t:

dt =dt-1 – a(dt-1-d*)-b(gt-g*)

gde su sa dt i dt-1 označeni deficiti u godinama t i t-1, d* je ciljni fiskalni deficit koji je određen na nivou od 1% BDP, gt je realna stopa rasta BDP u godini t, a g* je potencijalna srednjoročna realna stopa rasta BDP.

Deficit u formuli je izražen u procentima od BDP, dok su stope rasta BDP izražene u procentima.

Koeficijent prilagođavanja a pokazuje brzinu kojom se stvarni deficit približava ciljnom deficitu, a koeficijent b pokazuje koliko fiskalni deficit u godini t odstupa od ciljnog deficita usled odstupanja stope rasta BDP u godini t od potencijalne stope rasta BDP.

U periodu od 2011. do 2014. godine numerička vrednost koeficijenata je određena na nivou a=0,3 i b=0,4 dok je potencijalna stopa rasta BDP, g*=4%.

Počev od 2015. godine numeričku vrednost koeficijenata a i b, kao i potencijalnu stopu rasta BDP odrediće Fiskalni savet i ona će važiti u periodu koji ne može biti kraći od tri godine.

Dug opšteg nivoa države obuhvata direktni dug opšteg nivoa države i izdate garancije opšteg nivoa države (indirektni dug), prema domaćim i stranim poveriocima.

Ukoliko dug opšteg nivoa države, bez duga po osnovu restitucije, pređe 45% BDP, Vlada je dužna da Narodnoj skupštini, zajedno sa budžetom za narednu godinu, podnese i program za smanjenje duga u odnosu na BDP.

Fiskalni savet podnosi Narodnoj skupštini obrazloženo mišljenje o Vladinom programu za smanjenja duga, a predstavnik Fiskalnog saveta obrazlaže mišljenje u Narodnoj skupštini.

Vlada je obavezna da predlog zakona kojim se uređuje pitanje restitucije uskladi sa principima fiskalne odgovornosti.

Fiskalni savet podnosi Narodnoj skupštini obrazloženo mišljenje o tome da li su odredbe koje se odnose na obeštećenje starih vlasnika u novcu ili preko emisije državnih hartija od vrednosti u skladu sa principima fiskalne odgovornosti, a predstavnik Fiskalnog saveta obrazlaže mišljenje u Narodnoj skupštini.

Posebna fiskalna pravila obezbeđuju da se smanjenje fiskalnog deficita u odnosu na BDP, najvećim delom ostvari preko smanjenja tekućih javnih rashoda.

Cilj posebnih fiskalnih pravila je i da se promeni struktura javne potrošnje u pravcu smanjenja tekućih rashoda i povećanja javnih investicija.

Pojedinačne plate i penzije u decembru 2010. godine povećaće se za 2%.

U aprilu 2011. godine, plate i penzije uskladiće se stopom rasta potrošačkih cena u prethodna tri meseca.

U oktobru 2011. godine, plate i penzije uskladiće se zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini, ukoliko je taj rast pozitivan.

U aprilu 2012. godine, plate i penzije uskladiće se zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini, ukoliko je taj rast pozitivan.

U oktobru 2012. godine, plate i penzije povećaće se za 2%.

U aprilu 2013. godine, plate i penzije povećaće se za 2%.

U oktobru 2013. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.

U aprilu 2014. godine plate i penzije povećaće se za 0,5%.

U oktobru 2014. godine plate i penzije povećaće se za 1%.

U SLUČAJU DA SE DO 1. JULA 2014. GODINE NE DONESE PROPIS KOJIM ĆE SE UREDITI UJEDNAČAVANJE NIVOA PLATA, ODNOSNO ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, NEĆE SE VRŠITI USKLAĐIVANJE PLATA I PENZIJA U SKLADU SA STAVOM 26. OVOG ČLANA.

U aprilu 2015. godine plate i penzije će se uskladiti stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

U APRILU 2015. GODINE PLATE I PENZIJE POVEĆAĆE SE ZA 0,5%.

U oktobru 2015. godine plate i penzije će se uskladiti zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad 4%.

U OKTOBRU 2015. GODINE PLATE I PENZIJE POVEĆAĆE SE ZA 0,5%.

U APRILU 2016. GODINE PLATE I PENZIJE POVEĆAĆE SE ZA 0,5%.

U OKTOBRU 2016. GODINE PLATE I PENZIJE POVEĆAĆE SE ZA 0,5%.

Usklađivanje plata i penzija primenjuje se na obračun i isplatu za navedeni mesec.

Fiskalna pravila koja uređuju kretanje plata i penzija primenjivaće se i nakon 2015. 2016. godine, s tim što će se u aprilu plate i penzije usklađivati zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad 4%, a u oktobru usklađivaće se stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, sve dok učešće penzija u BDP ne dostigne 10%, a učešće plata 8%.

KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA NE MOGU ZASNIVATI RADNI ODNOS SA NOVIM LICIMA RADI POPUNJAVANJA SLOBODNIH, ODNOSNO UPRAŽNJENIH RADNIH MESTA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE.

IZUZETNO OD STAVA 34. OVOG ČLANA, RADNI ODNOS SA NOVIM LICIMA MOŽE SE ZASNOVATI UZ SAGLASNOST TELA VLADE, NA PREDLOG NADLEŽNOG MINISTARSTVA, ODNOSNO DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA, UZ PRETHODNO PRIBAVLJENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA.

AKTOM VLADE BLIŽE ĆE SE UREDITI POSTUPAK ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI IZ STAVA 35. OVOG ČLANA.

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, LICA ANGAŽOVANIH PO UGOVORU O DELU, UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA, PREKO OMLADINSKE I STUDENSTKE ZADRUGE I LICA ANGAŽOVANIH PO DRUGIM OSNOVAMA, KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, NE MOŽE BITI VEĆI OD 10% UKUPNOG BROJA ZAPOSLENIH.

Prilikom izračunavanja deficita konsolidovane opšte države za 2011. godinu, rashodi i izdaci ne uključuju deo ukupnih javnih investicija koji je veći od 4% BDP, a u periodu od 2012. do 2015. godine deo javnih investicija koji je veći od 5% BDP.

Deo javnih investicija iznad najviših nivoa, za koji je dozvoljeno povećati deficit konsolidovane opšte države u skladu sa opštim fiskalnim pravilom, ne sme da bude veći od 2% BDP.

Fiskalni savet će u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom dati mišljenje o tome da li je obuhvat javnih investicija u skladu sa računovodstvenim standardima.

Primena posebnih fiskalnih pravila ne može da ugrozi opšta fiskalna pravila utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Centralizovani obračun primanja

Član 93b

Uprava za trezor vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod:

1) direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, izuzev Vojnobezbedonosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbedonosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika;

2) organizacija za obavezno socijalno osiguranje i korisnika sredstava tih organizacija;

3) javnog preduzeća za održavanje puteva čiji je osnivač Republika Srbija;

4) drugih oblika organizovanja u kojima Republika Srbija ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja;

5) agencija i organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države.

Subjekte iz stava 1. tačka 4) ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Centralizovani obračun primanja vršiće se na osnovu podataka dostavljenih od strane subjekata iz stava 1. ovog člana, postupnim uvođenjem subjekata, u periodu od 1. januara 2014. godine do 1. januara 2015. godine, prema dinamici koja će se utvrditi aktom Vlade, na predlog Ministarstva.

CENTRALIZOVANI OBRAČUN PRIMANJA VRŠIĆE SE NA OSNOVU PODATAKA DOSTAVLJENIH OD STRANE SUBJEKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSTUPNIM UVOĐENJEM SUBJEKATA, POČEV OD 1. JANUARA 2015. GODINE, PREMA DINAMICI KOJA ĆE SE UTVRDITI AKTOM VLADE, NA PREDLOG MINISTARSTVA, PO USPOSTAVLJANJU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH USLOVA.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane samostalno vrše obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u tim ministarstvima, a po izvršenom obračunu, bez odlaganja, dostavljaju podatke Upravi za trezor.

Podaci iz st. 3. i 4. ovog člana dostavljaju se na obrascima čiji izgled, sadržinu, rokove i način dostavljanja, kao i način njihove obrade propisuje Vlada, na predlog Ministarstva.

U slučaju da subjekti iz stava 1. ovog člana ne dostave podatke iz st. 3. i 4. ovog člana, neće im biti obračunata, odnosno isplaćena primanja, dok ne dostave propisane podatke.

ČLAN 103B

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ KORISNIK JAVNIH SREDSTAVA AKO NE POŠTUJE ODREDBE ČLANA 27E ST. 34, 35. I 37. OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AKO NE POŠTUJE ODREDBE ČLANA 27E ST. 34, 35. I 37. OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU DA DIREKTNI, ODNOSNO INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NE POŠTUJU ODREDBE ČLANA 27E ST. 34, 35. I 37. OVOG ZAKONA, MINISTAR ĆE REŠENJEM:

1) PRIVREMENO OBUSTAVITI IZVRŠENJE APROPRIJACIJA NAMENJENIH ZA ISPLATU PLATA, ODNOSNO PRIMANJA ZAPOSLENIM, IZABRANIM, POSTAVLJENIM I ANGAŽOVANIM LICIMA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE;

2) PRIVREMENO OBUSTAVITI PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA JEDINICI LOKALNE VLASTI.

SAMOSTALNE ODREDBE PREDLOGA ZAKONA

ČLAN 4.

AKT VLADE IZ ČLANA 1. OVOG ZAKONA DONEĆE SE U ROKU OD 15 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 5.

POSTUPCI KOJI SU ZAPOČETI RADI POPUNJAVANJA RADNIH MESTA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, A KOJI NISU OKONČANI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, MOGU SE NASTAVITI UZ SAGLASNOST TELA VLADE IZ ČLANA 1. OVOG ZAKONA, NA PREDLOG NADLEŽNOG MINISTARSTVA, ODNOSNO DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA, UZ PRETHODNO PRIBAVLJENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA.

U SLUČAJU DA KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA NASTAVE POSTUPKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, BEZ SAGLASNOSTI TELA VLADE, KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ZA PREKRŠAJ, I TO:

– KORISNIK JAVNIH SREDSTAVA U IZNOSU 500.000 DO 2.000.000 DINARA;

– ODGOVORNO LICE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U IZNOSU OD 30.000 DO 2.000.000 DINARA.

U SLUČAJU DA DIREKTNI, ODNOSNO INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NE POŠTUJU ODREDBE OVOG ČLANA, MINISTAR ĆE REŠENJEM:

1) PRIVREMENO OBUSTAVITI IZVRŠENJE APROPRIJACIJA NAMENJENIH ZA ISPLATU PLATA, ODNOSNO PRIMANJA ZAPOSLENIM, IZABRANIM, POSTAVLJENIM I ANGAŽOVANIM LICIMA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE;

2) PRIVREMENO OBUSTAVITI PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA JEDINICI LOKALNE VLASTI.

ČLAN 6.

ODREDBE ČLANA 1. OVOG ZAKONA, KOJE SE ODNOSE NA ZABRANU ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA SA NOVIM LICIMA RADI POPUNJAVANJA SLOBODNIH, ODNOSNO UPRAŽNJENIH RADNIH MESTA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE I ODREDBE ČLANA 5. OVOG ZAKONA, NE ODNOSE SE NA SUDIJE, JAVNE TUŽIOCE I ZAMENIKE JAVNIH TUŽILACA, NA IZABRANA, POSTAVLJENA I IMENOVANA LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA JEDINICA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I NA DIREKTORE JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA, USTANOVA I JAVNIH AGENCIJA ČIJI SU OSNIVAČI REPUBLIKA SRBIJA ILI JEDINICE TERITORIJALNE AUTONOMIJE, ODNOSNO LOKALNE SAMOUPRAVE.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – VLADA

Obrađivač – MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – NEMA

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju–NEMA

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik? /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?- NIJE

8. Učešće konsultanata u izradi propisai njihovo mišljenje o usklađenosti /

Ostavite komentar