Predlog zakona o carinskoj tarifi

PREDLOG

ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

Član 1.

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije plaća se carina po stopama utvrđenim u Carinskoj tarifi, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Stope predviđene u Carinskoj tarifi primenjuju se na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje klauzula najvećeg povlašćenja ili koje tu klauzulu primenjuju na robu poreklom iz Republike Srbije.

Na robu iz ostalih zemalja primenjuju se stope predviđene u Carinskoj tarifi, uvećane za 70%.

Član 3.

Carinsku tarifu čini nomenklatura roba i stope carine propisane za pojedine robe navedene u toj nomenklaturi.

Nomenklatura, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) naimenovanja odeljaka, glava, razdela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim numeričkim oznakama;

2) napomene uz odeljke i glave, napomene za tarifne podbrojeve i dodatne napomene;

3) osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Pod pojmom „tarifni broj“ podrazumeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom, kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva – redni broj tarifnog broja u toj glavi.

Pod pojmom „tarifni međupodbroj“ podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom pošto se dalje raščlanjava na tarifne podbrojeve.

Pod pojmom „tarifni podbroj“ podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje šest cifara.

Numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi nazivaju se tarifne oznake.

Tarifni stav obuhvata: tarifnu oznaku sa deset cifara, naimenovanje tarifnog podbroja i stopu carine propisanu za robu iz tog tarifnog podbroja.

Vlada usklađuje nomenklaturu Carinske tarife, na nivou širem od šestocifrene numeričke oznake, sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije i propisuje jedinice mere za nove tarifne stavove uz zadržavanje propisanih stopa carine.

Član 4.

Nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se delovi uvoze sukcesivno, preko jedne carinarnice ili više carinarnica, mogu se, na zahtev carinskog obveznika, svrstati u tarifni stav sastavljenog proizvoda, uz primenu stope carine za sastavljen proizvod.

Carinjenje proizvoda iz stava 1. ovog člana vrši se na način koji propiše ministar nadležan za poslove finansija.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Carinskoj tarifi („Službeni list SRJ“, broj 23/01).

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije».

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENJIVANJE

CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u supurotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

(a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje prozvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila.

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i „mutatis mutandis“ prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drukčije propisano.

ODELJAK I

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Napomene:

Pozivanje u ovom Odeljku na pojedini rod ili vrstu životinja, osim ako iz teksta drukčije ne proizlazi, odnosi se i na mladunce tog roda ili vrste.

2. Odredba koja se odnosi na „suve“ proizvode u Tarifi, obuhvata i proizvode koji su dehidrisani, evaporisani, ili liofilizovani, osim ako u tekstu nije drukčije određeno.

GLAVA 1

ŽIVE ŽIVOTINJE

Napomena:

1 Ova Glava obuhvata sve žive životinje osim:

(a) riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka iz tar. brojeva 0301, 0306 ili 0307;

(b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tar. broja 3002; i

(v) životinja iz tar. broja 9508.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0101 Konji, magarci, mule i mazge, živi:

0101 10 – Čiste rase za priplod:

c 0101 10 10 00 – – konji KD 1

c 0101 10 90 00 – – ostalo KD 5

0101 90 – Ostalo:

– – konji:

c 0101 90 11 00 – – – za klanje KD 5

c 0101 90 19 00 – – – ostalo KD 5

c 0101 90 30 00 – – magarci KD 5

c 0101 90 90 00 – – mule i mazge KD 5

0102 Žive životinje, vrste goveda:

0102 10 – Čiste rase za priplod:

0102 10 10 00 – – junice (neteljene) KD 1

0102 10 30 00 – – krave KD 1

0102 10 90 00 – – ostalo KD 1

0102 90 – Ostalo:

– – domaće vrste:

0102 90 05 00 – – – mase do 80 kg KD 15

– – – mase preko 80 kg do 160 kg:

0102 90 21 00 – – – – za klanje KD 15

0102 90 29 00 – – – – ostalo KD 15

– – – mase preko 160 kg do 300 kg:

0102 90 41 00 – – – – za klanje KD 30

0102 90 49 00 – – – – ostalo KD 30

– – – mase preko 300 kg: – – – – junice (neteljene):

0102 90 51 00 – – – – – za klanje KD 30

0102 90 59 00 – – – – – ostale KD 30

– – – – krave:

0102 90 61 00 – – – – – za klanje KD 30

0102 90 69 00 – – – – – ostale KD 30

– – – – ostalo:

0102 90 71 00 – – – – – za klanje KD 30

0102 90 79 00 – – – – – ostalo KD 30

0102 90 90 00 – – ostalo KD 30

0103 Svinje, žive:

0103 10 00 00 – Čiste rase za priplod KD 1

– Ostalo:

0103 91 – – mase do 50 kg:

0103 91 10 00 – – – domaće vrste KD 30

0103 91 90 00 – – – ostale KD 30

0103 92 – – mase preko 50 kg:

– – – domaće vrste:

0103 92 11 00 – – – – koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće KD 30

0103 92 19 00 – – – – ostale KD 30

0103 92 90 00 – – – ostalo KD 30

0104 Ovce i koze, žive:

0104 10 – Ovce:

0104 10 10 00 – – čiste rase za priplod KD 1

– – ostale:

0104 10 30 00 – – – jagnjad (do jedne godine starosti) KD 30

0104 10 80 00 – – – ostale KD 30

0104 20 – Koze:

0104 20 10 00 – – čiste rase za priplod KD 1

0104 20 90 00 – – ostale KD 30

0105 Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke,

guske, ćurke i biserke):

– Mase do 185 g:

0105 11 – – pilići vrste Gallus domesticus:

– – – ženski pilići:

c 0105 11 11 00 – – – – nosilje KD 1

c 0105 11 19 00 – – – – ostale KD 20

– – – ostali:

c 0105 11 91 00 – – – – za priplod KD 1

c 0105 11 99 00 – – – – ostali KD 20

0105 12 00 – – ćurići:

0105 12 00 10 – – – za priplod KD 1

0105 12 00 90 – – – ostali KD 15

0105 19 – – ostalo:

– – – guščići:

0105 19 20 10 – – – – za priplod KD 1

0105 19 20 90 – – – – ostali KD 15

– – – pačići i biserčići:

0105 19 90 10 – – – – za priplod KD 1

0105 19 90 90 – – – – ostali KD 15

– Ostalo:

c 0105 92 00 00 – – kokoške vrste Gallus domesticus mase do 2 000 g KD 20

c 0105 93 00 00 – – kokoške vrste Gallus domesticus mase preko 2 000 g KD 20

0105 99 – – ostalo:

c 0105 99 10 00 – – – patke KD 15

c 0105 99 20 00 – – – guske KD 15

c 0105 99 30 00 – – – ćurke KD 15

c 0105 99 50 00 – – – biserke KD 15

0106 Ostale životinje, žive:

– Sisari:

c 0106 11 00 00 – – primati KD 1

c 0106 12 00 00 – – kitovi, delfini i morski prasići (sisari reda Cetacea); KD 1

morske krave i dugong (sisari reda Sirenia)

0106 19 – – ostalo:

c 0106 19 10 00 – – – domaći zečevi KD 10

c 0106 19 90 00 – – – ostalo – 1

c 0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače) KD 1

– Ptice:

c 0106 31 00 00 – – ptice grabljivice KD 1

c 0106 32 00 00 – – papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, KD 1

makoe i kakadue)

0106 39 – – ostale:

c 0106 39 10 00 – – – golubovi KD 10

c 0106 39 90 00 – – – ostale – 5

c 0106 90 00 00 – Ostalo – 5

GLAVA 2

MESO I DRUGI KLANIČNI PROIZVODI ZA JELO

Napomena:

1 Ova Glava ne obuhvata :

(a) proizvode vrsta opisanih u tar. brojevima 0201 do 0208 ili 0210, neupotrebljive za ljudsku ishranu;

(b) creva, bešike ili želuce životinja (tar. broj 0504) i životinjsku krv (tar. broj 0511 ili 3002); ili

(v) masnoće životinjskog porekla, osim proizvoda iz tar. broja 0209 (Glava 15.).

Dodatne napomene:

1 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „goveđi trupovi“, u smislu tar. podbrojeva 0201 10 i 0202 10, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, izvađena drob i pošto su odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka i sa ostalim otpacima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima; „trup“ uključuje prednji deo trupa koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećke sa više od deset pari rebara;

(b) „goveđe polutke“, u smislu tar. podbrojeva 0201 10 i 0202 10, jesu proizvodi koji nastaju simetričnim razdvajanjem celog trupa kroz centar. svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar. grudne kosti i išio-pubičnog sastava; „polutka’ uključuje prednji deo polutke koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećku sa više od deset rebara;

(v) „kompenzirane četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 20 10, 0201 20 20 20, 0201 20 20 90 i 0202 20 10 10, 0202 20 10 20, 0202 20 10 90 jesu delovi koji se sastoje od:

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod desetog rebra i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod trećeg rebra, ili

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod petog rebra, sa dodatim celim slabinama i grudima i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod osmog rebra.

Prednje četvrti i zadnje četvrti koje sačinjavaju „kompenzirane četvrti“ moraju se uvoziti u isto vreme i moraju se podudarati u broju, a ukupna masa prednjih četvrti mora biti ista kao masa zadnjih četvrti. Razlika u masi između ova dva dela pošiljke je dopuštena pod uslovom da ne prelazi 5% mase težeg dela (prednje ili zadnje četvrti);

(g) „nerazdvojene prednje četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 30 10, 0201 20 30 20, 0201 20 30 90 i 0202 20 30 10, 0202 20 30 20, 0202 20 30 90 esu prednji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, sa najmanje četiri para rebara i najviše deset pari rebara (prva četiri para rebara moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(d) „razdvojene prednje četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 30 10, 0201 20 30 20, 0201 20 30 90 i 0202 20 30 10, 0202 20 30 20, 0202 20 30 90 jesu prednji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, vrat i plećku, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara (prva četiri rebra moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(đ) „nerazdvojene zadnje četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 50 10, 0201 20 50 20, 0201 20 50 90 i 0202 20 50 10, 0202 20 50 20, 0202 20 50 90 jesu zadnji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri para celih ili sečenih rebara, sa golenjačom ili bez golenjače i sa slabinama ili bez slabina;

(e) „razdvojene zadnje četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0201 20 50 10, 0201 20 50 20, 0201 20 50 90 i 0202 20 50 10, 0202 20 50 20, 0202 20 50 90 jesu zadnji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri cela ili sečena rebra, sa golenjačom ili bez nje i sa slabinama ili bez slabina;

(ž) 11. „prednje četvrti sečene“ („crop, chuck and blade“), u smislu tar. podbroja 0202 30 50 10, 0202 30 50 20, 0202 30 50 90 jesu leđni deo prednje četvrti, uključujući gornji deo plećke, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara, dobijeni od prednje četvrti pravolinijskim sečenjem kroz tačku gde se prvo rebro povezuje sa prvim segmentom grudne kosti do tačke dodira dijafragme sa desetim rebrom;

22. komad „grudi“ u smislu tar. podbroja 0202 30 50 10, 0202 30 50 20, 0202 30 50 90 jeste donji deo prednje četvrti koji obuhvata srednji deo grudi i vrh grudi.

B. Proizvodi obuhvaćeni Dodatnim napomenama 1 A (a) do (e) ove Glave mogu biti isporučeni sa kičmom ili bez kičme.

V. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u Dodatnoj napomeni 1 A, uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu. Ukoliko je kičma otklonjena, uzimaju se u obzir samo cela ili sečena rebra koja bi inače bila neposredno vezana za kičmu.

2 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje :

(a) „trupovi i polutke“, u smislu tar. podbrojeva 0203 11 10 00 i 0203 21 10 00, jesu trupovi zaklanih domaćih svinja, iz kojih je istekla krv, koji su očišćeni od drobi i sa kojih su uklonjene čekinje i papci. Polutke su dobijene od celih trupova deljenjem kroz centar. svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar. grudne kosti i išio-pubičnog sastava. Trupovi i polutke mogu biti sa glavom ili bez glave, sa njuškom ili bez njuške, sa papcima ili bez papaka, sa salom ili bez sala, sa bubrezima ili bez bubrega, sa repom ili bez repa i sa dijafragmom ili bez dijafragme. Polutke mogu biti sa kičmenom moždinom, mozgom i jezikom ili bez njih. Trupovi i polutke krmača mogu biti sa vimenom ili bez vimena (mlečne žlezde);

(b) „butovi“, u smislu tar. podbrojeva 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 i 0210 11 31 00 jesu zadnji (kaudalni) delovi polutke, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

But je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, poslednji slabinski pršljen;

(v) „prednji delovi“, u smislu tar. podbrojeva 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 i 0210 19 60 00 jesu prednji (kranialni) delovi polutke, bez glave, sa njuškom ili bez njuške, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje;

Prednji deo je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, peti leđni pršljen.

Gornji (leđni) deo prednjeg dela, sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića (gornji deo plećke u svežem i vrat u usoljenom stanju) smatra se komadom pečenice kada je odvojen od donjeg (trbušnog) dela prednjeg dela, najviše, sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(g) „plećka“, u smislu tar. podbrojeva 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 i 0210 11 39 00 jeste donji deo prednjeg dela sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože, sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

Lopatična kost i sa njom povezani mišići svrstavaju se u ovaj tar. podbroj kao deo plećke i onda kada su odvojeno pripremljeni;

(d) „bubrežnjak“ („loins“) u smislu tar. podbrojeva 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 i 0210 19 70 00 jeste gornji deo polutke koji se pruža od prvog vratnog pršljena do repnog pršljena, uključujući kosti, sa pečenicom ili bez pečenice, sa lopatičnom kosti ili bez lopatične kosti i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez potkožne svinjske masnoće (slanine), sa kožom ili bez kože.

Bubrežnjak je odvojen od donjeg dela polutke sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(đ) „potrbušina“, u smislu tar. podbrojeva 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 i 0210 12 19 00, jeste donji deo polutke koji se nalazi između buta i plećke, uglavnom poznat kao „potrbušina“, sa kostima ili bez kostiju, ali sa kožom i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom);

(e) „bekon polutke“, u smislu tar. podbroja 0210 19 10 00 jeste svinjska polutka bez glave (obraza i njuške), papaka, repa, sala, bubrega, pečenice, lopatične kosti, grudne kosti, kičmenog stuba, karlične kosti i dijafragme;

(ž) „spenser“, u smislu tar. podbroja 0210 19 10 00, jeste bekon polutka bez buta, sa kostima ili bez kostiju;

(z) „tri četvrtine stranice“ („three-quarter sides“), u smislu tar. podbroja 0210 19 20 00, jeste bekon-polutka bez prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju;

(i) „srednji deo“ („middles“), u smislu tar. podbroja 0210 19 20 00, jeste bekon-polutka bez buta i prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje komade od srednjeg dela koji obuhvataju tkivo kotleta i potrbušine u prirodnoj srazmeri prema celom srednjem delu.

B. Delovi komada opisanih u stavu 2 A (đ) svrstavaju se u iste tarifne podbrojeve samo ako su sa kožom i potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom).

Ako su komadi koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 0210 11 11 00 i 0210 11 19 00, kao i 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 i 0210 19 60 00 dobijeni od bekon-stranice iz koje su već izvađene kosti navedene u stavu 2 A (e), linije sečenja slede one opisane u stavu 2 A (b), (v) i (g), odgovarajuće; u svakom slučaju ti komadi ili njihovi delovi su sa kostima.

V. Tarifni podbrojevi 0206 30 30 00, 0206 49 20 00 i 0210 99 49 obuhvataju, naročito, glavu i polutke glave od domaćih svinja, sa mozgom ili bez mozga, sa obrazima ili bez obraza, sa jezikom ili bez jezika, kao i sa njihovim delovima ili bez delova.

Glava je odvojena od ostatka polutke kako sledi:

– pravim sečenjem paralelnim sa lobanjom; ili

– sečenjem paralelnim sa lobanjom do nivoa očiju, a zatim kosim u odnosu na prednji deo glave, tako da njuška ostane vezana za polutku.

Obrazi, njuška i uši, kao i meso vezano za glavu, naročito za zadnji deo, smatraju se delovima glave. Međutim, komadi mesa bez kostiju od prednjeg dela isporučeni odvojeno (podvoljak, podvratak, podvoljak i podvratak zajedno – gronik), svrstavaju se u tar. podbroj 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 51 00 ili 0210 19 81 00, zavisno od slučaja.

G. „Potkožna svinjska masnoća (slanina)“, u smislu tar. podbrojeva 0209 00 11 00 i 0209 00 19 00, jeste masno tkivo koje se taloži ispod kože i prijanja uz nju, bez obzira na deo svinje kome pripada; u svakom slučaju, masa masnog tkiva je veća od mase kože.

Ovi tarifni podbrojevi uključuje takođe potkožnu svinjsku masnoću (slanina) sa koje je skinuta koža.

D. U smislu tar. podbrojeva 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 i 0210 19 60 00 do 0210 19 89 00, pod „suvim ili dimljenim“ proizvodima podrazumevaju se oni u kojima odnos voda/belančevine u mesu (sadržaj azota x 6,25) iznosi 2,8 ili manje. Sadržaj azota se određuje u skladu sa ISO metodom 937 – 1978.

3 A. U smislu tar. broja 0204 naredni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „trupovi“ u smislu tar. podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 00 i 0204 50 51 00, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, i pošto su očišćeni od drobi i odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka, sa pridodatim drugim otpacima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima;

(b) „polutke“, u smislu tar. podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 00 i 0204 50 51 00, jesu proizvodi koji su nastali simetričnom podelom celog trupa kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena, kroz centar grudne kosti i kroz išio-pubični sastav;

(v) „skraćene prednje čevrti“, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 i 0204 50 53 00, jesu prednji deo trupa sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti i plećke, vrat („scrag“), i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam pari celih ili sečenih rebara;

(g) „skraćene prednje, četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 i 0204 50 53 00, jesu prednji deo polutke sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti, plećku, vrat („scrag“) i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam celih ili sečenih rebara;

(d) „slabine i/ili podplećke“ (kare i/ili file – „chines and/or best ends“), u smislu tar. podbrojeva 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 i 0204 50 55 00, jesu preostali deo trupa, pošto su odstranjeni butovi i skraćene prednje četvrti, sa bubrezima ili bez bubrega; kada su slabine (kare – „chines“) odvojene od podplećki (file – „best ends“) one moraju obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada su podplećke („best ends“) odvojene od slabina („chines“) oni moraju obuhvatati najmanje pet pari celih ili sečenih rebara;

(đ) „slabine i/ili podplećke“ (kare i/ili file – „chines and/or best ends“) u smislu tar. podbrojeva 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 i 0204 50 55 00, jeste preostali deo polutke, pošto su odstranjeni but i skraćena, prednja, četvrt, sa bubregom ili bez bubrega; kada je slabina (kare – „chine“) odvojena od podplećke (filea – „best end“) ona mora obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada je podplećka (file – „best end“) odvojena od slabine (kare – „chine“) ona mora obuhvatati najmanje pet celih ili sečenih rebara;

(e) „butovi“, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 i 0204 50 59 00, jesu zadnji deo trupa koji obuhvata sve kosti i noge, a sečeni su pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz prednju karličnu kost do išio-pubičnog sastava;

(ž) „butovi“, u smislu tar. podbrojeva 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 i 0204 50 59 00, jesu zadnji deo polutke koji obuhvata sve kosti i nogu, a sečen je pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz karličnu kost ispred išio-pubičnog sastava.

B. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u stavu 3 A., uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu.

4. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „meso, živinsko, u komadima, sa kostima“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20 00 do 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 do 0207 14 60 00, 0207 26 20 00 do 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 do 0207 27 70 00, 0207 35 21 00 do 0207 35 63 00 i 0207 36 21 00 do 0207 36 63 00, jesu komadi posebno navedeni u njima, uključujući sve kosti.

Komadi živinskog mesa navedeni pod (a) iz kojih su delimično izvađene kosti svrstavaju se u tar. podbroj 0207 13 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00, 0207 14 70 00 ili 0207 36 79 00;

(b) „polutke“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 i 0207 36 25 00, jesu polutke trupova živine dobijene uzdužnim sečenjem u ravni duž grudne kosti i kičme;

(v) „četvrti“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 i 0207 36 25 00 jesu batačne četvrti ili grudne četvrti dobijene poprečnim sečenjem polutke;

(g) „krila, cela, sa vrhovima ili bez vrhova“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 35 31 00, 0207 36 31 00, jesu komadi živinskog mesa koje čine humerus (nadlaktica), radius (podlaktica) i ulna (lakatna kost), zajedno sa okolnim mišićima. Vrh krila, uključujući carpal kosti (kosti šake), može ali ne mora biti odstranjen. Sečenje se vrši na zglobovima;

(d) „grudi“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 35 51 00, 0207 35 53 00, 0207 36 51 00 i 0207 36 53 00 jesu komadi živinskog mesa koje čine grudna kost i rebra, raspoređena sa obe strane grudne kosti, zajedno sa okolnim mišićima;

(đ) „bataci“, u smislu tar. podbrojeva 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 36 61 00 i 0207 36 63 00, jesu komadi živinskog mesa koje čine femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se vrše na zglobovima;

(e) „bataci, ćureći“, u smislu tar. podbrojeva 0207 26 60 00 i 0207 27 60 00 jesu komadi ćurećeg mesa koje čine tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača) zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se vrše na zglobovima;

(ž) „noge, ćureće, osim bataka“, u smislu tar. podbrojeva 0207 26 70 00 i 0207 27 70 00, jesu komadi ćurećeg mesa koje čini femur (butna kost) zajedno sa okolnim mišićima ili femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se vrše na zglobovima;

(z) „trupovi od gusaka i pataka („paletot“)“, u smislu tar. podbrojeva 0207 35 71 00 i 0207 36 71 00, jesu guske ili patke očerupane i bez ikakvih iznutrica, bez glave ili nogu, sa uklonjenim kostima trupa (grudnom kosti, rebrima, kičmom i krsnom kosti), ali sa kostima femuri (butne kosti), tibias (potkolenice) i humeri (nadlaktice);

5. (a) Nekuvano začinjeno meso svrstava se u Glavu 16. „Začinjeno meso“ je nekuvano meso koje je začinjeno dubinski ili čija je cela površina prekrivena začinima koji su vidljivi golim okom ili se mogu jasno razlikovati čulom ukusa.

(b) Proizvodi koji spadaju u tar. broj 0210 kojima su dodati začini tokom procesa pripremanja, i dalje se svrstavaju u taj tar. broj, pod uslovom da dodati začin nije promenio njihove osobine.

U smislu tar. broja 0210, izrazi „meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri“ označavaju meso i jestive mesne i druge klanične proizvode koji su duboko i istovrsno prožeti solju u svim delovima i u kojima ukupan sadržaj soli iznosi najmanje 1,2% po masi.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0201 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno:

0201 10 – Trupovi i polutke:

0201 10 00 10 – – teleći – 30

0201 10 00 20 – – juneći – 30

0201 10 00 90 – – ostali – 30

0201 20 – Ostali komadi sa kostima:

– – kompenzirane četvrti:

0201 20 20 10 – – – teleće – 30

0201 20 20 20 – – – juneće – 30

0201 20 20 90 – – – ostale – 30

– – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene:

0201 20 30 10 – – – teleće – 30

c 0201 20 30 20 – – – juneće – 30

0201 20 30 90 – – – ostalo – 30

– – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene:

0201 20 50 10 – – – teleće – 30

c 0201 20 50 20 – – – juneće – 30

0201 20 50 90 – – – ostale – 30

– – ostalo:

0201 20 90 10 – – – teleće – 30

c 0201 20 90 20 – – – juneće – 30

0201 20 90 90 – – – ostalo – 30

0201 30 – Bez kostiju:

0201 30 00 10 – – teleće – 30

0201 30 00 20 – – juneće – 30

0201 30 00 90 – – ostalo – 30

0202 Meso, goveđe, smrznuto:

0202 10 – Trupovi i polutke:

0202 10 00 10 – – teleći – 30

0202 10 00 20 – – juneći – 30

0202 10 00 90 – – ostali – 30

0202 20 – Ostali komadi sa kostima:

– – kompenzirane četvrti:

0202 20 10 10 – – – teleće – 30

0202 20 10 20 – – – juneće – 30

0202 20 10 90 – – – ostale – 30

– – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene:

0202 20 30 10 – – – teleće – 30

0202 20 30 20 – – – juneće – 30

0202 20 30 90 – – – ostale – 30

– – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: 0202 20 50 10 – – – teleće – 30

0202 20 50 20 – – – juneće – 30

0202 20 50 90 – – – ostale – 30

– – ostalo:

0202 20 90 10 – – – teleće – 30

0202 20 90 20 – – – juneće – 30

0202 20 90 90 – – – ostalo – 30

0202 30 – Bez kostiju:

– – prednje četvrti, cele ili sečene u najviše pet komada, svaka

sastavljena u jedan blok; kompenzirane četvrti u dva bloka,

jednom od prednje četvrti, cele ili isečene u najviše pet

delova, a drugom od zadnje četvrti, isključujući pečenice, u

jednom komadu:

0202 30 10 10 – – – teleće – 30

0202 30 10 20 – – – juneće – 30

0202 30 10 90 – – – ostale – 30

– – delovi prednje četvrti, sečene („crop, chuck and blade“) i

grudi:

0202 30 50 10 – – – teleći – 30

0202 30 50 20 – – – juneći – 30

0202 30 50 90 – – – ostali – 30

– – ostalo:

0202 30 90 10 – – – teleće – 30

0202 30 90 20 – – – juneće – 30

0202 30 90 90 – – – ostalo – 30

0203 Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

– Sveže ili rashlađeno:

0203 11 – – trupovi i polutke:

0203 11 10 00 – – – od domaćih svinja – 30

0203 11 90 00 – – – ostalo – 30

0203 12 – – butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

– – – od domaćih svinja:

0203 12 11 00 – – – – butovi i komadi od njih – 30

0203 12 19 00 – – – – plećke i komadi od njih – 30

0203 12 90 00 – – – ostalo – 30

0203 19 – – ostalo:

– – – od domaćih svinja:

0203 19 11 00 – – – – prednji delovi i komadi od njih – 30

0203 19 13 00 – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima – 30

0203 19 15 00 – – – – potrbušine i komadi od njih – 30

– – – – ostalo:

0203 19 55 00 – – – – – bez kostiju – 30

0203 19 59 00 – – – – – ostalo – 30

0203 19 90 00 – – – ostalo – 30

– Smrznuto:

0203 21 – – trupovi i polutke:

0203 21 10 00 – – – od domaćih svinja – 30

0203 21 90 00 – – – ostali – 30

0203 22 – – butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

– – – od domaćih svinja:

0203 22 11 00 – – – – butovi i komadi od njih – 30

0203 22 19 00 – – – – plećke i komadi od njih – 30

0203 22 90 00 – – – ostali – 30

0203 29 – – ostalo:

– – – od domaćih svinja:

0203 29 11 00 – – – – prednji delovi i komadi od njih – 30

0203 29 13 00 – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima – 30

0203 29 15 00 – – – – potrbušine i komadi od njih – 30

– – – – ostalo:

0203 29 55 00 – – – – – bez kostiju – 30

0203 29 59 00 – – – – – ostalo – 30

0203 29 90 00 – – – ostalo – 30

0204 Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

0204 10 00 00 – Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni – 30

– Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno:

0204 21 00 00 – – trupovi i polutke – 30

0204 22 – – ostali komadi sa kostima:

c 0204 22 10 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30

c 0204 22 30 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30

c 0204 22 50 00 – – – butovi – 30

c 0204 22 90 00 – – – ostalo – 30

0204 23 00 00 – – bez kostiju – 30

0204 30 00 00 – Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti – 30

– Ostalo meso ovčje, smrznuto:

0204 41 00 00 – – trupovi i polutke – 30

0204 42 – – ostali komadi sa kostima:

c 0204 42 10 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30

c 0204 42 30 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30

c 0204 42 50 00 – – – butovi – 30

c 0204 42 90 00 – – – ostalo – 30

0204 43 – – bez kostiju:

c 0204 43 10 00 – – – jagnjeće – 30

c 0204 43 90 00 – – – ostalo – 30

0204 50 – Meso, kozje:

– – sveže ili rashlađeno:

c 0204 50 11 00 – – – trupovi i polutke – 30

c 0204 50 13 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30

c 0204 50 15 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30

c 0204 50 19 00 – – – butovi – 30

– – – ostalo:

c 0204 50 31 00 – – – – komadi sa kostima – 30

c 0204 50 39 00 – – – – komadi bez kostiju – 30

– – smrznuto:

c 0204 50 51 00 – – – trupovi i polutke – 30

c 0204 50 53 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30

c 0204 50 55 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30

c 0204 50 59 00 – – – butovi – 30

– – – ostalo:

c 0204 50 71 00 – – – – komadi sa kostima – 30

c 0204 50 79 00 – – – – komadi bez kostiju – 30

0205 00 Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno

ili srmznuto:

c 0205 00 20 00 – sveže ili rashlađeno – 30

c 0205 00 80 00 – smrznuto – 30

0206 Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg,

konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi,

upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

0206 10 – Od životinja vrsta goveda, sveži ili rashlađeni:

c 0206 10 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30

– – ostalo:

c 0206 10 91 00 – – – džigerice – 30

c 0206 10 95 00 – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 30

c 0206 10 99 00 – – – ostalo – 30

– Od životinja vrsta goveda, smrznuti:

0206 21 00 00 – – jezici – 30

0206 22 00 00 – – džigerice – 30

0206 29 – – ostalo:

c 0206 29 10 00 – – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30

– – – ostalo:

c 0206 29 91 00 – – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 30

c 0206 29 99 00 – – – – ostalo – 30

0206 30 00 00 – Od svinja, sveži ili rashlađeni – 30

– Od svinja, smrznuti:

0206 41 00 00 – – džigerice 30

0206 49 – – ostalo:

c 0206 49 20 00 – – – od domaćih svinja – 30

c 0206 49 80 00 – – – ostalo – 30

0206 80 – Ostalo, sveže ili rashlađeno:

c 0206 80 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30

– – ostalo:

c 0206 80 91 00 – – – od konja, magaraca, mula i mazgi – 30

c 0206 80 99 00 – – – od ovaca i koza – 30

0206 90 – Ostalo, smrznuto:

c 0206 90 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30

– – ostalo:

c 0206 90 91 00 – – – od konja, magaraca, mula i mazgi – 30

c 0206 90 99 00 – – – od ovaca i koza – 30

0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br 0105, sveži,

rashlađeni ili smrznuti:

– Od kokošaka vrste Gallus domesticus:

0207 11 – – neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni:

c 0207 11 10 00 – – – očerupani, bez iznutrica, ali sa glavom i nogama, poznati – 30

kao „83% pilića“

c 0207 11 30 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa – 30

vratovima, srcima, džigericom i želudcima, poznati kao „70%

pilića“

c 0207 11 90 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez – 30

vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića“,

ili drukčije isporučeni

0207 12 – – nesečeno u komade, smrznuto:

c 0207 12 10 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, – 30

srca, džigerica i želudaca, poznati kao „70% pilića“

c 0207 12 90 00 – – – očerupani i sa izvađenom drobom, bez glava i nogu, vratova, – 30

srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilići“, ili

drukčije isporučeni

0207 13 – – isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni:

– – – isečeni komadi:

c 0207 13 10 00 – – – – bez kostiju – 30

– – – – sa kostima:

c 0207 13 20 00 – – – – – polovine ili četvrti – 30

c 0207 13 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30

c 0207 13 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i – 30

vrhovi krila

c 0207 13 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 30

c 0207 13 60 00 – – – – – bataci i isečeni komadi od njih – 30

c 0207 13 70 00 – – – – – ostalo – 30

– – – otpaci:

c 0207 13 91 00 – – – – džigerice – 30

c 0207 13 99 00 – – – – ostalo – 30

0207 14 – – isečeni komadi i otpaci, smrznuti:

– – – isečeni komadi:

c 0207 14 10 00 – – – – bez kostiju – 30

– – – – sa kostima:

c 0207 14 20 00 – – – – – polovine ili četvrti – 30

c 0207 14 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30

c 0207 14 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i – 30

vrhovi krila

c 0207 14 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 30

c 0207 14 60 00 – – – – – bataci i isečeni komadi od njih – 30

c 0207 14 70 00 – – – – – ostalo – 30

– – – otpaci:

c 0207 14 91 00 – – – – džigerice – 30

c 0207 14 99 00 – – – – ostalo – 30

– Od ćurki:

0207 24 – – neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:

c 0207 24 10 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa – 30

vratovima, srcima, džigericama i želudcima, poznate kao „80%

ćurke“

c 0207 24 90 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez – 30

vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao „73% ćurke“,

ili drukčije isporučene

0207 25 – – neisečeno u komade, smrznuto:

c 0207 25 10 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa – 30

vratovima, srcima, džigericom i želudcima, poznate kao „80%

ćurke“

c 0207 25 90 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez – 30

vratova, srca, džigerice i želudaca, poznate kao „73% ćurke“,

ili drukčije isporučene

0207 26 – – isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni:

– – – isečeni komadi:

c 0207 26 10 00 – – – – bez kostiju – 30

– – – – sa kostima:

c 0207 26 20 00 – – – – – polutke ili četvrti – 30

c 0207 26 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30

c 0207 26 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi – 30

krila

c 0207 26 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi – 30

– – – – – noge i isečeni komadi od nogu:

c 0207 26 60 00 – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka – 30

c 0207 26 70 00 – – – – – – ostalo – 30

c 0207 26 80 00 – – – – – ostalo – 30

– – – otpaci:

c 0207 26 91 00 – – – – džigerice – 30

c 0207 26 99 00 – – – – ostalo – 30

0207 27 – – isečeni komadi i otpaci, smrznuti:

– – – isečeni komadi:

c 0207 27 10 00 – – – – bez kostiju – 30

– – – – sa kostima:

c 0207 27 20 00 – – – – – polutke ili četvrti – 30

c 0207 27 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30

c 0207 27 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi – 30

krila

c 0207 27 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi – 30

– – – – – noge i isečeni komadi od nogu:

c 0207 27 60 00 – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka – 30

c 0207 27 70 00 – – – – – – ostalo – 30

c 0207 27 80 00 – – – – – ostalo – 30

– – – otpaci:

c 0207 27 91 00 – – – – džigerice – 30

c 0207 27 99 00 – – – – ostalo – 30

– Od pataka, gusaka ili biserki:

0207 32 – – neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:

– – – od pataka:

c 0207 32 11 00 – – – – očerupano, bez krvi, sa izvađenim drobom, ali sa – 15

priloženim iznutricama, kao i sa glavama i nogama, poznato kao

„85% patke“

c 0207 32 15 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa – 15

vratovima, srcima, džigericom i želudcima, poznato kao „70%

patke“

c 0207 32 19 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i – 15

bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke“,

ili drukčije isporučeno

– – – od gusaka:

c 0207 32 51 00 – – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim iznutricama, sa – 15

glavama i nogama, poznato kao „82% guske“

c 0207 32 59 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili – 15

bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske“, ili drukčije

isporučeno

c 0207 32 90 00 – – – od biserki – 15

0207 33 – – neisečeno u komade, smrznuto:

– – – od pataka:

c 0207 33 11 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa – 15

vratovima, srcima, džigericom i želudcima, poznato kao „70%

patke“

c 0207 33 19 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i – 15

bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke“,

ili drukčije isporučeno

– – – od gusaka:

c 0207 33 51 00 – – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim drobom, sa glavama i – 15

nogama, poznato kao „82% guske“

c 0207 33 59 00 – – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili – 15

bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske“, ili drukčije

isporučeno

c 0207 33 90 00 – – – od biserki – 15

0207 34 – – masne džigerice, sveže ili rashlađene:

c 0207 34 10 00 – – – od gusaka – 15

c 0207 34 90 00 – – – od pataka – 15

0207 35 – – ostalo, sveže ili rashlađeno:

– – – isečeni komadi:

– – – – bez kostiju:

c 0207 35 11 00 – – – – – od gusaka – 15

c 0207 35 15 00 – – – – – od pataka i biserki – 15

– – – – sa kostima:

– – – – – polutke ili četvrti:

c 0207 35 21 00 – – – – – – od pataka – 15

c 0207 35 23 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 35 25 00 – – – – – – od biserki – 15

c 0207 35 31 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 15

c 0207 35 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi – 15

krila

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih:

c 0207 35 51 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 35 53 00 – – – – – – od pataka i biserki – 15

– – – – – noge i isečeni komadi od njih:

c 0207 35 61 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 35 63 00 – – – – – – od pataka i biserki – 15

c 0207 35 71 00 – – – – – trupovi od gusaka i pataka („paletot“) – 15

c 0207 35 79 00 – – – – – ostalo – 15

– – – otpaci:

c 0207 35 91 00 – – – – džigerice, izuzev masnih džigerica – 15

c 0207 35 99 00 – – – – ostalo – 15

0207 36 – – ostalo, smrznuto:

– – – isečeni komadi:

– – – – bez kostiju:

c 0207 36 11 00 – – – – – od gusaka – 15

c 0207 36 15 00 – – – – – od pataka i biserki – 15

– – – – sa kostima:

– – – – – polutke ili četvrti:

c 0207 36 21 00 – – – – – – od pataka – 15

c 0207 36 23 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 36 25 00 – – – – – – od biserki – 15

c 0207 36 31 00 – – – – – krila cela, sa ili bez vrhova – 15

c 0207 36 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i – 15

vrhovi krila

– – – – – grudi i isečeni komadi od njih:

c 0207 36 51 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 36 53 00 – – – – – – od pataka i biserki – 15

– – – – – noge i isečeni komadi od njih:

c 0207 36 61 00 – – – – – – od gusaka – 15

c 0207 36 63 00 – – – – – – od pataka i biserki – 15

c 0207 36 71 00 – – – – – trupovi od gusaka ili pataka („paletot“) – 15

c 0207 36 79 00 – – – – – ostalo – 15

– – – otpaci:

– – – – džigerice:

c 0207 36 81 00 – – – – – masne džigerice od gusaka – 15

c 0207 36 85 00 – – – – – masne džigerice od pataka – 15

c 0207 36 89 00 – – – – – ostale – 15

c 0207 36 90 00 – – – – ostalo – 15

0208 Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži,

rashlađeni ili smrznuti:

0208 10 – Od domaćih ili divljih zečeva:

– – od domaćih zečeva:

c 0208 10 11 00 – – – sveže ili rashlađeno – 20

c 0208 10 19 00 – – – smrznuto – 20

0208 10 90 00 – – ostalo – 20

0208 20 00 00 – Žablji bataci – 20

c 0208 30 00 00 – Od primata – 20

0208 40 – Od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); od

morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia):

c 0208 40 10 00 – – meso od kitova – 20

c 0208 40 90 00 – – ostalo – 20

c 0208 50 00 00 – Od reptila (uključujući zmije i kornjače) – 20

0208 90 – Ostalo:

c 0208 90 10 00 – – od domaćih golubova – 20

– – od divljači, izuzev domaćih ili divljih zečeva:

c 0208 90 20 00 – – – od prepelica – 20

c 0208 90 40 00 – – – ostalo – 20

c 0208 90 55 00 – – meso od foka – 20

c 0208 90 60 00 – – od irvasa – 20

c 0208 90 95 00 – – ostalo – 20

0209 00 Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni

niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni,

smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

– Potkožna svinjska masnoća:

0209 00 11 00 – – sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri – 30

0209 00 19 00 – – sušena ili dimljena – 30

0209 00 30 00 – Svinjska masnoća, osim one iz tar. podbroja 0209 00 11 00 ili – 30

0209 00 19 00

0209 00 90 00 – Živinsko salo – 15

0210 Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u

salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa

ili od drugih klaničnih proizvoda:

– Meso svinjsko:

0210 11 – – butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima:

– – – od domaćih svinja:

– – – – soljeni ili u salamuri:

c 0210 11 11 00 – – – – – butovi i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 11 19 00 – – – – – plećke i isečeni komadi od njih – 30

– – – – sušeni ili dimljeni:

c 0210 11 31 00 – – – – – butovi i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 11 39 00 – – – – – plećke i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 11 90 00 – – – ostalo – 30

0210 12 – – potrbušine i isečeni komadi od njih:

– – – od domaćih svinja:

c 0210 12 11 00 – – – – soljeni ili u salamuri – 30

c 0210 12 19 00 – – – – sušeni ili dimljeni – 30

c 0210 12 90 00 – – – ostali – 30

0210 19 – – ostalo:

– – – od domaćih svinja:

– – – – soljeno ili u salamuri:

c 0210 19 10 00 – – – – – bekon polutke ili „spenser“ – 30

c 0210 19 20 00 – – – – – tri četvrtine polutke („three-quarter sides“) ili srednji – 30

delovi („middles“)

c 0210 19 30 00 – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 19 40 00 – – – – – leđa i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 19 50 00 – – – – – ostalo – 30

– – – – sušeno ili dimljeno:

c 0210 19 60 00 – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih – 30

c 0210 19 70 00 – – – – – leđa i isečeni komadi od njih – 30

– – – – – ostalo:

c 0210 19 81 00 – – – – – – bez kostiju – 30

c 0210 19 89 00 – – – – – – ostalo – 30

c 0210 19 90 00 – – – ostalo – 30

0210 20 – Meso, goveđe:

0210 20 10 00 – – sa kostima – 30

0210 20 90 00 – – bez kostiju – 30

– Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa i drugih

klaničnih proizvoda:

c 0210 91 00 00 – – od primata – 5

c 0210 92 00 00 – – od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); – 5

morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)

c 0210 93 00 00 – – od reptilija (uključujući zmije i kornjače) – 5

0210 99 – – ostalo:

– – – meso:

c 0210 99 10 00 – – – – od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno – 5

– – – – od ovaca i koza:

c 0210 99 21 00 – – – – – sa kostima – 5

c 0210 99 29 00 – – – – – bez kostiju – 5

c 0210 99 31 00 – – – – od irvasa – 5

c 0210 99 39 00 – – – – ostalo – 5

– – – klanični proizvodi:

– – – – od domaćih svinja:

c 0210 99 41 00 – – – – – džigerice – 5

c 0210 99 49 00 – – – – – ostalo – 5

– – – – od goveda:

c 0210 99 51 00 – – – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 5

c 0210 99 59 00 – – – – – ostalo – 5

c 0210 99 60 00 – – – – od ovaca i koza – 5

– – – – ostalo:

– – – – – džigerice, živinske:

c 0210 99 71 00 – – – – – – masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u – 5

salamuri

c 0210 99 79 00 – – – – – – ostalo – 5

c 0210 99 80 00 – – – – – ostalo – 5

c 0210 99 90 00 – – – jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih – 20

proizvoda

GLAVA 3

RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) sisare iz tar. broja 0106;

(b) meso od sisara iz tar. broja 0106 (tar. broja 0208 ili 0210);

(v) ribe (uključujući njihove džigerice i ikru), ljuskare, mekušce i ostale vodene beskičmenjake, mrtve i neupotrebljive za ljudsku ishranu ili zbog njihove vrste ili zbog stanja u kome su (Glava 5); brašno, griz i pelete od riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka, neupotrebljive za ljudsku ishranu (tar. broj 2301);

(g) kavijar i zamene kavijara pripremljene od ribljih jaja (tar. broj 1604).

U ovoj Glavi pod pojmom „peleti“ podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani ili direktno kompresijom ili dodavanjem male količine vezivnog sredstva.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0301 Ribe, žive:

0301 10 – Ukrasne ribe:

c 0301 10 10 00 – – slatkovodne ribe – 10

c 0301 10 90 00 – – morske ribe – 10

– Ostale ribe, žive:

0301 91 – – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,

Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

c 0301 91 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster – 30

c 0301 91 90 00 – – – ostale – 30

0301 92 00 00 – – jegulje (Anguilla spp ) – 10

c 0301 93 00 00 – – šaran – 30

0301 99 – – ostale:

– – – slatkovodne ribe:

c 0301 99 11 00 – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski

(mladica) (Hucho hucho)

c 0301 99 19 00 – – – – ostale – 10

c 0301 99 90 00 – – – morske ribe – 3

0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog

ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

– Salmonide, osim džigerice i ikre:

0302 11 – – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus

apache i Oncorhynchus chrysogaster):

c 0302 11 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster – 30

c 0302 11 20 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez 30

utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava,škrga i

utrobe,pojedinačne težine preko 1 kg

c 0302 11 80 00 – – – ostale – 30

0302 12 00 00 – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 5

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski

(mladica) (Hucho hucho)

0302 19 00 00 – – ostale – 10

– Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,

Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

0302 21 – – listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus

hippoglossus, Hippoglosus stenolepis):

c 0302 21 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 5

c 0302 21 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 5

c 0302 21 90 00 – – – pacifički list (Hippoglossus stenolepis) – 5

0302 22 00 00 – – iverak (Pleuronectes platessa) – 5

0302 23 00 00 – – list (Solea spp ) – 5

0302 29 – – ostale:

c 0302 29 10 00 – – – patar.ača (Lepidorhombus spp ) – 5

c 0302 29 90 00 – – – ostale – 5

– Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

0302 31 – – tuna dugorepka (Thunnus alalunga):

c 0302 31 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 31 90 00 – – – ostala – 5

0302 32 – – tuna žutoperka (Thunnus aacares):

c 0302 32 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 32 90 00 – – – ostala – 5

0302 33 – – trup ( Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

c 0302 33 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 33 90 00 – – – ostali – 10

0302 34 – – krupnooka tuna (Thunnus obesus):

c 0302 34 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 34 90 00 – – – ostala – 5

0302 35 – – tuna plavoperka (tunj) (Thunnus thynnus):

c 0302 35 10 00 – – – za industrijsku prepradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 35 90 00 – – – ostala – 5

0302 36 – – tuna južnih mora (Thunnus maccoyii):

c 0302 36 10 00 – – – za industrijsku prerpadu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 36 90 00 – – – ostala – 5

0302 39 – – ostalo:

c 0302 39 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 39 90 00 – – – ostalo – 5

0302 40 00 00 – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), osim džigerice i ikre – 5

0302 50 – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),

osim džigerice i ikre:

c 0302 50 10 00 – – vrste Gadus morhua – 5

c 0302 50 90 00 – – ostali – 5

– Ostala riba, osim džigerice i ikre:

0302 61 – – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp ), velike srdele

(Sardinella spp ), papaline (Sprattus sprattus):

c 0302 61 10 00 – – – srdela vrste Sardina pilchardus – 1

c 0302 61 30 00 – – – srdela roda Sardinops, velike srdele (Sardinella spp ) – 1

c 0302 61 80 00 – – – papaline (Sprattus sprattus) – 1

0302 62 00 00 – – vahnja (Melanogramus aeglefinus) – 5

0302 63 00 00 – – bakalarka (Pollachius virens) – 5

0302 64 00 00 – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber – 5

japonicus)

0302 65 – – morski psi i ostale ajkule:

c 0302 65 20 00 – – – morski psi vrste Squalus acanthias – 5

c 0302 65 50 00 – – – morski psi vrste Scyliorhinus spp – 5

c 0302 65 90 00 – – – ostalo – 5

0302 66 00 00 – – jegulje (Anguilla spp ) – 5

0302 69 – – ostala:

– – – slatkovodna riba:

c 0302 69 11 00 – – – – šaran – 10

c 0302 69 19 00 – – – – ostala – 10

– – – morska riba:

– – – – riba roda Euthynnus, osim trupa (Euthynnus (Katsuwonus)

pelamis) iz tar. podbroja 0302 33:

c 0302 69 21 00 – – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 – 5

c 0302 69 25 00 – – – – – ostala – 5

– – – – crvena riba, semga (Sebastes spp ):

c 0302 69 31 00 – – – – – vrste Sebastes marinus – 5

c 0302 69 33 00 – – – – – ostala – 5

c 0302 69 35 00 – – – – riba vrste Boreogadus saida – 5

c 0302 69 41 00 – – – – pišmolj (Merlangius merlangus) – 5

c 0302 69 45 00 – – – – morski, manić (Molva spp ) – 5

c 0302 69 51 00 – – – – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma) i severnoatlantski – 5

bakalar (Pollachius pollachius)

c 0302 69 55 00 – – – – inćuni, brgljuni (Engraulis spp ) – 5

c 0302 69 61 00 – – – – ljuskavke (Dentex dentex i Pagellus spp ) – 5

– – – – oslići i ugotice (Merluccius spp , Urophycis spp ):

– – – – – oslić roda Merluccius:

c 0302 69 66 00 – – – – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i – 5

namibijski oslić (Merluccius paradoxus)

c 0302 69 67 00 – – – – – – oslić južnih mora (Merluccius australis) – 5

c 0302 69 68 00 – – – – – – ostali – 5

c 0302 69 69 00 – – – – – ugotice Urophycis – 5

c 0302 69 75 00 – – – – morske plotice roda Brama – 5

c 0302 69 81 00 – – – – grdobina (Lophius spp ) – 5

c 0302 69 85 00 – – – – ugotica (Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou) – 5

c 0302 69 86 00 – – – – plava ugotica južnih mora (Micromesistius australis) – 5

c 0302 69 87 00 – – – – sabljarka (Xiphias gladius) – 5

c 0302 69 88 00 – – – – patagonijski zuban (Dissostichus spp ) – 5

c 0302 69 91 00 – – – – šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) – 5

c 0302 69 92 00 – – – – američka hujka (Genypterus blacodes) – 5

c 0302 69 94 00 – – – – brancin (Dicentrarchus labrax) – 5

c 0302 69 95 00 – – – – orada (Sparus aurata) – 5

c 0302 69 99 00 – – – – ostale – 5

0302 70 00 00 – Džigerice i ikre – 10

0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz

tar. broja 0304:

– Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhychus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), osim džigerice i ikre:

c 0303 11 00 00 – – crveni nerka losos (Oncorhynchus nerka) – 5

c 0303 19 00 00 – – ostali – 5

– Ostale salmonide, osim džigerice i ikre:

0303 21 – – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus

apache i Oncorhynchus chrysogaster):

c 0303 21 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster – 30

c 0303 21 20 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez – 30

utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i

utrobe, pojedinačne težine preko 1 kg

c 0303 21 80 00 – – – ostale – 30

0303 22 00 00 – – losos atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) – 5

(Hucho hucho)

c 0303 29 00 00 – – ostale – 10

– Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae,

Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

0303 31 – – listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

c 0303 31 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 5

c 0303 31 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 5

c 0303 31 90 00 – – – pacifički list (Hippoglosus stenolepis) – 5

0303 32 00 00 – – iverak (Pleuronectes platessa) – 5

0303 33 00 00 – – list (Solea spp ) – 5

0303 39 – – ostale:

c 0303 39 10 00 – – – iverak (Platichthys flesus) – 10

c 0303 39 30 00 – – – ribe roda Rhombosolea – 10

c 0303 39 70 00 – – – ostale – 10

– Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

0303 41 – – tuna dugoperka (Thunnus alalunga):

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 :

c 0303 41 11 00 – – – – cele – 5

c 0303 41 13 00 – – – – bez škrga i utrobe – 5

c 0303 41 19 00 – – – – ostale (na primer bez glave) – 5

c 0303 41 90 00 – – – ostale – 5

0303 42 – – tuna žutoperka (Thunnus aacares):

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604:

– – – – cele:

c 0303 42 12 00 – – – – – pojedinačne mase preko 10 kg – 5

c 0303 42 18 00 – – – – – ostale – 5

– – – – bez škrga i utrobe:

c 0303 42 32 00 – – – – – pojedinačne mase preko 10 kg – 5

c 0303 42 38 00 – – – – – ostale – 5

– – – – ostale (na primer bez glave):

c 0303 42 52 00 – – – – – pojedinačne mase preko 10 kg – 5

c 0303 42 58 00 – – – – – ostale – 5

c 0303 42 90 00 – – – ostale – 5

0303 43 – – trup:

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 :

c 0303 43 11 00 – – – – celi – 10

c 0303 43 13 00 – – – – bez škrga i utrobe – 10

c 0303 43 19 00 – – – – ostali (na primer bez glave) – 10

c 0303 43 90 00 – – – ostali – 10

0303 44 – – krupnooke tune (Thunnus obesus):

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604:

c 0303 44 11 00 – – – – cele – 5

c 0303 44 13 00 – – – – bez škrga i utrobe – 5

c 0303 44 19 00 – – – – ostale (na primer bez glave) – 5

c 0303 44 90 00 – – – ostale – 5

0303 45 – – tuna plavoperka (tunj) (Thunnnus thynnus):

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604:

c 0303 45 11 00 – – – – cele – 5

c 0303 45 13 00 – – – – bez škrga i utrobe – 5

c 0303 45 19 00 – – – – ostale (na primer bez glave) – 5

c 0303 45 90 00 – – – ostale – 5

0303 46 – – tune južnih mora (Thunnus maccoyii):

– – – za industrijsku prepradu u proizvode iz tar. broja 1604:

c 0303 46 11 00 – – – – cele – 5

c 0303 46 13 00 – – – – bez škrga i utrobe – 5

c 0303 46 19 00 – – – – ostale (na primer bez glave) – 5

c 0303 46 90 00 – – – ostale – 5

0303 49 – – ostale:

– – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 :

c 0303 49 31 00 – – – – cele – 10

c 0303 49 33 00 – – – – bez škrga i utrobe – 10

c 0303 49 39 00 – – – – ostale (na primer bez glave) – 10

c 0303 49 80 00 – – – ostale – 10

0303 50 00 00 – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), osim džigerice i ikre – 5

0303 60 – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),

osim džigerice i ikre:

c 0303 60 11 00 – – vrste Gadus morhua – 5

c 0303 60 19 00 – – vrste Gadus ogac – 5

c 0303 60 90 00 – – vrste Gadus macrocephalus – 5

– Ostala riba, osim džigerice i ikre:

0303 71 – – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp ), velike srdele

(Sardinella spp ), papaline (Sprattus sprattus):

c 0303 71 10 00 – – – srdele vrste Sardina pilchardus – 1

c 0303 71 30 00 – – – srdele vrste Sardinops; velike srdele (Sardinella spp ) – 1

c 0303 71 80 00 – – – papaline (Sprattus sprattus) – 1

0303 72 00 00 – – vahnja (Melanogrammus aeglefinus) – 5

0303 73 00 00 – – bakalarka (Pollachius virens) – 5

0303 74 – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

japonicus):

c 0303 74 30 00 – – – vrste Scomber Scombrusi i Scomber japonicus – 10

c 0303 74 90 00 – – – vrste Scomber australasicus – 10

0303 75 – – morski psi i ostale ajkule:

c 0303 75 20 00 – – – morski psi vrste Squalus acanthias – 5

c 0303 75 50 00 – – – morski psi vrste Scyliorhinus spp – 5

c 0303 75 90 00 – – – ostalo – 5

0303 76 00 00 – – jegulje (Anguilla spp ) – 5

0303 77 00 00 – – brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) – 5

0303 78 – – oslići (Merluccius spp , Urophycis spp ):

– – – oslić roda Merluccius:

c 0303 78 11 00 – – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i – 5

namibijski oslić (Merluccius paradoxus)

c 0303 78 12 00 – – – – argentinski oslić (patagonijski oslić) (Merluccius hubbsi) – 5

c 0303 78 13 00 – – – – oslić južnih mora (Merluccius australis) – 5

c 0303 78 19 00 – – – – ostali – 5

c 0303 78 90 00 – – – ugotice roda Urophycis – 5

0303 79 – – ostale:

– – – slatkovodne ribe:

c 0303 79 11 00 – – – – šaran – 10

c 0303 79 19 00 – – – – ostale – 10

– – – morske ribe:

– – – – ribe roda Euthynnus, osim trupa (Euthynnus (Katsuwonus)

pelanis) iz tar. podbroja 0303 43:

– – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tar. broja 1604 :

c 0303 79 21 00 – – – – – – cele – 10

c 0303 79 23 00 – – – – – – bez škrga i utrobe – 10

c 0303 79 29 00 – – – – – – ostale (na primer bez glave) – 10

c 0303 79 31 00 – – – – – ostale – 10

– – – – crvena riba (semga) (Sebastes spp ):

c 0303 79 35 00 – – – – – vrste Sebastes marinus – 10

c 0303 79 37 00 – – – – – ostala – 10

c 0303 79 41 00 – – – – arktički bakalar Boreogadus saida – 10

c 0303 79 45 00 – – – – pišmolj (Merlangius merlangus) – 10

c 0303 79 51 00 – – – – morski manić (Molva spp ) – 10

c 0303 79 55 00 – – – – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma) i severnoatlantski – 10

bakalar (Pollachius pollachius)

c 0303 79 58 00 – – – – atlantska palamida Orcynopsis unicolor – 10

c 0303 79 65 00 – – – – inćuni (brgljuni) (Engraulis spp ) – 10

c 0303 79 71 00 – – – – zubatac (Dentex dentex i Pagellus spp ) – 10

c 0303 79 75 00 – – – – morske plotice roda Brama – 10

c 0303 79 81 00 – – – – grdobina (Lophius spp ) – 10

c 0303 79 83 00 – – – – velika ugotica (Micromesistius poutassou ili Gadus – 10

poutassou)

c 0303 79 85 00 – – – – ugotica južnih mora (Micromesistius australis) – 10

c 0303 79 87 00 – – – – sabljarka (Xiphias gladius) – 10

c 0303 79 88 00 – – – – patagonijski zuban (Dissostichus spp ) – 10

c 0303 79 91 00 – – – – šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) – 10

c 0303 79 92 00 – – – – plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae) – 10

c 0303 79 93 00 – – – – američka hujka (Genypterus blacodes) – 10

c 0303 79 94 00 – – – – ribe vrste (Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus – 10

novaezealandiae)

c 0303 79 98 00 – – – – ostale 10

0303 80 – Džigerice i ikra:

c 0303 80 10 00 – – tvrda i meka ikra za proizvodnju dezoksiribonukleinske – 10

kiseline ili protamin sulfata

c 0303 80 90 00 – – ostalo – 10

0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno),

sveže, rashlađeno ili smrznuto:

0304 10 – Sveže ili rashlađeno:

– – fileti:

– – – od slatkovodnih riba:

c 0304 10 13 00 – – – – od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog

(mladice) (Hucho

– – – – od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus

gilae:

c 0304 10 15 00 – – – – – od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko – 10

400 g

c 0304 10 17 00 – – – – – ostalo – 10

c 0304 10 19 00 – – – – od ostalih slatkovodnih riba – 10

– – – ostali:

c 0304 10 31 00 – – – – od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus – 10

macrocephalus) i od riba vrste Boreogadus saida

c 0304 10 33 00 – – – – od bakalara (Pollachius virens) – 10

c 0304 10 35 00 – – – – od škarpina (Sebastes spp ) – 10

c 0304 10 38 00 – – – – ostali – 10

– – ostalo riblje meso (mleveno ili nemleveno):

c 0304 10 91 00 – – – od slatkovodnih riba – 10

– – – ostalo:

c 0304 10 97 00 – – – – peraja od haringe – 10

c 0304 10 98 00 – – – – ostalo – 10

0304 20 – Smrznuti fileti:

– – od slatkovodnih riba:

c 0304 20 13 00 – – – od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawitscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), lososa atlantskog (Salmo Salar) i lososa dunavskog

(mladice) (Hucho hu

– – – od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus

gilae:

c 0304 20 15 00 – – – – od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko – 10

400 g

c 0304 20 17 00 – – – – ostalo – 10

c 0304 20 19 00 – – – od ostalih slatkovodnih riba – 10

– – ostalo:

– – – od bakalara (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus

ogac) i od riba vrste Boreogadus saida:

c 0304 20 21 00 – – – – od bakalara vrste Gadus macrocephalus – 10

c 0304 20 29 00 – – – – ostali – 10

c 0304 20 31 00 – – – od bakalara (Pollachius virens) – 10

c 0304 20 33 00 – – – od vahnje (Melanogrammus aeglefinus) – 10

– – – od škarpina ( Sebastes spp ):

c 0304 20 35 00 – – – – vrste Sebastes marinus – 10

c 0304 20 37 00 – – – – ostali – 10

c 0304 20 41 00 – – – od pišmolja (Merlangius merlangus) – 10

c 0304 20 43 00 – – – od manića, morskog (Molva spp ) – 10

c 0304 20 45 00 – – – od tune (roda Thunnus) i od riba roda Euthynnus – 10

– – – od skuše (roda Scomber scombrus, Scomber australasicus,

Scomber japonicus) i od riba vrste Orcynopsis unicolor:

c 0304 20 51 00 – – – – od skuše vrste Scomber australasicus – 10

c 0304 20 53 00 – – – – ostali – 10

– – – od oslića (Merluccius spp , Urophycis spp ):

– – – – od oslića roda Merluccius:

c 0304 20 55 00 – – – – – od oslića plitkih voda (Merluccius capensis) i od oslića – 10

dubokih voda (Merluccius paradoxus)

c 0304 20 56 00 – – – – – od oslića argentinskog (oslića jugozapadnog Atlantika) – 10

(Merluccius hubbsi)

c 0304 20 58 00 – – – – – ostali – 10

c 0304 20 59 00 – – – – od oslića roda Urophycis – 10

– – – od morskih pasa i ostalih ajkula:

c 0304 20 61 00 – – – – od morskih pasa (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp ) – 10

c 0304 20 69 00 – – – – od ostalih ajkula – 10

c 0304 20 71 00 – – – od lista (Pleuronectes platessa) – 10

c 0304 20 73 00 – – – od iverka (Platichtys flesus) – 10

c 0304 20 75 00 – – – od haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10

c 0304 20 79 00 – – – od patar.ače (Lepidorhombus spp ) – 10

c 0304 20 83 00 – – – od grdobine (Lophius spp ) – 10

c 0304 20 85 00 – – – od aljaskog bakalara (Theragra chalcogramma) – 10

c 0304 20 87 00 – – – od sabljarke (Xiphias gladius) – 10

c 0304 20 88 00 – – – od patagonijskog zubana (Dissostichus spp ) – 10

c 0304 20 91 00 – – – od plavog grenadira (Macruronus novaezealandiae) – 10

c 0304 20 94 00 – – – ostali – 10

0304 90 – Ostalo:

c 0304 90 05 00 – – surimi – 10

– – ostalo:

c 0304 90 10 00 – – – od slatkovodnih riba – 10

– – – ostalo:

c 0304 90 22 00 – – – – od haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10

c 0304 90 31 00 – – – – od crvene ribe (Sebastes spp ) – 10

– – – – od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus

macrocephalus) i od riba vrste Boreogadus saida:

c 0304 90 35 00 – – – – – od bakalara vrste Gadus macrocephalus – 10

c 0304 90 38 00 – – – – – od bakalara vrste Gadus morhua – 10

c 0304 90 39 00 – – – – – ostalo – 10

c 0304 90 41 00 – – – – od bakalarke (Pollachius virens) – 10

c 0304 90 45 00 – – – – od vahnje (Melanogrammus aeglefinus) – 10

c 0304 90 48 00 – – – – od oslića i ugotice (Merluccius spp, Urophycis spp) – 10

c 0304 90 51 00 – – – – od patar.ače (Lepidorhombus spp ) – 10

c 0304 90 55 00 – – – – od morskih plotica roda Brama – 10

c 0304 90 57 00 – – – – od grdobine (Lophius spp ) – 10

c 0304 90 59 00 – – – – od velike ugotice (Micromesistius poutassou ili Gadus – 10

poutasou)

c 0304 90 61 00 – – – – od aljaskog bakalara (Theragra chalcogramma) – 10

c 0304 90 65 00 – – – – od sabljarke (Xiphias gladius) – 10

c 0304 90 97 00 – – – – ostalo – 10

0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba,

uključujući i kuvane ribe pre ili u toku procesa dimljenja;

prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:

0305 10 00 00 – Prah, brašno i peleti od ribe podobni za ljudsku ishranu – 10

0305 20 00 00 – Džigerice i ikra, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri – 10

0305 30 – Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali

nedimljeni:

– – od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

i od riba vrste Boreogadus saida:

c 0305 30 11 00 – – – od bakalara vrste Gadus macrocephalus – 10

c 0305 30 19 00 – – – ostali – 10

c 0305 30 30 00 – – od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog

(mladice) (Hucho hucho)

c 0305 30 50 00 – – od manjeg ili grenlandskog lista (Reinhardtius – 10

hippoglossoides), soljeni ili u salamuri

c 0305 30 90 00 – – ostali – 10

– Dimljena riba, uključujući filete:

0305 41 00 00 – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus

rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski

(mladica) (Hucho hucho)

0305 42 00 00 – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10

0305 49 – – ostala:

c 0305 49 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 10

c 0305 49 20 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10

c 0305 49 30 00 – – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber – 10

japonicus)

c 0305 49 45 00 – – – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus – 10

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,

Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

c 0305 49 50 00 – – – jegulje (Anguilla spp ) – 10

c 0305 49 80 00 – – – ostala – 10

– Sušene ribe, nesoljene ili soljene, ali nedimljene:

0305 51 – – bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

c 0305 51 10 00 – – – sušeni, nesoljeni – 10

c 0305 51 90 00 – – – sušeni, soljeni – 10

0305 59 – – ostale:

– – – ribe vrste Boreogadus saida:

c 0305 59 11 00 – – – – sušene, nesoljene – 10

c 0305 59 19 00 – – – – sušene, soljene – 10

c 0305 59 30 00 – – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10

c 0305 59 50 00 – – – inćuni (brgljuni) (Engraulis spp ) – 10

c 0305 59 70 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10

c 0305 59 80 00 – – – ostale – 10

– Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri:

0305 61 00 00 – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10

0305 62 00 00 – – bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) – 10

0305 63 00 00 – – inćuni (brgljuni) (Engraulis spp ) – 10

0305 69 – – ostala:

c 0305 69 10 00 – – – ribe vrste Boreogadus saida – 10

c 0305 69 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10

c 0305 69 50 00 – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus – 10

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus

rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski

(mladica) (Hucho hucho)

c 0305 69 80 00 – – – ostale – 10

0306 Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži,

rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri,

ljuskari u ljušturi, kuvani u pari ili pak kuvani u vodi, pa i

rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah,

brašno i peleti od ljuskara,

– Smrznuti:

0306 11 – – jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp ,

Panulirus spp , Jasus spp ):

c 0306 11 10 00 – – – repovi od morskih rakova – 5

c 0306 11 90 00 – – – ostalo – 5

0306 12 – – hlapovi (rarozi) (Homarus spp ):

c 0306 12 10 00 – – – celi – 5

c 0306 12 90 00 – – – ostali – 5

0306 13 – – škampi i kozice:

c 0306 13 10 00 – – – familije Pandalidae – 10

c 0306 13 30 00 – – – škampi roda Crangon – 10

c 0306 13 40 00 – – – ružičasti škampi dubokih voda (Parapenaeus longirostris) – 10

c 0306 13 50 00 – – – škampi roda Penaeus – 10

c 0306 13 80 00 – – – ostali – 10

0306 14 – – rakovi:

c 0306 14 10 00 – – – rakovi vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp i – 10

Callinectes sapidus

c 0306 14 30 00 – – – rakovi vrste Cancer pagurus – 10

c 0306 14 90 00 – – – ostali – 10

0306 19 – – ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara,

podobno za ljudsku ishranu:

c 0306 19 10 00 – – – slatkovodni rakovi – 10

c 0306 19 30 00 – – – norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) – 10

c 0306 19 90 00 – – – ostalo – 10

– Nesmrznuti:

0306 21 00 00 – – jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp. , – 5

Panulirus spp. , Jasus spp. )

0306 22 – – hlapovi (rarozi) (Homarus spp ):

c 0306 22 10 00 – – – živi – 5

– – – ostali:

c 0306 22 91 00 – – – – celi – 5

c 0306 22 99 00 – – – – ostali – 5

0306 23 – – škampi i kozice:

c 0306 23 10 00 – – – familije Pandalidae – 10

– – – škampi roda Crangon:

c 0306 23 31 00 – – – – sveži, rashlađeni, kuvani u pari ili kuvani u vodi – 10

c 0306 23 39 00 – – – – ostali – 10

c 0306 23 90 00 – – – ostali – 10

0306 24 – – rakovi:

c 0306 24 30 00 – – – rakovi vrste Cancer pagurus – 10

c 0306 24 80 00 – – – ostali – 10

0306 29 – – ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara,

podobno za ljudsku ishranu:

c 0306 29 10 00 – – – slatkovodni rakovi – 10

c 0306 29 30 00 – – – norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegius) – 10

c 0306 29 90 00 – – – ostalo – 10

0307 Mekušci, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži,

rashlađeni, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni

beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži,

rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah,

brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osi

0307 10 – Kamenice (ostrige):

c 0307 10 10 00 – – pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne – 5

mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g

c 0307 10 90 00 – – ostale – 5

– Kapice i pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten:

0307 21 00 00 – – žive, sveže ili rashlađene – 5

0307 29 – – ostale:

c 0307 29 10 00 – – – kapice jakovske, „coquilles St Jacques“ (Pecten maximus), – 5

smrznute

c 0307 29 90 00 – – – ostale – 5

– Dagnje (Mytilus spp , Perna spp ):

0307 31 – – žive, sveže ili rashlađene:

c 0307 31 10 00 – – – mytilus spp – 15

c 0307 31 90 00 – – – perna spp – 15

0307 39 – – ostale:

c 0307 39 10 00 – – – mytilus spp – 15

c 0307 39 90 00 – – – perna spp – 15

– Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp ) i lignje

(Ommastrephes spp, Loligo spp , Nototodarus spp , Sepioteuthis spp ):

0307 41 – – žive, sveže ili rashlađene:

c 0307 41 10 00 – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp ) – 10

– – – lignje (Ommastrephes spp , Loligo spp , Nototodarus spp ,

Sepioteuthis spp ):

c 0307 41 91 00 – – – – Loligo spp , Ommastrephes sagittatus – 10

c 0307 41 99 00 – – – – ostale – 10

0307 49 – – ostale:

– – – smrznute:

– – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp ):

– – – – – roda Sepiola:

c 0307 49 01 00 – – – – – – male sipe (Sepiola rondeleti) – 10

c 0307 49 11 00 – – – – – – ostale – 10

c 0307 49 18 00 – – – – – ostalo – 10

– – – – lignje (Ommastrephes spp , Loligo spp , Nototodarus spp ,

Sepioteuthis spp ):

– – – – – Loligo spp :

c 0307 49 31 00 – – – – – – Loligo vulgaris – 10

c 0307 49 33 00 – – – – – – Loligo pealei – 10

c 0307 49 35 00 – – – – – – Loligo patagonica – 10

c 0307 49 38 00 – – – – – – ostale – 10

c 0307 49 51 00 – – – – – Ommastrephes sagittatus – 10

c 0307 49 59 00 – – – – – ostale – 10

– – – ostalo:

c 0307 49 71 00 – – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp ) – 10

– – – – lignje (Ommastrephes spp , Loligo spp , Nototodarus spp ,

Sepioteuthis spp ):

c 0307 49 91 00 – – – – – Loligo spp , Ommastrephes sagittatus – 10

c 0307 49 99 00 – – – – – ostale – 10

– Hobotnice (Octopus spp ):

0307 51 00 00 – – žive, sveže ili rashlađene – 10

0307 59 – – ostale:

c 0307 59 10 00 – – – smrznute – 10

c 0307 59 90 00 – – – ostale – 10

0307 60 00 00 – Puževi, osim morskih puževa – 10

– Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od vodenih

beskičmenjaka osim ljuskara, podobne za ljudsku ishranu:

0307 91 00 00 – – živi, sveži ili rashlađeni – 10

0307 99 – – ostalo:

– – – smrznuti:

c 0307 99 11 00 – – – – Illex spp – 10

c 0307 99 13 00 – – – – prugasta venera i druge vrste iz familije Veneridae – 10

c 0307 99 15 00 – – – – meduze (Rhopilema spp ) – 10

c 0307 99 18 00 – – – – ostali vodeni beskičmenjaci – 10

c 0307 99 90 00 – – – ostalo – 10

GLAVA 4

MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA; ŽIVINSKA I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MESTU

Napomene:

1 Pod pojmom „mleko“ podrazumeva se punomasno mleko ili delimično ili potpuno obrano mleko.

2 U smislu tar broja 0405:

(a) Pod pojmom „maslac“ podrazumevaju se prirodni maslac, maslac od surutke i rekombinovani maslac (sveži, soljeni ili užegli, uključujući maslac u konzervama) dobijen isključivo od mleka, sa sadržajem mlečne masnoće od 80% ili više, ali ne preko 95% po masi, sa maksimalnim sadržajem čvrstih materija osim masnoće do 2% po masi, sa maksimalnim sadržajem vode do 16% po masi. Maslac ne sadrži dodate emulgatore, ali može da sadrži kuhinjsku so, boje za namirnice, soli za neutralizaciju i kulture bezopasnih bakterija koje stvaraju mlečnu kiselinu;

(b) izraz „mlečni namazi“ odnosi se na emulziju tipa voda i masnoća koja se može mazati, sadrži mlečnu masnoću kao jedinu masnoću u tom proizvodu, i to u količini od 39% ili više, ali manje od 80% po masi.

3. Proizvodi dobijeni koncentracijom surutke uz dodavanje mleka ili mlečnih masnoća svrstavaju se kao sir u tar. broj 0406 pod uslovom da ispunjavaju sledeće tri karakteristike:

(a) da imaju mlečnih masnoća po masi 5% ili više, računato na suvu materiju;

(b) da imaju suve materije po masi od 70% do 85%;

(v) da su oblikovani ili da se mogu oblikovati.

4. Ova Glava ne obuhvata:

(a) proizvode dobijene od surutke koji sadrže po masi više od 95% laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, računato na suvu materiju (tar. broj 1702); i

(b) albumine (uključujući koncentrate od dva ili više belančevina iz surutke, koji sadrže po masi više od 80% belančevine iz surutke, računato na suvu materiju (tar. broj 3502) i globuline (tar. broj 3504).

Napomene za tarifne podbrojeve :

1. U smislu tar. podbroja 0404 10, pod pojmom „modifikovana surutka“ podrazumevaju se proizvodi koji se sastoje od sastojaka surutke, tj. surutka iz koje su u potpunosti ili delimično izdvojeni laktoza, belančevine ili minerali, surutka kojoj su dodati prirodni sastojci surutke, kao i proizvodi dobijeni mešanjem prirodnih sastojaka surutke.

2. U smislu tar. podbroja 0405 10 pojam „maslac“ ne obuhvata dehidrisani maslac ili ghee – vrsta maslaca koji se najčešće pravi od mleka bufala ili krava (tar. podbroj 0405 90).

Dodatna napomena:

1. U smislu tar. podbroja 0406 90 02 00 i 0406 90 03 00, pod pojmom „celi sirevi“ podrazumevaju se celi sirevi sledeće neto-mase:

– emmentaler : mase od najmanje 60 kg ali najviše 130 kg,

– gruyère i sbrinz: od najmanje 20 kg ali najviše 45 kg,

bergkäse: od najmanje 20 kg ali najviše 60 kg,

appenzell: od najmanje 6 kg ali najviše 8 kg.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0401 Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili

drugih materija za zaslađivanje:

0401 10 – Sa sadržajem masnoće do 1% po masi:

0401 10 10 00 – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 10 90 00 – – ostalo – 20

0401 20 – Sa sadržajem masnoće preko 1% do 6% po masi:

– – do 3%:

0401 20 11 00 – – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 20 19 00 – – – ostalo – 20

– – preko 3%:

0401 20 91 00 – – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 20 99 00 – – – ostalo – 20

0401 30 – Sa sadržajem masnoće preko 6% po masi:

– – do 21%:

0401 30 11 00 – – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 30 19 00 – – – ostalo – 20

– – preko 21%, do 45%:

0401 30 31 00 – – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 30 39 00 – – – ostalo – 20

– – preko 45%:

0401 30 91 00 – – – u ambalaži neto-zapremine do 2 l – 20

0401 30 99 00 – – – ostalo – 20

0402 Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog

šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

0402 10 – U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa

sadržajem masnoće do 1, 5% po masi:

– – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

0402 10 11 00 – – – u ambalaži neto-mase do 2, 5 kg – 20

0402 10 19 00 – – – ostalo – 20

– – ostalo:

0402 10 91 00 – – – u ambalaži neto-mase do 2, 5 kg – 20

0402 10 99 00 – – – ostalo – 20

– U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa

sadržajem masnoće preko 1, 5% po masi:

0402 21 – – bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

– – – sa sadržajem masnoće do 27% po masi:

0402 21 11 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

– – – – ostalo:

0402 21 17 00 – – – – – sa sadržajem masnoće do 11% po masi – 20

0402 21 19 00 – – – – – sa sadržajem masnoće preko 11% do 27% po masi – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:

0402 21 91 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 21 99 00 – – – – ostalo – 20

0402 29 – – ostalo:

– – – sa sadržajem masnoće do 27% po masi:

0402 29 11 00 – – – – specijalno mleko za odojčad, hermetički zatvoreno čija – 20

težina ne prelazi 500 g, sa sadržajem masnoće preko 10% po masi

– – – – ostalo:

0402 29 15 00 – – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20 0402 29 19 00 – – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:

0402 29 91 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 29 99 00 – – – – ostalo – 20

– Ostalo:

0402 91 – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

– – – sa sadržajem masnoće do 8% po masi:

0402 91 11 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 91 19 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 8% do 10% po masi:

0402 91 31 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 91 39 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 10% do 45% po masi:

0402 91 51 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 91 59 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:

0402 91 91 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 91 99 00 – – – – ostalo – 20

0402 99 – – ostalo:

– – – sa sadržajem masnoće do 9, 5% po masi:

0402 99 11 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 99 19 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 9, 5% do 45% po masi:

0402 99 31 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 99 39 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:

0402 99 91 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 2,5 kg – 20

0402 99 99 00 – – – – ostalo – 20

0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo

fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani

ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih

materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem

ili kakaom:

0403 10 – Jogurt:

– – nearomatizovan, bez dodatka voća, uključijići jezgrasto voće,

ili kakaa:

– – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem masnoće po masi:

c 0403 10 11 00 – – – – do 3% – 20

c 0403 10 13 00 – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 10 19 00 – – – – preko 6% – 20

– – – ostali, sa sadržajem masnoće po masi:

c 0403 10 31 00 – – – – do 3% – 20

c 0403 10 33 00 – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 10 39 00 – – – – preko 6% – 20

– – aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto

voće, ili kakaa:

– – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa

sadržajem mlečne masnoće po masi:

c 0403 10 51 00 – – – – do 1,5% – 20

c 0403 10 53 00 – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0403 10 59 00 – – – – preko 27% – 20

– – – ostali, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

c 0403 10 91 00 – – – – do 3% – 20

c 0403 10 93 00 – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 10 99 00 – – – – preko 6% – 20

0403 90 – Ostalo:

– – nearomatizovano i bez dodatka voća, uključujući jezgrasto

voće, ili kakaa:

– – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima:

– – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem masnoće po masi:

c 0403 90 11 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0403 90 13 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0403 90 19 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – – ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:

c 0403 90 31 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0403 90 33 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0403 90 39 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – ostalo:

– – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem masnoće po masi:

c 0403 90 51 00 – – – – – do 3% – 20

c 0403 90 53 00 – – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 90 59 00 – – – – – preko 6% – 20

– – – – ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:

c 0403 90 61 00 – – – – – do 3% – 20

c 0403 90 63 00 – – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 90 69 00 – – – – – preko 6% – 20

– – aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto

voće ili kakaa:

– – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa

sadržajem mlečne masnoće po masi:

c 0403 90 71 00 – – – – do 1,5% – 20

c 0403 90 73 00 – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0403 90 79 00 – – – – preko 27% – 20

– – – ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

c 0403 90 91 00 – – – – do 3% – 20

c 0403 90 93 00 – – – – preko 3% do 6% – 20

c 0403 90 99 00 – – – – preko 6% – 20

0404 Surutka, koncentrovana ili nekoncentrovana, sa dodatkom

šećera ili drugih materija za zaslađivanje; proizvodi koji se

sastoje od prirodnih sastojaka mleka sa dodavanjem ili bez

dodavanja šećera ili drugih materija za zaslađivanje, na drugom

mestu nepomenuti n

0404 10 – Surutka i modifikovana surutka, koncentrovane ili

nekoncentrovane, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili

drugih materija za zaslađivanje:

– – u prahu, granulama ili u ostalim čvrstim oblicima:

– – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:

– – – – do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 02 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 04 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 06 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 12 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 14 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 16 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – ostalo, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,38), po

masi:

– – – – do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 26 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 28 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 32 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 34 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 36 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 38 00 – – – – – preko 27% – 20

– – ostala:

– – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:

– – – – do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 48 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 52 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 54 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 56 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 58 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 62 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – ostala, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,38), po

masi:

– – – – do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 72 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 74 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 76 00 – – – – – preko 27% – 20

– – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 10 78 00 – – – – – do 1,5% – 20

c 0404 10 82 00 – – – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 10 84 00 – – – – – preko 27% – 20

0404 90 – Ostalo:

– – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa

sadržajem masnoće po masi:

c 0404 90 21 00 – – – do 1,5% – 20

c 0404 90 23 00 – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 90 29 00 – – – preko 27% – 20

– – ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi:

c 0404 90 81 00 – – – do 1,5% – 20

c 0404 90 83 00 – – – preko 1,5% do 27% – 20

c 0404 90 89 00 – – – preko 27% – 20

0405 Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; mlečni

namazi:

0405 10 – Maslac:

– – sa sadržajem masnoće po masi do 85%:

– – – prirodni maslac:

c 0405 10 11 00 – – – – u ambalaži neto-mase do 1 kg – 30

c 0405 10 19 00 – – – – ostali – 30

c 0405 10 30 00 – – – rekombinovani maslac – 30

c 0405 10 50 00 – – – maslac od surutke – 30

c 0405 10 90 00 – – ostalo – 30

0405 20 – Mlečni namazi:

c 0405 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće od 39% i većim ali manjim od 60% po – 30

masi

c 0405 20 30 00 – – sa sadržajem masnoće od 60% do 75% po masi – 30

c 0405 20 90 00 – – sa sadržajem masnoće većim od 75% ali manjim od 80% po masi – 30

0405 90 – Ostalo:

c 0405 90 10 00 – – sa sadržajem masnoće od 99,3% ili većim po masi i sa – 30

sadržajem vode koji ne prelazi 0,5% po masi

c 0405 90 90 00 – – ostalo – 30

0406 Sir i urda:

0406 10 – Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir,

uključujući sir od surutke i urda:

c 0406 10 20 00 – – sa sadržajem masnoće do 40% po masi – 30

c 0406 10 80 00 – – ostali – 30

0406 20 – Sir rendani ili u prahu, svih vrsta:

c 0406 20 10 00 – – glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao schabziger) – 30

proizveden od obranog mleka i pomešan sa sitno mlevenim

začinskim biljem

c 0406 20 90 00 – – ostali – 30

0406 30 – Sir topljen, osim rendanog ili u prahu:

c 0406 30 10 00 – – za čiju proizvodnju se upotrebljavaju samo sirevi – 30

emmentaler, gruiyere i appenzell i koji može, kao dodatak,

sadržati glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao schabziger);

pripremljen za prodaju na malo, sa sadržajem masnoće u suvoj

materiji do 56% po masi

– – ostali:

– – – sa sadržajem masnoće do 36% po masi i sa sadržajem masnoće

u suvoj materiji po masi:

c 0406 30 31 00 – – – – do 48% – 30

c 0406 30 39 00 – – – – preko 48% – 30

c 0406 30 90 00 – – – sa sadržajem masnoće preko 36% po masi – 30

0406 40 – Sir prošaran plavim plesnima:

c 0406 40 10 00 – – roquefort – 30

c 0406 40 50 00 – – gorgonzola – 30

c 0406 40 90 00 – – ostali – 30

0406 90 – Sir ostali:

c 0406 90 01 00 – – za preradu – 30

– – ostali:

– – – emmentaler, gruyere sbrinz, bergkase i appenzel:

c 0406 90 02 00 – – – – celi sirevi čija vrednost fco granica za 100 kg neto-mase – 30

prelazi € 401,85 ali ne prelazi € 430,62, sa sadržajem masnoće u

suvoj materiji od 45% ili više po masi, a koji su sazrevali tri

meseca ili više

c 0406 90 03 00 – – – – celi sirevi čija vrednost fco granica za 100 kg neto-mase – 30

prelazi € 430,62, sa sadržajem masnoće u suvoj materiji od 45%

ili više po masi, a koji su sazrevali tri meseca ili više

c 0406 90 04 00 – – – – komadi, u vakuum pakovanju ili pakovani u inertnom gasu, – 30

sa korom na najmanje jednoj strani, neto mase od 1 kg ili više,

ali manje od 5 kg, čija vrednost fco granica prelazi € 430,62,

ali ne prelazi € 459,39 za 100 kg neto-mase, sa sadržajem masnoće

c 0406 90 05 00 – – – – komadi, u vakuum pakovanju ili pakovani u inertnom gasu, – 30

sa korom na najmanje jednoj strani, neto-mase od 1 kg ili više,

čija vrednost fco granica prelazi € 459,39 za 100 kg neto-mase,

sa sadržajem masnoće u suvoj materiji od 45% ili više po masi, a

c 0406 90 06 00 – – – – komadi, bez kore, neto-mase manje od 450 g, čija vrednost – 30

fco granica prelazi € 499,67 za 100 kg neto-mase, sa sadržajem

masnoće u suvoj materiji od 45% ili više po masi, a koji su

sazrevali tri meseca ili više, u vakuum pakovanju ili

pakovani u ine

– – – – ostalo:

c 0406 90 13 00 – – – – – emmentaler – 30

c 0406 90 15 00 – – – – – gruyere, sbrinz – 30

c 0406 90 17 00 – – – – – bergkase, appenzell – 30

c 0406 90 18 00 – – – fromage friburgeois, vacherin mont d’or i tete de moine – 30

c 0406 90 19 00 – – – glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao schabziger) – 30

proizveden od obranog mleka i pomešan sa sitno mlevenim

začinskim biljem

c 0406 90 21 00 – – – cheddar – 30

c 0406 90 23 00 – – – edam – 30

c 0406 90 25 00 – – – tilsit – 30

c 0406 90 27 00 – – – butterkäse – 30

c 0406 90 29 00 – – – kačkavalj (kashkaval) – 30

– – – feta:

c 0406 90 31 00 – – – – od ovčjeg mleka ili mleka od bufala, u posudama sa – 30

salamurom ili u ovčjim ili kozjim mešinama

c 0406 90 33 00 – – – – ostala – 30

c 0406 90 35 00 – – – kefalo-tyri – 30

c 0406 90 37 00 – – – finlandia – 30

c 0406 90 39 00 – – – jarlsberg 30

– – – ostali:

c 0406 90 50 00 – – – – sir od ovčjeg mleka ili mleka od bufala, u posudama sa – 30

salamurom, ili u ovčjim ili kozjim mešinama

– – – – ostali:

– – – – – sa sadržajem masnoće do 40% po masi i sa sadržajem vode

u nemasnoj materiji po masi:

– – – – – – do 47%:

c 0406 90 61 00 – – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano – 30

c 0406 90 63 00 – – – – – – – fiore sardo, pecorino – 30

c 0406 90 69 00 – – – – – – – ostali – 30

– – – – – – preko 47% do 72%:

c 0406 90 73 00 – – – – – – – provolone – 30

c 0406 90 75 00 – – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano – 30

c 0406 90 76 00 – – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso – 30

c 0406 90 78 00 – – – – – – – gouda – 30

c 0406 90 79 00 – – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin,taleggio – 30

c 0406 90 81 00 – – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, – 30

blarney, coy, monterey

c 0406 90 82 00 – – – – – – – camembert – 30

c 0406 90 84 00 – – – – – – – brie – 30

c 0406 90 85 00 – – – – – – – kefalograviera, kasseri – 30

– – – – – – – ostali sir, sa sadržajem vode, po masi, u nemasnoj

materiji:

c 0406 90 86 00 – – – – – – – – preko 47% do 52% – 30

c 0406 90 87 00 – – – – – – – – preko 52% do 62% – 30

c 0406 90 88 00 – – – – – – – – preko 62% do 72% – 30

c 0406 90 93 00 – – – – – – preko 72% – 30

c 0406 90 99 00 – – – – – ostali – 30

0407 00 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:

– Od živine:

– – za priplod :

0407 00 11 00 – – – od ćuraka ili gusaka KD 5

0407 00 19 00 – – – ostala KD 5

c 0407 00 30 00 – – ostala 30

0407 00 90 00 – Ostala KD 30

0408 Živinska i ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, sveži,

sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na

drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja

dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

– Žumanca:

0408 11 – – sušena:

0408 11 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10

0408 11 80 00 – – – ostala – 30

0408 19 – – ostala:

0408 19 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10

– – – ostalo:

0408 19 81 00 – – – – tečna – 30

0408 19 89 00 – – – – ostala, uključujući smrznuta – 30

– Ostalo:

0408 91 – – sušena:

0408 91 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10

0408 91 80 00 – – – ostalo – 30

0408 99 – – ostalo:

0408 99 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10

0408 99 80 00 – – – ostalo – 30

0409 00 00 00 Med prirodni – 30

0410 00 00 00 Jestivi proizvodi životinjskog porekla na drugom mestu – 15

nepomenuti niti obuhvaćeni

GLAVA 5

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) jestive proizvode (osim creva, bešika i želudaca od životinja, celih ili u komadima i životinjske krvi, tečne ili osušene);

(b) sirovu kožu, sa dlakom ili bez dlake (uključujući krzna), osim proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 0505 i odrezaka i sličnih otpadaka od sirove kože koji se svrstavaju u tar. broj 0511 (Glava 41 ili 43);

(v) tekstilne materijale životinjskog porekla, osim konjske dlake i otpadaka od konjske dlake (Odeljak XI);

(g) pripremljene vezice ili snopiće za izradu metli i četki (tar. broj 9603).

2. Za svrhe tar. broja 0501, sortirana kosa po dužini (pod uslovom da krajevi korena kose i krajevi vrhova kose nisu složeni u istom smeru), neće se smatrati obrađenom.

3. Pod pojmom „slonova kost“, u celoj Tarifi, podrazumevaju se kljove slona, nilskog konja, morskog konja, narvala i divljeg vepra, rogovi nosoroga i zubi svih životinja.

4. U svim Odeljcima ove Tarife, pod pojmom „konjska dlaka“ podrazumeva se dlaka iz grive i repa kopitara i goveda.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0501 00 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili – 1

neodmašćena; otpaci od ljudske kose

0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala

dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:

0502 10 00 00 – Čekinje od pitome i divlje svinje i otpaci od ovih čekinja – 5

0502 90 00 00 – Ostalo – 5

0503 00 00 00 Konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u – 5

slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge

c 0504 00 00 00 Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u – 3

komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri,

sušeni ili dimljeni

0505 Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje

i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i

paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem

ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili

delova perja:

0505 10 – Perje vrsta koje se upotrebljava za punjenje; paperje:

0505 10 10 00 – – sirovo – 3

0505 10 90 00 – – ostalo – 3

0505 90 00 00 – Ostalo – 3

0506 Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni

(ali ne i sečeni u oblike) postupani sa kiselinom ili

deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda:

0506 10 00 00 – Koštana tkiva i kosti postupane kiselinom – 3 0506 90 00 00 – Ostalo – 3

0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti,

rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili

prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od

ovih proizvoda:

0507 10 00 00 – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti – 5

0507 90 00 00 – Ostalo – 5

0508 00 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni – 5

ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili

bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali

neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda

0509 00 Sunđeri prirodni, životinjskog porekla:

0509 00 10 00 – Sirovi – 3

0509 00 90 00 – Ostali – 3

0510 00 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantar.ide; žuč, sušena – 1

ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži,

rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno

konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji

farmaceutskih proizvoda

0511 Proizvodi životinjskog porekla nepomenuti niti obuhvaćeni

na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 i 3 ,

neupotrebljive za ljudsku ishranu:

0511 10 00 00 – Sperma bikova KD 5

– Ostalo:

0511 91 – – proizvodi od riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih

vodenih beskičmenjaka; mrtve životinje iz Glave 3 :

0511 91 10 00 – – – otpaci od riba – 3

0511 91 90 00 – – – ostalo – 3

0511 99 – – ostalo:

0511 99 10 00 – – – žile i nervi, odsečci i ostali otpaci od sirove kože – 5

c 0511 99 90 00 – – – ostalo – 5

ODELJAK II

BILJNI PROIZVODI

Napomena:

1 Pod pojmom „peleti“ u ovom Odeljku podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani kompresijom ili dodavanjem vezivnih sredstava u količini do 3% po masi.

GLAVA 6

ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORENJE I SLIČNO; SEČENO CVEĆE I UKRASNO LIŠĆE

Napomene :

1. Shodno drugom delu naimenovanja tar. broja 0601, ova Glava obuhvata samo živo drveće i robu (uključujući sadnice biljaka) koja se obično nabavlja u rasadnicima ili kod cvećara, za rasađivanje ili za ukrasnu upotrebu. Međutim, ova Glava ne obuhvata krompir, crni luk, vlašac, beli luk i ostale proizvode iz Glave 7.

2. Svako pozivanje u naimenovanjima tar. broja 0603 ili 0604 na robu bilo koje vrste obuhvata i bukete, korpe sa cvećem, vence i druge slične proizvode izrađene u celini ili delimično od proizvoda te vrste, pri čemu se ne uzima u obzir pribor od drugih materijala. Međutim, ovi tar. brojevi ne uključuju kolaže ili slične dekorativne ploče iz tar. broja 9701.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi

za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije,

osim korenja iz tar. broja 1212:

0601 10 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i

rizomi, za sadnju:

c 0601 10 10 00 – – zumbuli KD 10

c 0601 10 20 00 – – narcisi KD 10

c 0601 10 30 00 – – lale KD 10

c 0601 10 40 00 – – gladiole KD 10

c 0601 10 90 00 – – ostalo – 10

0601 20 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i

rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije:

c 0601 20 10 00 – – biljke i koren cikorije – 10

c 0601 20 30 00 – – orhideje, zumbuli, narcisi i lale – 10

c 0601 20 90 00 – – ostalo – 10

0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice,

kalem-grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na

zrnima žitarica):

0602 10 – Neužiljene reznice i kalem-grančice, kalemi:

0602 10 10 00 – – lozne – 10

0602 10 90 00 – – ostale – 10

0602 20 – Sadnice jestivog voća, uključujući jezgrasto voće i one u

obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili nekalemljene:

0602 20 10 00 – – lozne, kalemljene ili užiljene – 10 0602 20 90 00 – – ostale – 10

0602 30 00 00 – Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljeni ili – 15

nekalemljeni

0602 40 – Ruže, kalemljene ili nekalemljene:

c 0602 40 10 00 – – nekalemljene KD 10

c 0602 40 90 00 – – kalemljene KD 10

0602 90 – Ostalo:

c 0602 90 10 00 – – micelijum za pečurke – 3

c 0602 90 20 00 – – ananas biljka – 10

c 0602 90 30 00 – – povrće i jagode, za sadnju – 10

– – ostalo:

– – – biljke otvorenog prostora:

– – – – drveće, šiblje i žbunje:

c 0602 90 41 00 – – – – – šumsko drveće – 10

– – – – – ostalo:

c 0602 90 45 00 – – – – – – ožiljene reznice i mlade biljke – 10

c 0602 90 49 00 – – – – – – ostalo – 10

– – – – ostale biljke otvorenog prostora:

– – – – – višegodišnje biljke:

c 0602 90 51 10 – – – – – – sadnice hmelja – 10

c 0602 90 51 90 – – – – – – ostale – 10

c 0602 90 59 00 – – – – – ostale – 10

– – – biljke zatvorenog prostora:

c 0602 90 70 00 – – – – ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa – 10

– – – – ostalo:

c 0602 90 91 00 – – – – – cvetne biljke, sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa – 10

c 0602 90 99 00 – – – – – ostale – 10

0603 Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za

ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili

drukčije pripremljeni:

0603 10 – Sveže:

c 0603 10 10 00 – – ruže KD 15

c 0603 10 20 00 – – karanfili KD 15

c 0603 10 30 00 – – orhideje KD 15

c 0603 10 40 00 – – gladiole KD 15

c 0603 10 50 00 – – hrizanteme – 15

c 0603 10 80 00 – – ostalo – 15

0603 90 00 00 – Ostalo – 15

0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih

pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za

ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili

drukčije pripremljeni:

0604 10 – Mahovine i lišajevi:

c 0604 10 10 00 – – islandski lišaj (reindeer lišaj) – 15

c 0604 10 90 00 – – ostalo – 15

– Ostalo:

0604 91 – – sveže:

c 0604 91 20 00 – – – božićna drva KD 15

c 0604 91 40 00 – – – grane četinara KD 15

c 0604 91 90 00 – – – ostalo – 15

0604 99 – – ostalo:

c 0604 99 10 00 – – – samo sušeno, dalje nepripremljeno – 15

c 0604 99 90 00 – – – ostalo – 15 GLAVA 7

POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata proizvode za stočnu hranu iz tar. broja 1214.

2. Reč „povrće“ u tar. brojevima 0709 do 0712 uključuje jestive pečurke, trifle, maslinke, kapar, mirođiju, tikvice i tikve, plavi patlidžan, kukuruz šećerac (Zea mays var sacharata), paprike iz roda Capsicum ili roda Pimenta, komorač (finokio), peršun, krasuljicu, estragon, kres salatu i majoran (Majorana hortensis ili Origanum majorana).

3. Tar. broj 0712 obuhvata sve sušeno povrće vrsta koje se svrstavaju u tar. brojeve 0701 do 0711, osim:

(a) osušenog mahunastog povrća, u zrnu (tar. broj 0713);

(b) kukuruza šećerca u oblicima navedenim u tar. brojevima 1102 do 1104;

(c) brašna, griza, praha, ljuspica, granula i peleta od krompira (tar. broj 1105);

(d) brašna, griza i praha od osušenog mahunastog povrća iz tar. broja 0713 (tar. broj 1106).

4. Međutim, iz ove Glave se isključuje osušena, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta (tar. broj 0904).

Dodatna napomena :

1. Za svrhe tarifnog podbroja 0714 10 10 00 pod pojmom „peleti od brašna i griza“ podrazumevaju se peleti od kojih, kada su dispergovani u vodi, najmanje 95% po masi, računato na suvu materiju, prolazi kroz sito od tkanine od metalne žice, sa otvorom od 2 mm.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0701 Krompir, svež ili rashlađen:

0701 10 00 00 – Semenski – 5

0701 90 – Ostali:

c 0701 90 10 00 – – za proizvodnju skroba – 30

– – ostali:

c 0701 90 50 00 – – – mladi krompir, od 1. januara do 30. juna – 30

c 0701 90 90 00 – – – ostali – 30

0702 00 00 00 Paradajz, sveži ili rashlađeni – 30

0703 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži

ili rashlađeni:

0703 10 – Crni luk i vlašac:

– – crni luk:

c 0703 10 11 00 – – – arpadžik – 10

c 0703 10 19 00 – – – ostali – 15

c 0703 10 90 00 – – vlašac – 15

0703 20 00 00 – Beli luk – 15

0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi – 15

0704 Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo

povrće, sveži ili rashlađeni:

c 0704 10 00 00 – Karfiol i brokoli – 20

0704 20 00 00 – Kelj pupčar – 15 0704 90 – Ostalo:

c 0704 90 10 00 – – kupus, beli i crveni – 20

c 0704 90 90 00 – – ostalo – 10

0705 Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp ), sveži ili

rashlađeni:

– Salata:

0705 11 00 00 – – salata glavičasta – 15

0705 19 00 00 – – ostala – 15

– Cikorija:

0705 21 00 00 – – radič (Cichorium intybus var foliosum) – 10

0705 29 00 00 – – ostalo – 10

0706 Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla,

celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenjasto povrće,

sveže ili rashlađeno:

c 0706 10 00 00 – Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) – 20

0706 90 – Ostalo:

c 0706 90 10 00 – – celer (korenjaš ili nemački celer) – 20

c 0706 90 30 00 – – ren (Cochlearia armoracia) – 20

c 0706 90 90 00 – – ostalo – 20

0707 00 Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni:

c 0707 00 05 00 – Krastavci – 20

c 0707 00 90 00 – Kornišoni – 20

0708 Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno:

0708 10 00 00 – Grašak (Pisum sativum) – 20

c 0708 20 00 00 – Pasulj (Vigna spp , Phaseolus spp ) – 20

0708 90 00 00 – Ostalo mahunasto povrće – 20

0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

0709 10 00 00 – Artičoke – 10

0709 20 00 00 – Špargle – 10

0709 30 00 00 – Plavi patlidžan – 20

0709 40 00 00 – Celer, osim celera korenjaša – 20

– Jestive pečurke i trifle:

c 0709 51 00 00 – – pečurke roda Agaricus – 20

0709 52 00 00 – – trifle – 10

0709 59 – – ostale:

c 0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače) – 20

c 0709 59 30 00 – – – vrganji – 20

c 0709 59 90 00 – – – ostale – 20

0709 60 – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:

0709 60 10 00 – – slatka paprika – 20

– – ostala:

c 0709 60 91 00 – – – iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi – 20

kapsikum oleo-smola

c 0709 60 95 00 – – – za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida – 20

c 0709 60 99 00 – – – ostala – 20

0709 70 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda – 20

0709 90 – Ostalo:

c 0709 90 10 00 – – povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i – 20

cikorije (Cichorium spp)

c 0709 90 20 00 – – broskva (bela repa) i španska artičoka – 20

– – masline:

c 0709 90 31 00 – – – za upotrebu osim u proizvodnji ulja – 15

c 0709 90 39 00 – – – ostale – 15

c 0709 90 40 00 – – kapar – 20

c 0709 90 50 00 – – komorač – 20

c 0709 90 60 00 – – kukuruz šećerac – 20

c 0709 90 70 00 – – tikvice – 20

c 0709 90 90 00 – – ostalo – 20

0710 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto:

0710 10 00 00 – Krompir – 20

– Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama:

0710 21 00 00 – – grašak (Pisum sativum) – 20

c 0710 22 00 00 – – pasulj i boranija (Vigna spp , Phaseolus spp ) – 20

0710 29 00 00 – – ostalo – 20

0710 30 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda – 20

c 0710 40 00 00 – Kukuruz šećerac – 20

0710 80 – Ostalo povrće:

c 0710 80 10 00 – – masline – 15

– – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:

c 0710 80 51 00 – – – slatka paprika – 20

c 0710 80 59 00 – – – ostala – 20

– – jestive pečurke:

c 0710 80 61 00 – – – roda Agaricus – 20

c 0710 80 69 00 – – – ostale – 20

c 0710 80 70 00 – – paradajz – 20

c 0710 80 80 00 – – artičoke – 20

c 0710 80 85 00 – – špargle – 20

c 0710 80 95 00 – Ostalo – 20

0710 90 00 00 – Mešavine povrća – 20

0711 Povrće, privremeno konzervisano (npr : sumpor-dioksidom, u

slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za

konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu

ishranu:

0711 20 – Masline:

c 0711 20 10 00 – – za upotrebu osim za proizvodnju ulja – 15

c 0711 20 90 00 – – ostale – 15

0711 30 00 00 – Kapar – 10

0711 40 00 00 – Krastavci i kornišoni – 20

– Jestive pečurke i trifle:

c 0711 51 00 00 – – pečurke roda Agaricus – 20

c 0711 59 00 00 – – ostale – 20

0711 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:

– – povrće:

0711 90 10 00 – – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, osim slatke – 20

paprike

0711 90 30 00 – – – kukuruz šećerac – 20

0711 90 50 00 – – – crni luk – 20

c 0711 90 80 00 – – – ostalo – 20

0711 90 90 00 – – mešavine povrća – 20

0712 Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje

nepripremljeno:

0712 20 00 00 – Crni luk – 20

– Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp ), drhtalica

(Tremella spp ) i trifle:

c 0712 31 00 00 – – pečurke roda Agaricus – 20

c 0712 32 00 00 – – judino uvo (Auricularia spp ) – 20

c 0712 33 00 00 – – drhtalica (Tremella spp ) – 20

0712 39 00 00 – – ostale – 20

0712 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:

c 0712 90 05 00 – – krompir, uključujući sečen u komade ili na režnjeve, ali – 20

dalje nepripremljen

– – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata):

c 0712 90 11 00 – – – hibridi za setvu – 20

c 0712 90 19 00 – – – ostali – 20

c 0712 90 30 00 – – paradajz – 20

c 0712 90 50 00 – – šargarepa – 20

c 0712 90 90 00 – – ostalo – 20

0713 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno

ili lomljeno:

0713 10 – Grašak (Pisum sativum):

0713 10 10 00 – – semenski – 10

0713 10 90 00 – – ostali – 20

0713 20 00 00 – Slanutak, (naut) (garbanzos) – 20

– Pasulj (Vigna spp , Phaseolus spp ):

0713 31 00 00 – – pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek – 20

c 0713 32 00 00 – – pasulj sitni crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna – 20

angularis)

0713 33 – – pasulj običan (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 00 – – – za setvu – 10

0713 33 90 00 – – – ostali – 20

c 0713 39 00 00 – – ostali – 20

0713 40 00 00 – Sočivo – 20

c 0713 50 00 00 – Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, – 10

Vicia faba var minor)

0713 90 00 00 – Ostalo – 20

0714 Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično

korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina,

sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u

obliku peleta; srž od sago drveta:

0714 10 – Manioka (Cassava):

c 0714 10 10 00 – – peleti od brašna i griza – 10

– – ostala:

c 0714 10 91 00 – – – vrste koja se koristi za ljudsku ishranu, u ambalaži neto – 10

mase do 28 kg, sveža i cela, ili oljuštena i smrznuta, cela ili

sečena u komade

c 0714 10 99 00 – – – ostala – 10

0714 20 – Slatki krompir:

c 0714 20 10 00 – – svež, ceo, namenjen za ljudsku ishranu – 20

c 0714 20 90 00 – – ostali – 20

0714 90 – Ostalo:

– – arorut, salep i slično korenje i krtole sa visokim sadržajem

skroba:

c 0714 90 11 00 – – – vrste koja se koristi za ljudsku ishranu, u ambalaži neto – 10

mase do 28 kg, sveži i celi ili oljušteni i smrznuti, celi ili

sečeni u komade

c 0714 90 19 00 – – – ostalo – 10

c 0714 90 90 00 – – ostalo – 10 GLAVA 8

VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata voće, uključujući jezgrasto voće, koje nije za jelo.

2. Rashlađeno voće, uključujući jezgrasto voće, svrstava se u iste tarifne brojeve kao odgovarajuće sveže voće, uključujući jezgrasto voće.

3. Suvo voće, uključujući suvo jezgrasto voće, iz ove Glave može biti delimično rehidratisano ili postupano za sledeće svrhe:

(a) za dodatno konzervisanje ili stabilizaciju (npr., umerenom termičkom obradom, sumporisanjem, dodavanjem sorbinske kiseline ili kalijum-sorbata);

(b) radi poboljšanja ili očuvanja njihovog izgleda (npr., dodavanjem biljnog ulja ili malih količina glikoznog sirupa), pod uslovom da zadrži osobine suvog voća, uključujući suvo jezgrasto voće.

Dodatne napomene :

1. Sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera) u proizvodima koji se svrstavaju u ovu Glavu odgovara broju koji pokazuje refraktometar na temperaturi od 20º C pomnoženom sa faktorom 0,95.

2 U smislu tar. podbrojeva 0811 90 11 00, 0811 90 31 00 i 0811 90 85 00, pod pojmom „tropsko voće“ podrazumevaju se guava, mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), akažu-jabuka, lučice, indijska kruška (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje.

3 U smislu tarifnih podbrojeva 0811 90 11 00, 0811 90 31 00, 0811 90 85 00, 0812 90 70 00 i 0813 50 31 00, pod pojmom „tropsko jezgrasto voće“ podrazumevaju se kokosov orah, akažu-orah, brazilski orah, areka (orah katehuove palme), kola orah i makadamski oraščić.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0801 Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi,

oljušteni ili neoljušteni:

– Kokosov orah:

0801 11 00 00 – – osušen – 5

0801 19 00 00 – – ostali – 5

– Brazilski orah:

0801 21 00 00 – – u ljusci – 5

0801 22 00 00 – – bez ljuske – 5

– Akažu orah:

0801 31 00 00 – – u ljusci – 5

0801 32 00 00 – – bez ljuske – 5

0802 Ostalo jezgrasto voće u ljusci, sveže ili suvo, oljušteno ili

neoljušteno:

– Bademi:

0802 11 – – u ljusci:

c 0802 11 10 00 – – – gorki – 5

c 0802 11 90 00 – – – ostali – 5

0802 12 – – bez ljuske:

c 0802 12 10 00 – – – gorki – 5

c 0802 12 90 00 – – – ostali – 5

– Lešnici (Corylus spp ):

0802 21 00 00 – – u ljusci – 10 0802 22 00 00 – – bez ljuske – 10

– Obični orasi:

0802 31 00 00 – – u ljusci – 10

0802 32 00 00 – – bez ljuske – 10

0802 40 00 00 – Kestenje (Castanea spp ) – 10

0802 50 00 00 – Pistaći – 10

0802 90 – Ostalo:

c 0802 90 20 00 – – areka (orah katehuove palme), kola orah i hikori orah – 10

c 0802 90 50 00 – – jezgra borove šišarke (pinije) – 10

c 0802 90 60 00 – – makadamski oraščić – 10

c 0802 90 85 00 – – ostalo – 10

0803 00 Banane, uključujući brašnaste banane („plantains“), sveže ili

suve:

– Sveže:

c 0803 00 11 00 – – brašnaste banane („plantains“) – 15

c 0803 00 19 00 – – ostale – 15

c 0803 00 90 00 – Suve – 15

0804 Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži

ili suvi:

0804 10 00 00 – Urme – 10

0804 20 – Smokve:

0804 20 10 00 – – sveže – 10

0804 20 90 00 – – suve – 10

0804 30 00 00 – Ananas – 10

0804 40 00 00 – Avokado – 10

0804 50 00 00 – Guava, mango i mangusta – 10

0805 Agrumi, sveži ili suvi:

0805 10 – Pomorandže:

c 0805 10 20 00 – – slatke pomorandže, sveže – 5

c 0805 10 80 00 – – ostale – 10

0805 20 – Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine,

vilking i slični hibridi agruma:

c 0805 20 10 00 – – klementine – 5

c 0805 20 30 00 – – monrealke i satsumas – 5

c 0805 20 50 00 – – mandarine i vilking – 5

c 0805 20 70 00 – – tangerske mandarine (tangerinke) – 5

c 0805 20 90 00 – – ostale – 10

0805 40 00 00 – Grejpfrut – 5

0805 50 – Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus

aurantifolia, Citrus Latifolia):

c 0805 50 10 00 – – limun (Citrus limon, Citrus limonum) – 5

c 0805 50 90 00 – – limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) – 5

0805 90 00 00 – Ostali – 5

0806 Grožđe, sveže ili suvo:

0806 10 – Sveže:

c 0806 10 10 00 – – stono grožđe – 20

c 0806 10 90 00 – – ostalo – 20

0806 20 – Suvo:

c 0806 20 10 00 – – korint – 5

c 0806 20 30 00 – – sultanina – 5

c 0806 20 90 00 – – ostalo – 5

0807 Dinje, lubenice i papaje, sveže:

– Dinje i lubenice:

0807 11 00 00 – – lubenice – 20

0807 19 00 00 – – ostalo – 15

0807 20 00 00 – Papaje – 10

0808 Jabuke, kruške i dunje, sveže:

0808 10 – Jabuke:

c 0808 10 10 00 – – jabuke za jabukovaču, neupakovane (in bulk), od 16 septembra – 15

do 15 decembra

c 0808 10 80 00 – – ostale – 15

0808 20 – Kruške i dunje:

– – kruške:

c 0808 20 10 00 – – – kruške za kruškovaču, neupakovane (in bulk), od 1 avgusta – 15

do 31 decembra

c 0808 20 50 00 – – – ostale – 15

c 0808 20 90 00 – – dunje – 10

0809 Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine),

šljive i divlje šljive, sveže:

0809 10 00 00 – Kajsije – 15

0809 20 – Trešnje i višnje:

c 0809 20 05 00 – – višnje (Prunus cerasus) 20

c 0809 20 95 00 – – ostalo 15

0809 30 – Breskve, uključujući nektarine:

c 0809 30 10 00 – – nektarine – 20

c 0809 30 90 00 – – ostale – 20

0809 40 – Šljive i divlje šljive:

c 0809 40 05 00 – – šljive – 20

c 0809 40 90 00 – – divlje šljive – 20

0810 Ostalo voće, sveže:

0810 10 00 00 – Jagode – 15

0810 20 – Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:

c 0810 20 10 00 – – maline 20

c 0810 20 90 00 – – ostalo 20

0810 30 – Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:

c 0810 30 10 00 – – crne ribizle – 10

c 0810 30 30 00 – – crvene ribizle – 10

c 0810 30 90 00 – – ostalo – 10

0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:

c 0810 40 10 00 – – brusnice i planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitis- – 15

idaea)

c 0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus – 15

c 0810 40 50 00 – – voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum – 15

c 0810 40 90 00 – – ostalo – 15

0810 50 00 00 – Kivi – 20

c 0810 60 00 00 – „Durians“ (plod malajskog drveta Durio zibethinus) – 15

0810 90 – Ostalo:

c 0810 90 30 00 – – tamarinde, akažu-jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila – 15

šljive

c 0810 90 40 00 – – pasionke, karambole i pitaje – 15

c 0810 90 95 00 – – ostalo – 15

0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa

dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za

zaslađivanje:

0811 10 – Jagode:

– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

c 0811 10 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 15

c 0811 10 19 00 – – – ostale – 20

c 0811 10 90 00 – – ostalo – 20

0811 20 – Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili

crvene ribizle i ogrozdi:

– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

c 0811 20 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

c 0811 20 19 00 – – – ostali – 20

– – ostalo:

0811 20 31 – – – maline:

c 0811 20 31 11 – – – – malina Rolend – 20

c 0811 20 31 12 – – – – malina Griz – 20

c 0811 20 31 13 – – – – malina Bruh – 20

c 0811 20 31 14 – – – – malina Blok – 20

c 0811 20 31 15 – – – – malina Orginal – 20

c 0811 20 31 19 – – – – ostalo – 20

c 0811 20 39 00 – – – crne ribizle – 10

c 0811 20 51 00 – – – crvene ribizle – 10

– – – kupine i dudinje:

– – – – kupine:

c 0811 20 59 11 – – – – – kupina Rolend – 20

c 0811 20 59 12 – – – – – kupina Konfitura – 20

c 0811 20 59 13 – – – – – kupina Blok – 20

c 0811 20 59 19 – – – – – ostalo – 20

c 0811 20 59 20 – – – – dudinje – 10

c 0811 20 90 00 – – – ostalo – 10

0811 90 – Ostalo:

– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

– – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

c 0811 90 11 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10

c 0811 90 19 00 – – – – ostalo – 10

– – – ostalo:

c 0811 90 31 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10

c 0811 90 39 00 – – – – ostalo – 10

– – ostalo:

c 0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus – 10

c 0811 90 70 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium – 10

– – – trešnje i višnje:

– – – – višnje (Prunus cerasus):

c 0811 90 75 11 – – – – – višnje bez koštice, Rolend – 20

c 0811 90 75 12 – – – – – višnje bez koštice, Blok – 20

c 0811 90 75 13 – – – – – višnje sa košticom – 20

c 0811 90 80 00 – – – – ostalo – 20

c 0811 90 85 00 – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10

– – – ostalo:

c 0811 90 95 11 – – – – kajsije – 15

c 0811 90 95 12 – – – – breskve – 15

c 0811 90 95 19 – – – – ostalo – 20

0812 Voće, privremeno konzervisano (npr : sumpor-dioksidom, u

slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za

konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu

ishranu:

c 0812 10 00 00 – Trešnje i višnje – 10

0812 90 – Ostalo:

0812 90 10 00 – – kajsije – 10

0812 90 20 00 – – pomorandže – 10

0812 90 30 00 – – papaje – 10

0812 90 40 00 – – borovnice (voće vrste Vaccinium myrtillus) – 10

0812 90 50 00 – – kupine – 10

0812 90 60 00 – – maline – 10

0812 90 70 00 – – guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu-jabuke, lučice, – 5

indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i

tropsko jezgrasto voće

c 0812 90 98 00 – – ostalo – 5

0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br 0801 do 0806;

mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:

0813 10 00 00 – Kajsije – 10

0813 20 00 00 – Šljive – 20

0813 30 00 00 – Jabuke – 15

0813 40 – Ostalo voće:

c 0813 40 10 00 – – breskve, uključujući nektarine – 10

c 0813 40 30 00 – – kruške – 10

c 0813 40 50 00 – – papaje – 5

c 0813 40 60 00 – – tamarinde – 5

c 0813 40 70 00 – – akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, – 5

pasionke, karambole i pitaje

c 0813 40 95 00 – – ostalo – 10

0813 50 – Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:

– – mešavine suvog voća, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806:

– – – koje ne sadrže šljive:

c 0813 50 12 00 – – – – od papaje, tamarinde, akažu-jabuka, lučica, indijskih – 5

krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja

c 0813 50 15 00 – – – – ostale – 5

c 0813 50 19 00 – – – koje sadrže šljive – 10

– – mešavine isključivo od suvog jezgrastog voća iz tar.

brojeva 0801 i 0802:

c 0813 50 31 00 – – – od jezgrastog tropskog voća – 5

c 0813 50 39 00 – – – ostale – 5

– – ostale mešavine:

c 0813 50 91 00 – – – koje ne sadrže šljive ili smokve – 5

c 0813 50 99 00 – – – ostale – 5

0814 00 00 00 Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili – 5

privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili

u drugim rastvorima za konzervisanje GLAVA 9

KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

Napomene:

1. Mešavine proizvoda iz tar. brojeva 0904 do 0910 svrstavaju se na sledeći način :

(a) mešavine dva ili više proizvoda iz istog tarifnog broja svrstavaju se u taj tarifni broj;

(b) mešavine dva ili više proizvoda iz različitih tarifnih brojeva svrstavaju se u tarifni broj 0910.

Dodavanje drugih materijala proizvodima iz tar. brojeva 0904 do 0910 (ili mešavinama pomenutim pod (a) i (b)) nema uticaja na njihovo svrstavanje, pod uslovom do dobijene mešavine zadržavaju bitan karakter robe koja se svrstava u te tarifne brojeve. U suprotnom slučaju takve mešavine se ne svrstavaju u ovu Glavu; mešavine koje se sastoje od mešanih začina ili od mešanih kombinovanih začinskih sredstava svrstavaju se u tarifni broj 2103.

2. Ova Glava ne obuhvata biber vrste kubeba (Piper cubeba) i ostale proizvode iz tar. broja 1211.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

0901 Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od

kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:

– Kafa, nepržena:

0901 11 00 00 – – sa kofeinom – 3

0901 12 00 00 – – bez kofeina – 3

– Kafa pržena:

0901 21 00 00 – – sa kofeinom – 15

0901 22 00 00 – – bez kofeina – 15

0901 90 – Ostalo:

c 0901 90 10 00 – – ljuspice i opne od kafe – 15

c 0901 90 90 00 – – zamene kafe koje sadrže kafu – 15

0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan:

0902 10 00 00 – Zeleni čaj (nefermentisan) u neposrednim pakovanjima do 3 kg – 5

0902 20 00 00 – Ostali zeleni čaj (nefermentisan) – 5

0902 30 00 00 – Crni čaj (fermentisan) i delimično fermentisan čaj, u – 5

neposrednim pakovanjima do 3 kg

0902 40 00 00 – Ostali crni čaj (fermentisan) i ostali delimično – 5

fermentisani čajevi

0903 00 00 00 Mate čaj – 5

0904 Biber roda Piper; suva, drobljena ili mlevena paprika roda

Capsicum ili roda Pimenta:

– Biber:

0904 11 00 00 – – nedrobljen niti mleven – 3

0904 12 00 00 – – drobljen ili mleven – 5

0904 20 – Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suva, drobljena ili

mlevena:

– – nedrobljena i nemlevena:

0904 20 10 00 – – – slatka paprika – 20

0904 20 30 00 – – – ostala – 20

0904 20 90 00 – – drobljena ili mlevena – 20 0905 00 00 00 Vanila – 3

0906 Cimet i cvet od cimetovog drveta:

0906 10 00 00 – Nedrobljen ili nemleven – 3

0906 20 00 00 – Drobljen ili mleven – 3

0907 00 00 00 Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke) – 3

0908 Muškatni orah, macis i kardamom:

0908 10 00 00 – Muškatni orah – 3

0908 20 00 00 – Macis – 3

0908 30 00 00 – Kardamom – 3

0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima;

bobice kleke:

0909 10 00 00 – Seme anisa i badijana – 5

0909 20 00 00 – Seme korijandera – 5

0909 30 00 00 – Seme kumina – 5

0909 40 00 00 – Seme kima – 5

c 0909 50 00 00 – Seme komorača; bobice kleke – 5

0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu,

kari i ostali začini:

0910 10 00 00 – Đumbir – 5

0910 20 – Šafran:

c 0910 20 10 00 – – nedrobljeni niti mleveni – 5

c 0910 20 90 00 – – drobljeni ili mleveni – 5

0910 30 00 00 – Kurkuma – 5

0910 40 – Majčina dušica; lorber u listu:

– – majčina dušica:

– – – nedrobljena niti mlevena:

c 0910 40 11 00 – – – – divlja (Thymus serpyllum) – 5

c 0910 40 13 00 – – – – ostala – 5

c 0910 40 19 00 – – – drobljena ili mlevena – 5

c 0910 40 90 00 – – lorber u listu – 5

0910 50 00 00 – Kari – 5

– Ostali začini:

0910 91 – – mešavine definisane Napomenom 1 pod (b) uz ovu Glavu:

c 0910 91 10 00 – – – nedrobljene niti mlevene – 10

c 0910 91 90 00 – – – drobljene ili mlevene – 10

0910 99 – – ostalo:

c 0910 99 10 00 – – – seme piskavice (božje travice) – 10

– – – ostalo:

c 0910 99 91 00 – – – – nedrobljeno niti mleveno – 10

c 0910 99 99 00 – – – – drobljeno ili mleveno – 10

GLAVA 10

ŽITARICE

Napomene :

1. (a) Proizvodi navedeni u naimenovanjima tarifnih brojeva ove Glave svrstavaju se u ove tarifne brojeve samo ako su u zrnu, uključujući zrna u klasu ili na stabljikama.

(b) Ova Glava ne obuhvata oljuštena ili drukčije obrađena zrna. Međutim, pirinač, oljušten, obrađen, poliran, glaziran, etiviran ili lomljen ostaje svrstan u tar. broj 1006.

2. Tarifni broj 1005 ne obuhvata kukuruz šećerac (Glava 7).

Napomena za tar. podbroj:

1. Pod pojmom „tvrda pšenica“ podrazumeva se pšenica vrste Triticum durum i hibridi dobijeni posebnim međusobnim ukrštanjem Triticum durum koji imaju isti broj hromozoma (28) kao ta vrsta.

Dodatna napomena :

1. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje :

(a) „pirinač okruglog zrna“ (tar. podbrojevi 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 i 1006 30 92 00) jeste pirinač čija dužina zrna ne prelazi 5,2 mm, a odnos dužine prema širini je manji od 2;

(b) „pirinač zrna srednje dužine“ (tar. podbrojevi 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 i 1006 30 94 00) jeste pirinač čija dužina zrna iznosi preko 5,2 mm ali ne prelazi 6,0 mm, a odnos dužine prema širini je manji od 3;

(v) „pirinač dugačkog zrna“ (tar. podbrojevi 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 i 1006 30 98 00), jeste pirinač čija dužina zrna prelazi 6,0 mm;

(g) „pirinač u ljusci“ (tar. podbrojevi 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 i 1006 10 98 00): jeste pirinač koji je ostao u ljusci i posle mlaćenja;

(d) „oljušteni pirinač“ (tar. podbrojevi 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 i 1006 20 98 00) jeste pirinač koji je samo oljušten. To je, na primer, pirinač sa trgovačkim nazivom „smeđi pirinač“, „kargo pirinač“, „loonzain“ i „riso sbramato“;

(đ) „poluobrađen („semi-milled“) pirinač“ (tar. podbrojevi 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 i 1006 30 48 00) jeste pirinač kome je odstranjena ljuska, deo klice i ceo spoljni omotač ili deo spoljnog omotača perikarpa, ali ne i unutrašnji omotači;

(e) „obrađen („wholly milled“) pirinač“ (tar. podbrojevi 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 i 1006 30 98 00) jeste pirinač kome je odstranjena ljuska, kompletni spoljni i unutrašnji omotači perikarpa, cela klica kada je u pitanju pirinač dugačkog zrna i zrna srednje dužine, ili bar jedan njen deo kada je u pitanju pirinač okruglog zrna, ali kod koga su bele uzdužne pruge preostale samo na najviše 10% zrna;

(ž) „lomljeni pirinač“ (tar. podbroj 1006 40) jesu delovi zrna čija dužina ne prelazi tri četvrtine prosečne dužine celog zrna.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1001 Pšenica i napolica:

1001 10 – Tvrda pšenica:

1001 10 00 10 – – semenska – 30

1001 10 00 90 – – ostala – 30

1001 90 – Ostala: c 1001 90 10 00 – – pir za setvu – 30

– – ostali pir, obična pšenica i napolica:

– – – obična pšenica i napolica, za setvu:

c 1001 90 91 10 – – – – pšenica – 30

c 1001 90 91 20 – – – – napolica – 30

– – – ostalo:

c 1001 90 99 10 – – – – obična pšenica – 30

c 1001 90 99 20 – – – – pir – 30

c 1001 90 99 30 – – – – napolica – 30

1002 00 00 Raž:

1002 00 00 10 – semenska – 20

1002 00 00 90 – ostala – 20

1003 00 Ječam:

1003 00 10 00 – Semenski – 20

– Ostali:

1003 00 90 10 – – pivarski – 20

1003 00 90 90 – – ostali – 20

1004 00 00 Ovas:

c 1004 00 00 10 – za setvu – 20

c 1004 00 00 90 – ostali – 20

1005 Kukuruz:

1005 10 – Semenski:

– – hibridni :

c 1005 10 11 00 – – – dvostruki hibridi i „top cross“ hibridi – 30

c 1005 10 13 00 – – – trolinijski hibridi – 30

c 1005 10 15 00 – – – obični hibridi – 30

c 1005 10 19 00 – – – ostali – 30

1005 10 90 00 – – ostali – 30

1005 90 – Ostalo:

1005 90 00 10 – – beli – 30

1005 90 00 20 – – žuti – 30

1005 90 00 90 – – ostali – 30

1006 Pirinač:

1006 10 – Pirinač u ljusci (arpa ili sirov):

c 1006 10 10 00 – – za setvu – 3

– – ostali:

– – – etiviran (delimično kuvan):

c 1006 10 21 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 10 23 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 10 25 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 10 27 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

– – – ostali:

c 1006 10 92 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 10 94 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 10 96 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 10 98 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

1006 20 – Oljušteni (smeđi) pirinač:

– – etiviran (delimično kuvan):

c 1006 20 11 00 – – – okruglog zrna – 3

c 1006 20 13 00 – – – zrna srednje dužine – 3

– – – dugačkog zrna:

c 1006 20 15 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 20 17 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

– – ostali:

c 1006 20 92 00 – – – okruglog zrna – 3

c 1006 20 94 00 – – – zrna srednje dužine – 3

– – – dugačkog zrna:

c 1006 20 96 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 20 98 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

1006 30 – Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran,

glaziran ili neglaziran:

– – poluobrađen pirinač:

– – – etiviran (delimično kuvan):

c 1006 30 21 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 30 23 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 30 25 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 30 27 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

– – – ostali:

c 1006 30 42 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 30 44 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 30 46 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 30 48 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

– – obrađen pirinač:

– – – etiviran (delimično kuvan):

c 1006 30 61 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 30 63 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 30 65 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 30 67 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

– – – ostali:

c 1006 30 92 00 – – – – okruglog zrna – 3

c 1006 30 94 00 – – – – zrna srednje dužine – 3

– – – – dugačkog zrna:

c 1006 30 96 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3

c 1006 30 98 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3

1006 40 00 00 – Lomljeni pirinač – 3

1007 00 Sorgo u zrnu:

c 1007 00 10 00 – Hibridi za setvu – 3

c 1007 00 90 00 – Ostali – 3

1008 Heljda, proso, seme za ptice; ostale žitarice:

1008 10 00 00 – Heljda – 3

1008 20 00 00 – Proso – 5

1008 30 00 00 – Seme za ptice – 20

1008 90 – Ostale žitarice:

c 1008 90 10 00 – – tritikale – 10

c 1008 90 90 00 – – ostale 10

GLAVA 11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) pržen slad, pripremljen kao zamena kafe (tar. broj 0901 ili 2101);

(b) brašno, prekrupu, griz i skrob, pripremljene kao proizvodi iz tar. broja 1901;

(v) ljuspice od kukuruza (corn flakes) i druge proizvode iz tar. broja 1904;

(g) povrće, pripremljeno ili konzervisano, iz tar. broja 2001, 2004 ili 2005;

(d) farmaceutske proizvode (Glava 30);

(đ) skrob koji ima svojstvo parfimerijskih, kozmetičkih ili toaletnih preparata (Glava 33).

2. (A) Proizvodi mlinske industrije, dobijeni od žitarica obuhvaćenih u narednoj tabeli, svrstavaju se u ovu Glavu ako po masi, u suvom stanju, sadrže :

(a) skrob (određen modifikovanom polarimetrijskom metodom po Eversu) u količini koja prelazi iznos u koloni 2;

(b) pepeo (po oduzimanju dodatnih minerala) u količini koja ne prelazi iznos naznačen u koloni 3.

U suprotnom slučaju oni se svrstavaju u tar. broj 2302. Međutim, klice žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene uvek se svrstavaju u tar. broj 1104.

(B) Proizvodi koji se svrstavaju u ovu Glavu shodno navedenim odredbama svrstavaju se u tar. broj 1101 ili 1102 ako procenat koji prolazi kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorima naznačenim u kolonama 4 ili 5 nije manji, po masi, od procenta naznačenog za određenu žitaricu.

U suprotnom slučaju oni se svrstavaju u tar. broj 1103 ili 1104.

Žitarice Sadržaj skroba Sadržaj pepela Procenat koji prolazi kroz sito sa otvorom od 315 mikrometara(mikrona) 500 mikrometara(mikrona) (1) (2) (3) (4) (5) Pšenica i raž 45% 2,5% 80% – Ječam 45% 3% 80% – Ovas 45% 5% 80% – Kukuruz i sorgo u zrnu 45% 2% – 90% Pirinač 45% 1,6% 80% – Heljda 45% 4% 80% – Ostale žitarice 45% 2% 50% –

3. Pod pojmovima „prekrupa“ i „griz“ u smislu tar. broja 1103 podrazumevaju se proizvodi dobijeni fragmentacijom zrna žitarica, koji odgovaraju sledećim uslovima :

(a) za kukuruzne proizvode – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) za proizvode od ostalih žitarica – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 1,25 mm.

Dodatna napomena:

1 U smislu tar. broja 1106, „brašno“, „griz“ i „prah“ (osim seckanog od sušenog kokosovog oraha) jesu proizvodi dobijeni mlevenjem ili nekim drugim procesom fragmentacije od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa i od korenja ili krtola koji se svrstavaju u tar. broj 0714 ili od proizvoda koji se svrstavaju u Glavu 8 od kojih :

(a) u slučaju osušenog mahunastog povrća, sagoa, korenja, krtola i proizvoda iz Glave 8 (osim jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802) najmanje 95% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) u slučaju jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802, najmanje 50% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2,5 mm.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1101 00 Brašno od pšenice ili napolice:

– Brašno od pšenice:

c 1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice – 30

c 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira – 30

c 1101 00 90 00 – Brašno od napolice – 30

1102 Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice:

1102 10 00 00 – Brašno ražano – 30

1102 20 – Brašno kukuruzno:

c 1102 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće do 1,5% po masi – 30

c 1102 20 90 00 – – ostalo – 30

1102 30 00 00 – Brašno pirinčano – 10

1102 90 – Ostalo:

c 1102 90 10 00 – – brašno ječmeno – 30

c 1102 90 30 00 – – brašno ovseno – 30

c 1102 90 90 00 – – ostalo – 30

1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

– Prekrupa i griz:

1103 11 – – od pšenice:

c 1103 11 10 00 – – – od tvrde pšenice – 20

c 1103 11 90 00 – – – od obične pšenice i pira – 20

1103 13 – – od kukuruza:

c 1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće do 1,5% po masi – 20

c 1103 13 90 00 – – – ostali – 20

1103 19 – – od ostalih žitarica:

c 1103 19 10 00 – – – od raži – 20

c 1103 19 30 00 – – – od ječma – 20

c 1103 19 40 00 – – – od ovsa – 20

c 1103 19 50 00 – – – od pirinča – 5

c 1103 19 90 00 – – – ostali – 20

1103 20 – Peleti:

c 1103 20 10 00 – – od raži – 20

c 1103 20 20 00 – – od ječma – 20

c 1103 20 30 00 – – od ovsa – 20

c 1103 20 40 00 – – od kukuruza – 20

c 1103 20 50 00 – – od pirinča – 20

c 1103 20 60 00 – – od pšenice – 20

c 1103 20 90 00 – – ostali – 20

1104 Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr. : oljuštene, valjane u

ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz

tar. broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama

ili mlevene: – Zrna valjana ili u obliku ljuspica:

1104 12 – – od ovsa:

c 1104 12 10 00 – – – valjana – 20

c 1104 12 90 00 – – – u obliku ljuspica – 20

1104 19 – – od ostalih žitarica:

c 1104 19 10 00 – – – od pšenice – 20

c 1104 19 30 00 – – – od raži – 20

c 1104 19 50 00 – – – od kukuruza – 20

– – – od ječma:

c 1104 19 61 00 – – – – valjana – 20

c 1104 19 69 00 – – – – u obliku ljuspica – 20

– – – ostala:

c 1104 19 91 00 – – – – pirinač u obliku ljuspica – 20

c 1104 19 99 00 – – – – ostala – 20

– Drukčije obrađena zrna (npr. : oljuštena, perlirana, obrezana

ili drobljena):

1104 22 – – od ovsa:

c 1104 22 20 00 – – – oljuštena – 20

c 1104 22 30 00 – – – oljuštena i obrezana ili drobljena („Grütze“ ili „grutten“) – 20

c 1104 22 50 00 – – – perlirana – 20

c 1104 22 90 00 – – – samo drobljena, drukčije neobrađena – 20

c 1104 22 98 00 – – – ostala – 20

1104 23 – – od kukuruza:

c 1104 23 10 00 – – – oljuštena, obrezana ili drobljena, neobrezana ili – 20

nedrobljena

c 1104 23 30 00 – – – perlirana – 20

c 1104 23 90 00 – – – samo drobljena, drukčije neobrađena – 20

c 1104 23 99 00 – – – ostala – 20

1104 29 – – od ostalih žitarica:

– – – od ječma:

c 1104 29 01 00 – – – – oljuštena – 20

c 1104 29 03 00 – – – – oljuštena i obrezana ili drobljena („Grütze“ ili – 20

„grutten“)

c 1104 29 05 00 – – – – perlirana – 20

c 1104 29 07 00 – – – – samo drobljena, drukčije neobrađena – 20

c 1104 29 09 00 – – – – ostala – 20

– – – ostala:

– – – – oljuštena, obrezana i drobljena, neobrezana ili

nedrobljena:

c 1104 29 11 00 – – – – – od pšenice – 20

c 1104 29 15 00 – – – – – od raži – 20

c 1104 29 19 00 – – – – – ostala – 20

– – – – perlirana:

c 1104 29 31 00 – – – – – od pšenice – 20

c 1104 29 35 00 – – – – – od raži – 20

c 1104 29 39 00 – – – – – ostala – 20

– – – – samo drobljena, drukčije neobrađena:

c 1104 29 51 00 – – – – – od pšenice – 20

c 1104 29 55 00 – – – – – od raži – 20

c 1104 29 59 00 – – – – – ostala – 20

– – – – ostala:

c 1104 29 81 00 – – – – – od pšenice – 20

c 1104 29 85 00 – – – – – od raži – 20

c 1104 29 89 00 – – – – – ostala – 20

1104 30 – Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:

c 1104 30 10 00 – – od pšenice – 10

c 1104 30 90 00 – – od ostalih žitarica – 10

1105 Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira:

1105 10 00 00 – Brašno, griz i prah – 20

1105 20 00 00 – Ljuspice, granule i peleti – 20

1106 Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se

svrstava u tar. broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tar.

broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8:

1106 10 00 00 – Od suvog mahunastog povrća iz tar. broja 0713 – 10

1106 20 – Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tar. broja 0714:

c 1106 20 10 00 – – denaturisani – 1

c 1106 20 90 00 – – ostali – 1

1106 30 – Od proizvoda iz Glave 8:

c 1106 30 10 00 – – od banana – 10

– – ostali:

c 1106 30 90 10 – – – od kokosovog oraha – 1

c 1106 30 90 90 – – – ostalo – 10

1107 Slad, pržen ili nepržen:

1107 10 – Nepržen:

– – od pšenice:

c 1107 10 11 00 – – – u obliku brašna – 20

c 1107 10 19 00 – – – ostali – 20

– – ostali:

c 1107 10 91 00 – – – u obliku brašna – 20

c 1107 10 99 00 – – – ostali – 20

1107 20 00 00 – Pržen – 20

1108 Skrob; inulin:

– Skrob:

1108 11 00 00 – – pšenični skrob – 20

1108 12 00 00 – – kukuruzni skrob – 20

1108 13 00 00 – – skrob od krompira – 20

1108 14 00 00 – – skrob od manioke – 10

1108 19 – – ostali skrob:

c 1108 19 10 00 – – – skrob od pirinča – 20

c 1108 19 90 00 – – – ostali – 20

1108 20 00 00 – Inulin – 20

1109 00 00 00 Gluten od pšenice, osušen ili neosušen – 20

GLAVA 12

ULJANO SEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLJE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

Napomene :

1. Tarifni broj 1207 obuhvata, pored ostalog, palmine orahe i jezgra, seme pamuka, seme ricinusa, seme sezama (susama), seme slačice, seme šafranike, seme maka i karite oraha. Ovaj tarifni broj ne obuhvata proizvode iz tar. broja 0801 ili 0802 i masline (Glava 7 i Glava 20).

2. Tar. broj 1208 obuhvata, pored neodmašćenog brašna i griza, i brašno i griz koji su delimično ili potpuno odmašćeni, ili koji su potpuno ili delimično ponovo zamašćeni svojim originalnim uljima. Međutim, ovaj tarifni broj isključuje ostatke iz tar. brojeva 2304 do 2306.

3. U smislu tar. broja 1209, seme šećerne repe, seme trave, seme ukrasnog cveća, seme povrća, seme šumskog drveća, seme voćaka, seme grahorice (osim one vrste Vicia faba) i vijuka, treba smatrati kao „vrste semena koje se upotrebljavaju za setvu“.

Međutim, tar. broj 1209 ne obuhvata sledeće proizvode čak i kada su namenjeni za setvu :

(a) mahunasto povrće i kukuruz šećerac (Glava 7);

(b) začine i ostale proizvode iz Glave 9;

(v) žitarice (Glava 10);

(g) proizvode iz tar. brojeva 1201 do 1207 i 1211.

4. Tar. broj 1211 obuhvata, pored ostalog, sledeće bilje ili delove bilja: bosiljak, boražinu, ginseng, izop, gospino bilje, sve vrste nane, ruzmarin, rutvicu, žalfiju i pelen.

Međutim, iz tar. broja 1211 isključeni su :

(a) lekovi iz Glave 30;

(b) parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi iz Glave 33;

(v) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekciju i slični proizvodi iz tar. broja 3808.

5. Za primenu tar. broja 1212 pod pojmom „morske alge i ostale alge“, ne podrazumevaju se:

(a) mrtvi jednoćelijski mikroorganizmi iz tar. broja 2102;

(b) kuLTure mikroorganizama iz tar. broja 3002;

(v) đubriva iz tar. broja 3101 ili 3105.

Napomena za tarifni podbroj

1 U smislu tar. podbroja 1205 10 , pod pojmom „seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline“ podrazumeva se seme uljane repice koje daje stabilno ulje koje sadrži manje od 2% eruka kiseline po masi i daje čvrstu komponentu koja sadrži manje od 30 mikromola glukozinolata po gramu.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1201 00 Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili drobljenu:

c 1201 00 10 00 – Za setvu – 5

c 1201 00 90 00 – Ostala – 5

1202 Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten lomljen ili

drobljen:

1202 10 – U ljusci:

c 1202 10 10 00 – – za setvu – 5

c 1202 10 90 00 – – ostali – 5

1202 20 00 00 – Oljušten, uključujući lomljen ili drobljen – 5

1203 00 00 00 Kopra – 1

1204 00 Seme lana, uključujući lomljeno ili drobljeno:

c 1204 00 10 00 – Za setvu – 1

c 1204 00 90 00 – Ostalo – 1

1205 Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno:

1205 10 – Seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline:

c 1205 10 10 00 – – za setvu – 10

c 1205 10 90 00 – – ostalo – 10

c 1205 90 00 00 – Ostalo – 10

1206 00 Seme suncokreta, uključujući lomljeno ili drobljeno:

c 1206 00 10 00 – Za setvu – 20

– Ostalo:

c 1206 00 91 00 – – oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci – 20

c 1206 00 99 00 – – ostalo – 20

1207 Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili

drobljeno:

1207 10 – Palmini orasi i jezgra:

c 1207 10 10 00 – – za setvu – 1

c 1207 10 90 00 – – ostali – 1

1207 20 – Seme pamuka:

c 1207 20 10 00 – – za setvu – 1

c 1207 20 90 00 – – ostalo – 1

1207 30 – Seme ricinusa:

c 1207 30 10 00 – – za setvu – 5

c 1207 30 90 00 – – ostalo – 5

1207 40 – Seme susama:

c 1207 40 10 00 – – za setvu – 5

c 1207 40 90 00 – – ostalo – 5

1207 50 – Seme slačice:

c 1207 50 10 00 – – za setvu – 5

c 1207 50 90 00 – – ostalo – 5

1207 60 – Seme šafranike:

c 1207 60 10 00 – – za setvu – 5

c 1207 60 90 00 – – ostalo – 5

– Ostalo:

1207 91 – – seme maka:

c 1207 91 10 00 – – – za setvu – 10

c 1207 91 90 00 – – – ostalo – 10

1207 99 – – ostalo:

c 1207 99 20 00 – – – za setvu – 10

– – – ostalo:

c 1207 99 91 00 – – – – seme konoplje – 10

c 1207 99 98 00 – – – – ostalo – 5

1208 Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice:

1208 10 00 00 – Od soje – 20

1208 90 00 00 – Ostalo – 20

1209 Seme, plodovi i spore za setvu:

c 1209 10 00 00 – Seme šećerne repe – 10

– Seme krmnog bilja:

1209 21 00 00 – – seme lucerke (Alfalfa) – 10

1209 22 – – seme deteline (Trifolium spp ):

c 1209 22 10 00 – – – seme crvene deteline (Trifolium pratense L ) – 5

c 1209 22 80 00 – – – ostalo – 5

1209 23 – – seme vijuka:

c 1209 23 11 00 – – – seme livadskog vijuka (Festuca pratensis Huds) – 5

c 1209 23 15 00 – – – seme crvenog vijuka (Festuca rubra L ) – 5

c 1209 23 80 00 – – – ostalo – 5

1209 24 00 00 – – seme Kentaki, plave trave (Poa pratensis L ) – 5

1209 25 – – seme ražne trave (Lolium multiflorum Lam , Lolium perenne L ):

c 1209 25 10 00 – – – seme italijanske ražne trave (uključujući Lolium multiflorum – 5

Lam )

c 1209 25 90 00 – – – seme višegodišnje ražne trave (Lolium perenne L ) – 5

1209 26 00 00 – – seme Timotijeve trave – 5

1209 29 – – ostalo:

c 1209 29 10 00 – – – seme grahorice; seme roda Poa (Poa palustris L , Poa trivialis – 5

L); seme ježevine (Dactylis glomerata L ); seme pirevine (Agrostis)

c 1209 29 50 00 – – – seme vučike – 5

c 1209 29 60 00 – – – seme repe, osim šećerne repe – 5

c 1209 29 80 00 – – – ostalo – 5

1209 30 00 00 – Seme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cveta – 5

– Ostalo:

1209 91 – – seme povrća:

c 1209 91 10 00 – – – seme kelerabe (Brassica oleracca L var caulorapa i gongylodes – 5

L)

c 1209 91 30 00 – – – seme salatne cvekle ili repe za salatu (Beta vulgaris var – 5

conditiva)

c 1209 91 90 00 – – – ostalo – 5

1209 99 – – ostalo:

c 1209 99 10 00 – – – seme šumskog drveća – 5

– – – ostalo:

c 1209 99 91 00 – – – – seme bilja koje se uglavnom gaji zbog cveta, osim onog iz – 5

tar. podbroja 1209 30

c 1209 99 99 00 – – – – ostalo – 5

1210 Hmelj, svež ili sušen, uključujući drobljen ili mleven ili u

obliku peleta; lupulin:

1210 10 00 00 – Hmelj nedrobljen niti mleven niti u obliku peleta – 10

1210 20 – Hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta; lupulin:

c 1210 20 10 00 – – hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta sa većim – 10

sadržajem lupulina; lupulin

c 1210 20 90 00 – – ostali – 10

1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili

sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se

prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji

ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe:

1211 10 00 00 – Koren gospinog bilja – slatko korenje – 5

1211 20 00 00 – Koren ginsenga – 5

c 1211 30 00 00 – List koke – 20

c 1211 40 00 00 – Slama od maka – 20

1211 90 – Ostalo: –

c 1211 90 30 00 – – tonka pasulj – 10

– – ostalo:

c 1211 90 97 10 – – – kamilica – 20

c 1211 90 97 20 – – – nana – 20

c 1211 90 97 30 – – – čaure maka – 5

c 1211 90 97 90 – – – ostalo – 10

1212 Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska,

sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili

nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni

proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium

intybus sativum) vrsta

1212 10 – Roščići, uključujući i seme:

c 1212 10 10 00 – – roščići – 3

– – seme roščića:

c 1212 10 91 00 – – – neoljušteno, nelomljeno ili nemleveno – 3

c 1212 10 99 00 – – – ostalo – 3

1212 20 00 00 – Morske alge i ostale alge – 3

1212 30 00 00 – Koštice i jezgra iz koštica kajsija, breskvi (uključujući – 5

nektarine) ili šljiva

– Ostalo:

1212 91 – – šećerna repa:

c 1212 91 20 00 – – – osušena, mlevena ili nemlevena – 20

c 1212 91 80 00 – – – ostalo – 20

1212 99 – – ostalo:

c 1212 99 20 00 – – – šećerna trska – 20

c 1212 99 80 00 – – – ostalo – 20

1213 00 00 00 Slama i pleva od ži tar.ica, sirovi, nepripremljeni, – 1

uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta

1214 Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka,

detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični

proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta:

1214 10 00 00 – Brašno i pelete od lucerke (Alfalfa) – 10

1214 90 – Ostalo:

c 1214 90 10 00 – – stočna repa, broskva i ostale korenjače za stočnu hranu – 10

c 1214 90 90 00 – – ostalo – 10

GLAVA 13

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Napomena :

1 Tarifni broj 1302 obuhvata, pored ostalog, ekstrakt slatkog korena, buhača, hmelja, aloje i opijuma.

Ovaj tarifni broj ne obuhvata :

(a) ekstrakte slatkog korena koji sadrže više od 10% po masi saharoze ili kad su pripremljeni kao slatkiši (tar. broj 1704);

(b) ekstrakt slada (tar. broj 1901);

(v) ekstrakt kafe, čaja i mate čaja (tar. broj 2101);

(g) biljne sokove i ekstrakte koje sadrže alkoholna pića (Glava 22);

(d) kamfor, glicirizin ili ostale proizvode iz tar. broja 2914 ili 2938;

(đ) koncentrate slame od maka koji sadrže najmanje 50% po masi alkaloida (tar. broj 2939);

(e) lekove iz tar. broja 3003 ili 3004 i reagense za određivanje krvnih grupa (tar. broj 3006);

(ž) ekstrakte za štavljenje ili bojenje (tar. broj 3201 ili 3203);

(z) eterična ulja, čvrsta i tečna, rezinoide, ekstrahovane uljane smole, vodene destilate i vodene rastvore eteričnih ulja i preparate koji se zasnivaju na mirisnim materijama koje se upotrebljavaju u proizvodnji pića (Glava 33);

(i) prirodni kaučuk, balatu, gutaperku, gvajalu, čikl i slične prirodne gume (tar. broj 4001).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1301 Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.:

balzami):

1301 10 00 00 – Šelak – 1

1301 20 00 00 – Gumiarabika – 1

1301 90 00 00 – Ostalo – 1

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i

pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od

biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

– Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 11 00 00 – – opijum – 3

1302 12 00 00 – – od slatkog korena – 5

1302 13 00 00 – – od hmelja – 5

1302 14 00 00 – – od buhača ili biljnog korenja koje sadrži rotenon – 3

1302 19 – – ostalo:

c 1302 19 05 00 – – – oleosmola vanile – 3

c 1302 19 90 00 – – – ostalo – 3

1302 20 – Pektinske materije, pektinati i pektati:

c 1302 20 10 00 – – suvi – 3

c 1302 20 90 00 – – ostali – 3

– Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda,

modifikovani ili nemodifikovani:

c 1302 31 00 00 – – agar-agar – 3

1302 32 – – sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena

roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani:

c 1302 32 10 00 – – – od roščića ili semena roščića – 3

c 1302 32 90 00 – – – od semena gijara – 3

1302 39 00 00 – – ostalo – 3 GLAVA 14

BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata sledeće proizvode koji se svrstavaju u Odeljak XI: biljne materijale i vlakna od biljnih materijala vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju u proizvodnji tekstila, bez obzira na način pripreme, kao i ostale biljne materijale koji su obrađeni radi upotrebe samo kao tekstilni materijal.

2. Tar. broj 1401 obuhvata, pored ostalog, bambus (necepan ili cepan, strugan po dužini ili sečen na određenu dužinu, zaobljen na krajevima, beljen, zaštićen protiv vatre, poliran ili bojen), cepano vrbovo pruće, trsku i slično, srž španske trske, špansku trsku bez srži ili cepanu špansku trsku. Ovaj tar. broj ne obuhvata cepke – iverje (tar. broj 4404).

3. Tar. broj 1402 ne obuhvata drvenu vunu (tar. broj 4405).

Tar. broj 1403 ne obuhvata pripremljene poveske ili snopiće za izradu metli i četki (tar. broj 9603).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1401 Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za

pletarstvo (npr. : bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće,

rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora

od lipe):

1401 10 00 00 – Bambus – 1

1401 20 00 00 – Ratan (španska trska) – 1

c 1401 90 00 00 – Ostalo – 3

c 1402 00 00 00 Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju kao – 1

materijali za punjenje i tapaciranje (npr., : kapok, biljna dlaka i

morska trava), uključujući i one koji su pripremljeni u

obliku slojeva sa podlogom ili bez podloge od drugih

materijala

c 1403 00 00 00 Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za – 3

proizvodnju metli i četki (npr., : sirak, pijasava, pirevina),

uključujući u obliku povezaka ili snopova

1404 Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

1404 10 00 00 – Sirovi biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju – 1

za bojenje ili štavljenje

1404 20 00 00 – Linters od pamuka – 1

1404 90 00 00 – Ostalo – 1

ODELjAK III

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA

GLAVA 15

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) slaninu i salo od svinja i živinsko salo iz tar. broja 0209;

(b) kakao maslac, čvrste i uljaste konzistencije, iz tar. broja 1804;

(v) proizvode za ishranu koji sadrže više od 15% po masi proizvoda iz tar. broja 0405 (obično Glava 21);

(g) čvarke iz tar. broja 2301 i ostatke iz tar. brojeva 2304 do 2306;

(d) masne kiseline, prerađene voskove, lekove, boje, lakove, sapun, parfimerijske, kozmetičke ili toaletne preparate, sulfonovana ulja i ostale proizvode koji se svrstavaju u Odeljak VI);

(đ) faktis dobijen iz ulja (tar. broj 4002)

2. Tarifni broj 1509 ne obuhvata maslinovo ulje dobijeno ekstrakcijom pomoću rastvarača (tar. broj 1510).

3. Tarifni broj 1518 ne obuhvata masti i ulja i njihove frakcije koji su samo denaturisani i svrstavaju se u odgovarajući tar. broj predviđen za nedenaturisane masti i ulja i njihove frakcije.

4. Sapunski talozi, uljni talozi, stearinska smola, glicerinska smola i ostaci masnoće iz vune svrstavaju se u tar. broj 1522.

Napomena uz tar. podbroj

1. U smislu tar. podbrojeva 1514 11 i 1514 19, pod pojmom „ulje od uljane repice sa malom količinom eruka kiseline“ podrazumeva se stabilno ulje koje sadrži manje od 2% eruka kiseline po masi.

Dodatna napomena :

1. U smislu tar. podbrojeva 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 do 1515 90 59 00 i 1518 00 31 00:

(a) neisparljiva biljna ulja, tečna ili čvrsta, dobijena presovanjem, smatraju se „sirovim“ ako nisu bila podvrgnuta drugim procesima osim:

– dekantovanjem u uobičajenom trajanju;

– centrifugiranju ili fiLTraciji, pod uslovom da je pri odvajanju ulja od njegovih čvrstih sastojaka primenjena samo mehanička sila kao što je gravitacija, pritisak i centrifugalna sila (izuzimajući bilo koji adsorpciono fiLTracioni proces ili bilo koji drugi fizički ili hemijski proces);

(b) neisparljiva biljna ulja, tečna ili čvrsta, dobijena ekstrakcijom i dalje se smatraju „sirovim“ ako se po boji, mirisu ili ukusu ili po priznatim, posebnim analitičkim svojstvima ne mogu razlikovati od biljnih ulja i masnoća dobijenih presovanjem;

(v) smatra se da pojam „sirovo ulje“ u širem značenju obuhvata i ulje iz degumiranog sojinog zrna i ulje od semena pamuka iz kojeg je uklonjen gosipol.

2.A. U smislu tar. brojeva 1509 i 1510, pod pojmom ”maslinovo ulje” podrazumevaju se ulja dobijena isključivo preradom maslina, izuzimajući maslinovo ulje podvrgnuto reesterifikaciji i mešavine maslinovog ulja sa drugim uljima.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1501 00 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska

masnoća, osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503:

– Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast):

1501 00 11 00 – – za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih – 1

proizvoda za ljudsku ishranu

1501 00 19 00 – – ostalo – 20

1501 00 90 00 – Živinska masnoća – 20

1502 00 Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz

tar. broja 1503:

1502 00 10 00 – Za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih – 3

proizvoda za ljudsku ishranu

1502 00 90 00 – Ostalo – 3

1503 00 Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti,

oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani

ili na drugi način pripremljeni:

– Stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin:

1503 00 11 00 – – za industrijsku upotrebu – 3

1503 00 19 00 – – ostali – 3

1503 00 30 00 – Tal ulje za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju – 5

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1503 00 90 00 – Ostalo – 5

1504 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih

sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski

nemodifikovani:

1504 10 – Ulja i njihove frakcije od riblje džigerice:

c 1504 10 10 00 – – sa sadržajem vitamina A do 2500 IU/g – 1

– – ostalo:

c 1504 10 91 00 – – – od lista – 1

c 1504 10 99 00 – – – ostalo – 1

1504 20 – Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje

džigerice:

c 1504 20 10 00 – – čvrste frakcije – 3

c 1504 20 90 00 – – ostale – 1

1504 30 – Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara:

c 1504 30 10 00 – – čvrste frakcije – 3

1504 30 90 00 – – ostalo – 3

1505 00 Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća

(uključujući lanolin):

c 1505 00 10 00 – Masnoće od vune, sirove – 1

c 1505 00 90 00 – Ostalo – 1

1506 00 00 00 Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, – 3

prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1507 Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni,

ali hemijski nemodifikovani:

1507 10 – Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole): 1507 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u – 3

proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 10 90 00 – – ostalo – 30

1507 90 – Ostalo:

1507 90 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju – 3

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 90 90 00 – – ostalo – 30

1508 Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili

neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1508 10 – Sirovo ulje:

c 1508 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju – 3

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1508 10 90 00 – – ostalo – 3

1508 90 – Ostalo:

c 1508 90 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju – 3

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1508 90 90 00 – – ostalo – 3

1509 Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili

neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1509 10 – Iz prvog presovanja:

c 1509 10 10 00 – – lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja – 5

c 1509 10 90 00 – – ostalo – 5

1509 90 00 00 – Ostalo – 5

1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina,

prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani,

uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili

frakcijama iz tar. broja 1509:

c 1510 00 10 00 – Sirova ulja – 10

c 1510 00 90 00 – Ostalo – 10

1511 Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili

neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1511 10 – Sirovo ulje:

c 1511 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju – 1

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1511 10 90 00 – – ostalo – 1

1511 90 – Ostalo:

– – čvrste frakcije:

c 1511 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

c 1511 90 19 00 – – – ostalo – 1

– – ostalo:

c 1511 90 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1511 90 99 00 – – – ostalo – 1

1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike i pamukovog semena i

njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski

nemodifikovani:

– Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije:

1512 11 – – sirovo ulje:

c 1512 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 30

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – ostalo:

c 1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta – 30

c 1512 11 99 00 – – – – ulje od šafranike – 30

1512 19 – – ostalo:

c 1512 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 30

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1512 19 90 00 – – – ostalo – 30

– Pamukovo ulje i njegove frakcije:

1512 21 – – sirovo ulje, uključujući ono iz kojeg je uklonjen gosipol:

c 1512 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 3

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1512 21 90 00 – – – ostalo – 3

1512 29 – – ostalo:

c 1512 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu osim za proizvodnju – 3

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1512 29 90 00 – – – ostalo – 3

1513 Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice),

palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili

nerafinisani ali hemijski nemodifikovani:

– Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:

1513 11 – – sirovo ulje:

c 1513 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – ostalo:

c 1513 11 91 00 – – – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 11 99 00 – – – – ostalo – 1

1513 19 – – ostalo:

– – – čvrste frakcije:

c 1513 19 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 19 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 1513 19 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – – ostalo:

c 1513 19 91 00 – – – – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 19 99 00 – – – – – ostalo – 1

– Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminih oraha (babasu

ulje) i njihove frakcije:

1513 21 – – sirovo ulje:

c 1513 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – ostalo:

c 1513 21 30 00 – – – – u neposrednom pakovanju sa neto sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 21 90 00 – – – – ostalo – 1

1513 29 – – ostalo:

– – – čvrste frakcije:

c 1513 29 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju sa neto sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 29 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 1513 29 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – – ostalo:

c 1513 29 50 00 – – – – – u neposrednom pakovanju sa neto sadržajem do 1 kg – 1

c 1513 29 90 00 – – – – – ostalo – 1

1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije,

rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

– Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i

njegove frakcije:

1514 11 – – sirovo ulje:

c 1514 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 10

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1514 11 90 00 – – – ostalo – 10

1514 19 – – ostalo:

c 1514 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 10

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1514 19 90 00 – – – ostalo – 10

– Ostalo:

1514 91 – – sirovo ulje:

c 1514 91 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 10

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1514 91 90 00 – – – ostalo – 10

1514 99 – – ostalo:

c 1514 99 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 10

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1514 99 90 00 – – – ostalo – 10

1515 Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje

jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali

hemijski nemodifikovani:

– Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 00 00 – – sirovo ulje – 1

1515 19 – – ostalo:

c 1515 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 19 90 00 – – – ostalo – 1

– Kukuruzno ulje i njegove frakcije:

1515 21 – – sirovo ulje:

c 1515 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 30

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 21 90 00 – – – ostalo – 30

1515 29 – – ostalo:

c 1515 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 30

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 29 90 00 – – – ostalo – 30

1515 30 – Ricinusovo ulje i njegove frakcije:

c 1515 30 10 00 – – za proizvodnju aminoundekanoinske kiseline koja se koristi – 1

u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana i veštačkih

plastičnih materijala

c 1515 30 90 00 – – ostalo – 1

1515 40 00 00 – Tungovo ulje i njegove frakcije – 1

1515 50 – Susamovo ulje i njegove frakcije:

– – sirovo ulje:

c 1515 50 11 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 50 19 00 – – – ostalo – 1

– – ostalo:

c 1515 50 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 50 99 00 – – – ostalo – 1

1515 90 – Ostalo:

c 1515 90 15 00 – – ulje jojobe, oitika ulje; vosak od mirte, japanski vosak; – 1

njihove frakcije

– – ulje od semena duvana i njegove frakcije:

– – – sirovo ulje:

c 1515 90 21 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 90 29 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 1515 90 31 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

c 1515 90 39 00 – – – – ostalo – 1

– – ostala ulja i njihove frakcije:

– – – sirova ulja:

c 1515 90 40 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – – ostalo:

c 1515 90 51 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 – 1

kg

c 1515 90 59 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno – 1

– – – ostalo:

c 1515 90 60 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za – 1

proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

– – – – ostalo:

c 1515 90 91 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 – 1

kg

c 1515 90 99 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno – 1

1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove

frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani,

interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani,

rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:

1516 10 – Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:

c 1516 10 10 00 – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

c 1516 10 90 00 – – ostalo – 1

1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

c 1516 20 10 00 – – hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak“ – 1

– – ostalo:

c 1516 20 91 00 – – – u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg – 1

– – – ostalo:

c 1516 20 95 00 – – – – ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, – 1

makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku

ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih

proizvoda za ljudsku ishranu

– – – – ostalo:

c 1516 20 96 00 – – – – – ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; – 1

ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina

po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe,

kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba

c 1516 20 98 00 – – – – – ostalo – 3

1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja

životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih

masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti

ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516:

1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin:

1517 10 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi – 30

1517 10 90 00 – – ostalo – 30

1517 90 – Ostalo:

1517 90 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi – 30

– – ostalo:

c 1517 90 91 00 – – – neisparljiva (neetarska) biljna ulja, tečna, mešana – 30

c 1517 90 93 00 – – – jestive mešavine i preparati vrsta koje se upotrebljavaju za – 30

podmazivanje kalupa (modli)

c 1517 90 99 00 – – – ostalo – 30

1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani,

oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani

zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije

hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516;

mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja

ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave,

nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

c 1518 00 10 00 – Linoksin – 3

– Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku

ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji

prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu:

c 1518 00 31 00 – – sirova – 3

c 1518 00 39 00 – – ostala – 3

– Ostalo:

c 1518 00 91 00 – – životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, – 3

kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani,

polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili

drukčije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. broja 1516

– – ostalo:

c 1518 00 95 00 – – – nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od – 3

životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

c 1518 00 99 00 – – – ostalo – 3

1520 00 00 00 Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine – 1

1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od

ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani,

obojeni ili neobojeni:

1521 10 00 00 – Biljni voskovi – 5

1521 90 – Ostalo:

c 1521 90 10 00 – – spermaceti, prečišćeni ili neprečišćeni i bojeni ili – 5

nebojeni

– – vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, prečišćeni ili

neprečišćeni i bojeni ili nebojeni:

c 1521 90 91 00 – – – sirovi – 5

c 1521 90 99 00 – – – ostali – 5

1522 00 Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova

životinjskog ili biljnog porekla:

1522 00 10 00 – Degra – 3

– Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova

životinjskog ili biljnog porekla:

– – koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja:

c 1522 00 31 00 – – – sapunski koagulati – 3

c 1522 00 39 00 – – – ostalo – 3

– – ostalo:

c 1522 00 91 00 – – – uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati – 3

c 1522 00 99 00 – – – ostalo – 3 ODELJAK IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Napomena:

1 Pod pojmom „peleti“ u ovom Odeljku podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani direktno kompresijom ili dodavanjem vezivnog sredstva u količini do 3% po masi.

GLAVA 16

PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata meso, druge klanične proizvode za jelo, ribu, ljuskare, mekušce i ostale vodene beskičmenjake, pripremljene ili konzervisane postupcima navedenim u Glavama 2 i 3 i tar. broju 0504.

2. Prehrambeni proizvodi svrstavaju se u ovu Glavu pod uslovom da sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo, životinjske krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda. Ako proizvod sadrži dva ili više prethodno pomenutih proizvoda, svrstava se u odgovarajući tar. broj Glave 16 prema komponenti odnosno komponentama koje preovlađuju po masi. Ove odredbe se ne primenjuju na punjene proizvode iz tar. broja 1902 ili na proizvode iz tar. brojeva 2103 i 2104.

Kada su u pitanju proizvodi koji sadrže džigericu, odredbe druge rečenice neće se primenjivati za određivanje tarifnih podbrojeva u okviru tar. broja 1601 ili 1602.

Napomene za tar. podbrojeve :

1. U smislu tar. podbroja 1602 10 pod pojmom „homogenizovani proizvodi“ podrazumevaju se proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi, fino homogenizovani, pripremljeni za prodaju na malo, kao hrana za decu ili za dijetetske svrhe, u posudama neto-mase do 250 gr. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji su dodati ovim proizvodima radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ovi proizvodi mogu sadržati malu količinu vidljivih komadića mesa ili drugih klaničnih proizvoda za jelo. Ovaj podbroj ima prednost u odnosu na sve ostale podbrojeve iz tar. broja 1602.

2. Nazivi riba i ljuskara navedeni u podbrojevima tar. broja 1604 ili 1605 obuhvataju iste vrste koje su navedene u Glavi 3 pod istim nazivima.

Dodatne napomene :

1. U smislu tar. podbrojeva 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 i 1602 90 74 00, izraz „nekuvan“ primenjuje se na proizvode koji nisu podvrgnuti bilo kakvom postupku zagrevanja ili koji su podvrgnuti postupku zagrevanja nedovoljnom da obezbedi koagulaciju mesnih belančevina u celom proizvodu i koji, stoga, u slučaju tar. podbrojeva 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 i 1602 90 74 00 pokazuju tragove crvenkaste tečnosti na površini preseka kada se proizvod seče duž linije koja prolazi kroz njegov najdeblji deo.

2. U smislu tar. podbrojeva 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 i 1602 49 11 00 do 1602 49 15 00, izraz „odresci od njih“ primenjuje se samo na prerađeno ili konzervisano meso koje se, usled veličine i karakteristika jedinstvenog mišićnog tkiva, prepoznaje kao dobijeno od buta, plećki, leđa ili vrata od domaćih svinja, zavisno od slučaja.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1601 00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih

proizvoda za jelo ili krvi; složeni prehrambeni proizvodi na

bazi tih proizvoda:

1601 00 10 00 – Od džigerice – 30

– Ostalo:

1601 00 91 00 – – kobasice, sušene ili za mazanje, nekuvane – 30

1601 00 99 00 – – ostalo – 30

1602 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa,

drugih klaničnih proizvoda ili krvi:

1602 10 00 00 – Homogenizovani proizvodi – 30

1602 20 – Od džigerice bilo koje životinje:

– – od guščije ili pačije džigerice:

c 1602 20 11 00 – – – koji sadrže 75% ili više po masi masnih džigerica – 30

c 1602 20 19 00 – – – ostali – 30

c 1602 20 90 00 – – ostalo – 30

– Od živine iz tar. broja 0105:

1602 31 – – od ćurki:

– – – koji sadrže 57% ili više po masi mesa ili ostalih jestivih

klaničnih proizvoda:

c 1602 31 11 00 – – – – koji sadrže isključivo nekuvano ćureće meso – 30

c 1602 31 19 00 – – – – ostali – 30

c 1602 31 30 00 – – – koji sadrže od 25% do 57% po masi mesa ili ostalih jestivih – 30

klaničnih proizvoda

c 1602 31 90 00 – – – ostali – 30

1602 32 – – od živine vrste Gallus domesticus:

– – – koji sadrže 57% ili više po masi živinskog mesa ili

ostalih jestivih klaničnih proizvoda od živine:

c 1602 32 11 00 – – – – nekuvani – 30

c 1602 32 19 00 – – – – ostali – 30

c 1602 32 30 00 – – – koji sadrže od 25% do 57% po masi živinskog mesa ili – 30

ostalih jestivih klaničnih proizvoda od živine

c 1602 32 90 00 – – – ostali – 30

1602 39 – – ostali:

– – – koji sadrže 57% ili više po masi živinskog mesa ili

ostalih jestivih klaničnih proizvoda od živine :

c 1602 39 21 00 – – – – nekuvani – 30

c 1602 39 29 00 – – – – ostali – 30

c 1602 39 40 00 – – – koji sadrže od 25% do 57% po masi živinskog mesa ili – 30

ostalih jestivih klaničnih proizvoda od živine

c 1602 39 80 00 – – – ostali – 30

– Od svinja:

1602 41 – – šunke i odresci od njih:

c 1602 41 10 00 – – – od domaćih svinja – 30

c 1602 41 90 00 – – – ostali – 30

1602 42 – – plećke i odresci od njih:

c 1602 42 10 00 – – – od domaćih svinja – 30

c 1602 42 90 00 – – – ostali – 30

1602 49 – – ostalo, uključujući mešavine:

– – – od domaćih svinja:

– – – – koji po masi sadrži 80% ili više mesa ili drugih

klaničnih proizvoda, bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo

koje vrste ili porekla: c 1602 49 11 00 – – – – – leđa (bez vrata) i odresci od njih, uključujući mešavine – 30

leđa ili šunki (butova)

c 1602 49 13 00 – – – – – vrat i komadi od vrata, uključujući mešavine vrata i – 30

plećki

c 1602 49 15 00 – – – – – ostale mešavine koje sadrže butove (noge), plećke, leđa – 30

ili vrat i odreske od njih

c 1602 49 19 00 – – – – – ostalo – 30

c 1602 49 30 00 – – – – koji po masi sadrže od 40% do 80% mesa ili ostalih – 30

klaničnih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo

koje vrste ili porekla

c 1602 49 50 00 – – – – koji po masi sadrže manje od 40% mesa ili ostalih – 30

klaničnih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo

koje vrste ili porekla

c 1602 49 90 00 – – – ostalo – 30

1602 50 – Od goveda:

c 1602 50 10 00 – – nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih – 30

proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda

– – ostalo:

– – – u hermetički zatvorenom pakovanju:

c 1602 50 31 00 – – – – konzervisana govedina (corned beef) – 30

c 1602 50 39 00 – – – – ostalo – 30

c 1602 50 80 00 – – – ostalo – 30

1602 90 – Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih

životinja:

c 1602 90 10 00 – – prerađevine od krvi od bilo kojih životinja – 30

– – ostalo:

c 1602 90 31 00 – – – od divljači ili domaćih zečeva – 30

c 1602 90 41 00 – – – od irvasa – 30

– – – ostalo:

c 1602 90 51 00 – – – – koje sadrži meso ili ostale klanične proizvode od – 30

domaćih svinja

– – – – ostalo:

– – – – – koje sadrži meso ili ostale klanične proizvode od goveda:

c 1602 90 61 00 – – – – – – nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih – 30

proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda

c 1602 90 69 00 – – – – – – ostalo – 30

– – – – – ostalo:

– – – – – – od ovaca ili koza:

– – – – – – – nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih

klaničnih proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih

proizvoda:

c 1602 90 72 00 – – – – – – – – od ovaca – 30

c 1602 90 74 00 – – – – – – – – od koza – 30

– – – – – – – ostalo:

c 1602 90 76 00 – – – – – – – – od ovaca – 30

c 1602 90 78 00 – – – – – – – – od koza – 30

c 1602 90 98 00 – – – – – – ostalo – 30

1603 00 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili

ostalih vodenih beskičmenjaka:

c 1603 00 10 00 – U neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg – 20

c 1603 00 80 00 – Ostalo – 20

1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamene kavijara

pripremljeni od ribljih jaja:

– Riba cela, u komadima, ali nemlevena:

1604 11 00 00 – – losos – 15

1604 12 – – haringe:

c 1604 12 10 00 – – – fileti, sirovi, samo prekriveni maslacem ili prezlom, – 10

prženi ili nepržni u ulju, zamrznuti

– – – ostalo:

c 1604 12 91 00 – – – – u hermetički zatvorenom pakovanju – 10

c 1604 12 99 00 – – – – ostalo – 10

1604 13 – – srdele, sardinele i papaline:

– – – srdele:

c 1604 13 11 00 – – – – u maslinovom ulju – 15

c 1604 13 19 00 – – – – ostale – 15

c 1604 13 90 00 – – – ostalo – 15

1604 14 – – tune, trupovi i palamide (Sarda spp. ):

– – – tune i trupovi:

c 1604 14 11 00 – – – – u biljnom ulju – 10

– – – – ostali:

c 1604 14 16 00 – – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins“) – 10

c 1604 14 18 00 – – – – – ostalo – 10

c 1604 14 90 00 – – – palamide (Sarda spp ) – 10

1604 15 – – skuše:

– – – vrste Scomber scombrus i Scomber japonicus:

c 1604 15 11 00 – – – – fileti – 15

c 1604 15 19 00 – – – – ostalo – 15

c 1604 15 90 00 – – – vrste Scomber australasicus – 15

1604 16 00 00 – – inćuni (brgljuni) – 10

1604 19 – – ostalo:

c 1604 19 10 00 – – – salmonide, osim lososa – 15

– – – ribe roda Euthynnus, osim trup prugavca (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis):

c 1604 19 31 00 – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins“) – 15

c 1604 19 39 00 – – – – ostalo – 15

c 1604 19 50 00 – – – ribe vrste Orcynopsis unicolor – 15

– – – ostalo:

c 1604 19 91 00 – – – – fileti, sirovi, samo pokriveni maslacem ili prezlom, – 15

prženi ili nepržni u ulju, zamrznuti

– – – – ostalo:

c 1604 19 92 00 – – – – – bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) – 15

c 1604 19 93 00 – – – – – bakalarka (Pollachius virens) – 15

c 1604 19 94 00 – – – – – oslić (Merluccius spp , Urophycis spp ) – 15

c 1604 19 95 00 – – – – – aljaski bakalar (Theragra chalcogramma) i – 15

severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius)

c 1604 19 98 00 – – – – – ostalo – 15

1604 20 – Ostala pripremljena ili konzervisana riba:

c 1604 20 05 00 – – pripremljeni surimi – 10

– – ostalo:

c 1604 20 10 00 – – – od lososa – 10

c 1604 20 30 00 – – – od salmonida, osim lososa – 10

c 1604 20 40 00 – – – od inćuna (brgljuna) – 10

c 1604 20 50 00 – – – od srdela, palamida, skuša vrsta Scomber scombrus i – 10

Scomber japonicus, riba vrste Orcynopsis unicolor

c 1604 20 70 00 – – – od tuna, trup ili druge ribe roda Euthynnus – 10

c 1604 20 90 00 – – – od ostale ribe – 10

1604 30 – Kavijar i zamene kavijara:

c 1604 30 10 00 – – kavijar (ikra od jesetre) – 10

c 1604 30 90 00 – – zamene kavijara – 10

1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni

ili konzervisani:

1605 10 00 00 – Rakovi – 10

1605 20 – Škampi i kozice:

c 1605 20 10 00 – – u hermetički zatvorenom pakovanju – 10

– – ostali:

c 1605 20 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 2 kg – 10

c 1605 20 99 00 – – – ostali – 10

1605 30 – Jastozi (hlapovi):

c 1605 30 10 00 – – meso jastoga, kuvano, za proizvodnju maslaca od jastoga ili – 10

paste, pašteta, supa i sosova od jastoga

c 1605 30 90 00 – – ostalo – 10

1605 40 00 00 – Ostali ljuskari – 10

1605 90 – Ostalo:

– – mekušci:

– – – dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

c 1605 90 11 00 – – – – u hermetički zatvorenom pakovanju – 10

c 1605 90 19 00 – – – – ostale – 10

c 1605 90 30 00 – – – ostalo – 10

1605 90 90 00 – – ostali vodeni beskičmenjaci – 10

GLAVA 17

ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

Napomena:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) proizvode od šećera koji sadrže kakao (tar. broj 1806);

(b) hemijski čiste šećere (osim saharoze, laktoze, maltoze, glikoze i fruktoze) i ostale proizvode iz tar. broja 2940;

(v) lekove i ostale proizvode iz Glave 30.

Napomena za tarifne podbrojeve:

1. U smislu tar. podbrojeva 1701 11 i 1701 12, pod pojmom „sirovi šećer“ podrazumeva se šećer čiji sadržaj saharoze u suvom stanju po masi odgovara polarimetrijskoj vrednosti manjoj od 99,5%.

Dodatne napomene:

1. U smislu tar. podbrojeva 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 12 10 00 i 1701 12 90 00, pod pojmom „sirovi šećer“ podrazumeva se šećer koji nije aromatizovan ili bojen, niti sadrži bilo koju drugu dodatu materiju, a koji, u suvom stanju, sadrži po masi manje od 99,5% saharoze, utvrđene polarimetrijskom metodom.

2. U smislu tar. podbroja 1701 99 10 00, pod pojmom „beli šećer“ podrazumeva se šećer koji nije aromatizovan niti bojen i koji ne sadrži bilo koje dodate materije, a koji u suvom stanju sadrži po masi 99,5% ili više saharoze, utvrđene polarimetrijskom metodom.

3. U smislu tar. podbrojeva 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 i 1702 90 30 00, pod pojmom „izoglikoza“ podrazumeva se proizvod dobijen iz glikoze ili njenih polimera sa sadržajem fruktoze od najmanje 10% po masi u suvom stanju.

4. „Inulin sirup“ podrazumeva :

(a) u smislu tar. podbroja 1702 60 80 00, neposredni proizvod dobijen hidrolizom inulina ili oligofruktoze, koji u suvom stanju sadrži više od 50% fruktoze u slobodnom obliku ili u obliku saharoze,

(b) u smislu tar. podbroja 1702 90 80 00, neposredni proizvod dobijen hidrolizom inulina ili oligofruktoze, koji u suvom stanju sadrži najmanje 10%, ali ne više od 50% fruktoze u slobodnom obliku ili u obliku saharoze.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista

saharoza, u čvrstom stanju:

– Sirovi šećer bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili

materija za bojenje:

1701 11 – – šećer od šećerne trske:

c 1701 11 10 00 – – – za rafinisanje – 20

c 1701 11 90 00 – – – ostali – 20

1701 12 – – šećer od šećerne repe:

c 1701 12 10 00 – – – za rafinisanje – 20

c 1701 12 90 00 – – – ostali – 20

– Ostalo:

1701 91 00 00 – – sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za – 20

bojenje

1701 99 – – ostalo:

c 1701 99 10 00 – – – beli šećer – 20

c 1701 99 90 00 – – – ostalo – 20

1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu,

glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez

dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje;

veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom;

karamel:

– Laktoza i laktozni sirup:

1702 11 00 00 – – sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao – 3

anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju

1702 19 00 00 – – ostalo – 3

1702 20 – Šećer i sirup od javora:

c 1702 20 10 00 – – šećer od javora u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za – 3

aromatizaciju ili materija za bojenje

c 1702 20 90 00 – – ostalo – 3

1702 30 – Glikoza i glikozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa

sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju:

1702 30 10 00 – – izoglikoza – 3

– – ostalo:

– – – koji u suvom stanju sadrže 99% ili više po masi glikoze:

c 1702 30 51 00 – – – – u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili – 3

neaglomerisanog

c 1702 30 59 00 – – – – ostalo – 3

– – – ostalo:

c 1702 30 91 00 – – – – u obliku belog kristalnog praha,aglomerisanog ili – 3

neaglomerisanog

c 1702 30 99 00 – – – – ostalo – 3

1702 40 – Glikoza i glikozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%

do 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:

c 1702 40 10 00 – – izoglikoza – 3

c 1702 40 90 00 – – ostalo – 3

1702 50 00 00 – Hemijski čista fruktoza – 3

1702 60 – Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju

sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni

šećer:

c 1702 60 10 00 – – izoglikoza – 3

c 1702 60 80 00 – – inulin sirup – 3

c 1702 60 95 00 – – ostalo – 3

1702 90 – Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i

mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50%

fruktoze po masi:

c 1702 90 10 00 – – hemijski čista maltoza – 5

c 1702 90 30 00 – – izoglikoza – 5

c 1702 90 50 00 – – maltodekstrin i sirup od maltodekstrina – 5

c 1702 90 60 00 – – veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom – 5

– – karamel:

c 1702 90 71 00 – – – koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji – 5

– – – ostalo:

c 1702 90 75 00 – – – – u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan – 5

c 1702 90 79 00 – – – – ostalo – 5

c 1702 90 80 00 – – inulin sirup – 5

c 1702 90 99 00 – – ostalo – 5

1703 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera:

1703 10 00 00 – Melasa od šećerne trske – 5

1703 90 00 00 – Ostalo – 5

1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa:

1704 10 – Žvakaće gume, uključujući i one prevučene šećerom:

– – koje sadrže manje od 60% po masi saharoze (uključujući

invertni šećer izražen kao saharoza):

c 1704 10 11 00 – – – guma u trakama – 25

c 1704 10 19 00 – – – ostala – 25

– – koja sadrži 60% ili više po masi saharoze (uključujući

invertni šećer izražen kao saharoza):

c 1704 10 91 00 – – – guma u trakama – 25

c 1704 10 99 00 – – – ostala – 25

1704 90 – Ostalo:

c 1704 90 10 00 – – ekstrakt gospinog bilja koji sadrži više od 10% po masi – 15

saharoze, ali bez drugih dodatih materija

c 1704 90 30 00 – – bela čokolada – 25

– – ostalo:

c 1704 90 51 00 – – – paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto – 25

sadržaja od 1 kg ili više

c 1704 90 55 00 – – – pastile za grlo i bombone protiv kašlja – 25

c 1704 90 61 00 – – – proizvodi prevučeni šećerom – 25

– – – ostalo:

c 1704 90 65 00 – – – – gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne – 25

paste u obliku slatkiša

c 1704 90 71 00 – – – – kuvani slatkiši, punjeni ili ne – 25

c 1704 90 75 00 – – – – mlečne bombone („toffees“), karamele i slični slatkiši – 25

– – – – ostalo:

c 1704 90 81 00 – – – – – bombone u vidu tableta, presovane – 25

c 1704 90 99 00 – – – – – ostalo – 25

GLAVA 18

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata proizvode navedene u tar. brojevima 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 i 3004.

2. Tar. broj 1806 uključuje proizvode od šećera koji sadrže kakao i, shodno Napomeni 1. uz ovu Glavu, ostale prehrambene proizvode koji sadrže kakao.

Dodatna napomena:

1. Tar. podbrojevi 1806 90 11 00 i 1806 90 19 00 ne obuhvataju čokoladne proizvede izrađene samo od jedne vrste čokolade.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

c 1801 00 00 00 Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen – 1

1802 00 00 00 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa – 1

1803 Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena:

1803 10 00 00 – Neodmašćena – 1

1803 20 00 00 – Potpuno ili delimično odmašćena – 1

1804 00 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa – 1

1805 00 00 00 Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za – 3

zaslađivanje

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

1806 10 – Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za

zaslađivanje:

c 1806 10 15 00 – – koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi – 20

saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

ili izoglikozu izraženu kao saharoza

c 1806 10 20 00 – – koji sadrži od 5% do 65% po masi saharoze (uključujući – 20

invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu

kao saharoza

c 1806 10 30 00 – – koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući – 20

invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu

kao saharoza

c 1806 10 90 00 – – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući – 20

invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu

kao saharoza

1806 20 – Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće

od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u

drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim

pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:

c 1806 20 10 00 – – koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili – 10

više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji

c 1806 20 30 00 – – koji sadrže od 25% do 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u – 10

kombinaciji

– – ostalo:

c 1806 20 50 00 – – – sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca – 10 c 1806 20 70 00 – – – čokoladno-mlečne mrvice („chocolate milk crumb“) – 10

c 1806 20 80 00 – – – čokoladni preliv – 10

c 1806 20 95 00 – – – ostalo – 10

– Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:

1806 31 00 00 – – punjeni – 30

1806 32 – – nepunjeni:

1806 32 10 00 – – – sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća – 30

1806 32 90 00 – – – ostalo – 25

1806 90 – Ostalo:

– – čokolada i proizvodi od čokolade:

– – – čokolade, punjene ili nepunjene:

c 1806 90 11 00 – – – – koje sadrže alkohol – 25

c 1806 90 19 00 – – – – ostale – 25

– – – ostale:

c 1806 90 31 00 – – – – punjene – 25

c 1806 90 39 00 – – – – nepunjene – 25

c 1806 90 50 00 – – proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena – 25

šećera, koji sadrže kakao

c 1806 90 60 00 – – namazi koji sadrže kakao – 25

c 1806 90 70 00 – – proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao – 25

c 1806 90 90 00 – – ostalo – 25

GLAVA 19

PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) složene prehrambene proizvode koji sadrže više od 20% po masi kobasičarskih proizvoda, mesa, drugih klaničnih proizvoda, krvi, ribe ili ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16), osim u slučaju punjenih proizvoda iz tar. broja 1902;

(b) biskvite i ostale proizvode na bazi brašna ili na bazi skroba, specijalno pripremljene za ishranu životinja (tar. broj 2309); ili

(v) lekove i ostale proizvode iz Glave 30.

2. Za svrhe tar. broja 1901 :

(a) pod pojmom „prekrupa“ podrazumeva se prekrupa od žitarica iz Glave 11;

(b) pod pojmovima „brašno“ i „griz“ podrazumevaju se :

(1) brašno i griz od žitarica iz Glave 11, i

(2) brašno, griz i prah biljnog porekla iz bilo koje Glave, osim brašna, griza i praha od sušenog povrća (tar. broj 0712), od krompira (tar. broj 1105) ili od sušenog mahunastog povrća (tar. broj 1106).

3. Tarifni broj 1904 ne obuhvata proizvode koji sadrže više od 6% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, ili prevučene čokoladom, kao ni druge prehrambene proizvode iz tar. broja 1806 koji sadrže kakao (tar. broj 1806).

4. Za svrhe tar. broja 1904 pod pojmom „drukčije pripremljeni“ podrazumevaju se prerade većeg stepena od prerada predviđenih u tar. brojevima i Napomenama uz Glave 10 i 11.

Dodatne napomene:

1. Pojam „slatki biskviti“ u tar. podbroju 1905 31 odnosi se samo na proizvode kod kojih sadržaj vode ne prelazi 12% po masi, a sadržaj masnoće 35% po masi (prilikom određivanja tih sadržaja ne uzimaju se u obzir prelivi i filovi).

2 Tarifni podbroj 1905 32 ne obuhvata vafle i oblande sa sadržajem vode većim od 10% po masi (tar. podbroj 1905 90 40 00).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

1901 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe,

griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa

dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa,

računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi

od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakoaa

ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato

na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni:

1901 10 00 00 – Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo – 15

1901 20 00 00 – Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tar. – 30

broja 1905

1901 90 – Ostalo:

– – ekstrakt slada:

1901 90 11 00 – – – sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi – 30

1901 90 19 00 – – – ostalo – 30

– – ostalo:

c 1901 90 91 00 – – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, – 30

glikozu ili skrob ili sadrže manje od 1,5% mlečne masnoće, 5%

saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglikoze, 5%

glikoze ili skroba, osim proizvoda za hranu u obliku praha od

proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404

c 1901 90 99 00 – – – ostalo – 30

1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim

materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti,

makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus,

pripremljen ili nepripremljen:

– Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:

1902 11 00 00 – – sa dodatkom jaja – 30

1902 19 – – ostalo:

c 1902 19 10 00 – – – koji ne sadrži obično pšenično brašno ili griz – 30

c 1902 19 90 00 – – – ostalo – 30

1902 20 – Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije

pripremljene:

1902 20 10 00 – – sa sadržajem više od 20% po masi riba, ljuskara, mekušaca – 30

ili drugih vodenih beskičmenjaka

1902 20 30 00 – – sa sadržajem više od 20% po masi kobasica i sličnog od mesa – 30

i iznutrica svih vrsta, uključujući masnoće bilo kog porekla

– – ostale:

c 1902 20 91 00 – – – kuvane – 30

c 1902 20 99 00 – – – ostalo – 30

1902 30 – Ostale testenine:

c 1902 30 10 00 – – sušene – 30

c 1902 30 90 00 – – ostale – 30

1902 40 – Kus-kus:

1902 40 10 00 – – nepripremljen – 30

1902 40 90 00 – – ostali – 30

1903 00 00 00 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku – 30

ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika

1904 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem

žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne

pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku

pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe

i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene,

na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:

1904 10 – Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem

žitarica ili proizvoda od žitarica:

c 1904 10 10 00 – – od kukuruza – 30

c 1904 10 30 00 – – od pirinča – 30

c 1904 10 90 00 – – ostalo – 30

1904 20 – Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od

žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica

ili od bubrenih žitarica:

c 1904 20 10 00 – – proizvodi tipa „Musli“ na bazi neprženih pahuljica od – 30

žitarica

– – ostalo:

c 1904 20 91 00 – – – od kukuruza – 30

c 1904 20 95 00 – – – od pirinča – 30

c 1904 20 99 00 – – – ostalo – 30

c 1904 30 00 00 – „Bulgur“ pšenica – 30

1904 90 – Ostalo:

c 1904 90 10 00 – – pirinač – 30

c 1904 90 80 00 – – ostalo – 30

1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa

dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za

farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični

proizvodi:

1905 10 00 00 – Hrskavi hleb (krisp) – 25

1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:

c 1905 20 10 00 – – koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući – 25

invertni šećer izražen kao saharoza)

c 1905 20 30 00 – – koji po masi sadrži od 30% ali menje od 50% saharoze – 25

(uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

c 1905 20 90 00 – – koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući – 25

invertni šećer izražen kao saharoza)

– Slatki biskviti, vafle i oblande:

1905 31 – – slatki biskviti:

– – – potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom

ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:

c 1905 31 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto sadržaja do 85 g – 30

c 1905 31 19 00 – – – – ostalo – 30

– – – ostalo:

c 1905 31 30 00 – – – – koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća – 30

– – – – ostalo:

c 1905 31 91 00 – – – – – sendvič-biskviti – 30

c 1905 31 99 00 – – – – – ostalo – 30

1905 32    – – vafli i oblande:

c 1905 32 05 00 – – – sa sadržćajem vode preko 10% po masi – 30

– – – ostalo:

– – – – potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom

ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:

c 1905 32 11 00 – – – – – u neposrednom pakovanju čiji neto-sadržaj ne prelazi 85g – 30

c 1905 32 19 00 – – – – – ostale – 30

– – – – ostale:

c 1905 32 91 00 – – – – – slane, punjene ili nepunjene – 30

c 1905 32 99 00 – – – – – ostalo – 30

1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi:

c 1905 40 10 00 – – dvopek – 25

c 1905 40 90 00 – – ostalo – 25

1905 90 – Ostalo:

c 1905 90 10 00 – – hleb bez kvasca (matzos) – 30

c 1905 90 20 00 – – nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode,oblande – 30

za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi

– – ostalo:

c 1905 90 30 00 – – – hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom – 30

stanju po masi sadrži do 5% šećera i do 5% masnoće

c 1905 90 45 00 – – – biskviti – 30

c 1905 90 55 00 – – – proizvodi dobijeni istiskivanjem ili razvlačenjem, slatki – 30

ili slani

– – – ostalo:

c 1905 90 60 00 – – – – sa dodatkom materija za zaslađivanje – 30

c 1905 90 90 00 – – – – ostalo – 30

GLAVA 20

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DELOVA BILJA

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) povrće i voće, uključujući jezgrasto voće, pripremljeno ili konzervisano postupcima navedenim u Glavama 7, 8 ili 11;

(b) prehrambene proizvode koji sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, drugih klaničnih proizvoda, krvi, riba,ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16);

(v) složene homogenizovane prehrambene proizvode iz tar. broja 2104.

2. Tarifni brojevi 2007 i 2008 ne obuhvataju voćne želee, voćne paste, bademe i slične proizvode prevučene šećerom (tar. broj 1704) i čokoladne slatkiše (tar. broj 1806).

3. Tarifni brojevi 2001, 2004 i 2005 obuhvataju, zavisno od slučaja, samo one proizvode iz Glave 7 ili iz tar. brojeva 1105 ili 1106 (osim brašna, griza i praha od proizvoda iz Glave 8) koji su pripremljeni ili konzervisani postupcima osim onih pomenutih u Napomeni 1 pod (a).

4. Sok od paradajza koji sadrži 7% ili više suve materije svrstava se u tar. broj 2002.

5. U smislu tar. broja 2007, pod pojmom „dobijeni kuvanjem“ podrazumeva se da su dobijeni toplotnim tretmanom na atmosferskom pritisku ili pod smanjenim pritiskom da bi se povećao viskozitet proizvoda smanjenjem sadržaja vode ili na neki drugi način.

6. U smislu tar. broja 2009 pod pojmom „sokovi, nefermentisani i bez dodatka alkohola“ podrazumevaju se sokovi alkoholne jačine koja ne prelazi 0,5% zapremine (videti Napomenu 2. uz Glavu 22).

Napomene za tarifne podbrojeve :

1. U smislu tar. podbroja 2005 10 pod pojmom „homogenizovano povrće“ podrazumevaju se proizvodi od povrća fino homogenizovanog, pripremljeni za prodaju na malo, kao dečja hrana ili za dijetetske svrhe, u sudovima do 250 g neto mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju proizvodu radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ti proizvodi mogu imati male količine vidljivih komadića povrća. Tar. podbroj 2005 10 ima prednost u odnosu na sve ostale tarifne podbrojeve tar. broja 2005.

2. U smislu tar. podbroja 2007 10 pod pojmom „homogenizovani proizvodi“ podrazumevaju se proizvodi od voća, fino homogenizovanog, pripremljeni za prodaju na malo kao dečja hrana ili za dijetetske svrhe, u sudovima do 250 g neto mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju proizvodu radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ti proizvodi mogu imati male količine vidljivih komadića voća. Tar. podbroj 2007 10 ima prednost u odnosu na sve ostale tarifne podbrojeve iz tar. broja 2007.

3. U smislu tar. podbrojeva 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 i 2009 71, pod pojmom „Brix vrednost“ podrazumeva se direktno očitavanje Brix stepeni dobijenih na Brix hidrometru, ili indeksa refrakcije izraženog u procentima sadržaja saharoze dobijenog na refraktometru, pri temperaturi od 20( C, ili korigovanog na 20( C ako je očitavanje vršeno na drugoj temperaturi.

Dodatne napomene :

1. U smislu tar. broja 2001 povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini moraju sadržati 0,5% ili više po masi slobodne, isparljive kiseline izražene kao sirćetna kiselina. Pored toga, pečurke koje spadaju u tar. podbroj 2001 90 50 00 ne treba da sadrže preko 2,5% soli po masi.

2. Proizvodi koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2008 20 do 2008 80, 2008 92 i 2008 99 smatraće se da sadrže dodati šećer kada „sadržaj šećera“ prelazi po masi dole navedene procente za pojedine vrste voća ili jestivih delova bilja:

– ananas i grožđe: 13%,

– ostalo voće, uključujući mešavine voća, i ostalih jestivih delova biljaka: 9%.

3. U smislu tar. podbrojeva 2008 30 11 00 do 2008 30 39 00, 2008 40 11 00 do 2008 40 39 00, 2008 50 11 00 do 2008 50 59 00, 2008 60 11 00 do 2008 60 39 00, 2008 70 11 00 do 2008 70 59 00, 2008 80 11 00 do 2008 80 39 00, 2008 92 12 00 do 2008 92 38 00 i 2008 99 11 00 do 2008 99 40 00 navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

– „stvarna alkoholna jačina po masi“ jeste broj kilograma čistog alkohola sadržan u 100 kg proizvoda,

– „% mas“ jeste simbol za alkoholnu jačinu po masi.

4. (a) Sadržaj dodatog šećera u proizvodima koji se svrstavaju u tar. broj 2009 odgovara „sadržaju šećera“ umanjenom za dole navedene brojeve za pojedine vrste sokova:

– sok od limuna ili paradajza: 3,

– sok od jabuke: 11,

– sok od grožđa: 15,

– ostali sokovi od voća ili povrća, uključujući mešavine sokova: 13.

(b) Voćni sokovi sa dodatkom šećera, čija Brix vrednost ne prelazi 67 i koji po masi sadrže manje od 50% voćnih sokova u njihovom prirodnom stanju dobijenih od voća ili razređivanjem koncentrovanog soka, gube svoj originalni karakter voćnih sokova iz tar. broja 2009.

5. U smislu tar. podbrojeva 2009 69 51 00 i 2009 69 71 00 pod pojmom „koncentrat soka od grožđa (uključujući širu)“ podrazumeva se sok od grožđa (uključujući širu) za koji broj označen na refraktometru na temperaturi od 20 0C, nije manji od 50,9%.

6. U smislu tar. podbrojeva 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00, 2008 92 97 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2009 80 36 00, 2009 80 73 00 2009 80 88 00, 2009 80 97 00, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 i 2009 90 97 00 pod pojmom „tropsko voće“ podrazumevaju se guava, mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), akažu-jabuke, lučice, indijske kruške (plodovi indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje.

U smislu tar. podbrojeva 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 91 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00 i 2008 92 97 00 pod pojmom “ tropsko jezgrasto voće“ podrazumevaju se kokosov orah, akažu-orah, brazilski orah, areka (orah katehuove palme), kolin orah i makadamski oraščić.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja

za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj

kiselini:

2001 10 00 00 – Krastavci i kornišoni – 20

2001 90 – Ostalo:

2001 90 10 00 – – mango-čatni („mango chutney“) – 20

2001 90 20 00 – – plodovi roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda – 20

Pimenta

2001 90 30 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata) – 20

2001 90 40 00 – – slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem – 20

5% ili više po masi skroba

2001 90 50 00 – – pečurke – 20

2001 90 60 00 – – palmina jezgra – 20

2001 90 65 00 – – masline – 20

2001 90 70 00 – – slatka paprika – 20

c 2001 90 91 00 – – tropsko voće i tropsko jezgrasto voće – 20

c 2001 90 93 00 – – crni luk – 20

c 2001 90 99 00 – – ostalo – 20

2002 Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa

sirćetom ili sirćetnom kiselinom:

2002 10 – Paradajz, ceo ili u komadima: c 2002 10 10 00 – – oljušten – 20

c 2002 10 90 00 – – ostalo – 20

2002 90 – Ostalo:

– – sa sadržajem suve materije manjim od 12% po masi:

c 2002 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg – 20

c 2002 90 19 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg – 20

– – sa sadržajem suve materije od 12% do 30% po masi:

c 2002 90 31 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg – 20

c 2002 90 39 00 – – – u neposrednom pakovu neto-sažaja do 1 kg – 20

– – sa sadržajem suve materije većim od 30% po masi:

c 2002 90 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg – 20

c 2002 90 99 00 – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg – 20

2003 Pečurke i trifle, pripremljene ili konzervisane na drugi

način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

2003 10 – Jestive pečurke roda Agaricus:

c 2003 10 20 00 – – privremeno konzervisane, potpuno kuvane – 20

c 2003 10 30 00 – – ostale – 20

2003 20 00 00 – Trifle – 20

c 2003 90 00 00 – Ostale – 20

2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način

osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim

proizvoda iz tar. broja 2006:

2004 10 – Krompir:

c 2004 10 10 00 – – kuvan, nepripremljen na drugi način – 20

– – ostali:

c 2004 10 91 00 – – – u obliku brašna, griza ili ljuspica – 20

c 2004 10 99 00 – – – ostali – 20

2004 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća:

2004 90 10 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) – 20

c 2004 90 30 00 – – kiseli kupus, kapar i masline – 20

c 2004 90 50 00 – – grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u – 20

mahuni

– – ostalo, uključujući mešavine:

c 2004 90 91 00 – – – crni luk, kuvan, drukčije nepripremljen – 20

c 2004 90 98 00 – – – ostalo – 20

2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način

osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim

proizvoda iz tar. broja 2006:

2005 10 00 00 – Homogenizovano povrće – 20

2005 20 – Krompir:

c 2005 20 10 00 – – u obliku brašna, griza ili ljuspica – 20

– – ostali:

c 2005 20 20 00 – – – tanki odsečci, prženi ili pečeni, posoljeni ili – 20

neposoljeni, aromatizovani ili nearomatizovani, u hermetički

zatvorenom pakovanju, podesni za neposrednu potrošnju

c 2005 20 80 00 – – – ostali – 20

2005 40 00 00 – Grašak (Pisum sativum) – 20

– Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00 00 – – pasulj u zrnu – 20

2005 59 00 00 – – ostali – 20

2005 60 00 00 – Špargle – 20

2005 70 – Masline:

c 2005 70 10 00 – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 5 kg – 10

c 2005 70 90 00 – – ostalo – 10

c 2005 80 00 00 – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) – 20

2005 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća:

c 2005 90 10 00 – – povrće roda Capsicum, osim slatkih paprika i roda Pimenta – 20

c 2005 90 30 00 – – kapar – 20

c 2005 90 50 00 – – artičoke – 20

c 2005 90 60 00 – – šargarepa – 20

c 2005 90 70 00 – – mešavine povrća – 20

c 2005 90 75 00 – – kiseli kupus – 20

– – ostalo:

c 2005 90 80 10 – – – proizvod poznat kao „ajvar“ – 20

c 2005 90 80 90 – – – ostalo – 20

2006 00 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi

bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):

c 2006 00 10 00 – Đumbir – 20

– Ostalo:

– – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

c 2006 00 31 00 – – – trešnje i višnje – 20

c 2006 00 35 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće – 20

c 2006 00 38 00 – – – ostalo – 20

– – ostalo:

c 2006 00 91 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće – 20

c 2006 00 99 00 – – – ostalo – 20

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog

voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa

dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za

zaslađivanje:

2007 10 – Homogenizovani proizvodi:

c 2007 10 10 00 – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

– – ostali:

c 2007 10 91 00 – – – od tropskog voća – 20

c 2007 10 99 00 – – – ostali – 20

– Ostalo:

2007 91 – – od agruma:

c 2007 91 10 00 – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi – 20

c 2007 91 30 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% do 30% po masi – 20

c 2007 91 90 00 – – – ostali – 20

2007 99 – – ostalo:

– – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi:

c 2007 99 10 00 – – – – pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u – 20

neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 100 kg, za

industrijsku preradu

c 2007 99 20 00 – – – – pire i pasta od kestena – 20

– – – – ostalo:

c 2007 99 31 00 – – – – – od trešanja i višanja – 20

c 2007 99 33 00 – – – – – od jagoda – 20

c 2007 99 35 00 – – – – – od malina – 20

c 2007 99 39 00 – – – – – ostalo – 20

– – – sa sadržajem šećera preko 13% do 30%:

c 2007 99 55 00 – – – – pire od jabuka, uključujući kompot – 20

c 2007 99 57 00 – – – – ostalo – 20

– – – ostalo:

c 2007 99 91 00 – – – – pire od jabuka, uključujući kompot – 20

c 2007 99 93 00 – – – – od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća – 20

c 2007 99 98 00 – – – – ostalo – 20

2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije

pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka

šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na

drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

– Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i

međusobene mešavine:

2008 11 – – kikiriki:

c 2008 11 10 00 – – – maslac od kikirikija – 20

– – – ostalo, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem:

– – – – preko 1 kg:

c 2008 11 92 00 – – – – – prženi – 20

c 2008 11 94 00 – – – – – ostali – 20

– – – – do 1 kg:

c 2008 11 96 00 – – – – – prženi – 20

c 2008 11 98 00 – – – – – ostali – 20

2008 19 – – ostalo, uključujući mešavine:

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

c 2008 19 11 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili – 20

više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća

– – – – ostalo:

c 2008 19 13 00 – – – – – prženi badem i pistaći – 20

c 2008 19 19 00 – – – – – ostalo – 20

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg:

c 2008 19 91 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili – 20

više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća

– – – – ostalo:

– – – – – jezgrasto voće, prženo:

c 2008 19 93 00 – – – – – – bademi i pistaći – 20

c 2008 19 95 00 – – – – – – ostalo – 20

c 2008 19 99 00 – – – – – ostalo – 20

2008 20 – Ananas:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

c 2008 20 11 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi – 20

c 2008 20 19 00 – – – – ostalo – 20

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg:

c 2008 20 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi – 20

c 2008 20 39 00 – – – – ostalo – 20

– – bez dodatka alkohola:

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

preko 1 kg:

c 2008 20 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi – 20

c 2008 20 59 00 – – – – ostalo – 20

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

do 1 kg:

c 2008 20 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi – 20

c 2008 20 79 00 – – – – ostalo – 20

c 2008 20 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20

2008 30 – Agrumi:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

c 2008 30 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 30 19 00 – – – – ostali – 20

– – – ostali:

c 2008 30 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85 % masenih – 20

c 2008 30 39 00 – – – – ostali – 20

– – bez dodatka alkohola:

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

preko 1 kg:

c 2008 30 51 00 – – – – grejpfrut, kriške – 20

c 2008 30 55 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klemetine, – 20

vilking i ostali slični hibridi agruma

c 2008 30 59 00 – – – – ostali – 20

– – – sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

do 1 kg:

c 2008 30 71 00 – – – – grejpfrut, kriške – 20

c 2008 30 75 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klementine, – 20

vilking i ostali slični hibridi agruma

c 2008 30 79 00 – – – – ostali – 20

c 2008 30 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20

2008 40 – Kruške:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

– – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

c 2008 40 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 40 19 00 – – – – – ostale – 20

– – – – ostale:

c 2008 40 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 40 29 00 – – – – – ostale – 20

– – – u neposrednom pakovanju čiji neto sadržaj do 1 kg:

c 2008 40 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 40 39 00 – – – – ostale – 20

– – bez dodatka alkohola:

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

preko 1 kg:

c 2008 40 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

c 2008 40 59 00 – – – – ostale – 20

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

do 1 kg:

c 2008 40 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 40 79 00 – – – – ostale – 20

c 2008 40 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20

2008 50 – Kajsije:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

– – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

c 2008 50 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 50 19 00 – – – – – ostale – 20

– – – – ostale:

c 2008 50 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 50 39 00 – – – – – ostale – 20

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg:

c 2008 50 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 50 59 00 – – – – ostale:

– – bez dodatka alkohola:

c – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja – 20

preko 1 kg:

c 2008 50 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

c 2008 50 69 00 – – – – ostale – 20

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

do 1 kg:

c 2008 50 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 50 79 00 – – – – ostale – 20

– – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja:

c 2008 50 92 00 – – – – 5 kg ili više – 20

c 2008 50 94 00 – – – – 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg – 20

c 2008 50 99 00 – – – – manjeg od 4,5 kg – 20

2008 60 – Trešnje i višnje:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

c 2008 60 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 60 19 00 – – – – ostale – 20

– – – ostale:

c 2008 60 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 60 39 00 – – – – ostale – 20

– – bez dodatka alkohola:

c 2008 60 50 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja – 20

preko 1 kg

c 2008 60 60 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja – 20

do 1 kg

– – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja:

c 2008 60 70 00 – – – – 4,5 kg ili više – 20

c 2008 60 90 00 – – – – manjeg od 4,5 kg – 20

2008 70 – Breskve, uključujući nektarine:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

– – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

c 2008 70 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 70 19 00 – – – – – ostale – 20

– – – – ostale:

c 2008 70 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 70 39 00 – – – – – ostale – 20

– – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg:

c 2008 70 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 70 59 00 – – – – ostale – 20

– – bez dodatka alkohola:

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

preko 1 kg:

c 2008 70 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

c 2008 70 69 00 – – – – ostale – 20

– – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja

do 1 kg:

c 2008 70 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20

c 2008 70 79 00 – – – – ostale – 20

– – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja:

c 2008 70 92 00 – – – – 5 kg ili više – 20

c 2008 70 98 00 – – – – manjeg od 5 kg – 20

2008 80 – Jagode:

– – sa dodatkom alkohola:

– – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

c 2008 80 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 80 19 00 – – – – ostale – 20

– – – ostale:

c 2008 80 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 80 39 00 – – – – ostale – 20

– – bez dodatka alkohola:

c 2008 80 50 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja – 20

preko 1 kg

c 2008 80 70 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja – 20

do 1 kg

c 2008 80 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20

– Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja

2008 19:

2008 91 00 00 – – palmina jezgra – 10

2008 92 – – mešavine:

– – – sa dodatkom alkohola:

– – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

– – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85%

masenih:

c 2008 92 12 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 14 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – – ostalo:

c 2008 92 16 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 18 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – ostalo:

– – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85%

masenih:

c 2008 92 32 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 34 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – – ostalo:

c 2008 92 36 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 38 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – bez dodatka alkohola:

– – – – sa dodatkom šećera:

– – – – – u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg:

c 2008 92 51 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 59 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – – ostalo:

– – – – – – mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne

prelazi 50% ukupne mase voća:

c 2008 92 72 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 74 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – – – – ostalo:

c 2008 92 76 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 78 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja:

– – – – – 5 kg ili više:

c 2008 92 92 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 93 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – – 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:

c 2008 92 94 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 96 00 – – – – – – ostalo – 20

– – – – – manje od 4,5 kg:

c 2008 92 97 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže – 20

50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

c 2008 92 98 00 – – – – – – ostalo – 20

2008 99 – – ostalo:

– – – sa dodatkom alkohola:

– – – – đumbir:

c 2008 99 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih – 20

c 2008 99 19 00 – – – – – ostalo – 20

– – – – grožđe:

c 2008 99 21 00 – – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20

c 2008 99 23 00 – – – – – ostalo – 20

– – – – ostalo:

– – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

– – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85%

masenih:

c 2008 99 25 00 – – – – – – – pasionke i guave – 20

c 2008 99 26 00 – – – – – – – mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), – 20

akažu-jabuke, lučice, indijske kruške (plod indijskog hlebnog

drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje

c 2008 99 28 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – – – – ostalo:

c 2008 99 32 00 – – – – – – – pasionke i guave – 20

c 2008 99 33 00 – – – – – – – mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), – 20

akažu-jabuke, lučice, indijske kruške (plod indijskog hlebnog

drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje

c 2008 99 34 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – – – ostalo:

– – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85%

masenih:

c 2008 99 36 00 – – – – – – – tropsko voće – 20

c 2008 99 37 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – – – – ostalo:

c 2008 99 38 00 – – – – – – – tropsko voće – 20

c 2008 99 40 00 – – – – – – – ostalo – 20

– – – bez dodatka alkohola:

– – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-

sadržaja preko 1 kg:

c 2008 99 41 00 – – – – – đumbir – 20

c 2008 99 43 00 – – – – – grožđe – 20

c 2008 99 45 00 – – – – – šljive i suve šljive – 20

c 2008 99 46 00 – – – – – pasionke, guave i tamarinde (indijska urma) – 20

c 2008 99 47 00 – – – – – mango, mangusta, papaja, akažu-jabuke, lučice, indijske – 20

kruške (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive,

karambole i pitaje

c 2008 99 49 00 – – – – – ostalo – 20

– – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaj

do 1 kg:

c 2008 99 51 00 – – – – – đumbir – 20

c 2008 99 61 00 – – – – – pasionke i guave – 20

c 2008 99 62 00 – – – – – mango, mangusta, papaja,tamarinda (indijska urma), akažu- – 20

jabuke, lučice, indijske kruške (plod indijskog hlebnog

drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje

c 2008 99 67 00 – – – – – ostalo – 20

– – – – bez dodatka šećera:

– – – – – šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto-

sadržaja:

c 2008 99 72 00 – – – – – – 5 kg ili više – 20

c 2008 99 78 00 – – – – – – manje od 5 kg – 20

c 2008 99 85 00 – – – – – kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var – 20

saccharata)

c 2008 99 91 00 – – – – – jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji – 20

sadrže 5% ili više skroba po masi

c 2008 99 99 00 – – – – – ostalo – 20

2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od

povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom

ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:

– Sok od pomorandže:

2009 11 – – smrznuti:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 11 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 5

c 2009 11 19 00 – – – – ostali – 5

– – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:

c 2009 11 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase i sa – 20

dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi

c 2009 11 99 00 – – – – ostali – 20

c 2009 12 00 00 – – nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20 – 20

2009 19 – – ostalo:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 19 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 5

c 2009 19 19 00 – – – – ostalo – 5

– – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

c 2009 19 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase i sa – 5

dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi

c 2009 19 98 00 – – – – ostalo – 20

– Sok od grejpfruta:

c 2009 21 00 00 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20 – 20

2009 29 – – ostalo:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 29 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 29 19 00 – – – – ostalo – 20

– – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

c 2009 29 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase i sa – 20

dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi

c 2009 29 99 00 – – – – ostalo – 20

– Sok od ostalih pojedinačnih agruma:

2009 31 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:

– – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

c 2009 31 11 00 – – – – sa dodatkom šećera – 20

c 2009 31 19 00 – – – – bez dodatka šećera – 20

– – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

– – – – sok od limuna:

c 2009 31 51 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20

c 2009 31 59 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20

– – – – sokovi od ostalih agruma:

c 2009 31 91 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20

c 2009 31 99 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20

2009 39 – – ostali:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 39 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 5

c 2009 39 19 00 – – – – ostali – 5

– – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

– – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

c 2009 39 31 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20

c 2009 39 39 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20

– – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

– – – – – sok od limuna:

c 2009 39 51 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 39 55 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30 % po – 20

masi

c 2009 39 59 00 – – – – – – bez dodatka šećera – 20

– – – – – ostali sokovi od agruma:

c 2009 39 91 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 39 95 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20

c 2009 39 99 00 – – – – – – bez dodatka šećera – 20

– Sok od ananasa:

2009 41 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:

c 2009 41 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatim – 20

šećerom

– – – ostali:

c 2009 41 91 00 – – – – sa dodatim šećerom – 20

c 2009 41 99 00 – – – – bez dodatog šećera – 20

2009 49 – – ostali:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 49 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 49 19 00 – – – – ostali – 20

– – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

c 2009 49 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatim – 20

šećerom

– – – – ostali:

c 2009 49 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 49 93 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20

c 2009 49 99 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20

2009 50 – Sok od paradajza:

c 2009 50 10 00 – – sa dodatim šećerom – 20

c 2009 50 90 00 – – ostali – 20

– Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):

2009 61 – – čija Brix vrednost ne prelazi 30:

c 2009 61 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 61 90 00 – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase – 20

2009 69 – – ostali:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 69 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 69 19 00 – – – – ostali – 20

– – – čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:

– – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase:

c 2009 69 51 00 – – – – – koncentrisani – 20

c 2009 69 59 00 – – – – – ostali – 20

– – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase:

– – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi:

c 2009 69 71 00 – – – – – – koncentrisani – 20

c 2009 69 79 00 – – – – – – ostali – 20

c 2009 69 90 00 – – – – – ostali – 20

– Sok od jabuka:

2009 71 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:

c 2009 71 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim – 20

šećerom

– – – ostali:

c 2009 71 91 00 – – – – sa dodatim šećerom – 20

c 2009 71 99 00 – – – – bez dodatog šećera – 20

2009 79 – – ostali:

– – – čija Brix vrednost prelazi 67:

c 2009 79 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 79 19 00 – – – – ostali – 20

– – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

c 2009 79 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim – 20

šećerom

– – – – ostali:

c 2009 79 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 79 93 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20

c 2009 79 99 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20

2009 80 – Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:

– – čija Brix vrednost prelazi 67:

– – – sok od krušaka:

c 2009 80 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 80 19 00 – – – – ostali – 20

– – – ostali:

– – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

c 2009 80 32 00 – – – – – sokovi od pasionki i guava – 20

c 2009 80 33 00 – – – – – sokovi od mangoa, manguste, papaje, tamarinde (indijske – 20

urme), akažu-jabuka, lučica, indijskih krušaka (ploda

indijskog hlebnog drveta), sapodila šljiva, karambola i pitaja

c 2009 80 35 00 – – – – – ostali – 20

– – – – ostali:

c 2009 80 36 00 – – – – – sokovi od tropskog voća – 20

c 2009 80 38 00 – – – – – ostali – 20

– – čija Brix vrednost ne prelazi 67:

– – – sok od krušaka:

c 2009 80 50 00 – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim – 20

šećerom

– – – – ostali:

c 2009 80 61 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 80 63 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20

c 2009 80 69 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20

– – – ostali:

– – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodaim

šećerom:

c 2009 80 71 00 – – – – – sok od višanja i trešanja – 20

c 2009 80 73 00 – – – – – sokovi od tropskog voća – 20

c 2009 80 79 00 – – – – – ostali – 20

– – – – ostali:

– – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:

c 2009 80 83 00 – – – – – – sokovi od pasionki i guava – 20

c 2009 80 84 00 – – – – – – sokovi od mangoa, mangusta, papaje, tamarinde (indijske – 20

urme), akažu-jabuka, lučica, indijskih krušaka (plodova

indijskog hlebnog drveta), sapodila šljiva, karambola i pitaja

c 2009 80 86 00 – – – – – – ostali – 20

– – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:

c 2009 80 88 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20

c 2009 80 89 00 – – – – – – ostali – 20

– – – – – bez dodatog šećera:

c 2009 80 95 00 – – – – – – sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon – 20

c 2009 80 96 00 – – – – – – sok od višanja i trešanja – 20

c 2009 80 97 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20

c 2009 80 99 00 – – – – – – ostali – 20

2009 90 – Mešavine sokova:

– – čija Brix vrednost prelazi 67:

– – – mešavine soka od jabuka i krušaka:

c 2009 90 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 90 19 00 – – – – ostali – 20

– – – ostali:

c 2009 90 21 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase – 20

c 2009 90 29 00 – – – – ostali – 20

– – čija Brix vrednost ne prelazi 67:

– – – mešavine soka od jabuka i krušaka:

c 2009 90 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase i sa – 20

dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi

c 2009 90 39 00 – – – – ostali – 20

– – – ostali:

– – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

– – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:

c 2009 90 41 00 – – – – – – sa dodatkom šećera – 20

c 2009 90 49 00 – – – – – – ostali – 20

– – – – – ostali:

c 2009 90 51 00 – – – – – – sa dodatim šećerom – 20

c 2009 90 59 00 – – – – – – ostali – 20

– – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

– – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:

c 2009 90 71 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20

c 2009 90 73 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20

c 2009 90 79 00 – – – – – – bez dodatog šećera – 20

– – – – – ostali:

– – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:

c 2009 90 92 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20

c 2009 90 94 00 – – – – – – – ostali – 20

– – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:

c 2009 90 95 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20

c 2009 90 96 00 – – – – – – – ostali – 20

– – – – – – bez dodatog šećera:

c 2009 90 97 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20

c 2009 90 98 00 – – – – – – – ostali – 20 GLAVA 21.

RAZNI PROIZVODI ZA ISHRANU

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) mešano povrće iz tar. broja 0712;

(b) pržene zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kojoj srazmeri (tar. broj 0901);

(v) aromatizovani čaj (tar. broj 0902);

(g) začine i druge proizvode iz tarifnih brojeva 0904 do 0910;

(d) prehrambene proizvode, osim prehrambenih proizvoda iz tar. broja 2103 ili 2104, koji sadrže više od 20% po masi kobasičarskih proizvoda, mesa, drugih klaničnih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka, ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16);

(đ) kvasac pripremljen kao lek i ostale proizvode iz tar. brojeva 3003 i 3004;

(e) pripremljene enzime iz tar. broja 3507.

2. Ekstrakti zamena navedenih u Napomeni 1. pod (b) svrstavaju se u tar. broj 2101.

3. U smislu tar. broja 2104 pod pojmom „homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi“ podrazumevaju se proizvodi koji se sastoje od fino homogenizovane mešavine od dva ili više osnovnih sastojaka kao što su: meso, riba, povrće ili voće, pripremljeni kao dečja hrana ili za dijetetske svrhe, za prodaju na malo, u sudovima do 250 g neto-mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju mešavini radi začinjavanja, konzervisanja ili u ostale svrhe. Ovi proizvodi mogu imati malu količinu vidljivih komadića sastojaka.

Dodatne napomene :

1. U smislu tar. podbrojeva 2103 20 00 00 i 2103 90 90 00, pojam „sosovi“ ne obuhvata proizvode od povrća, voća ili drugih jestivih delova biljaka ukoliko je procenat ovih sastojaka, koji prolaze kroz sito od metalne žice, sa otvorom od 5 mm, nakon ispiranja vodom čija je temperatura 20( C, manji od 80% po masi, računato na originalni proizvod.

2. U smislu tar. podbrojeva 2106 10 20 00 i 2106 90 92 00 pojam „skrob“ takođe obuhvata proizvode razlaganja skroba.

3. U smislu tar. podbroja 2106 90 10 00 pod pojmom „fondi od sira“ („cheese fondues“) podrazumevaju se proizvodi koji sadrže 12% ili više ali manje od 18% mlečnih masnoća, a pripremljeni su od topljenog sira (isključivo ementalera i grijera) sa dodatkom belog vina, kirša, skroba i začina, stavljeni u neposredna pakovanja neto-sadržaja do 1 kg.

4. U smislu tar. podbroja 2106 90 20 00 pod pojmom „složeni alkoholni prozivodi, osim onih baziranih na mirišljavim materijama, koji se koriste za proizvodnju pića“ podrazumevaju se oni proizvodi čija je alkoholna jačina po zapremini veća od 0,5% vol.

5. U smislu tar. podbroja 2106 90 30 00 pod pojmom „izoglikoza“ podrazumeva se proizvod dobijen od glikoze ili njenih polimera koji u suvom stanju sadrži najmanje 10% fruktoze po masi.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i

preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate

čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti,

esencije i koncentrati tih proizvoda:

– Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih

ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:

2101 11 – – ekstrakti, esencije i koncentrati:

c 2101 11 11 00 – – – sa sadržajem suve materije na bazi kafe od 95% ili više po – 10

masi

c 2101 11 19 00 – – – ostalo – 10 2101 12 – – preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili

na bazi kafe:

c 2101 12 92 00 – – – preparati na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata kafe – 10

c 2101 12 98 00 – – – ostalo – 10

2101 20 – Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate-čaja i preparati na

bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili

mate-čaja:

c 2101 20 20 00 – – ekstrakti, esencije ili koncentrati – 15

– – preparati:

c 2101 20 92 00 – – – na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata čaja ili mate-čaja – 15

c 2101 20 98 00 – – – ostalo – 15

2101 30 – Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti,

esencije i koncentrati tih proizvoda:

– – pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe:

c 2101 30 11 00 – – – pržena cikorija – 20

c 2101 30 19 00 – – – ostalo – 20

– – ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorije i ostalih

prženih zamena kafe:

c 2101 30 91 00 – – – od pržene cikorije – 20

c 2101 30 99 00 – – – ostalo – 20

2102 Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski

mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tar. broja 3002);

pripremljeni praškovi za peciva:

2102 10 – Aktivni kvasac:

2102 10 10 00 – – kultura kvasca – 15

– – kvasac za mešenje (pekarski):

2102 10 31 00 – – – suvi – 15

2102 10 39 00 – – – ostali – 20

2102 10 90 00 – – ostalo – 15

2102 20 – Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi:

– – neaktivni kvasac:

c 2102 20 11 00 – – – u tabletama, kockastog ili sličnog oblika, ili u – 3

neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg

c 2102 20 19 00 – – – ostali – 3

c 2102 20 90 00 – – ostalo – 3

2102 30 00 00 – Pripremljeni praškovi za pecivo – 15

2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i

mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i

pripremljena slačica (senf):

2103 10 00 00 – Sos od soje – 30

c 2103 20 00 00 – „Kečap“ i ostali sosovi od paradajza – 30

2103 30 – Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

c 2103 30 10 00 – – brašno od slačice – 25

c 2103 30 90 00 – – pripremljena slačica (senf) – 25

2103 90 – Ostalo:

c 2103 90 10 00 – – mango-čatni („mango chutney“), tečan – 25

c 2103 90 30 00 – – aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do – 25

49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6% gorčice (lincura,

gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera,

u sudovima zapremine 0,5 litra ili manje

– – ostalo:

c 2103 90 90 10 – – – pripremljene začinske mešavine za prehrambenu industriju – 25

c 2103 90 90 90 – – – ostalo – 25

2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani

složeni prehrambeni proizvodi:

2104 10 – Supe i čorbe i preparati za te proizvode:

c 2104 10 10 00 – – suvi – 30

c 2104 10 90 00 – – ostali – 30

2104 20 00 00 – Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi – 25

2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka

kakaa:

c 2105 00 10 00 – Koji ne sadrži mlečne masnoće ili sadrži manje od 3% takvih – 30

masnoća po masi

– Koji sadrži mlečne masnoće po masi:

c 2105 00 91 00 – – 3% ili više ali manje od 7% – 30

c 2105 00 99 00 – – 7% ili više – 30

2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti

obuhvaćeni:

2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste

materije:

2106 10 20 00 – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba – 5

ili sa sadržajem, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili

izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

2106 10 80 00 – – ostali – 20

2106 90 – Ostalo:

c 2106 90 10 00 – – fondi od sira („cheese fondues“) – 30

c 2106 90 20 00 – – složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih – 30

materija, koji se koriste za proizvodnju pića

– – sirupi od šećera, aromatizovani ili bojeni:

c 2106 90 30 00 – – – izoglikozni sirupi – 30

– – – ostali:

c 2106 90 51 00 – – – – laktozni sirup – 30

c 2106 90 55 00 – – – – glikozni sirup i maltodekstrinski sirup – 30

c 2106 90 59 00 – – – – ostali – 30

– – ostalo:

c 2106 90 92 00 – – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili – 30

skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće,

5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

– – – ostalo:

c 2106 90 98 10 – – – – žvakaće gume i bombone, bez šećera 25

c 2106 90 98 20 – – – – bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija 5

koji se koriste za proizvodnju pića

c 2106 90 98 90 – – – – ostalo 20 GLAVA 22

PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) proizvode iz ove Glave (osim onih iz tar. broja 2209) pripremljene za kulinarske svrhe i time učinjene nepodesnim za potrošnju kao pića (obično tar. broj 2103);

(b) morsku vodu (tar. broj 2501);

(v) destilisanu vodu, vodu za određivanje elektroprovodljivosti i vodu slične čistoće (tar. broj 2851);

(g) vodene rastvore sirćetne kiseline koji sadrže po masi više od 10% sirćetne kiseline (tar. broj 2915);

(d) lekove iz tar. broja 3003 i 3004;

(đ) parfimerijske i toaletne proizvode (Glava 33)

2. U smislu ove Glave i Glava 20 i 21, „zapreminska alkoholna jačina“ određuje se na temperaturi od 20° C.

3. U smislu tar. broja 2202 pod pojmom „bezalkoholna pića“ podrazumevaju se pića čija alkoholna jačina nije veća od 0,5% zapremine. Alkoholna pića se svrstavaju u tar. broj 2203 do 2206 ili u tar. broj 2208, zavisno od slučaja.

Napomena za tarifni podbroj :

1 U smislu tar. podbroja 2204 10 pod pojmom „penušava vina“ podrazumevaju se vina koja, kad se čuvaju na temperaturi od 20° C u zatvorenim sudovima, imaju natpritisak od najmanje 3 bara.

Dodatne napomene:

1. Tarifni podbroj 2202 10 00 00 obuhvata vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslaivanje ili aromatizaciju, pod uslovom da su za neposrednu potrošnju kao pića.

2. U smislu tar. brojeva 2204 i 2205 i tar. podbroja 2206 00 10 00:

(a) pod pojmom „stvarna zapreminska alkoholna jačina“ podrazumeva se broj zapreminskih jedinica čistog alkohola sadržanog u 100 zapreminskih jedinica proizvoda , na temperaturi od 20° C ;

(b) pod pojmom „potencijalna zapreminska alkoholna jačina“ podrazumeva se broj zapreminskih jedinica čistog alkohola koji se može proizvesti potpunom fermentacijom šećera sadržanih u 100 zapreminskih jedinica proizvoda , na temperaturi od 20° C;

(v) pod pojmom „ukupna zapreminska alkoholna jačina“ podrazumeva se zbir stvarnog i potencijalnog zapreminskog procenta alkohola ;

(g) pod pojmom „prirodna zapreminska alkoholna jačina“ podrazumeva se ukupni zapreminski procenat alkohola u proizvodu pre bilo kakvog pojačavanja ;

(d) „% vol“ jeste simbol za zapreminski procenat alkohola ;

3. U smislu tar. podbroja 2204 30 10 00 pod pojmom „šira od grožđa delimično fermentisana“ podrazumeva se proizvod dobijen prilikom fermentacije šire od grožđa, koji ima stvarnu alkoholnu jačinu po zapremini veću od 1% ali manju od tri petine njegove ukupne zapreminske alkoholne jačine.

4. U smislu tar. podbrojeva 2204 21 i 2204 29 :

A pod pojmom „ukupni suvi ekstrakt“ podrazumeva se sadržaj svih sastojaka proizvoda koji ne isparavaju u datim fizičkim uslovima, izražen u gramima po litru.

Ukupni suvi ekstrakt određuje se meračem gustine (densimetrom) na temperaturi od 20° C.

B (a) prisustvo ukupnog suvog ekstrakta po litru proizvoda koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 11 00 do 2204 21 99 00 i 2204 29 12 00 do 2204 29 99 00 u količinama navedenim pod I, II, III i IV dole ne utiče na njihovo svrstavanje :

I proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom koja ne prelazi 13% vol : 90 g ili manje ukupnog ekstrakta po litru;

II proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 13% vol ali manjom od 15% vol : 130 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru;

III proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 15% vol ali ne većom od 18% vol : 130 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru;

IV proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 18% vol do 22% vol : 330 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru.

Proizvodi u kojima ukupni suvi ekstrakt prelazi maksimalnu gore navedenu količinu za svaku kategoriju svrstavaju se u novu kategoriju koja sledi, izuzev kada ukupni suvi ekstrakt prelazi 330 g/l, u kom slučaju se proizvodi svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 99 00 i 2204 29 99 00;

(b) gore navedena pravila se ne primenjuju na proizvode koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 93 00, 2204 21 97 00, 2204 29 93 00 i 2204 29 97 00.

5. Smatraće se da tar. podbrojevi 2204 21 11 00 do 2204 21 99 00 i 2204 29 12 00 do 2204 29 99 00 obuhvataju :

(a) širu od grožđa sa zaustavljenom fermentacijom putem dodavanja alkohola, tj proizvod :

koji ima stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje12% vol ali manje od 15% vol,

dobijen dodavanjem nefermentisanoj širi od grožđa sa prirodnom zapreminskom alkoholnom jačinom od najmanje 8,5% vol proizvoda dobijenih destilacijom vina;

(b) ojačano vino za destilaciju, tj. proizvod :

koji ima stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 18% vol ali ne više od 24% vol,

dobijen isključivo ako se vinu koje ne sadrži nikakav rezidualni preostali šećer doda nerektifikovani proizvod dobijen destilacijom vina a koji ima maksimalnu stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od 86% vol,

koji ima maksimalnu isparljivu kiselost od 1,5 g/l, izraženu kao sirćetna kiselina;

(v) vinski liker, tj proizvod :

– koji ima ukupnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 17,5% vol i stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 15% vol ali ne više od 22% vol,

– dobijen iz šire od grožđa ili vina, koje mora pripadati vrstama vina koje su u trećoj zemlji porekla odobrene za proizvodnju vinskog likera i koje ima minimalnu prirodnu zapreminsku alkoholnu jačinu od 12% vol,

putem smrzavanja,

ili

– dodavanjem tokom ili nakon fermentacije :

– proizvoda dobijenog destilacijom vina, ili

– koncentrisane šire od grožđa ili, u slučaju nekih kvalitetnih vinskih likera koja se pojavljuju na listi, koja treba da se usvoji, vina u slučaju kojih je takva praksa tradicionalna, šire od grožđa koncentrisane direktnim zagrevanjem, koja, bez obzira na ovu operaciju, odgovara definiciji koncentrisane šire od grožđa, ili

– mešavine ovih proizvoda.

Međutim, neki kvalitetni vinski likeri koja se pojavljuju na listi koja treba da bude usvojena, mogu se dobiti iz nefermentisane sveže šire od gržđa koja ne mora da ima minimalnu prirodnu zapreminsku alkoholnu jačinu od 12% vol .

6. U smislu tar. podbrojeva 2204 30 92 00 i 2204 30 96 00 pod pojmom „koncentrisana šira od grožđa“ podrazumeva se šira od grožđa kod koje sadržaj suve materije na temperaturi od 20° C iznosi najmanje 50,9%.

7. Proizvodima koji se svrstavaju u tar. broj 2205 smatraće se samo vermut i ostalo vino od svežeg grožđa aromatizovano biljem ili aromatičnim materijama čija stvarna zapreminska alkoholna jačina nije manja od 7% vol.

8. U smislu tar. podbroja 2206 00 10 00 pod pojmom „slabo vino“ („piquette“) podrazumeva se proizvod dobijen fermentacijom neobrađene grožđane komine natopljene u vodi ili ekstrakcijom fermentisane grožđane komine sa vodom.

9. U smislu tar. podbrojeva 2206 00 31 00 i 2206 00 39 00 sledeći proizvodi smatraju se „penušavim“ :

– fermentisana pića u bocama pričvršćena „pečurka čepovima“ koji su pričvršćeni žičanim korpicama,

– fermentisana pića pripremljena na drugi način, sa natpritiskom od najmanje 1,5 bara, izmerenim na temperaturi od 20° C.

10. U smislu tar. podbrojeva 2209 00 11 00 i 2209 00 19 00 pod pojmom „vinsko sirće“ podrazumeva se sirće dobijeno isključivo kiselom fermentacijom vina čija ukupna kiselost nije manja od 60 g/l, izražena kao sirćetna kiselina.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2201 Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i

gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za

zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg:

2201 10 – Mineralna voda i gazirana voda:

– – prirodna mineralna voda:

c 2201 10 11 00 – – – bez dodatka ugljen dioksida LT 30

c 2201 10 19 00 – – – ostala LT 30

c 2201 10 90 00 – – ostala LT 30

2201 90 00 00 – Ostala – 30

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom

šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz

tar. broja 2009:

2202 10 00 00 – Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa LT 30

dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili

aromatizaciju

2202 90 – Ostalo:

c 2202 90 10 00 – – koje ne sadrži proizvode iz tar. brojeva 0401 do 0404 ili LT 30

masnoće dobijene iz poroizvoda iz tar. brojeva 0401do 0404

– – ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz

tar. brojeva 0401 do 0404:

c 2202 90 91 00 – – – manje od 0,2% LT 30

c 2202 90 95 00 – – – 0,2% ili više ali manje od 2% LT 30

c 2202 90 99 00 – – – 2% ili više LT 30

2203 00 Pivo dobijeno od slada:

– U sudovima do 10 l:

2203 00 01 00 – – u bocama LT 30

2203 00 09 00 – – ostalo LT 30

2203 00 10 00 – U sudovima preko 10 l LT 30

2204 Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od

grožđa osim one iz tar. broja 2009:

2204 10 – Vino penušavo:

– – sa sadržajem alkohola po zapremini 8,5% i više:

2204 10 11 00 – – – šampanjac LT 30

2204 10 19 00 – – – ostalo LT 30

– – ostalo:

c 2204 10 91 00 – – – asti spumante LT 30

c 2204 10 99 00 – – – ostalo LT 30

– Ostala vina; šira od grožđa sa zaustavljenom fermentacijom

dodavanjem alkohola:

2204 21 – – u sudovima do 2 l: c 2204 21 10 00 – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama LT 30

sa „pečurka“ čepovima, pričvršćenim žičanim korpicama; vino

pripremljeno na drugi način sa nadpritiskom usled prisustva

ugljen dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar-a, ali manje od 3

bar-a, mer

– – – ostalo:

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom do 13% vol:

– – – – – kvalitetna vina proizvedena u navedenim regionima:

– – – – – – bela:

c 2204 21 11 00 – – – – – – – alsace LT 30

c 2204 21 12 00 – – – – – – – bordeaux LT 30

c 2204 21 13 00 – – – – – – – bourgogne (burgundy) LT 30

c 2204 21 17 00 – – – – – – – val de Loire (loire valley) LT 30

c 2204 21 18 00 – – – – – – – mosel-saar-ruwer LT 30

c 2204 21 19 00 – – – – – – – pfalz LT 30

c 2204 21 22 00 – – – – – – – reinhessen LT 30

c 2204 21 23 00 – – – – – – – tokaj LT 30

c 2204 21 24 00 – – – – – – – lazio (latium) LT 30

c 2204 21 26 00 – – – – – – – toscana (tuscany) LT 30

c 2204 21 27 00 – – – – – – – trentino, alto adige i friuli LT 30

c 2204 21 28 00 – – – – – – – veneto LT 30

c 2204 21 32 00 – – – – – – – vinho verde LT 30

c 2204 21 34 00 – – – – – – – penedés LT 30

c 2204 21 36 00 – – – – – – – rioja LT 30

c 2204 21 37 00 – – – – – – – valencia LT 30

– – – – – – – ostalo:

c 2204 21 38 10 – – – – – – – – geografskog porekla iz Srbije i Crne Gore LT 30

c 2204 21 38 90 – – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – – – ostalo:

c 2204 21 42 00 – – – – – – – bordeaux LT 30

c 2204 21 43 00 – – – – – – – bourgogne (burgundy) LT 30

c 2204 21 44 00 – – – – – – – beaujolais LT 30

c 2204 21 46 00 – – – – – – – côtes du Rhône LT 30

c 2204 21 47 00 – – – – – – – languedoc-Rousillon LT 30

c 2204 21 48 00 – – – – – – – val de Loire (loire valley) LT 30

c 2204 21 62 00 – – – – – – – piemonte (piedmont) LT 30

c 2204 21 66 00 – – – – – – – toscana (tuscany) LT 30

c 2204 21 67 00 – – – – – – – trentino i alto adige LT 30

c 2204 21 68 00 – – – – – – – veneto LT 30

c 2204 21 69 00 – – – – – – – dao bairrada i douro LT 30

c 2204 21 71 00 – – – – – – – navarra LT 30

c 2204 21 74 00 – – – – – – – penedés LT 30

c 2204 21 76 00 – – – – – – – rioja LT 30

c 2204 21 77 00 – – – – – – – valdepenas LT 30

– – – – – – – ostalo:

c 2204 21 78 10 – – – – – – – – geografskog porekla iz Srbije i Crne Gore LT 30

c 2204 21 78 90 – – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – – ostalo:

c 2204 21 79 00 – – – – – – belo LT 30

c 2204 21 80 00 – – – – – – ostalo LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 13%

vol do 15% vol:

– – – – – kvalitetna vina proizvedena u navedenim regionima:

c – – – – – – bela:

c 2204 21 81 00 – – – – – – – tokaj LT 30

c 2204 21 82 00 – – – – – – – ostala LT 30

c 2204 21 83 00 – – – – – – ostala LT 30

– – – – – ostalo:

c 2204 21 84 00 – – – – – – belo LT 30

c 2204 21 85 00 – – – – – – ostalo LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15%

vol do 18% vol:

c 2204 21 87 00 – – – – – marsala LT 30

c 2204 21 88 00 – – – – – samos i muscat de lemnos LT 30

c 2204 21 89 00 – – – – – port LT 30

c 2204 21 91 00 – – – – – madeira i setubal muscatel LT 30

c 2204 21 92 00 – – – – – sherry LT 30

c 2204 21 94 00 – – – – – ostalo LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%

vol do 22% vol:

c 2204 21 95 00 – – – – – port LT 30

c 2204 21 96 00 – – – – – madeira, sherry i setubal muscatel LT 30

c 2204 21 98 00 – – – – – ostalo LT 30

c 2204 21 99 00 – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% LT 30

vol

2204 29 – – ostalo:

c 2204 29 10 00 – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama LT 30

sa „pečurka“ čepovima pričvršćenim žičanim korpicama; vino

pripremljeno na drugi način sa nadpritiskom usled prisustva

ugljen dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar-a, ali manje od 3

bar-a, mere

– – – ostalo:

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom do 13% vol:

– – – – – kvalitetna vina proizvedena u navedenim regionima:

– – – – – – bela:

c 2204 29 11 00 – – – – – – – tokaj LT 30

c 2204 29 12 00 – – – – – – – bordeaux LT 30

c 2204 29 13 00 – – – – – – – bourgogne (burgundy) LT 30

c 2204 29 17 00 – – – – – – – val de Loire (loire valley) LT 30

c 2204 29 18 00 – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – – – ostalo:

c 2204 29 42 00 – – – – – – – bordeaux LT 30

c 2204 29 43 00 – – – – – – – bourgogne (burgundy) LT 30

c 2204 29 44 00 – – – – – – – beaujolais LT 30

c 2204 29 46 00 – – – – – – – côtes-du-Rhône LT 30

c 2204 29 47 00 – – – – – – – languedoc-Roussillon LT 30

c 2204 29 48 00 – – – – – – – val de Loire (loire valley) LT 30

c 2204 29 58 00 – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – – ostalo:

– – – – – – belo:

c 2204 29 62 00 – – – – – – – sicilia (Sicily) LT 30

c 2204 29 64 00 – – – – – – – veneto LT 30

c 2204 29 65 00 – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – – – ostalo:

c 2204 29 71 00 – – – – – – – puglia (apuglia) LT 30

c 2204 29 72 00 – – – – – – – sicilia (Sicily) LT 30

c 2204 29 75 00 – – – – – – – ostalo LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 13%

vol do 15% vol:

– – – – – kvalitetna vina proizvedena u navedenim regionima:

c – – – – – – bela: LT 30

c 2204 29 77 00 – – – – – – – tokaj LT 30

c 2204 29 78 00 – – – – – – – ostala LT 30

c 2204 29 82 00 – – – – – – ostala LT 30

– – – – – ostala:

c 2204 29 83 00 – – – – – – bela LT 30

c 2204 29 84 00 – – – – – – ostala LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15%

vol do 18% vol:

c 2204 29 87 00 – – – – – marsala LT 30

c 2204 29 88 00 – – – – – samos i muscat de lemnos LT 30

c 2204 29 89 00 – – – – – port LT 30

c 2204 29 91 00 – – – – – madeira i setubal muscatel LT 30

c 2204 29 92 00 – – – – – sherry LT 30

c 2204 29 94 00 – – – – – ostala LT 30

– – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%

vol do 22% vol:

c 2204 29 95 00 – – – – – port LT 30

c 2204 29 96 00 – – – – – madeira, sherry i setubal muscatel LT 30

c 2204 29 98 00 – – – – – ostala LT 30

c 2204 29 99 00 – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% LT 30

vol

2204 30 – Ostala šira od grožđa:

2204 30 10 00 – – delimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom LT 30

na drugi način osim dodavanjem alkohola

– – ostala:

– – – gustine od 1,33 g/cm3 ili manje na 200 C i sa stvarnom

zapreminskom alkoholnom jačinom koja do 1% vol:

c 2204 30 92 00 – – – – koncentrisana LT 30

c 2204 30 94 00 – – – – ostala LT 30

– – – ostala:

c 2204 30 96 00 – – – – koncentrisana LT 30

c 2204 30 98 00 – – – – ostala LT 30

2205 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem

ili sredstvima za aromatizaciju:

2205 10 – U sudovima do 2 l:

2205 10 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom do 18% LT 30

2205 10 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% LT 30

2205 90 – Ostalo:

2205 90 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom do 18% LT 30

2205 90 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% LT 30

2206 00 Ostala fermentisana pića (npr.: jabukovača, kruškovača i

medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine

fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mestu

nepomenute niti obuhvaćene:

c 2206 00 10 00 – Slabo vino („piquette“) LT 30

– Ostali:

– – penušavi:

c 2206 00 31 00 – – – jabukovača i kruškovača LT 30

c 2206 00 39 00 – – – ostala LT 30

– – nepenušava, u sudovima:

– – – od 2 l ili manje:

c 2206 00 51 00 – – – – jabukovača i kruškovača LT 30

c 2206 00 59 00 – – – – ostalo LT 30

– – – većim od 2 l:

c 2206 00 81 00 – – – – jabukovača i kruškovača LT 30

c 2206 00 89 00 – – – – ostalo LT 30

2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači;

etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:

2207 10 00 00 – Etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapr. ili jači, LT 30

nedenaturisani

2207 20 00 00 – Etil-alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani LT 30

2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80%

zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 20 – Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine

od grožđa:

– – u sudovima od 2 l ili manje:

c 2208 20 12 00 – – – konjak – 30

c 2208 20 14 00 – – – armanjak – 30

c 2208 20 26 00 – – – grapa – 30

c 2208 20 27 00 – – – brendi (brandy de Jerez) – 30

– – – ostalo:

c 2208 20 29 10 – – – – vinjak – 30

c 2208 20 29 20 – – – – lozovača – 30

c 2208 20 29 30 – – – – komovica – 30

c 2208 20 29 90 – – – – ostalo – 30

– – u sudovima većim od 2 l:

c 2208 20 40 00 – – – sirovi destilat – 30

– – – ostalo:

c 2208 20 62 00 – – – – konjak – 30

c 2208 20 64 00 – – – – armanjak – 30

c 2208 20 86 00 – – – – grapa – 30

c 2208 20 87 00 – – – – brendi (brandy de Jerez) – 30

– – – – ostalo:

c 2208 20 89 10 – – – – – vinjak – 30

c 2208 20 89 20 – – – – – lozovača – 30

c 2208 20 89 30 – – – – – komovica – 30

c 2208 20 89 90 – – – – – ostalo – 30

2208 30 – Viski:

– – bourbon viski, u sudovima:

c 2208 30 11 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 30 19 00 – – – preko 2 l – 30

– – škotski viski:

– – – viski od slada, u sudovima:

c 2208 30 32 00 – – – – do 2 l – 30

c 2208 30 38 00 – – – – preko 2 l – 30

– – – viski, mešani (blended), u sudovima:

c 2208 30 52 00 – – – – do 2 l – 30

c 2208 30 58 00 – – – – preko 2 l – 30

– – – ostalo, u sudovima:

c 2208 30 72 00 – – – – do 2 l – 30

c 2208 30 78 00 – – – – preko 2 l – 30

– – ostalo, u sudovima:

c 2208 30 82 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 30 88 00 – – – preko 2 l – 30

2208 40 – Rum i tafia (rakija od šećerne trske):

– – u sudovima do 2 l:

c 2208 40 11 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil – 30

alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa

tolerancijom od 10%)

– – – ostalo:

c 2208 40 31 00 – – – – čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola – 30

c 2208 40 39 00 – – – – ostalo – 30

– – u sudovima preko 2 l:

c 2208 40 51 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil – 30

alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa

tolerancijom od 10%)

– – – ostalo:

c 2208 40 91 00 – – – – čija vrednost prelazi € 2 po litru čistog alkohola – 30

c 2208 40 99 00 – – – – ostalo – 30

2208 50 – Džin i klekovača (geneva):

– – džin, u sudovima:

c 2208 50 11 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 50 19 00 – – – preko 2 l – 30

– – klekovača (geneva), u sudovima:

c 2208 50 91 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 50 99 00 – – – preko 2 l – 30

2208 60 – Vodka:

– – sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima:

c 2208 60 11 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 60 19 00 – – – preko 2 l – 30

– – sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u

sudovima:

c 2208 60 91 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 60 99 00 – – – preko 2 l – 30

2208 70 – Likeri, uključujući „cordials“:

c 2208 70 10 00 – – u sudovima do 2 l – 30

c 2208 70 90 00 – – u sudovima preko 2 l – 30

2208 90 – Ostalo:

– – arak, u sudovima:

c 2208 90 11 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 90 19 00 – – – preko 2 l – 30

– – šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača

(isključujući likere), u sudovima:

c 2208 90 33 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 90 38 00 – – – preko 2 l – 30

– – ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima:

– – – do 2 l:

c 2208 90 41 00 – – – – ouzo – 30

– – – – ostalo:

– – – – – rakije (isključujući likere):

– – – – – – dobijene destilacijom voća:

c 2208 90 45 00 – – – – – – – kalvados – 30

c 2208 90 48 00 – – – – – – – ostalo – 30

– – – – – – ostalo:

c 2208 90 52 00 – – – – – – – korn – 30

c 2208 90 54 00 – – – – – – – tekila – 30

c 2208 90 56 00 – – – – – – – ostalo – 30

c 2208 90 69 00 – – – – – ostala žestoka alkoholna pića – 30

– – – preko 2 l:

– – – – rakije (isključujući likere):

c 2208 90 71 00 – – – – – dobijene destilacijom voća – 30

c 2208 90 75 00 – – – – – tekila – 30

c 2208 90 77 00 – – – – – ostale – 30

c 2208 90 78 00 – – – – ostala žestoka alkoholna pića – 30

– – nedenaturisani etil-alkohol sa zapreminskom alkoholnom

jačinom manjom od 80% vol, u sudovima:

c 2208 90 91 00 – – – do 2 l – 30

c 2208 90 99 00 – – – preko 2 l – 30

2209 00 Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:

– Vinsko sirće, u sudovima:

2209 00 11 00 – – do 2 l LT 30

2209 00 19 00 – – preko 2 l LT 20

– Ostalo, u sudovima:

2209 00 91 00 – – do 2 l LT 30

2209 00 99 00 – – preko 2 l LT 20 GLAVA 23.

OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE

Napomena :

1. Tarifni broj 2309 obuhvata proizvode koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene, dobijene preradom biljnih ili životinjskih materijala tako da su izgubili bitne karakteristike originalnog materijala, osim biljnih otpadaka, biljnih ostataka i sporednih proizvoda takve prerade.

Napomena za tarifni podbroj :

1. U smislu tar. podbroja 2306 41 pod pojmom „seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline“ podrazumeva se seme definisano u Napomeni 1 za tar. podbroj uz Glavu 12.

Dodatne napomene :

1. Tarifni podbrojevi 2303 10 11 00 i 2303 10 19 00 obuhvataju samo ostatke proizvodnje skroba iz kukuruza i ne obuhvataju mešavine takvih ostataka sa proizvodima dobijenim od ostalih biljaka ili sa proizvodima dobijenim iz kukuruza na drugi način osim tokom proizvodnje skroba mokrim postupkom.

Sadržaj skroba u njima ne može prelaziti 28% po masi , računato na suvi proizvod a sadržaj masti ne može prelaziti 4,5% po masi , računato na suvi proizvod.

2. Tarifni podbroj 2306 70 00 00 obuhvata samo ostatke dobijene prilikom ekstrakcije ulja iz kukuruznih klica, koji sadrže sledeće sastojke u navedenim količinama, računato po masi na suvi proizvod :

(a) proizvode sa sadržajem ulja manjim od 3% :

– sadržajem skroba : manjim od 45%,

– sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,25) : najmanje 11,5%;

(b) proizvode sa sadržajem ulja od najmanje 3% i najviše 8% :

– sadržajem skroba : manjim od 45%,

– sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,25) : najmanje 13%.

Pored toga, takvi ostaci ne smeju da sadrže sastojke koji nisu dobijeni od zrna kukuruza.

Izuzeti su proizvodi koji sadrže delove kukuruznih zrna dodate posle prerade koji nisu bili podvrgnuti postupku ekstrakcije ulja.

3. U smislu tar. podbrojeva 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 i 2308 00 19 00, navedeni izrazi imaju sledeće značenje :

– „stvarna alkoholna jačina po masi“ jeste broj kilograma čistog alkohola sadržanog u 100 kg proizvoda,

– „potencijalna alkoholna jačina po masi“ jeste broj kilograma čistog alkohola koji se može proizvesti potpunom fermentacijom šećera sadržanih u 100 kg proizvoda,

– „ukupna alkoholna jačina po masi“ jeste zbir stvarne i potencijalne alkoholne jačine po masi,

– „% mas“ jeste simbol za alkoholnu jačinu po masi.

4. U smislu tar. podbrojeva 2309 10 11 00 do 2309 10 70 00 i 2309 90 31 00 do 2309 90 70 00, pod pojmom „mlečni proizvodi“ podrazumevaju se proizvodi koji se svrstavaju u tar. brojeve 0401, 0402, 0404, 0405 i 0406 i u tar. podbrojeve 0403 10 11 00 do 0403 10 39 00, 0403 90 11 00 do 0403 90 69 00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 i 2106 90 51 00.

5. Tarifni podbroj 2309 90 20 00 obuhvata samo ostatke dobijene prilikom proizvodnje skroba iz kukuruza i ne obuhvata mešavine tih ostataka sa proizvodima dobijenim od ostalih biljaka, ili sa proizvodima dobijenim od kukuruza na drugi način osim tokom proizvodnje skroba mokrim postupkom, a koji sadrže :

– ostatke kukuruza na situ nakon ceđenja u mokrom postupku, u odnosu koji ne prelazi 15% po masi, i/ili

ostatke vode za natapanje kukuruza u mokrom postupku, uključujući ostatke vode za natapanje koja se koristi za proizvodnju alkohola ili ostalih proizvoda dobijenih iz skroba.

Ovi proizvodi mogu sadržati i ostatke dobijene prilikom ekstrakcije ulja iz kukuruznih klica mokrim postupkom mlevenja.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2301 Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili

od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka,

nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci:

2301 10 00 00 – Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci – 3

2301 20 00 00 – Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili – 1

ostalih vodenih beskičmenjaka

2302 Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili

drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani

ili peletizovani:

2302 10 – Od kukuruza:

c 2302 10 10 00 – – sa sadržajem skroba do 35% po masi – 5

c 2302 10 90 00 – – ostalo – 5

2302 20 – Od pirinča:

c 2302 20 10 00 – – sa sadržajem skroba do 35% po masi – 1

c 2302 20 90 00 – – ostalo – 1

2302 30 – Od pšenice:

c 2302 30 10 00 – – u kojima je sadržaj skroba do 28% po masi, a čiji je deo koji – 10

prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm do 10% po masi ili,

alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5%

pepela po masi, računato na suvi proizvod

c 2302 30 90 00 – – ostalo – 10

2302 40 – Od ostalih žitarica:

c 2302 40 10 00 – – u kojima je sadržaj skroba do 28% po masi, a čiji je deo koji – 10

prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm do 10% po masi ili,

alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5%

pepela po masi, računato na suvi proizvod

c 2302 40 90 00 – – ostalo – 10

2302 50 00 00 – Od leguminoznog bilja – 5

2303 Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od

šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci

industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija,

nepeletizovani ili peletizovani:

2303 10 – Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci:

– – ostaci od proizvodnje skroba iz kukuruza (osim

koncentrisanih tečnosti za natapanje), sa sadržajem belančevina,

računato na suvi proizvod:

c 2303 10 11 00 – – – preko 40% po masi – 10

c 2303 10 19 00 – – – do 40% po masi – 10

c 2303 10 90 00 – – ostalo – 10

2303 20 – Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi

otpaci od proizvodnje šećera:

c 2303 20 10 00 – – rezanci od šećerne repe – 10

c 2303 20 90 00 – – ostali – 10

2303 30 00 00 – Otpaci iz pivara ili destilacija – 5

2304 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom – 5

ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani

2305 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom – 3

ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili

peletizovani 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom

biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305,

nemleveni, mleveni ili peletizovani:

2306 10 00 00 – Od semena pamuka – 3

2306 20 00 00 – Od semena lana – 3

2306 30 00 00 – Od semena suncokreta – 10

– Od semena uljane repice:

c 2306 41 00 00 – – od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline – 5

c 2306 49 00 00 – – ostalo – 5

2306 50 00 00 – Od kokosovog oraha ili kopre – 3

2306 60 00 00 – Od palminog oraha ili jezgra – 3

2306 70 00 00 – Od kukuruznih klica – 3

2306 90 – Ostalo:

– – uljane pogače i ostali ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije

maslinovog ulja:

c 2306 90 11 00 – – – sa sadržajem do 3% po masi maslinovog ulja – 3

c 2306 90 19 00 – – – sa sadržajem preko 3% po masi maslinovog ulja – 3

c 2306 90 90 00 – – ostalo – 3

2307 Talog od vina; vinski kamen (streš):

– Talog od vina:

c 2307 00 11 00 – – sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi do 7,9% i sa – 3

sadržajem suve materije preko 25% po masi

c 2307 00 19 00 – – ostalo – 3

c 2307 00 90 00 – Vinski kamen (streš) – 3

2308 Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih

materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili

nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na

drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

– Komina od grožđa:

c 2308 00 11 00 – – sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi do 4,3% i sa – 3

sadržajem suve materije preko 40% po masi

c 2308 00 19 00 – – ostalo – 3

c 2308 00 40 00 – Žir i divlji kesten; kljuk ili komina od voća, osim od grožđa – 3

c 2308 00 90 00 – Ostalo – 3

2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:

2309 10 – Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:

– – sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa,

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se

svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40

90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda:

– – – sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa,

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:

– – – – bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba do 10% po

masi:

c 2309 10 11 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 20

proizvoda manje od 10% po masi

c 2309 10 13 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% ali manje od 50% – 20

po masi

c 2309 10 15 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda do 50% ali manje od 75% – 20

po masi

c 2309 10 19 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 75% i više po masi – 20

– – – – sa sadržajem skroba preko 10% ali ne većim od 30% po

masi:

c 2309 10 31 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 20

proizvoda manjim od 10% po masi

c 2309 10 33 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% ali manje od 50% – 20

po masi

c 2309 10 39 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% i više po masi – 20

– – – – sa sadržajem skroba preko 30% po masi:

c 2309 10 51 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 20

proizvoda manjim od 10% po masi

c 2309 10 53 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% ali manje od 50% – 20

po masi

c 2309 10 59 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% i više po masi – 20

c 2309 10 70 00 – – – bez sadržaja skroba, glikoze, glikoznog sirupa, – 20

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa ali sa sadržajem

mlečnih proizvoda

c 2309 10 90 00 – – ostali – 20

2309 90 – Ostalo:

c 2309 90 10 00 – – rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara – 20

c 2309 90 20 00 – – proizvodi navedeni u dodatnoj Napomeni 5. uz ovu Glavu – 20

– – ostalo, uključujući predsmeše:

– – – sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa,

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se

svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40

90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda:

– – – – sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa,

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:

– – – – – bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba 10% ili

manje po masi:

c 2309 90 31 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 15

proizvoda manjim od 10% po masi

c 2309 90 33 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% i više ali

manje od 50% po masi – 15

c 2309 90 35 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 50% i više ali

manje od 75% po masi – 15

c 2309 90 39 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 75% i više po masi – 15

– – – – – sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po

masi:

c 2309 90 41 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 15

proizvoda manjim od 10% po masi

c 2309 90 43 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% i više ali

manje od 50% po masi – 15

c 2309 90 49 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% ili više po masi – 15

– – – – – sa sadržajem skroba preko 30% po masi:

c 2309 90 51 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih – 15

proizvoda manjim od 10% po masi

c 2309 90 53 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% ali manje od – 15

50% po masi

c 2309 90 59 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% i više po masi – 15

c 2309 90 70 00 – – – – bez sadržaja skroba, glikoze, glikoznog sirupa, – 15

maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa ali sa sadržajem

mlečnih proizvoda

– – – ostalo:

c 2309 90 91 00 – – – – rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase – 15

– – – – ostalo:

c 2309 90 95 00 – – – – – sa sadržajem 49% ili više po masi holin hlorida, na – 15

organskoj ili neorganskoj osnovi

c 2309 90 99 00 – – – – – ostalo – 20 GLAVA 24.

DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Napomena :

1. Ova Glava ne obuhvata lekovite cigarete (Glava 30).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2401 Duvan, sirov ili neprerađen; otpaci od duvana:

2401 10 – Duvan, neižiljen:

– – tipa Virdžinija sušen u sušari („flue-cured“) i svetli duvan

tipa Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na vazduhu

(„light air-cured“); svetli tipa Merilend sušen na vazduhu („light

air-cured“) i duvan sušen vatrom („fire-cured“):

c 2401 10 10 00 – – – tipa Virdžinija, sušen u sušari („flue-cured“) – 10

c 2401 10 20 00 – – – svetli tipa Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na – 10

vazduhu („light air-cured“)

c 2401 10 30 00 – – – svetli tipa Merilend sušen na vazduhu („light air-cured“) – 10

– – – duvan sušen vatrom („fire-cured“):

c 2401 10 41 00 – – – – tipa Kentaki – 10

c 2401 10 49 00 – – – – ostali – 10

– – ostali:

c 2401 10 50 00 – – – svetli duvan sušen na vazduhu („light air-cured“) – 10

c 2401 10 60 00 – – – orijentalni duvan sušen na suncu („sun-cured“) – 10

c 2401 10 70 00 – – – tamni duvan sušen na vazduhu („dark air-cured“) – 10

c 2401 10 80 00 – – – duvan sušen u sušari („flue-cured“) – 10

c 2401 10 90 00 – – – duvan ostali – 10

2401 20 – Duvan, delimično ili potpuno ižiljen:

– – tipa Virdžinija sušen u sušari („flue-cured“), svetli tipa

Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na vazduhu („light air-

cured“); svetli tipa Merilend sušen na vazduhu („light air-

cured“) i duvan sušen vatrom („fire-cured):

c 2401 20 10 00 – – – tipa Virdžinija sušen u sušari („flue-cured“) – 10

c 2401 20 20 00 – – – svetli tipa Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na – 10

vazduhu („light air-cured“)

c 2401 20 30 00 – – – svetli tipa Merilend sušen na vazduhu („light air-cured“) – 10

– – – duvan sušen vatrom („fire-cured“):

c 2401 20 41 00 – – – – tipa Kentaki – 10

c 2401 20 49 00 – – – – ostali – 10

– – ostali:

c 2401 20 50 00 – – – svetli duvan sušen na vazduhu („light air-cured“) – 10

c 2401 20 60 00 – – – orijentalni duvan sušen na suncu („sun-cured“) – 10

c 2401 20 70 00 – – – tamni duvan sušen na vazduhu („dark air-cured“) – 10

c 2401 20 80 00 – – – duvan sušen u sušari („flue-cured“) – 10

c 2401 20 90 00 – – – ostali duvan – 10

2401 30 00 00 – Otpaci od duvana 10

2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana:

2402 10 00 00 – Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan – 15

2402 20 – Cigarete koje sadrže duvan:

c 2402 20 10 00 – – sa sadržajem karanfilića – 15

c 2402 20 90 00 – – ostale – 15 2402 90 00 00 – Ostalo – 15

2403 Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana;

„homogenizovani“ ili „rekonstituisani“ duvan; ekstrakti i

esencije od duvana:

2403 10 – Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u

bilo kom odnosu:

c 2403 10 10 00 – – u neposrednom pakovanju neto sadržaja do 500 g – 30

c 2403 10 90 00 – – ostali – 30

– Ostalo:

2403 91 00 00 – – „homogenizovani“ ili „rekonstituisani“ duvan – 30

2403 99 – – ostalo:

2403 99 10 00 – – – duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje – 30

2403 99 90 00 – – – ostalo – 30

ODELjAK V

MINERALNI PROIZVODI

GLAVA 25

SO; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; GIPS, KREČ I CEMENT

Napomene:

1. Ako iz naimenovanja tarifnih brojeva ili Napomene 4 uz ovu Glavu ne proizlazi drugačije, tarifni brojevi ove Glave obuhvataju samo proizvode koji su u sirovom stanju ili koji su prani (čak i sa hemijskim supstancama koje otklanjaju nečistoće, bez promene strukture proizvoda), drobljene, mlevene, u prahu, rešetane, prosejane, koncentrisane flotacijom, magnetnom separacijom ili drugim mehaničkim ili fizičkim postupcima, (osim kristalizacijom), ali ne obuhvata proizvode koji su prženi, kalcinisani, dobijeni mešanjem ili podvrgnuti bilo kom daljem procesu koji nije naveden u odgovarajućem tarifnom broju.

Proizvodima iz ove Glave mogu biti dodata sredstva protiv prašenja, pod uslovom da takvi dodaci ne čine proizvod pogodnim za posebnu namenu, već za opštu namenu.

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) sublimisani sumpor, taložni sumpor ili koloidni sumpor (tarifni broj 2802);

(b) zemljane boje, koje sadrže 70% ili više, po masi, vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3 (tarifni broj 2821);

(v) lekove ili ostale proizvode iz Glave 30;

(g) parfimerijske, kozmetičke ili toaletne proizvode (Glava 33);

(d) kocke, ploče, ivičnjake (tarifni broj 6801); kocke za mozaik i slično (tarifni broj 6802); ploče za pokrivanje i oblaganje zGRada i odvod vlage (tarifni broj 6803);

(đ) drago i poludrago kamenje (tarifni brojevi brojevi 7102 ili 7103);

(e) kultivisane kristale natrijum hlorida ili magnezijum oksida (osim optičkih elemenata), pojedinačne mase 2,5 g ili veće, iz tarifnog broja 3824; optičke elemente od natrijum hlorida ili magnezijum oksida (tarifni broj 9001);

(ž) bilijarsku kredu (tarifni broj 9504); ili

(z) kredu za crtanje, pisanje, ili krojačku kredu (tarifni broj 9609).

3. Proizvod koji se može svrstati u tarifni broj 2517 i u bilo koji drugi tarifni broj ove Glave, svrstaće se u tarifni broj 2517.

4. Tarifni broj 2530 obuhvata, pored ostalog: vermikulit, perlit i hlorite, neekspandirane; zemljane boje, kalcinisane ili nekalcinisane ili međusobno pomešane; prirodne liskunske okside gvožđa; morsku penu (u poliranim ili nepoliranim komadima); ćilibar; aglomerisanu morsku penu i aglomerisani ćilibar u obliku ploča, šipki, štapova i sličnih oblika, neobrađivane posle oblikovanja; gagat; stroncijanit (kalcinisan ili nekalcinisan), osim stroncijum-oksida; polomljene komade GRnčarskih proizvoda, opeka ili betona.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-

hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom

antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost;

morska voda:

2501 00 10 00 – Morska voda i slani rastvori – 1

– Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i

hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru

ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za

bolju fluidnost:

2501 00 31 00 – – za hemijsku transformaciju (razdvajanje Na od Cl) potrebnu – 1

zbog proizvodnje drugih proizvoda

– – ostalo:

2501 00 51 00 – – – denaturisana ili za ostale industrijske potrebe – 1

(uključujući i prečišćavanje), osim soli namenjene za

konzervisanje ili pripremu hrane za ljude ili životinje

– – – ostalo:

– – – – so namenjena za ljudsku ishranu:

c 2501 00 91 10 – – – – – jodirana – 5

c 2510 00 91 20 – – – – – nejodirana, za doradu – 5

2501 00 99 00 – – – – ostalo – 5

2502 00 00 00 Piriti gvožđa, neprženi – 1

2503 00 Sumpor svih vrsta, osim sublimisanog, taložnog i koloidnog

sumpora:

2503 00 10 00 – Sirovi ili neprečišćeni sumpor – 1

2503 00 90 00 – Ostali – 1

2504 Grafit, prirodni:

2504 10 00 00 – U prahu ili ljuspicama – 1

2504 90 00 00 – Ostali – 1

2505 Prirodni pesak svih vrsta, obojen ili neobojen, osim

metalonosnog peska iz Glave 26:

2505 10 00 00 – Silikatni i kvarcni pesak – 1

2505 90 00 00 – Ostali – 1

2506 Kvarc (osim prirodnog peska); kvarcit, uključujući GRubo

tesan ili sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili

ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika:

2506 10 00 00 – Kvarc – 1

– Kvarcit:

2506 21 00 00 – – neobrađen ili grubo tesan – 1

2506 29 00 00 – – ostalo – 1

2507 00 Kaolin i ostale kaolinske gline, kalcinisane ili

nekalcinisane:

c 2507 00 20 00 – Kaolin – 1

c 2507 00 80 00 – Ostale kaolinske gline – 1

2508 Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tar. broja 6806),

andaluzit, kijanit i silimanit, kalcinisane ili nekalcinisane;

mulit; šamotne ili dinas-zemlje:

2508 10 00 00 – Bentonit – 1

2508 20 00 00 – Zemlje za obezbojavanje i zemlje za vajarstvo – 1

2508 30 00 00 – Vatrostalne gline – 1

2508 40 00 00 – Ostale gline – 1

2508 50 00 00 – Andaluzit, kijanit i silimanit – 1

2508 60 00 00 – Mulit – 1

2508 70 00 00 – Šamotne ili dinas zemlje – 1

2509 00 00 00 Kreda – 1

2510 Prirodni kalcijum fosfati, prirodni aluminijum kalcijum

fosfati i fosfatna kreda:

2510 10 00 00 – Nemleveni – 1

2510 20 00 00 – Mleveni – 1

2511 Prirodni barijum sulfat (bariti); prirodni barijum karbonat

(viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida

iz tar broja 2816:

2511 10 00 00 – Prirodni barijum sulfat (bariti) – 1

2511 20 00 00 – Prirodni barijum karbonat (viterit) – 1

c 2512 00 00 00 Silikatno fosilno brašno (npr.: kiselgur, tripolit i – 1

dijatomit) i slične silikatne zemlje, kalcinisane ili

nekalcinisane, prividne specifične težine do 1

2513 Plovućac; sitnozrni korund; prirodni korund, prirodni

granat i ostale prirodne materije za brušenje, termički

obrađene ili neobrađene:

– Plovućac:

2513 11 00 00 – – neobrađen ili u nepravilnim komadima, uključujući – 1

drobljen plovućac („bimskies“)

2513 19 00 00 – – ostalo – 1

2513 20 00 00 – Sitnozrni korund, prirodni korund, prirodni granat i – 1

ostale prirodne materije za brušenje

2514 00 00 00 Škriljac, uključujući grubo tesan ili sečen testerom ili na – 1

drugi način u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog

oblika

2515 Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za

spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5

ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene

testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog

ili pravougaonog oblika

– Mermer i travertin:

2515 11 00 00 – – neobrađen ili grubo tesan – 5

2515 12 – – sečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče

kvadratnog ili pravougaonog oblika:

c 2515 12 20 00 – – – debljine do 4 cm – 5

c 2515 12 50 00 – – – debljine preko 4 cm do 25 cm – 5

c 2515 12 90 00 – – – ostalo – 5

2515 20 00 00 – Ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili – 5

građevinarstvo; alabaster

2516 Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike ili

građevinarstvo, uključujući i grubo tesane ili sečene testerom

ili na drugi način u blokove ili ploče kvadratnog ili

pravougaonog oblika:

– Granit:

2516 11 00 00 – – neobrađen ili grubo tesan – 3

2516 12 – – sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče

kvadratnog ili pravougaonog oblika:

2516 12 10 00 – – – debljine do 25 cm – 3

2516 12 90 00 – – – ostali – 3

– Peščar:

2516 21 00 00 – – neobrađen ili grubo tesan – 3

c 2516 22 00 00 – – sečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče – 3

kvadratnog ili pravougaonog oblika

2516 90 00 00 – Ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo – 3

2517 Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično

upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili

železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci,

uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i

sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa

materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam;

granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516,

uključujući termički obrađene:

2517 10 – Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen koji se obično

upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili

železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci,

uključujući termički obrađivane:

2517 10 10 00 – – obluci, šljunak, krupni beluci – 5

c 2517 10 20 00 – – krečnjak, dolomit i drugi krečnjački kamen, lomljen ili – 5

drobljen

c 2517 10 80 00 – – ostali – 5

2517 20 00 00 – Makadam od zgure, šljake ili sličnih industrijskih otpadaka, – 5

uključujući i pomešane sa materijalima iz tar. podbroja 2517

10

2517 30 00 00 – Termakadam – 5

– Granule, odlomci i prah od kamena iz tar. brojeva 2515 ili

2516, uključujući termički obrađene:

2517 41 00 00 – – od mermera – 5

2517 49 00 00 – – ostalo – 5

2518 Dolomit, kalcinisan ili nekalcinisan, sinterovan ili

nesinterovan, grubo tesan ili sečen testerom ili na drugi

način u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika;

mešavina dolomita za nabijanje:

2518 10 00 00 – Dolomit, nekalcinisan ili nesinterovan – 1

2518 20 00 00 – Dolomit, kalcinisan ili sinterovan – 1

2518 30 00 00 – Mešavina dolomita za nabijanje – 1

2519 Prirodni magnezijum karbonat (magnezit); topljeni magnezijum

oksid; sinterovani magnezijum oksid sa sadržajem ili bez

sadržaja malih količina drugih oksida dodatih pre

sinterovanja; ostali oksidi magnezijuma, čisti ili nečisti:

2519 10 00 00 – Prirodni magnezijum karbonat (magnezit) – 1

2519 90 – Ostalo:

2519 90 10 00 – – magnezijum oksid, osim kalcinisanog prirodnog magnezijum – 1

karbonata

2519 90 30 00 – – sinterovani mangezijum oksid – 1

2519 90 90 00 – – ostali – 1

2520 Gips; anhidrid gipsa; pečeni gips (koji se sastoji od

kalcinisanog gipsa ili kalcijum sulfata) obojeni ili neobojeni,

sa dodatkom ili bez dodatka malih količina ubrzivača ili

usporivača vezivanja:

2520 10 00 00 – Gips; anhidrid gipsa – 1

2520 20 – Pečeni gips:

2520 20 10 00 – – za građevinarstvo – 1

2520 20 90 00 – – ostali – 1

2521 00 00 00 Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački 5

kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa

2522 Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum

oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:

2522 10 00 00 – Kreč negašen – 8

2522 20 00 00 – Kreč gašen – 5

2522 30 00 00 – Hidraulični kreč – 5

2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure,

supersulfatni cement i slični hidraulični cementi

uključujući obojene i u obliku klinkera:

2523 10 00 00 – Cement u obliku klinkera – 5

– Portland cement:

2523 21 00 00 – – beli cement, veštački obojen ili neobojen – 5

c 2523 29 00 00 – – ostali – 5

2523 30 00 00 – Aluminatni cement – 5

2523 90 – Ostali hidraulični cementi:

2523 90 10 00 – – cement za peći za topljenje metala – 5

c 2523 90 80 00 – – ostali – 5

c 2524 00 00 00 Azbest – 1

2525 Liskun, uključujući cepke; otpaci od liskuna:

2525 10 00 00 – Neobrađen liskun i liskun u obliku listova ili cepki – 1

2525 20 00 00 – Liskun u prahu – 1

2525 30 00 00 – Otpaci od liskuna – 1

2526 Steatit prirodni, uključujući grubo tesan ili sečen testerom

ili na drugi način u blokove ili ploče, kvadratnog ili

pravougaonog oblika; talk:

2526 10 00 00 – Nedrobljen i nemleven – 1

2526 20 00 00 – Drobljen ili mleven – 1

2528 Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili

nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode;

prirodna borna kiselina koja sadrži do 85% H3BO3 računato

na suv proizvod:

2528 10 00 00 – Prirodni natrijum borati i njihovi koncentrati (kalcinisani – 1

ili nekalcinisani)

2528 90 00 00 – Ostalo – 1

2529 Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:

2529 10 00 00 – Feldspat – 5

– Fluorit:

2529 21 00 00 – – sa sadržajem po masi do 97% kalcijum fluorida – 1

2529 22 00 00 – – sa sadržajem po masi preko 97% kalcijum fluorida – 1

2529 30 00 00 – Leucit; nefelin i nefelin sijenit – 1

2530 Mineralne materije na drugom mestu nepomenute ili

neobuhvaćene:

2530 10 – Vermikulit, perlit i hloriti, neekspandirani:

c 2530 10 10 00 – – perlit – 1

c 2530 10 90 00 – – vermikulit i hloriti – 1

2530 20 00 00 – Kieserit, epsomit (magnezijum sulfati, prirodni) – 1

2530 90 – Ostalo:

c 2530 90 20 00 – – sepiolit (morska pena) – 1

c 2530 90 98 00 – – ostalo – 1 GLAVA 26

RUDE, ZGURE I PEPEO

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) zgure i slične industrijske otpatke, pripremljene kao makadam (tar.broj 2517);

(b) prirodni magnezijum-karbonat (magnezit), kalcinisan ili nekalcinisan (tar.broj 2519);

(v) talog iz tankova za skladištenje ulja od nafte, koji se sastoji uglavnom od takvih ulja (tarifni broj 2710);

(g) baznu zguru iz Glave 31;

(d) vunu od zgure, vunu od kamena i slične mineralne vune (tar.broj 6806);

(đ) otpatke i ostatke od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostale otpatke i ostatke koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, koji se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala (tar.broj 7112); ili

(e) bakrenac, kamenac nikla i kobalta, proizvedeni bilo kojim procesom topljenja (Odeljak XV).

2. U smislu tar.brojeva 2601 do 2617, pod pojmom „rude“ podrazumevaju se minerali onih mineroloških vrsta koje se upotrebljavaju u metalurgiji za ekstrakciju žive, metala iz tar.broja 2844 ili metala iz Odeljka XIV ili XV, pa i kada su namenjeni za nemetalurške svrhe. Međutim, tar.brojevi 2601 do 2617 ne uključuju minerale podvrgnute postupcima koji nisu uobičajeni u metalurgiji.

3. Tarifni broj 2620 obuhvata samo:

(a) pepeo i ostatke vrsta koje se upotrebljavaju u industriji bilo za ekstrakciju metala ili kao sirovina za proizvodnju hemijskih jedinjenja metala, isključujući pepeo i ostatke dobijene prilikom spaljivanja gradskog otpada (tarifni broj 2621); i

(b) pepeo i ostatke koji sadrže arsen, bilo da sadrže metale ili ne, od one vrste koja se upotrebljava za dobijanje arsena ili metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja.

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 2620 21 pod pojmom “talozi olovnih benzina i talozi olovnih antidetonatora, podrazumeva taloge dobijene iz skladišnih tankova olovnog benzina i olovnih taloga antidetonatora (npr. tetraetil olovo), i sastoji se uglavnom od olova, jedinjenja olova i oksida gvožđa.

2. Pepeo i ostaci koji sadrže arsen, živu, talijum ili njihove mešavine, vrste koje se upotrebljava za ekstrakciju arsena ili tih metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja, svrstavaju se u tarifni podbroj 2620 60.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2601 Rude gvožđa i koncentrati, uključujući i pržene pirite

gvožđa:

– Rude gvožđa i koncentrati, osim prženih pirita gvožđa:

c 2601 11 00 00 – – neaglomerisani – 1

2601 12 00 00 – – aglomerisani – 1

2601 20 00 00 – Prženi piriti gvožđa – 1

2602 00 00 00 Rude mangana i koncentrati, uključujući manganosne rude – 1

gvožđa i koncentrate, sa sadržajem 20% ili više mangana,

računato na suvi proizvod

2603 00 00 00 Rude bakra i koncentrati – 1

2604 00 00 00 Rude nikla i koncentrati – 1

2605 00 00 00 Rude kobalta i koncentrati – 1

2606 00 00 00 Rude aluminijuma i koncentrati 1 2607 00 00 00 Rude olova i koncentrati – 1

2608 00 00 00 Rude cinka i koncentrati – 1

2609 00 00 00 Rude kalaja i koncentrati – 1

c 2610 00 00 00 Rude hroma i koncentrati – 1

2611 00 00 00 Rude volframa i koncentrati – 1

2612 Rude urana ili torijuma i koncentrati:

2612 10 – Rude urana i koncentrati:

2612 10 10 00 – – rude urana i uranovog oskida i njihovi koncentrati, sa – 1

sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom)

2612 10 90 00 – – ostalo – 1

2612 20 – Rude torijuma i koncentrati:

2612 20 10 00 – – monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i – 1

koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi

2612 20 90 00 – – ostalo – 1

2613 Rude molibdena i koncentrati:

2613 10 00 00 – Prženi – 1

2613 90 00 00 – Ostalo – 1

2614 00 Rude titana i koncentrati:

2614 00 10 00 – Ilmenit i njegovi koncentrati – 1

2614 00 90 00 – Ostalo – 1

2615 Rude niobijuma, tantala, vanadijuma ili cirkonijuma i

koncentrati:

2615 10 00 00 – Rude cirkonijuma i koncentrati – 1

2615 90 – Ostalo:

2615 90 10 00 – – rude niobijuma i tantala i koncentrati – 1

2615 90 90 00 – – rude vanadijuma i koncentrati – 1

2616 Rude plemenitih metala i koncentrati:

2616 10 00 00 – Rude srebra i koncentrati – 1

2616 90 00 00 – Ostalo – 1

2617 Ostale rude i koncentrati:

2617 10 00 00 – Rude antimona i koncentrati – 1

2617 90 00 00 – Ostalo – 1

2618 00 00 00 Granulisana zgura (pesak) pri proizvodnje gvožđa ili čelika – 1

2619 00 Zgura (osim granulisane zgure) kovarina i ostali otpaci pri

proizvodnji gvožđa ili čelika:

c 2619 00 20 00 – Otpad pogodan za ponovno dobijanje gvožđa ili mangana – 1

c 2619 00 40 00 – Zgura pogodna za ekstrakciju titan dioksida – 1

c 2619 00 80 00 – Ostalo – 1

2620 Pepeo i ostaci (osim od proizvodnje gvožđa ili čelika) koji

sadrže arsen, metale ili njihova jedinjenja:

– Koji sadrže uglavnom cink:

2620 11 00 00 – – talog od galvanizacije cinkom – 1

2620 19 00 00 – – ostalo – 1

– Koji sadrže uglavnom olovo:

c 2620 21 00 00 – – talozi olovnog benzina i talozi antidetonatora jedinjenja – 1

olova

c 2620 29 00 00 – – ostalo – 1

2620 30 00 00 – Koji sadrže uglavnom bakar – 1

2620 40 00 00 – Koji sadrže uglavnom aluminijum – 1

c 2620 60 00 00 – Koji sadrže arsen, živu, talijum ili njihove mešavine, vrsta – 1

koje se upotrebljava za ekstrakciju arsena ili tih metala ili za

proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja

– Ostalo:

c 2620 91 00 00 – – koji sadrže antimon, berilijum, kadmijum, hrom ili njihove – 1

mešavine

2620 99 – – ostalo:

c 2620 99 10 00 – – – koji sadrže uglavnom nikl – 1

c 2620 99 20 00 – – – koji sadrže uglavnom niobijum i tantal – 1

c 2620 99 40 00 – – – koji sadrže uglavnom kalaj – 1

c 2620 99 60 00 – – – koji sadrže uglavnom titan – 1

c 2620 99 95 00 – – – ostalo – 1

2621 Ostale zgure i pepeo, uključujući i pepeo morskih algi; pepeo i

ostaci od spaljivanja gradskog otpada:

c 2621 10 00 00 – Pepeo i ostaci od spaljivanja gradskog otpada – 1

c 2621 90 00 00 – Ostalo – 1 GLAVA 27

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE MATERIJE; MINERALNI VOSKOVI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) izdvojena hemijski određena organska jedinjenja, osim čistog metana i propana, koji se svrstavaju u tar.broj 2711;

(b) lekove iz tar.brojeva 3003 ili 3004; ili

(v) mešane nezasićene ugljovodonike koji se svrstavaju u tar.brojeve 3301, 3302 ili 3805.

2. Tar.broj 2710 obuhvata ne samo „ulja od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala“, već i slična ulja koja se sastoje, uglavnom od mešavina nezasićenih ugljovodonika, dobijenih bilo kojim procesom, ako je masa nearomatskih sastojaka veća od mase aromatskih sastojaka.

Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata tečne sintetičke poliolefine, kod kojih manje od 60%, po zapremini, destiliše na 300o C, posle konverzije na 1013 milibara, primenom destilacije pod smanjenim pritiskom (Glava 39).

3. U smislu tarifnog broja 2710 pod pojmom “otpadna ulja”, podrazumevaju se otpaci koji uglavnom sadrže ulje od nafte i ulja dobijena od bituminoznih minerala (kako je opisano u Napomeni 2 uz ovu Glavu), bilo da su pomešani sa vodom ili ne. Ona uključuju:

(a) ta ulja, koja više nisu pogodna za upotrebu kao primarni proizvodi, (na primer, upotrebljena ulja za podmazivanje, upotrebljena hidraulična ulja i upotrebljena transformatorska ulja);

(b) talog ulja iz tankova za skladištenje ulja od nafte, koji uglavnom sadrže takva ulja i visoku koncentraciju aditiva (na primer, hemikalija), korišćenih za proizvodnju primarnih proizvoda; i

(v) ta ulja u obliku emulzija u vodi ili mešavina sa vodom, kao što su ona koja nastaju prilikom prosipanja nafte, ispiranja tankova za skladištenje ili od upotrebe emulzija za hlađenje i podmazivanje za mašinske operacije.

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tar.podbroja 2701 11 pod pojmom „antracit“ podrazumeva se kameni ugalj, koji ima najviše 14% isparljivih materija (računato na suvi proizvod, bez mineralnih materija).

2. U smislu tar.podbroja 2701 12 pod pojmom „bitumenozni kameni ugalj“ podrazumeva se kameni ugalj koji ima više od 14% isparljivih materija (računato na suvi proizvod, bez mineralnih materija) i kalorične vrednosti 5833 kcal/kg ili veće (računato na vlažni proizvod, bez mineralnih materija).

3. U smislu tar.podbrojeva 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 i 2707 60 pod pojmovima „benzol (benzen), toluol (toluen), ksilol (ksilen) naftalin i fenoli“, podrazumevaju se proizvodi, koji sadrže više od 50% po masi benzola, toluola, ksilola, naftalina ili fenola.

4. U smislu tarifnog broja 2710 11, „laka ulja i proizvodi“ podrazuzmevaju se oni kod kojih 90% ili više po zapremini (uključujući gubitke) destiliše na 210°C (ASTM D 86 metod).

Dodatne napomene:

1. U smislu tar.broja 2710:

(a) pod pojmom „specijalni benzini“ (tar.podbrojevi 2710 11 21 00 i 2710 11 25 00) podrazumevaju se laka ulja , kao što je navedeno u Napomeni 4 uz tarifne podbrojeve ove Glave, koji ne sadrže antidetonatore i sa odstupanjem od ne više od 60o C između temperatura pri kojim destiliše 5% i 90%, po zapremini (uključujući i gubitke).

(b) pod pojmom „vajt špirit“ (tar.podbroj 2710 11 21 00) podrazumevaju se specijalni benzini, kao što je navedeno pod (a), sa tačkom paljenja višom od 21o C .

(v) pod pojmom „srednja ulja“ (tar.podbrojevi 2710 19 11 00 do 2710 19 29 00) podrazumevaju se ulja i proizvodi od kojih manje od 90% zapremine (uključujući i gubitke), destiliše na 210o C i 65% i više po zapremini (uključujući i gubitke) destiliše na 250o C (ASTM D 86 metod);

(g) pod pojmom „teška ulja“ (tar.podbrojevi 2710 19 31 00 do 2710 19 99 00) podrazumevaju se ulja i proizvodi od kojih manje od 65% po zapremini (uključujući i gubitke), destiliše na 250oC po ASTM D 86 metodu ili kod kojih procenat destilisanja na 250o C ne može biti određen ovim metodom;

(d) pod pojmom „gasna ulja“ (tar.podbrojevi 2710 19 31 00 do 2710 19 49 00) podrazumevaju se teška ulja, kao što je definisano pod (g), kod kojih 85% i više, po zapremini (uključujući i gubitke), destiliše na 350o C (ASTM D 86 metod);

2. Za svrhe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712, pojam „specifični procesi“, smatraće se da se odnosi na sledeće postupke:

(a) vakum destilacija;

(b) redestilacija sa veoma pažljivim procesom razdvajanja (frakcionisanja);

(v) krekovanje;

(g) reforming;

(d) ekstrakcija pomoću selektivih rastvarača;

(đ) procesa, koji podrazumevaju sve sledeće postupke: hemijski proces sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacijom pomoću alkalnih sredstava; obezbojavanje i prečišćavanje pomoću prirodno aktivne zemlje, aktivirane zemlje, aktivnog uglja ili boksita;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilovanje;

(z) izomerizacija;

(i) (samo u odnosu na proizvode iz tarifnih podbrojeva 2710 19 31 00 do 2710 19 99 00) desumporizacija, pomoću vodonika, kojom se postiže umanjenje od najmanje 85% od sadržaja sumpora u dobijenim proizvodima;

(j) (samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710 ), deparafinacija pomoću različitih postupaka , osim filtracije;

(k) (samo u odnosu na proizvode iz tarifnih podbrojeva 2710 19 31 00 do 2719 19 99 00) postupak sa vodonikom pod pritiskom većim od 20 bar i temperaturom višom od 250o C, uz upotrebu katalizatora, osim postupka desumporizacije, kad sadržaj vodonika predstavlja aktivan elemenat u hemijskoj reakciji. Dalji postupak ulja za podmazivanje iz tarifnih podbrojeva 2710 19 71 00 do 2710 19 99 00 sa vodonikom (na primer, hidrofinalizacija ili obezbojavanje), da bi se još specifičnije poboljšala boja ili stabilnost, neće, međutim, biti smatran specifičnim postupkom;

(l) (samo u odnosu na proizvode iz tarifnih podbrojeva 2710 19 51 00 do 2710 19 69 00) atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% tih proizvoda, po zapremini, uključujući i gubitke, destiliše na 300o C po ASTM D 86 metodu.

(lj) (samo u odnosu na proizvode iz tarifnih podbrojeva 2710 19 71 00 do 2710 19 99 00), tretman pomoću visokofrekventnog elektro pražnjenja;

(m) samo za proizvode iz tarifnog podbroja 2712 90 31 00: odmašćivanje frakcionom kristalizacijom.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

2701 Kameni ugalj; uključujući i brikete raznih oblika od kamenog

uglja:

– Kameni ugalj, uključujući i onaj u prahu, ali neaglomerisani:

2701 11 – – antracit:

c 2701 11 10 00 – – – čiji limit isparljivih sastojaka na suvoj osnovi, bez – 1

mineralnih sastojaka, ne prelazi 10%

c 2701 11 90 00 – – – ostali – 1

2701 12 – – bitumenozni kameni ugalj:

2701 12 10 00 – – – kameni ugalj za koksovanje – 1

2701 12 90 00 – – – ostali – 1

c 2701 19 00 00 – – ostali kameni ugalj – 1

2701 20 00 00 – Briketi, raznih oblika od kamenog uglja – 1

2702 Mrki ugalj i lignit, aglomerisan ili neaglomerisan, osim

gagata:

2702 10 – Mrki ugalj i lignit, uključujući i onaj u prahu, ali

neaglomerisan:

2702 10 00 10 – – mrki ugalj – 5

c 2702 10 00 20 – – lignit – 5

2702 20 00 00 – Aglomerisani mrki ugalj i lignit – 5

2703 00 00 00 Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili 5

aglomerisan

2704 00 Koks i polukoks od kamenog uglja, mrkog uglja i lignita ili

treseta, aglomerisan ili neaglomerisan; retortni ugalj:

– Koks i polukoks od kamenog uglja:

c 2704 00 11 00 – – za proizvodnju elektroda – 1

c 2704 00 19 00 – – ostalo – 1

c 2704 00 30 00 – Koks i polukoks od mrkog uglja i lignita – 1

c 2704 00 90 00 – Ostalo – 1

2705 00 00 00 Gas od kamenog uglja, vodeni gas, generatorski gas i slični 5

gasovi, osim naftnih gasova i ostalih gasovitih ugljovodonika

2706 00 00 00 Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog uglja i lignita, – 0

treseta i ostali mineralni katrani, dehidratisani ili

nedehidratisani ili delimično destilisani ili ne, uključujući

rekonstituisane katrane

2707 Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na

visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih masa

aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka:

2707 10 – Benzol (benzen):

c 2707 10 10 00 – – za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje – 1

c 2707 10 90 00 – – za ostale svrhe – 1

2707 20 – Toluol (toluen):

c 2707 20 10 00 – – za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje – 1

c 2707 20 90 00 – – za ostale svrhe – 1

2707 30 – Ksilol (ksileni):

c 2707 30 10 00 – – za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje – 1

c 2707 30 90 00 – – za ostale svrhe – 1

2707 40 00 00 – Naftalin – 1

2707 50 – Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65%

ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na

250oC po ASTM D 86 metodu:

c 2707 50 10 00 – – za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje – 1

c 2707 50 90 00 – – za ostale svrhe – 1

2707 60 00 00 – Fenoli – 1

– Ostalo:

2707 91 00 00 – – kreozotna ulja – 1

2707 99 – – ostalo:

– – – sirova ulja:

c 2707 99 11 00 – – – – sirova laka ulja, kod kojih 90% ili više, po zapremini, – 1

destiliše na temperaturama do 200oC

c 2707 99 19 00 – – – – ostalo – 1

c 2707 99 30 00 – – – sumporisane frakcije – 1

c 2707 99 50 00 – – – bazni proizvodi – 1

c 2707 99 70 00 – – – antracen – 1

– – – ostalo:

c 2707 99 91 00 – – – – za dobijanje poroizvoda iz tar. broja 2803 – 1

c 2707 99 99 00 – – – – ostalo – 1

2708 Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog uglja ili od

drugih mineralnih katrana:

2708 10 00 00 – Smola – 1

2708 20 00 00 – Koks od smole – 3

2709 00 Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova:

2709 00 10 00 – Kondenzati prirodnog gasa – 1

c 2709 00 90 00 – Ostalo – 1

2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih

minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti

niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od

nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, i ako čine

osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja:

– Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih

minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više

ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, i

ako čine osnovne sastojke tih proizvoda, osim otpadnih ulja:

2710 11 – – laka ulja i proizvodi:

c 2710 11 11 00 – – – za preradu u specifičnim procesima – 1

c 2710 11 15 00 – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 1

navedenih u tar. podbroju 2710 11 11

– – – za ostale svrhe:

– – – – specijalni benzini:

c 2710 11 21 00 – – – – – vajt špirit – 10

c 2710 11 25 00 – – – – – ostalo – 1

– – – – ostalo:

– – – – – motorni benzin:

c 2710 11 31 00 – – – – – – avio benzin – 1

– – – – – – ostali, sa sadržajem olova:

– – – – – – – do 0,013 g po litru:

c 2710 11 41 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON), manje od 95 – 1

c 2710 11 45 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98 – 1

c 2710 11 49 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 98 ili više 1

– – – – – – – preko 0,013 g po litru:

– – – – – – – – oktanskog broja (RON), manje od 98:

c 2710 11 51 10 – – – – – – – – – sa sadržajem olova do 0,02 g po litru – 1

c 2710 11 51 90 – – – – – – – – – ostali – 1

c 2710 11 59 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 98 ili više – 1

c 2710 11 70 00 – – – – – gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa – 1

c 2710 11 90 00 – – – – – ostala laka ulja – 8

2710 19 – – ostala:

– – – srednja ulja:

c 2710 19 11 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1

c 2710 19 15 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 1

navedenih u tar. podbroju 2710 19 11

– – – – za ostale svrhe:

– – – – – kerozin (petrolej):

c 2710 19 21 00 – – – – – – gorivo za mlazne motore – 1

c 2710 19 25 00 – – – – – – ostalo – 0

– – – – – ostalo:

c 2710 19 29 10 – – – – – – mešavina alfa i normalnih olefina, normalni – 1

parafini (C10-C13)

c 2710 19 29 90 – – – – – – ostalo – 1

– – – teška ulja:

– – – – gasna ulja:

c 2710 19 31 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1

c 2710 19 35 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 1

navedenih u tar. podbroju 2710 19 31

– – – – – za ostale svrhe:

– – – – – – sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi:

c 2710 19 41 10 – – – – – – – dizel goriva – 1

c 2710 19 41 90 – – – – – – – ostalo – 1

– – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, do 0,2% po

masi:

c 2710 19 45 10 – – – – – – – dizel goriva – 1

c 2710 19 45 90 – – – – – – – ostalo – 1

– – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi:

c 2710 19 49 10 – – – – – – – dizel goriva – 1

c 2710 19 49 20 – – – – – – – brodska goriva – 1

c 2710 19 49 90 – – – – – – – ostalo – 1

– – – – ulja za loženje:

c 2710 19 51 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 0

c 2710 19 55 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih 0

navedenih u tar. podbroju 2710 19 51

– – – – – za ostale svrhe:

c 2710 19 61 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora do 1% po masi – 0

c 2710 19 63 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 1% po masi, do 2% po masi – 0

c 2710 19 65 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 2% po masi, do 2,8% po masi – 0

c 2710 19 69 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 2,8% po masi – 0

– – – – ulja za podmazivanje; ostala ulja:

c 2710 19 71 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1

c 2710 19 75 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 1

navedenih u tar. podbroju 2710 19 71

– – – – – za ostale svrhe:

c 2710 19 81 00 – – – – – – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, – 3

turbinska ulja za podmazivanje

c 2710 19 83 00 – – – – – – tečnosti za hidraulične namene – 3

c 2710 19 85 00 – – – – – – bela ulja, tečni parafin – 1

c 2710 19 87 00 – – – – – – ulja za menjače i reduktore – 1

c 2710 19 91 00 – – – – – – sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i – 3

antikorozivna ulja

c 2710 19 93 00 – – – – – – elektroizolaciona ulja – 1

c 2710 19 99 00 – – – – – – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja – 3

– Otpadna ulja:

c 2710 91 00 00 – – koji sadrže polihlorovane bifenile (PCBs), polihlorovane – 3

terfenile (PCTs) ili polibromovane bifenile (PBBs)

c 2710 99 00 00 – – ostalo – 3

2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

– Tečni:

2711 11 00 00 – – prirodni gas – 5

2711 12 – – propan:

– – – propan čistoće ne manje od 99%:

c 2711 12 11 00 – – – – za pogonsko gorivo ili za grejanje – 5

c 2711 12 19 00 – – – – za ostale svrhe – 5

– – – ostalo:

c 2711 12 91 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 5

c 2711 12 93 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 5

navedenih u tar. podbroju 2711 12 91

– – – – za ostale svrhe:

c 2711 12 94 00 – – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 99% – 5

c 2711 12 97 00 – – – – – ostalo – 5

2711 13 – – butan:

c 2711 13 10 00 – – – za preradu u specifičnim procesima – 5

c 2711 13 30 00 – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 5

navedenih u tar. podbroju 2711 13 10

– – – za ostale svrhe:

c 2711 13 91 00 – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 95% – 5

c 2711 13 97 00 – – – – ostalo – 5

2711 14 00 00 – – etilen, propilen, butilen i butadien – 5

c 2711 19 00 00 – – ostalo – 5

– U gasovitom stanju:

2711 21 00 00 – – prirodni gas – 1

2711 29 00 00 – – ostalo – 1

2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani

parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od

treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni

sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:

2712 10 – Vazelin:

2712 10 10 00 – – sirov – 1

2712 10 90 00 – – ostali – 1

2712 20 – Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja:

c 2712 20 10 00 – – sintetički parafin, molekulske mase od 460 do 1560 – 1

c 2712 20 90 00 – – ostalo – 1

2712 90 – Ostalo:

– – ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita ili vosak od treseta

(prirodni proizvodi):

c 2712 90 11 00 – – – sirovi 1

c 2712 90 19 00 – – – ostalo – 1

– – ostalo:

– – – sirovi:

c 2712 90 31 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1

c 2712 90 33 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih – 1

navedenih u tar. podbroju 2712 90 31

c 2712 90 39 00 – – – – za ostale svrhe – 1

– – – ostalo:

c 2712 90 91 00 – – – – mešavina od 1-alkena, koja sadrži po masi 80% ili više 1- – 1

alkena u lancu dužine od 24 do 28 ugljenikovih atoma

c 2712 90 99 00 – – – – ostalo – 1

2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte

ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:

– Naftni koks:

2713 11 00 00 – – nekalcinisan – 0

2713 12 00 00 – – kalcinisan – 0

2713 20 00 00 – Bitumen od nafte – 3

2713 90 – Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih iz

bitumenoznih minerala:

c 2713 90 10 00 – – za dobijanje proizvoda iz tar. broja 2803 – 3

c 2713 90 90 00 – – ostalo – 3

2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni ili uljni škriljci i

ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene:

2714 10 00 00 – Škriljci, bitumenozni ili uljni i ter-pesak – 3

2714 90 00 00 – Ostalo – 3

2715 00 00 00 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog 3

bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne

katranske smole (npr.: bitumen kit (mastiks), “cut-backs“

2716 00 00 00 Električna energija 0 ODELjAK VI

PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA

Napomene:

1. (a) Proizvodi (osim ruda radioaktivnih metala), koji odgovaraju opisu u tarifnim brojevima 2844 ili 2845 svrstaće se u te tarifne brojeve, a ne u druge tarifne brojeve Tarife.

(b) shodno Napomeni 1. pod (a) proizvodi koji odgovaraju opisu u tarifnim brojevima 2843 ili 2846, svrstaće se u te tarifne brojeve, a ne u druge tarifne brojeve ovog Odeljka.

2. Shodno Napomeni 1. proizvodi, koji zbog toga što su pripremljeni u određenim dozama ili za prodaju na malo, koji se svrstavaju u tarifne brojeve 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ili 3808, svrstaće se isključivo u te, a ne u druge tarifne brojeve Tarife.

3. Proizvodi pripremljeni u setovima, koji se sastoje od dva ili više posebnih sastojaka, od kojih se neki ili svi svrstavaju u ovaj Odeljak, namenjeni su da se pomešaju zajedno radi dobijanja proizvoda iz Odeljka VI ili VII, svrstaće se u odgovarajući tarifni broj za taj proizvod, pod uslovom da su sastojci:

(a) obzirom na način na koji su pripremljeni jasno prepoznatljivi da su namenjeni da se upotrebe zajedno, bez prethodnog prepakivanja;

(b) uvezeni zajedno i da se zajedno carine;

(v) takvi da se mogu raspoznati po svojoj prirodi ili po relativnim proporcijama u kojima su zastupljeni da jedan drugog dopunjavaju.

GLAVA 28

NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, METALA RETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Napomene:

1. Tarifni brojevi ove Glave, osim u slučajevima kad naimenovanja tarifnih brojeva drukčije predviđaju, obuhvataju samo:

(a) izdvojene hemijske elemente i izdvojena hemijski određena jedinjenja, hemijski čista ili sa sadržajem nečistoća;

(b) proizvode navedene pod (a) rastvorene u vodi;

(v) proizvode navedene pod (a) rastovorene u drugim rastvaračima, pod uslovom da rastvor predstavlja normalan i neopohodan metod pripremanja ovih proizvoda, prilagođen samo zbog razloga bezbednosti ili transporta i da rastvarači ne čine proizvod posebno pogodnim za posebnu, već za opštu upotrebu;

(g) proizvode navedene pod (a), (b) ili (v) sa dodatim stabilizatorom (uključujući sredstva protiv stvrdnjavanja), nepohodna za njihovo održavanje ili transport;

(d) proizvode navedene pod (a), (b), (v) ili (g) sa dodatkom sredstava protiv prašenja ili materija za bojenje, da bi se olakšalo njihovo prepoznavanje ili iz bezbednosnih razloga, pod uslovom da ti dodaci ne čine proizvod posebno pogodnim za posebnu, već za opštu upotrebu.

2. Pored ditionita i sulfoksilata, stabilizovanih organskim materijama (tar.broj 2831), karbonata i peroksikarbonata neorganskih baza (tar.broj 2836), cijanida, oksida cijanida i kompleksnih cijanida neorganskih baza (tarifni broj 2837), fulminata, cijanata i tiocijanata neorganskih baza (tarifni broj 2838), organskih proizvoda uključenih u tarifne brojeve 2843 do 2846 i karbida (tarifni broj 2849), samo sledeća jedinjenja ugljenika se svrstavaju u ovu Glavu:

(a) oksidi ugljenika, cijanovodonik i fulminska, izocijanska, tiocijanska i ostale proste ili kompleksne cijanske kiseline (tarifni broj 2811);

(b) oksihalogenidi ugljenika (tarifni broj 2812);

(v) ugljen disulfid (tarifni broj 2813);

(g) tiokarbonati, selenokarbonati, telurokarbonati, selenocijanati, telurocijanati, tetratio-cijanatodiaminohromati (reinekati) i ostali kompleksni cijanati, neorganskih baza (tarifni broj 2842);

(d) vodonik peroksid, očvrsnut ureom (tarifni broj 2847), ugljenikoksisulfid, tiokarbonil-halogenid, cijanogen, cijan-halogenidi i cijanamid i njihova jedinjenja sa metalom (tarifni broj 2851), osim kalcijum-cijanamida, čistog ili sa nečistoćama (Glava 31).

3. Shodno odredbama Napomene 1 uz Odeljak VI, ova Glava ne obuhvata:

(a) natrijum hlorid i magnezijum oksid, hemijski čiste ili nečiste, i ostale proizvode iz Odeljka V;

(b) organsko-neorganska jedinjenja, osim onih navedenih u Napomeni 2;

(v) proizvode navedene u Napomenama 2, 3, 4 ili 5 uz Glavu 31;

(g) neorganske proizvode, koji se koriste kao luminofori iz tarifnog broja 3206; fritu od stakla i ostalo staklo u obliku praha, granula ili ljuspica iz tarifnog broja 3207;

(d) veštački grafit (tar.broj 3801); proizvodi koji su pripremljeni kao punjenja za aparate za gašenje požara ili pripremljeni kao protivpožarne granate iz tarifnog broja 3813; proizvode za brisanje mastila, pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tarifnog broja 3824; kultivisane kristale (osim optičkih elemenata), pojedinačane mase, ne manje od 2,5 g, od halogenida, alkalnih i zemno-alkalnih metala iz tarifnog broja 3824;

(đ) drago i poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano), prašina i prah od takvog kamenja (tarifni brojevi 7102 do 7105) ili plemenite metale ili legure plemenitih metala iz Glave 71;

(e) metale, hemijski čiste ili nečiste, legure metala ili kermete, uključujući sinterovane metalne karbide (metalne karbide sinterovane metalom) iz Odeljka XV; ili

(ž) optičke elemente, na primer, od halogenida, alkalnih ili zemno-alkalnih metala (tarifni broj 9001).

4. Hemijski određene kompleksne kiseline, koje se sastoje od kiselina nemetala iz Razdela II i kiselina metala iz Razdela IV, svrstavaju se u tarifni broj 2811.

5. Tarifni brojevi 2826 do 2842 obuhvataju samo soli i peroksi soli metala ili amonijuma.

Dvojne ili kompleksne soli svrstavaju se u tarifni broj 2842, osim ako iz naimenovanja tarifnih brojeva drukčije ne proizlazi.

6. Tarifni broj 2844 obuhvata samo:

(a) tehnecijum (atomski broj 43), prometijum (atomski broj 61), polonijum (atomski broj 84) i sve elemente sa atomskim brojem većim od 84;

(b) prirodne ili veštačke radioaktivne izotope (uključujući one od plemenitih metala ili prostih metala iz Odeljka XIV i XV), uključujući međusobne mešavine;

(v) neorganska ili organska jedinjenja radioaktivnih elelemenata ili izotopa, hemijski određena ili neodređena, pomešani zajedno ili ne;

(g) legure, disperzije (uključujući kermete), keramičke proizvode i mešavine koje sadrže radioaktivne elemente ili izotope ili njihova neorganska ili organska jedinjenja, čija je specifična radioaktivnost veća od 74 Bq/g (0,002 (Ci/g);

(d) istrošene (odzračene) gorivne elemente (patrone) nuklearnih reaktora;

(đ) radioaktivne ostatke, upotrebljive ili neupotrebljive.

U smislu tarifnih brojeva 2844 i 2845 i ove Napomene, pod pojmom „izotopi“ podrazumevaju se:

– izolovani nukleidi, isključujući, one koji postoje u prirodi u monoizotopnom stanju;

– mešavine izotopa jednog istog elementa, obogaćene u jednom ili više njihovih izotopa, tj. elementa čiji je prirodni izotopski sastav veštački modifikovan.

7. Tarifni broj 2848 obuhvata bakar-fosfid (fosfor-bakar), koji po masi sadrži više od 15% fosfora.

8. Hemijski elementi (npr. silicijum i selen), dopirani za upotrebu u elektronici, svrstavaju se u ovu Glavu pod uslovom da su u neobrađenom stanju, vučeni ali dalje neobrađeni, u valjkastom obliku ili u obliku štapića. Kada su sečeni u obliku diskova, pločica (wafers) ili u sličnim oblicima, svrstavaju se u tarifni broj 3818.

Dodatna napomena:

Ako nije drugačije određeno, soli navedene u tarifnim podbrojevima obuhvataju soli kiselina i soli baza.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

I.                     HEMIJSKI ELEMENTI

2801 Fluor, hlor, brom i jod:

2801 10 00 00 – Hlor – 5

2801 20 00 00 – Jod – 1

2801 30 – Fluor; brom:

2801 30 10 00 – – fluor – 1

2801 30 90 00 – – brom – 1

c 2802 00 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor 5

2803 00 Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni):

2803 00 10 00 – Metanska čađ – 1

c 2803 00 80 00 – Ostalo – 1

2804 Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

2804 10 00 00 – Vodonik M3 1

– Retki gasovi:

2804 21 00 00 – – argon M3 5

2804 29 – – ostali:

c 2804 29 10 00 – – – helijum M3 5

c 2804 29 90 00 – – – ostali M3 5

2804 30 00 00 – Azot M3 5

2804 40 00 00 – Kiseonik M3 5

2804 50 – Bor; telur:

c 2804 50 10 00 – – bor – 1

c 2804 50 90 00 – – telur – 1

– Silicijum:

2804 61 00 00 – – sa sadržajem najmanje 99, 99% silicijuma po masi – 1

2804 69 00 00 – – ostali – 1

2804 70 00 00 – Fosfor – 1

2804 80 00 00 – Arsen – 1

2804 90 00 00 – Selen – 3

2805 Alkalni ili zemno-alkalni metali; metali retkih zemlji,

skandijum i itrijum uključujući njihove međusobne mešavine i

legure; živa:

– Alkalni ili zemno-alkalni metali:

2805 11 00 00 – – natrijum – 1

c 2805 12 00 00 – – kalcijum – 1

2805 19 – – ostali:

c 2805 19 10 00 – – – stroncijum i barijum – 3

c 2805 19 90 00 – – – ostali – 3

2805 30 – Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum, uključujući

njihove međusobne mešavine ili legure:

c 2805 30 10 00 – – međusobne mešavine ili legure – 3

c 2805 30 90 00 – – ostalo – 3

2805 40 – Živa:

c 2805 40 10 00 – – u bocama, čiji je neto sadržaj 34,5 kg (standardna masa), čija – 1

FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 € c 2805 40 90 00 – – ostalo – 1

II.  NEORGANSKE KISELINE I NEORGANSKA

KISEONIČKA JEDINjENjA NEMETALA

2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska

kiselina:

2806 10 00 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) – 5

2806 20 00 00 – Hlorosulfonska kiselina – 1

2807 00 Sumporna kiselina; oleum:

2807 00 10 00 – Sumporna kiselina – 5

2807 00 90 00 – Oleum (pušljiva sumporna kiselina) – 5

c 2808 00 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline – 5

2809 Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne

kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 10 00 00 – Difosfor pentoksid – 5

c 2809 20 00 00 – Fosforna kiselina i polifosforne kiseline – 1

2810 00 Oksidi bora; borne kiseline:

c 2810 00 10 00 – Dibor trioksid – 1

c 2810 00 90 00 – Ostalo – 1

2811 Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična

jedinjenja nemetala:

– Ostale neorganske kiseline:

2811 11 00 00 – – fluorovodonik (fluorovodonična kiselina) – 1

2811 19 – – ostale:

c 2811 19 10 00 – – – bromovodonik (bromovodonična kiselina) – 5

c 2811 19 20 00 – – – cijanovodonik (cijanovodonična kiselina) – 5

c 2811 19 80 00 – – – ostalo – 5

– Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00 00 – – ugljen dioksid – 5

2811 22 00 00 – – silicijum dioksid – 1

2811 23 00 00 – – sumpor dioksid – 5

2811 29 – – ostala:

2811 29 10 00 – – – sumpor trioksid (sumporni anhidrid); arsentrioksid – 5

2811 29 30 00 – – – oksidi azota – 5

2811 29 90 00 – – – ostalo – 5

III.   HALOGENA ILI SUMPORNA JEDINjENjA

NEMETALA

2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

2812 10 – Hloridi i oksihloridi:

– – fosfora:

c 2812 10 11 00 – – – fosfor oksitrihlorid (fosforil trihlorid) – 3

c 2812 10 15 00 – – – fosfor trihlorid – 3

c 2812 10 16 00 – – – fosfor pentahlorid – 3

c 2812 10 18 00 – – – ostalo – 3

– – ostalo:

c 2812 10 91 00 – – – disumpor dihlorid – 3

c 2812 10 93 00 – – – sumpor dihlorid – 3

c 2812 10 94 00 – – – fozgen (karbonil hlorid) – 3

c 2812 10 95 00 – – – tionil dihlorid (tionil hlorid) – 3

c 2812 10 99 00 – – – ostalo – 3

2812 90 00 00 – Ostalo – 5

2813 Sulfidi nemetala; komercijalni fosfor trisulfid:

2813 10 00 00 – Ugljen disulfid – 1

2813 90 – Ostali:

2813 90 10 00 – – sulfidi fosfora, komercijalni fosfor trisulfid – 5

2813 90 90 00 – – ostali – 5

IV.   NEORGANSKE BAZE I OKSIDI,

HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA

2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

2814 10 00 00 – Bezvodni amonijak – 5

2814 20 00 00 – Amonijak u vodenom rastvoru – 5

2815 Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid

(kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:

– Natrijum hidroksid (kaustična soda):

2815 11 00 00 – – čvrst – 1

2815 12 00 00 – – u vodenom rastvoru (natrijumova lužina ili tečna soda) – 1

2815 20 – Kalijum hidroksid (kaustična potaša):

2815 20 10 00 – – čvrst – 1

2815 20 90 00 – – u vodenom rastvoru (kalijumova lužina ili tečni kalijum) – 1

2815 30 00 00 – Peroksidi natrijuma ili kalijuma – 1

2816 Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i

peroksidi stroncijuma ili barijuma:

2816 10 00 00 – Hidroksid i peroksid magnezijuma – 5

c 2816 40 00 00 – Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma – 5

2817 00 00 00 Cink oksid; cink peroksid – 5

2818 Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum

oksid; aluminijum hidroksid:

2818 10 – Veštački korund, hemijski određen ili neodređen:

c 2818 10 10 00 – – beli, roze ili crveni, koji sadrži po masi preko 97,5% – 1

aluminijum oksida

c 2818 10 90 00 – – ostalo – 1

2818 20 00 00 – Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda – 1

2818 30 00 00 – Aluminijum hidroksid – 5

2819 Oksidi i hidroksidi hroma:

2819 10 00 00 – Hrom-trioksid – 1

2819 90 – Ostalo:

c 2819 90 10 00 – – hrom dioksid – 5

c 2819 90 90 00 – – ostalo – 5

2820 Oksidi mangana:

2820 10 00 00 – Mangan-dioksid – 5

2820 90 – Ostali:

c 2820 90 10 00 – – mangan oksid, koji sadrži po masi 77% ili više mangana – 5

c 2820 90 90 00 – – ostalo – 5

2821 Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi

70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:

2821 10 00 00 – Oksidi i hidroksidi gvožđa – 1

2821 20 00 00 – Zemljane boje – 5

2822 00 00 00 Oksidi i hidroksidi kobalta; komercijalni oksidi kobalta – 1

2823 00 00 00 Oksidi titana – 1

2824 Oksidi olova; minijum, narandžasto olovo:

2824 10 00 00 – Olovo monoksid (olovna gleđ, olovno žutilo) – 5

c 2824 20 00 00 – Minijum i narandžasto olovo – 5

2824 90 00 00 – Ostalo – 5

2825 Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale

neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

2825 10 00 00 – Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli – 1

2825 20 00 00 – Oksid i hidroksid litijuma – 5

2825 30 00 00 – Oksidi i hidroksidi vanadijuma – 5

2825 40 00 00 – Oksidi i hidroksidi nikla – 1

2825 50 00 00 – Oksidi i hidroksidi bakra – 5

2825 60 00 00 – Oksidi germanijuma i cirkonijum dioksid – 5

2825 70 00 00 – Oksidi i hidroksidi molibdena – 5

2825 80 00 00 – Oksidi antimona – 5

2825 90 – Ostalo:

– – kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:

2825 90 11 00 – – – kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na – 1

suvu masu, u obliku čestica, od kojih:- ne više od 1%, po masi,

ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara, i- ne više

od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra

c 2825 90 19 00 – – – ostalo – 1

c 2825 90 20 00 – – oksidi i hidroksidi berilijuma – 1

c 2825 90 30 00 – – oksidi kalaja – 1

c 2825 90 40 00 – – oksidi i hidroksidi volframa – 1

c 2825 90 50 00 – – oksidi žive – 1

c 2825 90 60 00 – – oksidi kadmijuma – 1

c 2825 90 80 00 – – ostalo – 1

V.     SOLI I PEROKSISOLI, NEORGANSKIH KISELINA

I METALA

2826 Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale

kompleksne soli fluora:

– Fluoridi:

2826 11 00 00 – – amonijuma ili natrijuma – 1

2826 12 00 00 – – aluminijuma – 1

2826 19 00 00 – – ostali – 1

2826 20 00 00 – Fluorosilikati natrijuma ili kalijuma – 5

2826 30 00 00 – Natrijum heksafluoroaluminat (sintetički kriolit) – 1

2826 90 – Ostali:

c 2826 90 10 00 – – dikalijum heksafluorocirkonat – 5

c 2826 90 90 00 – – ostalo – 5

2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i

oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00 00 – Amonijum-hlorid – 5

2827 20 00 00 – Kalcijum-hlorid – 5

– Ostali hloridi:

2827 31 00 00 – – magnezijuma – 1

2827 32 00 00 – – aluminijuma – 1

2827 33 00 00 – – gvožđa – 5

2827 34 00 00 – – kobalta – 5

2827 35 00 00 – – nikla – 5

2827 36 00 00 – – cinka – 5

2827 39 – – ostali:

c 2827 39 10 00 – – – kalaja – 5

c 2827 39 80 00 – – – ostalo – 1

– Oksihloridi i hidroksihloridi:

2827 41 00 00 – – bakra – 5

2827 49 – – ostali:

c 2827 49 10 00 – – – olova – 5

c 2827 49 90 00 – – – ostali – 5

– Bromidi i oksibromidi:

2827 51 00 00 – – bromidi natrijuma ili kalijuma – 5

2827 59 00 00 – – ostali – 5

c 2827 60 00 00 – Jodidi i oksijodidi – 5

2828 Hipohloriti; komercijalni kalcijum-hipohlorit; hloriti;

hipobromiti:

2828 10 00 00 – Komercijalni kalcijum-hipohlorit i ostali kalcijum – 1

hipohloriti

2828 90 00 00 – Ostalo – 5

2829 Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:

– Hlorati:

2829 11 00 00 – – natrijuma – 1

2829 19 00 00 – – ostali – 5

2829 90 – Ostalo:

2829 90 10 00 – – perhlorati – 5

c 2829 90 40 00 – – bromati kalijuma ili natrijuma – 5

c 2829 90 80 00 – – ostalo – 5

2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2830 10 00 00 – Natrijum sulfidi – 1

2830 20 00 00 – Cink-sulfid – 5

2830 30 00 00 – Kadmijum-sulfid – 5

2830 90 – Ostalo:

c 2830 90 11 00 – – sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa – 5

c 2830 90 80 00 – – ostalo – 5

2831 Ditioniti i sulfoksilati:

2831 10 00 00 – Natrijuma – 1

2831 90 00 00 – Ostalo – 5

2832 Sulfiti; tiosulfati:

2832 10 00 00 – Natrijum sulfiti – 5

2832 20 00 00 – Ostali sulfiti – 5

2832 30 00 00 – Tiosulfati – 3

2833 Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):

– Natrijum sulfati:

2833 11 00 00 – – dinatrijum-sulfat – 1

2833 19 00 00 – – ostali – 5

– Ostali sulfati:

2833 21 00 00 – – magnezijuma – 5

2833 22 00 00 – – aluminijuma – 1

2833 23 00 00 – – hroma – 5

2833 24 00 00 – – nikla – 1

2833 25 00 00 – – bakra – 5

2833 26 00 00 – – cinka – 5

2833 27 00 00 – – barijuma – 1

2833 29 – – ostali:

c 2833 29 10 00 – – – kadmijuma – 5

c 2833 29 30 00 – – – kobalta; titana – 1

c 2833 29 50 00 – – – gvožđa – 1

c 2833 29 70 00 – – – žive; olova – 5

c 2833 29 90 00 – – – ostalo – 5

2833 30 00 00 – Stipse – 5

2833 40 00 00 – Peroksosulfati (persulfati) – 5

2834 Nitriti; nitrati:

2834 10 00 00 – Nitriti – 5

– Nitrati:

2834 21 00 00 – – kalijuma – 1

2834 29 – – ostali:

c 2834 29 20 00 – – – barijuma; berilijuma; kadmijuma; kobalta; nikla; olova – 5

c 2834 29 30 00 – – – bakra; žive – 5

c 2834 29 80 00 – – – ostali – 5

2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati;

polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:

2835 10 00 00 Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti) – 1

– Fosfati:

2835 22 00 00 – – mono- ili dinatrijuma – 5

2835 23 00 00 – – trinatrijuma – 5

2835 24 00 00 – – kalijuma – 5

2835 25 – – kalcijum-hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat):

c 2835 25 10 00 – – – sa sadržajem fluora manje od 0,005% po masi, računato na – 5

suv bezvodni proizvod

c 2835 25 90 00 – – – sa sadržajem fluora 0,005% i više, ali manje od 0,2% po – 5

masi, računato na suv bezvodni proizvod

2835 26 – – ostali fosfati kalcijuma:

c 2835 26 10 00 – – – sa sadržajem fluora manje od 0,005% po masi, računato na – 5

suv bezvodni proizvod

c 2835 26 90 00 – – – sa sadržajem fluora 0,005% ili više, po masi, računato na – 5

suv bezvodni proizvod

2835 29 – – ostali:

c 2835 29 10 00 – – – triamonijuma – 5

c 2835 29 90 00 – – – ostali – 5

– Polifosfati:

2835 31 00 00 – – natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat) – 5

2835 39 00 00 – – ostali – 5

2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni

amonijum-karbonat koji sadrži amonijum-karbamat:

2836 10 00 00 – Komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati – 5

2836 20 00 00 – Dinatrijum karbonat – 1

2836 30 00 00 – Natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat) – 1

2836 40 00 00 – Kalijum karbonati – 5

c 2836 50 00 00 – Kalcijum karbonat – 5

2836 60 00 00 – Barijum karbonat – 1

2836 70 00 00 – Olovo karbonati – 5

– Ostalo:

2836 91 00 00 – – litijum karbonati – 1

2836 92 00 00 – – stroncijum karbonat – 1

2836 99 – – ostalo:

– – – karbonati:

c 2836 99 11 00 – – – – magnezijuma; bakra – 1

c 2836 99 18 00 – – – – ostalo – 1

c 2836 99 90 00 – – – peroksokarbonati (perkarbonati) – 1

2837 Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:

– Cijanidi i oksicijanidi:

2837 11 00 00 – – natrijuma – 1

c 2837 19 00 00 – – ostali – 1

c 2837 20 00 00 – Kompleksni cijanidi – 5

c 2838 00 00 00 Fulminati, cijanati i tiocijanati – 5

2839 Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:

– Natrijuma:

2839 11 00 00 – – natrijum metasilikati – 5

2839 19 00 00 – – ostali – 5

2839 20 00 00 – Kalijuma – 1

c 2839 90 00 00 – Ostalo – 1

2840 Borati; peroksoborati (perborati):

– Dinatrijum-tetraborat (prečišćen boraks):

2840 11 00 00 – – bezvodni – 1

2840 19 – – ostali:

c 2840 19 10 00 – – – dinatrijum tetraborat pentahidrat – 1

c 2840 19 90 00 – – – ostali – 1

2840 20 – Ostali borati:

c 2840 20 10 00 – – borati natrijuma, bezvodni – 1

c 2840 20 90 00 – – ostali – 1

2840 30 00 00 – Peroksoborati (perborati) – 1

2841 Okso ili perokso soli kiselina metala:

2841 10 00 00 – Aluminati – 5

2841 20 00 00 – Hromati cinka ili olova – 1

2841 30 00 00 – Natrijum-dihromat – 1

c 2841 50 00 00 – Ostali hromati i dihromati; peroksohromati – 1

– Manganiti, manganati i permanganati:

2841 61 00 00 – – kalijumpermanganat – 5

2841 69 00 00 – – ostalo – 5

2841 70 00 00 – Molibdati – 1

2841 80 00 00 – Volframati – 5

2841 90 – Ostalo:

c 2841 90 10 00 – – antimonati – 5

c 2841 90 30 00 – – cinkati i vanadati – 5

c 2841 90 80 00 – – ostalo – 5

2842 Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina

(uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili

neodređene), osim azida:

c 2842 10 00 00 – Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući – 5

aluminosilikate, hemijski određeni ili neodređeni

2842 90 – Ostali:

c 2842 90 10 00 – – soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih ili telurovih – 5

kiselina

c 2842 90 90 00 – – ostalo – 5

RAZNO

2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organska

jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena;

amalgami plemenitih metala:

2843 10 – Plemeniti metali u koloidnom stanju:

c 2843 10 10 00 – – srebro – 5

c 2843 10 90 00 – – ostalo – 5

– Jedinjenja srebra:

2843 21 00 00 – – srebronitrat – 5

2843 29 00 00 – – ostala – 5

2843 30 00 00 – Jedinjenja zlata GR 5

2843 90 – Ostala jedinjenja; amalgami:

c 2843 90 10 00 – – amalgami – 5

c 2843 90 90 00 – – ostalo GR 5

2844 Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi

(uključujući fisione ili oplođujuće hemijske elemente i

izotope) i njihova jedinjenja; mešavine i ostaci koji sadrže te

proizvode:

2844 10 – Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije

(uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje

sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana:

– – uran, prirodni:

c 2844 10 10 00 – – – sirov; ostaci i otpaci (Euratom) – 1

c 2844 10 30 00 – – – obrađeni (Euratom) – 1

c 2844 10 50 00 – – fero-uran – 1

c 2844 10 90 00 – – ostalo (Euratom) – 1

2844 20 – Uran obogaćen u U 235 i njegova jedinjenja; plutonijum i

njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete),

keramički proizvodi i mešavine koje sadrže obogaćen uran u U

235, plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:

– – uran obogaćen u U 235 i njegova jedinjenja; legure, disperzije

(uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje

sadrže uran obogaćen u U 235 ili jedinjenja tih proizvoda:

c 2844 20 25 00 – – – fero-uran – 1

c 2844 20 35 00 – – – ostalo (Euratom) – 1

– – plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije

(uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje

sadrže plutonijum ili jedinjenja od tih proizvoda:

– – – mešavine urana i plutonijuma:

c 2844 20 51 00 – – – – fero-uran – 1

c 2844 20 59 00 – – – – ostalo (Euratom) – 1

c 2844 20 99 00 – – – ostalo – 1

2844 30 – Uran, osiromašen u U 235 i njegova jedinjenja; torijum i

njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete),

keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen

u U 235, torijum ili jedinjenja tih proizvoda:

– – uran, osiromašen u U 235; legure, disperzije (uključujući

kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran

osiromašen u U 235 ili jedinjenja od tih proizvoda:

c 2844 30 11 00 – – – kermeti – 1

c 2844 30 19 00 – – – ostalo – 1

– – torijum; legure, disperzije (uključujući kermete),

keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili

jedinjenja od tih proizvoda:

c 2844 30 51 00 – – – kermeti – 1

– – – ostalo:

c 2844 30 55 00 – – – – sirov, ostaci i otpaci (Euratom) – 1

– – – – obrađeni:

c 2844 30 61 00 – – – – – šipke, profili, limovi i trake (Euratom) – 1

c 2844 30 69 00 – – – – – ostalo (Euratom) – 1

– – jedinjenja urana osiromašenog u U 235 ili torijuma,

pomešani zajedno ili ne:

c 2844 30 91 00 – – – torijuma ili urana osiromašenog u U 235, pomešani – 1

zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma

c 2844 30 99 00 – – – ostalo – 1

2844 40 – Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar.

podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije

(uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje

sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci:

c 2844 40 10 00 – – uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije – 1

(uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i

jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda

– – ostalo:

c 2844 40 20 00 – – – veštački radioaktivni izotopi (Euratom) – 1

c 2844 40 30 00 – – – jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom) – 1

c 2844 40 80 00 – – – ostalo – 1

2844 50 00 00 – Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) – 1

nuklearnih reaktora (Euratom)

2845 Izotopi, osim izpotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili

organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili

neodređena:

2845 10 00 00 – Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom) – 1

2845 90 – Ostalo:

c 2845 90 10 00 – – deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, – 1

obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove

proizvode (Euratom)

c 2845 90 90 00 – – ostalo – 1

2846 Neorganska ili organska jedinjenja metala retkih zemlji,

itrijuma ili skandijuma ili od mešavina tih metala:

2846 10 00 00 – Jedinjenja cerijuma – 1

2846 90 00 00 – Ostala – 1

2847 00 00 00 Vodonik-peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut ureom – 1

2848 00 00 00 Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida – 5

gvožđa

2849 Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2849 10 00 00 – Kalcijuma – 1

2849 20 00 00 – Silicijuma – 1

2849 90 – Ostali:

c 2849 90 10 00 – – bora – 5

c 2849 90 30 00 – – volframa – 5

c 2849 90 50 00 – – aluminijuma; hroma; molibdena; vanadijuma; tantala; titana – 5

c 2849 90 90 00 – – ostalo – 5

2850 Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, hemijski određeni

ili neodređeni, osim jedinjenja koja su takođe karbidi iz tar.

broja 2849:

c 2850 00 20 00 – Hidridi; nitridi – 1

c 2850 00 50 00 – Azidi – 1

c 2850 00 70 00 – Silicidi – 1

c 2850 00 90 00 – Boridi – 1

2851 00 Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili

elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh

(sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima);

komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plementih

metala:

c 2851 00 10 00 – Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće – 5

c 2851 00 30 00 -Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim – 5

gasovima); komporimovani vazduh

c 2851 00 50 00 – Cijanogen hlorid – 5

c 2851 00 80 00 – Ostalo – 5 GLAVA 29

ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI

Napomene:

1. Ako naimenovanjima tarifnih brojeva nije drugačije određeno, tarifni brojevi ove Glave obuhvataju samo:

(a) izdvojena hemijski određena organska jedinjenja, sa nečistoćama ili bez nečistoća;

(b) mešavine dva ili više izomera istog organskog jedinjenja (sa nečistoćama ili bez nečistoća), osim mešavine izomera acikličnih ugljovodonika (izuzev stereo izomera), zasićenih ili nezasićenih (Glava 27);

(v) proizvode iz tarifnih brojeva 2936 do 2939 ili etre šećera, estre šećera i acetale šećera i njihove soli iz tarifnog broja 2940, ili proizvode iz tarifnog broja 2941, hemijski određene ili neodređene;

(g) proizvode navedene pod (a), (b) ili (v) ove Napomene rastvorene u vodi;

(d) proizvode navedene pod (a), (b) ili (v) ove Napomene rastvorene u ostalim rastvaračima, pod uslovom da rastvor predstavlja normalan i neophodan metod pripremanja ovih proizvoda, primenjen isključivo iz razloga sigurnosti ili transpsorta i da rastvarač ne čini proizvod pogodnim za posebnu već opštu upotrebu;

(đ) proizvodi navedeni pod (a), (b), (v), (g) ili (d) ove Napomene sa dodatim stabilizatorima (uključujući sredstva protiv stvrdnjavanja) neophodna za njihovo održavanje ili transport;

(e) proizvodi navedeni pod (a), (b), (v), (g), (d) ili (đ) ove Napomene, sa dodatim sredstvima protiv prašenja ili materija za bojenje ili mirisnih materija, radi njihovog lakšeg prepoznavanja ili iz bezbednosnih razloga, pod uslovom da ih ti dodaci ne čine pogodnim za posebnu već za opštu upotrebu;

(ž) sledeće proizvode razblažene do standardne jačine za proizvodnju azo-boja: diazonijum soli, kupleri koji se upotrebljavaju za te soli i amine, koji mogu diazotovati i njihove soli.

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) proizvode koji se svrstavaju u tarifni broj 1504 ili sirovi glicerin iz tarifnog broja 1520;

(b) etilalkohol (tarifni broj 2207 ili 2208);

(v) metan ili propan (tarifni broj 2711);

(g) jedinjenja ugljenika, navedena u Napomeni 2 uz Glavu 28;

(d) ureu (tarifni broj 3102 ili 3105);

(đ) materije za bojenje, biljnog ili životinjskog porekla (tarifni broj 3203), sintetičke organske materije za bojenje, sintetičke organske proizvode vrsta koje se upotrebljavaju kao fluorescentna sredstva ili kao luminofori (tarifni broj 3204) i boje ili ostale materije za bojenje u oblicima i pakovanjima za prodaju na malo (tarifni broj 3212);

(e) enzime (tarifni broj 3507);

(ž) metaldehid, heksametilentetramin ili slične materije, pripremljene u različitim oblicima (npr. tablete, štapići ili slični oblici) za upotrebu kao gorivo ili tečna ili gasovita goriva, u tečnom stanju, u rezervoarima vrsta koje se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete ili sličnih upaljača i zapremine do najviše 300 cm3 (tarifni broj 3606);

(z) proizvode pripremljene kao punjenja za aparate za gašenje požara ili pripremljene protivpožarne bombe ili granate iz tarifnog broja 3813; proizvode za brisanje mastila, pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tarifnog broja 3824; ili

(i) optičke elemente, na primer, od etilendiamintartarata (tarifni broj 9001).

3. Proizvodi koji mogu biti uključeni u dva ili više tarifnih brojeva ove Glave svrstaće se u poslednji po redu od tih tarifnih brojeva.

4. U tarifnim brojevima 2904 do 2906, 2908 do 2911 i 2913 do 2920 bilo koja odredba koja se odnosi na halogenovane, sulfonovane, nitrovane ili nitrozovane derivate, treba da uključuje i bilo koje kombinacije tih derivata, kao što su sulfohalogenovani, nitrohalogenovani, nitrosulfovani ili nitrosulfohalogenovani derivati.

Nitro i nitrozo grupe ne smatraju se „azotnim funkcijama“ za svrhe tarifnog broja 2929.

U smislu tarifnih brojeva 2911, 2912, 2914, 2918 i 2922 „kiseonička funkcija“ ograničena je samo na funkcije (karakterističnih organskih grupa koje sadrže kiseonik), pomenute u tarifnim brojevima 2905 do 2920.

5. (a) estri organskih jedinjenja sa kiselinskom funkcijom, koji se svrstavaju u Razdele I do VII sa organskim jedinjenjima iz tih Razdela, svrstavaju se sa onim jedinjenjem koje se svrstava u poslednji tarifni broj tog Razdela;

(b) estri etil-alkohola sa organskim jedinjenjima sa kiselinskom funkcijom iz Razdela I do VII, svrstavaju se u isti tarifni broj kao i odgovarajuća jedinjenja sa kiselinskom funkcijom;

(v) shodno Napomeni 1 uz Odeljak VI i Napomeni 2 uz Glavu 28:

(1) neorganske soli organskih jedinjenja, kao što su jedinjenja sa kiselinskom, fenolnom ili enolnom funkcijom ili organske baze iz Razdela I do X ili tarifnog broja 2942, svrstavaju se u tarifni broj odgovarajućeg organskog jedinjenja; i

(2) soli dobijene reakcijom između organskih jedinjenja iz Razdela I do X ili tarifnog broja 2942, svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj, prema bazi ili kiselini (uključujući jedinjenja sa fenolnom ili enolnom funkcijom) iz kojih su dobijene, koji je poslednji po redosledu u ovoj Glavi;

(g) alkoholati metala svrstavaju se u isti tarifni broj kao odgovarajući alkoholi, izuzev etanola (tarifni broj 2905);

(d) halogenidi karboksilnih kiselina svrstavaju se u isti tarifni broj sa odgovarajućim kiselinama.

6. Jedinjenja iz tarifnih brojeva 2930 i 2931 su organska jedinjenja, čiji molekuli pored atoma vodonika, kiseonika ili azota, sadrže i atome drugih nemetala ili metala (kao što su: sumpor, arsen, živa ili olovo), direktno vezane za atome ugljenika.

Tarifni broj 2930 (organska jedinjenja sumpora) i tarifni broj 2931 (ostala organsko-neorganska jedinjenja) ne obuhvataju sulfonovane ili halogenovane derivate (uključujući kombinovane derivate) koji, pored vodonika, kiseonika i azota imaju samo direktno vezane za ugljenik atome sumpora ili halogenih elemenata, koji im daju svojstva sulfonovanih ili halogenovanih derivata (ili kombinovanih derivata).

7. Tarifni brojevi 2932, 2933 i 2934 ne uključuju epokside sa tri atoma u prstenu, keton-perokside, ciklične polimere aldehida ili tioaldehida, anhidride polibaznih karboksilnih kiselina, ciklične estre polihidroksilnih alkohola ili fenola sa polibaznim kiselinama i imide polibaznih kiselina.

Ove odredbe se primenjuju samo kad hetero-atomi na položaju u prstenu nastaju iz postupka ciklizacije ili prethodno navedenih funkcija, odnosno postupaka.

8. U smislu tarifnog broja 2937:

(a) pojam “hormoni” uključuje i faktore za oslobađanje i podsticanje hormona, inhibitore hormona i antagoniste hormona (anti-hormone);

(b) izraz “koji se prvenstveno upotrebljavaju kao hormoni“ ne odnosi se samo na derivate hormona i sličnih struktura, koji se upotrebljavaju prvenstveno zbog njihovog hormonalnog efekta, nego takođe na one derivate i slične strukture, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao međuproizvodi (intermediar) u sintezi proizvoda iz ovog tarifnog broja.

Napomena za tarifni podbroj:

1. U bilo kom tarifnom broju ove Glave, derivati hemijskih jedinjenja (ili grupe hemijskih jedinjenja) svrstaće se u isti tarifni podbroj kao to jedinjenje (ili grupa jedinjenja), pod uslovom da nisu specifičnije obuhvaćeni u bilo kom drugom tarifnom podbroju i da nema podbroja sa naimenovanjem „ostalo“ u nizu odgovarajućih tarifnih podbrojeva.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

I. UGLjOVODONICI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-,

NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI

2901 Aciklični ugljovodonici:

c 2901 10 00 00 – Zasićeni – 1

– Nezasićeni:

2901 21 00 00 – – etilen – 3

2901 22 00 00 – – propen (propilen) – 5

2901 23 – – buten (butilen) i njegovi izomeri:

c 2901 23 10 00 – – – but-1-ene i but-2-ene – 3

c 2901 23 90 00 – – – ostalo – 3

2901 24 – – buta-1,3-dien i izopren:

c 2901 24 10 00 – – – buta-1,3-dien – 3

c 2901 24 90 00 – – – izopren – 3

c 2901 29 00 00 – – ostalo 1

2902 Ciklični ugljovodonici:

– Ciklani, cikleni i cikloterpeni:

2902 11 00 00 – – cikloheksan – 3

2902 19 – – ostalo:

2902 19 10 00 – – – cikloterpeni – 3

c 2902 19 80 00 – – – ostalo – 3

c 2902 20 00 00 – Benzol (benzen) – 1

c 2902 30 00 00 – Toluol (toluen) – 1

– Ksiloli (ksileni):

2902 41 00 00 – – o-ksilol – 1

2902 42 00 00 – – m-ksilol – 1

2902 43 00 00 – – p-ksilol – 1

c 2902 44 00 00 – – izomeri ksilola u mešavini – 1

2902 50 00 00 – Stirol (stiren) – 1

2902 60 00 00 – Etilbenzol – 3

2902 70 00 00 – Kumol (kumen) – 3

2902 90 – Ostalo:

2902 90 10 00 – – naftalin i antracen – 1

2902 90 30 00 – – bifenil i terfenili – 3

c 2902 90 90 00 – – ostalo – 3

2903 Halogeni derivati ugljovodonika:

– Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 11 00 00 – – monohlorometan (metil-hlorid) i monohloroetan (etil- – 3

hlorid)

2903 12 00 00 – – dihlorometan (metilen-hlorid) – 1

2903 13 00 00 – – hloroform (trihlorometan) – 5

2903 14 00 00 – – ugljentetrahlorid – 1

2903 15 00 00 – – 1, 2-dihloroetan (etilen dihlorid) – 1

2903 19 – – ostali:

2903 19 10 00 – – – 1,1,1-trihloroetan (metilhloroform) – 1

c 2903 19 80 00 – – – ostali – 1

– Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 21 00 00 – – vinilhlorid (hloroetilen) – 1 2903 22 00 00 – – trihloroetilen – 1

2903 23 00 00 – – tetrahloroetilen (perhloroetilen) – 1

2903 29 00 00 – – ostali – 1

2903 30 – Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih

ugljovodonika:

– – bromidi:

2903 30 33 00 – – – bromomoetan (metil bromid) – 3

2903 30 35 00 – – – dibromometan – 3

c 2903 30 36 00 – – – ostali – 3

c 2903 30 80 00 – – fluoridi i jodidi – 3

– Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva

ili više različitih halogenih elemenata:

2903 41 00 00 – – trihlorfluormetan – 1

2903 42 00 00 – – dihlorodifluorometan – 1

2903 43 00 00 – – trihlorotrifluoretani – 1

2903 44 – – dihlortetrafluoretani i hlorpentafluoretan:

c 2903 44 10 00 – – – dihlortetrafluoroetani – 1

c 2903 44 90 00 – – – hlorpentafluoroetan – 1

2903 45 – – ostali derivati perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:

c 2903 45 10 00 – – – hlortrifluorometan – 1

c 2903 45 15 00 – – – pentahlorofluoretan – 1

c 2903 45 20 00 – – – tetrahlordifluoroetani – 1

c 2903 45 25 00 – – – heptahlorfluoropropani – 1

c 2903 45 30 00 – – – heksahlorodifluorpropani – 1

c 2903 45 35 00 – – – pentahlortrifluoropropani – 1

c 2903 45 40 00 – – – tetrahlortetrafluoropropani – 1

c 2903 45 45 00 – – – trihlorpentafluoropropani – 1

c 2903 45 50 00 – – – dihlorheksafluoropropani – 1

c 2903 45 55 00 – – – hlorheptafluoropropani 1

c 2903 45 90 00 – – – ostalo – 1

2903 46 – – bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan i

dibromotetrafluoroetani:

c 2903 46 10 00 – – – bromohlordifluorometan – 1

c 2903 46 20 00 – – – bromotrifluorometan – 1

c 2903 46 90 00 – – – dibromotetrafluoroetani – 1

2903 47 00 00 – – ostali perhalogenovani derivati – 1

2903 49 – – ostali:

– – – halogenovani samo sa fluorom i hlorom:

c 2903 49 10 00 – – – – metana, etana ili propana – 1

c 2903 49 20 00 – – – – ostalo – 1

– – – halogenovani samo sa fluorom i bromom:

c 2903 49 30 00 – – – – metana, etana ili propana – 1

c 2903 49 40 00 – – – – ostalo – 1

c 2903 49 80 00 – – – ostalo – 1

– Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili

cikloterpenskih ugljovodonika:

2903 51 00 00 – – 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan – 1

2903 59 – – ostali:

c 2903 59 10 00 – – – 1,2-dibromo-4-(1,2 dibromoetil) cikloheksan – 5

c 2903 59 30 00 – – – tetrabromociklooktani – 5

c 2903 59 90 00 – – – ostalo – 5

– Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:

2903 61 00 00 – – hlorbenzol, o-dihlorbenzol i p-dihlorbenzol – 1

2903 62 00 00 – – heksahlorbenzol i DDT (1,1,1-trihloro-2,2-bis (p- – 1

hlorofenil) etan)

2903 69 – – ostalo:

c 2903 69 10 00 – – – 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzol – 5

c 2903 69 90 00 – – – ostalo – 5

2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika,

halogenovani ili nehalogenovani:

2904 10 00 00 – Derivati koji sadrže samo sulfo grupe, njihove soli i etil – 5

estri

c 2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe – 3

2904 90 – Ostali:

2904 90 20 00 – – sulfohalogenovani derivati – 1

c 2904 90 40 00 – – trihlornitrometan (hlorpikrin) – 5

c 2904 90 85 00 – – ostalo – 5

II. ALKOHOLI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-,

NITRO- ILI NITROZO-DERTIVATI

2905 Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

– Zasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 11 00 00 – – metanol (metilalkohol) – 5

2905 12 00 00 – – propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol – 1

(izopropilalkohol)

2905 13 00 00 – – butan-1-ol (n-butilalkohol) – 1

2905 14 – – ostali butanoli:

2905 14 10 00 – – – 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol) – 1

2905 14 90 00 – – – ostali – 1

2905 15 00 00 – – pentanol (amilalkohol) i njegovi izomeri – 1

2905 16 – – oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri:

2905 16 10 00 – – – 2-etilheksan-1-ol – 1

2905 16 20 00 – – – oktan-2-ol – 1

2905 16 80 00 – – – ostalo – 1

2905 17 00 00 – – dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) – 1

i oktadekan-1-ol (stearilalkohol)

c 2905 19 00 00 – – ostalo – 1

– Nezasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 22 – – aciklični terpenski alkoholi:

2905 22 10 00 – – – geraniol, citronelol, linalol, rodinol i nerol – 1

2905 22 90 00 – – – ostalo – 1

2905 29 – – ostali:

c 2905 29 10 00 – – – alil alkohol – 5

c 2905 29 90 00 – – – ostalo – 5

– Dioli:

2905 31 00 00 – – etilen glikol (etandiol) – 1

2905 32 00 00 – – propilen glikol (propan-1, 2-diol) – 1

2905 39 – – ostali:

2905 39 10 00 – – – 2-metilpentan-2, 4-diol (heksilen glikol) – 1

2905 39 20 00 – – – butan-1, 3-diol – 1

c 2905 39 30 00 – – – 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol – 1

2905 39 80 00 – – – ostalo – 1

– Ostali polihidroksilni alkoholi:

2905 41 00 00 – – 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1, 3-diol – 1

(trimetilolpropan)

2905 42 00 00 – – pentaeritritol – 1

2905 43 00 00 – – manitol – 1

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol):

– – – u vodenom rastvoru:

c 2905 44 11 00 – – – – sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na – 1

sadržaj D-glucitola

c 2905 44 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 2905 44 91 00 – – – – sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na – 1

sadržaj D-glucitola

c 2905 44 99 00 – – – – ostalo – 1

2905 45 00 00 – – glicerin – 1

2905 49 – – ostali:

2905 49 10 00 – – – trioli; tetraoli – 1

c 2905 49 80 00 – – – ostalo 1

– Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati acikličnih

alkohola:

c 2905 51 00 00 – – ethlorvinol (INN) – 3

2905 59 – – ostalo:

c 2905 59 10 00 – – – od monohidroksilnih alkohola – 3

– – – od polihidroksilinh alkohola:

c 2905 59 91 00 – – – – 2,2-bis(bromometil)propandiol – 1

c 2905 59 99 00 – – – – ostalo – 5

2906 Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

– Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:

2906 11 00 00 – – mentol – 1

2906 12 00 00 – – cikloheksanol, metilcikloheksanoli i 1

dimetilcikloheksanoli

2906 13 – – steroli i inozitoli:

c 2906 13 10 00 – – – steroli – 3

c 2906 13 90 00 – – – inozitoli – 3

2906 14 00 00 – – terpineoli – 1

c 2906 19 00 00 – – ostalo – 1

– Aromatični:

2906 21 00 00 – – benzilalkohol – 1

c 2906 29 00 00 – – ostalo – 1

III FENOLI, FENOL-ALKOHOLI I NjIHOVI HALOGENI,

SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2907 Fenoli; fenol-alkoholi:

– Monofenoli:

2907 11 00 00 – – fenol (hidroksibenzol) i njegove soli – 1

c 2907 12 00 00 – – krezoli i njihove soli – 1

2907 13 00 00 – – oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli – 1

c 2907 14 00 00 – – ksilenoli i njihove soli – 1

2907 15 – – naftoli i njihove soli:

c 2907 15 10 00 – – – 1-naftol – 1

c 2907 15 90 00 – – – ostalo – 1

c 2907 19 00 00 – – ostalo – 1

– Polifenoli; fenol-alkoholi:

2907 21 00 00 – – rezorcin i njegove soli – 1

2907 22 00 00 – – hidrohinon (hinol) i njegove soli 3

2907 23 00 00 – – 4,4′-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) i – 1

njegove soli

c 2907 29 00 00 – – ostalo – 1

2908 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili

fenol-alkohola:

2908 10 00 00 – Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove – 1

soli

2908 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo sulfo-grupe, njihove soli i estri – 1

c 2908 90 00 00 – Ostalo – 1

IV ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETARA,

PEROKSIDI KETONA, EPOKSIDI SA TROČLANIM

PRSTENOM, ACETALI I POLUACETALI I NjIHOVI

HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli,

peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona

(hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-,

nitro- ili nitrozo-derivati:

– Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

2909 11 00 00 – – dietil-etar – 3

2909 19 00 00 – – ostalo – 5

2909 20 00 00 – Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski etri i njihovi – 3

halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

2909 30 10 00 – – difenil-etar – 1

– – bromo derivati:

2909 30 31 00 – – – pentabromodifenil etar; 1, 2, 4, 5 – tetrabromo-3, 6-bis – 3

(penta-bromofenoksi) benzol

2909 30 35 00 – – – 1, 2-bis (2, 4, 6-tribromofenoksi) etan, za proizvodnju – 3

akrilonitril-butadienstirola (ABS)

2909 30 38 00 – – – ostalo – 5

2909 30 90 00 – – ostalo – 5

– Etar alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-

derivati:

2909 41 00 00 – – 2,2′-oksidietanol (dietilen-glikol, digol) – 1

2909 42 00 00 – – monometil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola – 3

2909 43 00 00 – – monobutil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola – 3

2909 44 00 00 – – ostali monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola – 1

2909 49 – – ostalo:

– – – aciklični:

2909 49 11 00 – – – – 2-(2-hloroetoksi)etanol – 1

2909 49 19 00 – – – – ostalo 1

2909 49 90 00 – – – ciklični – 1

2909 50 – Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-,

nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 50 10 00 – – gvajakol i gvajakol-sulfonati kalijuma – 3

2909 50 90 00 – – ostalo – 5

c 2909 60 00 00 – Peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona i – 1

njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa

tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

2910 10 00 00 – Oksiran (etilen-oksid) – 1

2910 20 00 00 – Metil-oksiran (propilen-oksid) – 1

2910 30 00 00 – 1-Hloro-2, 3-epoksipropan (epihlorohidrin) – 1

2910 90 00 00 – Ostalo – 5

2911 00 00 00 Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija – 1

i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

JEDINjENjA SA ALDEHIDNOM FUNKCIJOM

2912 Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični

polimeri aldehida; paraformaldehid:

– Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 11 00 00 – – metanal (formaldehid) – 5

2912 12 00 00 – – etanal (acetaldehid) – 1

2912 13 00 00 – – butanal (butiraldehid, normalni izomer) – 1

2912 19 00 00 – – ostali – 1

– Ciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 21 00 00 – – benzaldehid – 1

2912 29 00 00 – – ostali – 1

2912 30 00 00 – Aldehid-alkoholi – 1

– Aldehid-etri, aldehid-fenoli i aldehidi sa drugim

kiseoničnim funkcijama:

2912 41 00 00 – – vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) – 1

2912 42 00 00 – – etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) – 1

2912 49 00 00 – – ostalo – 1

2912 50 00 00 – Ciklični polimeri aldehida – 1

2912 60 00 00 – Paraformaldehid – 1

2913 00 00 00 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati proizvoda iz – 1

tar. broja 2912

VI. JEDINjENjA SA KETONSKOM I HINONSKOM

FUNKCIJOM

2914 Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i

njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

– Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 11 00 00 – – aceton – 1

2914 12 00 00 – – butanon (metil-etil-keton) – 1

2914 13 00 00 – – 4-metilpentan-2-on (metil-izobutil-keton) – 1

2914 19 – – ostali:

c 2914 19 10 00 – – – 5-metilheksan-2-on – 1

c 2914 19 90 00 – – – ostalo – 1

– Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez drugih

kiseoničnih funkcija:

2914 21 00 00 – – kamfor – 1

2914 22 00 00 – – cikloheksanon i metil cikloheksanoni – 1

2914 23 00 00 – – jononi i metil-jonini – 1

2914 29 00 00 – – ostali – 1

– Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 31 00 00 – – fenilaceton (fenil propan-2-on) – 1

2914 39 00 00 – – ostali – 1

2914 40 – Keton-alkoholi i keton-aldehidi:

2914 40 10 00 – – 4 – hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton-alkohol) – 1

2914 40 90 00 – – ostali – 1

2914 50 00 00 – Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama – 1

– Hinoni:

2914 61 00 00 – – antrahinon – 1

2914 69 – – ostali:

c 2914 69 10 00 – – – 1,4-naftahinon – 1

c 2914 69 90 00 – – – ostalo – 1

2914 70 00 00 – Halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati – 1

VII. KARBONSKE KISELINE I NjIHOVI ANHIDRIDI,

HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE I

NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-

DERIVATI

2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi

anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi

halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

– Mravlja kiselina, njene soli i estri:

2915 11 00 00 – – mravlja kiselina – 1

2915 12 00 00 – – soli mravlje kiseline – 3

2915 13 00 00 – – estri mravlje kiseline – 3

– Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 21 00 00 – – sirćetna kiselina – 10

2915 22 00 00 – – natrijum acetat – 5

2915 23 00 00 – – kobalt-acetat – 5

2915 24 00 00 – – anhidrid sirćetne kiseline – 1

2915 29 00 00 – – ostalo – 5

– Estri sirćetne kiseline:

2915 31 00 00 – – etil-acetat – 1

2915 32 00 00 – – vinil-acetat – 1

2915 33 00 00 – – n-butil-acetat – 1

2915 34 00 00 – – izobutil-acetat – 1

2915 35 00 00 – – 2-etoksietil-acetat – 1

2915 39 – – ostali:

c 2915 39 10 00 – – – propil-acetat i izopropil-acetat – 1

c 2915 39 30 00 – – – metil-acetat, pentil-acetat (amil-acetat), izopentil-acetat – 1

(izoamil-acetat) i glicerol-acetati

c 2915 39 50 00 – – – p-tolil acetat, fenil propil acetati, benzil acetat, – 1

rodinil acetat, santalil acetat i acetati feniletan-1,2-diola

c 2915 39 90 00 – – – ostalo – 1

c 2915 40 00 00 – Mono-, di- ili trihlorsirćetne kiseline, njihove soli i estri – 1

2915 50 00 00 – Propionska kiselina, njene soli i estri – 3

2915 60 – Buterne kiseline, valerijanske kiseline, njihove soli i estri:

– – buterne kiseline i njihove soli i estri:

c 2915 60 11 00 – – – 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirat – 3

c 2915 60 19 00 – – – ostalo – 3

c 2915 60 90 00 – – valerijanske kiseline i njihove soli i estri – 3

2915 70 – Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i

estri:

c 2915 70 15 00 – – palmitinska kiselina – 3

c 2915 70 20 00 – – soli i estri palmitinske kiseline – 3

c 2915 70 25 00 – – stearinska kiselina – 3

c 2915 70 30 00 – – soli stearinske kiseline – 3

c 2915 70 80 00 – – estri stearinske kiseline – 3

2915 90 – Ostalo:

2915 90 10 00 – – laurinska kiselina – 3

2915 90 20 00 – – hloroformati – 3

c 2915 90 80 00 – – ostalo – 1

2916 Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, ciklične

monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi,

peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

– Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, njihovi

anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi

derivati:

2916 11 00 00 – – akrilna kiselina i njene soli – 1

2916 12 – – estri akrilne kiseline:

c 2916 12 10 00 – – – metil akrilat – 1

c 2916 12 20 00 – – – etil akrilat – 1

c 2916 12 90 00 – – – ostalo – 1

2916 13 00 00 – – metakrilna kiselina i njene soli – 1

2916 14 – – estri metakrilne kiseline:

c 2916 14 10 00 – – – metil metakrilat – 1

c 2916 14 90 00 – – – ostalo – 1

2916 15 00 00 – – oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i – 1

estri

2916 19 – – ostalo:

2916 19 10 00 – – – undecenske kiseline i njihove soli i estri – 1

2916 19 30 00 – – – heksa-2, 4-dienska kiselina (sorbinska kiselina) – 1

c 2916 19 40 00 – – – krotonska kiselina – 5

c 2916 19 80 00 – – – ostalo – 5

2916 20 00 00 – Ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske monokarbonske – 1

kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,

perkiseline i njihovi derivati

– Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi,

halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2916 31 00 00 – – benzoeva kiselina, njene soli i estri – 1

2916 32 – – benzoil-peroksid i benzoil-hlorid:

2916 32 10 00 – – – benzoil-peroksid – 3

2916 32 90 00 – – – benzoil-hlorid – 3

2916 34 00 00 – – fenil-sirćetna kiselina i njene soli – 1

2916 35 00 00 – – estri fenil-sirćetne kiseline – 3

2916 39 00 00 – – ostalo – 1

2917 Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi,

peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili

nitrozo-derivati:

– Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi,

halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

c 2917 11 00 00 – – oksalna kiselina, njene soli i estri – 1

2917 12 – – adipinska kiselina, njene soli i estri:

2917 12 10 00 – – – adipinska kiselina i njene soli – 1

2917 12 90 00 – – – estri adipinske kiseline – 1

2917 13 – – azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i

estri:

c 2917 13 10 00 – – – sebacinska kiselina – 1

c 2917 13 90 00 – – – ostalo – 1

2917 14 00 00 – – anhidrid maleinske kiseline – 1

2917 19 – – ostalo:

2917 19 10 00 – – – malonska kiselina, njene soli i estri – 1

2917 19 90 00 – – – ostalo – 1

2917 20 00 00 – Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske – 5

kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,

perkiseline i njihovi derivati

– Aromatične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi,

halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2917 31 00 00 – – dibutil-ortoftalati – 1

2917 32 00 00 – – dioktil-ortoftalati – 1

2917 33 00 00 – – dinonil ili didecil-ortoftalati – 1

c 2917 34 00 00 – – ostali estri ortoftalne kiseline – 1

2917 35 00 00 – – anhidrid ftalne kiseline – 1

2917 36 00 00 – – tereftalna kiselina i njene soli – 1

2917 37 00 00 – – dimetil-tereftalat – 1

2917 39 – – ostalo:

– – – bromo-derivati:

c 2917 39 11 00 – – – – estri ili anhidridi tetrabromoftalne kiseline – 1

c 2917 39 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 2917 39 30 00 – – – – benzen-1,2,4-trikarbonska kiselina – 1

c 2917 39 40 00 – – – – izoftaloil dihlorid koji sadrži 0,8% ili manje, po masi, – 1

tereftaloil dihlorida

c 2917 39 50 00 – – – – naftalin-1,4,5,8-tetrakarbonska kiselina – 1

c 2917 39 60 00 – – – – anhidrid-tetrahloroftalne kiseline – 1

c 2917 39 70 00 – – – – natrijum 3,5-bis (metoksikarbonil) benzensulfonat – 1

c 2917 39 80 00 – – – – ostalo – 1

2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i

njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline;

njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

– Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge

kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,

perkiseline i njihovi derivati:

2918 11 00 00 – – mlečna kiselina, njene soli i estri – 1

2918 12 00 00 – – vinska kiselina – 1

2918 13 00 00 – – soli i estri vinske kiseline – 1

2918 14 00 00 – – limunska kiselina – 5

2918 15 00 00 – – soli i estri limunske kiseline – 1

c 2918 16 00 00 – – glukonska kiselina, njene soli i estri – 1

2918 19 – – ostalo:

2918 19 30 00 – – – holna kiselina, 3-a, 12-a-dihidroksi-5- b – holan -24-olna – 1

kiselina (dezoksiholna kiselina), njihove soli i estri

2918 19 40 00 – – – 2, 2-bis (hidroksimetil) propionska kiselina – 1

2918 19 80 00 – – – ostalo – 1

– Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge

kiseonične funkcija, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,

perkiseline i njihovi derivati:

2918 21 00 00 – – salicilna kiselina i njene soli – 1

c 2918 22 00 00 – – o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri – 1

2918 23 – – ostali estri salicilne kiseline i njihove soli:

2918 23 10 00 – – – metil-salicilat i fenil-salicilat (salol) – 1

2918 23 90 00 – – – ostalo – 1

2918 29 – – ostalo:

2918 29 10 00 – – – sulfosalicilne kiseline, hidroksinaftenske kiseline; – 1

njihove soli i estri

2918 29 30 00 – – – 4-hidroksibenzoeva kiselina, njene soli i estri – 1

c 2918 29 80 00 – – – ostalo – 1

c 2918 30 00 00 – Karbonske kiseline sa aldehidnom ili ketonskom funkcijom, – 1

ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi,

halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

2918 90 – Ostalo:

c 2918 90 10 00 – – 2,6-dimetoksibenzoeva kiselina – 1

c 2918 90 20 00 – – dicamba (ISO) – 1

c 2918 90 30 00 – – natrijum-fenoksiacetat – 1

c 2918 90 90 00 – – ostalo – 1

VIII. ESTRI NEORGANSKIH KISELINA

NEMETALA I NjIHOVE SOLI I NjIHOVIHALOGENI,

SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2919 00 Estri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući

laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo-

derivati:

c 2919 00 10 00 – Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil fosfati, – 1

triksilil fosfati i tris (2-hloretil) fosfati

c 2919 00 90 00 – Ostalo – 1

2920 Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara

vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-,

nitro- ili nitrozo-derivati:

2920 10 00 00 – Estri tiofosforne kiseline (fosforotioati) i njihove soli; – 1

njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2920 90 – Ostali:

c 2920 90 10 00 – – estri sumporne kiseline i estri ugljene kiseline i njihove – 1

soli, njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati

c 2920 90 20 00 – – dimetil-fosfonat (dimetil-fosfit) – 1

c 2920 90 30 00 – – trimetil-fosfit (trimetoksifosfin) – 1

c 2920 90 40 00 – – trietil-fosfit – 1

c 2920 90 50 00 – – dietil-fosfonat (dietil-vodonikfosfit) (dietil-fosfit) – 1

c 2920 90 85 00 – – ostali proizvodi – 1

IX. JEDINjENjA SA AZOTNOM FUNKCIJOM

2921 Jedinjenja sa amino-funkcijom:

– Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 11 – – metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli:

c 2921 11 10 00 – – – metilamin, di- ili trimetilamin – 1

c 2921 11 90 00 – – – soli – 1

2921 12 00 00 – – dietilamin i njegove soli – 1

2921 19 – – ostalo:

2921 19 10 00 – – – trietilamin i njegove soli – 1

2921 19 30 00 – – – izopropilamin i njegove soli – 1

2921 19 40 00 – – – 1, 1, 3, 3-tetrametilbutilamin – 1

2921 19 80 00 – – – ostalo – 1

– Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 21 00 00 – – etilendiamin i njegove soli – 1

2921 22 00 00 – – heksametilendiamin i njegove soli – 1

2921 29 00 00 – – ostalo – 1

2921 30 – Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili

poliamini, i njihovi derivati; njihove soli:

2921 30 10 00 – – cikloheksilamin i cikloheksildimetilamin i njihove soli – 1

2921 30 91 00 – – cikloheks-1, 3-ilendiamin (1, 3-diaminocikloheksan) – 1

2921 30 99 00 – – ostalo – 1

– Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

c 2921 41 00 00 – – anilin i njegove soli – 1

2921 42 – – derivati anilina i njihove soli:

2921 42 10 00 – – – halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati i njihove soli – 1

2921 42 90 00 – – – ostalo – 1

c 2921 43 00 00 – – toluidini i njihovi derivati; njihove soli – 1

2921 44 00 00 – – difenilamin i njegovi derivati; njihove soli – 1

2921 45 00 00 – – 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i – 1

njihovi derivati; njihove soli

c 2921 46 00 00 – – amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), – 1

etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),

levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i fentermin (INN);

njihove soli

2921 49 – – ostalo:

c 2921 49 10 00 – – – ksilidini i njihovi derivati; njihove soli – 1

c 2921 49 80 00 – – – ostalo – 1

– Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 51 – – o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluoli, i njihovi derivati;

njihove soli:

– – – o-, m-, p- fenilendiamin, diaminotoluoli i njihovi

halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati; njihove soli:

2921 51 11 00 – – – – m-fenilendiamin, čistoće po masi od 99% ili više, koji

sadrži:- 1% ili manje po masi vode, – 200 mg/kg ili manje o-

fenilendiamina i- 450 mg/kg ili manje p-fenilendiamina – 1

c 2921 51 19 00 – – – – ostalo – 1

c 2921 51 90 00 – – – ostalo – 1

2921 59 – – ostalo:

c 2921 59 10 00 – – – m- fenilenbis(metilamin) – 1

c 2921 59 20 00 – – – 2,2′-dihloro-4,4′-metilendianilin – 1

c 2921 59 30 00 – – – 4,4′-bi-o-toluidin – 1

c 2921 59 40 00 – – – 1,8-naftilendiamin – 1

c 2921 59 90 00 – – – ostalo – 1

2922 Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom:

– Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste

kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:

c 2922 11 00 00 – – monoetanolamin i njegove soli – 1

c 2922 12 00 00 – – dietanolamin i njegove soli – 1

2922 13 – – trietanolamin i njegove soli:

c 2922 13 10 00 – – – trietanolamin – 1

c 2922 13 90 00 – – – soli trietanolamina – 1

c 2922 14 00 00 – – dekstropropoksifen (INN) i njegove soli – 1

2922 19 – – ostalo:

c 2922 19 10 00 – – – N-etildietanolamin – 1

c 2922 19 20 00 – – – 2,2′-metiliminodietanol (N-metildietanolamin) – 1

c 2922 19 80 00 – – – ostalo – 1

– Aminonaftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže

više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri;

njihove soli:

2922 21 00 00 – – aminohidroksinaftalinsulfonske kiseline i njihove soli – 1

2922 22 00 00 – – anizidini, dianizidini, fenetidini, i njihove soli – 1

c 2922 29 00 00 – – ostalo – 3

– Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji

sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli:

c 2922 31 00 00 – – amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); – 1

njihove soli

c 2922 39 00 00 – – ostalo – 1

– Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste

kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:

2922 41 00 00 – – lizin i njegovi estri; njihove soli – 1

c 2922 42 00 00 – – glutaminska kiselina i njene soli – 3

2922 43 00 00 – – antranilna kiselina i njene soli – 1

c 2922 44 00 00 – – tilidin (INN) i njegove soli – 1

2922 49 – – ostalo:

2922 49 10 00 – – – glicin – 1

2922 49 20 00 – – – b-alanin – 1

c 2922 49 95 00 – – – ostalo – 1

c 2922 50 00 00 – Fenoli amino-alkohola, fenoli aminokiselina i ostala amino- – 1

jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom

2923 Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma;

lecitini i ostali fosfoaminolipidi, hemijski određeni ili

neodređeni:

c 2923 10 00 00 – Holin i njegove soli – 1

c 2923 20 00 00 – Lecitini i ostali fosfoaminolipidi – 3

2923 90 00 00 – Ostalo – 3

2924 Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene

kiseline sa amidnom funkcijom:

– Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi

derivati; njihove soli:

c 2924 11 00 00 – – meprobamat (INN) – 1

c 2924 19 00 00 – – ostalo – 1

– Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi

derivati; njihove soli:

2924 21 – – ureini i njihovi derivati; njihove soli:

c 2924 21 10 00 – – – izoproturon (ISO) – 1

c 2924 21 90 00 – – – ostalo – 1

c 2924 23 00 00 – – 2-acetamidobenzoeva kiselina (N-acetilantranilna kiselina) – 1

i njene soli

c 2924 24 00 00 – – etinamat (INN) – 1

2924 29 – – ostalo:

2924 29 10 00 – – – lidokain (INN) – 1

2924 29 30 00 – – – paracetamol (INN) – 1

c 2924 29 95 00 – – – ostalo – 1

2925 Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin

i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:

– Imidi i njihovi derivati; njihove soli:

c 2925 11 00 00 – – saharin i njegove soli – 1

c 2925 12 00 00 – – glutetimid (INN) – 3

2925 19 – – ostalo:

c 2925 19 10 00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromo -N-N’-etilendiftalimid – 3

c 2925 19 30 00 – – – N,N’-etilenbis(4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid) – 3

c 2925 19 95 00 – – – ostalo – 3

c 2925 20 00 00 – Imini i njihovi derivati; njihove soli – 3

2926 Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:

2926 10 00 00 – Akrilonitril – 1

2926 20 00 00 – 1-Cijanogvanidin (dicijandiamid) – 1

c 2926 30 00 00 – Fenproporeks (INN) i njegove soli; metadon (INN) intermediat – 1

(4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

2926 90 – Ostalo:

c 2926 90 20 00 – – izoftalonitril – 1

c 2926 90 95 00 – – ostalo – 1

c 2927 00 00 00 Diazo-, azo- ili azoksi-jedinjenja – 1

2928 00 Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina:

c 2928 00 10 00 – N,N-bis(2-metoksietil)hidroksilamin – 1

c 2928 00 90 00 – Ostalo – 1

2929 Jedinjenja sa ostalom azotnom funkcijom:

2929 10 – Izocijanati:

c 2929 10 10 00 – – metilfenilen-diizocijanati (toluen-diizocijanati) – 1

c 2929 10 90 00 – – ostalo – 1

2929 90 00 00 – Ostalo – 3

X. ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINjENjA,

HETEROCIKLIČNA JEDINjENjA,

NUKLEINSKE KISELINE I NjIHOVE SOLI, I

SULFONAMIDI

2930 Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 10 00 00 – Ditiokarbonati (ksantati) – 5

c 2930 20 00 00 – Tiokarbamati i ditiokarbamati – 1

c 2930 30 00 00 – Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi – 5

2930 40 – Metionin:

c 2930 40 10 00 – – metionin (INN) – 1

c 2930 40 90 00 – – ostalo – 1

2930 90 – Ostalo:

c 2930 90 13 00 – – cistein i cistin – 1

c 2930 90 16 00 – – derivati cisteina ili cistina – 1

2930 90 20 00 – – tiodiglikol (INN) (2,2′-tiodietanol) – 1

c 2930 90 30 00 – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio) buterna kiselina – 1

c 2930 90 40 00 – – 2,2′-tiodietilbisŠ3-(3,5-di-tert-butil-4- – 1

hidroksifenil)propionatÆ

c 2930 90 50 00 – – mešavina izomera koji sadrže 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m- – 1

fenilendiamin i 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamin

c 2930 90 70 00 – – ostalo – 1

2931 00 Ostala organsko-neorganska jedinjenja:

2931 00 10 00 – Dimetil metilfosfonat – 1

2931 00 20 00 – Metilfosfonoil difluorid (metilfosfono-difluorid) – 1

2931 00 30 00 – Metilfosfonoil dihlorid (metilfosfono-dihlorid) – 1

c 2931 00 95 00 – Ostalo – 1

2932 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili

heteroatomima kiseonika:

– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan furanov prsten

(hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) u strukturi:

2932 11 00 00 – – tetra-hidrofuran – 1

2932 12 00 00 – – 2-furaldehid (furfuraldelhid) – 1

2932 13 00 00 – – furfuril – alkohol i tetra – hidro – furfuril – alkohol – 1

2932 19 00 00 – – ostalo – 1

– Laktoni:

2932 21 00 00 – – kumarin, metil-kumarini i etil-kumarini – 1

2932 29 – – ostali laktoni:

2932 29 10 00 – – – fenolftalein – 1

c 2932 29 20 00 – – – 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)- – 1

3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-

naftalin karbonska kiselina

c 2932 29 30 00 – – – 3′-hloro-6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H), – 1

9′-ksanten]-3-on

c 2932 29 40 00 – – – 6′-(N-etil-p-toluidino)-2′-metilspiro[izobenzofuran- – 1

1(3H), 9′-ksanten]-3-on

c 2932 29 50 00 – – – metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil- – 1

1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-

il]naftalin-2-karboksilat

c 2932 29 80 00 – – – ostalo – 1

– Ostalo:

2932 91 00 00 – – izosafrol – 1

2932 92 00 00 – – 1-(1, 3-benzodioksol-5-il)propan-2-on – 1

2932 93 00 00 – – piperonal – 1

2932 94 00 00 – – safrol – 1

c 2932 95 00 00 – – tetrahidrokanabinoli (svi izomeri) – 1

2932 99 – – ostalo:

c 2932 99 50 00 – – – epoksidi sa četvoročlanim prstenom – 1

c 2932 99 70 00 – – – ostali ciklični acetali i interni-hemiacetali sa ili bez – 1

drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-

ili nitrozo- derivati

c 2932 99 85 00 – – – ostalo – 1

2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima)

azota:

– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u

strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 11 – – fenazon (antipirin) i njegovi derivati:

2933 11 10 00 – – – propifenazon (INN) – 1

2933 11 90 00 – – – ostalo – 1

2933 19 – – ostala:

2933 19 10 00 – – – fenilbutazon (INN) – 1

2933 19 90 00 – – – ostalo – 1

– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u

strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 21 00 00 – – hidantoin i njegovi derivati – 1

2933 29 – – ostalo:

c 2933 29 10 00 – – – nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat – 1

(INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)

c 2933 29 90 00 – – – ostalo – 1

2933 31 00 00 – – piridin i njegove soli – 1

2933 32 00 00 – – piperidin i njegove soli – 1

c 2933 33 00 00 – – alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), – 1

bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN),

dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN),

metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin

(INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP),

fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN),

propiram (INN) i trimeperidin (INN); njihove soli

2933 39 – – ostala:

c 2933 39 10 00 – – – iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); – 1

piridostigmin bromid (INN)

c 2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-tetrahloropiridin – 1

c 2933 39 25 00 – – – 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina – 1

c 2933 39 35 00 – – – 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat – 1

c 2933 39 40 00 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trihloro-2-piridiloksi)acetat – 1

c 2933 39 45 00 – – – 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin – 1

c 2933 39 50 00 – – – fluoroksipir (ISO) metil estar – 1

c 2933 39 55 00 – – – 4-metilpiridin – 1

c 2933 39 99 00 – – – ostalo – 1

– Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu

strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje

nekondenzovana:

c 2933 41 00 00 – – levorfanol (INN) i njegove soli – 1

2933 49 – – ostalo:

c 2933 49 10 00 – – – halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne – 1

kiseline

c 2933 49 30 00 – – – dekstrometorfan (INN) i njegove soli – 1

c 2933 49 90 00 – – – ostalo – 1

– Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi

(hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski

prsten u strukturi:

c 2933 52 00 00 – – malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli – 1

2933 53 – – alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN),

butalbital (INN), butobarbital (INN), ciklobarbital (INN),

metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital

(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i vinilbital

(INN); njihove soli:

c 2933 53 10 00 – – – fenobarbital (INN), barbital (INN), i njihove soli – 1

c 2933 53 90 00 – – – ostalo – 1

c 2933 54 00 00 – – ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove – 1

soli

c 2933 55 00 00 – – loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) i – 1

zipeprol (INN); njihove soli

2933 59 – – ostalo:

2933 59 10 00 – – – diazinon (ISO) – 1

c 2933 59 20 00 – – – 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktan(trietilendiamin) – 1

c 2933 59 95 00 – – – ostalo – 1

– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan prsten triazina u

strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 61 00 00 – – melamin – 1

2933 69 – – ostalo:

c 2933 69 10 00 – – – atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); heksahidro- – 1

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin)

c 2933 69 20 00 – – – metenamin (INN) (heksametilentetramin) – 1

c 2933 69 30 00 – – – 2,6-di-tert-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2- – 1

ilamino]fenol

c 2933 69 80 00 – – – ostalo – 1

– Laktami:

2933 71 00 00 – – 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam) – 1

c 2933 72 00 00 – – klobazam (INN) i metiprilon (INN) – 1

2933 79 00 00 – – ostali laktami – 1

– Ostalo:

2933 91 – – alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazepoksid (INN),

klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam

(INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam

(INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam

(INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),

medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN),

nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN),

pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN),

temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN);

njihove soli:

c 2933 91 10 00 – – – hlordiazepoksid (INN) – 1

c 2933 91 90 00 – – – ostalo – 1

2933 99 – – ostalo:

c 2933 99 10 00 – – – benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) – 1

c 2933 99 20 00 – – – indol,3-metilindol(skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H– – 1

dibenz[c,e]azepin (azapetin),fenindamin (INN) i njihove soli;

imipramin hidrohlorid (INNM)

c 2933 99 30 00 – – – monoazepini – 1

c 2933 99 40 00 – – – diazepini – 1

c 2933 99 50 00 – – – 2,4-di-tert-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il)fenol – 1

c 2933 99 90 00 – – – ostalo – 1

2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određeni ili

neodređeni; ostala heterociklična jedinjenja:

2934 10 00 00 – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u – 1

strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)

2934 20 – Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi

(hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

c 2934 20 20 00 – – di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol – 1

(merkaptobenzotiazol) i njegove soli

c 2934 20 80 00 – – ostalo – 1

2934 30 – Jedinjenja koja imaju fenotiazinov sistem prstena u strukturi

(hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

c 2934 30 10 00 – – tietilperazin (INN); tioridazin (INN) i njegove soli – 1

c 2934 30 90 00 – – ostalo – 1

– Ostalo:

c 2934 91 00 00 – – aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), – 1

kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN),

ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin

(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufentanil

(INN); njihove soli

2934 99 – – ostalo:

c 2934 99 10 00 – – – hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i – 1

maleati

c 2934 99 20 00 – – – furazolidon (INN) – 1

c 2934 99 30 00 – – – 7-aminocefalosporanska kiselina – 1

c 2934 99 40 00 – – – soli i estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi- – 1

2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-

2-karboksilna kiselina

c 2934 99 50 00 – – – 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridin bromid – 1

c 2934 99 90 00 – – – ostalo – 1

2935 00 Sulfonamidi:

c 2935 00 10 00 – 3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso- – 1

1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-

sulfonamid

c 2935 00 20 00 – Metosulam (ISO) – 1

c 2935 00 90 00 – Ostalo – 1

XI. PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI

2936 Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom

(uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se

prvenstveno upotrebljavaju kao vitamini, i međusobne mešavine

navedenih proizvoda, uključujući i one u bilo kom rastvaraču:

2936 10 00 00 – Provitamini, nepomešani – 1

– Vitamini i njihovi derivati, nepomešani:

2936 21 00 00 – – vitamini A i njihovi derivati – 1

2936 22 00 00 – – vitamin B1 i njegovi derivati – 1

2936 23 00 00 – – vitamin B2 i njegovi derivati – 1

2936 24 00 00 – – D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) – 1

i njeni derivati

2936 25 00 00 – – vitamin B6 i njegovi derivati – 1

2936 26 00 00 – – vitamin B12 i njegovi derivati – 1

2936 27 00 00 – – vitamin C i njegovi derivati – 1

2936 28 00 00 – – vitamin E i njegovi derivati – 1

2936 29 – – ostali vitamini i njihovi derivati:

2936 29 10 00 – – – vitamin B9 i njegovi derivati – 1

2936 29 30 00 – – – vitamin H i njegovi derivati – 1

c 2936 29 90 00 – – – ostalo – 1

2936 90 – Ostalo, uključujući prirodne koncentrate:

– – prirodni koncentrati vitamina:

2936 90 11 00 – – – prirodni koncentrati vitamina A+D – 1

2936 90 19 00 – – – ostali – 1

2936 90 90 00 – – međusobne mešavine, uključujući i one u nekom rastvaraču – 1

2937 Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni,

prirodni ili dobijeni sintezom; njihovi derivati i supstance

strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa

modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao

hormoni:

– Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i

glikoproteinski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno

analogne supstance:

c 2937 11 00 00 – – somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne 1

supstance

c 2937 12 00 00 – – insulin i njegove soli 1

c 2937 19 00 00 – – ostalo 1

– Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno

analogne supstance:

2937 21 00 00 – – kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i 1

prednizolon (dehidrohidrokortizon)

2937 22 00 00 – – halogeni derivati kortikosteroidnih hormona 1

c 2937 23 00 00 – – estrogeni i progestogeni 1

c 2937 29 00 00 – – ostalo 1

– Kateholaminski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno

analogne supstance:

c 2937 31 00 00 – – epinefrin 1

c 2937 39 00 00 – – ostalo 1

c 2937 40 00 00 – Derivati amino kiselina 1

c 2937 50 00 00 – Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati 1

i njima strukturno analogne supstance

c 2937 90 00 00 – Ostalo 1

XII  GLIKOZIDI I BILjNI ALKALOIDI,

PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOMI NjIHOVE

SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI

2938 Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri,

estri i ostali derivati:

2938 10 00 00 – Rutozid (rutin) i njegovi derivati – 1

2938 90 – Ostalo:

2938 90 10 00 – – digitalis glikozidi – 1

2938 90 30 00 – – glicirizinska kiselina i glicirizati – 3

– – ostalo:

2938 90 90 10 – – – strofantin – 3

2938 90 90 20 – – – ostali saponini – 3

2938 90 90 30 – – – proscilaridin – 3

2938 90 90 40 – – – aescin – 1

2938 90 90 90 – – – ostalo – 1

2939 Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove

soli, etri, estri i ostali derivati:

– Alkaloidi opijuma i njihovi derivati; njihove soli:

c 2939 11 00 00 – – koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, – 1

dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin,

hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin

(INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN),

tebakon (INN) i tebain; njihove soli

c 2939 19 00 00 – – ostalo – 1

– Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:

2939 21 00 00 – – kinin i njegove soli 1

2939 29 00 00 – – ostalo – 3

2939 30 00 00 – Kofein i njegove soli – 1

– Efedrini i njihove soli:

2939 41 00 00 – – efedrin i njegove soli – 1

2939 42 00 00 – – pseudoefedrin (INN) i njegove soli – 1

c 2939 43 00 00 – – katin (INN) i njegove soli – 1

2939 49 00 00 – – ostali – 1

– Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i njihovi

derivati; njihove soli:

c 2939 51 00 00 – – fenetilin (INN) i njegove soli – 1

c 2939 59 00 00 – – ostalo – 1

– Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati; njihove soli:

2939 61 00 00 – – ergometrin (INN) i njegove soli – 1

2939 62 00 00 – – ergotamin (INN) i njegove soli – 1

2939 63 00 00 – – lizerginska kiselina i njene soli – 1

2939 69 00 00 – – ostalo – 1

– Ostalo:

2939 91 – – kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),

metamfetamin racemat; soli, estri i ostali njihovi derivati:

– – – kokain i njegove soli:

c 2939 91 11 00 – – – – sirovi kokain GR 5

c 2939 91 19 00 – – – – ostalo GR 5

c 2939 91 90 00 – – – ostalo – 5

c 2939 99 00 00 – – ostalo 5

XIII.OSTALA ORGANSKA JEDINjENjA

c 2940 00 00 00 Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glikoze – 1

i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i

njihove soli, osim proizvoda iz tar. brojeva 2937, 2938 ili 2939.

2941 Antibiotici:

2941 10 – Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske

kiseline; njihove soli:

c 2941 10 10 00 – – amoksicilin (INN) i njegove soli – 0

c 2941 10 20 00 – – ampicilin (INN), metampicilin (INN), pivampicilin (INN), – 0

i njihove soli

c 2941 10 90 00 – – ostalo – 0

2941 20 – Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:

c 2941 20 30 00 – – dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati – 0

c 2941 20 80 00 – – ostalo – 0

c 2941 30 00 00 – Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli – 0

2941 40 00 00 – Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli – 0

2941 50 00 00 – Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli – 0

c 2941 90 00 00 – Ostalo – 0

2942 00 00 00 Ostala organska jedinjenja – 1

GLAVA 30

FARMACEUTSKI PROIZVODI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) hranu i piće (kao što su dijetetska, dijabetska hrana ili hrana za jačanje, dodaci za hranu, tonik pića i mineralne vode), osim hranljivih preparata za intravensko unošenje (Odeljak IV)

(b) gips, specijalno pečen ili fino mleven za upotrebu u zubarstvu (tar. broj 2520);

(v) vodene destilate ili vodene rastvore eteričnih ulja, podesne za medicinsku upotrebu (tar. broj 3301);

(g) preparate iz tar. brojeva 3303 do 3307, uključujući i preparate koji imaju terapeutska ili profilaktička svojstva;

(d) sapun i ostale proizvode iz tar. broja 3401, koji imaju dodate lekove;

(đ) preparate na bazi gipsa za upotrebu u zubarstvu (tar. broj 3407); ili

(e) albumin iz krvi, nepripremljen za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu (tar. broj 3502)

2. U smislu tar. broja 3002 pojam „modifikovani imunološki proizvodi“ odnosi se samo na monoklonska antitela (MABs), fragmente antitela, konjugate antitela i konjugate fragmenata antitela.

3. U smislu tar. brojeva 3003 i 3004 i Napomene 4 pod (g) uz ovu Glavu, podrazumevaju se:

(a) kao nepomešani proizvodi:

(1) nepomešani proizvodi rastvoreni u vodi;

(2) svi proizvodi koji se svrstavaju u Glave 28 ili 29; i

(3)prosti biljni ekstrakti, koji se svrstavaju u tar. broj 1302, samo standardizovani ili rastvoreni u bilo kom rastvaraču;

(b) kao pomešani proizvodi:

(1) koloidni rastvori i suspenzije (osim koloidnog sumpora);

(2) biljni ekstrakti dobijeni tretiranjem mešavina biljnih materijala; i

(3) soli i koncentrati dobijeni isparavanjem prirodnih mineralnih voda.

4. Tar. broj 3006 obuhvata samo sledeće proizvode, koje treba svrstati u ovaj tar. broj, a ne u ostale tar. brojeve ove Tarife:

(a) sterilni hirurški ketgut, sličan sterilni materijal za ušivanje i sterilni lepljivi materijali za tkivo, za zatvaranje hirurških rana;

(b) sterilnu laminariju i sterilne tampone od laminarije;

(v) sterilna apsorpciona sredstva za zaustavljanje krvarenja u hirurgiji i zubarstvu;

(g) kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja i dijagnostički reagensi za upotrebu na pacijentima, kao nepomešani proizvodi, pripremljena u odmerenim dozama ili proizvode koji sadrže dva ili više sastojaka, koji su međusobno pomešani za ove svrhe;

(d) reagense za određivanje krvnih grupa;

(đ) zubarske cemente i ostala punila za zubarstvo; cemente za rekonstrukciju kostiju;

(e) kutije i setove za prvu pomoć;

(ž) hemijska sredstva za kontracepciju na bazi hormona, na bazi drugih proizvoda iz tar. broja 2937 ili na bazi spermicida;

(z) gel preparati namenjeni za upotrebu u humanoj ili veterinarskoj medicini kao sredstvo za mazanje delova tela prilikom hirurških operacija ili fizičkih ispitivanja ili kao sredstvo za spajanje tela i medicinskih instrumenata; i

(i) farmaceutske otpatke, odnosno, farmaceutske proizvode koji nisu podesni za svrhe njihove izvorne namene, na primer, jer im je istekao rok upotrebe.

Dodatna napomena:

1. Tar. broj 3004 obuhvata biljne medicinske preparate bazirane na sledećim aktivnim materijama: vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, u pakovanjima za prodaju na malo. Ovi preparati se svrstavaju u tar. broj 3004, ukoliko je na etiketi, pakovanju ili u pratećem uputstvu sledeći tekst:

(a) određena bolest, tegoba ili njeni simptomi za koje proizvod treba koristiti;

(b) koncentracija aktivne materije ili materija koje sadrži;

(c) doziranje; i

(d) način primene

Ovaj tar. broj obuhvata homeopatske medicinske preparate, kada oni ispunjavaju napred navedene uslove pod (a), (v) i (g).

U pogledu preparata koji su bazirani na vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, nivo neke od ovih materija, po preporučenoj dnevnoj dozi koja je naznačena na etiketi, treba da bude značajno viši od preporučenog dnevnog uzimanja da bi se održavalo opšte zdravstveno stanje ili da bi se dobro osećali.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u

prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od

njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove

soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za

terapeutske

3001 10 – Žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne:

c 3001 10 10 00 – – u prahu – 3

c 3001 10 90 00 – – ostalo – 3

3001 20 – Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih

sekreta:

3001 20 10 00 – – ljudskog porekla – 1

c 3001 20 90 00 – – ostalo – 3

3001 90 – Ostalo:

3001 90 10 00 – – ljudskog porekla – 1

– – ostalo:

3001 90 91 00 – – – heparin i njegove soli – 1

3001 90 99 00 – – – ostalo – 5

3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u

terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum

i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi,

bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne;

vakcine, toksini, kultu

3002 10 – Antiserumi i ostale frakcije krvi i modifikovani

imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem

biotehnoloških procesa ili ne:

3002 10 10 00 – – antiserumi – 0

– – ostalo:

3002 10 91 00 – – – hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini – 0

– – – ostalo:

3002 10 95 00 – – – – ljudskog porekla – 0

3002 10 99 00 – – – – ostalo – 0

3002 20 00 00 – Vakcine za humanu medicinu – 0

3002 30 00 00 – Vakcine za veterinarsku medicinu – 0

3002 90 – Ostalo: 3002 90 10 00 – – ljudska krv – 1

3002 90 30 00 – – životinjska krv pripremljena za terapeutske, profilaktičke – 1

ili dijagnostičke svrhe

3002 90 50 00 – – kulture mikroorganizama – 1

c 3002 90 90 00 – – ostalo – 3

3003 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006)

koji se sastoje od dva ili više sastojaka koji su pomešani za

terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, ali koji nisu

pripremljeni u odmerene doze niti u obliku ili pakovanju za

prodaju na malo:

3003 10 00 00 – Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom – 1

penicilinske kiseline, ili streptomicine ili njihove derivate

c 3003 20 00 00 – Koji sadrže ostale antibiotike – 1

– Koji sadrže hormone ili ostale proizvode iz tar. broja 2937

ali ne sadrže antibiotike:

3003 31 00 00 – – koji sadrže insulin – 1

3003 39 00 00 – – ostali – 1

3003 40 00 00 – Koji sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže – 1

hormone ili ostale proizvode iz tar. broja 2937 ili antibiotike

3003 90 – Ostalo:

3003 90 10 00 – – koji sadrže jod ili jedinjenja joda – 1

c 3003 90 90 00 – – ostalo – 1

3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006),

koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za

terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u

odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože)

ili u oblike ili pakov

3004 10 – Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom

penicilinske kiseline, ili streptomicine ili njihove derivate:

c 3004 10 10 00 – – koji sadrže, kao aktivne materije, samo peniciline ili – 3

njeihove derivate sa strukturom penicilinske kiseline

c 3004 10 90 00 – – ostalo – 3

3004 20 – Koji sadrže ostale antibiotike:

c 3004 20 10 00 – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 20 90 00 – – ostalo – 1

– Koji sadrže hormone ili ostale proizvode iz tar. broja 2937,

ali ne sadrže antibiotike:

3004 31 – – koji sadrže insulin:

c 3004 31 10 00 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 31 90 00 – – – ostalo – 1

3004 32 – – koji sadrži kortikosteroidne hormone, njihove derivate i

njima strukturno analogne materije:

c 3004 32 10 00 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 32 90 00 – – – ostalo – 1

3004 39 – – ostali:

c 3004 39 10 00 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 39 90 00 – – – ostalo – 1

3004 40 – Koji sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže

hormone, ostale proizvode iz tar. broja 2937 ili antibiotike:

c 3004 40 10 00 – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 40 90 00 – – ostalo – 1

3004 50 – Ostali lekovi koji sadrže vitamine ili ostale proizvode iz

tar. broja 2936:

c 3004 50 10 00 – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3004 50 90 00 – – ostalo – 1

3004 90 – Ostalo:

– – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:

c 3004 90 11 00 – – – koji sadrže jod ili jedinjenja joda – 3

c 3004 90 19 00 – – – ostalo – 5

– – ostalo:

c 3004 90 91 00 – – – koji sadrže jod ili jedinjenja joda – 3

c 3004 90 99 00 – – – ostalo – 3

3005 Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (npr., pripremljeni zavoji,

flasteri, pripremljene obloge), impregnisani ili prevučeni

farmaceutskim materijama ili pripremljeni u oblike ili

pakovanja za prodaju na malo za medicinske, hirurške, zubarske

ili veterinarske

3005 10 00 00 – Lepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju lepljivi sloj – 5

3005 90 – Ostalo:

c 3005 90 10 00 – – vata i artikli od vate – 5

– – ostalo:

– – – od tekstilnog materijala:

c 3005 90 31 00 – – – – gaza i artikli od gaze – 5

– – – – ostalo:

c 3005 90 51 00 – – – – – od netkanih tkanina – 5

c 3005 90 55 00 – – – – – ostalo – 5

c 3005 90 99 00 – – – ostalo – 5

3006 Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu:

3006 10 – Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za

šivenje i sterilni lepljivi materijali za tkivo za zatvaranje

hirurških rana; sterilna laminarija i sterilni tamponi od

laminarije; sterilna apsorpciona sredstva za zaustavljanje

krvarenja u hirurgiji il

3006 10 10 00 – – sterilni hirurški ketgut – 1

3006 10 90 00 – – ostalo – 1

3006 20 00 00 – Reagensi za određivanje krvnih grupa – 1

3006 30 00 00 – Kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; – 1

dijagnostički reagensi namenjeni za upotrebu kod pacijenata

c 3006 40 00 00 – Zubarski cementi i ostala zubarska punila; cementi za – 1

rekonstrukciju kostiju

3006 50 00 00 – Kutije i setovi za prvu pomoć – 3

3006 60 – Hemijska sredstva za kontracepciju na bazi hormona, ostalih

proizvoda iz tar. broja 2937 ili spermicida:

– – na bazi hormona ili ostalih proizvoda iz tar. broja 2937:

c 3006 60 11 00 – – – pripemljena u oblike ili pakovanja za prodaju na malo – 3

c 3006 60 19 00 – – – ostalo – 3

c 3006 60 90 00 – – na bazi spermicida – 3

c 3006 70 00 00 – Gel preparati namenjeni za upotrebu u humanoj ili – 1

veterinarskoj medicini kao sredstva za mazanje delova tela

prilikom hirurških operacija ili za fizička ispitivanja ili

kao sredstvo za ostvarivanje veze između tela i medicinskih

instrumenata

c 3006 80 00 00 – Otpadni farmaceutski proizvodi 30

GLAVA 31

ĐUBRIVA

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) životinjsku krv iz tar. broja 0511;

(b) izdvojena hemijski određena jedinjenja (osim onih koja odgovaraju odredbama navedenim u Napomenama 2 (A), 3(A), 4(A) ili 5; ili

(v) kultivisane kristale kalijum hlorida (osim optičkih elemenata) pojedinačne mase ne manje od 2,5 g iz tar. broja 3824; optičke elemente od kalijum hlorida (tar. broj 9001).

2. Tar. broj 3102 obuhvata samo sledeće proizvode, pod uslovom da nisu pripremljeni u oblicima i pakovanjima navedenim u tar. broju 3105:

(A) proizvode koji odgovaraju nekom od niže navedenih opisa:

(i) natrijum-nitrat, čist ili nečist;

(ii) amonijum-nitrat, čist ili nečist;

(iii) dvogube soli amonijum sulfata i amonijum nitrata, čiste ili nečiste;

(iv) amonijum sulfat, čist ili nečist;

(v) dvogube soli (čiste ili nečiste) ili mešavine kalcijum -nitrata i amonijum-nitrata;

(vi) dvogube soli (čiste ili nečiste) ili mešavine kalcijum-nitrata i magnezijum-nitrata:

(vii) kalcijum-cijanamid, čist ili nečist ili tretiran uljem;

(viii) ureu, čistu ili nečistu;

(B) đubriva koja sadrže bilo koji od proizvoda navedenih pod (A), pomešana zajedno;

(V) đubriva koja sadrže amonijum hlorid ili bilo koji od proizvoda navedenih pod (A) ili (B) pomešanih sa kredom, gipsom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama;

(G) tečna đubriva koja sadrže robu iz prethodne odredbe pod (A) (ii) ili (viii) ili mešavinu tih proizvoda u vodenom ili amonijačnom rastvoru .

3 Tar. broj 3103 obuhvata samo sledeće proizvode, pod uslovom da nisu pripremljeni u oblicima ili pakovanjima navedenim u tar. broju 3105:

(A) proizvode koji odgovaraju nekom od sledećih opisa:

(i) bazna zgura;

(ii) prirodni fosfati iz tar. broja 2510, kalcinisani ili dalje termički obrađeni, osim odstranjivanja nečistoća;

(iii) superfosfati (prosti, dvogubi ili trogubi);

(iv) kalcijum-hidrogenortofosfat, koji sadrži 0,2% ili više fluora po masi, računato na suvi bezvodni proizvod;

(B) đubriva koja se sastoje od bilo kog proizvoda opisanog u odredbama pod (A), pomešanih međusobno, bez obzira na limitirani sadržaj fluora;

(V) đubriva koja se sastoje od bilo kojih proizvoda opisanih u odredbama pod (A) ili (B), ali bez obzira na kvantitativni sadržaj fluora, pomešana sa kredom, gipsom ili drugim neđubrivim neorganskim materijama.

4. Tar. broj 3104 obuhvata samo sledeće proizvode, pod uslovom da nisu u oblicima ili pakovanjima predviđenim u tar. broju 3105:

(A) proizvode koji odgovaraju nekom od sledećih opisa:

(i) sirove prirodne soli kalijuma (na primer, karnalit, kainit i silvinit);

(ii) kalijum hlorid, čist ili nečist, osim onog predviđenog u Napomeni 1 pod (c);

(iii) kalijum sulfat, čist ili nečist;

(iv) maganezijum-kalijum sulfat, čist ili nečist;

(B) đubriva koja se sastoje od mešavina proizvoda navedenih u odredbi pod (A).

5. Amonijum – dihidrogenoortofosfat (monoamonijum fosfat) i diamonijum – hidrogenoortofosfat (diamonijum fosfat), čisti ili ne, i njihove međusobne mešavine, svrstavaju se u tar. broj 3105.

6. U smislu tar. broja 3105 pod pojmom „ostala đubriva“ podrazumevaju se samo proizvodi koji se upotrebljavaju kao đubriva i kao bitni sastojak sadrže najmanje jedan od đubrivih elemenata – azot, fosfor ili kalijum.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3101 00 00 00 Đubriva životinjskog ili biljnog porekla, nepomešana ili – 1

međusobno pomešana ili hemijski obrađena; đubriva dobijena

mešanjem ili hemijskom obradom proizvoda životinjskog ili

biljnog porekla

3102 Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

3102 10 – Urea, uključujući i ureu u vodenom rastvoru:

3102 10 10 00 – – urea sa sadržajem više od 45% po masi azota, računato na – 10

suvi proizvod

3102 10 90 00 – – ostalo – 5

– Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata

i amonijum nitrata:

3102 21 00 00 – – amonijum sulfat – 1

3102 29 00 00 – – ostalo – 5

3102 30 – Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

c 3102 30 10 00 – – u vodenom rastvoru – 5

– – ostalo:

c 3102 30 90 10 – – – porozni amonijum nitrat za eksplozive – 5

c 3102 30 90 90 – – – ostalo – 5

3102 40 – Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili

drugim neorganskim neđubrivim materijama:

c 3102 40 10 00 – – sa sadržajem azota do 28% po masi – 10

c 3102 40 90 00 – – sa sadržajem azota preko 28% po masi – 10

3102 50 – Natrijum nitrat:

c 3102 50 10 00 – – prirodni natrijum nitrat – 3

c 3102 50 90 00 – – ostalo – 3

3102 60 00 00 – Dvogube soli i mešavine kalcijum nitrata i amonijum nitrata – 1

3102 70 00 00 – Kalcijum cijanamid – 3

3102 80 00 00 – Mešavine uree i amonijum nitrata u vodenom ili amonijačnom – 3

rastvoru

3102 90 00 00 – Ostala, uključujući mešavine nepredviđene u prethodnim tar. – 5

podbrojevima

3103 Fosforna đubriva, mineralna ili hemijska:

3103 10 – Superfosfati:

c 3103 10 10 00 – – sa sadržajem više od 35% po masi difosfor pentaoksida – 3

c 3103 10 90 00 – – ostalo – 3

3103 20 00 00 – Bazna zgura – 1

c 3103 90 00 00 – Ostalo – 1

3104 Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:

3104 10 00 00 – Karnalit, silvit i ostale sirove prirodne soli kalijuma – 1

3104 20 – Kalijum hlorid:

c 3104 20 10 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, do 40% – 1

računato na suv anhidrovan proizvod

c 3104 20 50 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi, preko – 1

40%, do 62%, računato na suv anhidrovan proizvod c 3104 20 90 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi preko – 1

62% računato na suv anhidrovan proizvod

3104 30 00 00 – Kalijum sulfat – 1

3104 90 00 00 – Ostala – 1

3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri

đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva;

proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili

u pakovanjima do 10 kg bruto mase:

3105 10 00 00 – Proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnih oblika – 1

ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase

3105 20 – Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva

elementa azot, fosfor i kalijum:

c 3105 20 10 00 – – sa sadržajem azota preko 10%, po masi računato na suv – 7

anhidrovan proizvod

c 3105 20 90 00 – – ostalo – 7

3105 30 00 00 – Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat) – 1

3105 40 00 00 – Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i – 1

njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom

(diamonijum fosfat)

– Ostala mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva

đubriva elementa azot i fosfor:

c 3105 51 00 00 – – koja sadrže nitrate i fosfate – 1

3105 59 00 00 – – ostala – 1

3105 60 – Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva

elementa fosfor i kalijum:

3105 60 10 00 – – kalijumovi superfosfati – 1

3105 60 90 00 – – ostala – 1

3105 90 – Ostalo:

c 3105 90 10 00 – – prirodni kalijum-natrijum nitrat, koji se sastoji od – 1

prirodne mešavine natrijum nitrata i kalijum nitrata (udeo

kalijum nitrata može da bude do 44%), sa ukupanim sadržajem

azota do 16,3%, po masi računato na suv anhidrovan proizvod

– – ostalo:

c 3105 90 91 00 – – – sa sadržajem azota preko 10% po masi, računato na suv – 1

anhidrovan proizvod

c 3105 90 99 00 – – – ostalo – 1

GLAVA 32

EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I OSTALE ZAPTIVNE MASE; MASTILA

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) hemijski određene izdvojene elemente ili jedinjenja (osim onih iz tar. brojeva 3203 ili 3204, neorganskih proizvoda koji se upotrebljavaju kao luminofori (tar. broj 3206), staklo dobijeno topljenjem kvarca ili topljenjem drugih silkikata u oblicima predviđenim u tar. broju 3207, kao i boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo iz tar. broja 3212);

(b) tanate i ostale derivate tanina, proizvode iz tar. brojeva 2936 do 2939, 2941 ili 3501 do 3504; ili

(v) asfaltne ili ostale bitumenozne mase za zaptivanje (tar. broj 2715).

2. Tar. broj 3204 uključuje mešavine stabilizovanih diazonijum soli i jedinjenja (kuplera) za proizvodnju azo-boja.

3. Tar. brojevi 3203 do 3206 obuhvataju, takođe, preparate na bazi materija za bojenje (uključujući u slučaju tar. broja 3206 pigmentne materije za bojenje iz tar. broja 2530 ili Glave 28, metalne ljuspice i metalni prah), koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kog materijala ili kao dodaci u proizvodnji preparata za bojenje. Međutim, tim tar. brojevima nisu obuhvaćeni pigmenti dispergovani u nevodenim medijumima, u obliku tečnosti ili paste, koji se uobičajeno koriste u proizvodnji boja, uključujući i lak boje (tar. broj 3212) ili za druge preparate iz tar. brojeva 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215.

4. Tar. broj 3208 uključuje rastvore (osim kolodijuma) koji sadrže bilo koji od proizvoda navedenih u tar. brojevima 3901 do 3913 u isparljivim organskim rastvaračima, kad masa rastvarača prelazi 50% mase rastvora.

5. Pojam „materija za bojenje“ u ovoj Glavi ne obuhvata proizvode koji se upotrebljavaju kao punioci u uljanim bojama, bez obzira na to da li su, takođe, podobni ili ne kao pigmenti u vodenim bojama.

6. Pojam „folije za štampanje“ iz tar. broja 3212 odnosi se samo na tanke listove koji se koriste za štampanje, na primer, korica za knjige ili traka za šešire, a sastoje se od:

(a) metalnog praha (uključujući i prah plemenitih metala) ili pigmenta aglomerisanih lepkom, želatinom ili drugim vezivnim sredstvom; ili

(b) metala (uključujući plemenite metale) ili pigmenta nanesenog na list od bilo kog materijala koji služi kao podloga.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3201 Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli,

etri, estri i ostali derivati:

3201 10 00 00 – Kvebračo ekstrakt – 1

3201 20 00 00 – Ekstrakt mimoze – 1

3201 90 – Ostalo:

c 3201 90 20 00 – – ekstrakt ruja, ekstrakt žira, ekstrakt hrasta ili ekstrakt – 1

kestena

c 3201 90 90 00 – – ostalo – 5

3202 Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije

za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li

sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za

predštavu:

3202 10 00 00 – Sintetičke organske materije za štavljenje – 1

3202 90 00 00 – Ostalo – 5

3203 00 Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla

(uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko

crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi

materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u

Napomeni 3. uz ovu Glavu

c 3203 00 10 00 – Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih 1

materija

c 3203 00 90 00 – Materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi 1

tih materija

3204 Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili

neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za

bojenje navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu; sintetički

organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za

fluorescenciju ili kao luminofori hemijski određeni ili

neodređeni:

– Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih

materija navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu:

c 3204 11 00 00 – – disperzne boje i preparati na bazi tih boja – 1

3204 12 00 00 – – kisele boje, metalizovane ili nemetalizovane i preparati na – 1

bazi tih boja; nagrizne boje i preparati na bazi tih boja

3204 13 00 00 – – bazne boje i preparati na bazi tih boja – 1

c 3204 14 00 00 – – direktne boje i preparati na bazi tih boja – 1

c 3204 15 00 00 – – redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju – 1

upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja

3204 16 00 00 – – reaktivne boje i preparati na bazi tih boja – 1

c 3204 17 00 00 – – pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata – 1

3204 19 00 00 – – ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili – 1

više tar. podbrojeva od 3204 11 do 3204 19

3204 20 00 00 – Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao – 1

sredstva za fluorescenciju

3204 90 00 00 – Ostalo – 1

3205 00 00 00 Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi – 5

lak boja

3206 Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz

ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205;

neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori,

hemijski određeni ili neodređeni:

– Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:

3206 11 00 00 – – koji sadrže 80% ili više po masi titan dioksida računato na – 1

suvu materiju

3206 19 00 00 – – ostali – 5

c 3206 20 00 00 – Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma – 5

c 3206 30 00 00 – Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma – 5

– Ostale materije za bojenje i ostali preparati:

c 3206 41 00 00 – – ultramarin i preparati na bazi ultramarina – 3

c 3206 42 00 00 – – litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida – 3

3206 43 00 00 – – pigmenti i preparati na bazi heksacijanoferata – 3

(ferocijanida i fericijanida)

3206 49 – – ostalo:

c 3206 49 10 00 – – – magnetit – 3

c 3206 49 90 00 – – – ostalo – 3

3206 50 00 00 – Neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori – 1

3207 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i

pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, „engobe“, tečii

„lusters“ i slični proizvodi koji se upotrebljavaju u industriji

keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo u obliku

praha, granula ili ljuspica:

c 3207 10 00 00 – Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, – 1

pripremeljene boje i slični preparati

3207 20 – Staklasti emajli i glazure, „engobe“ i slični preparati:

c 3207 20 10 00 – – „engobe“ – 1

c 3207 20 90 00 – – ostalo – 1

3207 30 00 00 – Tečni „lusters“ i slični preparati – 1

3207 40 – Frita od stakla i ostalo staklo u obliku praha, granula ili

ljuspica:

c 3207 40 10 00 – – staklo vrste poznate kao „emajl“ staklo – 1

c 3207 40 20 00 – – staklo u obliku ljuspica, dužine od 0,1 mm do 3,5 mm i – 1

debljine do 2 mikrona do 5 mikrona

c 3207 40 30 00 – – staklo u obliku praha ili granula, koji sadrži po masi, 99% – 1

ili više silicijuma

c 3207 40 80 00 – – ostalo – 1

3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih

polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera,

dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori

definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 10 – Na bazi poliestera:

c 3208 10 10 00 – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu – 3

c 3208 10 90 00 – – ostalo – 3

3208 20 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera:

c 3208 20 10 00 – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu – 8

c 3208 20 90 00 – – ostalo – 8

3208 90 – Ostalo:

– – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

c 3208 90 11 00 – – – poliuretan od 2,2′-(tert–butilimino)dietanol i 4,4′- – 8

metilendicikloheksil diizocijanat, u obliku rastvora u N,N-

dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

c 3208 90 13 00 – – – kopolimer od p-krezola i divinilbenzola u obliku – 8

rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48%

ili više polimera

– – – ostalo:

c 3208 90 19 10 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU): 2,2 – – 1

(tetrabutilamino) dietanol i 4,4 metilendicikloheksil diizojanta

rastvoren u N,N-dimetilacetamidu sa težinskim sadržajem čvrstih

materija od 20% i više (max 36%)

c 3208 90 19 20 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliesteramida (PEI): 1

Copolymer p-cresol-a i didinyenzie-a, a u obliku rastvora u N,N-

dimetil-acetamidu, sa težinskim sadržajem čvrstih materija

od 20% i više (max 40%)

c 3208 90 19 30 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI): 1

Anhidrid trimetilne kiseline dizocijanata u obliku rastvora u N-

metilpiralidonu sa sadržajem čvrstih materija 25% i više (max 40%)

c 3208 90 19 90 – – – – ostalo 8

– – ostalo:

c 3208 90 91 00 – – – na bazi sintetičkih polimera – 8

c 3208 90 99 00 – – – na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera – 8

3209 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih

polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera,

dispergovani ili rastvoreni u vodi:

3209 10 00 00 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera – 10

3209 90 00 00 – Ostalo – 10

3210 00 Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene

pigmente za kožarstvo); pigmenti pripremljeni u vodi koji se

koriste za doradu kože:

c 3210 00 10 00 – Uljane boje i premazi (uključujući emajle i lakove) – 5

c 3210 00 90 00 – Ostalo – 5

3211 00 00 00 Pripremljeni sikativi – 1

3212 Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u

nevodenom medijumu, u tečnom stanju ili pasti, koji se

upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije

za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u

oblicima ili pakovanj

3212 10 – Folije za štampu:

c 3212 10 10 00 – – na bazi prostih metala – 1

c 3212 10 90 00 – – ostalo – 1

3212 90 – Ostalo:

– – pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani

u nevodenom medijumu, u tečnom stanju ili pasti, koji se

upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle):

c 3212 90 31 00 – – – na bazi aluminijuma u prahu – 5

c 3212 90 38 00 – – – ostalo – 5

c 3212 90 90 00 – – boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili – 5

pakovanjima za prodaju na malo

3213 Boje za umetničko slikarstvo, nastavu ili firmopisce, boje za

nijansiranje, boje i slično za razonodu i zabavu, u tabletama,

tubama, teglicama, bočicama, čančićima ili sličnim oblicima

ili pakovanjima:

3213 10 00 00 – Boje u setovima – 3

3213 90 00 00 – Ostalo – 3

3214 Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni malteri, mase za

zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske

radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada,

unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično:

3214 10 – Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni malteri, mase za

zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske

radove:

c 3214 10 10 00 – – staklorezački kit, kalemarski kit, smolni malteri. mase za – 5

zaptivanjei ostali kitovi

c 3214 10 90 00 – – punila za molersko-farbarske radove – 5

3214 90 00 00 – Ostalo – 5

3215 Štamparske boje, tuševi ili mastila za pisanje ili crtanje i

ostala mastila, uključujući i nekoncentrovane ili u čvrstom

stanju:

– Štamparske boje:

3215 11 00 00 – – crna – 3

3215 19 00 00 – – ostale – 1

3215 90 – Ostalo:

3215 90 10 00 – – tuševi ili mastila za pisanje i crtanje – 3

3215 90 80 00 – – ostalo – 3 GLAVA 33

ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) prirodne uljane smole i biljne ekstrakte iz tarifnih brojeva 1301 ili 1302;

(b) sapun i ostale proizvode iz tarifnog broja 3401; i

(v) smolni, drvni i sulfatni terpentin i ostale proizvode iz tarifnog broja 3805.

2. Pod pojmom „mirisne materije“ iz tarifnog broja 3302, podrazumevaju se samo materije iz tarifnog broja 3301, mirisni sastojci izolovani iz ovih materija ili sintetičke arome.

3. Tarifni brojevi 3303 do 3307 obuhvataju, pred ostalog, proizvode nepomešane ili pomešane (osim vodenih destilata i vodenih rastvora eteričnih ulja), pogodnih za upotrebu kao roba iz tih tarifnih brojeva i za te svrhe pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo.

4. Pod pojmom „parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati“ iz tarifnog broja 3307, podrazumevaju se, pored ostalog i sledeći proizvodi: kesice sa mirišljavim prahom; mirisni preparati koji dejstvuju sagorevanjem; parfimisane hartije i hartije impregnisane ili premazane kozmetikom; rastvori za kontaktna sočiva ili veštačke oči; vata, filc i netkane tkanine, impregnisane, premazane ili prevučene mirisom ili kozmetičkim proizvodima; toaletni preparati za životinje.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv.

„concretes“ i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole;

koncentrati eteričnih ulja u mastima, neetarskim uljima,

voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije

eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni

terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja;

vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:

– Eterična ulja od citrus-voća (agruma):

3301 11 – – od bergamota:

c 3301 11 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 11 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 12 – – od pomorandže:

c 3301 12 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 12 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 13 – – od limuna:

c 3301 13 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 13 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 14 – – od limete:

c 3301 14 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 14 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 19 – – ostalo:

c 3301 19 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 19 90 00 – – – bez terpena – 1

– Eterična ulja, ostala, osim od citrus-voća (agruma):

3301 21 – – od geranijuma:

c 3301 21 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 21 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 22 – – od jasmina:

c 3301 22 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 22 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 23 – – od lavande ili lavandina: c 3301 23 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 23 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 24 – – od nane (Mentha piperita):

c 3301 24 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 24 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 25 – – od ostalih nana:

c 3301 25 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 25 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 26 – – od vetivera:

c 3301 26 10 00 – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 26 90 00 – – – bez terpena – 1

3301 29 – – ostalo:

– – – od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:

c 3301 29 11 00 – – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 29 31 00 – – – – bez terpena – 1

– – – ostalo:

c 3301 29 61 00 – – – – koja sadrže terpen – 1

c 3301 29 91 00 – – – – bez terpena – 1

3301 30 00 00 – Rezinoidi – 1

3301 90 – Ostalo:

c 3301 90 10 00 – – sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom – 1

eteričnih ulja

– – ekstrahovane uljane smole:

c 3301 90 21 00 – – – od slatkog korena hmelja – 1

c 3301 90 30 00 – – – ostalo – 1

c 3301 90 90 00 – – ostalo – 1

3302 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući

alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se

upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na

bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji

pića:

3302 10 – Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:

– – za upotrebu u industriji pića:

– – – preparati koji sadrže sva aromatična sredstva,

karakteristična za pića:

c 3302 10 10 00 – – – – stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5% – 1

– – – – ostalo:

c 3302 10 21 00 – – – – – koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, – 1

glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5%

mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

c 3302 10 29 00 – – – – – ostalo – 1

c 3302 10 40 00 – – – ostalo – 1

c 3302 10 90 00 – – za upotrebu u prehrambenoj industriji – 1

3302 90 – Ostalo:

c 3302 90 10 00 – – alokoholni rastvori – 1

c 3302 90 90 00 – – ostalo – 1

3303 Parfemi i toaletne vode:

c 3303 00 10 00 – Parfemi – 15

c 3303 00 90 00 – Toaletne vode – 15

3304 Proizvodi za ulepšavanje i šminkanje i proizvodi za negovanje

kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca

ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za

manikir ili pedikir:

c 3304 10 00 00 – Proizvodi za šminkanje usana – 15

c 3304 20 00 00 – Proizvodi za šminkanje očiju – 15

c 3304 30 00 00 – Preparati za manikir ili pedikir – 15

– Ostalo:

c 3304 91 00 00 – – puderi, kompaktni ili nekompaktni – 15

c 3304 99 00 00 – – ostalo – 15

3305 Preparati za kosu:

c 3305 10 00 00 – Šamponi – 15

c 3305 20 00 00 – Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose – 15

c 3305 30 00 00 – Lakovi za kosu – 15

3305 90 – Ostalo:

c 3305 90 10 00 – – losioni za kosu – 15

c 3305 90 90 00 – – ostalo – 15

3306 Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i

paste za pričvršćivanje veštačkih vilica; konac koji se

upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima

za prodaju na malo:

c 3306 10 00 00 – Paste i praškovi za zube – 10

3306 20 00 00 – Konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba – 10

c 3306 90 00 00 – Ostalo – 10

3307 Preparati za brijanje, uključujući pre ili posle brijanja,

dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje,

depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni

preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni;

pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili

neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona

svojstva:

c 3307 10 00 00 – Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle – 15

brijanja

c 3307 20 00 00 – Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja – 15

c 3307 30 00 00 – Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje – 15

– Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija,

uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 41 00 00 – – „agarbatti“ i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom – 15

sagorevanja

c 3307 49 00 00 – – ostalo – 15

c 3307 90 00 00 – Ostalo – 15 GLAVA 34

SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKA AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, VEŠTAČKI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE, SVEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELOVANJE „ZUBARSKI VOSKOVI“ I ZUBARSKI PREPARATI NA BAZI GIPSA

Napomene:

1 Ova Glava ne obuhvata:

(a) mešavine ili preparate od jestivih masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla, koji se upotrebljavaju za odvajanje kalupa (tar. broj 1517);

(b) izdvojena hemijski određena jedinjenja; ili

(v) šampone, paste za zube, kreme i pene za brijanje i preparate za kupanje, koji sadrže sapun ili druga organska površinski aktivna sredstva (tar. brojevi 3305, 3306 ili 3307)

2 U smislu tar. broja 3401 pod pojmom“sapun“ podrazumeva se samo sapun rastvorljiv u vodi. Sapun i ostali proizvodi iz tar. broja 3401 mogu da sadrže dodatne materije (na primer, dezinfekciona sredstva, abrazivni prah, punila ili lekove). Proizvodi koji sadrže abrazivni prah svrstavaju se u tar. broj 3401 samo ako su u obliku štapića, kolačića i oblikovanih ili livenih komada. U ostalim oblicima oni se svrstavaju u tar. broj 3405 kao „praškovi za čišćenje i slični preparati“.

3 U smislu tar. broja 3402 pod pojmom „organska površinsko-aktivna sredstva“ podrazumevaju se proizvodi koji, kad se pomešaju sa vodom u koncentraciji od 0,5% na 20oC i ostave na istoj temperaturi jadan sat:

(a) daju providnu ili prozračnu tečnost ili stabilnu emulziju bez izdvajanja nerastvorne materije; i

(b) smanjuju površinski napon vode na 4,5×10-2 N/m (45 dyn/cm) ili manje.

4 U tar. broju 3403 pod pojmom „ulja od nafte i ulja od bitumenoznih minerala“ podrazumevaju se proizvodi definisani Napomenom 2 uz Glavu 27.

5 U tar. broju 3404 pod uslovima niže navedenih isključenja, pod pojmom „veštački voskovi i pripremljeni voskovi“ podrazumevaju se samo:

(A) hemijski proizvedeni organski proizvodi voskastih osobina, nerastvorljivi ili rastvorljivi u vodi;

(B) proizvodi dobijeni mešanjem različitih voskova;

(V) proizvodi voskastih osobina na bazi jednog ili više voskova, koji sadrže masnoće, smole, mineralne materije ili druge materijale.

Ovaj tar. broj ne obuhvata:

(a) proizvode iz tar. brojeva 1516, 3402 ili 3823, čak i ako imaju osobine voska;

(b) nemešane voskove životinjskog porekla i nemešane voskove biljnog porekla, rafinisane ili nerafinisane, neobojene ili obojene, koji se svrstavaju u tar. broj 1521;

(v) mineralne voskove i slične proizvode iz tar. broja 2712, bez obzira na to da li su međusobno pomešani ili samo obojeni;

(g) mešavine voskova, dispergovane ili rastvorene u tečnom medijumu (tar. brojevi 3405, 3809, itd ) .

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za

upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili

oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna;

organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje

kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na

malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc

i netkane tkanine, impregnisani ili premazani sapunom ili

deterdžentom:

– Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati

u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i

hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili

prevučeni sapunom ili deterdžentom: 3401 11 00 00 – – za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim – 15

materijama)

3401 19 00 00 – – ostalo – 15

3401 20 – Sapun u ostalim oblicima:

c 3401 20 10 00 – – listići, kolačići, granule ili prah – 10

c 3401 20 90 00 – – ostalo – 10

c 3401 30 00 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za – 10

pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za

prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna

3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna);

površinski aktivni preparati, preparati za pranje

(uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za

čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar.

broja 3401:

– Organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili ne

pripremljena za prodaju na malo:

3402 11 – – anjonska:

c 3402 11 10 00 – – – vodeni rastvor koji sadrži, po masi, preko 30%, do 50% – 3

dinatrijum alkil[oksidi(benzolsulfonata)]

c 3402 11 90 00 – – – ostalo – 3

3402 12 00 00 – – katjonska – 1

3402 13 00 00 – – nejonogena – 3

3402 19 00 00 – – ostala – 1

3402 20 – Preparati pripremljeni za prodaju na malo:

c 3402 20 20 00 – – površinski aktivni preparati – 10

3402 20 90 00 – – preparati za pranje i preparati za čišćenje – 15

3402 90 – Ostalo:

– – površinski aktivni preparati:

c 3402 90 10 10 – – – za flotaciju rude (penušači) – 1

c 3402 90 10 90 – – – ostali – 15

3402 90 90 00 – – preparati za pranje i preparati za čišćenje – 10

3403 Preparati za podmazivanje (uključujući preparate na bazi ulja

za hlađenje, kalenje ili preparati za otpuštanje vijaka i

navrtki, preparati protiv rđe i korozije i preparati za

oslobađanje kalupa, na bazi sredstava za podmazivanje) i

preparati koji se upotrebljavaju za pouljavanje i mašćenje

tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala,

ali isključujući preparate koji sadrže, kao osnovne sastojke,

70% ili više po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od

bitumenoznih minerala:

– Koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih

minerala:

3403 11 00 00 – – preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili – 1

drugih materijala

3403 19 – – ostalo:

c 3403 19 10 00 – – – koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja – 3

dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak

– – – ostalo:

c 3403 19 91 00 – – – – preparati za podmazivanje mašina, uređaja i vozila – 3

c 3403 19 99 00 – – – – ostalo – 3

– Ostalo:

3403 91 00 00 – – preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili – 1

drugih materijala

3403 99 – – ostalo:

3403 99 10 00 – – – preparati za podmazivanje mašina, uređaja i vozila – 3

c 3403 99 90 00 – – – ostalo – 3

3404 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

3404 10 00 00 – Od hemijski modifikovanog lignita – 3

3404 20 00 00 – Od poli(oksietilena) (polietilen glikola) – 1

3404 90 – Ostalo:

3404 90 10 00 – – pripremljeni voskovi, uključujući pečatne voskove – 3

3404 90 90 00 – – ostalo – 1

3405 Politure i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije,

staklo ili metal, paste i praškovi za čišćenje i slični

preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate,

filca, netkanih tkanina, celularnih (sunđerastih) materijala,

od plastike ili gume, impregnisani ili prevučeni takvim

preparatima), osim voskova iz tar. broja 3404:

3405 10 00 00 – Politure, kreme i slični preparati za obuću ili kožu – 10

3405 20 00 00 – Politure, kreme i slični preparati za održavanje drvenog – 10

nameštaja, podova ili ostale drvenarije

3405 30 00 00 – Politure i slični preparati za karoserije, osim politura za – 10

metal

3405 40 00 00 – Paste, praškovi i ostali preparati za čišćenje – 10

3405 90 – Ostalo:

3405 90 10 00 – – politure za metal – 10

3405 90 90 00 – – ostalo – 10

3406 00 Sveće, svećice i slično:

– Sveće:

c 3406 00 11 00 – – obične, ne namirisane – 10

c 3406 00 19 00 – – ostalo – 10

c 3406 00 90 00 – Ostalo – 10

3407 00 Mase za modelovanje, uključujući pripremljene za zabavu dece;

preparati poznati kao „zubarski vosak“ ili kao „smeše za

zubarske otiske“, u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo

ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali

preparati za za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog

gipsa ili kalcijum-sulfata)

3407 00 00 10 – Preparati za zubarstvo – 1

3407 00 00 90 – Ostalo – 10

GLAVA 35

BELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LEPKOVI; ENZIMI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) kvasce (tarifni broj 2102);

(b) frakcije krvi (osim krvnog albumina ne pripremljenog za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu), lekove i ostale proizvode iz Glave 30;

(v) enzimske preparate za predštavu (tarifni broj 3202);

(g) enzimske preparate za kvašenje i pranje i ostale proizvode iz Glave 34;

(d) očvrsnute belančevine (tarifni broj 3913); ili

(đ) proizvode od žerlatina za grafičku industriju (Glava 49).

2. U smislu tarifnog broja 3505 pod pojmom „dekstrini“ podrazumevaju se proizvodi razgradnje skroba sa redukovanim sadržajem šečera, izraženog kao dekstroza, računato na suvu materiju, ne preko 10%.

Takvi proizvodi, čiji sadržaj redukovanog šečera prelazi 10%, svrstavaju se u tarifni broj 1702.

Dodatna napomena:

1. Tarifni broj 3504 obuhvata koncentrovane mlečne belančevine, sa sadržajem belančevina preko 85%, po masi, računato na suvu materiju.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3501 Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

3501 10 – Kazein:

c 3501 10 10 00 – – za proizvodnju regenerisanih tekstilnih vlakana – 5

c 3501 10 50 00 – – za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih – 5

proizvoda ili stočne hrane

c 3501 10 90 00 – – ostalo – 5

3501 90 – Ostalo:

c 3501 90 10 00 – – lepkovi od kazeina – 5

c 3501 90 90 00 – – ostalo – 5

3502 Albumini (uključujući koncentrate od dva ili više

belančevine iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80%

belančevine iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati

i ostali derivati albumina:

– Albumin od jaja:

3502 11 – – sušen:

c 3502 11 10 00 – – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu – 1

c 3502 11 90 00 – – – ostalo – 1

3502 19 – – ostalo:

c 3502 19 10 00 – – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudski upotrebu – 1

c 3502 19 90 00 – – – ostalo – 1

3502 20 – Albumin od mleka, uključujući koncentrate od dva ili više

belančevine iz surutke:

c 3502 20 10 00 – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu – 1

– – ostalo:

c 3502 20 91 00 – – – sušen (na primer, u listovima, ljuspicama, listićima, – 1

prahu)

c 3502 20 99 00 – – – ostalo – 1 3502 90 – Ostalo:

– – albumini, osim albumina od jaja i mleka (laktalbumin):

c 3502 90 20 00 – – – nepodesni ili učinjeni nepodobnim za ljudsku upotrebu – 1

c 3502 90 70 00 – – – ostalo – 1

c 3502 90 90 00 – – albuminati i ostali derivati albumina – 1

3503 00 Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i

pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini

ili bojeni) i derivati želatina; riblji lepak; ostali lepkovi

životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar. broja

3501:

c 3503 00 10 00 – Želatin i njegovi derivati – 1

c 3503 00 80 00 – Ostalo – 5

c 3504 00 00 00 Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i – 1

njihovi derivati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni;

prah od kože, hromno štavljene ili ne

3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer,

preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na

bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih

skrobova:

3505 10 – Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

c 3505 10 10 00 – – dekstrini – 5

– – ostali modifikovani skrobovi:

c 3505 10 50 00 – – – skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani – 5

c 3505 10 90 00 – – – ostalo – 5

3505 20 – Lepkovi:

c 3505 20 10 00 – – koji sadrže, po masi, manje od 25% skrobova ili dekstrina – 5

ili ostalih modifikovanih skrobova

c 3505 20 30 00 – – koji sadrže, po masi, od 25% do 55% skrobova ili dekstrina – 5

ili ostalih modifikovanih skrobova

c 3505 20 50 00 – – koji sadrže, po masi, od 55% do 80% skrobova ili dekstrina – 5

ili ostalih modifikovanih skrobova

c 3505 20 90 00 – – koji sadrže, po masi, 80% i više skrobova ili dekstrina ili – 5

ostalih modifikovanih skrobova

3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za

lepljenje, na drugom mestu ne pomenuta niti obuhvaćena;

proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za

lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili

sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase do 1 kg:

3506 10 00 00 – Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za – 8

lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili

sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase do 1 kg

– Ostalo:

3506 91 00 00 – – sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do – 5

3913 ili na bazi kaučuka

3506 99 00 00 – – ostalo – 8

3507 Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti

obuhvaćeni:

3507 10 00 00 – Sirište i njegovi koncentrati – 1

3507 90 – Ostalo:

c 3507 90 10 00 – – lipoprotein lipaza – 1

c 3507 90 20 00 – – aspergilus alkalna proteaza – 1

c 3507 90 90 00 – – ostalo – 1

GLAVA 36

EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE LEGURE; ZAPALJIVI PREPARATI

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata izdvojena hemijski određena jedinjenja, osim onih opisanih u Napomeni 2 pod (a) ili (b).

2. Pod pojmom „proizvodi od zapaljivih materijala“ iz tarifnog broja 3606 podrazumevaju se samo:

(a) metaldehid, heksametilentetramin i slične materije, pripremljene u oblicima (na primer, tablete, štapići i slično) za upotrebu kao gorivo; goriva na bazi alkohola i slična pripremljena goriva u čvrstom ili polučvrstom obliku;

(b) tečna ili gasovita goriva, prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima čija zapremina ne prelazi 300 cm3; i

(v) smolne baklje, potpaljivači vatre i slično.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3601 00 00 00 Barut – 5

3602 00 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta – 5

3603 00 Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili

detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori:

3603 00 10 00 – Sporogoreći štapini; detonirajući štapini – 5

3603 00 90 00 – Ostalo – 5

3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete,

protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali

pirotehnički proizvodi:

3604 10 00 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete – 20

c 3604 90 00 00 – Ostalo – 10

3605 00 00 00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604 – 5

3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima;

proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz

ovu Glavu:

3606 10 00 00 – Tečna ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se – 8

upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete

i sličnih upaljača, u sudovima zapremine do 300 cm3

3606 90 – Ostalo:

3606 90 10 00 – – ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima – 5

3606 90 90 00 – – ostalo – 10

GLAVA 37

PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata otpatke ili ostatke.

2. U ovoj Glavi izraz „fotografski“ odnosi se na postupak kojim se stvaraju vidljive slike, direktnim ili indirektnim delovanjem svetla ili drugih oblika zračenja na foto-osetljivu površinu.

Dodatne napomene:

1. Kada se uvozi zvučni film u dve trake (jedna traka na kojoj su samo slike i druga koja je upotrebljena za snimanje zvuka), svaka traka se svrstava u odgovarajući tarifni broj.

2. Pod pojmom „aktuelne vesti“ (tarifni podbroj 3706 90 51 00) podrazumeva se film dužine manje od 330 m, koji predstavlja aktuelne događaje iz politike, sporta, vojne,naučne, književne, folklorne, turističke, društvene, itd. prirode.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3701 Fotografske ploče i plan-filmi, osetljivi na svetlost,

neosvetljeni, od bilo kog materijala osim hartije, kartona ili

tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju,

osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

3701 10 – Za rendgensko snimanje:

c 3701 10 10 00 – – za medicinsku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu M2 1

c 3701 10 90 00 – – ostalo M2 1

3701 20 00 00 – Plan-film za trenutnu (brzu) fotografiju KD 1

3701 30 00 00 – Ostale ploče i plan-film, čija jedna strana prelazi 255 mm M2 1

– Ostalo:

3701 91 00 00 – – za fotografije u boji (višebojne) – 1

c 3701 99 00 00 – – ostalo – 1

3702 Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost,

neosvetljeni, od bilo kog materijala osim hartije, kartona ili

tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije,

osetljivi na svetlost, neosvetljeni:

c 3702 10 00 00 – Za rendgenska snimanja M2 1

3702 20 00 00 – Film za trenutnu (brzu) fotografiju KD 1

– Ostali filmovi, ne perforirani, širine do 105 mm:

3702 31 – – za fotografiju u boji (višebojnu):

c 3702 31 10 00 – – – dužine do 30 m KD 1

– – – dužine preko 30 m:

3702 31 91 00 – – – – negativ film u boji:- širine 75 mm do 105 mm, i MD 1

dužine 100 m ili veće za proizvodnju pakovanih plan

filmova za trenutnu (brzu) fotografiju

c 3702 31 99 00 – – – – ostalo MD 1

3702 32 – – ostali, sa emulzijom halogenida srebra:

– – – širine do 35 mm:

c 3702 32 11 00 – – – – mikrofilm; film za grafičke svrhe – 1

c 3702 32 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – širine preko 35 mm:

c 3702 32 31 00 – – – – mikrofilm – 1

c 3702 32 51 00 – – – – film za grafičke svrhe – 1

c 3702 32 90 00 – – – – ostalo – 1

3702 39 00 00 – – ostali – 1 – Ostali filmovi, neperforirani, širine preko 105 mm:

3702 41 00 00 – – širine preko 610 mm i dužine preko 200 m, za fotografiju M2 1

u boji (višebojnu)

3702 42 00 00 – – širine preko 610 mm i dužine preko 200 m, osim za M2 1

fotografiju u boji

3702 43 00 00 – – širine preko 610 mm i dužine do 200 m M2 1

3702 44 00 00 – – širine preko 105 mm, do 610 mm M2 1

– Ostali filmovi, za fotografiju u boji (višebojnu):

3702 51 00 00 – – širine do 16 mm i dužine do 14 m KD 1

c 3702 52 00 00 – – širine do 16 mm i dužine preko 14 m – 1

3702 53 00 00 – – širine preko 16 mm, do 35 mm i dužine do 30 m, za slajdove – 1

3702 54 – – širine preko 16 mm, do 35 mm i dužine do 30 m, osim za

slajdove:

c 3702 54 10 00 – – – širine preko 16 mm, do 24 mm KD 1

c 3702 54 90 00 – – – širine preko 24 mm, do 35 mm KD 1

c 3702 55 00 00 – – širine preko 16 mm, do 35 mm i dužine preko 30 m KD 1

c 3702 56 00 00 – – širine preko 35 mm MD 1

– Ostalo:

3702 91 – – širine do 16 mm:

c 3702 91 20 00 – – – filmovi za grafičke svrhe – 1

c 3702 91 80 00 – – – ostalo – 1

3702 93 – – širine preko 16 mm, do 35 mm i dužine do 30 m:

c 3702 93 10 00 – – – mikrofilm; filmovi za grafičke svrhe – 1

c 3702 93 90 00 – – – ostalo KD 1

3702 94 – – širine preko 16 mm, do 35 mm i dužine preko 30 m:

c 3702 94 10 00 – – – mikrofilm; filmovi za grafičke svrhe – 1

c 3702 94 90 00 – – – ostalo MD 1

c 3702 95 00 00 – – širine preko 35 mm – 1

3703 Fotografska hartija, karton i tekstil, osetljivi na svetlost,

neosvetljeni:

3703 10 00 00 – U rolnama, širine preko 610 mm – 1

3703 20 – Ostalo, za fotografiju u boji (višebojnu):

c 3703 20 10 00 – – za fotografije dobijene sa pozitiv filma tipa „reversal“ – 1

c 3703 20 90 00 – – ostalo – 1

3703 90 – Ostalo:

c 3703 90 10 00 – – osetljivi na svetlost na bazi soli srebra ili platine – 1

c 3703 90 90 00 – – ostalo – 1

3704 00 Fotografske ploče, filmovi, hartija, karton i tekstil,

osvetljeni ali nerazvijeni:

c 3704 00 10 00 – Ploče i filmovi – 1

c 3704 00 90 00 – Ostalo – 1

3705 Fotografske ploče i filmovi, osvetljeni i razvijeni, osim

kinematografskih filmova:

3705 10 00 00 – Za ofset reprodukciju – 1

c 3705 20 00 00 – Mikrofilmovi – 1

c 3705 90 00 00 – Ostalo – 1

3706 Kinematografski filmovi osvetljeni i razvijeni, sa snimljenim

ili bez snimljenog zvučnog zapisa ili samo sa snimljenim

zvučnim zapisom:

3706 10 – Širine 35 mm ili veće:

3706 10 10 00 – – samo sa zvučnim zapisom MD 1

– – ostalo:

c 3706 10 91 00 – – – negativi; međupozitivi MD 1

c 3706 10 99 00 – – – ostali pozitivi MD 1

3706 90 – Ostalo:

3706 90 10 00 – – samo sa zvučnim zapisom MD 1

– – ostalo:

c 3706 90 31 00 – – – negativi; međupozitivi MD 1

– – – ostali pozitivi:

c 3706 90 51 00 – – – – aktuelne vesti MD 1

– – – – ostalo, širine:

c 3706 90 91 00 – – – – – manje od 10 mm MD 1

c 3706 90 99 00 – – – – – 10 mm ili veće MD 1

3707 Hemijski preparati za fotografske namene (osim lakova,

lepkova, sredstava za lepljenje i sličnih preparata); nepomešani

proizvodi za fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmerene

doze ili pripremljeni za prodaju na malo u obliku gotovom za

upotrebu:

3707 10 00 00 – Emulzije, osetljive na svetlost – 1

3707 90 – Ostalo:

– – razvijači i fiksiri:

– – – za fotografiju u boji (višebojnu):

c 3707 90 11 00 – – – – za fotografske filmove i ploče – 1

c 3707 90 19 00 – – – – ostalo – 1

c 3707 90 30 00 – – – ostalo – 1

c 3707 90 90 00 – – ostalo – 1 GLAVA 38

RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) izdvojene hemijski određene elemente i jedinjenja, osim sledećih proizvoda:

(1) veštačkog grafita (tarifni broj 3801);

(2) insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida, sredstava protiv klijanja i sredstava za regulisanje rasta biljaka, sredstava za dezinfekciju i sličnih proizvoda, pripremljenih u oblicima i pakovanjima, predviđenim u tarifnom broju 3808;

(3) proizvoda pripremljenih kao punjenje za aparate za gašenje požara i protivpožarne granate (tarifni broj 3813);

(4) certifikovanih referentnih materijala, posebno navedenih u Napomeni 2;

(5) proizvoda navedenih u Napomeni 3 (a) ili 3 (v), koja sledi;

(b) mešavine hemijskih proizvoda sa prehrambenim ili drugim supstancama hranljive vrednosti, koji se upotrebljavaju pri pripremanju ljudske hrane (obično tarifni broj 2106);

(v) pepeo i ostatke (uključujući talog, osim taloga iz zagađene vode), koji sadrže metale, arsen ili njihove mešavine, i ispunjavaju zahteve iz Napomene 3 (a) ili 3 (b) uz Glavu 26. (tarifni broj 2620);

(g) lekove (tarifni brojevi 3003 ili 3004); ili

(d) upotrebljene katalizatore, koji se koriste pri ekstrakciji prostih metala ili za proizvodnju hemijskih jedinjenja od prostih metala (tarifni broj 2620), upotrebljene katalizatore, koji se uglavnom koriste za ponovno dobijanje plemenitih metala (tarifni broj 7112) i katalizatore koji se sastoje od metala ili legura metala, u obliku, na primer, fino separatisanog praha ili tkane mrežice (Odeljak XIV ili XV).

2. (A) U smislu tarifnog broja 3822 pod pojmom “certifikovani referentni materijali “ podrazumevaju se referentni materijali koji su praćeni certifikatom, koji pokazuje parametre certifikovanih svojstava, metode koje su upotrebljene da se odrede ti parametri i stepen sigurnosti povezan sa svakim parametrom i koji su pogodni za analitičku, kalibracionu ili referentnu namenu.

(B) Sa izuzetkom proizvoda iz Glava 28 ili 29, za svrstavanje certifikovanih referentnih materijala, tarifni broj 3822 ima prednost nad bilo kojim drugim brojem u Tarifi.

3. Tarifni broj 3824 obuhvata sledeće proizvode, koji se ne svrstavaju u druge tarifne brojeve Tarife:

(a) kultivisane kristale (osim optičkih elelenata), pojedinačne mase ne manje od 2,5 g, od magnezijum oksida ili halogenida alkalnih ili zemno-alkalnih metala;

(b) fuzelno ulje (patoku); Dipelovo ulje;

(v) proizvode za brisanje mastila pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo;

(g) tečnost za korekturu matrica i ostale korekturne tečnosti, u pakovanjima za prodaju na malo;

(d) topljive keramičke proizvode za određivanje temperature u pećima (na primer, Segerove piramide).

4. U celoj Tarifi pojam “gradski otpad“ odnosi se na onu vrstu otpada sakupljenog iz domaćinstava, hotela, restorana, bolnica, prodavnica, kancelarija, itd., otpad sa ulica ili pločnika, kao i građevinski otpad i otpad od rušenja. Gradski otpad uglavnom sadrži veoma različite materijale kao što su plastika, guma, drvo, hartija, tekstil, staklo, metali, otpaci od hrane, polomljen nameštaj i druge oštećene ili odbačene predmete. Međutim, pojam “gradski otpad”, ne obuhvata:

(a) pojedinačne materijale ili predmete izdvojene iz otpada, kao što su otpad od plastike, gume, hartije, tekstila, stakla ili metala i istrošene akumulatore, koji se svrstavaju u svoje odgovarajuće tarifne brojeve;

(b) industrijski otpad;

(v) otpadne farmaceutske proizvode, definisane u Napomeni 4 pod (i) uz Glavu 30; ili

(g) klinički otpad, definisan u Napomeni 6 pod (a).

5. U smislu tarifnih brojeva 3825 pod pojmom “talog iz kanalizacije” podrazumeva se talog koji potiče iz gradskih kolektora i uključuje otpad pre obrade, naplave i nestabilizovani takog. Stabilizovani talog, kada je pogodan za upotrebu kao đubrivo, isključuje se (Glava 31).

6. U smislu tarifnog broja 3825, pod pojmom “ostali otpad” podrazumeva se:

(a) klinički otpad, to jest, zagađeni otpad koji potiče od medicinskih istraživanja, dijagnoza, lečenja ili drugih medicinskih, hirurških, zubarskih ili veterinarskih postupaka i koji često sadrži patogene i farmaceutske materije i zahteva posebne postupke uklanjanja (na primer, isprljani zavoji, upotrebljene rukavice i upotrebljivi špricevi);

(b) otpadni organski rastvarači;

(v) otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidraulične tečnosti, tečnosti za kočnice i antifriza; i

(g) ostali otpad od hemijskih ili srodnih industrija.

Pojam “ostali otpad” ne obuhvata, međutim, otpad koji uglavnom sadrži ulja od nafte ili ulja dobijena od bituminoznih minerala (tarifni broj 2710).

Napomena za tarifni podbroj

1. U smislu tarifnih podbrojeva 3825 41 i 3825 49, pod pojmom “otpadni organski rastvarači” podrazumeva se otpad koji uglavnom sadrži organske rastvarače, nepodesan za dalju upotrebu u obliku u kom se carini kao primarni proizvod, bez obzira da li je namenjen za regeneraciju rastvarača ili ne.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

3801 Veštački grafit; koloidni ili polukoloidni grafit;

preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku

paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00 00 – Veštački grafit – 1

3801 20 – Koloidni ili polukoloidni grafit:

c 3801 20 10 00 – – koloidni grafit u suspenziji u ulju; polukoloidni grafit – 3

c 3801 20 90 00 – – ostalo – 3

3801 30 00 00 – Ugljenične paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći – 1

3801 90 00 00 – Ostalo – 3

3802 Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi;

životinjski ugalj, uključujući upotrebljen životinjski ugalj:

3802 10 00 00 – Aktivni ugalj – 5

c 3802 90 00 00 – Ostalo 1

3803 00 Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano:

c 3803 00 10 00 – Sirovo – 1

c 3803 00 90 00 – Ostalo – 1

3804 00 Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze,

nekoncentrovane ili koncentrovane, desaharifikovane ili

hemijski tretirane, uključujući lignin – sulfonate, ali

isključujući tal-ulje iz tar. broja 3803:

3804 00 10 00 – Koncentrovana sulfitna lužina – 1

3804 00 90 00 – Ostalo – 5

3805 Smolni ili sulfatni terpentin od drveta i ostala terpenska

ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od

četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i

ostali sirovi para-cimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-

terpineol kao glavni sastojak: 3805 10 – Smolna, ili sulfatna terpentinska ulja od drveta:

c 3805 10 10 00 – – smolni terpentin – 1

c 3805 10 30 00 – – terpentin od drveta – 1

c 3805 10 90 00 – – sulfatni terpentin – 1

3805 20 00 00 – Borovo ulje – 5

3805 90 00 00 – Ostalo – 5

3806 Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i

kolofonijumska ulja; tečne smole:

3806 10 – Kolofonijum i smolne kiseline:

c 3806 10 10 00 – – dobijeni od svežih uljanih smola – 1

c 3806 10 90 00 – – ostalo – 1

3806 20 00 00 – Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata – 5

kolofonijuma i smolnih kiselina, osim soli adicionih

jedinjenja kolofonijuma

3806 30 00 00 – Smolni estri – 1

3806 90 00 00 – Ostalo – 1

3807 00 Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta;

nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični

preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih

smola:

3807 00 10 00 – Katran od drveta – 5

c 3807 00 90 00 – Ostalo – 5

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva

protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka,

dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili

pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi

(na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za

ubijanje muva):

3808 10 – Insekticidi:

c 3808 10 10 00 – – na bazi piretroida – 5

c 3808 10 20 00 – – na bazi hlorovanih ugljovodonika – 5

c 3808 10 30 00 – – na bazi karbamata – 5

c 3808 10 40 00 – – na bazi organo-fosfornih jedinjenja – 5

c 3808 10 90 00 – – ostalo – 5

3808 20 – Fungicidi:

– – neorganski:

c 3808 20 10 00 – – – preparati na bazi jedinjenja bakra – 8

c 3808 20 15 00 – – – ostalo – 8

– – ostalo:

c 3808 20 30 00 – – – na bazi ditiokarbamata – 8

c 3808 20 40 00 – – – na bazi benzimidazola – 8

c 3808 20 50 00 – – – na bazi diazola ili triazola – 8

c 3808 20 60 00 – – – na bazi diazina ili morfolina – 8

c 3808 20 80 00 – – – ostalo 8

3808 30 – Herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za regulisanje

rasta biljaka:

– – herbicidi:

c 3808 30 11 00 – – – na bazi fenoksi-fitohormona – 5

c 3808 30 13 00 – – – na bazi triazina – 5

c 3808 30 15 00 – – – na bazi amida – 5

c 3808 30 17 00 – – – na bazi karbamata – 5

c 3808 30 21 00 – – – na bazi dinitroanilin derivata – 5

c 3808 30 23 00 – – – na bazi derivata uree, uracila ili sulfoniluree – 5

c 3808 30 27 00 – – – ostalo – 5

3808 30 30 00 – – sredstva protiv klijanja – 10

3808 30 90 00 – – sredstva za regulaciju rasta biljaka – 10

3808 40 – Dezinfektanti:

c 3808 40 10 00 – – na bazi kvaternernih amonijumovih soli – 5

c 3808 40 20 00 – – na bazi halogenovanih jedinjenja – 5

c 3808 40 90 00 – – ostalo – 5

3808 90 – Ostalo:

c 3808 90 10 00 – – rodenticidi – 8

c 3808 90 90 00 – – ostalo – 8

3809 Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili

fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati

(na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se

upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim

industrijama, na drugom mestu ne pomenuti niti obuhvaćeni:

3809 10 – Na bazi skrobnih materija:

c 3809 10 10 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci manje od 55% – 1

c 3809 10 30 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci od 55% do 70% – 1

c 3809 10 50 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci od 70% do 83% – 1

c 3809 10 90 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci 83% ili više – 1

– Ostalo:

c 3809 91 00 00 – – koji se upotrebljavaju u tekstilnoj ili sličnoj industriji – 1

c 3809 92 00 00 – – koji se upotrebljavaju u industriji hartije ili sličnoj – 1

industriji

c 3809 93 00 00 – – koji se upotrebljavaju u industriji kože ili sličnoj – 1

industriji

3810 Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi

pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje;

praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji

se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se

upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke

za zavarivanje:

3810 10 00 00 – Preparati za dekapiranje metalnih površina; praškovi i – 1

paste koji se sastoje od metala ili drugih materijala, za lemljenje

ili zavarivanje

3810 90 – Ostalo:

c 3810 90 10 00 – – preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za – 5

elektrode ili šipke za zavarivanje

c 3810 90 90 00 – – ostalo – 5

3811 Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje

oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači

viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali

pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin)

ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao

mineralna ulja:

– Preparati protiv detonacije:

3811 11 – – na bazi jedinjenja olova:

c 3811 11 10 00 – – – na bazi tetraetil olova – 1

c 3811 11 90 00 – – – ostalo – 1

3811 19 00 00 – – ostali – 1

– Aditivi za ulja za podmazivanje:

c 3811 21 00 00 – – koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih – 1

minerala

3811 29 00 00 – – ostali – 1

3811 90 00 00 – Ostalo – 1

3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni

plastifikatori za gumu ili plastične mase, na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje

oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili

plastične mase:

3812 10 00 00 – Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu – 1

3812 20 – Složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase:

c 3812 20 10 00 – – reakciona mešavina, koja sadrži benzil 3-izobutiriloksi-1- – 1

izopropil-2,2-dimetilpropil ftalat i benzil 3-

izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentil ftalat

c 3812 20 90 00 – – ostalo – 1

3812 30 – Preparati protiv oksidacije i ostali složeni stabilizatori

za gumu ili plastične mase:

3812 30 20 00 – – preparati za sprečavanje oksidacije – 1

3812 30 80 00 – – ostali – 1

c 3813 00 00 00 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene – 5

granate za gašenje požara

3814 00 Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu

nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje

premaznih sredstava ili lakova:

c 3814 00 10 00 – Na bazi butil-acetata – 3

c 3814 00 90 00 – Ostalo – 3

3815 Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički

preparati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

– Katalizatori na nosaču:

3815 11 00 00 – – sa niklom ili jedinjenjima nikla kao aktivnim materijama – 3

3815 12 00 00 – – sa plemenitim metalima ili jedinjenjima plemenitih metala – 3

kao aktivnim materijama

3815 19 – – ostalo:

c 3815 19 10 00 – – – katalizatori u obliku zrnaca, od kojih 90% ili više, po – 1

masi, ima pojedinačnu veličinu do 10 mikrometara, koji sadrže

mešavinu oksida na magnezijum silikatnom nosaču, koji sadrže

po masi:

c 3815 19 90 00 – – – ostalo – 1

3815 90 – Ostalo:

c 3815 90 10 00 – – katalizatori koji sadrže etiltrifenilfosfonium acetat u – 1

obliku rastvora u metanolu (metil alkoholu)

c 3815 90 90 00 – – ostalo – 1

3816 00 00 00 Vatrostalni cementi, vatrostalni malteri, vatrostalni betoni i – 1

slične vatrostalne mase, osim proizvoda iz tar. broja 3801

3817 00 Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz

tar. broja 2707 ili 2902:

c 3817 00 50 00 – Linearni alkilbenzol – 5

c 3817 00 80 00 – Ostalo – 3

3818 00 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u

obliku diskova, pločica, ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja

dopirana za upotrebu u elektronici:

c 3818 00 10 00 – Dopirani silicijum – 3

c 3818 00 90 00 – Ostalo – 3

3819 00 00 00 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene – 5

tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže

manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od

bitumenoznih minerala

3820 00 00 00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za – 5

odleđivanje

3821 00 00 00 Pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama – 1

c 3822 00 00 00 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, – 1

pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi bez

obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. brojeva 3002

ili 3006; certifikovani referentni materijali

3823 Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od

rafinacije; industrijski masni alkoholi:

– Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od

rafinacije:

3823 11 00 00 – – stearinska kiselina – 1

3823 12 00 00 – – oleinska kiselina – 5

3823 13 00 00 – – masne kiseline tal-ulja – 1

3823 19 – – ostalo:

c 3823 19 10 00 – – – destilisane masne kiseline – 5

c 3823 19 30 00 – – – destilat masne kiseline – 5

c 3823 19 90 00 – – – ostalo – 5

c 3823 70 00 00 – Industrijski masni alkoholi – 1

3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka

jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih

industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina

prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti

obuhvaćeni:

3824 10 00 00 – Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka – 1

jezgra

3824 20 00 00 – Naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i – 1

njihovi estri

3824 30 00 00 – Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili – 5

pomešani sa metalnim vezivima

3824 40 00 00 – Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone – 5

3824 50 – Nevatrostalni malteri i betoni:

c 3824 50 10 00 – – beton pripremljen za livenje – 5

c 3824 50 90 00 – – ostalo – 5

3824 60 – Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:

– – u vodenom rastvoru:

3824 60 11 00 – – – koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na – 3

sadržaj D-glucitola

c 3824 60 19 00 – – – ostalo – 3

– – ostalo:

3824 60 91 00 – – – koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na – 3

sadržaj D-glucitola

c 3824 60 99 00 – – – ostalo – 3

– Mešavine koje sadrže perhalogenovane derivate acikličnih

ugljovodonika, a koji sadrže dva ili više različitih halogenih

elemenata:

3824 71 00 00 – – koje sadrže aciklične ugljovodonike perhalogenovane samo sa – 1

fluorom i hlorom

3824 79 00 00 – – ostale – 1

3824 90 – Ostalo:

3824 90 10 00 – – naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih – 1

metala, amonijum ili etanolamina; tiofenovane sulfonske

kiseline iz ulja koja sadrže bitumenozne minerale i njihove soli

3824 90 15 00 – – izmenjivači jona – 1

3824 90 20 00 – – gasni apsorbensi za vakuum-cevi – 1

3824 90 25 00 – – piroligniti (na primer, kalcijuma); sirovi kalcijum 5

tartarat; sirovi kalcijum-citrat

3824 90 35 00 – – preparati protiv rđanja koji sadrže amine kao aktivne – 3

supstance

3824 90 40 00 – – složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i – 5

slične proizvode

– – ostalo:

3824 90 45 00 – – – preparati protiv ljuspanja i slični proizvodi – 3

3824 90 50 00 – – – preparati za elektroprevlačenje – 1

3824 90 55 00 – – – mešavine mono-, di- i triestara masnih kiselina iz – 3

glicerina (emulzifikatori masti)

– – – proizvodi i preparati za farmaceutsku i hiruršku

upotrebu:

c 3824 90 61 00 – – – – poluproizvodi procesa za proizvodnju antibiotika, – 5

dobijeni fermentacijom „Streptomyces tenebrarius“, osušen ili

neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu

medicinu iz tar. broja 3004

c 3824 90 62 00 – – – – poluproizvodi iz proizvodnje soli monensina – 5

c 3824 90 64 00 – – – – ostalo – 5

3824 90 65 00 – – – sporedni proizvodi za livenje (ostali, koji nisu obuhvaćeni – 1

tar. podbrojem 3824 10 00)

3824 90 70 00 – – – preparati otporni na vatru, preparati otporni na vodu i – 3

slični zaštitni preparati koji se upotrebljavaju u

građevinarstvu

– – – ostalo:

c 3824 90 75 00 – – – – litijum-niobat pločice, nedopiran – 3

c 3824 90 80 00 – – – – mešavine amina dobijenih iz dimerizovanih masnih – 1

kiselina, prosečne molekulske težine od 520 do 550

c 3824 90 85 00 – – – – 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin, u obliku – 1

rastvora u toluolu

c 3824 90 99 00 – – – – ostalo – 1

3825 Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija,

na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad;

talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu

Glavu:

c 3825 10 00 00 – Gradski otpad – 30

c 3825 20 00 00 – Talog iz kanalizacije – 30

c 3825 30 00 00 – Klinički otpad – 30

– Otpadni organski rastvarači:

c 3825 41 00 00 – – halogenovani – 30

c 3825 49 00 00 – – ostali – 30

c 3825 50 00 00 – Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, – 30

kočionih tečnosti i antifriza

– Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija:

c 3825 61 00 00 – – koji uglavnom sadrži organske sastojke – 30

c 3825 69 00 00 – – ostali – 30

3825 90 – Ostalo:

c 3825 90 10 00 – – alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasova 10

c 3825 90 90 00 – – ostalo – 30

ODELjAK VII

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Napomene:

1. Proizvodi pripremljeni u setovima koji se sastoje od dva ili više posebnih sastojaka, od kojih se neki ili svi svrstavaju u ovaj Odeljak, namenjeni su da se pomešaju zajedno radi dobijanja proizvoda iz Odeljka VI ili VII, svrstaće se u odgovarajući tarifni broj za taj proizvod , pod uslovom da su sastojci:

(a) obzirom na način na koji su pripremljeni, jasno prepoznatljivi da su namenjeni da se upotrebe zajedno, bez prethodnog prepakivanja;

(b) takvi da se zajedno carine; i

(v) prepoznatljivi po svojoj prirodi ili po relativnim proporcijama u kojim se carine, kao dopuna jedan drugom.

Izuzev proizvoda iz tar. broja 3918 ili 3919, proizvodi od plastičnih masa ili kaučuka, sa štampanim motivima, tekstovima ili ilustracijama, kojima štampa daje bitan karakter u odnosu na upotrebu, svrstavaju se u Glavu 49.

GLAVA 39

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA

Napomene:

1. Pod pojom „plastične mase“ u Tarifi, podrazumevaju se oni materijali iz tarifnih brojeva 3901 do 3914, koji su ili su bili sposobni, ili u momentu polimerizacije ili u kasnijoj fazi formiranja, pod spoljnim uticajem (obično toplote i pritiska, a ako je neophodno rastvarača ili plastifikatora), da se oblikuju ili modeluju, livenjem, ekstrudiranjem, valjanjem ili drugim postupkom u oblike, koji se zadržavaju posle prestanka spoljnjeg uticaja.

Pod pojmom „plastične mase“ u Tarifi podrazumeva se vulkanfiber. Međutim, ovaj pojam se ne odnosi na materijale koji se smatraju tekstilnim materijalima iz Odeljka XI.

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) voskove iz tarifnih brojeva 2712 ili 3404;

(b) izdvojena hemijski određena organska jedinjenja (Glava 29);

(v) heparin i njegove soli (tarifni broj 3001);

(g) rastvore (osim kolodijuma), koji se sastoje od bilo kojih proizvoda navedenih u tarifnim brojevima 3901 do 3913 u isparljivim organskim rastvaračima, kada masa rastvarača prelazi 50% od mase rastvora (tarifni broj 3208); folije za štampu iz tarifnog broja 3212;

(d) organska površinski aktivna sredstva ili preparate iz tarifnog broja 3402;

(đ) tečne smole i smole kolofonijuma (tarifni broj 3806);

(e) dijagnostičke ili laboratorijske reagense na podlozi od plastičnih masa (tarifni broj 3822);

(ž) sintetički kaučuk, definisan u Glavi 40 i proizvode od sintetičkog kaučuka;

(z) sedlarske ili saračke proizvode (tarifni broj 4201) ili kovčege, kofere, ručne torbe i ostale kontejnere iz tarifnog broja 4202;

(i) pletariju, korparske, proizvode i ostale proizvode iz Glave 46;

(j) tapete iz tarifnog broja 4814;

(k) robu iz Odeljka XI (tekstil i proizvode od tekstila);

(l) proizvode iz Odeljka XII (npr. obuću, kape, kišobrane, suncobrane, štapove, bičeve, korbače i njihove delove);

(lj) imitacije nakita iz tarifnog broja 7117;

(m) proizvode iz Odeljka XVI (mašine i mehaničke ili električne uređaje);

(n) delove vazduhoplova ili vozila (iz Odeljka XVII);

(nj) proizvode iz Glave 90 (npr. optičke elemente, okvire za naočare, instrumente za crtanje);

(o) proizvode iz Glave 91 (npr. kućišta za časovnike ili satove);

(p) proizvode iz Glave 92 (npr.muzičke instrumente ili njihove delove);

(r) proizvode iz Glave 94 (npr. nameštaj, lampe i svetleća tela, svetleće znake, montažne zgrade);

(s) proizvode iz Glave 95 (npr. igračke, rekvizite za sport i igre); ili

(t) proizvode iz Glave 96 (npr. četke, dugmad, patent-zatvarače, češljeve, piskove ili drške za lule za pušenje, muštikle ili slično, delove termos-boca ili slično, naliv pera, patent olovke).

3. Tarifni brojevi 3901 do 3911 obuhvataju samo onu vrstu robe koja je proizvedena hemijskom sintezom, a spada u sledeće kategorije:

(a) tečne sintetičke poliolefine, od kojih manje od 60%, po zapremini, destiluje na 300oC, posle konverzije na 1013 mbar, primenom metode destilacije pod smanjenim pritiskom (tarifni brojevi 3901 i 3902);

(b) smole, koje nisu visokopolimerizovane, vrste kumaron-iden (tarifni broj 3911);

(v) ostale sintetičke polimere sa prosekom od najmanje 5 monomer jedinica;

(g) silikone (tarifni broj 3910);

(d) rezole (tarifni broj 3909) i ostale predpolimere.

4. Pod pojmom „kopolimeri“ podrazumevaju se svi polimeri u kojima nema prostog monomera, koji čini 95% ili više, po masi, od ukupnog sadržaja polimera.

U smislu ove Glave, ako iz konteksta drugačije ne proizlazi, kopolimeri (uključujući kopolikondenzate, proizvode kopoliadicije, blok kopolimere i kalemljene-graft kopolimere) i mešavine polimera, svrstavaju se u tarifne brojeve koji obuhvataju polimere tog komonomera, koji preovlađuje, po masi, u odnosu na svaki drugi prost komonomer. U smislu ove Napomene sastavne komonomerne jedinice polimera, koje se svrstavaju u isti tarifni broj, uzimaće se zajedno.

Ako ni jedan komonomer ne predominira, kopolimeri ili mešavine polimera, zavisno od slučaja, svrstaće se u tarifni broj koji je poslednji po redu, između onih koji podjednako treba da budu uzeti u obzir.

5. Hemijski modifikovani polimeri, kod kojih su samo dodacima na glavni lanac polimera izvršene promene hemijskom reakcijom, svrstavaju se u odgovarajuće tarifne brojeve nemodifikovanih polimera. Ova odredba se ne primenjuje na kalemljene (graft) kopolimere.

6. U tarifnim brojevima 3901 do 3914 pod pojmom „primarni oblici“ podrazumevaju se samo sledeći oblici:

(a) tečnosti i paste, uključujući disperzije (emulzije i suspenzije) i rastvori;

(b) blokovi nepravilnog oblika, grudve, prah (uključujući prah za oblikovanje), granule, ljuspice i slični oblici u rasutom stanju.

7. Tarifni broj 3915 ne obuhvata otpatke, strugotine i ostatke pojedinih termoplastičnih materijala, prerađene u primarne oblike (tarifni brojevi 3901 do 3914).

8. U smislu tarifnog broja 3917 pod pojmom „cevi i creva“ podrazumevaju se šuplji proizvodi, bez obzira da li su poluproizvodi ili dovršeni proizvodi, koji se obično upotrebljavaju za transport, sprovođenje ili distribuciju gasova ili tečnosti (npr., rebrasta baštenska creva, perforirane cevi). Ovaj pojam, takođe, obuhvata omote za kobasičarske proizvode i ostale spljoštene cevi. Međutim, proizvodi, izuzev prethodno pomenutih, koji imaju drugačiji unutrašnji poprečni presek, osim kružnog, ovalnog ili pravougaonog, (kod kojih dužina ne prelazi 1,5 puta širinu) ili u obliku pravilnog mnogougaonika, ne smatraju se cevima i crevima, već profilnim oblicima.

9. U smislu tarifnog broja 3918, pod pojmom „plastični tapeti za zidove i tavanice“, podrazumevaju se proizvodi u rolnama širine 45 cm i veće, podesni za dekoraciju zidova i tavanica, a sastoje se od plastične mase, trajno pričvršćene na podlogu od bilo kog materijala, osim hartije, čiji je površinski sloj od plastične mase reljefno ukrašen, površinski obojen, sa štampanim šarama ili drugačije ukrašen.

10. U tarifnim brojevima 3920 i 3921 pod pojmom „ploče, listovi, filmovi, folije i trake“ podrazumevaju se samo ploče, listovi, filmovi, folije i trake (osim onih iz Glave 54) i blokovi pravilnog geometrijskog oblika, štampani ili neštampani ili drugačije površinski obrađeni, ne sečeni ili sečeni u pravougaone oblike (uključujući kvadratne), ali dalje neobrađeni, (čak i ako su sečenjem postali proizvodi gotovi za upotrebu).

11. Tarifni broj 3925 obuhvata samo sledeće proizvode, pod uslovom da nisu obuhvaćeni bilo kojim ranijim tarifnim brojem razdela II:

(a) rezervoare, cisterne (uključujući septičke cisterne), kace i slične sudove zapremine preko 300 lit;

(b) građevinske elemente, koji se upotrebljavaju, na primer, za podove, zidove, pregrade, tavanice ili krovove;

(v) oluke i pribor za oluke;

(g) vrata, prozore i njihove okvire i pragove za vrata;

(d) balkonske, stepenišne i druge ograde, kapije i slične pregrade;

(đ) prozorske kapke, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slične proizvode, njihove delove i pribor;

(e) police velikih dimenzija, na sklapanje ili trajnu ugradnju, na primer, u prodavnicama, radionicama, skladištima;

(ž) ukrasne arhitektonske motive, na primer, žljebasti ukrasi, kupole i slično;

(z) pribor za trajnu ugradnju u ili na vrata, prozore, stepenište, zidove ili druge delove zgrade, na primer, dugmad, ručice, kuke, držači, držači peškira, ploče za prekidače i ostale zaštitne ploče.

Napomene za tarifne podbrojeve:

1. U bilo kom tarifnom broju ove Glave, polimeri (uključujući kopolimere) i hemijski modifikovani polimeri svrstaće se prema sledećim uslovima:

(a) gde postoji tarifni podbroj sa naimenovanjem „ostalo“ u istom nizu podbrojeva:

(1) označavanje polimera sa prefiksom „poli“ (npr. polietilen i poliamid-6,6) u tar. podbroju znači da sastavna monomerna jedinica ili monomerne jedinice imenovanog polimera, uzeto zajedno, moraju da čine 95% ili više, po masi, od ukupnog sadržaja polimera;

(2) kopolimeri navedeni u tarifnim podbrojevima 3901 30, 3903 20, 3903 30 i 3904 30 svrstaće se u ove tarifne podbrojeve, pod uslovom da komonomerne jedinice imenovanih kopolimera čine 95% ili više, po masi, od ukupnog sadržaja polimera;

(3) hemijski modifikovni polimeri svrstaće se u tarifne podbrojeve sa naimenovanjem „Ostalo“, pod uslovom da hemijski modifikovani polimeri nisu specifičnije obuhvaćeni drugim tarifnim podbrojevima;

(4) polimeri koji ne ispunjavaju uslove nabrojane pod (1), (2) ili (3), svrstaće se u neki od podbrojeva preostalih u istom nizu, a koji obuhvataju polimere one monomerne jedinice koja preovlađuje po masi, među svim ostalim pojedinim komonomernim jedinicama. U ovom smislu, sastavne monomerne jedinice polimera, koje se svrstavaju u isti tarifni podbroj, uzeće se zajedno. Porediće se samo sastavane komonomerne jedinice polimera u nizu tarifnih podbrojeva koji se uzimaju u obzir;

(b) gde ne postoji tarifni podbroj sa naimenovanjem „Ostalo“ u istom nizu tarifnih podbrojeva:

(1) polimeri će se svrstati u tarifni podbroj koji obuhvata polimere one monomerne jedinice koja preovlađuje po masi među svim ostalim pojedinim komonomernim jedinicama. U ovom smislu, sastavne monomerne jedinice polimera, koji spadaju u isti tarifni podbroj, uzimaće se zajedno. Porediće se samo sastavne komonomerne jedinice polimera u nizu tarifnih podbrojeva, koji se uzimaju u obzir;

(2) hemijski modifikovani polimeri svrstaće se u tarifni podbroj koji odgovara nemodifikovanom polimeru.

Mešavine polimera svrstavaju se u isti tarifni podbroj kao polimeri istih monomernih jedinica u istom srazmeru.

U smislu tarifnog podbroja 3920 43, pojam “plastifikator” uključuje sekundarne plastifikatore.

Dodatna napomena:

Kada su tkani, pleteni ili kukičani materijali, filc ili netkani materijali prisutni samo u svrhe ojačanja, rukavice svih vrsta impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ćelijaste strukture spadaju u Glavu 39 čak iako su:

napravljene od tkanih, pletenih ili kukičanih materijala (osim onih iz tarifnog broja 59.03), filca ili netkanih materijala impregnisanih, prevučenih ili prekrivenih plastičnom masom ćelijaste strukture, i

napravljene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih tkanih, pletenih ili kukičanih materijala, filca ili netkanih materijala i naknadno impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ćelijaste strukture.

(Napomena 3 (v) uz Glavu 56 i Napomena 2 (a) (5) uz Glavu 59).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

I. PRIMARNI OBLICI

3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901 10 – Polietilen, specifične gustine manje od 0,94:

3901 10 10 00 – – linearni polietilen – 1

3901 10 90 00 – – ostalo – 5

3901 20 – Polietilen, specifične gustine 0,94 ili veće:

3901 20 10 00 – – polietilen u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod – 5

(b) uz ovu Glavu, specifične težine od 0,958 ili veće, na 23oC,

sa sadržajem:- 50 mg/kg ili manje aluminijuma;- 2 mg/kg ili manje

kalcijuma;- 2 mg/kg ili manje hroma;- 2 mg/kg ili manje gvožđa;-

2 mg/kg ili manje nikla;- 2 mg/kg ili manje titana; i- 8 mg/kg ili

manje vanadijuma,za proizvodnju hlorosulfonovanog

polietilena

c 3901 20 90 00 – – ostalo – 5

3901 30 00 00 – Kopolimeri etilen-vinil acetata – 1

3901 90 – Ostalo:

c 3901 90 10 00 – – jonomer smola koja sadrži so terpolimera etilena sa – 3

izobutil akrilatom i metakrilnom kiselinom

c 3901 90 20 00 – – A-B-A blok kopolimer polistirola, etilen-butilen – 3

kopolimer i polistirol, koji sadrže po masi 35% ili manje

stirola, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz

ovu Glavu

c 3901 90 90 00 – – ostalo – 3

3902 Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim

oblicima:

3902 10 – Polipropilen:

3902 10 00 10 – – za farmaceutsku industriju, otporan na gama zračenje – 1

3902 10 00 90 – – ostali – 5

3902 20 00 00 – Poliizobutilen – 1

3902 30 00 00 – Kopolimeri propilena – 1

3902 90 – Ostalo:

c 3902 90 10 00 – – A-B-A blok kopolimer polistirola, etilen-butilen – 3

kopolimer i polistirol, koji sadrži po masi 35% ili manje

stirola, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz

ovu Glavu

c 3902 90 20 00 – – polibut-1-en, kopolimer but-1-ena sa etilenom, koji sadrži – 3

po masi 10% ili manje etilena ili mešavina polibut-1-ena sa

polietilenom i /ili polipropilenom, koja sadrži po masi 10%

ili manje polietilena i /ili 25% ili manje polipropilena, u

jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu

c 3902 90 90 00 – – ostalo – 5

3903 Polimeri stirola, u primarnim oblicima:

– Polistirol:

3903 11 00 00 – – za ekspandiranje – 1

3903 19 00 00 – – ostali – 1

3903 20 00 00 – Kopolimeri stirol-akrilonitrila (SAN) – 1

3903 30 00 00 – Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirola (ABS) – 1 3903 90 – Ostalo:

c 3903 90 10 00 – – kopolimer, samo od stirola sa alil-alkoholom, acetilske – 1

vrednosti 175 ili veće

c 3903 90 20 00 – – bromovani polistirol, koji sadrži po masi od 58% do 71% – 1

broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz

ovu Glavu

c 3903 90 90 00 – – ostalo – 1

3904 Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina, u

primarnim oblicima:

3904 10 – Poli (vinil hlorid), nepomešan sa drugim materijama:

3904 10 00 10 – – emulzioni, mikrosuspenzioni i ekstenderpasten tipovi 1

3904 10 00 90 – – ostali 3

– Ostali poli (vinil hlorid):

c 3904 21 00 00 – – neplastifikovan – 3

3904 22 00 00 – – plastifikovan – 1

3904 30 00 00 – Kopolimeri vinilhlorida-vinilacetata – 1

3904 40 00 00 – Ostali kopolimeri vinilhlorida – 1

3904 50 – Polimeri viniliden hlorida:

c 3904 50 10 00 – – kopolimer viniliden hlorida sa akrilonitrilom, u obliku – 1

zrna za ekspandiranje prečnika od 4 mikrometara do 20

mikrometara

c 3904 50 90 00 – – ostalo – 1

– Fluoro-polimeri:

3904 61 00 00 – – politetrafluoroetilen – 1

3904 69 – – ostali:

3904 69 10 00 – – – poli (vinil fluorid), u oblicima navedenim u Napomeni 6. – 1

pod (b) uz ovu Glavu

3904 69 90 00 – – – ostali – 1

3904 90 00 00 – Ostali – 1

3905 Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim

oblicima; ostali polimeri vinila, u primarnim oblicima:

– Poli(vinil acetat):

3905 12 00 00 – – u vodenoj disperziji – 3

3905 19 00 00 – – ostali – 1

– Kopolimeri vinil acetata:

3905 21 00 00 – – u vodenoj disperziji – 1

3905 29 00 00 – – ostali – 1

3905 30 00 00 – Poli(vinil alkohol), sa nehidrolizovanim acetatnim grupama – 1

ili bez njih

– Ostalo:

3905 91 00 00 – – kopolimeri – 1

3905 99 – – ostalo:

3905 99 10 00 – – – poli(vinil formal) u nekom od oblika navedenih u – 1

Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu, molekulske težine od 10000

do 40000, koji sadrži po masi:- 9,5% do 13% acetil grupa,

izraženih kao vinil acetat, i- 5% do 6,5% hidroksilnih grupa,

izraženih kao vinil alkohol

c 3905 99 90 00 – – – ostalo – 1

3906 Akrilni polimeri u primarnim oblicima:

3906 10 00 00 – Poli(metil metakrilat) – 1

3906 90 – Ostali:

c 3906 90 10 00 – – poli[N-(3-hidroksiimino-1,1-dimetilbutil)akrilamid] – 1

c 3906 90 20 00 – – kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata sa decil – 1

metakrilatom, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji

sadrži po masi 55% ili više kopolimera

c 3906 90 30 00 – – kopolimer akrilne kiseline sa 2-etil-heksil akrilatom, koji – 1

sadrži po masi od 10% do 11% 2-etilheksil akrilata

c 3906 90 40 00 – – kopolimer akrilonitrila sa metilakrilatom, modifikovan – 1

sa polibutadien-akrilonitrilom (NBR)

c 3906 90 50 00 – – polimerizacioni proizvod akrilne kiseline sa alkil – 1

metakrilatom i malim količinama ostalih monomera, za

upotrebu kao očvršćivač u proizvodnji tekstilnih

štamparskih pasta

c 3906 90 60 00 – – kopolimer metil akrilata sa etilenom i monomerom koji – 1

sadrži nezavršne karboksilne grupe kao supstituentom, koji

sadrži po masi 50% ili više metil akrilata, u jedinjenju sa

silikatom ili ne

c 3906 90 90 00 – – ostalo – 1

3907 Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim

oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i

ostali poliestri, u primarnim oblicima:

3907 10 00 00 – Poliacetali – 1

3907 20 – Ostali polietri:

– – polietar alkoholi:

c 3907 20 11 00 – – – polietiln glikoli – 1

– – – ostalo:

3907 20 21 00 – – – – sa hidroksilnim brojem do 100 – 1

3907 20 29 00 – – – – ostalo – 1

– – ostalo:

c 3907 20 91 00 – – – kopolimer 1-hloro-2,3-epoksipropan sa etilen oksidom – 1

c 3907 20 99 00 – – – ostalo – 1

3907 30 00 00 – Epoksidne smole – 1

3907 40 00 00 – Polikarbonati – 1

3907 50 00 00 – Alkidne smole – 3

3907 60 – Poli(etilen tereftalat):

c 3907 60 20 00 – – sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim – 1

c 3907 60 80 00 – – ostalo – 1

– Ostali poliestri:

3907 91 – – nezasićeni:

c 3907 91 10 00 – – – tečni – 1

c 3907 91 90 00 – – – ostalo – 3

3907 99 – – ostalo:

– – – sa hidroksilnim brojem do 100:

c 3907 99 11 00 – – – – poli (etilen naftalin-2,6-dikarboksilat) – 1

c 3907 99 19 00 – – – – ostalo – 1

– – – ostalo:

c 3907 99 91 00 – – – – poli(etilen naftalin-2,6-dikarboksilat) – 1

c 3907 99 99 00 – – – – ostalo – 1

3908 Poliamidi u primarnim oblicima:

3908 10 00 00 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12 – 1

3908 90 00 00 – Ostali – 1

3909 Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim

oblicima:

c 3909 10 00 00 – Urea smole; tiourea smole – 3

3909 20 00 00 – Melaminske smole – 1

3909 30 00 00 – Ostale amino smole – 1

c 3909 40 00 00 – Fenolne smole – 1

3909 50 – Poliuretani:

c 3909 50 10 00 – – poliuretani od 2,2′-(tert-butilimino)dietanola i 4,4′- – 1

metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-

dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera

c 3909 50 90 00 – – ostalo – 1

3910 00 00 00 Silikoni u primarnim oblicima – 3

3911 Smole od nafte, kumaron – inden smole, politerpeni,

polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi navedeni u

Napomeni 3. uz ovu Glavu, na drugom mestu nepomenuti niti

obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

3911 10 00 00 – Smole od nafte, kumaron, inden ili kumaron-inden smole i – 1

politerpeni

3911 90 – Ostalo:

– – polimerizacioni proizvodi dobijeni konedenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovani ili

nemodifikovani:

c 3911 90 11 00 – – – poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4- – 1

fenilenizopropilden-1,4-fenilen), u nekom od oblika

navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu

c 3911 90 13 00 – – – poli(tio-1,4-fenilen) – 1

c 3911 90 19 00 – – – ostalo – 1

– – ostalo:

c 3911 90 91 00 – – – kopolimer p-krezola i divinilbenzola, u obliku rastvora – 1

u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više

polimera

c 3911 90 93 00 – – – hidrogenizovani kopolimeri viniltoluola i a- – 1

metilstirola

c 3911 90 99 00 – – – ostalo – 1

3912 Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti

niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

– Celulozni acetati:

3912 11 00 00 – – neplastifikovani – 1

3912 12 00 00 – – plastifikovani – 1

3912 20 – Nitrati celuloze (uključujući kolodione):

– – neplastifikovani:

c 3912 20 11 00 – – – kolodioni i celoidini – 1

c 3912 20 19 00 – – – ostalo – 1

c 3912 20 90 00 – – plastifikovani – 1

– Celulozni etri:

3912 31 00 00 – – karboksimetilceluloza i njene soli – 3

3912 39 – – ostalo:

3912 39 10 00 – – – etilceluloza – 1

3912 39 20 00 – – – hidroksipropil celuloza – 1

c 3912 39 80 00 – – – ostalo – 1

3912 90 – Ostalo:

3912 90 10 00 – – celulozni estri – 1

3912 90 90 00 – – ostalo – 3

3913 Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i

modifikovani prirodni polimeri (na primer, očvrsnute

belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom

mestu nepomenuti niti obuhvaaćeni, u primarnim oblicima:

3913 10 00 00 – Alginska kiselina, njene soli i estri – 1

c 3913 90 – Ostalo

3914 00 00 00 Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, – 1

u primarnim oblicima

II. OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI;

POLUPROIZVODI; PROIZVODI

3915 Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa:

3915 10 00 00 – Od polimera etilena – 8

3915 20 00 00 – Od polimera stirola – 8

3915 30 00 00 – Od polimera vinil hlorida – 8

3915 90 – Od ostalih plastičnih masa:

– – od proizvoda adicione polimerizacije:

3915 90 11 00 – – – od polimera propilena – 8

c 3915 90 18 00 – – – ostalo – 8

c 3915 90 90 00 – – ostalo 8

3916 Monofilamenti najveće dimenzije poprečnog preseka preko 1

mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa,

površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije

neobrađivani:

3916 10 00 00 – Od polimera etilena – 8

3916 20 – Od polimera vinil hlorida:

3916 20 10 00 – – od poli (vinil hlorida) – 5

3916 20 90 00 – – ostalo – 8

3916 90 – Od ostalih plastičnih masa:

– – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih:

3916 90 11 00 – – – od poliestara – 8

3916 90 13 00 – – – od poliamida – 8

3916 90 15 00 – – – od epoksidnih smola – 8

3916 90 19 00 – – – ostali – 8

– – od proizvoda adicione polimerizacije:

3916 90 51 00 – – – od polimera propilena – 8

3916 90 59 00 – – – ostalo – 8

3916 90 90 00 – – ostalo – 5

3917 Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena,

prirubnice) od plastičnih masa:

3917 10 – Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od

očvrsutih belančevina ili celuloznih materijala:

3917 10 10 00 – – od očvrsnutih belančevina – 5

3917 10 90 00 – – od celuloznih materijala – 1

– Cevi i creva, kruti:

3917 21 – – od polimera etilena:

c 3917 21 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju – 8

poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali

drugačije neobrađene

– – – ostalo:

c 3917 21 91 00 – – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 8

c 3917 21 99 00 – – – – ostalo – 8

3917 22 – – od polimera propilena:

c 3917 22 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju – 8

pooprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali

drugačije neobrađene

– – – ostalo:

c 3917 22 91 00 – – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 8

c 3917 22 99 00 – – – – ostalo – 8

3917 23 – – od polimera vinil hlorida:

c 3917 23 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju – 8

poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali

drugačije neobrađene

– – – ostalo:

c 3917 23 91 00 – – – – sa postavaljenim priborom, za civilne vazuhoplovstve – 8

c 3917 23 99 00 – – – – ostalo – 8

3917 29 – – od ostalih plastičnih masa:

– – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju

poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali

drugačije neobrađene:

c 3917 29 12 00 – – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili – 8

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih

3917 29 15 00 – – – – od proizvoda adicione polimerizacije – 8

3917 29 19 00 – – – – ostalo – 8

– – – ostalo:

c 3917 29 91 00 – – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 8

c 3917 29 99 00 – – – – ostalo – 8

– Ostale cevi i creva:

3917 31 – – fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od 27,6

MPa ili veći:

c 3917 31 10 00 – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 5

c 3917 31 90 00 – – – ostalo – 5

3917 32 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim

materijalima, bez pribora:

– – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju

poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali

drugačije neobrađene:

c 3917 32 10 00 – – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili – 8

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih

– – – – od proizvoda adicione polimerizacije:

3917 32 31 00 – – – – – od polimera etilena – 8

– – – – – od polimera vinil hlorida:

3917 32 35 10 – – – – – – za dijalizatore – 1

3917 32 35 90 – – – – – – ostalo – 8

3917 32 39 00 – – – – – ostalo – 8

3917 32 51 00 – – – – ostalo – 8

– – – ostalo:

3917 32 91 00 – – – – veštačka creva za kobasice – 5

3917 32 99 00 – – – – ostalo – 8

3917 33 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim

materijalima, sa priborom:

c 3917 33 10 00 – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 8

c 3917 33 90 00 – – – ostalo – 8

3917 39 – – ostale:

c 3917 39 12 00 – – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili – 8

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih

3917 39 15 00 – – – – od proizvoda adicione polimerizacije – 8

3917 39 19 00 – – – – ostalo – 8

– – – ostalo:

c 3917 39 91 00 – – – – sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove – 8

c 3917 39 99 00 – – – – ostalo – 8

3917 40 – Pribor:

c 3917 40 10 00 – – za civilne vazduhoplove – 5

c 3917 40 90 00 – – ostalo – 5

3918 Pokrivači podova od plastičnih masa, samolepljivi ili

nesamolepljivi, u rolnama ili u obliku ploča; tapeti za zidove

ili tavanice od plastičnih masa, definisani u Napomeni 9. uz

ovu Glavu:

3918 10 – Od polimera vinil hlorida:

3918 10 10 00 – – podloge impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene – 8

sa polivinilhloridom

3918 10 90 00 – – ostalo – 8

3918 90 00 00 – Od ostalih plastičnih masa – 8

3919 Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali

slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama:

3919 10 – U rolnama širine do 20 cm:

– – trake, prekrivene sa nevulkaniziranim prirodnim ili

sintetičkim kaučukom:

c 3919 10 11 00 – – – od plastifikovanog poli(vinil hlorida) ili polietilena – 5

c 3919 10 13 00 – – – od neplastifikovanog poli(vinil hlorida) – 5

c 3919 10 15 00 – – – od polipropilena – 5

c 3919 10 19 00 – – – ostalo – 5

– – ostalo:

– – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih:

c 3919 10 31 00 – – – – od poliestera – 5

c 3919 10 38 00 – – – – ostalo – 5

– – – od proizvoda adicione polimerizacije:

c 3919 10 61 00 – – – – od plastifikovanog poli(vinil hlorida) ili polietilena – 5

c 3919 10 69 00 – – – – ostalo – 5

c 3919 10 90 00 – – – ostalo – 5

3919 90 – Ostalo:

3919 90 10 00 – – dalje obrađene osim površinske obrade, ili sečene u oblike – 5

osim pravougaonih (uključujući kvadratne)

– – ostalo:

– – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih:

c 3919 90 31 00 – – – – od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili – 5

drugih poliestara

c 3919 90 38 00 – – – – ostalo – 5

– – – od proizvoda adicione polimerizacije:

c 3919 90 61 00 – – – – od plastifikovanog poli(vinil hlorida) ili polietilena 5

c 3919 90 69 00 – – – – ostalo – 5

c 3919 90 90 00 – – – ostalo – 5

3920 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih

masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani,

bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima:

3920 10 – Od polimera etilena:

– – debljine do 0,125 mm:

– – – od polimera etilena specifične gustine:

– – – – manje od 0,94:

c 3920 10 23 00 – – – – – polietilenski film, debljine 20 mikrometara do 40 – 5

mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se

koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola

– – – – – ostalo:

– – – – – – neštampani:

c 3920 10 24 00 – – – – – – – rastegljiv (streč) film – 5

c 3920 10 26 00 – – – – – – – ostalo – 5

c 3920 10 27 00 – – – – – – štampani – 5

c 3920 10 28 00 – – – – 0,94 ili veće – 5

c 3920 10 40 00 – – – ostalo – 5

– – debljine preko 0,125 mm:

c 3920 10 81 00 – – – sintetička pulpa za hartiju, u obliku vlažnih listova, – 5

napravaljena od fino odvojenih polietilenskih vlakana,

pomešanih ili ne pomešanih sa celuloznim vlaknima u

količini do 15% sadržaja poli (vinil alkohola) rastvorenog u

vodi kao sredstvom za vlaženje

c 3920 10 89 00 – – – ostalo – 5

3920 20 – Od polimera propilena:

– – debljine do 0,10 mm:

c 3920 20 21 00 – – – biaksijalno usmereni – 5

c 3920 20 29 00 – – – ostalo – 5

– – debljine preko 0,10 mm:

– – – trake širine preko 5 mm, do 20 mm, koja se upotrebljava za

pakovanje:

c 3920 20 71 00 – – – – dekorativne trake – 5

c 3920 20 79 00 – – – – ostalo – 5

c 3920 20 90 00 – – – ostalo – 5

c 3920 30 00 00 – Od polimera stirola – 5

– Od polimera vinil hlorida:

3920 43 – – koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora:

c 3920 43 10 00 – – – debljine do 1 mm – 5

c 3920 43 90 00 – – – debljine preko 1 mm – 5

3920 49 – – ostali:

c 3920 49 10 00 – – – debljine do 1 mm – 5

c 3920 49 90 00 – – – debljine preko 1 mm – 5

– Od akrilnih polimera:

3920 51 00 00 – – od poli (metil metakrilata) – 5

3920 59 – – ostalo:

c 3920 59 10 00 – – – kopolimeri akrilnih i metakrilnih estara, u obliku filma – 5

debljine do 150 mikrometara

c 3920 59 90 00 – – – ostalo – 5

– Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih

poliestara:

3920 61 00 00 – – od polikarbonata – 5

3920 62 – – od poli(etilen tereftalata):

– – – debljine do 0,35 mm:

c 3920 62 11 00 – – – – poli(etilen tereftalat) film, debljine 72 mikrometra do – 5

79 mikrometara, za proizvodnju savitljivih magnetnih diskova

c 3920 62 13 00 – – – – poli(etilen tereftalat) film, debljine 100 mikrometara – 5

do 150 mikrometara, za proizvodnju fotopolimer ploča za

štampanje

c 3920 62 19 00 – – – – ostalo – 5

c 3920 62 90 00 – – – debljine preko 0,35 mm – 5

3920 63 00 00 – – od nezasićenih poliestara – 5

3920 69 00 00 – – od ostalih poliestara – 5

– Od celuloze ili njenih hemijskih derivata:

3920 71 – – od regenerisane celuloze:

– – – listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene,

debljine manje od 0,75 mm:

c 3920 71 10 10 – – – – za dijalizatore – 1

c 3920 71 10 90 – – – – ostalo – 5

c 3920 71 90 00 – – – ostalo – 5

3920 72 00 00 – – od vulkanfibera – 1

3920 73 – – od celuloznog acetata:

c 3920 73 10 00 – – – film u rolnama ili trakama, za kinematografiju ili – 5

fotografiju

c 3920 73 50 00 – – – listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje – 5

od 0,75 mm

c 3920 73 90 00 – – – ostalo – 5

3920 79 00 00 – – od ostalih derivata celuloze – 5

– Od ostalih plastičnih masa:

3920 91 00 00 – – od poli(vinil butirala) – 1

3920 92 00 00 – – od poliamida – 5

3920 93 00 00 – – od amino-smola – 5

3920 94 00 00 – – od fenolnih smola – 5

3920 99 – – od ostalih plastičnih masa:

– – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih:

c 3920 99 21 00 – – – – listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni – 5

ili samo pokriveni plastičnom masom

c 3920 99 28 00 – – – – ostalo – 5

– – – od proizvoda adicione polimerizacije:

c 3920 99 51 00 – – – – listovi od poli(vinil fluorida) – 5

c 3920 99 53 00 – – – – membrane izmenjivača jona od fluorovanog plastičnog – 5

materijala, za upotrebu u hlor-alkalnim elektrolitskim

ćelijama

c 3920 99 55 00 – – – – biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji – 5

sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), ne

prevučeni, debljine do 1 mm

c 3920 99 59 00 – – – – ostalo – 5

c 3920 99 90 00 – – – ostalo – 5

3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih

masa:

– Celularne (ćelijaste) strukture:

3921 11 00 00 – – od polimera stirola – 8

3921 12 00 00 – – od polimera vinilhlorida – 8

3921 13 – – od poliuretana:

c 3921 13 10 00 – – – fleksibilni – 8

c 3921 13 90 00 – – – ostalo – 8

3921 14 00 00 – – od regenerisane celuloze – 8

3921 19 00 00 – – od ostalih plastičnih masa – 8

3921 90 – Ostalo:

– – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili

premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili ne

modifikovanih:

– – – od poliestara:

c 3921 90 11 00 – – – – rebrasti listovi i ploče – 5

c 3921 90 19 00 – – – – ostalo – 5

c 3921 90 30 00 – – – od fenolnih smola – 5

– – – od amino smola:

– – – – laminirani:

c 3921 90 41 00 – – – – – laminati visokog pritiska sa dekorativnom površinom – 5

na jednoj ili obe strane

c 3921 90 43 00 – – – – – ostalo – 5

c 3921 90 49 00 – – – – ostalo – 5

c 3921 90 55 00 – – – ostalo – 5

c 3921 90 60 00 – – od proizvoda adicione polimerizacije – 5

c 3921 90 90 00 – – ostalo – 5

3922 Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i

poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od

plastičnih masa:

3922 10 00 00 – Kade, tuš-kade i lavaboi – 20

3922 20 00 00 – Klozetska sedišta i poklopci – 20

3922 90 00 00 – Ostalo – 20

3923 Proizvodi za transport i pakovanje robe, od plastičnih masa;

zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih

masa:

3923 10 00 00 – Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi – 20

– Vreće i kese (uključujući kupaste):

3923 21 00 00 – – od polimera etilena – 20

3923 29 – – od ostalih plastičnih masa:

c 3923 29 10 00 – – – od poli(vinil hlorida) – 10

c 3923 29 90 00 – – – ostalo – 10

3923 30 – Baloni, boce, bočice i slični proizvodi:

c 3923 30 10 00 – – zapremine do 2 l KD 10

c 3923 30 90 00 – – zapremine preko 2 l KD 10

3923 40 – Kalemovi, kopsovi, cevčice i slične podloge:

c 3923 40 10 00 – – kalemovi i slične podloge za fotografske i kinematografske – 10

filmove ili za trake, filmove i slično, iz tar. brojeva 8523 i

8524

c 3923 40 90 00 – – ostalo – 10

3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači:

3923 50 10 00 – – zatvarači i zaklopci za boce – 10

3923 50 90 00 – – ostalo – 20

3923 90 – Ostalo:

c 3923 90 10 00 – – mrežice ekstrudirane u cevastom obliku – 10

c 3923 90 90 00 – – ostalo – 10

3924 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za

domaćinstvo i toaletni proizvodi, od plastičnih masa:

3924 10 00 00 – Stono i kuhinjsko posuđe i pribor – 20

3924 90 – Ostalo:

– – od regenerisane celuloze:

3924 90 11 00 – – – sunđeri – 10

3924 90 19 00 – – – ostalo – 10

3924 90 90 00 – – ostalo – 10

3925 Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na

drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3925 10 00 00 – Rezervoari, cisterne, kace i slični sudovi, zapremine preko – 10

300 l

3925 20 00 00 – Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata KD 20

3925 30 00 00 – Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični – 20

proizvodi i njihovi delovi

3925 90 – Ostalo:

c 3925 90 10 00 – – pribor za trajnu ugradnju u ili na vrata, prozore, – 10

stepeništa, zidove i druge delove zgrade

c 3925 90 20 00 – – kablovske kanalice za električne provodnike – 10

c 3925 90 80 00 – – ostalo – 10

3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih

materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:

3926 10 00 00 – Proizvodi za kancelarije ili škole – 20

3926 20 00 00 – Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez – 20

prstiju)

3926 30 00 00 – Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično – 10

3926 40 00 00 – Statuete i ostali ukrasni predmeti – 10

3926 90 – Ostalo:

c 3926 90 10 00 – – za tehničku upotrebu, za civilne vazduhoplove – 1

– – ostalo:

c 3926 90 50 00 – – – perforisane korpe i slični proizvodi, koji se koriste za – 10

filtriranje vode na ulazu odvoda

– – – ostalo:

c 3926 90 91 00 – – – – izrađevine od listova – 10

– – – – ostalo:

c 3926 90 99 10 – – – – – higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući cucle – 1

za bebe)

c 3926 90 99 20 – – – – – blenkovi za kontaktna sočiva – 1

c 3926 90 99 90 – – – – – ostalo – 10 GLAVA 40

KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Napomene:

1. Pod pojmom „kaučuk’ u Tarifi, osim ako iz teksta drugačije ne proizlazi, podrazumevaju se sledeći proizvodi, vulkanizovani ili ne vulkanizovani, otvrdnuti ili ne otvrdnuti: prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, sintetički kaučuk, faktis, dobijen od ulja i ove regenerisane materije.

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) proizvode iz Odeljka XI (tekstil i proizvode od tekstila);

(b) obuću i delove obuće iz Glave 64;

(v) kape, šešire itd. i njihove delove (uključujući kape za kupanje) iz Glave 65;

(g) mehaničke i električne aparate ili uređaje i njihove delove iz Odeljka XVI (uključujući električnu robu svih vrsta), od tvrde gume;

(d) proizvode iz Glave 90, 92, 94 ili 96; ili

(f) proizvode iz Glave 95 (osim sportskih rukavica, uključujući rukavice sa i bez prstiju i proizvoda iz tarifnih brojeva 4011 do 4013).

3. U tarifnim brojevima 4001 do 4003 i 4005 pod pojmom „primarni oblici“ podrazumevaju se samo sledeći oblici:

(a) tečnosti i paste (uključujući lateks, predvulkaniozovan ili ne i ostale disperzije i rastvore);

(b) blokovi nepravilnog oblika, grudve, bale, prah, granule, mrvice i slični oblici.

4. U Napomeni 1 uz ovu Glavu i u tarifnom broju 4002 pod pojmom „sintetički kaučuk“ podrazumeva se:

(a) nezasićene sintetičke materije koje se mogu nepovratno prevesti u netermoplastične materije vulkanizacijom, pomoću sumpora, na temperaturi između 18oC i 29oC, koje se neće prekinuti ako se istegnu tri puta duže od svoje prvobitne dužine, a posle istezanja na dužinu koja je dva puta veća od prvobitne dužine, u roku od 5 minuta povratiće se na dužinu koja nije veća od 1,5 puta od prvobitne dužine. Za svrhe tog ispitivanja mogu biti dodate materije potrebne za umrežavanje, kao što su sredstva za aktiviranje i ubrzavanje vulkanizacije; prisustvo materija predviđenih Napomenom 5 pod (b) (ii) i (iii) takođe je dozvoljeno. Međutim, prisustvo bilo koje materije koja nije neophodna za umrežavanje, kao što su ekstenderi, plastifikatori i punioci, nije dozvoljeno;

(b) tioplasti (TM);

(v) prirodni kaučuk modifikovan kalemljenjem (grafting) ili mešanjem sa plastičnim masama, depolimerizovanim prirodnim kaučukom i mešavinama nezasićenih sintetičkih materija sa zasićenim sintetičkim višim polimerima, pod uslovom da svi prethodno pomenuti proizvodi ispunjavaju uslove u pogledu vulkanizacije, istezanja i vraćanja u prvobitno stanje, postavljenih odredbom pod (a) ove Napomene.

5. (a) Tarifni brojevi 4001 i 4002 ne odnose se na kaučuk ili mešavinu kaučuka, koji su pre ili posle koagulacije pomešani sa:

(i) sredstvima za vulkanizaciju, ubrzivačima, usporivačima ili aktivatorima (osim onih koji su dodati za pripremanje predvulkanozovanog lasteksa od kaučuka);

(ii) pigmentima ili drugim materijama za bojenje, osim onih dodatih samo radi prepoznavanja;

(iii) plastifikatorima ili ekstenderima (izuzev mineralnog ulja, u pogledu uljem ekstendovanog kaučuka), puniocima, sredstvima za ojačanje, organskim rastvaračima ili sa bilo kojom drugom materijom, osim onih koje su dozvoljene odredbama pod (b) ove Napomene.

(b) prisustvo sledećih materija u kaučuku ili mešavinama kaučuka ne utiče na njihovo svrstavanje u tarifne brojeve 4001 ili 4002, zavisno od slučaja, pod uslovom da taj kaučuk ili mešavina kaučuka zadržavaju bitni karakter kao sirovi materijali:

(i) sredstva za emulgovanje i sredstva protiv lepljivosti;

(ii) malih količina proizvoda protiv razbijanja emulgatora;

(iii) vrlo malih količina sledećih sredstava: termoosetljivih sredstava (obično za dobijanje termoosetljivog lateks-kaučuka), katjonskih površinski aktivnih sredstava (obično za dobijanje elektro-pozitivnog lateks kaučuka), antioksidanata, koagulatora, sredstava za mrvljenje i sredstava za otpornost na zamrzavanje, peptizatora, sredstava protiv starenja, stabilizatora, sredstava za kontrolu viskoziteta ili sličnih aditiva za specijalne svrhe.

6. U smislu tarifnih broja 4004 pod pojmom „otpaci, strugotine i ostaci“ podrazumevaju se otpaci, strugotine i ostaci iz proizvodnje ili obrade gume ili proizvoda od gume, koji se kao takvi definitivno ne mogu više upotrebiti zbog sečenja, dotrajalosti ili iz drugih razloga.

7. Niti, u celini od vulkanizovanog kaučuka, čiji bilo koji poprečni presek prelazi 5 mm, svrstavaju se kao trake, šipke ili profilni oblici iz tarifnog broja 4008.

8. Tarifni broj 4010 uključuje trake za transport ili transmisiju od tekstilnih tkanina, impregnisanih, prevučenih, prekrivenih ili laminiranih sa gumom ili od tekstilnog prediva ili korda, impregnisanog, prevučenog, prekrivenog ili obloženog sa gumom.

9. U tarifnim brojevima 4001, 4002, 4003, 4005 i 4008 pod pojmom „ploče, listovi i trake“ podrazumevaju se samo ploče, listovi, trake i blokovi pravilnog geometrijskog oblika, neisečeni ili samo isečeni u pravougaone (uključujući kvadratne) oblike, koji imaju ili nemaju karakter gotovog proizvoda, štampani ili neštampani ili drugačije površinski obrađeni, ali drukčije neisečeni u određene oblike ili dalje neobrađivani.

U tarifnom broju 4008 pod pojmom „šipke“ i „profilni oblici“ podrazumevaju se samo proizvodi isečeni ili ne isečeni na određene dužine, površinski obrađeni ili ne obrađeni, ali drugačije neobrađivani.

Dodatna napomena:

1. Kada su tkani, pleteni ili kukičani materijali, filc ili netkani materijali prisutni samo u svrhe ojačanja, rukavice svih vrsta impregnisane, prevučene ili prekrivene penastom gumom spadaju u Glavu 40, čak iako su:

– napravljene od tkanih, pletenih ili kukičanih materijala (osim onih iz tarifnog broja 59.06), filca ili netkanih materijala impregnisanih, prevučenih ili pokrivenih penastom gumom, i

– napravljene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih tkanih, pletenih ili kukičanih materijala, filca ili netkanih materijala i naknadno impregniisane, prevučene ili prekrivene penastom gumom. (Napomena 3 (v) uz Glavu 56 i Napomena 4, poslednji stav, uz Glavu 59).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4001 Prirodni kaučuk, balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične

prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča,

listova ili traka:

4001 10 00 00 – Lateks od prirodnog kaučuka, predvulkanizovan ili ne – 1

– Prirodni kaučuk u ostalim oblicima:

4001 21 00 00 – – dimljeni kaučuk u obliku listova – 1

4001 22 00 00 – – prirodni kaučuk, tehnički specifikovan (TSNR) – 1

4001 29 00 00 – – ostali – 1

4001 30 00 00 – Balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume – 1

4002 Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim

oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo

kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz

ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča,

listova ili traka:

– Stirol-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stirol-

butadien kaučuk (XSBR):

4002 11 00 00 – – lateks – 1

c 4002 19 00 00 – – ostalo – 5

4002 20 00 00 – Butadien kaučuk (BR) – 1

– Izobutilen-izopren (butil) kaučuk (IIR); halo izobutilen-

izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):

4002 31 00 00 – – izobutilen-izopren (butil) kaučuk (IIR) – 1

4002 39 00 00 – – ostalo – 1 – Hloropren (hlorbutadien) kaučuk (CR):

4002 41 00 00 – – lateks – 1

4002 49 00 00 – – ostalo – 1

– Akrilonitril-butadien kaučuk (NBR):

4002 51 00 00 – – lateks – 1

4002 59 00 00 – – ostalo – 1

4002 60 00 00 – Izopren kaučuk (IR) – 1

4002 70 00 00 – Etilen-propilen-nekonjugovan dien kaučuk (EPDM) – 1

4002 80 00 00 – Mešavine proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim – 1

proizvodom iz ovog tar. broja

– Ostalo:

4002 91 00 00 – – lateks – 1

4002 99 – – ostalo:

c 4002 99 10 00 – – – proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa – 1

c 4002 99 90 00 – – – ostalo – 1

4003 00 00 00 Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u obliku ploča, – 10

listova ili traka

4004 00 00 00 Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i – 10

granule dobijene od tih proizvoda

4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima

ili u obliku ploča, listova ili traka:

4005 10 00 00 – Mešavine sa čađi ili silicijumdioksidom – 1

4005 20 00 00 – Rastvori; disperzije, osim onih iz tar. podbroja 4005 10 – 3

– Ostalo:

4005 91 00 00 – – ploče, listovi i trake – 1

4005 99 00 00 – – ostalo – 5

4006 Ostali oblici (na primer, šipke, cevi i profili) i proizvodi

(na primer, diskovi i prstenovi), od nevulkanizovanog kaučuka:

4006 10 00 00 – Profilisane trake sa šarama („Kamel-back“) za protektiranje – 3

pneumatika

4006 90 00 00 – Ostalo – 3

4007 00 00 00 Niti i kord od vulkanizovanog kaučuka (gume) – 5

4008 Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde

gume:

– Od celularne (ćelijaste) gume:

4008 11 00 00 – – ploče, listovi i trake – 5

4008 19 00 00 – – ostalo – 5

– Od necelularne gume:

4008 21 – – ploče, listovi i trake:

c 4008 21 10 00 – – – prekrivači za pod i brisači za noge M2 3

c 4008 21 90 00 – – – ostalo – 3

4008 29 – – ostalo:

c 4008 29 10 00 – – – profili, sečeni po meri za civilne vazduhoplove – 5

c 4008 29 90 00 – – – ostalo – 5

4009 Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez

pribora (na primer, spojnice, kolena, prirubnice):

– Neojačani ili nekombinovani sa drugim materijalima:

c 4009 11 00 00 – – bez pribora – 8

4009 12 – – sa priborom:

c 4009 12 10 00 – – – pogodni za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne – 8

vazduhoplove

c 4009 12 90 00 – – – ostalo – 8

– Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa metalom:

c 4009 21 00 00 – – bez pribora – 8

4009 22 – – sa priborom:

c 4009 22 10 00 – – – pogodni za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne – 8

vazduhoplove

c 4009 22 90 00 – – – ostalo – 8

– Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim

materijalima:

c 4009 31 00 00 – – bez pribora – 8

4009 32 – – sa priborom:

c 4009 32 10 00 – – – pogodni za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne – 8

vazduhoplove

c 4009 32 90 00 – – – ostalo – 8

– Ojačani ili na drugi način kombinovani sa drugim

materijalima:

c 4009 41 00 00 – – bez pribora – 8

4009 42 – – sa priborom:

c 4009 42 10 00 – – – pogodni za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne – 8

vazduhoplove

c 4009 42 90 00 – – – ostalo – 8

4010 Trake ili kaiševi od gume za transportne ili transmisione

svrhe:

– Trake i kaiševi za transportne svrhe:

4010 11 00 00 – – ojačani samo metalom – 5

4010 12 00 00 – – ojačani samo tekstilnim materijalima – 10

4010 13 00 00 – – ojačani samo plastičnim masama – 8

4010 19 00 00 – – ostali – 8

– Trake ili kaiševi za transmisione svrhe:

c 4010 31 00 00 – – beskrajni transmisioni kaiševi trapezoidnog poprečnog – 8

preseka (V kaiševi), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 60 cm,

do 180 cm

c 4010 32 00 00 – – beskrajni transmisioni kaiševi trapezoidnog poprečnog – 8

preseka (V kaiševi), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko

60 cm, do 180 cm

c 4010 33 00 00 – – beskrajni transmisioni kaiševi trapezoidnog poprečnog – 8

preseka (V kaiševi), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 180

cm, do 240 cm

c 4010 34 00 00 – – beskrajni transmisioni kaiševi trapezoidnog poprečnog – 8

preseka (V kaiševi), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko

180 cm, do 240 cm

c 4010 35 00 00 – – beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 60 cm, – 8

do 150 cm

c 4010 36 00 00 – – beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 150 cm, – 8

do 198 cm

c 4010 39 00 00 – – ostali – 8

4011 Nove spoljne pneumatske gume:

4011 10 00 00 – Za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke KD 20

automobile)

4011 20 – Za autobuse ili kamione:

– – sa indeksom opterećenja do 121:

4011 20 10 10 – – – dimenzija naplatka preko 61 cm KD 1

4011 20 10 90 – – – ostale KD 10

– – sa indeksom opterećenja preko 121:

4011 20 90 10 – – – dimenzija naplatka preko 61 cm KD 1

4011 20 90 90 – – – ostale KD 10

4011 30 – Za vazduhoplove:

4011 30 10 00 – – za civilne vazduhoplove KD 1

4011 30 90 00 – – ostalo KD 1

4011 40 – Za motocikle:

c 4011 40 20 00 – – za naplatke, promera do 33 cm KD 10

c 4011 40 80 00 – – ostalo KD 10

4011 50 00 00 – Za bicikle KD 10

– Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom:

c 4011 61 00 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i KD 5

mašine

c 4011 62 00 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim KD 5

manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka do 61

cm

c 4011 63 00 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim KD 5

manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko

61 cm

c 4011 69 00 00 – – ostalo KD 10

– Ostale:

c 4011 92 00 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i KD 5

mašine

c 4011 93 00 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim KD 5

manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka do 61

cm

c 4011 94 00 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim KD 5

manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko

61 cm

4011 99 00 00 – – ostalo KD 10

4012 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune

gume i gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (protektori) i

zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

– Protektirane pneumatske gume:

c 4012 11 00 00 – – vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući KD 15

karavane i trkačke automobile)

c 4012 12 00 00 – – vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione KD 15

4012 13 – – vrsta koje se koriste za vazduhoplove:

c 4012 13 10 00 – – – za civilne vazduhoplove KD 15

c 4012 13 90 00 – – – ostalo KD 15

c 4012 19 00 00 – – ostalo KD 15

4012 20 – Upotrebljavane pneumatske spoljne gume:

c 4012 20 10 00 – – za civilne vazduhoplove KD 15

c 4012 20 90 00 – – ostalo KD 15

4012 90 – Ostalo:

c 4012 90 20 00 – – pune gume ili gume sa vazdušnim komorama – 15

c 4012 90 30 00 – – gazeći slojevi (protektori) za spoljne gume – 15

c 4012 90 90 00 – – zaštitni ulošci (pojasevi) – 15

4013 Unutrašnje gume:

4013 10 – Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke

automobile), za autobuse ili kamione:

4013 10 10 00 – – za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke KD 20

automobile)

c 4013 10 90 00 – – za autobuse ili kamione KD 10

4013 20 00 00 – Za bicikle KD 10

c 4013 90 00 00 – Ostale KD 10

4014 Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući cucle),

od gume osim od tvrde gume, sa priborom ili bez pribora od

tvrde gume:

4014 10 00 00 – Prezervativi – 1

4014 90 – Ostalo:

4014 90 10 00 – – cucle i slični proizvodi za bebe – 1

4014 90 90 00 – – ostalo – 1

4015 Predmeti odeće i pribor za odeću (uključujući i rukavice sa

ili bez prstiju), za sve vrste namene, od gume, osim od tvrde

gume:

– Rukavice sa ili bez prstiju:

4015 11 00 00 – – hirurške PR 1

4015 19 – – ostalo:

4015 19 10 00 – – – za domaćinstvo PR 10

4015 19 90 00 – – – ostalo PR 10

4015 90 00 00 – Ostalo – 10

4016 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume:

4016 10 – Od celularne gume:

c 4016 10 10 00 – – za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove – 1

c 4016 10 90 00 – – ostalo – 1

– Ostalo:

4016 91 00 00 – – pokrivači podova, prostirači i otirači – 10

4016 92 00 00 – – gume za brisanje – 10

4016 93 – – proizvodi za zaptivanje:

c 4016 93 10 00 – – – za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove – 10

c 4016 93 90 00 – – – ostalo – 10

4016 94 00 00 – – odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje – 15

ili bez naduvavanja

4016 95 00 00 – – ostali proizvodi na naduvavanje – 10

4016 99 – – ostalo:

c 4016 99 10 00 – – – za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove – 10

– – – ostalo:

c 4016 99 30 00 – – – – spojnice (naglavci) – 10

– – – – ostalo:

– – – – – za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705:

c 4016 99 52 00 – – – – – – delovi od gume spojene za metal – 10

c 4016 99 58 00 – – – – – – ostalo – 10

– – – – – ostalo:

c 4016 99 82 00 – – – – – – delovi od gume spojene na metal – 10

c 4016 99 88 00 – – – – – – ostalo – 10

4017 00 Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući

otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume:

c 4017 00 10 00 – Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući – 10

otpatke i ostatke

c 4017 00 90 00 – Proizvodi od tvrde gume – 10 ODELjAK VIII

SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANjE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINjSKIH CREVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)

GLAVA 41

SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) otpatke od sirove kože (tarifni broj 0511);

(b) ptičije kože i delove ptičijih koža, sa njihovim perjem ili paperjem, iz tarifnih brojeva 0505 ili 6701; ili

(v) sirove krupne i sitne kože, sa dlakom ili vunom, štavljene ili dorađene (Glava 43); Međutim, u Glavu 41 svrstavaju se sledeće sirove sitne i krupne kože, sa dlakom ili sa vunom, od goveda (uključujući bivole), od kopitara, od ovaca i jagnjadi (osim astraganskih, jagnjadi sa debelim repom iz Male Azije, karakul, persijskih ili sličnih jagnjadi, indijskih, kineskih, mongolskih i tibetanskih jagnjadi), od koza i jarića (osim jemenskih, mongolskih i tibetanskih koza i jarića), od svinja (uključujući „pekari“), od divokoza, antilopa, gazela, jelena, losova, (severnih irvasa), srndaća i pasa.

2. (A) Tarifni brojevi 4104 do 4106 ne obuhvataju sirove krupne i sitne kože koje su prošle proces štavljenja (uključujući i predštavu), koji je povratan (reverzibilan) (tarifni brojevi 4101 do 4103, zavisno od slučaja).

(B) U smislu tarifnih brojeva 4104 do 4106 izraz “okorela” (crust), obuhvata sirove krupne i sitne kože koje su pre sušenja ponovno štavljene, bojene ili mašćene.

Pod pojmom „veštačka koža“ u Tarifi podrazumevaju se samo oni materijali iz tarifnog broja 4115.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4101 Sirove krupne i sitne goveđe kože (uključujući bivolje) ili

kože kopitara (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane

ili drugačije konzervisane, ali neuštavljene, niti pergamentno

obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake,

cepane ili necepane:

4101 20 – Cele krupne i sitne goveđe kože, mase po koži do 8 kg kada su

suve, do 10 kg kad su suvo-soljene, ili do 16 kg kada su sveže,

zelene (mokro soljene) ili drugačije konzervisane:

c 4101 20 10 00 – – sveže KD 1

c 4101 20 30 00 – – zelene (mokro soljene) KD 1

c 4101 20 50 00 – – sušene ili suvo-soljene KD 1

c 4101 20 90 00 – – ostale KD 1

4101 50 – Cele sirove krupne i sitne kože, mase preko 16 kg:

c 4101 50 10 00 – – sveže KD 1

c 4101 50 30 00 – – zelene (mokro soljene) KD 1

c 4101 50 50 00 – – sušene ili suvo-soljene KD 1

c 4101 50 90 00 – – ostale KD 1

c 4101 90 00 00 – Ostale, uključujući krupone, polukrupone i okrajke – 1

(trbušine) 4102 Sirove ovčije ili jagnjeće kože (sveže ili usoljene, sušene,

lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali ne štavljene,

pergamentno neobrađene niti dalje obrađivane), sa vunom ili

bez vune, cepane ili ne cepane, osim isključenih Napomenom 1.

pod (v) uz ovu Glavu:

4102 10 – Sa vunom:

4102 10 10 00 – – jagnjeće KD 1

4102 10 90 00 – – ostale KD 1

– Bez vune:

4102 21 00 00 – – piklovane KD 1

4102 29 00 00 – – ostale KD 1

4103 Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene,

lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali ne

uštavljene, pergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa

dlakom ili bez dlake, cepane ili ne cepane, osim isključenih

Napomenom 1. pod (b) i (v) uz ovu Glavu:

4103 10 – Od koza ili jarića:

c 4103 10 20 00 – – sveže KD 1

c 4103 10 50 00 – – soljene ili sušene KD 1

c 4103 10 90 00 – – ostale KD 1

4103 20 00 00 – Od reptilija – 1

c 4103 30 00 00 – Od svinja – 1

c 4103 90 00 00 – Ostale – 1

4104 Štavljene krupne ili sitne, ili «crust» goveđe kože

(uključujući bivolje) ili kože kopitara, bez dlake, cepane ili

ne cepane, ali dalje ne obrađivane:

– U mokrom stanju (uključujući nedovršene „wet-blue“):

4104 11 – – nebrušene kože sa strane lica, necepane; nebrušene, cepane:

c 4104 11 10 00 – – – cele sitne i krupne goveđe kože (uključujući bivolje), KD 1

ukupne površine do 28 kvadratnih stopa (2,6 m2)

– – – ostale:

– – – – goveđe (uključijući bivolje):

4104 11 51 00 – – – – – cele sitne i krupne kože, ukupne površine preko 28 KD 1

kvadratnih stopa (2,6m2)

c 4104 11 59 00 – – – – – ostale KD 1

c 4104 11 90 00 – – – – ostale KD 3

4104 19 – – ostale:

c 4104 19 10 00 – – – cele sitne i krupne goveđe kože (uključujući bivolje), KD 1

ukupne površine do 28 kvadratnih stopa (2,6 m2)

– – – ostale:

– – – – goveđe (uključijući bivolje):

4104 19 51 00 – – – – – cele sitne i krupne kože, ukupne površine preko 28 KD 1

kvadratnih stopa (2,6m2) .

c 4104 19 59 00 – – – – – ostale KD 3

c 4104 19 90 00 – – – – ostale KD 1

– U suvom stanju (crust):

4104 41 – – nebrušene kože sa lica, necepane; nebrušene cepane:

– – – cele sitne i krupne goveđe kože (uključujući bivolje),

ukupne površine do 28 kvadratnih stopa (2,6 m2):

c 4104 41 11 00 – – – – istočno indijske cele kože bez ili sa glavom i nogama, KD 3

svaka neto mase do 4,5 kg, dalje ne obrađivane, osim biljnog

štavljenja, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali

očigledno nepodobne za neposrednu upotrebu za proizvodnju

proizvoda od kože

c 4104 41 19 00 – – – – ostale KD 3

– – – ostale:

– – – – goveđe (uključujući bivolje):

c 4104 41 51 00 – – – – – cele sitne i krupne kože, ukupne površine preko 28 KD 3

kvadratnih stopa (2,6 m2)

c 4104 41 59 00 – – – – – ostale KD 3

c 4104 41 90 00 – – – – ostale KD 3

4104 49 – – ostale:

– – – cele sitne i krupne goveđe kože (uključujući bivolje),

ukupne površine do 28 kvadratnih stopa (2,6 m2):

c 4104 49 11 00 – – – – istočno indijske cele kože bez ili sa glavom i nogama, KD 3

svaka neto mase do 4,5 kg, dalje ne obrađivane, osim biljnog

štavljenja, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali

očigledno nepodobne za neposrednu upotrebu za proizvodnju

proizvoda od kože

c 4104 49 19 00 – – – ostale KD 3

– – – ostale:

– – – – goveđe (uključujući bivolje):

c 4104 49 51 00 – – – – – cele sitne i krupne kože, ukupne površine preko 28 KD 3

kvadratnih stopa (2,6 m2)

c 4104 49 59 00 – – – – – ostale KD 3

c 4104 49 90 00 – – – – ostale KD 3

4105 Ovčije ili jagnjeće štavljene suve (crust) kože, bez vune, cepane

ili necepane, ali dalje neobrađivane:

4105 10 – U mokrom stanju (uključujući nedovršene „wet-blue“):

c 4105 10 10 00 – – necepane – 3

c 4105 10 90 00 – – cepane – 3

4105 30 – U suvom stanju (crust):

c 4105 30 10 00 – – biljno predštavljene, od indijskih runskih ovaca, KD 3

podvrgnutih određenim postupcima ili ne, očigledno nepodesne

za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od kože

– – ostale:

c 4105 30 91 00 – – – necepne KD 3

c 4105 30 99 00 – – – cepane KD 3

4106 Štavljene ili «crust» krupne i sitne kože od ostalih životinja,

bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane:

– Od koza ili jarića:

4106 21 – – u mokrom stanju (uključujući nedovršene „wet-blue“):

c 4106 21 10 00 – – – necepane – 1

c 4106 21 90 00 – – – cepane – 1

4106 22 – – u suvom stanju (crust):

c 4106 22 10 00 – – – biljno predštavljene, od indijskih koza ili jarića, KD 1

podvrgnutih određenim postupcima ili ne, ali očigledno

nepodesne za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od

kože

c 4106 22 90 00 – – – ostale KD 1

– Od svinja:

4106 31 – – u mokrom stanju (uključujući nedovršene „wet-blue“):

c 4106 31 10 00 – – – necepane – 1

c 4106 31 90 00 – – – cepane – 1

4106 32 – – u suvom stanju (crust):

c 4106 32 10 00 – – – necepane KD 1

c 4106 32 90 00 – – – cepane KD 1

4106 40 – Od reptilija:

c 4106 40 10 00 – – biljno predštavljene KD 1

c 4106 40 90 00 – – ostale KD 1

– Ostale:

c 4106 91 00 00 – – u mokrom stanju (uključujući nedovršene „wet-blue“) – 1

c 4106 92 00 00 – – u suvom stanju „okorele“ (crust) KD 1

4107 Koža dalje obrađivana posle štavljenja ili sušenja, od goveda

(uključujući bivolju) ili kopitara, bez dlake, cepane ili

necepane, osim kože iz tarifnog broja 4114:

– Cele krupne i sitne kože:

4107 11 – – cele nebrušene kože sa strane lica, necepane:

– – – goveđe kože (uključujući bivolje), ukupne površine do 28

kvadratnih stopa (2,6 m2):

c 4107 11 11 00 – – – – teleći boks M2 3

c 4107 11 19 00 – – – – ostale M2 3

c 4107 11 90 00 – – – ostale M2 3

4107 12 – – nebrušene, cepane:

– – – goveđe kože (uključujući bivolje), ukupne površine do 28

kvadratnih stopa (2,6 m2):

c 4107 12 11 00 – – – – teleći boks M2 3

c 4107 12 19 00 – – – – ostale M2 3

– – – ostale:

c 4107 12 91 00 – – – – goveđe kože (uključujući bivolje) M2 3

c 4107 12 99 00 – – – – kože papkara M2 3

4107 19 – – ostale:

c 4107 19 10 00 – – – goveđe kože (uključujući bivolje), ukupne površine do 28 M2 3

kvadratnih stopa (2,6 m2)

c 4107 19 90 00 – – – ostale M2 3

– Ostale, uključujući okrajine:

4107 91 – – cele nebrušene kože sa lica, necepane:

c 4107 91 10 00 – – – kože za đonove – 3

c 4107 91 90 00 – – – ostale M2 3

4107 92 – – nebrušene, cepane:

c 4107 92 10 00 – – – goveđe kože (uključujući bivolje) M2 3

c 4107 92 90 00 – – – kože papkara M2 3

4107 99 – – ostale:

c 4107 99 10 00 – – – goveđe kože (uključujući bivolje) M2 3

c 4107 99 90 00 – – – kože papkara M2 3

c 4112 00 00 00 Koža, dalje obrađivana posle štavljenja ili sušenja, M2 3

uključujući pergamentno obrađenu kožu, od ovaca ili jagnjadi,

bez vune ili dlake, cepana ili necepana, osim kože iz tarifnog

broja 4114

4113 Kože, dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja,

uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja,

bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim kože iz tarifnog

broja 4114:

c 4113 10 00 00 – Od koza ili jarića M2 1

c 4113 20 00 00 – Od svinja M2 1

c 4113 30 00 00 – Od reptila M2 1

c 4113 90 00 00 – Ostale M2 1

4114 Semišovane kože (uključujući kombinaciju semišovane kože);

lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža:

4114 10 – Semišovane kože (uključujući kombinaciju semišovane

kože):

c 4114 10 10 00 – – ovčija i jagnječa koža KD 1

c 4114 10 90 00 – – od ostalih životinja KD 1

c 4114 20 00 00 – Lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža M2 1

4115 Veštačka koža na bazi kože ili kožnih vlakana, u obliku ploča

listova ili traka, u rolnama ili ne; otpaci i drugi ostaci od

kože ili veštačke kože, nepodesni za proizvodnju kožnih

proizvoda; prah i brašno od kože:

c 4115 10 00 00 – Veštačka koža na bazi kože ili kožnih vlakana, u obliku – 1

ploča listova ili traka, u rolnama ili ne

c 4115 20 00 00 – Otpaci i drugi ostaci od kože ili veštačke kože, nepodesni – 1

za proizvodnju kožnih proizvoda; prah i brašno od kože GLAVA 42

PROIZVODI OD KOŽE, SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI I PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CREVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) sterilini hirurški ketgut ili slične sterilne materijale za hirurško ušivanje (tarifni broj 3006);

(b) odeću i pribor za odeću (osim rukavica, sa ili bez prstiju), postavljene krznom ili veštačkim krznom ili na kojima je krzno ili veštačko krzno pričvršćeno spolja,osim ako je reč o prostom ukrašavanju (tarifni brojevi 4303 ili 4304);

(v) konfekcijske proizvode od mrežastih materijala (tarifni broj 5608);

(g) proizvode iz Glave 64;

(d) šešire i ostale pokrivke za glavu ili njihove delove, koji se svrstavaju u Glavu 65;

(đ) bičeve i korbače ili ostale proizvode, koji se svrstavaju u tarifni broj 6602;

(e) dugmad za manžetne, narukvice i druge imitacije nakita (tarifni broj 7117);

(ž) pribor i ukrase za saračku robu, kao što su uzengije, đemovi, pređice i kopče, kada se uvoze posebno (obično Odeljak XV);

(z) žice za muzičke instrumenete, kožu za doboše i slično ili ostale delove za muzičke instrumente (tarifni broj 9209);

(i) proizvode iz Glave 94 (npr. nameštaj, lampe, svetleća tela);

(j) proizvode iz Glave 95 (npr. igračke i rekvizite za igru i sport);

(k) dugmad, drikere, dugmad za presvlačenje i ostale delove tih proizvoda; ne dovršenu dugmad, koji se svrstavaju u tarifni broj 9606;

2. (A) Pored isključenja iz Napomene 1 tarifni broj 4202 ne obuhvata:

(a) kese od folije od plastične mase, štampane ili ne štampane, sa ručicama, koje nisu namenjene za dužu upotrebu (tarifni broj 3923);

(b) proizvode od pletarskih materijala (tarifni broj 4602);

(B) Proizvodi iz tarifnih brojeva 4202 i 4203 koji imaju delove od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima, od prirodnih ili kultivisanih bisera, od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstruisanog), svrstavaju se u navedene tarifne brojeve, čak i ako takvi delovi predstavljaju više nego neznatno ukrašavanje, pod uslovom da takvi delovi ne daju proizvodu bitan karakter. Ukoliko, u suprotnom, delovi daju proizvodu bitan karakter, proizvodi se svrstavaju u Glavu 71.

3. U smislu tarifnog broja 4203 pod pojmom „odeća i pribor za odeću“ podrazumevaju se, pored ostalog, rukavice, sa ili bez prstiju (uključujući rukavice za sport ili zaštitu), kecelje i ostala zaštitna odeća, pojasevi, kaiševi-redenici, kožne narukvice, ali isključujući kaiševe za časovnike (tarifni broj 9113).

Dodatana napomena

1. U smislu tarifnih podbrojeva tarifnog broja 4202 pod pojmom “spoljna površina” podrazumeva se materijal spoljne površine kontejnera, vidljiv golim okom, čak gde je taj materijal spoljni pokrivač od kombinacije materijala, koji čine spoljni materijal kontejnera.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4201 00 00 00 Sedlarski i sarački proizvodi za bilo koje životinje – 15

(uključujući štrange za amove, povodce, kolenice, korpe za

njuške, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse

i slično), od bilo kog materijala 4202 Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske

torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za

kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške,

futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe,

termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe,

ruksaci, tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac,

novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan,

torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit,

kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri,

od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa,

od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili

potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom:

– Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske

torbe i slični kontejneri:

4202 11 – – sa spoljnom površinom od kože, veštačke kože ili lakovane

kože:

c 4202 11 10 00 – – – ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični KD 15

kontejneri

c 4202 11 90 00 – – – ostalo – 15

4202 12 – – sa spoljnom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih

materijala:

– – – u obliku plastičnih navlaka:

c 4202 12 11 00 – – – – ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični KD 15

kontejneri

c 4202 12 19 00 – – – – ostalo – 15

c 4202 12 50 00 – – – od oblikovanih plastičnih materijala – 15

– – – od ostalih materijala, uključujući vulkanfiber:

c 4202 12 91 00 – – – – ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični KD 15

kontejneri

c 4202 12 99 00 – – – – ostalo – 15

4202 19 – – ostalo:

c 4202 19 10 00 – – – od aluminijuma – 15

c 4202 19 90 00 – – – od ostalih materijala – 15

– Ručne torbe sa kaišem za rame ili bez kaiša za rame,

uključujući i one bez ručnih drški:

4202 21 00 00 – – sa spoljnom površinom od kože, veštačke kože ili lakovane KD 20

kože

4202 22 – – sa spoljnom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih

materijala:

c 4202 22 10 00 – – – od plastičnih masa KD 15

c 4202 22 90 00 – – – od tekstilnih materijala KD 15

4202 29 00 00 – – ostalo KD 20

– Proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi:

4202 31 00 00 – – sa spoljnom površinom od kože, veštačke kože ili lakovane – 20

kože

4202 32 – – sa spoljnom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih

materijala:

c 4202 32 10 00 – – – od plastičnih masa – 15

c 4202 32 90 00 – – – od tekstilnih materijala – 15

4202 39 00 00 – – ostali – 20

– Ostalo:

4202 91 – – sa spoljnom površinom od kože, veštačke kože ili lakovane

kože:

c 4202 91 10 00 – – – putne torbe, toaletne torbe, rančevi i sportske torbe – 15

c 4202 91 80 00 – – – ostalo – 15

4202 92 – – sa spoljnom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih

materijala:

– – – od plastičnih masa:

c 4202 92 11 00 – – – – putne torbe, toaletne torbe, rančevi i sportske torbe – 15

c 4202 92 15 00 – – – – futrole za muzičke instrumente – 15

c 4202 92 19 00 – – – – ostalo – 15

– – – od tekstilnih materijala:

c 4202 92 91 00 – – – – putne torbe, toaletne torbe, rančevi i sportske torbe – 15

c 4202 92 98 00 – – – – ostalo – 15

4202 99 00 00 – – ostalo – 20

4203 Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože:

4203 10 00 00 – Odeća – 20

– Rukavice:

4203 21 00 00 – – sportske rukavice PR 20

4203 29 – – ostale:

c 4203 29 10 00 – – – zaštitne za sva zanimanja PR 10

– – – ostalo:

c 4203 29 91 00 – – – – za muškarce i dečake PR 15

c 4203 29 99 00 – – – – ostalo PR 15

4203 30 00 00 – Kaiševi i kaiševi-redenici – 25

4203 40 00 00 – Ostali pribor za odeću – 30

4204 00 Proizvodi od kože ili veštačke kože, koji se upotrebljavaju u

mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke

svrhe:

4204 00 10 00 – Transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje – 5

4204 00 90 00 – Ostalo – 5

4205 00 00 00 Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože – 20

4206 Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih

potkožica, bešike ili od tetiva:

4206 10 00 00 – Ketgut – 1

4206 90 00 00 – Ostalo – 5 GLAVA 43

PRIRODNO I VEŠTAČKO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA

Napomene:

1. U celoj Tarifi pod pojmom „krzno“, osim sirovog krzna iz tarifnog broja 4301, podrazumevaju se kože svih vrsta životinja, štavljene ili obrađene, sa dlakom ili vunom.

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) ptičije kože ili delove tih koža, sa perjem ili paperjem, (tarifni brojevi 0505 i 6701);

(b) sirove krupne i sitne kože, sa dlakom ili vunom, iz Glave 41 (videti Napomenu 1 pod (v) uz tu Glavu);

(v) rukavice sa ili bez prstiju od kože i krzna ili kože i veštačkog krzna (tarifni broj 4203);

(g) proizvode iz Glave 64;

(d) šešire i ostale pokrivke za glavu i njihove delove iz Glave 65; i

(đ) proizvode iz Glave 95 (npr. igračke, rekvizite za igru i sport).

3. Tarifni broj 4303 obuhvata krzna i njihove delove, sastavljena krzna sa dodatkom drugih materijala i krzna i delove krzna, sašivene zajedno u obliku odeće ili delova ili pribora za odeću ili u obliku drugih proizvoda.

4. Odeću i pribor za odeću (osim onih isključenih Napomenom 2) postavljene krznom ili veštačkim krznom ili koji imaju krzno ili veštačko krzno postavljeno sa spoljne strane, osim kada je reč o prostom ukrašavanju, svrstavaju se u tarifne brojeve 4303 ili 4304, zavisno od slučaja.

5. U celoj Tarifi pod pojmom „veštačko krzno“ podrazumeva se bilo koja imitacija krzna koja se sastoji od vune, dlake ili drugih vlakana, lepljenih ili ušivenih za kožu, tkaninu ili druge materijale, ali ne uključuje imitacije krzna dobijene tkanjem ili pletenjem (uglavnom tarifni brojevi 5801 ili 6001).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4301 Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade

ili odsečke podesne za krznarsku upotrebu), osim sirovih

krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tar. broj 4101, 4102

ili 4103:

4301 10 00 00 – Od nerca, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa KD 1

4301 30 00 00 – Od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskih, jagnjadi sa širokim KD 1

repom, karakul, persijskih i sličnih jagnjadi, indijskih,

kineskih, mongolskih ili tibetskih jagnjadi, cela, sa ili bez

glave, repa ili nožica

4301 60 00 00 – Od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa KD 1

4301 70 – Od foke, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa:

c 4301 70 10 00 – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa) KD 1

c 4301 70 90 00 – – ostalo KD 1

4301 80 – Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa:

c 4301 80 30 00 – – od mrmota KD 1

c 4301 80 50 00 – – od divljih mačaka KD 1

c 4301 80 80 00 – – ostalo – 1

4301 90 00 00 – Glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsečci – 1

podesni za krznarsku upotrebu

4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape

i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (sa

dodavanjem ili bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji

se svrstavaju u tar. broj 4303:

– Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa ili nožica,

nesastavljena:

4302 11 00 00 – – od nerca KD 8 4302 13 00 00 – – od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskih, jagnjadi sa KD 8

širokim repom, karakul, persijskih i sličnih jagnjadi,

indijskih, kineskih, mongolskih i tibetskih jagnjadi

4302 19 – – ostalo:

c 4302 19 10 00 – – – od dabra 3KD 8

c 4302 19 20 00 – – – od bizamskog pacova KD 8

c 4302 19 30 00 – – – od lisice KD 8

c 4302 19 35 00 – – – od domaćeg ili divljeg zeca KD 8

– – – od foke:

c 4302 19 41 00 – – – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa) KD 8

c 4302 19 49 00 – – – – ostalo KD 8

c 4302 19 50 00 – – – od morskih vidri ili nutrija („coypu“) KD 8

c 4302 19 60 00 – – – od mrmota KD 8

c 4302 19 70 00 – – – od divljih mačaka KD 8

c 4302 19 80 00 – – – od ovaca ili jagnjadi KD 8

c 4302 19 95 00 – – – ostalo – 8

4302 20 00 00 – Glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsečci, – 8

nesastavljeni

4302 30 – Cela krzna i komadi ili odsečci od njih, sastavljeni:

c 4302 30 10 00 – – ispoštena („dropped“) krzna – 8

– – ostalo:

c 4302 30 21 00 – – – od nerca KD 8

c 4302 30 25 00 – – – od domaćeg ili divljeg zeca KD 8

c 4302 30 31 00 – – – od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskog, širokog repa, KD 8

karakul, persijskog i sličnih jagnjadi, indijskih, kineskih,

mongolskih ili tibetskih jagnjadi

c 4302 30 41 00 – – – od bizamskog pacova KD 8

c 4302 30 45 00 – – – od lisice KD 8

– – – od foke:

c 4302 30 51 00 – – – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa) KD 8

c 4302 30 55 00 – – – – ostalo KD 8

c 4302 30 61 00 – – – od morske vidre ili nutrije („coypu“) KD 8

c 4302 30 71 00 – – – od divljih mačaka KD 8

c 4302 30 95 00 – – – ostalo – 8

4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna:

4303 10 – Odeća i pribor za odeću:

c 4303 10 10 00 – – od krzna bele foke, ženke od foke i ćubaste foke (modrih – 15

leđa)

c 4303 10 90 00 – – ostalo – 15

4303 90 00 00 – Ostalo – 20

4304 00 Veštačko krzno i proizvodi od veštačkog krzna:

4304 00 00 10 – Veštačko krzno – 1

c 4304 00 00 20 – Proizvodi od veštačkog krzna – 15 ODELjAK IX

DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENjE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI

GLAVA 44

DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) drvo u obliku iverja, šuški, drobljenih, mlevenih ili čestica u obliku praha, koji se prvenstveno upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe (tarifni broj 1211);

(b) bambus ili ostale drvenaste materijale za pletarstvo, sirove, cepane ili necepane, strugaane po dužini ili sečene na određene dužine (tarifni broj 1401);

(v) drvo u obliku iverja, šuški, mleveno ili u prahu, koje se prvenstveno upotrebljava za bojenje ili štavljenje (tarifni broj 1404);

(g) aktivni drveni ugalj (tarifni broj 3802);

(d) proizvode iz tarifnog broja 4202;

(đ) robu iz Glave 46;

(e) obuću i delove obuće iz Glave 64;

(ž) robu iz Glave 66 (npr. kišobrane, štapove i njihove delove);

(z) robu iz tarifnog broja 6808;

(i) imitaciju nakita iz tarifnog broja 7117;

(j) robu iz Odeljka XVI iliXVII (npr. delove mašina, kućišta, poklopce, ormane za mašine i aparate i kolarske proizvode);

(k) robu iz Odeljka XVIII (npr. kućišta za satove, muzičke instrumente i njihove delove);

(l) delove vatrenog oružja (tarifni broj 9305);

(lj) proizvode iz Glave 94 (npr. nameštaj, lampe, svetleća tela, montažne zgrade);

(m) proizvode iz Glave 95 (npr. igračke, rekvizite za igru i sport);

(n) proizvode iz Glave 96 (npr. lule za pušenje i njihove delove, dugmad, olovke) osim tela i drški od drveta za proizvode iz tarifnog broja 9603; ili

(nj) proizvode iz Glave 97 (npr. predmete umetnosti).

2. Pod pojmom „zgusnuto drvo“ u ovoj Glavi, podrazumeva se drvo koje je podvrgnuto hemijskom ili fizičkom postupku (pri čemu se prilikom vezivanja slojeva podrazumeva tretman koji prevazilazi postupak da obezbedi dobru vezu), usled čega je dobilo povećanu gustinu ili tvrdoću, zajedno sa poboljšanom mehaničkom čvrstoćom ili otpornošću na hemijska ili električna dejstva.

3. Tarifni brojevi 4414 do 4421 obuhvataju proizvode navedene u tim tarifnim brojevima od ploča iverica ili sličnih ploča, ploča vlaknatica, laminiranog (slojevitog) drveta ili zgusnutog drveta.

4. Proizvodi iz tarifnih brojeva 4410, 4411 ili 4412 mogu biti obrađeni na način da se dobiju oblici predviđeni za robu iz tarifnog broja 4409, savijeni, valoviti, perforirani, isečeni ili oblikovani u nepravougaone oblike ili podvrgnuti bilo kojoj drugoj operaciji, pod uslovom da nisu dobili svojstva proizvoda iz drugih tarifnih brojeva.

5. Tarifni broj 4417 ne obuhvata alate u kojima je sečivo, radna oštrica, radna površina ili drugi radni deo izrađen od bilo kog materijala navedenog u Napomeni 1 uz Glavu 82.

6. Shodno prethodnoj Napomeni 1, i osim gde kontekst drugačije zahteva, svako pominjenje“drveta“ u tarifnim brojevima ove Glave odnosi se, takođe, na bambus, i ostale drvenaste materije.

Napomena za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnih podbrojeva 4403 41 do 4403 49, 4407 24 do 4407 29, 4408 31 do 4408 39 i 4412 13 do 4412 99, pod pojmom „tropsko drvo“ podrazumeva se neko od sledećih vrsta drveta: Abura, Acajou d’Afrique, Afromosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba,, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makore, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak,Ttiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Dodatne napomene:

1. U smislu tarifnog broja 4405 pod pojmom „drvno brašno“ podrazumeva se piljevina koja se na situ, čiji su otvori 0,63 mm, zadržava ne više od 8% po masi.

2. U smislu tarifnih podbrojeva 4414 00 10 00, 4418 10 10 00, 4418 20 10 00, 4419 00 10 00, 4420 10 11 00 i 4420 90 91 00 pod pojmom „tropsko drvo“ podrazumevaju se sledeće vrste tropskog drveta: Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou, d’Afrique, Makore, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, Azobe, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp), Imbuia, Balsa, Palissandre de Rio, Palissandre de Para and Palissandre de Rose.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4401 Ogrevno drvo u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili

sličnim oblicima; iverje i slične čestice, drvena piljevina,

otpad od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice,

brikete, pelete i slične oblike:

4401 10 00 00 – Ogrevno drvo, u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili – 1

sličnim oblicima

– Iverje, sečke ili slično:

4401 21 00 00 – – od četinara – 1

4401 22 00 00 – – ne četinara – 1

4401 30 – Piljevina, optaci i ostaci, aglomerisani ili neaglomerisani u

oblice, brikete, pelete ili slične oblike:

c 4401 30 10 00 – – piljevina – 1

c 4401 30 90 00 – – ostalo – 1

4402 00 00 00 Drveni ugalj (uključujući drveni ugalj od ljuski), aglomerisan – 1

ili neaglomerisan

4403 Drvo neobrađeno sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo

obrađeno (učetvoreno):

4403 10 00 00 – Zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima M3 3

4403 20 – Ostalo od četinara:

– – smrča, vrste „Piea abies karst“ ili srebrena jela „Abies aa

Mill“:

c 4403 20 11 00 – – – rezani trupci M3 1

c 4403 20 19 00 – – – ostalo M3 1

– – bor, vrste „Pinus sylvestris L.“:

c 4403 20 31 00 – – – rezani trupci M3 1

c 4403 20 39 00 – – – ostalo M3 1

– – ostalo:

c 4403 20 91 00 – – – rezani trupci M3 1

c 4403 20 99 00 – – – ostalo M3 1

– Ostalo, od tropskog drveta navedenog u Napomeni 1. za tarifne

podbrojeve uz ovu Glavu:

4403 41 00 00 – – dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti Bakau M3 1

4403 49 – – ostalo:

c 4403 49 10 00 – – – sapelli, Acajou d’Afrique i Iroko M3 1

c 4403 49 20 00 – – – okoume M3 1

c 4403 49 40 00 – – – sipo M3 1

c 4403 49 95 00 – – – ostalo M3 1

– Ostalo:

4403 91 – – od hrasta (Quercus spp ):

c 4403 91 10 00 – – – rezani trupci M3 1

c 4403 91 90 00 – – – ostalo M3 1

4403 92 – – od bukve (Fagus spp ):

c 4403 92 10 00 – – – rezani trupci M3 1

c 4403 92 90 00 – – – ostalo M3 1

4403 99 – – ostalo:

c 4403 99 10 00 – – – od topole M3 1

c 4403 99 30 00 – – – od eukaliptusa M3 1

– – – od breze:

c 4403 99 51 00 – – – – rezani trupci M3 1

c 4403 99 59 00 – – – – ostalo M3 1

c 4403 99 95 00 – – – ostalo M3 1

4404 Drvo za obruče; cepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i

stubovi za ogradu od drveta zašiljeni ali nerezani po dužini;

drvo grubo prekraćeno ali netokareno, nesavijeno ili drukčije

obrađeno, podesno za proizvodnju štapova, kišobrana, držalja

za alate ili slične proizvode; trake, cepke i slično od drveta:

4404 10 00 00 – Četinarsko – 1

4404 20 00 00 – Ne četinarsko – 1

4405 00 00 00 Drvena vuna; drvno brašno – 1

4406 Železnički ili tramvajski pragovi od drveta:

4406 10 00 00 – Neimpregnisani M3 1

4406 90 00 00 – Ostali M3 5

4407 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili

ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno,

debljine preko 6 mm:

4407 10 – Od četinara:

c 4407 10 15 00 – – brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno M3 1

– – ostalo:

– – – rendisano:

c 4407 10 31 00 – – – – smreka, vrste „Picea abies Karst“ ili srebrena jela „Abies M3 1

aa Mill “

c 4407 10 33 00 – – – – bor, vrste „Pinus sylvestris L “ M3 1

c 4407 10 38 00 – – – – ostalo M3 1

– – – ostalo:

c 4407 10 91 00 – – – – smreka, vrste „Picea abies Karst“ ili srebrena jela „Abies M3 1

aa Mill “

c 4407 10 93 00 – – – – bor, vrste „Pinus sylvestris L “ M3 1

c 4407 10 98 00 – – – – ostalo M3 1

– Od tropskog drveta navedenog u Napomeni 1. za tarifne

podbrojeve uz ovu Glavu:

4407 24 – – virola, Mahogony (Swietenia spp ), Imbuia i Balsa:

c 4407 24 15 00 – – – brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano ili – 1

brušeno

– – – ostalo:

c 4407 24 30 00 – – – – rendisano M3 1

c 4407 24 90 00 – – – – ostalo M3 1

4407 25 – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti Bakau:

c 4407 25 10 00 – – – čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno – 1

– – – ostalo:

c 4407 25 30 00 – – – – rendisano M3 1

c 4407 25 50 00 – – – – brušeno – 1

c 4407 25 90 00 – – – – ostalo 1

4407 26 – – white Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti i

Alan:

c 4407 26 10 00 – – – čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno M3 1

– – – ostalo:

c 4407 26 30 00 – – – – rendisano – 1

c 4407 26 50 00 – – – – brušeno M3 1

c 4407 26 90 00 – – – – ostalo – 1

4407 29 – – ostalo:

c 4407 29 05 00 – – – čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno M3 1

– – – ostalo:

– – – – keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong,

Kempas, Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d’Afrique, Makore,

Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, Azobe,

Palissandre de Rio, Palissandre de Para i Palissandre de Rose:

– – – – – rendisano:

c 4407 29 20 00 – – – – – – palissanadre de Rio, Palissandre de Para i Palissandre de Rose M3 1

c 4407 29 30 00 – – – – – – ostalo M3 1

c 4407 29 50 00 – – – – – brušeno – 1

– – – – – ostalo:

c 4407 29 61 00 – – – – – – azobe M3 1

c 4407 29 69 00 – – – – – – ostalo M3 1

– – – – ostalo:

c 4407 29 83 00 – – – – – rendisano M3 1

c 4407 29 85 00 – – – – – brušeno – 1

c 4407 29 95 00 – – – – – ostalo M3 1

– Ostalo:

4407 91 – – od hrasta (Quercus spp ):

c 4407 91 15 00 – – – brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano ili – 1

brušeno

– – – ostalo:

– – – – rendisano:

c 4407 91 31 00 – – – – – blokovi, lamele i frize za parket ili blokovi za M3 1

pokrivanje podova, nesastavaljeno

c 4407 91 39 00 – – – – – ostalo M3 1

c 4407 91 90 00 – – – – ostalo M3 1

4407 92 00 00 – – od bukve (Fagus spp ) M3 1

4407 99 – – ostalo:

c 4407 99 10 00 – – – čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno – 1

– – – ostalo:

c 4407 99 30 00 – – – – rendisano M3 1

c 4407 99 50 00 – – – – brušeno – 1

– – – – ostalo:

c 4407 99 91 00 – – – – – od topole M3 1

c 4407 99 96 00 – – – – – od tropskog drveta M3 1

c 4407 99 97 00 – – – – – ostalo M3 1

4408 Listovi za furniranje (uključujući i dobijene sečenjem

laminiranog drveta) za šperploče ili za ostalo slično

laminirano drvo i ostalo drvo, dužno rezano, sečeno na nožu

ili ljušteno, rendisano ili nerendisano, brušeno ili

nebrušeno, nespojeno ili čeono spojeno, debljine do 6 mm:

4408 10 – Od četinara:

c 4408 10 15 00 – – rendisano; brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano – 1

ili brušeno

– – ostalo:

c 4408 10 91 00 – – – daščice za proizvodnju olovaka – 1

– – – ostalo:

c 4408 10 93 00 – – – – debljine do 1 mm M3 1

c 4408 10 99 00 – – – – debljine preko 1 mm M3 1

– Od tropskog drveta navedenog u Napomeni 1. za tarifni

podbroj uz ovu Glavu:

4408 31 – – dark Meranti, Light Meranti i Meranti Bakau:

c 4408 31 11 00 – – – čeono spojeno, uključujući i rendisano ili brušeno – 1

– – – ostalo:

c 4408 31 21 00 – – – – rendisano M3 1

c 4408 31 25 00 – – – – brušeno – 1

c 4408 31 30 00 – – – – ostalo M3 1

4408 39 – – ostalo:

– – – White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acajou d’Afrique,

Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp ), Palissandre de Rio,

Palissandre de Para i Palissandre de Rose:

c 4408 39 15 00 – – – – brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano ili – 1

brušeno

– – – – ostalo:

c 4408 39 21 00 – – – – – rendisano M3 1

– – – – – ostalo:

c 4408 39 31 00 – – – – – – debljine do 1 mm M3 1

c 4408 39 35 00 – – – – – – debljine preko 1 mm M3 1

– – – ostalo:

c 4408 39 55 00 – – – – rendisano; brušeno; čeono spojeno, uključujući i – 1

rendisano ili brušeno

– – – – ostalo:

c 4408 39 70 00 – – – – – daščice za proizvodnju olovaka – 1

– – – – – ostalo:

c 4408 39 85 00 – – – – – – debljine do 1 mm M3 1

c 4408 39 95 00 – – – – – – debljine preko 1 mm M3 1

4408 90 – Ostalo:

c 4408 90 15 00 – – rendisano; brušeno; čeono spojeno, uključujući i rendisano – 1

ili brušeno

– – ostalo:

c 4408 90 35 00 – – – daščice za proizvodnju olovaka – 1

– – – ostalo:

c 4408 90 85 00 – – – – debljine do 1 mm M3 1

c 4408 90 95 00 – – – – debljine preko 1 mm M3 1

4409 Drvo (uključujući lamele i frize za parket, nesastavljene)

profilisano (pero i žljeb, žljebljeno, falcovano ili slično

obrađeno) po dužini bilo koje ivice, krajeva ili lica,

uključujući i rendisano, brušeno ili čeono spojeno:

4409 10 – Od četinara:

c 4409 10 11 00 – – lajsne i frize za ramove za slike, fotografije, ogledala ili MD 3

slične predmete

c 4409 10 18 00 – – ostalo – 3

4409 20 – Od ne četinara:

c 4409 20 11 00 – – lajsne za ramove za slike, fotografije, ogledala ili slične MD 3

predmete

– – ostalo:

c 4409 20 91 00 – – – blokovi lamele i frize za parket ili blokovi za pokrivanje M2 3

podova, nesastavljeni

c 4409 20 98 00 – – – ostalo – 3

4410 Ploče iverice i slične ploče (npr., ploče zvane „oriented strand

board“ i „wafer-board“) od drveta ili drugih drvenastih

(ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih

smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

– Presovane ploče zvane “ oriented strand board “ i „wafer-board“,

od drveta:

c 4410 21 00 00 – – neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja M3 1

c 4410 29 00 00 – – ostale M3 1

– Ostale, od drveta:

c 4410 31 00 00 – – neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja M3 5

c 4410 32 00 00 – – – površinski prevučene impregnisaoim hartijom pomoću M3 5

melaminske smole

c 4410 33 00 00 – – – površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od M3 5

plastičnih masa

c 4410 39 00 00 – – – ostalo M3 5

4410 90 00 00 – Ostalo M3 5

4411 Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala

aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim

vezivnim sredstvima:

– Ploče vlaknatice, gustine preko 0,8 g/cm3:

4411 11 – – mehanički neobrađivane ili površinski neprevučene:

c 4411 11 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 5

c 4411 11 90 00 – – – ostale M2 5

4411 19 – – ostale:

c 4411 19 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 5

c 4411 19 90 00 – – – ostale M2 5

– Ploče vlaknatice, gustine preko 0,5 g/cm3 do 0,8 g/cm3:

4411 21 – – mehanički neobrađivane ili površinski neprevučene:

c 4411 21 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 1

c 4411 21 90 00 – – – ostale M2 1

4411 29 – – ostale:

c 4411 29 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 1

c 4411 29 90 00 – – – ostale M2 1

– Ploče vlaknatice, gustine preko 0,35 g/cm3 do 0,5 g/cm3:

4411 31 – – mehanički neobrađivane i površinski neprevučene:

c 4411 31 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 1

c 4411 31 90 00 – – – ostale M2 1

4411 39 – – ostale:

c 4411 39 10 00 – – – ploče vlaknatice srednje gustine (MDF) M2 1

c 4411 39 90 00 – – – ostale M2 1

– Ostalo:

4411 91 00 00 – – mehanički neobrađivane i površinski neprevučene M2 5

4411 99 00 00 – – ostale M2 5

4412 Šperploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od

drveta:

– Šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od

drveta, čije su pojedinačne debljine do 6 mm:

4412 13 – – sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta

navedenog u Napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu Glavu:

c 4412 13 10 00 – – – od Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, M3 5

Limba, Obeche, Acajou d’Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany

(Swietenia spp ), Palissandre de Rio, Palissandre de Para i

Palissandre de Rose

c 4412 13 90 00 – – – ostale M3 5

4412 14 00 00 – – ostale, sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog M3 5

drveta

4412 19 00 00 – – ostale M3 5

– Ostale, sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog

drveta:

4412 22 – – sa najmanje jednim slojem od tropskog drveta navedenog u

Napomeni 1. uz tarifne podbrojeve uz ovu Glavu:

c 4412 22 10 00 – – – koji sadrži najmanje jedan sloj od iverice M3 5

– – – ostalo:

c 4412 22 91 00 – – – – panel ploče, slojevite ploče od drveta , i druge višeslojne M3 5

drvene ploče

c 4412 22 99 00 – – – – ostalo M3 5

4412 23 00 00 – – ostale koje imaju najmanje jedan sloj od iverice M3 1

4412 29 – – ostalo:

c 4412 29 20 00 – – – panel ploče, slojevite ploče od drveta , i druge višeslojne M3 5

drvene ploče

c 4412 29 80 00 – – – ostale M3 5

– Ostalo:

4412 92 – – sa najmanje jednim slojem od tropskog drveta navedenog u

Napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu Glavu:

c 4412 92 10 00 – – – koji sadrži najmanje jedan sloj od iverice M3 5

– – – ostale:

c 4412 92 91 00 – – – – panel ploče, slojevite ploče od drveta , i druge višeslojne M3 5

drvene ploče

c 4412 92 99 00 – – – – ostale M3 5

4412 93 00 00 – – ostale, koje imaju najmanje jedan sloj od iverice M3 5

4412 99 – – ostale:

c 4412 99 20 00 – – – panel ploče, slojevite ploče od drveta , i druge višeslojne M3 5

drvene ploče

c 4412 99 80 00 – – – ostale M3 5

4413 00 00 00 Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili M3 5

profila

4414 00 Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične

proizvode:

c 4414 00 10 00 – Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. za – 10

tarifne podbrojeve ove Glave

c 4414 00 90 00 – Od ostalog drveta – 10

4415 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje,

od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete,

sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za

palete, od drveta:

4415 10 – Sanduci, gajbe, doboši i slična ambalaža, doboši (kalemovi)

za kablove:

c 4415 10 10 00 – – sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža – 8

c 4415 10 90 00 – – doboši za kablove – 8

4415 20 – Palete, sandučaste palete i druge utovarne table; potpore za

palete:

c 4415 20 20 00 – – ravne palete, potpore za palete KD 8

c 4415 20 90 00 – – ostalo – 8

c 4416 00 00 00 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i – 5

njihovi delovi od drveta, uključujući i duge

4417 00 00 00 Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za – 10

metle i četke od drveta; kalupi za obuću od drveta

4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od

drveta, uključujući ploče sa saćem, sastavljene parketne ploče,

rezana i cepana šindra:

4418 10 – Prozori, vrata-prozori i okviri:

c 4418 10 10 00 – – od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu KD 10

Glavu

c 4418 10 50 00 – – od četinara KD 10

c 4418 10 90 00 – – ostalo KD 10

4418 20 – Vrata, dovratnici i pragovi:

c 4418 20 10 00 – – od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu KD 10

Glavu

c 4418 20 50 00 – – od četinara KD 10

c 4418 20 80 00 – – od ostalog drveta KD 10

4418 30 – Parketne ploče:

c 4418 30 10 00 – – za mozaik podove M2 3

– – ostalo:

c 4418 30 91 00 – – – sastavljene od dva ili više slojeva drveta M2 3

c 4418 30 99 00 – – – ostale M2 3

4418 40 00 00 – Oplata za betonske građevinske radove – 10

4418 50 00 00 – Šindra (rezana ili cepana) – 3

4418 90 – Ostalo:

c 4418 90 10 00 – – lepkom laminirana građa – 10

c 4418 90 90 00 – – ostalo – 10

4419 00 Stono i kuhinjsko posuđe od drveta:

c 4419 00 10 00 – Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu – 5

Glavu

c 4419 00 90 00 – Od ostalog drveta – 5

4420 Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit,

za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i

drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje

opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94:

4420 10 – Statuete i drugi ukrasi od drveta:

c 4420 10 11 00 – – od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu – 5

Glavu

c 4420 10 19 00 – – od ostalog drveta – 5

4420 90 – Ostalo:

c 4420 90 10 00 – – marketerija i intarzija od drveta M3 5

– – ostalo:

c 4420 90 91 00 – – – od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu – 5

Glavu

c 4420 90 99 00 – – – ostalo – 5

4421 Ostali proizvodi od drveta:

4421 10 00 00 – Vešalice za odela KD 10

4421 90 – Ostalo:

c 4421 90 91 00 – – od ploča vlaknatica – 10

c 4421 90 98 00 – – ostalo – 10 GLAVA 45

PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE

Napomene:

1. Ova Glava ne obuhvata:

(a) obuću ili delove obuće iz Glave 64;

(b) šešire i ostale pokrivke za glavu ili njihove delove iz Glave 65; ili

(v) proizvode iz Glave 95 (npr. igračke, rekvizite za sport i igru).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4501 Pluta prirodna, sirova ili prosto pripremljena; otpaci od

plute; pluta drobljena, granulisana ili mlevena:

4501 10 00 00 – Pluta, prirodna, sirova ili prosto pripremljena – 1

4501 90 00 00 – Ostalo – 1

4502 00 00 00 Pluta prirodna, sa skinutim spoljnim slojem ili grubo – 1

četvrtasto otesana ili u obliku pravougaonih (uključujući

četvrtaste) blokova, ploča, listova ili traka (uključujući

nedovršene /blanks/ proizvode, sa oštrim ivicama za čepove ili

zapušače)

4503 Proizvodi od prirodne plute:

4503 10 – Čepovi i zapušači:

c 4503 10 10 00 – – cilindrični – 1

c 4503 10 90 00 – – ostalo – 1

4503 90 00 00 – Ostalo – 1

4504 Pluta, aglomerisana (sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih

sredstava) i proizvodi od aglomerisane plute:

4504 10 – Blokovi, ploče, listovi i trake; pločice svih oblika, valjci

punog preseka, uključujući diskove:

– – čepovi i zapušači:

4504 10 11 00 – – – za penušavo vino, uključujući sa diskom od prirodne plute – 1

4504 10 19 00 – – – ostalo – 1

– – ostalo:

4504 10 91 00 – – – sa vezivnim sredstvom – 1

4504 10 99 00 – – – ostalo – 1

4504 90 – Ostalo:

c 4504 90 10 00 – – zaptivači, podmetači i ostali proizvodi za zaptivanje, za – 1

civilne vazduhoplove

– – ostalo:

c 4504 90 91 00 – – – čepovi i zapušači – 1

c 4504 90 99 00 – – – ostalo – 1 GLAVA 46

PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARIJU; KORPARSKIH I PLETARSKIH PROIZVODA

Napomene:

1. Pod pojom „materijali za pletenje“ u ovoj Glavi podrazumevaju se materijali u stanju ili obliku podesnom za pletenje, preplitanje ili slične postupke; oni uključuju slamu, vrbu ili ivu, bambus, rogoz, trsku, trake od drveta, trake od ostalih biljnih materijala (npr. trake od kore, uzanog lišća i rafije ili ostale trake dobijene od širokog lišća), neupredena prirodna tekstilna vlakna, monofilament i traku i slične proizvode od plastičnih masa i trake od hartije, ali ne trake od štavljene kože ili veštačke kože, filca ili netkanih tkanina, ljudske kose, konjske strune, tekstilnu predpređu ili prediva ili monofilamente, trake i slično iz Glave 54;

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) tapete i slične proizvode iz tarifnog broja 4814;

(b) kanape, užad, konopce ili kablove, pletene ili nepletene (tarifni broj 5607);

(v) obuću, šešire i pokrivke za glavu ili njihove delove iz Glave 64 ili 65;

(g) vozila ili karoserije za vozila izrađene od materijala za pletariju (Glava 87); ili

(d) proizvode iz Glave 94 (npr. nameštaj, lampe i svetleća tela).

3. U smislu tarifnog broja 4601 pod pojmom „materijali za pletariju, pletenice i slični proizvodi od materijala za pletariju, spojenih u paralelne strukove“ podrazumevaju se materijali za pletariju, pletenice i slični proizvodi od materijala za pletariju, postavljeni jedan pored drugog i međusobno spojeni u obliku listova, bez obzira na to da li su vezivni materijali od prediva od tekstilih materijala ili nisu.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4601 Pletenice i slični proizvodi od materijala za pletariju,

sastavljeni ili nesastavljeni u trake; materijali za pletariju,

pletenice i slični proizvodi od materijala za pletariju,

spojeni u paralelne strukove ili tkani u obliku i lista, bez

obzira da li su dovršeni ili nedovršeni proizvodi

(npr.: podmetači, prostirači i zastirke):

4601 20 – Podmetači, prostirači i zastirke od biljnih materijala:

c 4601 20 10 00 – – od pletenica ili sličnih proizvoda od materijala za pletariju – 10

c 4601 20 90 00 – – ostalo – 10

– Ostalo:

4601 91 – – od biljnih materijala:

c 4601 91 05 00 – – – od pletenica i sličnih proizvoda od materijala za – 10

pletariju, sastavljeni ili nesastavljeni u trake

– – – ostalo:

c 4601 91 10 00 – – – – od pletenica ili sličnih proizvoda od materijala za – 10

pletariju

c 4601 91 90 00 – – – – ostalo – 10

4601 99 – – Ostalo:

c 4601 99 05 00 – – – od pletenica i sličnih proizvoda od materijala za – 10

pletariju, sastavljeni ili nesastavljeni u trake

– – – ostalo:

c 4601 99 10 00 – – – – od pletenica ili sličnih proizvoda od materijala za – 10

pletariju

c 4601 99 90 00 – – – – ostalo – 10

4602 Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u

oblike, od materijala za pletariju ili od proizvoda koji se

svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: 4602 10 – Od biljnih materijala:

c 4602 10 10 00 – – omoti od slame za boce – 10

– – ostalo:

c 4602 10 91 00 – – – korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni – 10

direktno u oblike od materijala za pletariju

c 4602 10 99 00 – – – ostalo – 10

4602 90 00 00 – Ostalo – 10 ODELjAK X

CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA

GLAVA 47

CELULOZA OD DREVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU

Napomena:

1. U smislu tarifnog broja 4702 pod pojmom „hemijska drvna celuloza, rastvorljiva“ podrazumeva se hemijska drvna celuloza, koja ima po masi 92% ili više nerastvorljive frakcije, za sulfatnu ili kaustičnu drvnu celulozu ili 88% ili više za sulfitnu drvnu celulozu, posle jednog časa stajanja u rastvoru kaustične sode, koji sadrži 18% natrijum hidroksida (NaOH) na 20oC i za sulfitnu drvnu celulozu da sadržaj pepela ne prelazi 0,15% po masi.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4701 00 Mehanička drvna celuloza (drvenjača):

c 4701 00 10 00 – Termo-mehanička drvna celuloza – 1

c 4701 00 90 00 – Ostalo – 1

c 4702 00 00 00 Hemijska drvna celuloza, rastvorljiva – 1

4703 Hemijska drvna celuloza, kaustična ili sulfatna, osim

rastvorljive:

– Nebeljena:

4703 11 00 00 – – od četinara – 1

4703 19 00 00 – – od nečetinara – 1

– Polubeljena ili beljena:

4703 21 00 00 – – od četinara – 1

4703 29 00 00 – – od nečetinara – 1

4704 Hemijska drvna celuloza sulfitna, osim rastvorljive:

– Nebeljena:

4704 11 00 00 – – od četinara – 1

4704 19 00 00 – – od nečetinara – 1

– Polubeljena ili beljena:

4704 21 00 00 – – od četinara 1

4704 29 00 00 – – od nečetinara 1

4705 00 00 00 Drvna celuloza dobijena kombinacijom mehaničkih i hemijskih 1

procesa

4706 Celuloza od vlakana dobijenih od hartije ili kartona za

ponovnu preradu (otpadaka i ostataka) ili od ostalih vlaknastih

celuloznih materijala:

4706 10 00 00 – Celuloza od pamučnog lintersa 1

4706 20 00 00 – Celuloza od vlakana dobijenih od hartije ili kartona za 1

ponovnu preradu (otpadaka i ostataka)

– Ostala: 4706 91 00 00 – – mehanička 1

4706 92 00 00 – – hemijska 1

4706 93 00 00 – – poluhemijska 1

4707 Hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci):

4707 10 00 00 – Nebeljena kraft hartija ili karton ili talasasta hartija ili – 1

karton

4707 20 00 00 – Ostala hartija ili karton, dobijena uglavnom od beljene – 1

hemijske celuloze, neobojene u masi

4707 30 – Hartija ili karton, dobijena uglavnom od mehaničke celuloze

(drvenjače) (npr., novine, časopisi, i slični štampani

materijali):

c 4707 30 10 00 – – stare i neprodate novine i časopisi, telefonski imenici, – 1

brošure i štampani reklamni materijal

c 4707 30 90 00 – – ostalo – 1

4707 90 – Ostalo, uključujući nesortirane otpatke i ostatke:

c 4707 90 10 00 – – nesortirani – 1

c 4707 90 90 00 – – sortirani – 1 GLAVA 48

HARTIJA I KARTON; PROIZVODI OD HARTIJINE PULPE, HARTIJE ILI KARTONA

Napomene:

1. U smislu ove Glave, osim gde kontekst drugačije zahteva, pojam “hartija” obuhvata i pojam karton (bez obzira na debljinu ili masu po m²).

2. Ova Glava ne obuhvata:

(a) proizvode iz Glave 30;

(b) folije za štampu iz tarifnog broja 3212;

(v) parfimisanu hartiju ili hartiju impregnisanu ili prevučenu kozmetičkim preparatima (Glava 33);

(g) hartiju ili celuloznu vatu natopljenu, premazanu ili prevučenu sapunom ili deterdžentom (tarifni broj 3401) ili politurama, kremama ili sličnim preparatima (tarifni broj 3405);

(d) hartiju ili karton osetljive na svetlost iz tarifnih brojeva 3701 do 3704;

(đ) hartiju impregnisanu dijagnostičkim ili laboratorijskim reagensima (tarifni broj 3822);

(e) proizvode od višeslojnih listova plastične mase, ojačanih hartijom ili kartonom, proizvode koji se sastoje od jednog sloja hartije ili kartona, prevučenih ili prekrivenih slojem plastične mase, čija je debljina veća od polovine ukupne debljine, ili proizvode od takvih materija, osim zidnih tapeta iz tarifnog broja 4814 (Glava 39);

(ž) proizvode koji se svrstavaju u tarifni broj 4202 (npr., predmeti za putovanje);

(z) proizvode iz Glave 46 (proizvodi od materijala za pletariju);

(i) predivo od hartije ili tekstilne proizvode od prediva od hartije (Odeljak XI);

(j) proizvode iz Glave 64 ili 65;

(k) brusnu hartiju ili karton (tarifni broj 6805) ili liskun na podlozi od hartije ili kartona (tarifni broj 6814)-(međutim, hartija ili karton premazan ili prevučen prahom od liskuna svrstava se u ovu Glavu);

(l) folije od metala na podlozi od hartije ili kartona (Odeljak XV);

(lj) proizvode koji se svrstavaju u tarifni broja 9209; ili

(m) proizvode iz Glave 95 (npr igračke, rekviziti za igru i sport) ili Glave 96 (npr dugmad)

3. Shodno odredbama Napomene 7 tarifni brojevi 4801 do 4805 obuhvataju hartiju i karton, koji su podvrgnuti glačanju, super glačanju, glaziranju ili sličnim postupcima dorade, utisksivanja vodenog znaka ili površinskom keljenju, a takođe hartiju, karton, celuloznu vatu i listove i trake od celuloznih vlakana, obojene ili prošarane, u masi, bilo kojom metodom. Ovi tarifni brojevi ne obuhvataju hartiju, karton, celuloznu vatu ili listove i trake od celuloznih vlakana, koji su drugačije obrađeni, osim u slučaju tarifnog broja 4803, ako je drugačije predviđeno.

4. U ovoj Glavi pod pojmom „novinska hartija“ podrazumeva se nepremazana hartija, koja se upotrebljava za štampanje novina, od koje ne manje od 65% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, predstavljaju vlakna od drveta, dobijena mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom, nekeljena ili vrlo malo keljena, površinske rapavosti sa obe strane po „Parker Print Surf (1 MPa) od preko 2,5 mikrometara (mikrona) i mase ne manje od 40 g/m2 i ne veće od 65 g/m2.

5. U smislu tarifnog broja 4802 pojmovi “hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje i ostale grafičke svrhe” i “neperforisani karton za bušene kartice i trake” znače hartiju i karton izrađene uglavnom od beljene celuloze ili od celuloze dobijene mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom, koji zadovoljava neke od sledećih kriterijuma:

– Za hartiju ili karton mase ne veće od 150 g/m2:

(a) sadrže 10% ili više vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom, i koji su

1 mase ne veće od 80 g/m², ili

2 obojeni u masi; ili

(b) sadrže više od 8% pepela; i koji su

1 mase ne veće od 80 g/m2; ili

2 obojeni u masi; ili

(v) sadrže više od 3% pepela imaju belinu 60% ili veću; ili

(g) sadrže više od 3%, ali ne više od 8% pepela, beline manje od 60% i jačinu na kidanje jednaku ili manju od 2,5 k Pa m2/g; ili

(d) sadrže 3% ili manje pepela, belinu 60% ili veću i jačinu na kidanje jednaku ili manju od 2,5 k Pa m2/g

– za hartiju ili karton mase veće od 150 g/m2:

(a) bojeni po masi; ili

(b) beline 60% ili veće, i

1 debljine od 225 mikrometara (mikrona) ili manje; ili

2 debljine veće od 225 mikrometara (mikrona) ali ne veće od 508 mikrometara (mikrona) sa sadržajem pepela preko 3%; ili

(v) belinu manje od 60%, debljine 254 mikrometara (mikrona) ili manje i sadržaj pepela veći od 8%.

Međutim, tar broj 4802 ne obuhvata filter hartiju ili karton (uključujući hartiju za vrećice za čaj) i filc hartiju ili karton.

6. Pod pojom „kraft hartija i karton“ u ovoj Glavi podrazumevaju se hartija i karton od kojih ne manje od 80% po masi ukupnog sadržaja vlakana predstavljaju vlakna dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom.

7. Osim gde se to u tekstu naimenovanja ne zahteva drukčije, hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, koji odgovaraju naimenovanju iz dva ili više tarifnih brojeva 4801 do 4811, svrstaće se u poslednji po redu od navedenih tarifnih brojeva .

8. Tarifni brojevi 4801 i 4803 do 4809 obuhvataju samo hartiju, karton, celuloznu vatu i listove i trake od celoloznih vlakana:

(a) u trakama ili rolnama, širine preko 36 cm; ili

(b) u listovima pravougaonog (uključujući kvadratnog) oblika, čija je jedna strana preko 36 cm, a druga šira od 15 cm u nepresavijenom stanju.

9. U smislu tarifnog broja 4814 pod pojmom „zidni tapeti i slične pozidnice“ podrazumevaju se samo:

(a) hartija u rolnama, širine ne manje od 45 cm i ne veće od 160 cm, podesna za ukrašavanje zidova i tavanaica:

(i) sa zrnastom površinom, reljefno ukrašena, površinski obojena, sa štamapanim šarama ili drugačije po površini ukrašena (npr tekstilnim pahuljicama), nepremazana ili premazana ili prekrivena providnim zaštitnim slojem od plastične mase;

(ii) sa neravnom površinom, koja je nastala ugrađivanjem čestica drveta, slame itd. ;

(iii) premazana ili prevučena sa lica plastičnom masom, slojem plastične mase, zrnaste površine, reljefno ukrašena, obojena, sa štampanim šarama ili drugačije ukrašena; ili

(iv) prekrivena sa lica pletarskim materijalom, međusobno spojenim ili nespojenim u paralelnim nitima ili tkanim;

(b) bordure i frizovi od hartije, obrađeni na prethodni način u rolnama ili ne, podesne za ukrašavanje zidova i tavanica;

(v) pozidnice od hartije, izrađene od nekoliko delova, u rolnama ili listovima, štampane tako da kada se postave na zid čine pejsaž, sliku ili motiv.

Proizvodi na podlozi od hartije ili kartona, podesni i za prekrivanje podova i zidova, svrstavaju se u tarifni broj 4815.

10 Tarifni broj 4820 ne obuhvata slobodne listove ili kartice sečene u određene veličine, štampane ili neštampane, reljefne ili bušene.

11. Tarifni broj 4823 obuhvata, pored ostalog, perforiranu hartiju ili kartice od kartona za žakard ili slične mašine i čipke od hartije

12.Izuzev proizvoda iz tar. broja 4814 ili 4821, hartija, karton, celulozna vata i proizvodi od njih, sa štampanim motivima, tekstovima ili ilustracijama, kojima štampa daje bitan karakter u odnosu na upotrebu, svsrstavaju se u Glavu 49.

Napomene za tarifne podbrojeve

1 U smislu tarifnih podbrojeva 4804 11 i 4804 19 pod pojmom „kraftlajner“ podrazumevaju se mašinski dorađeni ili mašinski glačani hartija i karton, od kojih ne manje od 80% mase, od ukupne količine vlakana, čine drvna vlakana dobijenia hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom, u rolnama, mase veće od 115 g/m2 i minimalne jačine na kidanje po Mullen-u, kao što je naznačeno u sledećoj tabeli ili linearno interpolovan ili ekstrapolovan ekvivalent za bilo koju drugu masu

masa ( g / m2 ) minimalna jačina prskanja po Mullen-u ( kPa) 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961

2 U smislu tarifnih podbrojeva 4804 21 i 4804 29 pod pojmom „kraft hartija za vreće“ podrazumeva se mašinski dorađena hartija, od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupne koliine vlakana čine vlakna dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom, u rolnama mase ne manje od 60 g/m2, ali ne veće od 115 g/m2, i ispunjava jedan od sledećih uslova:

(a) jačinu na kidanje po Mullen-u ne manju od 3,7 k Pa m2/g i faktor istezanja veći od 4,5% u poprečnom pravcu i više od 2% u odnosu na pravac kretanja trake, pri proizvodnji hartije na mašini;

(b) minimalnu otpornost na cepanje i kidanje, kao što je naznačeno u sledećoj tabeli ili linearno interpolovan ekvivalent za bilo koju drugu masu:

masa(g/m2) Minimalna otpornost na cepanje (mN ) Minimalna otpornost na kidanje ( kN / m ) U pravcu kretanja trake U pravcu kretanja trake plus poprečni pravac U poprečnom pravcu Mašinski pravac kretanja trake plus poprečni pravac 60 700 1510 1,9 6 70 830 1790 2,3 7,2 80 965 2070 2,8 8,3 100 1230 2635 3,7 10,6 115 1425 3060 4,4 12,3

3. U smislu tarifnog podbroja 4805 11, pod pojmom „poluhemijska – fluting – talasast sloj hartija“ podrazumeva se hartija u rolnama koja od ukupne količine vlakana sadrži ne manje od 65%, po masi, nebeljenih vlakana od tvrdog drveta, dobijenih poluhemijskim postupkom dobijanja celuloze i ima, po metodu CMT 30 (Corugated Medium, sa 30 minuta kondicioniranja), otpor na drobljenje preko 1,8 Ng/m2, na relativnoj vlažnosti od 50% i temperaturi od 23oC.

4. Tarifni podbroj 4805 12 obuhvata hartiju u rolnama, napravljenu od celuloze od slame, dobijenu poluhemijskim procesom, mase 130 g/m² ili veće, sa otporom na drobljenje, po metodu CMT 30 (Corugated Medium, sa 30 minuta kondicioniranja) preko 1,4 Ng/m na relativnoj vlažnosti od 50 % na temperaturi od 230 C.

5. Tarifni podbrojevi 4805 24 i 4805 25 obuhvataju hartiju i karton u potpunosti ili pretežno napravljene od celuloze iz sekundarne hartije ili kartona (otpaci i ostaci). Testlajner može da ima površinski sloj od obojene hartije ili od beljene ili nebeljene ne-sekundarne celuloze. Ovi proizvodi imaju “Mullen” indeks kidanja ne manji od 2 kPa m2/g.

6. U smislu tar podbroja 4805 30 pod pojom „sulfitna omotna hartija“ podrazumeva se mašinski glazirana hartija, od koje više od 40%, po masi, od ukunog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna dobijena hemijskim sulfitnim postupkom, sa sadržajem pepela ne preko 8% i otpornosti na kidanje, po Mulleen-u, ne manju od 1,47 k Pa m2/g

7. U smislu tarifnog podbroja 4810 22 pod pojmom „hartija male mase-premazana“ podrazumeva se hartija premazana sa obe strane, ukupne mase ne preko 72 g/m2 mase premaza ne preko 15 g/m² po strani, na podlozi od koje ne manje od 50%, po masi ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna dobijena mehaničkim postupkom.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4801 00 00 00 Novinska hartija, u rolnama ili listovima – 1

4802 Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje,

štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu

hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili

pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje

veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručno

izrađena hartija i karton:

c 4802 10 00 00 – Ručno izrađeni hartija i karton – 1

c 4802 20 00 00 – Hartija i karton, koji se upotrebljavaju kao podloga za foto- – 1

osetljivu, toplotno-osetljivu ili elektro-osetljivu hartiju ili

karton

c 4802 30 00 – Podloga od hartije za karbon hartiju

4802 40 – Podloga od hartije za tapete:

c 4802 40 10 00 – – koja ne sadrži vlakna dobijena mehaničkim postupkom ili od – 1

kojih ne više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana,

predstavljaju takva vlakna

c 4802 40 90 00 – – ostala – 1

– Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih

mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom ili sa

sadržajem tih vlakana ne više od 10% mase ukupnog sadržaja

vlakana:

c 4802 54 00 00 – – mase manje od 40 g/m2 – 1

4802 55 – – mase od 40 g/m2 do 150 g/m2 u rolnama:

c 4802 55 10 00 – – – mase 40 g/m2 ili više ali manje od 60 g/m2 – 5

c 4802 55 20 00 – – – mase 60 g/m2 ili više ali manje od 75 g/m2 – 5

c 4802 55 30 00 – – – mase 75 g/m2 ili više ali manje od 80 g/m2 – 5

c 4802 55 90 00 – – – mase 80 g/m2 ili veće – 5

4802 56 – – mase od 40 g/m2 do 150 g/m2, u listovima, sa jednom stranom do

435 mm i drugom do 297 mm, u ne presavijenom stanju:

c 4802 56 10 00 – – – sa jednom stranom od 297 mm i drugom stranom od 210 mm – 1

(A4 format)

c 4802 56 90 00 – – – ostala – 1

c 4802 57 00 00 – – ostala, mase od 40 g/m2 do 150 g/m2 – 1

4802 58 – – mase preko 150 g/m2:

c 4802 58 10 00 – – – u rolnama – 5

c 4802 58 90 00 – – – ostalo – 5

– Ostala hartija i karton, gde više od 10% mase od ukupne

sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim ili

hemijsko-mehaničkim postupkom:

4802 61 – – u rolnama:

c 4802 61 20 00 – – – mase manje od 72 g/m2 i gde više od 50% mase od ukupne – 5

sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim

postupkom

c 4802 61 80 00 – – – ostalo – 5

c 4802 62 00 00 – – u listovima sa jednom stranom do 435 mm a drugom stranom – 5

do 297 mm, u ne presavijenom stanju

c 4802 69 00 00 – – ostalo – 5

4803 00 Hartija za proizvodnju toaletne hartije, hartije za skidanje

šminke, hartije za peškire, servijeta i maramica i sličnih

hartija za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe,

celulozna vata, listovi ili trake od celuloznih vlakana,

uključujući naborane (krepovane, plisirane i dr.) reljefne,

bušene, površinski bojene, površinski ukrašene ili štampane,

u rolnama ili listovima: c 4803 00 10 00 – Celulozna vata – 3

– Krep hartija i trake i listovi od celuloznih vlakana, mase po

sloju:

c 4803 00 31 00 – – ne više od 25 g/m2 – 3

c 4803 00 39 00 – – preko 25 g/m2 – 3

c 4803 00 90 00 – Ostalo – 3

4804 Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima

osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803:

– Kraftlajner:

4804 11 – – nebeljena:

– – – od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom:

c 4804 11 11 00 – – – – mase manje od 150 g/m2 – 1

c 4804 11 15 00 – – – – mase 150 g/m2 ili više, ali manje od 175 g/m2 – 1

c 4804 11 19 00 – – – – mase 175 g/m2 ili više – 1

c 4804 11 90 00 – – – ostalo – 1

4804 19 – – ostalo:

– – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom:

– – – – sastavljena od jednog ili više slojeva nebeljenih, i jednog

spoljnjeg sloja beljenog, polubeljenog ili obojenog, mase po m2:

c 4804 19 11 00 – – – – – manje od 150 g – 1

c 4804 19 15 00 – – – – – 150 g ili više, ali manje od 175 g – 1

c 4804 19 19 00 – – – – – 175 g ili više – 1

– – – – ostala, mase po m2:

c 4804 19 31 00 – – – – – manje od 150 g – 1

c 4804 19 38 00 – – – – – 150 g ili više – 1

c 4804 19 90 00 – – – ostalo – 1

– Kraft hartija za vreće:

4804 21 – – nebeljena:

c 4804 21 10 00 – – – od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 21 90 00 – – – ostalo – 1

4804 29 – – ostalo:

c 4804 29 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 29 90 00 – – – ostalo – 1

– Ostala kraft hartija i karton, mase 150 g/m2 ili manje:

4804 31 – – nebeljena:

– – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom:

c 4804 31 51 00 – – – – kraft, elektro-tehnička izolaciona hartija – 1

c 4804 31 58 00 – – – – – ostalo – 1

c 4804 31 80 00 – – – – ostalo – 1

4804 39 – – ostalo:

– – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom:

c 4804 39 51 00 – – – – beljeni, jednoobrazno u masi – 1

c 4804 39 58 00 – – – – ostalo – 1

c 4804 39 80 00 – – – ostalo – 1

– Ostala kraft hartija i karton, mase preko 150 g/m2, ali manje

od 225 g/m2:

4804 41 – – nebeljena:

c 4804 41 10 00 – – – od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

– – – ostalo:

c 4804 41 91 00 – – – – zasićeni kraft (saturating kraft) – 1

c 4804 41 99 00 – – – – ostalo – 1

4804 42 – – beljena, jednoobrazno u masi i od kojih više od 95%, po masi,

od ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna, dobijena

hemijskim postupkom:

c 4804 42 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 42 90 00 – – – ostalo – 1

4804 49 – – ostalo:

c 4804 49 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 49 90 00 – – – ostalo – 1

– Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2 ili veće:

4804 51 – – nebleljena:

c 4804 51 10 00 – – – od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 51 90 00 – – – ostalo – 1

4804 52 – – beljena, jednoobrazno u masi, od kojih više od 95%, po masi,

od ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna, dobijena

hemijskim postupkom:

c 4804 52 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 1

vlakana, čine četinarska vlakna dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 52 90 00 – – – ostalo – 1

4804 59 – – ostalo:

c 4804 59 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja – 5

vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim

ili natron (kaustičnim) postupkom

c 4804 59 90 00 – – – ostalo – 5

4805 Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima,

dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz

ovu Glavu:

– Fluting hartija:

c 4805 11 00 00 – – polu-hemijska „fluting“ talasasta hartija – 5

c 4805 12 00 00 – – hartija od slame – 5

4805 19 – – ostala:

c 4805 19 10 00 – – – hartija za talasasti karton („wellenstoff“) – 5

c 4805 19 90 00 – – – ostalo – 5

– Testlajner:

c 4805 24 00 00 – – mase 150 g/m2 ili manje – 5

c 4805 25 00 00 – – mase preko 150 g/m2 – 5

4805 30 – Sulfitna omotna hartija:

c 4805 30 10 00 – – mase manje od 30 g/m2 – 5

c 4805 30 90 00 – – mase 30 g/m2 ili veće – 5

4805 40 00 00 – Filter hartija i karton – 1

c 4805 50 00 00 – Filc hartija i karton – 1

– Ostalo:

c 4805 91 00 00 – – mase 150 g/m2 ili manje 5

c 4805 92 00 00 – – mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2 3

4805 93 – – mase 225 g/m2 ili veće:

c 4805 93 20 00 – – – izrađeno od prerađene hartije – 1

c 4805 93 80 00 – – – ostalo – 1

4806 Pergament hartija, hartija nepropustljiva za masnoće, paus

hartija i glazirana prozirna hartija i ostale glazirane

prozirne i poluprozirne hartije, u rolnama ili listovima:

4806 10 00 00 – Pergament hartija – 1

4806 20 00 00 – Hartija nepropustljiva za masnoće – 1

4806 30 00 00 – Paus hartija – 1

4806 40 – Kristal i ostale glazirane prozirne ili poluprozirne hartije:

4806 40 10 00 – – kristal hartija – 1

4806 40 90 00 – – ostala – 3

4807 00 Složena hartija i karton (izrađeni slepljivanjem ravnih

slojeva), površinski nepremazani, niti impregnisani, iznutra

ojačani ili neojačani, u rolnama ili listovima:

c 4807 00 30 00 – Izrađeni od prerađene hartije, prekriveni ili neprekriveni – 3

hartijom

c 4807 00 80 00 – Ostalo – 3

4808 Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih

površinskih listova), naborani (krepovani, plisirani),

reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste

hartije koja je opisana u tar. broju 4803:

4808 10 00 00 – Hartija i karton talasasti, uključujući bušene – 5

4808 20 00 00 – Kraft hartija za vreće, naborana (krepovana ili plisirana), – 1

uključujući reljefne ili bušene

4808 30 00 00 – Ostala kraft hartija naborana (krepovana ili plisirana) – 1

uključujući reljefne ili bušene

4808 90 00 00 – Ostalo – 1

4809 Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostala hartija za

kopiranje ili prenošenje (uključujući premazanu ili

impregnisanu hartiju za matrice za umnožavanje ili ofset

ploče), štampana ili neštampana, u rolnama ili listovima:

4809 10 00 00 – Karbon i slična hartija za kopiranje – 1

4809 20 – Samokopirajuća hartija:

c 4809 20 10 00 – – u rolnama – 1

c 4809 20 90 00 – – u listovima – 1

4809 90 00 00 – Ostalo – 1

4810 Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom

ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili

bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili

nebojeni po površini, ukrašeni po površini ili neštampani,

u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima,

bilo koje veličine:

– Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke

svrhe, koji ne sadrže vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko-

mehaničkim postupkom ili kod kojih ne više od 10%, po masi, od

ukupnog sadržaja vlakana, se sastoji od takvih vlakana:

4810 13 – – u rolnama:

c 4810 13 20 00 – – – hartija i karton, koji se koriste kao podloga za foto- – 1

osetljive, toplotno-osetljive ili elektro-osetljive hartije ili

karton, mase ne veće od 150 g/m2

c 4810 13 80 00 – – – ostalo – 1

4810 14 – – u listovima sa jednom stranom do 435 mm i drugom stranom

do 297 mm, u ne presavijenom stanju:

c 4810 14 20 00 – – – hartija i karton, koji se koriste kao podloga za foto- – 1

osetljive, toplotno-osetljive ili elektro-osetljive hartije ili

karton, mase do 150 g/m2

c 4810 14 80 00 – – – ostalo – 1

4810 19 – – ostalo:

c 4810 19 10 00 – – – hartija i karton, koji se koriste kao podloga za foto- – 1

osetljive, toplotno-osetljive ili elektro-osetljive hartije ili

karton, mase do 150 g/m2

c 4810 19 90 00 – – – ostalo – 1

– Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke

svrhe, kod kojih više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja

vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko-

mehaničkim postupkom:

4810 22 – – hartija male mase, premazana:

c 4810 22 10 00 – – – u rolnama širine preko 15 cm ili u listovima čija je jedna – 1

strana preko 36 cm a druga strana preko 15 cm, u

nepresavijenom stanju

c 4810 22 90 00 – – – ostalo 1

4810 29 – – ostala:

c 4810 29 30 00 – – – u rolnama 5

c 4810 29 80 00 – – – ostalo – 5

– Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za

pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe:

4810 31 00 00 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više – 5

od 95% mase drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom,

mase do 150 g/m2

4810 32 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više

od 95% mase drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom,

mase preko 150 g/m2:

4810 32 10 00 – – – premazani sa kaolinom – 5

4810 32 90 00 – – – ostalo – 5

4810 39 00 00 – – ostalo – 5

– Ostala hartija i karton:

4810 92 – – višeslojna:

c 4810 92 10 00 – – – svaki sloj beljen – 5

c 4810 92 30 00 – – – sa samo jednim beljenim spoljnim slojem – 5

c 4810 92 90 00 – – – ostalo – 5

4810 99 – – ostalo:

c 4810 99 10 00 – – – beljena hartija i karton, premazana kaolinom – 5

c 4810 99 30 00 – – – premazana sa prahom od liskuna – 5

c 4810 99 90 00 – – – ostalo – 5

4811 Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih

vlakana, premazani i impregnisani, prekriveni, površinski

obojeni, površinski ukrašeni ili štamapani, u rolnama ili

pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih

veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810:

4811 10 00 00 – Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili – 5

asfaltom

– Hartija i karton premazani lepkom:

4811 41 – – samolepljivi:

c 4811 41 20 00 – – – širine ne preko 10 cm sa premazom od nevulkanizovanog – 1

prirodnog ili sintetičkog kaučuka

c 4811 41 90 00 – – – ostalo – 1

c 4811 49 00 00 – – ostalo 1

– Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni

plastičnim masama (isključujući lepkove):

c 4811 51 00 00 – – beljena, mase preko 150 g/m2 – 1

c 4811 59 00 00 – – ostalo 3

c 4811 60 00 00 – Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni – 3

voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerinom

4811 90 00 00 – Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od 5

celuloznih vlakana

4812 00 00 00 Filter blokovi i ploče od hartijine mase – 1

4813 Hartija za cigarete, sečena ili nesečena u određene veličine

ili u obliku knjižica ili cevčica:

4813 10 00 00 – U obliku knjižica ili cevčica – 1

4813 20 00 00 – U rolnama širine do 5 cm – 1

c 4813 90 00 00 – Ostalo – 1

4814 Tapeti za zidove i slične pozidnice od hartije; vitrofanije

za prozore od hartije:

4814 10 00 00 – Hartija sa zrnastom površinom („ingrain“) – 10

4814 20 00 00 – Tapeti za zidove i slične pozidnice od hartije sa licem – 10

premazanim, impregnisanim ili prekrivenim slojem plastične

mase, koja ima zrnaste, reljefne, bojene, štampane ili drugačije

ukrašene površine

4814 30 00 00 – Tapeti za zidove i slične pozidnice od hartije sa licem – 10

prekrivenim materijalom od pletarije, međusobno spojenim ili

nespojenim u paralene niti ili tkane

4814 90 – Ostalo:

c 4814 90 10 00 – – tapeti za zidove i slične pozidnice od hartije, koja ima – 10

zrnaste, reljefne, bojene, štampane ili drugačije ukrašene

površine, premazane ili prekrivene providnim zaštitnim

plastičnim masama

c 4814 90 90 00 – – ostalo – 10

4815 00 00 00 Pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, M2 5

nesečeni ili sečeni u određene veličine

4816 Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za

kopiranje i prenošenje (osim onih iz tar. broja 4809), matrice

za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez

kutija:

4816 10 00 00 – Karbon ili slična hartija za kopiranje – 5

4816 20 00 00 – Samokopirajuća hartija – 1

4816 30 00 00 – Matrice za umnožavanje – 1

4816 90 00 00 – Ostalo – 5

4817 Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, bez

slike, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama,

kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona:

4817 10 00 00 – Koverti – 20

4817 20 00 00 – Pisma-koverte, dopisnice i karte za dopisivanje – 10

4817 30 00 00 – Setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim – 10

pakovanjima, od hartije i kartona

4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i

trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za

sanitarne svrhe, u rolnama širine do 36 cm ili sečena u

određene dimenzije ili oblike; maramice, listići za skidanje

šminke, peškiri, stolnjaci, servijete, pelene za bebe, higijenski

ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo,

bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje

od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka

od celuloznih vlakana:

4818 10 – Toaletna hartija:

c 4818 10 10 00 – – mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje – 5

c 4818 10 90 00 – – mase, po sloju, više od 25 g/m2 – 5

4818 20 – Maramice ili listići za skidanje šminke i peškiri:

c 4818 20 10 00 – – maramice ili listići za skidanje šminke – 10

– – peškiri:

c 4818 20 91 00 – – – u rolnama – 10

c 4818 20 99 00 – – – ostalo – 10

4818 30 00 00 – Stolnjaci i servijete – 10

4818 40 – Sanitarni peškiri i tamponi, pelene za bebe i slični

sanitarni predmeti:

– – sanitarni peškiri, tamponi i slični predmeti:

c 4818 40 11 00 – – – sanitarni peškiri – 5

c 4818 40 13 00 – – – tamponi – 5

c 4818 40 19 00 – – – ostalo – 5

c 4818 40 90 00 – – pelene i podmetači za pelene i slični sanitarni – 1

proizvodi, za bebe

4818 50 00 00 – Odeća i pribor za odeću – 5

4818 90 – Ostalo:

c 4818 90 10 00 – – predmeti koji se upotrebljavaju u hirurgiji za medicinske – 10

ili higijenske svrhe, nepripremljeni za prodaju na malo

4818 90 90 00 – – ostalo – 10

4819 Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije,

kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih

vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni

proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u

kancelarijama, radnjama ili slično:

4819 10 00 00 – Kutije od talasaste hartije ili kartona – 20

4819 20 – Kutije, složive, od netalasaste hartije ili kartona:

c 4819 20 00 10 – – štampane složive kutije za tečne prehrambene proizvode – 20

c 4819 20 00 90 – – ostale – 20

4819 30 00 00 – Vreće i kese sa širinom osnove od 40 cm ili većom – 12

4819 40 00 00 – Ostale vreće i kese, uključujući fišeke – 12

4819 50 00 00 – Ostali kontejneri za pakovanje, uključujući omote za ploče – 12

4819 60 00 00 – Registratori, kutije za pisma, kutije za skladištenje i ostali – 20

kartonažni proizvodi, koji se koriste u kancelarijama,

radnjama i slično

4820 Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine,

priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i

slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa

upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih

listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise,

poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetkom karbon

hartije i slični proizvodi za pisanje od hartije ili kartona;

albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige od hartije

ili kartona:

4820 10 – Registri, knjige za knjigovodstvo, notesi, knjige za porudžbine,

knjige priznanice, agende, dnevnici i slični proizvodi:

c 4820 10 10 00 – – registri, knjige za knjigovodstvo, knjige porudžbina i knjige – 12

priznanica

c 4820 10 30 00 – – agende, notesi i memorandum blokovi – 12

c 4820 10 50 00 – – dnevnici – 12

c 4820 10 90 00 – – ostalo – 12

4820 20 00 00 – Sveske – 20

4820 30 00 00 – Povezi za knjige (osim omota za knjige) mape i fascikli za – 12

spise

4820 40 – Poslovni obrasci u više primeraka i setovi sa umetkom

karbon hartije:

c 4820 40 10 00 – – u neprekinutom obliku – 12

c 4820 40 90 00 – – ostalo – 12

4820 50 00 00 – Albumi za uzorke ili kolekcije – 12

c 4820 90 00 00 – Ostalo – 12

4821 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i

neštampane:

4821 10 – Štampane:

4821 10 10 00 – – samolepljive – 20

4821 10 90 00 – – ostale – 20

4821 90 – Ostale:

4821 90 10 00 – – samolepljive – 12

4821 90 90 00 – – ostale – 12

4822 Bobine, špulne, kopsovi i slične podloge od hartijine mase,

hartije ili kartona (bušeni ili nebušeni, otvrdnuti ili

neotvrdnuti):

c 4822 10 00 00 – Koji se upotrebljavaju za namotavanje tekstilnog prediva – 1

4822 90 00 00 – Ostalo – 1

4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od

celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike;

ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne

vate ili listova ili traka od celuloznih vlakana:

– Lepljiva hartija, u trakama ili rolnama:

c 4823 12 00 00 – – samolepljiva – 1

4823 19 00 00 – – ostala – 1

4823 20 00 00 – Filter hartija i karton – 1

4823 40 00 00 – Rolne, listovi i diskovi, štampani za registrujuće aparate – 1

4823 60 – Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili

kartona:

c 4823 60 10 00 – – poslužavnici, činije i tanjiri – 10

c 4823 60 90 00 – – ostalo – 10

4823 70 – Liveni ili presovani proizvodi od hartijine mase:

c 4823 70 10 00 – – liveni držači i kutije za pakovanje jaja – 10

c 4823 70 90 00 – – ostalo – 10

4823 90 – Ostalo:

4823 90 10 00 – – podloške, podmetači i ostali zaptivači za civilne – 10

vazduhoplove

– – ostalo:

c 4823 90 40 00 – – – hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili – 10

druge grafičke svrhe

c 4823 90 80 00 – – – ostalo – 10 GLAVA 49

ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI

Napomene:

1 Ova Glava ne obuhavata:

(a) fotografske negative ili pozitive na prozirnoj podlozi (Glava 37);

(b) mape, planove ili globuse, reljefnog oblika, štampane ili neštampane (tar. broj 9023);

(v) karte za igranje ili drugu robu iz Glave 95; ili

(g) originalne gravure, otiske ili litografije (tar. broj 9702), poštanske ili taksene marke, prigodne koverte, koverte prvog dana i druge proizvode koji se svrstavaju u tar. broj 9704, predmete starina, stare više od 100 godina i ostale proizvode iz Glave 97.

2. U smislu Glave 49 pod pojmom „štampani“ smatraju se reprodukcije, dobijene mašinom za umnožavanje, vođenim postupkom mašinom za automatsku obradu podataka, embosirane, snimljene, fotokopiraane, termokopirane ili kucane.

3. Novine, časopisi i ostale periodične publikacije, koje su povezane drukčije, osim u hartiji i setovi novina, časopisa ili ostalih periodičnih publikacija, koje imaju više od jednog broja u jednom povezu, svrstavaju se u tarifni broj 4901, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže reklamni materijal.

4. U tarifni broj 4901, pored ostalog, svrstavaju se:

(a) kolekcije štampanih reprodukcija, na primer, umetničkih dela ili crteža, sa odgovarajućim tekstovima, obeleženim stranicama u oblicima podesnim za povezivanje u jednu ili više svezaka (tomova);

(b) ilustrovani prateći prilozi, koji se uvoze zajedno sa knjigom i čine dodatak knjizi;

(v) štampani delovi knjige ili brošura, u obliku sastavljenih ili pojedinačnih listova ili knjižnih blokova, koji čine celinu ili deo kompletnog dela, namenjen za povezivanje.

Međutim, štampane slike ili ilustracaije bez teksta, u obliku knjižnih blokova ili odvojenih listova, svrstavaju se u tarifni broj 4911.

5. Shodno Napomeni 3 uz ovu Glavu, tar. broj 4901 ne obuhvata publikacije koje su prvenstveno namenjene za reklamu (npr., brošure, prospekte, trgovačke kataloge, godišnje publikacije trgovačkih udruženja, turistički propagandni materijal). Ove publikacije se svrstavaju u tarifni broj 4911.

6. Pod pojmom „dečije knjige u slikama“, iz tarifnog broja 4903, podrazumevaju se knjige za decu, u kojima slike imaju bitan karakter, dok je tekst sporedan.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal,

uključujući i slobodne listove:

4901 10 00 00 – U slobodnim listovima, nepresavijenim ili presavijenim – 3

– Ostalo:

c 4901 91 00 00 – – rečnici, enciklopedije i njihovi serijski delovi, koji izlaze – 1

u nastavcima

4901 99 00 00 – – ostalo – 1

4902 Novine, časopisi i ostale periodične publikacije, ilustrovani

ili ne, sa ili bez reklame:

4902 10 00 00 – Koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno – 1

4902 90 – Ostalo:

c 4902 90 10 00 – – koje izlaze jednom nedeljno – 1

c 4902 90 30 00 – – koje izlaze jednom mesečno – 1

c 4902 90 90 00 – – ostalo – 1 4903 00 00 00 Dečije slikovnice, knjige za crtanje ili bojenje – 1

4904 00 00 00 Muzička dela, štampana ili u rukopisu, povezana ili – 1

nepovezana, ilustrovana ili neilustrovana

4905 Geografske i hidrografske karte ili slične karte svih vrsta,

uključujući atlase, zidne karte, topografske planove i

globuse, štampani:

4905 10 00 00 – Globusi – 1

– Ostalo:

4905 91 00 00 – – u obliku knjige – 1

4905 99 00 00 – – ostalo – 1

4906 00 00 00 Originalni planovi i crteži rađeni rukom za arhitekturu, – 1

mašinogradnju, industriju, trgovinu, topografiju ili slične

svrhe; rukopisi; karbon kopije i fotografske reprodukcije na

osetljivoj hartiji prethodno navedenih proizvoda

4907 00 Poštanske, taksene ili slične marke, neponištene, koje su u

opticaju ili su namenjene da budu u opticaju u zemlji u kojoj

imaju ili će imati priznatu nominalnu vrednost; hartije sa

štampanim ili utisnutim taksenim marakama; banknote, čekovi,

akcije, deonice, obligacije i slična dokumenta:

c 4907 00 10 00 – Poštanske, taksene i slične marke – 10

c 4907 00 30 00 – Banknote – 10

c 4907 00 90 00 – Ostalo – 10

4908 Hartije za preslikavanje (dekalkomanije):

4908 10 00 00 – Hartije za preslikavanje (dekalkomanije), za staklo – 5

c 4908 90 00 00 – Ostalo – 5

4909 00 Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i

karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili

neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa:

c 4909 00 10 00 – Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice – 10

c 4909 00 90 00 – Ostalo – 15

4910 00 00 00 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove – 20

4911 Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i

fotografije:

4911 10 – Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično:

c 4911 10 10 00 – – trgovački katalozi – 15

c 4911 10 90 00 – – ostalo – 15

– Ostalo:

c 4911 91 00 00 – – slike, gravure i fotografije – 15

4911 99 – – ostalo:

c 4911 99 00 10 – – – štampani optički varijabilni elementi (hologrami) – 1

c 4911 99 00 90 – – – ostalo – 20 ODELjAK XI

TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA

Napomene:

1 Ovaj Odeljak ne obuhvata:

(a) čekinje ili životinjsku dlaku za izradu četaka (tar. broj 0502); konjsku dlaku ili otpatke od konjske dlake (tar. broj 0503);

(b) ljudsku kosu ili proizvode od ljudske kose (tar. broj 0501, 6703 ili 6704), osim tkanina za ceđenje koje se koriste u presama za ulje ili za slične svrhe (tar. broj 5911);

(v) linters od pamuka i ostale biljne materijale iz Glave 14;

(g) azbest iz tar. broja 2524 i proizvode od azbesta, kao i ostale proizvode iz tar. brojeva 6812 i 6813;

(d) proizvode iz tar. brojeva 3005 ili 3006 (npr., vata, gaza, zavoji i slični proizvodi koji se koriste u medicini, hirurgiji i zubarstvu ili veterini, sterilni materijal za hirurška ušivanja); konac koji se upotrebljava za čišćenje međuzubnog prostora (zubna svila), u pojedinačnim pakovanjima, pripremljen za prodaju na malo, iz tar. broja 3306;

(đ) tekstil osetljiv na svetlost, iz tar. brojeva 3701 do 3704;

(e) monofilamente čija je najveća dimenzija poprečnog preseka veća od 1 mm ili trake ili slične oblike (npr., veštačka slama) vidljive širine veće od 5 mm, od plastičnih masa (Glava 39), kao i pletenice ili tkanine i ostale korparske ili pletarske proizvode od takvih monofilamenata ili traka (Glava 46

(ž) tkane, pletene ili kukičane materijale, filc i netkani tekstil, impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnom masom ili proizvode od njih, iz Glave 39;

(z) tkane, pletene ili kukičane materijale, filc i netkani tekstil, impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili proizvode od njih, iz Glave 40;

(i) kože ili krzna sa dlakom ili vunom (Glava 41 i 43) i proizvode od krzna, veštačko krzno ili predmete od veštačkog krzna, iz tar. brojeva 4303 i 4304;

(j) proizvode od tekstilnih materijala iz tar. brojeva 4201 ili 4202;

(k) proizvode i predmete iz Glave 48 (npr., celulozna vata);

(l) obuću i delove obuće, kamašne i zaštitne dokolenice ili slične proizvode iz Glave 64;

(lj) mreže sa kosu i ostale pokrivke za glavu i njihove delove iz Glave 65;

(m) proizvode iz Glave 67;

(n) tekstilne materijale prevučene abrazivnim materijalima (tar. broj 6805), grafitna vlakna i proizvode od grafitnih vlakana iz tar. broja 6815;

(nj) staklena vlakna i proizvode od staklenih vlakana, osim vezova rađenih staklenim nitima na vidljivoj podlozi (Glava 70);

(o) proizvode iz Glave 94 (npr., nameštaj, posteljina, lampe i svetleća tela);

(p) proizvode iz Glave 95 (npr., igračke, rekvizite za igru i sport i mreže za sportske aktivnosti);

(r) proizvode iz Glave 96 (npr., četke, putne setove za šivenje, patentne zatvarače i trake za pisaće mašine);

(s) proizvode iz Glave 97.

2. (A) Proizvodi iz Glava 50 do 55 ili tar. brojeva 5809 ili 5902, kao i mešavine od dva ili više tekstilnih materijala, svrstavaju se kao da se u celini sastoje od onog tekstilnog materijala koji preovlađuje po masi u odnosu na bilo koji drugi pojedinačni tekstilni materijal.

Kada nijedan tekstilni materijal ne preovlađuje po masi, proizvodi se svrstavaju kao da se u celosti sastoje od onog tekstilnog materijala koji je obuhvaćen naimenovanjem tarifnog broja koji se pojavljuje poslednji po redu između onih tarifnih brojeva koje, zbog važnosti, treba podjednako uzeti u obzir.

(B) Za primenu prethodne odredbe :

(a) predivo od konjske dlake obavijeno tekstilnim materijalom (tar. broj 5110) i metalizovano predivo (tar. broj 5605) smatraće se proizvodom od jednog tekstilnog materijala čija masa predstavlja zbir masa njegovih sastojaka; pri svrstavanju tkanina metalna nit smatra se tekstilnim materijalom;

(b) pri izboru odgovarajućeg tarifnog broja postupiće se na sledeći način: najpre će se utvrditi Glava, a zatim odgovarajući tarifni broj iz te Glave, pri čemu ne treba uzeti u obzir tekstilne materijale koji se ne svrstavaju u tu Glavu;

(v) kad se i Glava 54 i Glava 55 razmatraju u odnosu na neku drugu Glavu, Glave 54 i 55 smatraće se jednom Glavom;

(g) kad se jedna Glava ili tarifni broj odnosi na proizvode od raznih tekstilnih materijala, ti materijali smatraće se proizvodima od jednog tekstilnog materijala.

(V) Odredbe stavova pod (A) i (B) primenjuju se takođe na prediva definisana Napomenama 3, 4, 5 ili 6 uz ovaj Odeljak.

3 (A) U smislu ovog Odeljka, i osim izuzetaka navedenih u sledećem stavu pod (B), sledeća prediva (jednožična, višežična-dublirana ili kablirana) smatraju se kao „kanapi, užad, konopci i kablovi“:

(a) od svile ili otpadaka svile numeracije veće od 20 000 deciteksa;

(b) od veštačkih ili sintetičkih vlakana (uključujući predivo od dva ili više monofilamenata iz Glave 54) numeracije veće od 10 000 deciteksa;

(v) od konoplje ili lana :

(i) polirana ili glazirana, numeracije 1 429 deciteksa ili veće;

(ii) nepolirana ili neglazirana, numeracije veće od 20 000 deciteksa;

(g) od kokosovog vlakna koje se sastoji od tri ili više struka;

(d) od ostalih biljnih vlakana, numeracije veće od 20 000 deciteksa;

(đ) ojačana metalnim nitima.

(B) Prethodne odredbe se ne primenjuju na:

(a) predivo od vune ili ostale životinjske dlake i predivo od hartije, osim prediva ojačanog metalnim nitima;

(b) kablovi od veštačkih ili sintetičkih filamenata iz Glave 55 i multifilament predivo bez upredanja ili sa upredanjem manje od pet uvoja po metru, iz Glave 54;

(v) svileni ketgut iz tar. broja 5006 i monofilamenti iz Glave 54;

(g) metalizovano predivo iz tar. broja 5605; na predivo ojačano metalnim nitima primenjuje se gornji stav (A) (f); i

(d) žanila predivo, obavijeno predivo i efektno-zamkasto predivo, iz tar. broja 5606.

4. (A) U smislu Glava 50, 51, 52, 54 i 55, osim izuzetaka navedenih u sledećem stavu pod (B), pod pojmom „pripremljeno za prodaju na malo“ podrazumeva se predivo (jednožično, višežično-dublirano ili kablirano) namotano :

(a) na kartone, kaleme, cevke ili slične podloge čija masa (uključujući i podloge) nije veća od :

(i) 85 g za predivo od svile, otpadaka od svile ili predivo od veštačkih ili sintetičkih filamenata; ili

(ii) 125 g za ostala prediva;

(b) u klupčad, kanure ili kanurice čija masa nije veća od :

(i) 85 g za predivo od veštačkih ili sintetičkih filamenata, numeracije manje od 3 000 deciteksa i za predivo od svile ili otpadaka od svile;

(ii) 125 g za sva ostala prediva numeracije manje od 2 000 deciteksa; ili

(iii) 500 g u ostalim slučajevima;

(v) u kanure ili kanurice sastavljene iz više manjih kanura ili kanurica, odvojenih koncem koji ih deli i čini nezavisnim jedne od drugih, s tim da je masa svake kanure ili kanurice ista i da nije veća od :

(i) 85 g za predivo od svile, otpadaka od svile ili predivo od veštačkih ili sintetičkih filamenata; ili

(ii) 125 g za ostala prediva.

(B) Prethod (a) jednožično predivo od bilo kog tekstilnog materijala, osim :

(i) jednožičnog prediva od vune ili fine životinjske dlake, nebeljenog; i

(ii) jednožičnog prediva od vune ili fine životinjske dlake, beljenog, obojenog ili štampanog, numeracije veće od 5 000 deciteksa;

(b) višežično (dublirano) ili kablirano predivo, nebeljeno:

(i) od svile ili otpadaka svile, bez obzira na način pripreme; ili

(ii) od ostalog tekstilnog materijala, osim od vune ili fine živoptinjske dlake, u kanurama ili kanuricama;

(c) višežično (dublirano) ili kablirano predivo od svile ili otpadaka svile, beljeno, obojeno ili štampano, numeracije 133 deciteks ili manje; i

(d) jednožično, višežično (dublirano) ili kablirano predivo od bilo kojeg tekstilnog materijala:

(i) na unakrsno namotanim kanurama ili kanuricama; ili

(ii) namotano na podloge ili na neki drugi način koji ukazuje na njihovu upotrebu u tekstilnoj industriji (npr na kopsovima, predioničnim cevkama, kalemovima, koničnim kalemovima ili vretenima, ili namotano na kalemove za mašine za vezenje).

5. U smislu tar. brojeva 5204, 5401 i 5508, pod pojmom „konac za šivenje“ podrazumeva se višežično (dublirano) ili kablirano predivo :

(a) namotano na podloge (npr kalemove, cevke) mase (uključujući podlogu) do 1 000 g;

(b) apretirano (dorađeno) da bi se upotrebilo kao konac za šivenje;

(c) sa završnim „Z“ uvojem.

6. U smislu ovog Odeljka, pod pojmom „predivo velike jačine“ podrazumeva se predivo čija je jačina, izražena u cN/tex (centinjutnima po teksu) veća od :

-za jednožično predivo od najlona, ostalih poliamida i poliestera :60 cN/tex

-za višežično (dublirano) ili kablirano predivo od najlona, ostalih poliamida i poliestera :53 cN/tex

-za jednožično, višežično (dublirano) ili kablirano predivo od viskoznog rajona :27 cN/tex.

7. U smislu ovog Odeljka, pod pojmom „gotovi“ podrazumevaju se proizvodi :

(a) sečeni u druge oblike, osim u kvadrate ili pravougaonike;

(b) izrađeni u završenom stanju, gotovi za upotrebu (ili ih samo treba odvojiti sečenjem konca koji ih deli) bez šivenja ili druge dorade (npr., krpe za prašinu, peškiri, stoljnjaci, marame i ćebad);

(v) porubljeni ili sa podvijenim ivicama ili sa resama vezanim u čvorove na bilo kojoj ivici, ali isključujući tekstilni materijal u metraži čije su sečene ivice zaštićene od osipanja opšivanjem ili na neki drugi jednostavan način;

(g) sečeni u određene veličine, a postaju gotovi proizvodi izvlačenjem konca;

(d) sastavljeni šivenjem, lepljenjem ili na drugi način (osim metražne robe koja se sastoji iz dve ili više dužina istog materijala spojenih krajevima, ili metražne robe sastavljene od dva ili više tekstilnih materijala spojenih u slojevima, uključujući i punjenu);

(đ) pleteni i kukičani proizvodi određenih oblika, bez obzira da li se carine pojedinačno ili u obliku više komada određene metraže.

8. U smislu Glava od 50 do 60 :

(a) proizvodi izrađeni u smislu Napomene 7 uz ovaj Odeljak ne svrstavaju se Glave od 50 do 55 i 60 Glavu, niti u Glave od 56 do 59 , ako to nije drugačije predviđeno;

(b) u Glave od 50 do 55 i 60 Glavu, ne spadaju proizvodi koji su obuhvaćeni Glavama od 56 do 59.

9. Tkanine iz Glava 50 do 55 uključuju materijale koji se sastoje iz slojeva paralelnih tekstilnih prediva postavljenih jedan na drugi pod oštrim ili pravim uglom. Ti slojevi su na mestima ukrštanja prediva spojeni lepkom ili termičkim vezivanjem.

10. Elastični proizvodi koji se sastoje od tekstilnih materijala kombinovanih sa gumenim nitima svrstavaju se u ovaj Odeljak.

11. U smislu ovog Odeljka, pojam „impregnisanje“ obuhvata i „potapanje“.

12. U smislu ovog Odeljka, pojam „poliamidi“ obuhvata i „aramide“.

13. Tekstilna odeća iz raznih tarifnih brojeva, osim ako nije drukčije predviđeno, svrstava se u odgovarajuće tarifne brojeve i ako je pripremljena u kompletima za prodaju na malo. U smislu ove Napomene, pod pojmom „tekstilna odeća“ podrazumeva se odeća iz tar. brojeva 6101 do 6114 i 6201 do 6211.

Napomene za tarifne podbrojeve :

1 U ovom Odeljku i drugim Odeljcima Tarife navedeni pojmovi imaju sledeće značenje :

(a) „Elastomerno predivo“:

Filament predivo (uključujući monofilament) od sintetičkog tekstilnog materijala, osim teksturiranog prediva, koje se ne kida pri istezanju na tri puta veću dužinu od svoje prvobitne dužine i koje se po istezanju na dva puta veću dužinu od prvobitne dužine u roku od pet minuta vraća na dužinu do jedan i po put veću od svoje prvobitne dužine.

(b) „Nebeljeno predivo“:

Predivo:

(i) koje ima prirodnu boju svojih vlakana i nije beljeno, bojeno (u masi ili ne) niti štampano; ili

(ii) koje je neodređene boje („sivo predivo“), proizvedeno od raščupanih tekstilnih materijala.

Takvo predivo može se obrađivati bezbojnom apreturom ili privremenom bojom (koja nestaje posle običnog pranja sapunom), a kod veštačkih ili sintetičkih vlakana, obrađeno u masi sredstvom za matiranje (npr., titan dioksidom).

(v) „Beljeno predivo“ :

Predivo:

(i) koje je podvrgnuto postupku beljenja, izrađeno od beljenih vlakana ili je, osim ako nije drukčije predviđeno, obojeno u belo (u masi ili ne) ili obrađeno belom apreturom;

(ii) koje se sastoji od mešavine nebeljenih i beljenih vlakana;

(iii) koje je višežično (dublirano) ili kablirano i sastoji se od nebeljenog i beljenog prediva.

(g) „Obojeno predivo (obojeno ili štampano) :

Predivo:

(i) koje je obojeno (u masi ili ne) u drugu boju osim bele ili privremenom bojom, ili štampano ili izrađeno od obojenih ili štampanih vlakana;

(ii) koje se sastoji iz mešavine obojenih vlakana različitih boja ili mešavine nebeljenih i beljenih vlakana sa obojenim vlaknima (melirana ili mešana prediva) ili je štampano u jednoj boji ili više boja u razmacima da bi se dobili tačkasti efekti;

(iii) koje se dobija od češljanih traka ili pretpređe koji su štampani;

(iv) koje je višežično (dublirano) ili kablirano i sastoji se iz nebeljenog, beljenog prediva i obojenog prediva.

Prethodne odredbe primenjuju se takođe mutatis mutandis na monofilamente, trake i slične proizvode iz Glave 54.

(d) „Nebeljene tkanine“:

Tkanine izrađene od nebeljenog prediva koje nisu beljene, obojene ili štampane. Takve tkanine mogu biti obrađene bezbojnom apreturom ili privremenom bojom.

(đ) „Beljene tkanine“ :

Tkanine :

(i) koje su beljene ili, ako nije drugačije predviđeno, obojene u belo ili imaju belu apreturu, u metraži;

(ii) koje se sastoje od beljenog prediva; ili

ne odredbe se ne primenjuju na:

(iii) koje se sastoje od nebeljenog i beljenog prediva.

(e) „Obojene tkanine“:

Tkanine:

(i) koje su obojene samo jednom bojom, osim belom (ako nije drukčije predviđeno) ili su obrađene obojenom apreturom, osim bele (ako nije drukčije predviđeno), u metraži;

(ii) koje se sastoje od prediva ravnomerno obojenog jednom bojom.

(ž) „Tkanine od prediva različitih boja“:

Tkanine (osim štampanih tkanina):

(i) koje se sastoje od prediva različitih boja ili prediva različitih nijansi iste boje (osim prirodne boje vlakana od kojih se predivo sastoji);

(ii) koje se sastoje od nebeljenog ili beljenog prediva i obojenog prediva; ili

(iii) koje se sastoje od meliranog ili višebojnog prediva.

(Kod svrstavanja ovih tkanina ne uzima se u obzir predivo koje je utkano u rubove i krajeve metražne robe.)

(z) „Štampane tkanine“:

Tkanine koje su štampane u metraži, uključujući tkanine izrađene od prediva različitih boja.

(Štampanim tkaninama smatraju se takođe tkanine koje su dezenirane četkom ili sprejom, transfer hartijom, flokovanjem ili postupkom batika.)

Postupak mercerizacije ne utiče na svrstavanje prethodno navedenih prediva ili tkanina.

Gornje definicije od (e) do (ij) odnose se, mutatis mutandis, na pletene ili kukičane materijale.

(i) „Platneni prepletaji „:

Struktura tkanine u kojoj svako predivo potke prolazi naizmenično iznad i ispod narednih prediva osnove, a svako predivo osnove prolazi naizmenično iznad i ispod prediva potke.

2 (A) Proizvodi iz Glava 56 do 63 koji sadrže dva ili više tekstilnih materijala smatraju se da se sastoje u celini od onog tekstilnog materijala koji bi bio izabran, shodno Napomeni 2 uz ovaj Odeljak, za svrstavanje proizvoda iz Glava 50 do 55 ili iz tar. broja 5809 koji se sastoje od istih tekstilnih materijala.

(B) Za primenu ove odredbe :

(a) pri svrstavanju uzeće se u obzir onaj deo materijala na osnovu koga se vrši svrstavanje u smislu Osnovnog pravila 3 za primenu Tarife;

(b) kod tekstilnih proizvoda koji se sastoje od podloge od tekstilnog materijala i lica sa florom ili zamkama, podloga se neće uzimati u obzir;

(v) kod veza u metraži i proizvoda od njega, iz tar. broja 5810, uzima se u obzir samo podloga. Međutim, vez u metraži bez vidljive podloge i proizvodi od njega, svrstavaju se samo prema koncu za vez.

GLAVA 50

SVILA

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5001 00 00 00 Čaure svilene bube podesne za odmotavanje – 1

5002 00 00 00 Sirova svila (neupredena) – 1

5003 Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje,

otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale):

5003 10 00 00 – Nevlačeni ili nečešljani – 1

5003 90 00 00 – Ostalo – 1

5004 00 Svileno predivo (osim prediva od otpadaka svile)

nepripremljeno za prodaju na malo:

5004 00 10 00 – Nebeljeno, isprano ili beljeno – 5

5004 00 90 00 – Ostalo – 5

5005 00 Predivo od otpadaka svile, nepripremljeno za prodaju na malo:

5005 00 10 00 – Nebeljeno, isprano ili beljeno – 5

5005 00 90 00 – Ostalo – 5

5006 00 Svileno predivo i predivo od otpadaka svile, pripremljeno za

prodaju na malo; svileni ketgut:

5006 00 10 00 – Svileno predivo – 5

c 5006 00 90 00 – Predivo od otpadaka bureta ili drugih otpadaka od svile; – 5

svileni katgut

5007 Tkanine od svile ili od otpadaka svile:

5007 10 00 00 – Tkanine od buret-svile M2 5

5007 20 – Ostale tkanine koje po masi sadrže 85% ili više svile ili

drugih otpadaka svile, osim buret-svile:

– – krep:

c 5007 20 11 00 – – – nebeljeni, isprani ili beljeni M2 5

c 5007 20 19 00 – – – ostali M2 5

– – pongee, habutai, honan, šantung, corah i slične dalekoistočne

tkanine, od čiste svile (nemešane sa buretom ili drugim

otpacima od svile ili sa drugim tekstilnim materijalima):

c 5007 20 21 00 – – – u platnenom prepletaju, nebeljene niti dalje obrađene, osim M2 5

isprane

– – – ostale:

c 5007 20 31 00 – – – – u platnenom prepletaju M2 5

c 5007 20 39 00 – – – – ostale M2 5

– – ostale:

c 5007 20 41 00 – – – providne tkanine (otvoreno tkanje) M2 5

– – – ostale:

c 5007 20 51 00 – – – – nebeljene, isprane ili beljene M2 5

c 5007 20 59 00 – – – – bojene M2 5

– – – – od prediva različitih boja:

c 5007 20 61 00 – – – – – širine preko 57 cm do 75 cm M2 5 c 5007 20 69 00 – – – – – ostale M2 5

c 5007 20 71 00 – – – – štampane M2 5

5007 90 – Ostale tkanine:

c 5007 90 10 00 – – nebeljene, isprane ili beljene M2 5

c 5007 90 30 00 – – bojene M2 5

c 5007 90 50 00 – – od prediva različitih boja M2 5

c 5007 90 90 00 – – štampane M2 5 GLAVA 51

VUNA, FINA ILI GRUBA, ŽIVOTINJSKA DLAKA, PREDIVO I TKANINE OD KONJSKE DLAKE

Napomena :

1 U celoj ovoj Tarifi :

(a) pod pojmom „vuna“ podrazumeva se prirodno vlakno od ovaca i jagnjadi;

(b) pod pojmom „fina životinjska dlaka“ podrazumeva se dlaka alpake, lame, vikunje, kamile, jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih i sličnih koza (ali ne od običnih koza), kunića (uključujući angorske kuniće), zeca, dabra, nutrije i bizamskog pacova;

(v) po pojmom „gruba životinjska dlaka“ podrazumeva se dlaka životinja koje nisu pomenute u prethodnom stavu, isključujući dlaku i čekinje za izradu četaka (tar. broj 0502) i konjsku dlaku (tar. broj 0503).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5101 Vuna, nevlačena ili nečešljana:

– Masna vuna, uključujući vunu pranu na ovci:

5101 11 00 00 – – tabačka vuna – 0

5101 19 00 00 – – ostala – 0

– Odmašćena vuna, nekarbonizovana:

5101 21 00 00 – – tabačka vuna – 0

5101 29 00 00 – – ostala – 0

5101 30 00 00 – Karbonizovana – 0

5102 Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena ili nečešljana:

– Fina životinjska dlaka:

c 5102 11 00 00 – – od kašmirskih koza – 0

5102 19 – – ostala:

c 5102 19 10 00 – – – od angorskih kunića – 0

c 5102 19 30 00 – – – od alpake, lame ili vikunje – 0

c 5102 19 40 00 – – – od kamile, jaka, ili angorskih, tibetanskih kašmirskih ili – 0

sličnih koza

c 5102 19 90 00 – – od kunića (osim angorskih kunića), zeca, dabra, nutrije ili – 0

bizamskog pacova

5102 20 00 00 – Gruba životinjska dlaka – 0

5103 Otpaci od vune ili fine ili grube životinjske dlake,

uključujući otpatke prediva ali isključujući raščupane

tekstilne materijale:

5103 10 – Iščešak od vune ili fine životinjske dlake:

c 5103 10 10 00 – – nekarbonizovan – 0

c 5103 10 90 00 – – karbonizovan – 0

5103 20 – Ostali otpaci od vune ili fine životinjske dlake:

5103 20 10 00 – – otpaci od prediva – 0

– – ostali:

c 5103 20 91 00 – – – nekarbonizovani – 0

c 5103 20 99 00 – – – karbonizovani – 0

5103 30 00 00 – Otpaci od grube životinjske dlake – 0

5104 00 00 00 Raščupani tekstilni materijali od vune ili fine ili grube – 0

životinjske dlake 5105 Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana

(uključujući češljanu vunu u masi):

5105 10 00 00 – Vlačena vuna – 1

– Vuneni tops i ostala češljana vuna:

5105 21 00 00 – – češljana vuna, u rasutom stanju u pramenovima – 1

5105 29 00 00 – – ostala – 1

– Fina životinjska dlaka, vlačena ili češljana:

c 5105 31 00 00 – – od kašmirskih koza – 1

5105 39 – – ostala:

c 5105 39 10 00 – – – vlačena – 1

c 5105 39 90 00 – – – češljana – 1

5105 40 00 00 – Gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana – 1

5106 Predivo od vlačene vune, nepripremljeno za prodaju na malo:

5106 10 – Sa sadržajem 85% ili više po masi vune:

c 5106 10 10 00 – – nebeljeno – 5

c 5106 10 90 00 – – ostalo – 5

5106 20 – Sa sadržajem manje od 85% po masi vune:

c 5106 20 10 00 – – sa sadržajem 85% i li više po masi vune i fine životinjske – 5

dlake

– – ostalo:

c 5106 20 91 00 – – – nebeljeno – 5

c 5106 20 99 00 – – – ostalo – 5

5107 Predivo od češljane vune, nepripremljeno za prodaju na malo:

5107 10 – Sa sadržajem 85% ili više po masi vune:

c 5107 10 10 00 – – nebeljeno – 5

c 5107 10 90 00 – – ostalo – 5

5107 20 – Sa sadržajem manje od 85% po masi vune:

– – sa sadržajem 85% ili više po masi vune i fine životinjske

dlake:

5107 20 10 00 – – – nebeljena – 5

5107 20 30 00 – – – ostala – 5

– – ostalo:

– – – mešano samo ili pretežno sa sečenim sintetičkim vlaknima

(štapel):

c 5107 20 51 00 – – – – nebeljeno – 5

c 5107 20 59 00 – – – – ostalo – 5

– – – drukčije mešano:

c 5107 20 91 00 – – – – nebeljeno – 5

c 5107 20 99 00 – – – – ostalo – 5

5108 Predivo od fine životinjske dlake (vlačeno ili češljano)

nepripremljeno za prodaju na malo:

5108 10 – Vlačeno:

c 5108 10 10 00 – – nebeljeno – 5

c 5108 10 90 00 – – ostalo – 5

5108 20 – Češljano:

c 5108 20 10 00 – – nebeljeno – 5

c 5108 20 90 00 – – ostalo – 5

5109 Predivo od vune ili fine životinjske dlake pripremljeno za

prodaju na malo:

5109 10 – Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske

dlake:

5109 10 10 00 – – u klupčadima, klubadima ili kanurama sa masom preko 125 g – 5

do 500 g

5109 10 90 00 – – ostalo – 5

5109 90 – Ostalo:

5109 90 10 00 – – u klupčadima, klubadima ili kanurama sa masom preko 125 g – 5

do 500 g

5109 90 90 00 – – ostalo – 5

5110 00 00 00 Predivo od grube životinjske dlake ili konjske dlake – 5

(uključujući obavijeno predivo od konjske dlake), pripremljeno

ili nepripremljeno za prodaju na malo

5111 Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske

dlake:

5111 11 00 00 – – mase do 300 g/m2 M2 10

5111 19 – – ostalo:

5111 19 10 00 – – – mase preko 300 g/m2 do 450 g/m2 M2 10

5111 19 90 00 – – – mase preko 450g/m2 M2 10

5111 20 00 00 – Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili M2 10

sintetičkim filamentima

5111 30 – Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa sečenim veštačkim

ili sintetičkim vlaknima:

5111 30 10 00 – – mase do 300 g/m2 M2 10

5111 30 30 00 – – mase preko 300 g/m2 do 450 g/m2 M2 10

5111 30 90 00 – – mase preko 450 g/m2 M2 10

5111 90 – Ostalo:

5111 90 10 00 – – sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi tekstilnog M2 10

materijala iz Glave 50

– – ostale:

5111 90 91 00 – – – mase do 300 g/m2 M2 10

5111 90 93 00 – – – mase preko 300 g/m2 do 450 g/m2 M2 10

5111 90 99 00 – – – mase preko 450 g/m2 M2 10

5112 Tkanine od češljane vune ili od češljane fine životinjske

dlake:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske

dlake:

5112 11 00 00 – – mase do 200 g/m2 M2 10

5112 19 – – ostalo:

5112 19 10 00 – – – mase preko 200 g/m2 do 375 g/m2 M2 10

5112 19 90 00 – – – mase preko 375 g/m2 10

5112 20 00 00 – Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili M2 10

sintetičkim filamentima

5112 30 – Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa sečenim veštačkim

ili sintetičkim vlaknima:

5112 30 10 00 – – mase do 200 g/m2 M2 10

5112 30 30 00 – – mase preko 200 g/m2 do 375 g/m2 M2 10

5112 30 90 00 – – mase preko 375 g/m2 M2 10

5112 90 – Ostale:

5112 90 10 00 – – sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi tekstilnog M2 10

materijala iz Glave 50

– – ostale:

5112 90 91 00 – – – mase do 200 g/m2 M2 10

5112 90 93 00 – – – mase preko 200 g/m2 do 375 g/m2 M2 10

5112 90 99 00 – – – mase preko 375 g/m2 M2 10

c 5113 00 00 00 Tkanine od grube životinjske dlake ili od konjske dlake M2 5 GLAVA 52

PAMUK

Napomena za tar. podbrojeve:

1. U smislu tar. podbrojeva 5209 42 i 5211 42, pod pojmom „denim“ podrazumevaju se tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući lomljeni keper, i keper po osnovi, kod kojih je predivo osnove u jednoj boji, a predivo potke nebeljeno, beljeno, sivo bojeno ili bojeno u svetlijoj nijansi od prediva osnove

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5201 00 Pamuk, nekardiran ili nečešljan:

c 5201 00 10 00 – Hidrofilni ili beljen – 0

c 5201 00 90 00 – Ostali – 0

5202 Otpaci od pamuka (uključujući otpatke od prediva i raščupane

tekstilne materijale):

5202 10 00 00 – Otpaci od prediva (uključujući otpatke od konca) – 0

– Ostalo:

5202 91 00 00 – – raščupani tekstilni materijali – 0

5202 99 00 00 – – ostalo – 0

5203 00 00 00 Pamuk, kardiran ili češljan – 0

5204 Konac za šivenje od pamuka, nepripremljen ili pripremljen za

prodaju na malo:

– Nepripremljen za prodaju na malo:

5204 11 00 00 – – sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka – 5

5204 19 00 00 – – ostali – 5

c 5204 20 00 00 – Pripremljen za prodaju na malo – 5

5205 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje), sa sadržajem 85%

ili više po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo:

– Jednožično predivo od nečešljanih vlakana:

5205 11 00 00 – – finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije do 14) – 5

5205 12 00 00 – – finoće od 232, 56 do 714, 29 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 14 do 43)

5205 13 00 00 – – finoće od 192, 31 do 232, 56 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 43 do 52)

5205 14 00 00 – – finoće od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 52 do 80)

5205 15 – – finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko

80):

5205 15 10 00 – – – finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 83, 33 – 5

deciteksa (metričke numeracije preko 80 do 120)

5205 15 90 00 – – – finoće manje od 83, 33 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 120)

– Jednožično predivo od češljanih vlakana:

5205 21 00 00 – – finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije do 14) – 5

5205 22 00 00 – – finoće od 232, 56 do 714, 29 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 14 do 43)

5205 23 00 00 – – finoće od 192, 31 do 232, 56 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 43 do 52)

5205 24 00 00 – – finoće od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 52 do 80) 5205 26 00 00 – – finoće od 106, 38 do 125 deciteksa (metričke numeracije od – 5

80 do 94)

5205 27 00 00 – – finoće od 83, 33 do 106, 38 deciteksa (metričke numeracije – 5

od 94 do 120)

5205 28 00 00 – – finoće manje od 83, 33 deciteksa (metričke numeracije preko – 5

120)

– Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od

nečešljanih vlakana:

5205 31 00 00 – – finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće (metričke – 5

numeracije do 14 po jednoj žici)

5205 32 00 00 – – finoće po jednoj žici od 232, 56 do 714, 29 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 14 do 43, po jednoj žici)

5205 33 00 00 – – finoće po jednoj žici od 192, 31 do 232, 56 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 43 do 52, po jednoj žici)

5205 34 00 00 – – finoće po jednoj žici od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke – 5

numeracije 52 do 80, po jednoj žici)

c 5205 35 00 00 – – finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa (metričke – 5

numeracije veće od 80 po jednoj žici)

– Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih

vlakana:

5205 41 00 00 – – finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće (metričke – 5

numeracije do 14, po jednoj žici)

5205 42 00 00 – – finoće po jednoj žici od 232, 56 deciteksa do 714, 29 – 5

deciteksa (metričke numeracije preko 14 do 43, po jednoj žici)

5205 43 00 00 – – finoće po jednoj žici od 192, 31 do 232, 56 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 43 do 52, po jednoj žici)

5205 44 00 00 – – finoće po jednoj žici od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke – 5

numeracije preko 52 do 80, po jednoj žici)

5205 46 00 00 – – finoće po jednoj žici od 106, 38 deciteksa i više, ali manje – 5

od 125 deciteksa (metričke numeracije od 80 i više, ali manje

od 94, po jednoj žici)

5205 47 00 00 – – finoće po jednoj žici od 83, 33 do 106, 38 deciteksa – 5

(metričke numeracije od 94 do 120, po jednoj žici)

5205 48 00 00 – – finoće po jednoj žici manje od 83, 33 deciteksa (metričke – 5

numeracije preko 120, po jednoj žici)

5206 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje) sa sadržajem manje od

85% po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo:

– Jednožično predivo od nečešljanih vlakana:

5206 11 00 00 – – finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije do 14) – 5

5206 12 00 00 – – finoće od 232, 56 deciteksa do 714, 29 deciteksa (metričke – 5

numeracije preko 14 do 43)

5206 13 00 00 – – finoće od 192, 31 do 232, 56 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 43 do 52)

5206 14 00 00 – – finoće od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 52 do 80)

c 5206 15 00 00 – – finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko – 5

80)

– Jednožično predivo od češljanih vlakana:

5206 21 00 00 – – finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije do 14) – 5

5206 22 00 00 – – finoće od 232, 56 do 714, 29 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 14 do 43)

5206 23 00 00 – – finoće od 192, 31 do 232, 56 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 43 do 52)

5206 24 00 00 – – finoće od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 52 do 80)

c 5206 25 00 00 – – finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko – 5

80)

– Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od

nečešljanih vlakana:

5206 31 00 00 – – finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće (metričke – 5

numeracije do 14, po jednoj žici)

5206 32 00 00 – – finoće po jednoj žici od 232, 56 do 714, 29 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 14 do 43, po jednoj žici)

5206 33 00 00 – – finoće po jednoj žici od 192, 31 do 232, 56 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 43 do 52, po jednoj žici)

5206 34 00 00 – – finoće po jednoj žici od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke – 5

numeracije preko 52 do 80, po jednoj žici)

c 5206 35 00 00 – – finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa (metričke – 5

numeracije veće od 80 po jednoj žici)

– Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih

vlakana:

5206 41 00 00 – – finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće (metričke – 5

numeracije do 14, po jednoj žici)

5206 42 00 00 – – finoće po jednoj žici od 232, 56 do 714, 29 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 14 do 43, po jednoj žici)

5206 43 00 00 – – finoće po jednoj žici od 192, 31 do 232, 56 deciteksa – 5

(metričke numeracije preko 43 do 52, po jednoj žici)

5206 44 00 00 – – finoće po jednoj žici od 125 do 192, 31 deciteksa (metričke – 5

numeracije preko 52 do 80, po jednoj žici)

c 5206 45 00 00 – – finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa (metričke – 5

numeracije veće od 80 po jednoj žici)

5207 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje) pripremljeno za

prodaju na malo:

c 5207 10 00 00 – Sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka – 5

c 5207 90 00 00 – Ostalo – 5

5208 Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka,

mase do 200 g/m2:

– Nebeljene:

5208 11 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2:

5208 11 10 00 – – – tkanine za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje M2 10

5208 11 90 00 – – – ostale M2 10

5208 12 – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od

130 g/m2, širine:

c 5208 12 16 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 12 19 00 – – – – preko 165 cm M2 10

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:

c 5208 12 96 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 12 99 00 – – – – preko 165 cm M2 10

5208 13 00 00 – – trožične ili četvorožične keper tkanine, uključujući M2 10

ukršteni keper

5208 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Beljene:

5208 21 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2:

5208 21 10 00 – – – tkanine za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje M2 10

5208 21 90 00 – – – ostale M2 10

5208 22 – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od

130 g/m2, širine:

c 5208 22 16 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 22 19 00 – – – – preko 165 cm M2 10

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:

c 5208 22 96 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 22 99 00 – – – – preko 165 cm M2 10

5208 23 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5208 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

5208 31 00 00 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2 M2 10

5208 32 – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od

130 g/m2, širine:

c 5208 32 16 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 32 19 00 – – – – preko 165 cm M2 10

– – – platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:

c 5208 32 96 00 – – – – do 165 cm M2 10

5208 32 99 00 – – – – preko 165 cm M2 10

5208 33 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5208 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5208 41 00 00 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2 M2 10

5208 42 00 00 – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/ m2 M2 10

5208 43 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5208 49 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Štampane:

5208 51 00 00 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/ m2 M2 10

5208 52 – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/ m2:

5208 52 10 00 – – – platnenog prepletaja, mase preko 100 g/ m2 do 130 g/ m2 M2 10

5208 52 90 00 – – – platnenog prepletaja, mase preko 130 g/ m2 M2 10

5208 53 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5208 59 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5209 Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka,

mase preko 200 g/ m2:

– Nebeljene:

5209 11 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5209 12 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5209 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Beljene:

5209 21 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5209 22 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5209 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

5209 31 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5209 32 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5209 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5209 41 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5209 42 00 00 – – tkanine „denim“ (teksas) M2 5

5209 43 00 00 – – ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, M2 10

uključujući ukršteni keper

c 5209 49 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Štampane:

5209 51 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5209 52 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5209 59 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5210 Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u

mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

vlaknima, mase do 200 g/ m2:

– Nebeljene:

c 5210 11 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5210 12 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5210 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Beljene:

c 5210 21 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5210 22 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5210 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

c 5210 31 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5210 32 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5210 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5210 41 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5210 42 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5210 49 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Štampane:

5210 51 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5210 52 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5210 59 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5211 Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u

mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

vlaknima, mase preko 200 g/ m2:

– Nebeljene:

5211 11 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5211 12 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5211 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Beljene:

5211 21 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5211 22 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5211 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

5211 31 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5211 32 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5211 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5211 41 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5211 42 00 00 – – tkanine „denim“ (teksas) M2 5

5211 43 00 00 – – ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog keper M2 10

prepletaja, uključujući ukršteni keper

5211 49 – – ostale tkanine:

5211 49 10 00 – – – žakard tkanine M2 10

5211 49 90 00 – – – ostale M2 10

– Štampane:

5211 51 00 00 – – platnenog prepletaja M2 10

5211 52 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10

keper

5211 59 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5212 Ostale tkanine od pamuka:

– Mase do 200 g/ m2:

5212 11 – – nebeljene:

5212 11 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 11 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 12 – – beljene:

5212 12 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 12 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 13 – – obojene:

5212 13 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 13 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 14 – – od prediva različitih boja:

5212 14 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 14 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 15 – – štampane:

5212 15 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 15 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

– Mase veće od 200 g/ m2:

5212 21 – – nebeljene:

5212 21 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 21 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 22 – – beljene:

5212 22 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 22 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 23 – – obojene:

5212 23 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 23 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 24 – – od prediva različitih boja:

5212 24 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 24 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

5212 25 – – štampane:

5212 25 10 00 – – – mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10

5212 25 90 00 – – – ostale mešavine M2 10

GLAVA 53

OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PREDIVO OD HARTIJEI TKANINE OD PREDIVA OD HARTIJE

Dodatna napomena :

1. (A) U smislu tar. podbrojeva 5306 10 90 00, 5306 20 90 00 i 5308 20 90 00, osim izuzetaka navedenih u stavu pod (B), pod pojmom “ pripremljeno za prodaju na malo“ podrazumeva se predivo (jednožično, višežično – dublirano – ili kablirano) namotano :

(a) u klupčad, na kartone, kaleme, cevke ili slične podloge, čija masa (uključujući i podloge) nije veća od 200 g;

(b) u kanure ili kanurice, čija masa nije veća od 125 g;

(v) u kanure ili kanurice sastavljene iz više manjih kanura ili kanurica odvojenih koncem koji ih deli i čini nezavisnim jedne od drugih, s tim da je masa svake kanure ili kanurice ista i da nije veća od 125 g.

(B) Izuzeci :

(a) višežično ili kablirano predivo, nebeljeno, u kanurama ili kanuricama;

(b) višežično ili kablirano predivo, pripremljeno :

(i) na unakrsno namotanim kanurama ili kanuricama; ili

(ii) namotano na podloge ili na neki drugi način koji ukazuje na njihovu upotrebu u tekstilnoj industriji (npr na kopsovima, predioničkim cevkama, kalemovima, koničnim kalemovima ili vretenima, ili namotano na kalemove za mašine za vezenje).

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5301 Lan, sirov ili prerađivan ali nepreden; kučina i otpaci od

lana (uključujući i otpatke prediva i raščupane ostatke):

5301 10 00 00 – Lan, sirov ili močen – 0

– Lan, lomljen, trljan, grebenan ili drukčije prerađivan, ali

nepreden:

5301 21 00 00 – – lomljen ili trljan – 0

5301 29 00 00 – – ostali – 0

5301 30 – Kučina i otpaci od lana:

5301 30 10 00 – – kučina – 0

5301 30 90 00 – – otpaci od lana – 0

5302 Konoplja (Cannabis sativa L ), sirova ili prerađivana ali

nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpatke

prediva i raščupane ostatke):

5302 10 00 00 – Konoplja, sirova ili močena – 0

5302 90 00 00 – Ostalo – 0

5303 Juta i ostala tekstilna likasta vlakna (isključujući lan,

konoplju i ramiju), sirova ili prerađivana ali nepredena;

kučina i otpaci od ovih vlakana (uključujući otpatke prediva i

raščupane ostatke):

5303 10 00 00 – Juta i ostala tekstilna likasta vlakna, sirova ili močena – 0

5303 90 00 00 – Ostalo – 0

5304 Sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agava, sirova ili

prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci od tih vlakana

(uključujući otpatke prediva i raščupane ostatke): 5304 10 00 00 – Sisal i ostala tekstilna vlakna iz roda Agava, sirova – 0

5304 90 00 00 – Ostalo – 0

5305 Kokosovo vlakno, abaka (manila ili Musa textilis Nee), ramija i

ostala biljna tekstilna vlakna, na drugom mestu nepomenuta niti

obuhvaćena, sirova, prerađivana ali nepredena; kučina,

iščešak i otpaci od tih vlakana (uključujući otpatke prediva i

raščupane tekstilne materijale):

– Kokosovo vlakno:

5305 11 00 00 – – sirovo – 0

5305 19 00 00 – – ostalo – 0

– Vlakno od abake:

5305 21 00 00 – – sirovo – 0

5305 29 00 00 – – ostalo – 0

c 5305 90 00 00 – Ostalo – 0

5306 Predivo od lana:

5306 10 – Jednožično:

– – nepripremljeno za prodaju na malo:

c 5306 10 10 00 – – – finoće 833,3 deciteksa ili veće, metričke numeracije do 12 – 5

c 5306 10 30 00 – – – finoće manje od 833,3 deciteksa ali ne manje od 277,8 – 5

deciteksa (metričke numeracije preko 12 do 36)

5306 10 50 00 – – – finoće manje od 277, 8 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 36)

5306 10 90 00 – – pripremljeno za prodaju na malo – 5

5306 20 – Višežično (dublirano) ili kablirano:

c 5306 20 10 00 – – nepripremljeno za prodaju na malo – 5

5306 20 90 00 – – pripremljeno za prodaju na malo – 5

5307 Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar.

broja 5303:

5307 10 – Jednožično:

5307 10 10 00 – – finoće 1000 deciteksa ili manje (metričke numeracije 10 ili – 5

više)

5307 10 90 00 – – finoće preko 1000 deciteksa (metričke numeracije manje od – 5

10)

5307 20 00 00 – Višežično (dublirano) ili kablirano – 5

5308 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od

hartije:

5308 10 00 00 – Predivo od kokosovog vlakna – 5

5308 20 – Predivo od konoplje:

5308 20 10 00 – – nepripremljeno za prodaju na malo – 5

5308 20 90 00 – – pripremljeno za prodaju na malo – 5

5308 90 – Ostalo:

– – predivo od ramije:

c 5308 90 12 00 – – – finoće 277,8 deciteksa ili veće (metričke numeracije koja – 5

nije veća od 36)

5308 90 19 00 – – – finoće manje od 277, 8 deciteksa (metričke numeracije – 5

preko 36)

c 5308 90 50 00 – – predivo od hartije – 5

5308 90 90 00 – – ostalo – 5

5309 Tkanine od lana:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi lana:

5309 11 – – nebeljene ili beljene:

c 5309 11 10 00 – – – nebeljene M2 10

5309 11 90 00 – – – beljene M2 10

c 5309 19 00 00 – – ostale M2 10

– Sa sadržajem manje od 85% po masi lana:

5309 21 – – nebeljene ili beljene:

5309 21 10 00 – – – nebeljene M2 10

5309 21 90 00 – – – beljene M2 10

c 5309 29 00 00 – – ostale M2 10

5310 Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar.

broja 5303:

5310 10 – Nebeljene:

5310 10 10 00 – – širine do 150 cm M2 10

5310 10 90 00 – – širine preko 150 cm M2 10

5310 90 00 00 – Ostale M2 10

5311 00 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od

prediva od hartije:

5311 00 10 00 – Tkanine od ramije M2 10

5311 00 90 00 – Ostale M2 10

GLAVA 54

VEŠTAČKI ILI SINTETIČKI FILAMENTI

Napomene :

1. U celoj Tarifi pod pojmom „veštačka ili sintetička vlakna“ podrazumevaju se sečena vlakna i filamenti od organskih polimera dobijeni industrijskim procesima, i to :

(a) polimerizacijom organskih monomera, kao što su poliamidi, poliestri, poliuretani ili derivati polivinila; ili

(b) hemijskom transformacijom prirodnih organskih polimera (npr.: eluloze, kazeina, belančevina ili algi), kao što su viskozna svila, celulozni acetat, bakarni acetat ili alginatna vlakna.

Pojmovi „sintetička“ i „veštačka“, kada se odnose na vlakna, podrazumevaju: sintetička vlakna definisana pod (a); veštačka vlakna definisana pod (b).

Pojmovi „sintetički“ i „veštački“ primenjuju se u istom smislu kada se upotrebljavaju u odnosu na tekstilne materijale.

2. Tarifni brojevi 5402 i 5403 ne obuhvataju kablove od sintetičkih ili veštačkih vlakana koji se svrstavaju u Glavu 55.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5401 Konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih filamenata,

nepripremljen ili pripremljen za prodaju na malo:

5401 10 – Od sintetičkih filamenata:

– – nepripremljen za prodaju na malo:

c 5401 10 12 00 – – – – poliestarski filament obložen pamučnim vlaknima – 0

c 5401 10 14 00 – – – – ostali – 0

– – – Ostalo :

c 5401 10 16 00 – – – – teksturirano predivo 0

c 5401 10 18 00 – – – – ostalo 0

5401 10 90 00 – – pripremljeni za prodaju na malo 0

5401 20 – Od veštačkih filamenata:

5401 20 10 00 – – nepripremljeni za prodaju na malo – 0

5401 20 90 00 – – pripremljeni za prodaju na malo – 0

5402 Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje),

nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke

monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402 10 – Predivo velike jačine (od najlona ili drugih poliamida):

5402 10 10 00 – – od aramida – 1

c 5402 10 90 00 – – ostalo – 1

c 5402 20 00 00 – Predivo velike jačine od poliestera – 1

– Teksturirano predivo:

5402 31 00 00 – – od najlona ili drugih poliamida finoće po jednoj žici do 50 – 5

teksa

5402 32 00 00 – – od najlona ili drugih poliamida finoće po jednoj žici preko – 5

50 teksa

c 5402 33 00 00 – – od poliestera – 5

5402 39 – – ostalo:

5402 39 10 00 – – – od polipropilena – 5

5402 39 90 00 – – – ostalo – 5 – Ostalo predivo, jednožično, nekončano, ili upredeno sa

uvojima koji ne prelaze 50 uvoja po metru:

c 5402 41 00 00 – – od najlona ili drugih poliamida – 1

5402 42 00 00 – – od poliestera, delimično orijentisanih – 1

5402 43 00 00 – – od poliestera, ostala – 5

5402 49 – – ostalo:

5402 49 10 00 – – – elastomerno – 5

– – – ostalo:

5402 49 91 00 – – – – od polipropilena – 5

5402 49 99 00 – – – – ostalo – 5

– Ostalo predivo, jednožično, upredeno sa više od 50 uvoja po

metru:

5402 51 00 00 – – od najlona ili drugih poliamida – 5

5402 52 00 00 – – od poliestera – 5

5402 59 – – ostalo:

5402 59 10 00 – – – od polipropilena – 5

5402 59 90 00 – – – ostalo – 5

– Ostala prediva, višežična (dublirana) ili kablirana:

5402 61 00 00 – – od najlona ili drugih poliamida – 5

5402 62 00 00 – – od poliestera – 5

5402 69 – – ostala:

5402 69 10 00 – – – od polipropilena – 5

5402 69 90 00 – – – ostala – 5

5403 Predivo od veštačkih filamenata (osim konca za šivenje),

nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući veštačke

monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5403 10 00 00 – Predivo velike jačine od viskoznog rajona – 5

5403 20 00 00 – Teksturirano predivo – 5

– Ostalo predivo, jednožično:

5403 31 00 00 – – od viskoznog rajona, bez uvoja ili sa uvojima do 120 uvoja po – 5

metru

5403 32 00 00 – – od viskoznog rajona sa više od 120 uvoja po metru – 5

5403 33 00 00 – – od celuloznog acetata – 1

5403 39 00 00 – – ostalo – 5

– Ostalo predivo, višežično (dublirano) ili kablirano:

5403 41 00 00 – – od viskoznog rajona – 5

5403 42 00 00 – – od celuloznog acetata – 5

5403 49 00 00 – – ostalo – 5

5404 Sintetički monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i

čija dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i

slično (npr.: veštačka slama) od sintetičkih tekstilnih

materijala vidljive širine do 5 mm:

5404 10 – Monofilamenti:

c 5404 10 10 00 – – elastomerni – 1

c 5404 10 90 00 – – ostali – 1

5404 90 – Ostalo:

– – od polipropilena:

c 5404 90 11 00 – – – dekorativne trake vrste koja se koristi za pakovanje – 1

c 5404 90 19 00 – – – ostalo – 1

c 5404 90 90 00 – – ostalo – 1

5405 00 00 00 Veštački monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i – 1

čija dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i

slično (npr.: veštačka slama) od veštačkog tekstilnog

materijala vidljive širine do 5 mm

5406 Predivo od veštačkih ili sintetičkih filamenata (osim konca

za šivenje) pripremljeno za prodaju na malo:

5406 10 00 00 – Predivo od sintetičkih filamenata – 5

5406 20 00 00 – Predivo od veštačkih filamenata – 5

5407 Tkanine od sintetičkih filamenata prediva, uključujući

tkanine dobijene od proizvoda iz tar. broja 5404:

5407 10 00 00 – Tkanine od prediva velike jačine, od najlona ili drugih M2 10

poliamida ili poliestera

5407 20 – Tkanine dobijene od traka ili sličnih proizvoda:

– – od polietilena ili polipropilena, širine:

5407 20 11 00 – – – manje od 3 m M2 10

5407 20 19 00 – – – 3 m ili veće M2 10

5407 20 90 00 – – ostale M2 10

5407 30 00 00 – Tkanine navedene u Napomeni 9. uz Odeljak XI M2 10

– Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata

od najlona ili drugih poliamida:

5407 41 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

c 5407 42 00 00 – – obojene M2 10

5407 43 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

c 5407 44 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi

teksturiranih poliester filamenata:

5407 51 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 52 00 00 – – obojene M2 10

c 5407 53 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5407 54 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale tkanine, sa sadržajem 85% ili više po masi poliester

filamenata:

5407 61 – – koje sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliester

filamenata:

5407 61 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 61 30 00 – – – obojene M2 10

5407 61 50 00 – – – od prediva različitih boja M2 10

5407 61 90 00 – – – štampane M2 10

5407 69 – – ostale:

5407 69 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 69 90 00 – – – ostale M2 10

– Ostale tkanine, sa sadržajem 85% ili više po masi

sintetičkih filamenata:

5407 71 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 72 00 00 – – obojene M2 10

c 5407 73 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5407 74 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale tkanine, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih

filamenata, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom:

5407 81 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 82 00 00 – – obojene M2 10

c 5407 83 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5407 84 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale tkanine:

5407 91 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5407 92 00 00 – – obojene M2 10

c 5407 93 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5407 94 00 00 – – štampane M2 10

5408 Tkanine od veštačkog filament prediva, uključujući tkanine

dobijene od proizvoda iz tar. broja 5405:

5408 10 00 00 – Tkanine od prediva velike jačine, od viskoznog rajona M2 10

– Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih

filamenata ili traka ili sličnih proizvoda:

5408 21 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5408 22 – – obojene:

5408 22 10 00 – – – širine preko 135 cm do 155 cm, platnenog prepletaja, keper M2 10

prepletaja, unakrsnih keper prepletaja ili saten prepletaja

5408 22 90 00 – – – ostale M2 10

5408 23 – – od prediva različitih boja:

5408 23 10 00 – – – žakard tkanine širine preko 115 cm ali manje od 140 cm, M2 10

mase preko 250 g/m2

5408 23 90 00 – – – ostale M2 10

5408 24 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale tkanine:

5408 31 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5408 32 00 00 – – obojene M2 10

5408 33 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5408 34 00 00 – – štampane M2 10

GLAVA 55

VEŠTAČKA ILI SINTETIČKA VLAKNA, SEČENA

Napomena :

1. Tarifni brojevi 5501 i 5502 primenjuju se samo na kablove od veštačkih ili sintetičkih filamenata, koji se sastoje od paralelnih filamenata iste dužine, koja je jednaka dužini kabla, i koji ispunjavaju sledeće uslove :

(a) da dužina kabla prelazi 2 m;

(b) da je upredanje kablova manje od pet uvoja po metru;

(v) da je numeracija pojedinačnih filamenata manja od 67 deciteksa.

(g) samo za kablove od sintetičkih filamenata; kablovi moraju biti istegnuti, tj. ne mogu se istegnuti više od 100% od svoje dužine;

(d) da je ukupna numeracija kablova veća od 20 000 deciteksa

Kablovi dužine koja ne prelazi 2 m svrstavaju se u tar. brojeve 5503 ili 5504.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5501 Kablovi od sintetičkih filamenata:

5501 10 00 00 – Od najlona ili drugih poliamida – 5

5501 20 00 00 – Od poliestera – 5

5501 30 00 00 – Od akrilnih ili modakrilnih – 1

5501 90 – Ostali:

c 5501 90 10 00 – – od polipropilena – 5

c 5501 90 90 00 – – ostali – 5

5502 00 Kablovi od veštačkih filamenata:

c 5502 00 10 00 – Od viskoznog rajona – 5

c 5502 00 40 00 – Od acetata – 5

c 5502 00 80 00 – Ostali – 5

5503 Sintetička vlakna sečena, nevlačena, nečešljana niti drukčije

prerađivana za predenje:

5503 10 – Od najlona ili drugih poliamida:

c 5503 10 10 00 – – od aramida – 5

c 5503 10 90 00 – – ostala – 5

5503 20 00 00 – Od poliestera – 1

5503 30 00 00 – Od akrila ili modakrila – 1

5503 40 00 00 – Od polipropilena 5

5503 90 – Ostala:

c 5503 90 10 00 – – hlor vlakna – 5

c 5503 90 90 00 – – ostala – 5

5504 Veštačka vlakna, sečena, nevlačena, nečešljana niti drukčije

prerađivana za predenje:

c 5504 10 00 00 – Od viskoznog rajona – 5

5504 90 00 00 – Ostala – 5 5505 Otpaci (uključujući kratka vlakna dobijena pri češljanju,

otpatke od prediva i raščupane ostatke) od veštačkih ili

sintetičkih vlakana:

5505 10 – Od sintetičkih vlakana:

5505 10 10 00 – – od najlona ili drugih poliamida – 5

5505 10 30 00 – – od poliestera – 5

5505 10 50 00 – – od akrila ili modakrila – 5

5505 10 70 00 – – od polipropilena – 5

5505 10 90 00 – – ostala – 5

5505 20 00 00 – Od veštačkih vlakana – 5

5506 Sintetička vlakna sečena (štapel), vlačena, češljana ili

drukčije prerađivana za predenje:

5506 10 00 00 – Od najlona ili drugih poliamida – 5

5506 20 00 00 – Od poliestera – 5

5506 30 00 00 – Od akrila ili modakrila – 5

5506 90 – Ostala:

c 5506 90 10 00 – – hlor vlakna – 5

c 5506 90 90 00 – – ostala – 5

c 5507 00 00 00 Veštačka vlakna, sečena, vlačena, češljana ili drukčije – 5

prerađivana za predenje

5508 Konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih

(štapel), pripremljen ili nepripremljen za prodaju na malo:

5508 10 – Od sintetičkih vlakana, sečenih:

c 5508 10 10 00 – – nepripremljen za prodaju na malo 5

c 5508 10 90 00 – – pripremljen za prodaju na malo – 5

5508 20 – Od veštačkih vlakana, sečenih:

c 5508 20 10 00 – – nepripremljen za prodaju na malo – 5

c 5508 20 90 00 – – pripremljen za prodaju malo – 5

5509 Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih,

nepripremljeno za prodaju na malo:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi vlakana od najlona ili

drugih poliamida, sečenih:

5509 11 00 00 – – jednožično predivo – 5

5509 12 00 00 – – višežično (dublirano) ili kablirano predivo – 5

– Sa sadržajem 85% ili više po masi poliesterskih vlakana,

sečenih:

c 5509 21 00 00 – – jednožično predivo 5

c 5509 22 00 00 – – višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5

– Sa sadržajem 85% ili više po masi akrilnih ili modakrilnih

vlakana, sečenih:

c 5509 31 00 00 – – jednožično predivo 5

c 5509 32 00 00 – – višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5

– Ostalo predivo, sa sadržajem 85% ili više po masi

sintetičkih vlakana, sečenih:

c 5509 41 00 00 – – jednožično predivo 5

c 5509 42 00 00 – – višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5

– Ostala prediva, od poliesterskih vlakana, sečenih:

5509 51 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim sečenim vlaknima – 5

c 5509 52 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom 5

životinjskom dlakom

5509 53 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa pamukom – 5

5509 59 00 00 – – ostala – 5

– Ostala prediva od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:

c 5509 61 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom – 5

životinjskom dlakom

5509 62 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa pamukom – 5

5509 69 00 00 – – ostala – 5

– Ostala prediva:

c 5509 91 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom – 5

životinjskom dlakom

5509 92 00 00 – – u mešavini pretežno ili samo sa pamukom – 5

5509 99 00 00 – – ostala – 5

5510 Predivo (osim konca za šivenje) od veštačkih vlakana, sečenih,

nepripremljeno za prodaju na malo:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana, sečenih:

5510 11 00 00 – – jednožično predivo – 5

5510 12 00 00 – – višežično (dublirano) ili kablirano predivo – 5

5510 20 00 00 – Ostalo predivo, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili – 5

finom životinjskom dlakom

5510 30 00 00 – Ostalo predivo, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom – 5

5510 90 00 00 – Ostalo predivo – 5

5511 Predivo (osim konca za šivenje) od veštačkih ili sintetičkih

vlakana sečenih, pripremljeno za prodaju na malo:

5511 10 00 00 – Od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem 85% ili više po – 1

masi tih vlakana

5511 20 00 00 – Od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od 85% po – 1

masi tih vlakana

5511 30 00 00 – Od veštačkih vlakana, sečenih – 1

5512 Tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih

vlakana, sečenih:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi poliesterskih vlakana,

sečenih:

5512 11 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5512 19 – – ostale:

5512 19 10 00 – – – štampane M2 10

5512 19 90 00 – – – ostale M2 10

– Sa sadržajem 85% ili više po masi akrilnih ili modakrilnih

vlakana, sečenih:

5512 21 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5512 29 – – ostale:

5512 29 10 00 – – – štampane M2 10

5512 29 90 00 – – – ostale M2 10

– Ostale:

5512 91 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5512 99 – – ostale:

5512 99 10 00 – – – štampane M2 10

5512 99 90 00 – – – ostale M2 10

5513 Tkanine od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje od

85% po masi tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa

pamukom, mase do 170g/m2:

– Nebeljene ili beljene:

5513 11 – – od poliesterskih vlakana, sečenih, u platnenom prepletaju:

c 5513 11 20 00 – – – širine do 165 cm M2 10

5513 11 90 00 – – – širine preko 165 cm M2 10

5513 12 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5513 13 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5513 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

5513 21 – – od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju:

5513 21 10 00 – – – širine do 135 cm M2 10

5513 21 30 00 – – – širine preko 135 cm do 165 cm M2 10

5513 21 90 00 – – – širine preko 165 cm M2 10

5513 22 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5513 23 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5513 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5513 31 00 00 – – od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5513 32 00 00 – – trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5513 33 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5513 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Štampane:

5513 41 00 00 – – od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5513 42 00 00 – – trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5513 43 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5513 49 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5514 Tkanine od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od

85% po masi tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa

pamukom, mase preko 170 g/m2:

– Nebeljene ili beljene:

5514 11 00 00 – – od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5514 12 00 00 – – trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5514 13 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5514 19 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Obojene:

5514 21 00 00 – – od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5514 22 00 00 – – trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5514 23 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5514 29 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Od prediva različitih boja:

5514 31 00 00 – – od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5514 32 00 00 – – trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni M2 10

keper od poliesterskih vlakana, sečenih

5514 33 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5514 39 00 00 – – ostale tkanine M2 10

– Štampane:

5514 41 00 00 – – od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10

5514 42 00 00 – – trožični i četvorožični keper uključujući i ukršteni M2 10

keper, od poliesterskih vlakana, sečenih

5514 43 00 00 – – ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10

5514 49 00 00 – – ostale tkanine M2 10

5515 Ostale tkanine od sintetičkih vlakana, sečenih:

– Od poliesterskih vlakana, sečenih:

5515 11 – – u mešavini pretežno ili samo sa sečenim vlaknima od

viskoznog rajona:

5515 11 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 11 30 00 – – – štampane M2 10

5515 11 90 00 – – – ostale M2 10

5515 12 – – u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

filamentima:

5515 12 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 12 30 00 – – – štampane M2 10

5515 12 90 00 – – – ostale M2 10

5515 13 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom

životinjskom dlakom:

– – – u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili

finom životinjskom dlakom (woollen):

5515 13 11 00 – – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 13 19 00 – – – – ostale M2 10

– – – u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili

finom životinjskom dlakom (worsted):

5515 13 91 00 – – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 13 99 00 – – – – ostale M2 10

5515 19 – – ostale:

5515 19 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 19 30 00 – – – štampane M2 10

5515 19 90 00 – – – ostale M2 10

– Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:

5515 21 – – u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

filamentima:

5515 21 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 21 30 00 – – – štampane M2 10

5515 21 90 00 – – – ostale M2 10

5515 22 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom

životinjskom dlakom:

– – – u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili

finom životinjskom dlakom (woollen):

5515 22 11 00 – – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 22 19 00 – – – – ostale M2 10

– – – u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili

finom životinjskom dlakom (worsted):

5515 22 91 00 – – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 22 99 00 – – – – ostale M2 10

c 5515 29 00 00 – – ostale M2 10

– Ostale tkanine:

5515 91 – – u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

filamentima:

5515 91 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 91 30 00 – – – štampane M2 10

5515 91 90 00 – – – ostale M2 10

5515 92 – – u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom

životinjskom dlakom:

c 5515 92 10 00 – – – u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili M2 10

finom životinjskom dlakom (woollen)

c 5515 92 90 00 – – – u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili M2 10

finom životinjskom dlakom (worsted)

5515 99 – – ostale:

5515 99 10 00 – – – nebeljene ili beljene M2 10

5515 99 30 00 – – – štampane M2 10

5515 99 90 00 – – – ostale M2 10

5516 Tkanine od veštačkih vlakana, sečenih:

– Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana, sečenih:

5516 11 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5516 12 00 00 – – obojene M2 10

5516 13 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5516 14 00 00 – – štampane M2 10

– Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih,

u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim

filamentima:

5516 21 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5516 22 00 00 – – obojene M2 10

5516 23 – – od prediva različitih boja:

5516 23 10 00 – – – žakard tkanine širine 140 cm ili veće (tkanine za dušeke) M2 10

5516 23 90 00 – – – ostale M2 10

5516 24 00 00 – – štampane M2 10

– Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih,

u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom

životinjskom dlakom:

5516 31 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5516 32 00 00 – – obojene M2 10

5516 33 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5516 34 00 00 – – štampane M2 10

– Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih,

u mešavini pretežno ili samo sa pamukom:

5516 41 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5516 42 00 00 – – obojene M2 10

5516 43 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5516 44 00 00 – – štampane M2 10

– Ostale:

5516 91 00 00 – – nebeljene ili beljene M2 10

5516 92 00 00 – – obojene M2 10

5516 93 00 00 – – od prediva različitih boja M2 10

5516 94 00 00 – – štampane M2 10 GLAVA 56

VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA;KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH

Napomene :

1. Ova Glava ne obuhvata :

(a) vatu, filc, netkane materijale, impregnisane, prevučene ili prekrivene materijama ili preparatima gde je tekstilni materijal prisutan samo kao noseći medijum (npr., parfimerijski ili kozmetički proizvodi iz Glave 33, sapuni ili deterdženti iz tar. broja 3401, politure, kreme ili slični preparati iz tar. broja 3405, omekšivači za tkanine iz tar. broja 3809);

(b) tekstilne proizvode iz tar. broja 5811;

(v) prirodni ili veštački abrazivni materijal u prahu ili u zrnu, na podlozi od filca ili netkanog tekstila (tar. broj 6805);

(g) aglomerisani ili rekonstituisani liskun, na podlozi od filca ili netkanog materijala (tar. broj 6814); ili

(d) metalnu foliju na podlozi od filca ili netkanih materijala (Odeljak XV).

2. Pod pojmom „filc“ podrazumevaju se i iglani filc i materije koje se sastoje od koprene tekstilnih vlakana čija je kohezija povećana preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-bonding“ postupak), uz korišćenje vlakana iz same koprene.

3. Tarifni brojevi 5602 i 5603 obuhvataju filc i netkane materijale, impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnom masom, kaučukom ili gumom, bez obzira na prirodu samog materijala (kompaktne ili celularne strukture).

Tar. broj 5603 obuhvata i netkane materijale u kojima plastična masa, kaučuk ili guma predstavljaju vezivni materijal.

Međutim, tar. brojevi 5602 i 5603 ne obuhvataju :

(a) filc impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran plastičnom masom ili gumom ili kaučukom, sa sadržajem 50% ili manje po masi tekstilnog materijala ili filca, potpuno obložen plastičnom masom, kaučukom ili gumom (glava 39 ili 40);

(b) netkane materijale, bilo da su potpuno obloženi plastičnom masom, kaučukom ili gumom, ili su sasvim prevučeni ili sa obe strane prekriveni takvim materijalima, pod uslovom da se prevlačenje ili prekrivanje može videti golim okom, pri čemu se ne uzima u obzir bilo koja nastala promena boje (Glave 39 ili 40) ;

(v) ploče, listove ili trake od celularne plastične mase, kaučuka ili gume, kombinovane sa filcom ili netkanim materijalom, gde je tekstilni materijal prisutan samo radi ojačanja (Glave 39 ili 40).

4. Tarifni broj 5604 ne obuhvata tekstilno predivo, trake ili slično iz tar. brojeva 5404 i 5405 kod kojih se impregnacija, prevlačenje ili prekrivanje ne mogu videti golim okom (obično Glave 50 do 55); u smislu te odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju nastalu promenu boje.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5601 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna

vlakna dužine do 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog

materijala:

5601 10 – Sanitarni ubrusi i tamponi, servijete i pelene za bebe i

slični sanitarni proizvodi, od vate:

c 5601 10 10 00 – – od veštačkih ili sintetičkih vlakana – 5

c 5601 10 90 00 – – od ostalih tekstilnih materijala – 5

– Vata; ostali proizvodi od vate: 5601 21 – – od pamuka:

c 5601 21 10 00 – – – hidrofilna – 5

c 5601 21 90 00 – – – ostalo – 5

5601 22 – – od veštačkih ili sintetičkih vlakana:

c 5601 22 10 00 – – – valjci, prečnika koji ne prelazi 8 mm – 5

– – – ostalo:

c 5601 22 91 00 – – – – od sintetičkih vlakana – 5

c 5601 22 99 00 – – – – od veštačkih vlakana – 5

5601 29 00 00 – – ostalo – 5

5601 30 00 00 – Tekstilni flok, prah i nope – 5

5602 Filc, uključujući impregnisan, prevučen ili laminiran:

5602 10 – Iglani filc i tkanine dobijene preplitanjem vlakana iz

koprene („stitch-bonded“ tkanine):

– – neimpregnisane, neprevučene, neprekrivene niti laminirane:

– – – iglani filc:

5602 10 11 00 – – – – od jute ili drugih likastih tekstilnih vlakana iz tar. – 10

broja 5303

5602 10 19 00 – – – – od drugih tekstilnih materijala – 10

– – – tkanine dobijene preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-

bonded“ tkanine):

5602 10 31 00 – – – – od vune ili fine životinjske dlake – 10

5602 10 35 00 – – – – od grube životinjske dlake – 10

5602 10 39 00 – – – – od ostalih tekstilnih materijala – 10

5602 10 90 00 – – impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane – 10

– Ostali filc, neimpregnisan, neprevučen, neprekriven niti

laminiran:

5602 21 00 00 – – od vune ili fine životinjske dlake – 10

c 5602 29 00 00 – – od ostalih tekstilnih materijala – 10

5602 90 00 00 – Ostalo – 10

5603 Netkani tekstil, uključujući impregnisan, prevučen,

prekriven ili laminiran:

– Od veštačkih ili sintetičkih filamenata:

5603 11 – – mase do 25 g/ m2:

5603 11 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 11 90 00 – – – ostali – 5

5603 12 – – mase preko 25 g/ m2 do 70 g/m2:

5603 12 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 12 90 00 – – – ostali – 5

5603 13 – – mase preko 70 g/ m2 do 150 g/ m2:

5603 13 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 13 90 00 – – – ostali – 5

5603 14 – – mase preko 150 g/ m2:

5603 14 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 14 90 00 – – – ostali – 5

– Ostali:

5603 91 – – mase do 25 g/ m2:

5603 91 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 91 90 00 – – – ostali – 5

5603 92 – – mase preko 25 g/ m2 do 70 g/ m2:

5603 92 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 92 90 00 – – – ostali – 5

5603 93 – – mase preko 70 g/ m2 do 150 g/ m2:

5603 93 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 93 90 00 – – – ostali – 5

5603 94 – – mase preko 150 g/ m2:

5603 94 10 00 – – – prevučen ili prekriven – 5

5603 94 90 00 – – – ostali – 5

5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom;

tekstilno predivo, trake i slično iz tar. broja 5404 i 5405,

impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom

masom:

5604 10 00 00 – Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom – 10

5604 20 00 00 – Poliesterska, najlon i ostala poliamidna prediva i prediva od – 5

viskozne svile, velike jačine, impregnisana ili prevučena

5604 90 00 00 – Ostalo – 5

5605 00 00 00 Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se – 5

sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar.

broja 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti,

traka ili praha ili prekrivenih metalom

5606 00 Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar.

broja 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tar. broja

5605 i obavijenog prediva od konjske dlake iz grive i repa);

žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo);

efektno zamkasto predivo:

c 5606 00 10 00 – Efektno zamkasto predivo – 10

– Ostalo:

c 5606 00 91 00 – – obavijeno predivo – 10

c 5606 00 99 00 – – ostalo – 10

5607 Kanapi, užad, konopci i kablovi, uključujući pletene,

upletene, impregnisane, prevučene, prekrivene, obložene

gumom ili plastičnom masom:

5607 10 00 00 – Od jute ili ostalih likastih vlakana iz tar. broja 5303 – 10

– Od sisala ili drugih tekstilnih materijala iz roda Agave:

5607 21 00 00 – – kanapi za vezivanje ili baliranje – 10

5607 29 – – ostalo:

5607 29 10 00 – – – finoće preko 100 000 deciteksa (10 g/m) – 10

5607 29 90 00 – – – finoće do 100 000 deciteksa (10 g/m) – 10

– Od polietilena ili polipropilena:

5607 41 00 00 – – kanapi za vezivanje ili baliranje – 10

5607 49 – – ostalo:

– – – finoće veće od 50 000 deciteksa (5 g/m):

5607 49 11 00 – – – – upleteni ili isprepleteni – 10

5607 49 19 00 – – – – ostali – 10

5607 49 90 00 – – – finoće do 50 000 deciteksa (5 g/m) – 10

5607 50 – Od ostalih sintetičkih vlakana:

– – od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera:

– – – finoće veće od 50 000 deciteksa (5 g/m):

5607 50 11 00 – – – – upleteni ili isprepleteni – 10

5607 50 19 00 – – – – ostali – 10

5607 50 30 00 – – – finoće do 50 000 deciteksa (5 g/m) – 10

5607 50 90 00 – – od ostalih sintetičkih vlakana – 10

5607 90 – Ostalo:

c 5607 90 10 00 – – od abake (Manila hemp ili Musa textilis Nee) ili ostalih – 10

čvrstih vlakana dobijenih iz lišća

c 5607 90 90 00 – – ostalo – 10

5608 Čvorovani mrežasti proizvodi od kanapa, užadi ili konopaca;

gotove ribarske mreže i ostale gotove mreže od tekstilnog

materijala:

– Od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

5608 11 – – gotove ribarske mreže:

– – – od najlona ili drugih poliamida:

c 5608 11 11 00 – – – – od kanapa, užadi, konopaca ili kablova – 5

c 5608 11 19 00 – – – – od prediva – 5

– – – ostalo:

c 5608 11 91 00 – – – – od kanapa, užadi, konopaca ili kablova – 5

c 5608 11 99 00 – – – – od prediva – 5

5608 19 – – ostalo:

– – – gotove mreže:

– – – – od najlona ili drugih poliamida:

c 5608 19 11 00 – – – – – od kanapa, užadi, konopaca ili kablova – 10

c 5608 19 19 00 – – – – – ostale – 10

c 5608 19 30 00 – – – – ostalo – 10

c 5608 19 90 00 – – – ostalo – 10

5608 90 00 00 – Ostalo – 10

5609 00 00 00 Proizvodi od prediva, traka ili slično iz tar. broja 5404 i – 10

5405, kanapa, užadi, konopaca ili kablova, nepomenuti niti

obuhvaćeni na drugom mestu

GLAVA 57

TEPISI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI

Napomene :

1. U smislu ove Glave, pod pojmom „tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači“ podrazumevaju se podni pokrivači u kojima tekstilni materijal služi kao lice proizvoda prilikom upotrebe, a obuhvata takođe i proizvode koji imaju karakteristike tekstilnih podnih pokrivača ali su namenjeni za druge svrhe.

2. Ova Glava ne obuhvata podloge podnih pokrivača.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed Stopa

mere carine

1 2 3 4

5701 Tepisi i ostali pokrivači za pod, čvorovani, dovršeni ili

nedovršeni:

5701 10 – Od vune ili fine životinjske dlake:

5701 10 10 00 – – sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi svile ili M2 15

otpadaka od svile, osim buret svile

c 5701 10 90 00 – – ostalo M2 15

5701 90 – Od ostalih tekstilnih materijala:

5701 90 10 00 – – od svile, od otpadaka svile osim buret svile, od sintetičkih M2 15

vlakana, od prediva iz tar. broja 5605, ili od tekstilnih

materijala sa metalnim nitima

5701 90 90 00 – – od ostalih tekstilnih materijala M2 15

5702 Tepisi i ostali podni pokrivači tkani, ali netaftovani,

neflokovani, dovršeni ili nedovršeni, uključujući „Kelim“,

„Šumak“, „Karamani“ i slične ručno tkane prostirke:

5702 10 00 00 – „Kelim“, „Šumak“, „Karamani“ i slične ručno tkane prostirke M2 15

5702 20 00 00 – Podni pokrivači od kokosovog vlakna M2 15

– Ostali, sa florom, nedovršeni:

c 5702 31 00 00 – – od vune ili fine životinjske dlake M2 15

5702 31 10 00 – – – aksminster tepisi M2 15

c 5702 31 80 00 – – – ostalo M2 15

c 5702 32 – – od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

5702 32 10 00 – – – aksminster tepisi M2 15

5702 32 90 00 – – – ostalo M2 15

c 5702 39 00 00 – – od ostalih tekstilnih materijala M2 15

– Ostali, sa florom, dovršeni:

c 5702 41 00 00 – – od vune ili fine životinjske dlake M2 15

c 5702 42 00 00 – – od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala M2 15

c 5702 49 00 00 – – od ostalih tekstilnih materijala M2 15

– Ostali, bez flora, nedovršeni:

5702 51 00 00 – – od vune ili fine životinjske dlake M2 15

c 5702 52 – – od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

c 5702 52 10 00 – – – od polipropilena M2 15

c 5702 52 90 00 – – – ostalo M2 15 5702 59 00 00 – – od ostalih tekstilnih materijala M2 15

– Ostali, bez flora, dovršeni:

5702 91 00 00 – – od vune ili fine životinjske dlake M2 15

c 5702 92 – – od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

c 5702 92 10 00 – – – od polipropilena M2 15

c 5702 92 90 00 – – – ostalo M2 15

5702 99 00 00 – – od ostalih tekstilnih materijala M2 15

5703 Tepisi i ostali podni pokrivači od tekstila, taftovani,

dovršeni ili nedovršeni:

5703 10 00 00 – Od vune ili fine životinjske dlake M2 15

5703 20 – Od najlona ili drugih poliamida:

– – štampani taftovani:

c 5703 20 11 00 – – – ploče, maksimalne površine 0,3 m2 M2 15

c 5703 20 19 00 – – – ostalo M2 15

– – ostalo:

c 5703 20 91 00 – – – ploče, maksimalne površine 0,3 m2 M2 15

c 5703 20 99 00 – – – ostalo M2 15

5703 30 – Od ostalih veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

– – od polipropilena:

c 5703 30 11 00 – – – ploče, maksimalne površine 0,3 m2 M2 15

c 5703 30 19 00 – – – ostalo M2 15

– – ostalo:

c 5703 30 81 00 – – – ploče, ma