Predlog zakona o izmeni dopuni Zakona o državnoj upravi

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Član 1.

U Zakonu o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) posle člana 75. dodaje se naslov iznad člana i član 75a koji glase:

„7. Međusobni odnos organa državne uprave i odnos sa drugim

organima i imaocima javnih ovlašćenja u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima stranaka

Član 75a

Organ državne uprave, u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke, po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom, vrši uvid i pribavlja podatke iz evidencija, odnosno registara koje u skladu sa posebnim propisima vode drugi organi državne uprave, odnosno drugi državni organi, organi jedinica teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja.

Vršenje uvida i pribavljanje podataka iz evidencija, odnosno registara koji se vode u elektronskom obliku u postupku iz stava 1. ovog člana vrši se putem informacionog sistema koji obezbeđuje sigurnost i zaštitu podataka.

Način i bliže uslove pod kojima se vrši uvid i pribavljaju podaci iz stava 2. ovog člana, uređuje Vlada.”

Član 2.

U članu 84. stav 3. reči: „visoku školsku spremu”, zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenm glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE PREDLOGA ZAKONA

Predloženim izmenama i dopunama Zakona, utvrđuje se dužnost organa državne uprave da vrše uvid, pribavljaju podatke iz evidencija, odnosno registara koje, vode državni organi, organi jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i nosioci javnih ovlašćenja čime se potvrđuje uslužan odnos državne uprave prema strankama i građanima.

Takođe, predloženim izmenama podržava se razvoj i primena informacionih tehnologija u oblasti državne uprave (počevši od formiranja različitih baza podataka, uspostavljanja jedinstvenog sistema komunikacije između državnih organa, organa jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja na čitavoj teritoriji do uvođenja elektronskog poslovanja), što postepeno dovodi do promene u odnosu državne uprave prema građanima i svima onima na koje se odnosi rad državne uprave i to kroz veću efikasnost u radu, jer se skraćuje vreme prikupljanja, prenosa i analize informacija i podataka, obezeđuje tačnost podataka, premošćuje fizička udaljenost subjekata koji komuniciraju, ostvaruju uštede kako u vremenu, tako i u pogledu izdataka za tekući rad organa, eliminiše nepotrebna birokratičnost u radu i postiže otvorenost rada državne uprave.

Razlozi za izmenu i dopunu Zakona o državnoj upravi nalaze se i u potrebi usaglašavanja odredaba ovog zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 97/08) i Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05-ispr, 83/05-ispr, 64/07, 67/07-ispr, 116/08 i 104/09) u delu koji se odnosi na stručne i akademske nazive.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predloženim dopunama poboljšan je položaj stranke u postupku, s obzirom na to da je organ državne uprave, koji vodi postupak, dužan da po službenoj dužnosti, vrši uvid, i pribavlja podatke iz evidencija, odnosno registara koje, vode drugi organi državne uprave, odnosno drugi državni organi, organi jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja.

Uz član 2.

Izmenama odredbe člana 84. stav 3. Zakona, vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o Visokom obrazovanju i Zakona o državnim službenicima, u delu koji se odnosi na stručne i akademske nazive.

Uz član 3.

Predviđa stupanje Zakona na snagu i objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED

ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI KOJE SE MENjAJU

7. MEĐUSOBNI ODNOS ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I ODNOS SA DRUGIM ORGANIMA I IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENjA U POSTUPKU REŠAVANjA O PRAVIMA, OBAVEZAMA ILI PRAVNIM INTERESIMA STRANAKA

Član 75a

ORGAN DRŽAVNE UPRAVE, U POSTUPKU REŠAVANjA O PRAVIMA, OBAVEZAMA ILI PRAVNIM INTERESIMA FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA, ODNOSNO DRUGE STRANKE, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM, VRŠI UVID I PRIBAVLjA PODATKE IZ EVIDENCIJA, ODNOSNO REGISTARA KOJE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA VODE DRUGI ORGANI DRŽAVNE UPRAVE, ODNOSNO DRUGI DRŽAVNI ORGANI, ORGANI JEDINICA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I IMAOCI JAVNIH OVLAŠĆENjA.

VRŠENjE UVIDA I PRIBAVLjANjE PODATAKA IZ EVIDENCIJA, ODNOSNO REGISTARA KOJI SE VODE U ELEKTRONSKOM OBLIKU U POSTUPKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA KOJI OBEZBEĐUJE SIGURNOST I ZAŠTITU PODATAKA.

NAČIN I BLIŽE USLOVE POD KOJIMA SE VRŠI UVID I PRIBAVLjAJU PODACI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, UREĐUJE VLADA.

Član 84.

Poslove iz delokruga organa državne uprave vrše državni službenici.

Državni službenik može da radi na poslovima državne uprave ako je položio državni stručni ispit, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku može biti ovlašćen samo državni službenik koji ima visoku školsku spremu STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE-MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE odgovarajuće struke.

Ostavite komentar