Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu – AMANDMAN

[pic]

Republika Srbija

VLADA

05 Broj: 011-3275/2007-5

7. septembar 2007. godine

B e o g r a d

NARODNOJ SKUPŠTINI

– Predsedniku Narodne skupštine –

BEOGRAD

Vlada je zaključila da, na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 56/05 – Prečišćeni tekst), Narodnoj skupštini Republike Srbije podnese na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu sledeći

AMANDMAN

U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u članu 9. stav 1. procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „30%”, a broj: „1.600” zamenjuje se brojem: „1.200”.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 9. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu predloženo je da se umanji propisana obaveza proizvodnje ili otkupa domaćeg obrađenog duvana sa 50% na 40% duvana utrošenog u sopstvenoj godišnjoj proizvodnji cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, odnosno sa najmanje 2.000 tona na najmanje 1.600 tona, što predstavlja umanjenje u visini od 20% od propisane obaveze proizvodnje ili otkupa domaćeg obrađenog duvana.

S obzirom na to da je posle upućivanja navedenog predloga zakona Narodnoj skupštini, u toku letnjeg perioda, došlo do nepovoljnih vremenskih uslova (suše) koja je za posledicu imala značajno umanjenje prinosa duvana, a samim tim i obrađenog duvana potrebnog za ispunjavanje zakonskih uslova koji se odnose na obavezu proizvodnje ili otkupa domaćeg obrađenog duvana (prema proceni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede umanjenje prinosa duvana kao posledica suše iznosi 20%), ovim amandmanom predlaže se da se obavezna količina proizvedenog ili otkupljenog domaćeg obrađenog duvana od predloženih 40% odnosno najmanje 1.600 tona, smanji na 30% odnosno 1.200. tona.

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

Ostavite komentar