Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PREDLOG ZAKONA

 O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

Član 1.

U Zakonu o duvanu  („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10 i 36/11), posle člana 44. dodaje se novi član 44a, koji glasi:

„Član 44a

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. Uprava, nakon obrade podataka, popisnu listu i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja svakom proizvođaču, odnosno uvozniku u roku od 10 dana od dana prijema popisne liste.”

Član 2.

Naziv glave VII. BUDŽETSKI FOND i čl. 69. i 70. brišu se.

Član 3.

Posle člana 89. dodaje se novi član 89a, koji glasi:

„Član 89a

Novčanom kaznom u iznosu koji odgovara 25% ukupnog ostvarenog prometa cigareta u prethodnih šest meseci kazniće se za prekršaj trgovac na veliko duvanskim proizvodima ako ne izvrši popis zatečenih zaliha cigareta pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete i ne dostavi popisnu listu Upravi u propisanom roku.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, a odredbe čl. 1. i 3. ovog zakona primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se obezbedi transparentnost svih obaveza koje se nameću poreskim obveznicima, a u cilju ukidanja parafiskalnih nameta. S tim u vezi, ovim zakonom predlaže se brisanje odredaba čl. 69. i 70. Zakona o duvanu, kojima se uređuje osnivanje i finansiranje Budžetskog fonda, čija je svrha realizacija preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

U skladu sa važećim zakonskim rešenjem finansiranje budžetskog fonda vrši se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta koji su dužni da uplaćuju posebnu naknadu u visini od 1,66 dinara (poslednji usklađeni iznos posebne naknade iz januara 2012. godine) po svakoj paklici cigareta za koju podnose zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica. Imajući u vidu da se iznos posebne naknade iz člana 70. Zakona o duvanu integriše u specifičnu komponentu akcize na cigarete kroz izmene Zakona o akcizama, sredstva za finansiranje programa zdravstvene zaštite stanovništva koja su prikupljana na navedeni način obezbediće se u okviru predviđenih budžetskih sredstava.

Pored toga, propisuje se obaveza trgovcu na veliko duvanskim proizvodima da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize, i da popisnu listu dostavi upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa. S tim u vezi, propisuje se i novčana kazna za učinjen prekršaj.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

            Uz član 1.

Ovim članom propisuje se obaveza trgovcu na veliko duvanskim proizvodima da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta u svim skladištima, kao i da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize, i da popisnu listu dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Uz član 2.

Ovim članom predlaže se brisanje odredaba čl. 69. i 70. Zakona o duvanu, kojim je osnovan Budžetski fond radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kao i odredba koja reguliše način finansiranja budžetskog fonda.

Uz član 3.

Ovim članom propisuje se novčana kazna za učinjen prekršaj za radnje propisane u članu 1. ovog zakona.

            Uz član 4.

Propisuje  se dan stupanja na snagu ovog zakona, odnosno dan primene ovog zakona.

IV.  SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

             V. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

            Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je imajući u vidu da je potrebno stvoriti uslove za adekvatnu primenu izmena propisa iz oblasti akciza.

 VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

 Predložena rešenja iz ovog zakona imaće neutralan uticaj na proizvođače, odnosno uvoznike cigareta, imajući u vidu da se ovim zakonom ne nameću obveznicima akcize nove obaveze i nameti, već se iznos posebne naknade iz člana 70. Zakona o duvanu inkorporira u specifičnu komponentu akcize na cigarete kroz izmene Zakona o akcizama. Predloženo zakonsko rešenje uticaće na trgovce na veliko duvanskim proizvodima.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona ne odnosi se na fizička lica, već na pravna lica i preduzetnike (obveznike akcize na cigarete), koji primenom ovog zakona neće imati dodatne troškove, imajući u vidu da se izmenama ovog zakona već postojeća obaveza uplate posebne naknade integriše u specifičnu komponentu akcize na cigarete kroz izmene Zakona o akcizama.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da ne izazivaju dodatne troškove privrednih subjekata čija je delatnost propisana odredbama ovog zakona.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja imaju neutralan efekat u smislu povećanja broja privrednih subjekata koji se bave prometom duvanskih proizvoda.   

5.  Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, kako bi se obezbedila primena ovog zakona.

ODREDBE ZAKONA O DUVANU KOJE SE MENJAJU

ČLAN 44A

TRGOVAC NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA DUŽAN JE DA PRI SVAKOJ PROMENI IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE, UKLJUČUJUĆI I PROMENU MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE OBLAST AKCIZA, NA DAN PRIMENE NOVOG IZNOSA AKCIZE IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA CIGARETA (U PAKLICAMA) U SVIM SKLADIŠTIMA, KAO I SAČINI IZVEŠTAJ O OBIMU PRODAJE CIGARETA SVIM TRGOVCIMA NA MALO U PERIODU OD ŠEST MESECI KOJE PRETHODE PROMENI IZNOSA AKCIZE I DA IZVEŠTAJ I POPISNU LISTU DOSTAVI UPRAVI U ROKU OD 15 DANA OD DANA IZVRŠENOG POPISA.

POPISNA LISTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SASTAVLJA SE ZA SVAKOG PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA POSEBNO I SADRŽI PODATKE O PROIZVOĐAČU, ODNOSNO UVOZNIKU CIGARETA, MALOPRODAJNIM CENAMA I KOLIČINAMA CIGARETA ZA SVAKU ROBNU MARKU CIGARETA POSEBNO.

UPRAVA, NAKON OBRADE PODATAKA, POPISNU LISTU I IZVEŠTAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SVAKOM PROIZVOĐAČU, ODNOSNO UVOZNIKU U ROKU OD 10 DANA OD DANA PRIJEMA POPISNE LISTE.

VII. BUDŽETSKI FOND

Član 69.

Osniva se budžetski fond radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda.

Budžetski fond iz stava 1. ovog člana osniva se na neodređeno vreme i njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 70.

Budžetski fond iz člana 69. ovog zakona finansira se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta koji su upisani u odgovarajući registar, u skladu sa ovim zakonom.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da uplaćuje posebnu naknadu u visini od jednog dinara po svakoj paklici cigareta za koju podnosi zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da posebnu naknadu iz stava 2. ovog člana uplati u Budžetski fond, pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i dokaz o izvršenoj uplati dostavi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Iznos posebne naknade iz stava 2. ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađen iznos sredstava iz stava 4. ovog člana.

ČLAN 89A

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU KOJI ODGOVARA 25% UKUPNOG OSTVARENOG PROMETA CIGARETA U PRETHODNIH ŠEST MESECI KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ TRGOVAC NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA AKO NE IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA CIGARETA PRI SVAKOJ PROMENI IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE, UKLJUČUJUĆI I PROMENU MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I NE DOSTAVI POPISNU LISTU UPRAVI U PROPISANOM ROKU.

ČLAN 4.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. OKTOBRA 2012. GODINE, A ODREDBE ČL. 1. I 3. OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE OD 1. JULA 2013. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO TOBACCO LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Čl. 37. i 100. Sporazuma i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno uskađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2005-1-3221

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37. Ugovora o funkcionisanju EU – usklađeno

Član 49. Ugovora o funkcionisanju EU – usklađeno

Član 114. Ugovora o funkcionisanju EU, neusklađen (proizilazi iz delimične neusklađenosti sa Direktivom 2001/37/EZ

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – delimično usklađen

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – delimično usklađen

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – delimično usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredbe Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10 i 36/11) u članu 2. (definicija duvanskih proizvoda) i čl. 75 -77. (sastav i obeležavanje) su delimično usklađene sa Direktivom Saveta 2010/12/EZ i Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2001/37/EZ i biće predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ne utiču na dostignuti stepen usklađenosti Zakona o duvanu, imajući u vidu da se predloženim izmenama vrši samo izmena propisa za koju ne postoji obaveza usaglašavanja sa propisima EU.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Direktiva Saveta 95/59/EZ-prevedena

Direktiva 2001/37/EZ-nije prevedena

Direktiva 2010/37/EZ-nije prevedena

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar