Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

Član 1.

U Zakonu o duvanu („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11 i 93/12), u članu 8. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Seme duvana, odnosno rasad duvana može da nabavi samo proizvođač duvana koji ispunjava uslove za proizvodnju duvana i koji je upisan u Registar proizvođača duvana.”

Član 2.

U članu 9. stav 9. menja se i glasi:

„Fizičko lice – proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno sa obrađivačem duvana koji je istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana i Registar proizvođača duvana.”

Član 3.

Naziv člana 15. i član 15. brišu se.

Član 4.

Posle člana 16. dodaje se naziv člana 16a i član 16a, koji glase:

„Obaveze proizvođača duvana

Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Fizičko lice – proizvođač duvana koji je upisan u Evidencionu listu o fizičkim licima – proizvođačima duvana dužan je da duvan prodaje isključivo licu sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor iz člana 9. stav 9. ovog zakona.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.”

Član 5.

U članu 22. stav 1. tačka 2) reč: „iliˮ zamenjuje se tačkom i zapetom.

U tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) i 5), koje glase:

„4) ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom;

5) ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana o tome obavesti Upravu.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 6.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa obrađenog duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o:

količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje ako je istovremeno i proizvođač duvana upisan u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

količini i kvalitetu otkupljenog duvana od proizvođača duvana, odnosno uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

količini i kvalitetu proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama.”

Član 7.

Posle člana 25. dodaje se naziv člana 25a i član 25a, koji glase:

„Obaveze obrađivača duvana

Član 25a

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da obrađeni duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda upisanom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.”

Član 8.

U članu 36. stav 5. reč: „domaćeg” briše se.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno odredbi stava 5. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.”

Član 9.

U član 41. stav 1. reč: „se” briše se.

U stavu 2. posle reči: „izdavanjeˮ dodaju se zapeta i reči: „uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 40. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona”.

Član 10.

U članu 44a stav 1. reči: „u periodu od šest meseci koje prethode” zamenjuju se rečima: „u polugodištu koje prethodi”.

Član 11.

U članu 45. stav 6. menja se i glasi:

„Ispunjenost uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.”

U stavu 8. tačka 3) menja se i glasi:

„3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;”.

Član 12.

U članu 55. stav 2. posle reči: „izdavanjeˮ dodaju se zapeta i reči: „uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 54. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 54. stav 6. ovog zakona”.

Član 13.

U članu 58. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 3. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.”

Član 14.

Posle člana 64. dodaje se naziv člana 64a i član 64a, koji glase:

„Obaveze izvoznika duvana, obrađenog duvana,

odnosno duvanskih proizvoda

Član 64a

Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je radi izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, dužan je da izvrši izvoz ovih proizvoda.

Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno stavu 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.”

Član 15.

Posle člana 66. dodaju se nazivi članova i čl. 66a i 66b, koji glase:

„Zabrana proizvodnje, obrade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 66a

Zabranjena je proizvodnja, obrada i promet duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno odredbama ovog zakona.

Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno odredbama ovog zakona smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Zabrana kupovine, odnosno nabavke semena duvana, odnosno rasada duvana

Član 66b

Zabranjena je kupovina, odnosno nabavka semena duvana, odnosno rasada duvana suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona.”

Član 16.

Naziv člana 79. i član 79. menjaju se i glase:

„Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 79.

Fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proizvodnju tipova i klasa duvana;

2) korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada;

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, kvalitet i kvantitet duvana u listu.”

Član 17.

Naziv člana 80. i član 80. menjaju se i glase:

„Ovlašćenja fitosanitarnog inspektora

Član 80.

Fitosanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju ili naredi uništavanje zasada, ako se koristi seme duvana koje nije proizvedeno po propisima o semenu;

2) zabrani proizvodnju duvana, ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ovih delatnosti;

3) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

4) oduzme duvan koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

5) uništi rasad duvana i rasađenog duvana koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

6) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.

U slučaju oduzimanja duvana, kao i uništavanja zasada, rasada i rasađenog duvana, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o oduzimanju i uništavanju u roku od tri dana od dana njihovog oduzimanja odnosno uništavanja.

Troškove koji nastanu prilikom oduzimanja duvana, uništavanja rasada i rasađenog duvana, snosi lice od kojeg je duvan oduzet, odnosno rasad i rasađeni duvan uništen.”

Član 18.

Posle člana 80. dodaju se nazivi članova i čl. 80a i 80b, koji glase:

„Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 80a

Poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proces proizvodnje obrađenog duvana;

2) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

3) količinu obrađenog duvana po tipovima i klasama;

4) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

5) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet duvanskih proizvoda u unutrašnjem prometu;

6) važenje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 80b

Poljoprivredni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani obradu duvana, ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ove delatnosti;

2) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

3) zabrani promet duvanskih proizvoda, ako su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona;

4) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.”

Član 19.

U članu 86. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) stavi u promet duvan suprotno članu 16a stav 1. ovog zakona.”

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – proizvođač duvana, ako:

1) proizvodi duvan suprotno članu 9. stav 9. ovog zakona;

2) prodaje duvan suprotno članu 16a stav 2. ovog zakona.”

Član 20.

U članu 87. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tačka 3) briše se.

U tački 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) stavi u promet obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 1. ovog zakona.”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 21.

U članu 88. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tačka 3) briše se.

U tački 6) posle reči: „promet duvanskih proizvoda,” reč: „duvana,” briše se.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 22.

U članu 89. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 23.

U članu 90. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 24.

U članu 91. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tačka 3) briše se.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.”

Član 25.

U članu 92. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tačka 3) briše se.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) postupi suprotno odredbi člana 64a stav 1. ovog zakona.ˮ

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.”

Član 26.

Član 93. menja se i glasi:

„Član 93.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nabavi seme duvana, odnosno rasad duvana, proizvodi, obrađuje, odnosno vrši promet duvana, odnosno obrađenog duvana, obavlja delatnost proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, bez upisa u odgovorajući registar, odnosno odgovarajuću evidencionu listu (čl. 11, 19, 32, 40, 45, 54, 61. i 66b).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.”

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se postižu donošenjem Zakona

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su, pre svega, u potrebi da se stvore uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda i istovremeno realizacija planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na te proizvode u republički budžet. Pored toga ovim zakonom definisano je za svaku kategoriju učesnika u proizvodnji i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda sa kojim licima mogu da obavljaju promet navedenih proizvoda.

Takođe, predložene izmene i dopune Zakona o duvanu, a koje se odnose na promet duvana, odnosno obrađenog duvana čiji promet je izvršen suprotno odredbama ovog zakona, smatraće se prometom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza. Navedene izmene i dopune Zakona o duvanu omogućavaju sprovođenje adekvatne kaznene politike za sva lica – učesnike u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Pored toga, razlog za donošenje zakona je i usklađivanje novčanih kazni za učinjene prekršaje sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09).

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o predmetu koji ima uticaj na sistem i politiku javnih prihoda, to znači da se izmene i dopune predmetne materije mogu vršiti samo zakonom.

• Zašto je donošenje Zakona najbolje rešenje datog problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem predmetne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom propisuje se da seme duvana, odnosno rasad duvana može da nabavi samo proizvođač duvana koji ispunjava uslove za proizvodnju duvana i koji je upisan u Registar proizvođača duvana kod Uprave za duvan.

Uz član 2.

Ovim članom propisuje se da fizičko lice – proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno sa obrađivačem duvana koji je istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana i Registar proizvođača duvana kod Uprave za duvan.

Uz član 3.

Ovim članom propisuje se brisanje naslova iznad člana 15. i člana 15. Zakona o duvanu.

Uz član 4.

Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze proizvođača duvana. Naime, propisuje se da je proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, koji je upisan u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvada. Takođe, propisuje se da je fizičko lice – proizvođač duvana koji je upisan u Evidencionu listu o fizičkim licima – proizvođačima duvana dužan da duvan prodaje isključivo licu sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor iz člana 9. stav. 9. ovog zakona. Pored toga, propisuje se da će se duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana smatrati duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Uz član 5.

Ovim članom bliže se propisuju uslovi za brisanje privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana kod Uprave za duvan u smislu da će se navedeno lice brisati iz registra ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom, odnosno ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom.

Uz član 6.

Ovim članom propisuje se da obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa obrađenog duvana. Takođe, propisuje se da je obrađivač duvana dužan da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. Zakona o duvanu, a naročito o količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje ukoliko je istovremeno i proizvođač duvana upisan u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom; količini i kvalitetu otkupljenog duvana od proizvođača duvana, odnosno uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, kao i količini i kvalitetu proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama.

Uz član 7.

Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze obrađivača duvana. Prema ovom članu obrađivač duvana je dužan da obrađeni duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda upisanom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvada. Takođe, propisuje se da se obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatra duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Uz član 8.

Ovim članom dodaje se novi stav u članu 36. Zakona o duvanu koji reguliše obaveze proizvođača duvanskih proizvoda, a kojim se propisuje da se promet duvana, odnosno obrađenog duvana koji se ne vrši u skladu sa stavom 5. tog člana zakona smatra prometom duvana za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Uz čl. 9. i 12.

Ovim članovima preciziraju se uslovi za obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima, kao i uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uz član 10.

Ovim članom vrši se usklađivanje odredaba koje se odnose na obavezu popisa zaliha cigarta od strane trgovaca na veliko duvanskim proizvodima prilikom promene iznosa akcize sa zakonom kojim se reguliše oblast akciza.

Uz član 11.

U cilju smanjenja troškova privrednim subjektima koji obavljaju delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, kao i jednostavnije procedure za dobijanje dozvole za obaljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, ovim članom se propisuje da Uprava za duvan po službenoj dužnosti proverava pojedine uslove i pribavlja određene dokaze.

Uz član 13.

Ovim članom dodaje se novi stav u članu 58. Zakona o duvanu koji reguliše obaveze uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, a kojim se propisuje da se promet duvana, odnosno obrađenog duvana koji se ne vrši u skladu sa stavom 3. tog člana zakona smatra prometom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Uz član 14.

Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda. Naime, propisuje se da je izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, koji je radi izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, dužan da izvrši izvoz ovih proizvoda. Takođe, propisano je da se duvan, odnosno obrađeni duvan čiji je promet izvršen suprotno ovom članu smatra duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Uz član 15.

Ovim članom dodaju se dva nova člana kojima se propisuje da je zabranjena proizvodnja, obrada i promet duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno odredbama ovog zakona. Pored toga, propisuje se da se duvan, odnosno obrađeni duvan čiji je promet izvršen suprotno ovom članu smatra duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza. Takođe, propisuje se da je zabranjena kupovina, odnosno nabavka semena duvana, odnosno rasada duvana licu koje nije upisano u Registar proizvođača duvana.

Uz čl. 16. do 18.

Ovim članovima vrši se preciziranje prava i dužnosti, kao i ovlašćenja fitosanitarnog inspektora i poljoprivrednog inspektora.

Uz čl. 19. do 26.

Ovim članovima vrši se usklađivanje novčanih kazni za učinjene prekršaje sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) i propisuju se novčane kazne za učinjene prekršaje propisane ovim zakonom.

Uz član 27.

Propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana (neobrađenog) i obrađenog duvana i istovremeno realizacije planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na duvanske proizvode u republičkom budžetu, a sve u cilju nesmetanog rada organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom u cilju stvaranja uslova za očuvanje budžetskih prihoda.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja iz ovog zakona omogućiće suzbijanje nelegalnog prometa duvana (neobrađenog) i obrađenog duvana što će imati direktan uticaj na sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i prometom duvana i duvanskih proizvoda u smislu stvaranja uslova za povećanje prometa duvana i duvanskih proizvoda a samim tim uspešnijeg prikupljana budžetskih prihoda od akciza i PDV na navedene proizvode.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona neće stvoriti građanima i privredi dodatne troškove, imajući u vidu da se izmenama ovog zakona stvaraju uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i obrađenog duvana.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da ne izazivaju dodatne troškove privrednih subjekata čija je delatnost propisana odredbama ovog zakona.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja imaju neutralan efekat u smislu povećanja broja privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, obradom i prometom duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda.

  

5.  Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su mogućnost da se izjasne o zakonu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

VIII. ODREDBE ZAKONA O DUVANU

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Tipovi i seme duvana

Član 8.

Na teritoriji Republike proizvode se sledeći tipovi duvana: virdžinija, berlej, orijental i poluorijental.

U okviru tipova iz stava 1. ovog člana, na teritoriji Republike gaje se sorte koje se nalaze na listi sorti poljoprivrednog i šumskog bilja koja se utvrđuje u skladu sa propisima o semenu.

Proizvođači duvana su dužni da za proizvodnju rasada duvana koriste seme duvana proizvedeno u skladu sa propisima o semenu.

SEME DUVANA, ODNOSNO RASAD DUVANA MOŽE DA NABAVI SAMO PROIZVOĐAČ DUVANA KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA PROIZVODNJU DUVANA I KOJI JE UPISAN U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA.

Proizvođači duvana

Uslovi

Član 9.

Proizvodnjom duvana može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima najmanje 5ha obradivih površina u vlasništvu, pod zakupom, odnosno u kooperaciji sa fizičkim licem-proizvođačem duvana;

3) da ima tehničke mogućnosti za poljoprivrednu obradu i pripremu zemljišta za setvu, berbu, sušenje, sortiranje, pakovanje i druge neophodne radnje do pripreme duvana za obradu;

4) da ima zaključene predugovore/ugovore sa obrađivačima duvana;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno trgovine duvanom;

6) da ima obezbeđen odgovarajući prostor za smeštaj duvana, ako namerava da se bavi i otkupom duvana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

dokaz da ima najmanje 5 ha obradivih površina;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

sve predugovore/ugovore zaključene sa obrađivačima duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar obrađivača duvana;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu obezbeđivanja odgovarajućeg prostora za smeštaj duvana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Fizičko lice – proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana, odnosno sa obrađivačem duvana.

FIZIČKO LICE – PROIZVOĐAČ DUVANA MOŽE DA SE BAVI PROIZVODNJOM DUVANA AKO IMA ZAKLJUČEN KOOPERATIVNI UGOVOR SA PROIZVOĐAČEM DUVANA KOJI JE UPISAN U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA, ODNOSNO SA OBRAĐIVAČEM DUVANA KOJI JE ISTOVREMENO UPISAN U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA I REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 6) ovog člana.

Zabrana prometa rezanog i usitnjenog duvana

Član 15.

Zabranjuje se stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog duvana (neobrađeni duvan).

OBAVEZE PROIZVOĐAČA DUVANA

ČLAN 16A

PROIZVOĐAČ DUVANA KOJI JE UPISAN U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA DUŽAN JE DA DUVAN PRODAJE ISKLJUČIVO OBRAĐIVAČU DUVANA UPISANOM U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA, ODNOSNO IZVOZNIKU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA UPISANOM U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA.

FIZIČKO LICE – PROIZVOĐAČ DUVANA KOJI JE UPISAN U EVIDENCIONU LISTU O FIZIČKIM LICIMA – PROIZVOĐAČIMA DUVANA DUŽAN JE DA DUVAN PRODAJE ISKLJUČIVO LICU SA KOJIM IMA ZAKLJUČEN KOOPERATIVNI UGOVOR IZ ČLANA 9. STAV 9. OVOG ZAKONA.

DUVAN ČIJI SE PROMET NE VRŠI U SKLADU SA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

Brisanje iz Registra obrađivača duvana

Član 22.

Obrađivač duvana briše se iz Registra obrađivača duvana i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili;

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.;

4) AKO JE ODGOVORNO LICE PRIVREDNOG SUBJEKTA UPISANOG U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA PRAVNOSNAŽNO OSUĐENO ZA KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENE PROIZVODNJE, ODNOSNO NEDOZVOLJENE TRGOVINE DUVANOM ILI OBRAĐENIM DUVANOM;

5) AKO JE ODGOVORNO LICE PRIVREDNOG SUBJEKTA UPISANOG U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENO ZA PREKRŠAJ PROPISAN OVIM ZAKONOM.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra obrađivača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

NADLEŽNI ORGAN DUŽAN JE DA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRAVNOSNAŽNOSTI ODLUKE IZ STAVA 1. TAČ. 4) I 5) OVOG ČLANA O TOME OBAVESTI UPRAVU.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda sa kojim je obrađivač duvana koji je brisan iz Registra obrađivača duvana imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Promet i evidencija

Član 25.

Obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa duvana, odnosno obrađenog duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o :

količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje;

količini i kvalitetu otkupljenog duvana ;

količini i kvalitetu proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama.

ČLAN 25.

OBRAĐIVAČ DUVANA, PORED DELATNOSTI OBRADE DUVANA, MOŽE DA OBAVLJA I DELATNOST PROMETA OBRAĐENOG DUVANA.

OBRAĐIVAČ DUVANA DUŽAN JE DA VODI EVIDENCIJU U VEZI SA PROIZVODNJOM, OBRADOM I PROMETOM OBRAĐENOG DUVANA, U SKLADU SA ČLANOM 7. OVOG ZAKONA, A NAROČITO O:

1) KOLIČINI I KVALITETU PROIZVEDENOG DUVANA IZ SOPSTVENE PROIZVODNJE UKOLIKO JE ISTOVREMENO I PROIZVOĐAČ DUVANA UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

2) KOLIČINI I KVALITETU OTKUPLJENOG DUVANA OD PROIZVOĐAČA DUVANA, ODNOSNO UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA UPISANOG U ODGOVARAJUĆI REGISTAR U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

3) KOLIČINI I KVALITETU PROIZVEDENOG, OBRAĐENOG I PRODATOG DUVANA PO TIPOVIMA I KLASAMA.

OBAVEZE OBRAĐIVAČA DUVANA

ČLAN 25A

OBRAĐIVAČ DUVANA KOJI JE UPISAN U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA DUŽAN JE DA OBRAĐENI DUVAN PRODAJE ISKLJUČIVO PROIZVOĐAČU DUVANSKIH PROIZVODA UPISANOM U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, ODNOSNO IZVOZNIKU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA UPISANOM U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA.

OBRAĐENI DUVAN ČIJI SE PROMET NE VRŠI U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

Obaveze proizvođača duvanskih proizvoda

Član 36.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje rukovodi tehnološkom procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da sopstvene duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na veliko koji su upisani u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, osim ako proizvođač duvanskih proizvoda nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na veliko, zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda ne može na teritoriji Republike Srbije da se bavi prometom domaćeg obrađenog duvana koji proizvodi ili otkupljuje za proizvodnju duvanskih proizvoda.

OBRAĐENI DUVAN ČIJI SE PROMET VRŠI SUPROTNO ODREDBI STAVA 5. OVOG ČLANA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 41.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima može da se obnovi dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje,UZ DOSTAVLJANJE DOKAZA O UPLATI NAKNADE IZ ČLANA 40. STAV 3. OVOG ZAKONA, ODNOSNO NAKNADE IZ ČLANA 40. STAV 6. OVOG ZAKONA.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na veliko duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Član 44a

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode U POLUGODIŠTU KOJE PRETHODI promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. Uprava, nakon obrade podataka, popisnu listu i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja svakom proizvođaču, odnosno uvozniku u roku od 10 dana od dana prijema popisne liste.

3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 45.

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 8.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se polugodišnje, indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove. Ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

ISPUNJENOST USLOVA IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA PROVERAVA UPRAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, A ISPUNJENOST USLOVA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA PROVERAVA NADLEŽNI ORGAN U POSTUPKU REDOVNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

sve zaključene predugovore/ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

3) IZJAVA ODGOVORNOG LICA O NEOSUĐIVANOSTI;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje iz stava 9. ovog člana, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina ( u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

da raspolaže hjumidorom.

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) – 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih prizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st.9-13. ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt..

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Obnavljanje dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana,

Član 55.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, UZ DOSTAVLJANJE DOKAZA O UPLATI NAKNADE IZ ČLANA 54. STAV 3. OVOG ZAKONA, ODNOSNO NAKNADE IZ ČLANA 54. STAV 6. OVOG ZAKONA.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Obaveze uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 58.

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji raskine ugovor iz člana 52. stav 1. tačka 2. ovog zakona, dužan je da u pismenoj formi o tome obavesti Upravu najkasnije u roku od deset dana od dana raskida tog ugovora.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, ne zaključi novi ugovor i ne dostavi ga Upravi, briše se iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana i obrađenog duvana može da prodaje duvan i obrađeni duvan koji uvozi, proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda ili obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana.

Uvoznik duvanskih proizvoda može duvanske proizvode koje uvozi da prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

DUVAN, ODNOSNO OBRAĐENI DUVAN ČIJI SE PROMET NE VRŠI U SKLADU SA STAVOM 3. OVOG ČLANA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

OBAVEZE IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA,

ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA

ČLAN 64A

IZVOZNIK DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA KOJI JE RADI IZVOZA NABAVIO DUVAN, ODNOSNO OBRAĐENI DUVAN OD LICA UPISANOG U ODGOVARAJUĆI REGISTAR U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DUŽAN JE DA IZVRŠI IZVOZ OVIH PROIZVODA.

DUVAN, ODNOSNO OBRAĐENI DUVAN ČIJI SE PROMET VRŠI SUPROTNO STAVU 1. OVOG ČLANA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

ZABRANA PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA

ČLAN 66A

ZABRANJENA JE PROIZVODNJA, OBRADA I PROMET DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

DUVAN, ODNOSNO OBRAĐENI DUVAN ČIJI SE PROMET VRŠI SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA SMATRAĆE SE DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA (REZANI DUVAN) U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST AKCIZA.

ZABRANA KUPOVINE, ODNOSNO NABAVKE SEMENA DUVANA, ODNOSNO RASADA DUVANA

ČLAN 66B

ZABRANJENA JE KUPOVINA, ODNOSNO NABAVKA SEMENA DUVANA, ODNOSNO RASADA DUVANA SUPROTNO ČLANU 8. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Prava i dužnosti republičkog poljoprivrednog inspektora

Član 79.

Republički poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proizvodnju tipova i klasa duvana;

2) korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada;

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, kvalitet i kvantitet duvana u listu i proizvodnju obrađenog duvana;

4) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

5) količinu obrađenog duvana po tipovima i klasama;

6) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

7) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet duvanskih proizvoda u unutrašnjem i spoljnotrgovinkom prometu;

8) važenje dozvole za proizvodnju i obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom;

9) upotrebu domaćeg obrađenog duvana u proizvodnji cigareta.

PRAVA I DUŽNOSTI FITOSANITARNOG INSPEKTORA

ČLAN 79.

FITOSANITARNI INSPEKTOR IMA PRAVO I DUŽNOST, NAROČITO DA PROVERAVA:

1) PROIZVODNJU TIPOVA I KLASA DUVANA;

2) KORIŠĆENJE SEMENA DUVANA ZA PROIZVODNJU RASADA;

3) PROCES PROIZVODNJE RASADA DUVANA, DUVANA U LISTU, KVALITET I KVANTITET DUVANA U LISTU.

Ovlašćenja republičkog poljoprivrednog inspektora

Član 80.

Republički poljoprivredni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju ili naredi uništavanje zasada ako se koristi seme duvana koje nije proizvedeno po propisima o semenu;

2) zabrani proizvodnju ili obradu duvana ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ovih delatnosti;

3) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju i obradu duvana, odnosno duvanskih proizvoda, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

4) oduzme duvan i rezani duvan koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

5) uništi rasad duvana i rasađenog duvana koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

6) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.

U slučaju oduzimanja duvana i rezanog duvana, kao i uništavanja zasada, rasada i rasađenog duvana, republički poljoprivredni inspektor donosi rešenje o oduzimanju i uništavanju u roku od tri dana od dana njihovog oduzimanja odnosno uništavanja.

Troškove koji nastanu prilikom oduzimanja duvana, uništavanja rasada i rasađenog duvana, snosi lice od kojeg je duvan oduzet, odnosno rasad i rasađeni duvan uništen.

OVLAŠĆENJA FITOSANITARNOG INSPEKTORA

ČLAN 80.

FITOSANITARNI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA:

1) ZABRANI PROIZVODNJU ILI NAREDI UNIŠTAVANJE ZASADA AKO SE KORISTI SEME DUVANA KOJE NIJE PROIZVEDENO PO PROPISIMA O SEMENU;

2) ZABRANI PROIZVODNJU DUVANA AKO UTVRDI NEPRAVILNOSTI U OBAVLJANJU OVIH DELATNOSTI;

3) POKRENE POSTUPAK ZA ODUZIMANJE DOZVOLE ZA PROIZVODNJU DUVANA AKO IMALAC DOZVOLE PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZA NJENO IZDAVANJE;

4) ODUZME DUVAN KOJI JE PROIZVEDEN ILI STAVLJEN U PROMET SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

5) UNIŠTI RASAD DUVANA I RASAĐENOG DUVANA KOJI JE PROIZVEDEN ILI STAVLJEN U PROMET SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

6) NAREDI VOĐENJE I DOSTAVLJANJE EVIDENCIJE I IZVEŠTAJA NA PROPISAN NAČIN.

U SLUČAJU ODUZIMANJA DUVANA, KAO I UNIŠTAVANJA ZASADA, RASADA I RASAĐENOG DUVANA, FITOSANITARNI INSPEKTOR DONOSI REŠENJE O ODUZIMANJU I UNIŠTAVANJU U ROKU OD TRI DANA OD DANA NJIHOVOG ODUZIMANJA ODNOSNO UNIŠTAVANJA.

TROŠKOVE KOJI NASTANU PRILIKOM ODUZIMANJA DUVANA, UNIŠTAVANJA RASADA I RASAĐENOG DUVANA, SNOSI LICE OD KOJEG JE DUVAN ODUZET, ODNOSNO RASAD I RASAĐENI DUVAN UNIŠTEN.

PRAVA I DUŽNOSTI POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA

ČLAN 80A

POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR IMA PRAVO I DUŽNOST, NAROČITO DA PROVERAVA:

1) PROCES PROIZVODNJE OBRAĐENOG DUVANA;

2) KOLIČINU KUPLJENOG DUVANA U LISTU PO TIPOVIMA I KLASAMA DUVANA OD PROIZVOĐAČA DUVANA;

3) KOLIČINU OBRAĐENOG DUVANA PO TIPOVIMA I KLASAMA;

4) USLOVE ZA OBRADU DUVANA I EVIDENCIJU KOJU VODI OBRAĐIVAČ DUVANA;

5) USLOVE ZA PROIZVODNJU DUVANSKIH PROIZVODA, KVALITET I KVANTITET DUVANSKIH PROIZVODA U UNUTRAŠNJEM PROMETU;

6) VAŽENJE DOZVOLE ZA OBRADU DUVANA, ODNOSNO PROIZVODNJU DUVANSKIH PROIZVODA, VOĐENJE I DOSTAVLJANJE EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

OVLAŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA

ČLAN 80B

POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA:

1) ZABRANI OBRADU DUVANA AKO UTVRDI NEPRAVILNOSTI U OBAVLJANJU OVE DELATNOSTI;

2) POKRENE POSTUPAK ZA ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBRADU DUVANA, ODNOSNO PROIZVODNJU DUVANSKIH PROIZVODA, AKO IMALAC DOZVOLE PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZA NJENO IZDAVANJE;

3) ZABRANI PROMET DUVANSKIH PROIZVODA AKO SU STAVLJENI U PROMET SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

4) NAREDI VOĐENJE I DOSTAVLJANJE EVIDENCIJE I IZVEŠTAJA NA PROPISAN NAČIN.

X. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji proizvođača duvana

Član 86.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvana (član 5. stav 4);

ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

za proizvodnju rasada od duvana koristi seme koje nije proizvedeno u skladu sa propisima o semenu (član 8. stav 3);

vrši proizvodnju duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. ovog zakona;

stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15)

5) STAVI U PROMET DUVAN SUPROTNO ČLANU 16A STAV 1. OVOG ZAKONA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – proizvođač duvana ako vrši proizvodnju duvana suprotno članu 9. stav 8. ovog zakona.

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DINARA DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE – PROIZVOĐAČ DUVANA, AKO:

1) PROIZVODI DUVAN SUPROTNO ČLANU 9. STAV 9. OVOG ZAKONA;

2) PRODAJE DUVAN SUPROTNO ČLANU 16A STAV 2. OVOG ZAKONA.

Prekršaji obrađivača duvana

Član 87.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar obrađivača duvana (član 5. stav 4);

ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

vrši obradu duvana i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 17. ovog zakona;

ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana (član 23).;

STAVI U PROMET OBRAĐENI DUVAN SUPROTNO ČLANU 25A STAV 1. OVOG ZAKONA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji proizvođača duvanskih proizvoda

Član 88.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 5 stav 4);

ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

vrši proizvodnju duvanskih proizvoda suprotno uslovima iz člana 29. ovog zakona;

ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje (član 36. stav 1);

vrši promet duvanskih proizvoda, duvana, odnosno obrađenog duvana suprotno članu 36. st. 3, 4. i 5. ovog zakona;

stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37);

se u proizvodnji duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 4);

vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st.1.i 2. ovog zakona;

proizvodi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

svaku paklicu, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

se u proizvodnji cigareta ne pridržava propisanog sastava (član 74).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 89.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 5. stav 4);

ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

vrši trgovinu na veliko duvanskim proizvodima suprotno uslovima iz člana 38. st. 1. i 2. ovog zakona;

vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 44. ovog zakona;

vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. stav 3. ovog zakona;

prodaje duvanske proizvode suprotno članu 71. ovog zakona;

prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 90.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 6. stav 1. tačka 2);

ne vodi evidenciju i ako u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

vrši trgovinu na malo duvanskim proizvodima suprotno čl. 45. i 49. ovog zakona ;

maloprodajni objekat, odnosno hjumidor ne označi na način propisan ovim zakonom (član 51);

vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 3. i 4. ovog zakona;

vrši prodaju duvanskih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona;

prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 91.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 1);

se u uvozu duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. st. 2. i 3);

vrši uvoz suprotno uslovima iz člana 52. st. 1.i 2. ovog zakona;

vrši prodaju duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno članu 58. st. 3. i 4. ovog zakona;

vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1.i 2. ovog zakona;

uvozi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje uvozi nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

uvozi duvanske proizvode koji nisu proizvedeni u sastavu propisanim članom 74. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DINARA DO 500.000 DINARA.

Prekršaji izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 92.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

ne vodi evidencije i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

vrši izvoz suprotno uslovima iz člana 59. stav 1. ovog zakona.;

POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ČLANA 64A STAV 1. OVOG ZAKONA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 dinara do 50.000 150.000 dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DINARA DO 500.000 DINARA.

Prekršaji neregistrovanog obavljanja deletnosti

Član 93.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja delatnost proizvodnje i obrade duvana, proizvodnje duvanskih proizvoda, trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda bez rešenja o upisu u odgovorajući registar (čl. 11, 19, 32, 40, 54. i 61).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

ČLAN 93.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DINARA DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO NABAVI SEME DUVANA, ODNOSNO RASAD DUVANA, PROIZVODI, OBRAĐUJE, ODNOSNO VRŠI PROMET DUVANA, ODNOSNO OBRAĐENOG DUVANA, OBAVLJA DELATNOST PROIZVODNJE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA, BEZ UPISA U ODGOVORAJUĆI REGISTAR, ODNOSNO ODGOVARAJUĆU EVIDENCIONU LISTU (ČL. 11, 19, 32, 40, 45, 54, 61. I 66B).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DINARA DO 150.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DINARA DO 500.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DINARA DO 150.000 DINARA.”

ČLAN 27.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.”

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada Republike Srbije

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Draft Law on Amendments to Tobacco law

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

– Naslov IV – Slobodan protok robe, Poglavlje III – Opšte odredbe, član 37. Sporazuma;

– Naslov VIII – Politike saradnje, član 100. Sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

2005-1-3221

Poglavlje 3.16. – Oporezivanje

Izmene Zakona o duvanu nisu predviđene godišnjim planom Vlade za 2013. godinu.

Rok za usklađivanje Zakona o duvanu sa propisima EU koji su relevantni za normativnu uređenost ovog zakona – do kraja 2016. godine.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov II – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3. – Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica, čl. 34-37 – potpuno usklađeno

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov IV – Slobodno kretanje ljudi, usluga i kapitala, Poglavlje 2. – Pravo osnivanja, član 49. – potpuno usklađeno

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Poglavlje 3. – Usklađivanje propisa, član 114. – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ od 05.06.2001. godine o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica koje se odnose na proizvodnju, obeležavanje i prodaju duvanskih proizvoda (OJ L 194, 18.7.2001, CELEX 32001L0037) – Delimično usklađeno

Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products (OJ L 194, 18.7.2001, CELEX 32001L0037)

Direktiva Saveta 2010/12/EZ od 16.02.2010. godine o izmenama i dopunama Direktive 92/79/EEC, 92/80/EEC i 95/59/EC o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine i Direktive 2008/118/EC (OJ L 50, 27.2.2010,CELEX 32010L0012)- Delimično usklađeno

Council Directive 2010/12/EU of 16 February 2010 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco and Directive 2008/118/EC (OJ L 50, 27.2.2010, CELEX 32010L0012)

Direktiva Saveta 2011/64/EZ od 21.06.2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine (OJ L 176, 5.7.2011, CELEX 32011L0064) – Delimično usklađeno

Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco(OJ L 176, 5.7.2011, CELEX 32011L0064)

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ne utiču na dostignuti stepen usklađenosti Zakona o duvanu, imajući u vidu da se predloženim izmenama vrši samo izmena propisa na koji se ne odnosi nijedan sekundarni izvor prava EU. Predloženim izmenama stvaraju se uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda i istovremeno realizacija planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na te proizvode u republički budžet. Pored toga, predložene izmene i dopune Zakona o duvanu, koje se odnose na promet duvana, odnosno obrađenog duvana čiji promet je izvršen suprotno odredbama ovog zakona, smatraće se prometom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza. Na ovaj način se omogućava sprovođenje adekvatne kaznene politike za sva lica – učesnike u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Međutim, odredbe Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11 i 93/12) u članu 2. (definicija duvanskih proizvoda) i čl. 75 -77. (sastav i obeležavanje duvanskih proizvoda) su delimično usklađene sa Direktivom Saveta 2010/12/EZ, Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2001/37/EZ i Direktivom Saveta 2011/64/EEZ i biće predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu, u predviđenim rokovima.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Prema rokovima utvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o duvanu vrši samo izmena propisa na koji se ne odnosi nijedan sekundarni izvor prava EU. Predloženim izmenama stvaraju se uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i obrađenog duvana. Pored toga, omogućava se sprovođenje adekvatne kaznene politike za sva lica – učesnike u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda kao i usklađivanje novčanih kazni za učinjene prekršaje sa Zakonom o prekršajima.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar