Predlog zakona o duvanu (05 Broj: 011-1578/2005-001)

PREDLOG ZAKONA O DUVANU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, obrade i stavljanja u promet duvana i fermentisanog duvana, kao i proizvodnje, razvrstavanja i prometa duvanskih proizvoda i vođenja registara, evidencionih lista i evidencija; određuju se vrste podataka o sastavu i obeležavanju duvanskih proizvoda; obrazuje se Uprava za duvan i uređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) duvan čine listovi kultivisane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stepenima biljne proizvodnje, obrade i pakovanja, koji ne služe krajnjoj potrošnji (neobrađeni duvan);

2) fermentisani duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom i to sezonskom i vansezonskom fermentacijom (orijental – prilep, jaka, otlja i džebel) i termičkom obradom (virginija i berlej);

3) duvanski proizvodi jesu proizvodi koji po kvalitetu zadovoljavaju standarde propisane zakonom, i to: cigare i cigarilosi, cigarete, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.

(1) Cigare i cigarilosi jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i koji su u celini izrađeni od prirodnog duvana;

b) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i čiji je spoljni omotač od prirodnog duvana;

v) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 1,2 grama i čiji se omotač zavija spiralno, pod oštrim uglom od najmanje 30º u odnosu na uzdužnu osu cigare;

g) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 2,3 grama i čiji obim najmanje jedne trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

(2) Cigarete jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju, a koji ne spadaju u cigare i cigarilose iz tačke 3) podtačka (1);

b) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

v) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način uvijaju u papir za cigarete.

Svitak iz tačke 3) podtačka (2) podrazumeva dve cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 9 cm, ali ne prelazi 18 cm, tri cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 18 cm, ali ne prelazi 27 cm, i tako dalje.

(3) Duvan za pušenje jeste:

a) duvan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;

b) duvan koji je namenjen za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) i koji se može pušiti.

(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

a) duvan namenjen za prodaju u trgovinama na malo, koji se može koristiti bez dalje industrijske obrade i koji je specijalno pripremljen za žvakanje i šmrkanje, ali ne i pušenje;

b) proizvodi koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (1) ili podtačke (3) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona, tretiraju kao cigarete ili duvan za pušenje;

v) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (2) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona tretiraju kao cigare i cigarilosi ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

– imaju omotač od prirodnog duvana,

– imaju omotač i povoj od duvanske folije,

– imaju omotač od duvanske folije;

g) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (4) pod a);

4) domaći duvanski proizvodi jesu duvanski proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) od strane lica koje je upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom;

5) proizvodnja duvana jeste proizvodnja rasada duvana, gajenje duvana na njivi, berba, sušenje, sortiranje i pakovanje duvana kod proizvođača duvana;

6) obrada duvana jeste sređivanje, fermentacija, kao i druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana;

7) proizvodnja duvanskih proizvoda jeste industrijski postupak u pripremi, proizvodnji i pakovanju proizvoda iz tačke 3) ovog člana;

8) proizvođač duvana jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik ili fizičko lice koje proizvodi duvan i koje je upisano u Registar proizvođača duvana, odnosno u Evidencionu listu proizvođača duvana;

9) obrađivač duvana jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik koji obrađuje duvan, i koji je upisan u Registar obrađivača duvana;

10) proizvođač, trgovac na veliko, odnosno trgovac na malo duvanskim proizvodima jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik, koji proizvodi, prodaje na veliko ili na malo proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, kao i u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima;

11) uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredno društvo, odnosno preduzeće, koje uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

12) izvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredno društvo, odnosno preduzeće, koje izvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač.1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar izvoznika duvana, fermentisanog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, odnosno fermetisanog duvana jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, odnosno fermentisanog duvana;

14) promet duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvanskih proizvoda;

15) povezano lice jeste lice koje ima svojstvo povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća.

II. UPRAVA ZA DUVAN

Obrazovanje

Član 3.

Obrazuje se Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Uprava).

Nadležnost

Član 4.

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno fermentisanog duvana;

2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza;

4) vodi registre i evidencione liste;

5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno fermentisanog duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;

6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda;

7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda;

8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima;

9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre, kao i o objavljivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda u «Službenom glasniku Republike Srbije»;

10) učestvuje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

III. REGISTRI, EVIDENCIONE LISTE I EVIDENCIJE

Registri

Član 5.

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

Registar proizvođača duvana;

Registar obrađivača duvana;

Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

Registar izvoznika duvana, ferementisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

Registar o markama duvanskih proizvoda.

Registre iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U registre iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Lica o kojima se vode registri iz stava 1. ovog člana, dužna su da Upravi prijave svaku promenu podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja registara iz stava 1. ovog člana.

Evidencione liste

Član 6.

Evidencione liste koje se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

1) Evidenciona lista o fizičkim licima – proizvođačima duvana;

2) Evidenciona lista o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Evidencione liste iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U Evidencione liste iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: ime i prezime i adresa fizičkog lica, poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), JMBG, odnosno matični broj i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima dužan je da Upravi prijavi svaku promenu podataka upisanih u evidencionu listu najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencionih lista iz stava 1. ovog člana.

Evidencije

Član 7.

Lica upisana u registre iz člana 5. ovog zakona, odnosno evidencione liste iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da vode posebnu evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Upravi, na njen zahtev, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljaju tromesečne izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznika i izvoznika duvana, fermetisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

IV. PROIZVODNjA I OBRADA DUVANA

Tipovi i seme duvana

Član 8.

Na teritoriji Republike proizvode se sledeći tipovi duvana: virdžinija, berlej, orijental i poluorijental.

U okviru tipova iz stava 1. ovog člana, na teritoriji Republike gaje se sorte koje se nalaze na listi sorti poljoprivrednog i šumskog bilja koja se utvrđuje u skladu sa propisima o semenu.

Proizvođači duvana su dužni da za proizvodnju rasada duvana koriste seme duvana proizvedeno u skladu sa propisima o semenu.

Proizvođači duvana

Uslovi

Član 9.

Proizvodnjom duvana može da se bavi privredno društvo, preduzeće, zemljoradnička zadruga i preduzetnik (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti proizvodnje duvana;

2) da ima najmanje 5ha obradivih površina u vlasništvu, pod zakupom, odnosno u kooperaciji sa fizičkim licem-proizvođačem duvana;

3) da ima tehničke mogućnosti za poljoprivrednu obradu i pripremu zemljišta za setvu, berbu, sušenje, sortiranje, pakovanje i druge neophodne radnje do pripreme duvana za obradu;

4) da ima zaključene predugovore/ugovore sa obrađivačima duvana;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno trgovine duvanom;

6) da ima obezbeđen odgovarajući prostor za smeštaj duvana, ako namerava da se bavi i otkupom duvana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

dokaz da ima najmanje 5 ha obradivih površina;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

sve predugovore/ugovore zaključene sa obrađivačima duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar obrađivača duvana;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu obezbeđivanja odgovarajućeg prostora za smeštaj duvana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Fizičko lice – proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana, odnosno sa obrađivačem duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 6) ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 10.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje. Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar proizvođača duvana

Član 11.

Upis u Registar proizvođača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se ugovori zaključeni sa obrađivačem duvana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar proizvođača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvana, proizvođač duvana može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvana.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 12.

Proizvođač duvana može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 13.

Dozvola za proizvodnju duvana oduzima se :

na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom;

4) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvana.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra proizvođača duvana

Član 14.

Proizvođač duvana briše se iz Registra proizvođača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana sa kojim je proizvođač duvana koji je brisan iz Registra proizvođača duvana imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Zabrana prometa rezanog i usitnjenog duvana

Član 15.

Zabranjuje se stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog duvana (neobrađeni duvan).

Evidencija

Član 16.

Proizvođač duvana dužan je da vodi evidenciju podataka koji se odnose na proizvodnju i promet duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona.

2.Obrađivači duvana

Uslovi

Član 17.

Obradom duvana može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik ( u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti obrade duvana;

2) da ima sopstvene prostorije za otkup duvana, smeštaj otkupljenog duvana, sređivanje, obradu i klasifikaciju duvana;

3) da ima sopstvenu opremu za obradu duvana;

4) da ima sopstvenu laboratoriju ili zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvana;

5) da ima zaključene predugovore/ugovore sa proizvođačima duvanskih proizvoda;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje duvana, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili fermentisanim duvanom.

Ako privredni subjekt vrši prevoz duvana sopstvenim prevoznim sredstvom, to prevozno sredstvo mora biti vidno označeno da se radi o prevozu duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i

stava 2. ovog člana;

3) sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima duvanskih proizvoda, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Privredni subjekt dužan je da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu najmanje jedne sorte duvana.

Ako privredni subjekt ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu više od jedne sorte duvana, može da, za sorte duvana za koje ne ispunjava uslove, zaključi ugovor o usluzi obrade duvana sa privrednim subjektom koji te uslove ispunjava.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana.

Rešenje iz stava 8. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Protiv zaključka iz stava 8. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno fermentisanog duvana, mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovrmeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 18.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana (u daljem tekstu: dozvola za obradu duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis uRegistar obrađivača duvana

Član 19.

Upis u Registar obrađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za obradu duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se ugovori zaključeni sa proizvođačima duvanskih proizvoda.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar obrađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar obrađivača duvana, obrađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost obrade duvana.

Obnavljanje dozvole za obradu duvana

Član 20.

Obrađivač duvana može da obnovi dozvolu za obradu duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, obrađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost obrade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za obradu duvana

Član 21.

Dozvola za obradu duvana oduzima se :

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili fermentisanim duvanom;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar obrađivača duvana.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za obradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra obrađivača duvana

Član 22.

Obrađivač duvana briše se iz Registra obrađivača duvana i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra obrađivača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda sa kojim je obrađivač duvana koji je brisan iz Registra obrađivača duvana imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Rukovođenje tehnološkim procesom

Član 23.

Obrađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje

i obrade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koji rukovodi procesom proizvodnje i obrade duvana.

Procena kvaliteta duvana

Član 24.

Ako proizvođač duvana, odnosno fizičko lice – proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane obrađivača duvana sa kojim je zaključio ugovor o otkupu duvana, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Troškove procene kvaliteta duvana od strane ovlašćene laboratorije snosi lice iz stava 1. ovog člana koje je podnelo zahtev za procenu kvaliteta duvana.

Ako proizvođač duvana, odnosno fizičko lice – proizvođač duvana ili obrađivač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane akreditovane laboratorije, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana drugoj akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Laboratorija iz stava 3. ovog člana dužna je da procenu kvaliteta duvana izvrši u roku od sedam od dana prijema zahteva.

Troškove procene kvaliteta duvana iz stava 3. ovog člana snose proizvođač duvana ako se potvrdi procena obrađivača, a ako se ne potvrdi procena obrađivača, troškove procene snosi obrađivač duvana.

Procena kvaliteta laboratorije iz stava 3. ovog člana je konačna i obavezujuća za sva lica iz stava 1. ovog člana.

Duvan čiji je kvalitet osporen, ostaje na čuvanju u skladištu obrađivača duvana do kraja procene laboratorije iz stava 3. ovog člana.

Promet i evidencija

Član 25.

Obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa duvana, odnosno fermentisanog duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno fermentisanog duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o :

količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje;

količini i kvalitetu otkupljenog duvana;

količini i kvalitetu proizvedenog, fermentisanog i prodatog duvana po tipovima i klasama.

V. PROIZVODNjA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA

Proizvođači

Uslovi

Član 26.

Proizvodnjom duvanskih proizvoda može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda) izdaje se po sprovedenom javnom tenderu.

Postupak javnog tendera

Član 27.

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi Uprava uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu:Vlada).

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se u skladu sa projektovanom makroekonomskom politikom, fiskalnim interesom i tržišnim prilikama.

Postupak javnog tendera obuhvata naročito: pripremu tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje i ocena ponuda, utvrđivanje liste ponuđača i formiranje konačne tender liste.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stručne poslove u vezi pripreme i sprovođenja javnog tendera obavlja Uprava.

Tenderska dokumentacija sadrži naročito: javni poziv, podatke o stanju na domaćem tržištu duvana i duvanskih proizvoda, obrazac ponude, elemente za vrednovanje ponude, podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja i uslove za učešće na javnom tenderu.

Vlada bliže uređuje postupak javnog tendera, kriterijume za obrazovanje tenderske komisije, sadržinu tenderske dokumentacije i elemente za vrednovanje ponuda.

Javni poziv

Član 28.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u «Službenom glasniku Republike Srbije» i najmanje u jednom dnevnom listu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se Uprava.

Javni poziv sadrži uslove pod kojima se stiče pravo učešća na javnom tenderu, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na javnom tenderu.

Pravo učešća na javnom tenderu

Član 29.

Pravo učešća na javnom tenderu ima privredno društvo, preduzeće i preduzetnik ( u daljem tekstu: privredni subjekt) ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda;

2) da ima sopstvenu opremu u zemlji koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana (vlaženje, razlistavanje, rezanje, aromatizovanje) do izrade cigareta i drugih duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja;

3) da ima instalisane kapacitete za proizvodnju cigareta i drugih duvanskih proizvoda iz svog asortimana od najmanje 2.500.000.000 komada cigareta u jednoj godini;

4) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda;

5) da ima u vlasništvu odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju i smeštaj duvanskih proizvoda;

6) da zapošljava odgovarajuću stručnu radnu snagu u proizvodnji i kontroli kvaliteta;

7) da se obaveže da godišnje proizvede ili kupi domaći obrađeni duvan u količini od najmanje 50% sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici, s tim što ta količina ne može biti manja od 2.000 tona godišnje;

8) da ponudi realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini u skladu sa tržišnim prilikama;

9) da podnese dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti za privredni prestup ili krivično delo u vezi sa vršenjem nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude za učešće na javnom tenderu, i to: za vlasnika čiji udeo prelazi 10% kapitala preduzeća, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu za učešće na javnom tenderu, kao i za pravno lice čiji je pravni sledbenik pravno lice koje podnosi ponudu, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu.

Član 30.

Pravo učešća na javnom tenderu ima i privredni subjekt koji uz prijavu za učešće na javnom tenderu podnese kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 29. ovog zakona detaljan projekat kojim se predviđa način i rokovi za ispunjenje tih uslova, sa obrazloženjem projekta, utvrđenim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta, garancijom banke na taj iznos, odnosno dokazom o drugim sredstvima obezbeđenja od banke ili druge finansijske organizacije.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu priloži i overenu pisanu izjavu kojom će se obavezati na ispunjenje obaveze iz člana 29. tačka 8) ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz člana 29. tač. 2) – 7) ovog zakona.

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 31.

Predlog akta kojim se izdaje dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda priprema Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Vlada, na predlog Uprave, rešenjem izdaje dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda, na period od pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda

Član 32.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 10.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje, sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose naknade iz stava 4. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana i ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana.

O zahtevu za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, proizvođač duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 33.

Proizvođač duvanskih proizvoda može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz člana 29. tač. 2)-6) ovoga zakona;

sve ugovore zaključene sa obrađivačima duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar obrađivača duvana;

uverenje o neosuđivanosti iz člana 29. tačka 9) koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

dokaz o uplati naknade iz člana 32. stav 3. ovog zakona.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana Uprava priprema predlog akta kojim se odlučuje po zahtevu, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Vlada, u roku od 30 dana od dana prijema predloga akta iz stava 3. ovog člana, a najkasnije do isteka roka važenja postojeće dozvole, donosi rešenje.

Rešenjem iz stava 4. ovog člana kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, određuje se i rok važenja dozvole koji iznosi pet godina.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Vlada ne donese rešenje kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda u roku iz stava 4. ovog člana, proizvođač duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 34.

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda oduzima se :

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je imalac dozvole, odnosno vlasnik imalaca dozvole čiji udeo prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lice ovlašćeno za zastupanje imaoca dozvole, preduzetnik, povezano lice sa imaocem dozvole, kao i pravno lice čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno krivično delo, nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1.i 2. ovog člana, pripremi predlog akta kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda

Član 35.

Proizvođač duvanskih proizvoda briše se iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana, odnosno trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je proizvođač duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Proizvođaču duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda ne vraća se naknada koju je uplatio za upis u taj registar.

Obaveze proizvođača duvanskih proizvoda

Član 36.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje rukovodi tehnološkom procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da sopstvene duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na veliko koji su upisani u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, osim ako proizvođač duvanskih proizvoda nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na veliko, zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda koji u procesu proizvodnje ne utroši otkupljeni duvan iz člana 29. tačka 7) ovog zakona, ne može taj duvan da stavi u promet na teritoriji Republike.

Ako proizvođač duvanskih proizvoda nije ispunio uslov iz člana 29. tačka 7) ovog zakona zbog nastupanja vanrednih okolnosti (poplava, suša, biljne bolesti i sl.), dužan je da u pisanoj formi o tome obavesti Upravu.

Uprava, po prijemu obaveštenja iz stava 6. ovog člana, utvrđuje stanje zaliha fermentisanog domaćeg duvana iz prethodne godine i ako, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, utvrdi da su razlozi neispunjenja obaveze opravdani, donosi rešenje o privremenom oslobađanju proizvođača duvanskih proizvoda od obaveze iz člana 29. tačka 7) ovog zakona.

Registar o markama duvanskih proizvoda

Član 37.

Duvanski proizvodi mogu da se stave u promet na tržište Republike ako su razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Razvrstavanje i upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog državnog organa o registraciji robne marke duvanskog proizvoda, ako je donet;

2) dokaz da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno njegovog ovlašćenog distributera da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na teritoriji Republike;

3) ugovor o licencnoj proizvodnji duvanskih proizvoda zaključen između domaćeg proizvođača duvanskih proizvoda i inostranog proizvođača duvanskih proizvoda koji je većinski vlasnik tog domaćeg proizvođača kada se podnosi zahtev za upis duvanskih proizvoda koje će se licencno proizvoditi na teritoriji Republike.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da se u proizvodnji duvanskih proizvoda pridržava svih registrovanih podataka navedenih u zahtevu iz stava 2. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili se duvanski proizvodi razvrstavaju i upisuju u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovci na veliko duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 38.

Trgovinom na veliko duvanskim proizvodima može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima;

2) da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

3) da raspolaže prevoznim sredstvima za nesmetano i redovno snabdevanje trgovaca na malo duvanskim proizvodima sa sedištem na teritoriji Republike, koja su vidno označena da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koja ispunjavaju propisane sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove;

4) da ima zaključene predugovore/ugovore o snabdevanju duvanskim proizvodima sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu, u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

dokaz da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana;

sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno u Registar uvoznika duvanskih proizvoda;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 6. ovog člana Uprava donosi po predhodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 39.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 40.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima plaća se naknada u visini od 5.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za trgovinu na veliko može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate predhodne rate, usklađenu sa stopom rasta cena na malo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana;

garancija poslovne banke sa klauzulom «bez prigovora» izdatom do roka važenja dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, na iznos od 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Garancija iz stava 8. tačka 2) ovog člana služi kao sredstvo obezbeđenja plaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Iznos garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana, imalac dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima može da dostavlja tako da svake godine priloži garanciju propisanu ovim zakonom, u visini od 80.000 evra, i to najkasnije pet dana pre isteka roka važenja prethodne garancije.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima donese rešenje.

Rešenje iz stava 11. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovac na veliko može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje postupak aktiviranja garancije, kao i način korišćenja sredstava garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 41.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima može da se obnovi dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na veliko duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 42.

Dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanim u članu 40. stav 6. ovog zakona, odnosno ne dostavi bankarsku garanciju u roku propisanom u članu 40. stav 10. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade, kao i prestali iznos garancije plaćen za dobijanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, vraća se trgovcu na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona, kao i da dostavlja garancije na preostale iznose iz člana 40. stav 10. ovog zakona.

Godina u kojoj trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 43.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima briše se iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskim proizvodima sa kojim je trgovac na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana dostavljanja rešenja o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, vrati garanciju iz člana 40. stav. 8. tačka 2) ovog zakona, odnosno člana 40. stava 10. ovog zakona trgovcu na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra, pod uslovom da on nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 44.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na malo duvanskim proizvodima kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na malo iz stava 1. ovog člana zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 45.

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje predhode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 4.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se polugodišnje, sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih prizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove. Ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

sve zaključene predugovore/ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje iz stava 9. ovog člana, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina ( u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

da raspolaže hjumidorom;

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) – 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih prizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st.9-13. ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 46.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od godinu dana.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima

Član 47.

Privredni subjekti iz člana 46. ovog zakona, mogu da obnove dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima

Član 48.

Dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice u privrednom subjektu pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke

iz stava. 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana o tome obavesti trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je privredni subjekt kome je oduzeto odobrenje imao zaključen predugovor/ugovor.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je oduzeta dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, odnosno koji je svojom odlukom prestao da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.

Obaveze trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 49.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji je dobio dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da postavi hjumidor isključivo u ugostiteljskom objektu, odnosno maloprodajnom objektu koji je po nameni specijalizovan za prodaju duvanskih proizvoda.

Lice iz stava 1. ovog člana, dužno je da uz svaki hjumidor ima instalisanu fiskalnu kasu za evidentiranje svakog pojedinačnog prometa duvanskih proizvoda na malo preko fiskalne kase, u skladu sa propisima kojima se uređuje evidentiranje prometa preko fiskalne kase, kao i overenu fotokopiju dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Trgovina na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora vrši se pod kontrolom ovlašćenog lica za prodaju.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. ovog člana.

Evidenciona lista trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 50.

O trgovcima na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, vodi se evidenciona lista.

Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

Posebna oznaka

Član 51.

Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužan je da istakne posebnu oznaku «Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima», na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno na svakom hjumidoru.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

4. Uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Uslovi

Član 52.

Uvozom duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredno društvo i preduzeće ( u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti spoljnotrgovinskog prometa;

2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik cigareta ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje predhode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

sve zaključene ugovore sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacije nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 53.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 54.

Upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 5.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate predhodne rate, usklađenu sa stopom rasta cena na malo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana,

Član 55.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Član 56.

Dozvola za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim duvanom odnosno duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 54. stav 7. ovog člana.

Nadležani organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog zakona o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, vraća se uvozniku duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 54. stav 7. ovog zakona.

Godina u kojoj uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatost uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 57.

Uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti inostranog proizvođača duvana, fermentisanog duvana ili njegovog ovlašćenog distributera, odnosno inostranog proizvođača cigareta ili njegovog ovlašćenog distributera sa kojim je uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda imao zaključene ugovore, odnosno od koga je bio ovlašćen za distribuciju cigareta na tržištu Republike.

Obaveze uvoznika duvana fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 58.

Uvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji raskine ugovor iz člana 52. stav 1. tačka 2. ovog zakona, dužan je da u pismenoj formi o tome obavesti Upravu najkasnije u roku od deset dana od dana raskida tog ugovora.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, ne zaključi novi ugovor i ne dostavi ga Upravi, briše se iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana i fermentisanog duvana može da prodaje duvan i fermentisani duvan koji uvozi, proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda ili obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana.

Uvoznik duvanskih proizvoda može duvanske proizvode koje uvozi da prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

5. Izvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvada

Uslovi

Član 59.

Izvozom duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredno društvo i preduzeće (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti spoljnotrgovinskog prometa;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje predhode danu podnošenja zahteva nije na teritiriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz člana 2. prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekat registrovan;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, fermetisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 60.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ( u daljem tekstu: dozvola za izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava1 ovog člana izdaje se na period na pet godina.

Član 61.

Upis u Registar izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar izoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, izvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost izvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Član 62.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, izvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da obavlja delatnost izvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za izvoz duvana, fermentisanog duvana,

odnosno duvanskih proizvoda

Član 63.

Dozvola za izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove proisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima;

ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st.1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog duvana,

odnosno duvanskih proizvoda

Član 64.

Izvoznik duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

VI. POSEBNE ODREDBE

Upis u druge registre

Član 65.

Privredni subjekt može da se upiše u više registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom, ako ispunjava uslove za upis u svaki od registara.

Privredni subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom platio naknadu za upis u taj registar, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis.

Brisanje iz svih registara, odnosno Evidencione liste

Član 66.

Privredni subjekt koji je istovremeno upisan u više registara, odnosno Evidencionu listu, briše se iz tih registara, odnosno Evidencione liste u slučaju kada je brisanje iz prvog registra izvršeno na osnovu rešenja kojim je dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti propisane ovim zakonom oduzeta zbog pravnosnažno utvrđene krivične odgovornosti vlasnika čiji udeo u privrednom subjektu prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lica ovlašćenog za zastupanje imaoca dozvole, odgovornog lica imaoca dozvole, odgovornog lica u povezanom licu sa imaocem dozvole, odgovornog lica u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole za krivično delo zbog nedozvoljenog obavljanja delatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Promet duvanskih proizvoda

Član 67.

Proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda dužan je da pre stavljanja u promet duvanske proizvode, odredi maloprodajne cene tih proizvoda i prijavi ih Upravi.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Upravi prijave i svaku promenu maloprodajnih cena duvanskih proizvoda pre njihovog stavljanja u promet.

Zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda po maloprodajnim cenama različitim od cena određenih na način iz stava 1. ovog člana.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute na ili u maloprodajnom objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

Objavljivanje rešenja o upisu u

registre u «Službenom glasniku Republike Srbije»

Član 68.

Rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, odnosno maloprodajne cene iz člana 67. stav 1. ovog zakona, objavljuju se u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O objavljivanju rešenja i o objavljivanju maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije», stara se Uprava.

Troškove objavljivanja iz stava 1. ovog člana snosi lice kome je izdato rešenje o upisu u odgovarajući registar, odnosno lice koje je podnelo prijavu o određivanju maloprodajne cene, uplatom novčanih sredstava na račun Uprave.

VII. BUDžETSKI FOND

Član 69.

Osniva se budžetski fond radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda.

Budžetski fond iz stava 1. ovog člana osniva se na neodređeno vreme i njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 70.

Budžetski fond iz člana 69. ovog zakona finansira se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta koji su upisani u odgovarajući registar, u skladu sa ovim zakonom.

Proizvođač, odnosno uvozniik cigareta dužan je da uplaćuju posebnu naknadu u visini od jednog dinara po svakoj paklici cigareta za koju podnosi zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da posebnu naknadu iz stava 2. ovog člana uplati u Budžetski fond, pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i dokaz o izvršenoj uplati dostavi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Iznos posebne naknade iz stava 2. ovog zakona usklađuje se godišnje sa stopom rasta cena malo prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađen iznos sredstava iz stava 4. ovog člana.

VIII. ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, VRSTE PODATAKA NA

PAKOVANjU I OBELEŽAVANjE PAKOVANjA DUVANSKIH PROIZVODA

Zabrana prodaje duvanskih proizvoda

Član 71.

Zabranjena je:

1) prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;

2) prodaja duvanskih proizvoda u trgovinama na malo putem samoposluživanja kupaca;

3) prodaja na malo duvanskih proizvoda putem automata (vending mašina);

4) proizvodnja i prodaja slatkiša, grickalica, odnosno igračaka u obliku duvanskih proizvoda.

Član 72.

Zabranjena je proizvodnja, uvoz i prodaja cigareta u pakovanju koje sadrži manje od 20 komada cigareta.

Podaci o sastavu duvanskih proizvoda i obeležavanje

duvanskih proizvoda

Član 73.

Svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona mora biti obeležena i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.

Obeležavanje duvanskih proizvoda iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona vrše proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda.

Član 74.

Od 1. januara do 31. decembra 2006. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 16 mg katrana po cigareti;

2) 1,5 mg nikotina po cigareti;

3) 15 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2007. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 14 mg katrana po cigareti;

2) 1,4 mg nikotina po cigareti;

3) 14 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 12 mg katrana po cigareti;

2) 1,3 mg nikotina po cigareti;

3) 13 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,2 mg nikotina po cigareti;

3) 12 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,1 mg nikotina po cigareti;

3) 11 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara 2011. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1 mg nikotina po cigareti;

3) 10 mg ugljen monoksida po cigareti.

Član 75.

Od 1. januara 2006. godine nivo katrana, nikotina i ugljen monoksida biće meren na osnovu ISO standarda 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljen monoksid. Ispravnost označavanja katrana, nikotina i ugljen monoksida na pakovanjima biće merena na osnovu ISO standarda 8243.

Član 76.

Podaci o nivou katrana, nikotina i ugljen monoksida iz člana 74. ovog zakona, moraju biti odštampani na jednoj bočnoj strani paklice cigareta, odnosno grupnog pakovanja cigareta, koji se stavljaju u promet u Republici, tako da pokrivaju najmanje 10% odgovarajuće površine pakovanja cigareta, uokvireno sa svih strana punom crnom linijom, debljine 0,3 santimetara, koja je uključena u propisanu površinu, počev od 1. janaura 2007. godine.

Član 77.

Svako pojedinačno i grupno pakovanje duvanskih proizvoda u prometu u Republici, osim duvana za žvakanje i drugih duvanskih proizvoda koji se ne puše, mora imati odštampano opšte i posebno upozorenje.

Opšte upozorenje iz stava 1. ovog člana, koje se primenjuje od 1. janaura 2007. godine, glasi: «Pušenje ubija. Duvanski dim šteti ljudima u Vašoj okolini» i mora biti odštampano na prednjoj strani pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda, tako da pokriva najmanje 30% prednje površine pakovanja.

Posebno upozorenje iz stava 1. ovog člana glasi:

1) Pušenje izaziva rak pluća, rak usne, rak jezika, rak glasnih žica.

2) Pušači rizikuju da obole od raka jednjaka, raka želuca, raka grlića materice, raka bešike i dr.

3) Pušači češće boluju od akutnih i hroničnih bolesti disajnih organa.

4) Deca pušača češće boluju od astme, upale grla i srednjeg uha.

5) Pušenje izaziva srčani i moždani udar.

6) Pušenje izaziva bolesti krvnih sudova kao što su «pušačka noga» i impotencija.

7) Želite bebu? Trudnice koje puše rizikuju da izgube bebu ili oštete njeno zdravlje.

8) Želite bebu? Pušenje nepovoljno utiče na plodnost kod muškaraca i žena.

9) Deca se ugledaju na Vas! Deca pušača i sama češće postaju pušači.

10) Pušenje izaziva zavisnost! Potražite stručnu pomoć za odvikavanje.

11) Pušenje narušava izgled i zdravlje Vaših zuba, kože, kose, noktiju i dr.

Posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana mora biti odštampano na poleđini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda tako da pokriva najmanje 40% površine poleđine pakovanja.

Tekst opšteg i posebnog upozorenja iz st. 2. i 3. ovog člana mora biti odštampan i utisnut na odgovarajućem pakovanju, tako da popuni celu propisanu površinu na poleđini, odnosno prednjoj strani pakovanja, veličinom slova najmanje 12, jasno i vidljivo ispisan na beloj podlozi na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, zadebljanim štampanim slovima u crnoj boji (helvetika) i uokviren sa svih strana punom crnom linijom debljine 0,3 santimetra, koja je uključena u propisanu površinu teksta za opšte i posebno upozorenje.

Ako se cigare i cigarilosi stavljaju u promet na teritoriji Republike na komad, moraju na pakovanju da imaju ispisanu opštu poruku na srpskom jeziku i ćirilicom, i to celom dužinom proizvoda jasnim i vidljivim slovima u boji koja ima jasan kontrast u odnosu na podlogu.

Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da za sve duvanske proizvode iz sopstvenog programa kvartalno menja posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana, počev od 1. januara 2007. godine, s tim da svako upozorenje upotrebi najmanje jedan put u periodu od tri godine.

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda, počev od 1. januara 2007. godine, zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od ostalih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči «nizak procenat katrana», «lak», «ultra-lak», «blag» i sl.

IX. NADZOR

Član 78.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor ministarstva iz stava 1. ovog člana vrše preko nadležnih republičkh inspektora.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši i kontrolu izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda, preko republičkog organa nadležnog za poslove javnih prihoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Prava i dužnosti republičkog poljoprivrednog inspektora

Član 79.

Republički poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proizvodnju tipova i klasa duvana;

2) korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada;

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, kvalitet i kvantitet duvana u listu i proizvodnju fermentisanog duvana;

4) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

5) količinu fermentisanog duvana po tipovima i klasama;

6) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

7) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet duvanskih proizvoda u unutrašnjem i spoljnotrgovinkom prometu;

8) važenje dozvole za proizvodnju i obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom;

9) upotrebu domaćeg fermentisanog duvana u proizvodnji cigareta.

Ovlašćenja republičkog poljoprivrednog inspektora

Član 80.

Republički poljoprivredni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju ili naredi uništavanje zasada ako se koristi seme duvana koje nije proizvedeno po propisima o semenu;

2) zabrani proizvodnju ili obradu duvana ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ovih delatnosti;

3) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju i obradu duvana, odnosno duvanskih proizvoda, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

4) oduzme duvan i rezani duvan koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

5) uništi rasad duvana i rasađenog duvana koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

6) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.

U slučaju oduzimanja duvana i rezanog duvana, kao i uništavanja zasada, rasada i rasađenog duvana, republički poljoprivredni inspektor donosi rešenje o oduzimanju i uništavanju u roku od tri dana od dana njihovog oduzimanja odnosno uništavanja.

Troškove koji nastanu prilikom oduzimanja duvana, uništavanja rasada i rasađenog duvana, snosi lice od kojeg je duvan oduzet, odnosno rasad i rasađeni duvan uništen.

Prava i dužnosti republičkog sanitarnog inspektora

Član 81.

Republički sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da vrši sanitarni nadzor koji, naročito obuhvata pregled:

1) prostorija u kojima se proizvode, obrađuju, čuvaju i prodaju duvan i duvanski proizvodi;

2) postrojenja, uređaje i pribor koji služe za obradu duvana i proizvodnju duvanskih proizvoda;

3) lica koja na radnim mestima u proizvodnji i prometu, dolaze u dodir sa duvanom i proizvodima od duvana;

4) zdravstvenu ispravnost i sastav duvana i duvanskih proizvoda;

5) prevozna sredstva i ambalažu koja služe za stavljanje duvana i duvanskih proizvoda u promet.

Ovlašćenja republičkog sanitarnog inspektora

Član 82.

U vršenju sanitarnog nadzora iz člana 81. ovog zakona republički sanitarni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor.

Republički sanitarni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i za trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje.

Prava i dužnosti republičkog tržišnog inspektora

Član 83.

Republički tržišni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da:

1) vrši pregled prostorija u kojima se stavljaju u promet duvanski proizvodi;

2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko i trgovinu na malo duvanskim proizvodima, kao i dozvola za uvoz i izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i druge podatke koji se odnosi na promet duvanskim proizvodima;

3) vrši kontrolu cena duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i ispunjenost uslova u pogledu obeležavanja i sastava duvanskih proizvoda iz čl. 73- 77. ovog zakona;

4) uzima pisane i usmene izjave od odgovornih lica u privrednom subjrktu, kao i od drugih lica, o činjenicama koje su od značaja za poslovanje koje se odnosi na promet duvanskim proizvodima;

Ovlašćenja republičkog tržišnog inspektora

Član 84.

Republički tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijski nadzor.

Republički tržišni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i dozvolu za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda (duvana, fermentisanog duvana) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje.

Troškovi utvrđivanja ispunjenosti uslova

Član 85.

Troškove za utvrđivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom snosi podnosilac zahteva.

Troškovi iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa propisima o utvrđivanju naknada troškova u upravnom postupku.

X. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji proizvođača duvana

Član 86.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) za proizvodnju rasada od duvana koristi seme koje nije proizvedeno u skladu sa propisima o semenu (član 8. stav 3);

4) vrši proizvodnju duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. ovog zakona;

5) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – proizvođač duvana ako vrši proizvodnju duvana suprotno članu 9. stav 8. ovog zakona.

Prekršaji obrađivača duvana

Član 87.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar obrađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) vrši obradu duvana i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 17. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana (član 23);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji proizvođača duvanskih proizvoda

Član 88.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 5 stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) vrši proizvodnju duvanskih proizvoda suprotno uslovima iz člana 29. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje (član 36. stav 1);

6) vrši promet duvanskih proizvoda, duvana, odnosno fermentisanog duvana suprotno članu 36. st. 3, 4. i 5. ovog zakona;

7) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37);

8) se u proizvodnji duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 4);

9) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st.1.i 2. ovog zakona;

10) proizvodi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72)

11) svaku paklicu, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

12) se u proizvodnji cigareta ne pridržava propisanog sastava (član 74).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 89.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na veliko duvanskim proizvodima suprotno uslovima iz člana 38.st. 1 i 2. ovog zakona;

4) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 44. ovog zakona;

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. stav 3. ovog zakona; 6) prodaje duvanske proizvode suprotno članu 71. ovog zakona;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 90.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Evindencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 6. stav 1. tačka 2);

2) ne vodi evidenciju i ako u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na malo duvanskim proizvodima suprotno čl. 45. i 49. ovog zakona ;

4) maloprodajni objekat, odnosno hujmidor ne označi na način propisan ovim zakonom (član 51);

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) vrši prodaju duvanskih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona ;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 91.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 1);

5) se u uvozu duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. st. 2. i 3);

6) vrši uvoz suprotno uslovima iz člana 52. st 1.i 2. ovog zakona;

7) vrši prodaju duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno članu 58. st. 3. i 4. ovog zakona;

8) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st.1.i 2. ovog zakona;

9) uvozi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72)

10) svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje uvozi nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

11) uvozi duvanske proizvode koji nisu proizvedeni u sastavu propisanim članom 74. ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Prekršaji izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 92.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidencije i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) vrši izvoz suprotno uslovima iz člana 59. stav 1. ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Prekršaji neregistrovanog obavljanja deletnosti

Član 93.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja delatnost proizvodnje i obrade duvana, proizvodnje duvanskih proizvoda, trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda bez rešenja o upisu u odgovorajući registar (čl. 11, 19, 32, 40, 54. i 61).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preuzimanje zaposlenih, imenovanih lica, predmeta, arhive,

opreme i sredstava za rad Agencije za duvan

Član 94.

Agencija za duvan osnovana Zakonom o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03) prestaje sa radom po isteku roka od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom prestanka rada Agencije za duvan, zaposlene i imenovana lica u Agenciji za duvan, kao i predmete, arhivu, opremu i sredstva za rad preuzima Ministarstvo finansija-Uprava za duvan.

Preduzeća i preduzetnici upisani u Registar

Član 95.

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u registre kod Agencije za duvan, nastavljaju da rade pod uslovima pod kojima su upisani u te registre, s tim što su dužni da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda, čiji su duvanski proizvodi do dana stupanja na snagu ovog zakona razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, dužni da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za prevođenje u registre iz st 1.i 2. ovog člana ne plaća se naknada.

Ako preduzeća i preduzetnici ne podnesu prijavu za prevođenje u registre u roku iz st 1.i 2. ovog člana, brisaće se iz registra u koji su upisani.

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96.

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno koji su dobili odobrenje za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužni su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Preduzeća i preduzetnici koji se bave delatnostima koje ovaj zakon uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03), upisani u registre, mogu da nastave da obavljaju tu delatnost pod uslovom da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje delatnosti koje su izdate po odredbama Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03), važe do isteka roka na koji su izdate.

Rešenja koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03), mogu se oduzeti ako lica upisana u Registar obrađivača duvana prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su ta rešenja doneta.

Dozvole, odnosno odobrenja iz stava 3. ovog člana mogu da se oduzmu ako imaoci dozvole, odnosno odobrenja prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su te dozvole, odnosno odobrenja izdata.

Postupak javnog tendera

Član 97.

Postupak javnog tendera za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, koji je započet po odredbama Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03), okončaće se po propisima na osnovu kojih je javni tender raspisan.

Član 98.

Cigarete iz proizvodnog programa lica koje nije upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje je postalo većinski vlasnik privrednog subjekta koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda po javnom tenderu iz člana 97. ovog zakona, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji, pod uslovom da se u privrednom subjektu čije je to lice postalo većinski vlasnik otpočne sa proizvodnjom tih cigareta najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je to lice postalo većinski vlasnik.

Lice koje je postalo većinski vlasnik dužno je da Upravi dostavi pregled marki cigareta čiji će početak proizvodnje organizovati u roku iz stava 1. ovog člana.

Ako lice iz stava 2. ovog člana ne organizuje početak proizvodnje cigareta u roku iz stava 1. ovog člana, dužno je da plati razliku između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji, i to na sve količine koje su stavljene u promet.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje instrumente obezbeđenja za naplatu razlike akcize iz stava 3. ovog člana.

Član 99.

Cigarete u pakovanju manjem od 20 komada koje su stavljene u promet na tržište Republike do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se prodavati na tržištu Republike najkasnije do 30. juna 2005. godine.

Podzakonska akta

Član 100.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03).

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 101.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03).

Dan stupanja na snagu

Član 102.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O b r a z l o ž e nj e

I. Ustavno-pravni osnov

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4) i 10) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su pre svega, u potrebi da se na jedan sveobuhvatan način uredi delatnost proizvodnje i prometa duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji. Imajući u vidu činjenicu da gajenje duvana u Republici Srbiji ima dugu tradiciju, kao i da klimatsko podneblje pogoduje gajenju kvalitetnih sorti duvana, smatralo se da bi se donošenjem ovakovog zakona bolje uredila ova grana poljoprivredne proizvodnje, odnosno prometa duvanom, fermetisanim duvanom i duvanskim proizvodima.

Takođe, ovim zakonom predoženo je da se u cilju efikasnijeg izvršavanja poslova prestane sa radom Agencija za duvan koja je osnovana Zakonom o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03), a da se obrazuje Uprava za duvan, kao organ u sastavu ministrstva nadležnog za poslove finansija. Predloženo je da Uprava za duvan u okviru svoje nadležnosti, kao organ ministarstva nadležnog za poslove finansija, na osnovu vođenja registara i evidencionih lista, kao i drugih evidencija koje će voditi i podataka kojima će raspolagati, pratiti u Republici Srbiji kretanja u proizvodnji i obradi duvana, proizvodnji duvanskih proizvoda, trgovini na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvozu i izvozu duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda.

Osim toga, u procesu usklađivanja sa propisima Evropske unije, bilo je nužno da se preciznije urede pojedini segmenti, naročito kada je reč o definicijama duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda i dr, zatim proizvodnji i obradi duvana, proizvodnji duvanskih proizvoda, trgovini na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvozu i izvozu duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda, a u okviru toga, jasni uslovi za bavljenje ovim delatnostima, vođenje raznih propisanih evidencija i dr. U tom smislu, poseban značaj je dat i načinu obeležavanja i vrsti podataka na pakovanjima duvanskih proizvoda, kao i odredbama zakona koje se odnose na određene zabrane kod prodaje duvanskih proizvoda.

Predlaganjem ovog zakona, između ostalog, omogućiće se veća disciplina učesnika na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, a samim tim i bolja kontrola i sprečavanje pojava sive ekonomije u proizvodnji i prometu duvanskih proizvoda, a time i veći priliv sredstava od javnih prihoda u budžet.

Činjenica da su u zdravstvu veliki troškovi, kada je reč o prevenciji i lečenju bolesti koje su očigledno posledica konzumiranja duvanskih proizvoda, opredelila je da se ovim zakonom predloži propisivanje obaveze za proizvođače i uvoznike cigareta da po svakoj paklici cigareta koja se stavlja na tržište Republike Srbije izdvoje jedan dinar u poseban budžetski fond radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, što je inače praksa u većini razvijenih zemalja sveta. Tim fondom će upravljati ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

III. Sadržina zakona

Uz čl. 1. i 2.

Propisuje se šta je predmet uređivanja ovim zakonom, kao i definicije duvana, fermentisanog duvana, duvanskih proizvoda, proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda.

Uz čl. 3. i 4.

Propisuje se obrazovanje Uprave za duvan, kao organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti duvana, kao i nadležnost Uprave.

Uz čl. 5, 6. i 7.

Propisuje se obaveza Uprave da vodi registre u vezi sa proizvodnjom i obradom duvana, proizvodnjom duvanskih proizvoda, trgovinom na veliko duvanskim proizvodima, uvozom i izvozom duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kao u vezi sa markama duvanskih proizvoda koji se stavljaju na teržište Republike.

Uprava vodi i evidencione liste o fizičkim licima – proizvođačima duvana, odnosno o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Lica upisana u registre, odnosno evidencione liste dužna su da vode posebne evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, fermentisanog duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Uz član 8.

Utvrđuju se koje se tipovi i sorte duvana gaje na teritoriji Republike.

Uz čl. 9. do 16.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana; za upis i brisanje iz Registra poroizvođača duvana; obaveze proizvođača duvana kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana.

Propisuje se zabrana stavljanja u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog duvana (neobrađeni duvan).

Uz čl. 17. do 25.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obradu duvana; za upis i brisanje iz Registra obrađivača duvana; obaveze obrađivača duvana kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti obrade duvana.

Uz čl. 26. do 36.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda; postupak javnog tendera za dobijnje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda; javni poziv za učešće na javnom tenderu; uslovi i postupak za upis i brisanje iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda; obaveze proizvođača duvanskih proizvoda, kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda.

Uz član 37.

Propisuju se uslovi i postupak za razvrstavanje i upis duvanskih proizvoda koji se stavljaju u promet na tržište Republike, u Registar o marka duvanskih proizvoda.

Uz čl. 38. do 44.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima; za upis i brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima; obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Uz čl. 45. do 49.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, kao i posebni uslovi za prodaju duvanskih proizvoda putem posebnih vitrina – hjumidora; za upis i brisanje iz Evidencione liste trgovaca na malo duvanskim proizvodima; obaveze trgovaca na malo duvanskim proizvodima kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Uz čl. 50. i 51.

Propisuje se da se o trgovcima na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem humidora, vodi se evidenciona lista kod Uprave.

Takođe, propisuje se da je trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužan da istakne posebnu oznaku «Zabranjena prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima», na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom humidoru.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je ovu posebnu oznaku istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja tu delatnost. Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja posebne oznake.

Uz čl. 52. do 58.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za uvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda; za upis i brisanje iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda; obaveze uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda kao i druge činjenice vezane za obavljanje delatnosti uvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uz čl.59. do 64.

Propisuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za izvoz duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda; za upis i brisanje iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda; obaveze izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda kao i druga pitanja vezana za obavljanje delatnosti izvoza duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uz čl. 65. do 68.

Propisuje se da privredni subjekat koji je upisan u jedan registar u skladu sa ovim zakonom, može da se upiše i u drugi registar, pod uslovima propisanim za upis u taj registar, osim uslova koji se odnosi na plaćanje naknade, ako je ona propisana za upis u taj registar.

Takođe, propisano je da privredni subjekat koji je istovremeno upisan u više registara, odnosno Evidencionu listu, briše se iz tih registara, odnosno Evidencione liste u slučaju kada je brisanje iz prvog registra izvršeno na osnovu rešenja kojim je dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti propisane ovim zakonom oduzeta zbog pravnosnažno utvrđene krivične odgovornosti pojedinih kategorija lica vezanih za imaoca dozvole.

Propisuje se da je proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda dužan da pre stavljanja u promet, odrede maloprodajne cene duvanskih proizvoda i prijave ih Upravi, kao i svaku promenu tih cena.

Takođe, propisana je i obaveza isticanja maloprodajnih cena na ili u objektu trgovine na malo.

Propisana je obaveza Upravi da se stara o objavljivanju rešenja o upisu u registre, odnosno maloprodajnih cena u «Službenom glasniku Republike Srbije», i da troškove objavljivanja snosi lice koje je upisano u odgovarajući registar, odnosno lice koje je prijavilo maloprodajne cene, uplatom novčanih sredstava na račun Uprave.

Uz čl. 69. i 70.

Ovim zakonom osniva se Budžetski fond na neodređeno vreme radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda. Ovim fondom upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Utvrđeno je izvor sredstava i postupak uplate tih sredstava u Budžetski fond.

Uz čl. 71. i 72.

Propisuju se određene zabrane u prodaji duvanskih proizvoda, i to: zabrana prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima; prodaja duvanskih proizvoda u trgovinama na malo putem samoposluživanja; prodaja na malo duvanskih proizvoda putem automata (vending mašina);

Takođe, zabranjuje se proizvodnja i prodaja slatkiša, grickalica, odnosno igračaka u obliku duvanskih proizvoda nije dozvoljena.

Propisuje se zabrana proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta u pakovanju manjem od dvadset komada cigareta.

Uz čl. 73. do 77.

Propisuje se obaveza obeležavanja i način obeležavanja pakovanja duvanskih proizvoda. Svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda mora biti obeležena i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet. Ovo obeležavanje duvanskih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda.

Takođe, u cilju usklađivanja sa stanardima EU o sadržaju katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigareti, propisuje se postepeno usklađivanje za cigarete koje se nalaze na tržištu Republike Srbije

Takođe, propisuje se koju površinu i način ispisivanja ovih upozorenja moraju da sadrže pakovanja.

Uz čl. 78. do 85.

Propisuje se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega; ovlašćenja, prava i dužnosti inspekcijskih organa ministarstava koja vrše nadzor nad sprovođenjem ovog zakona..

Propisuje se da troškove za utvrđivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom snosi podnosilac zahteva. Ovi troškovi se utvrđuju u skladu sa propisima o utvrđivanju naknada troškova u upravnom postupku.

Uz čl. 86. do 93.

Propisuju se prekrašaji proizvođača duvana, obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovaca na malo duvanskim proizvodima, uvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i neregistrovanog obavljanja deletnosti.

Uz čl. 94. do 101.

Propisuju se prelazne i završne odredbe zakona.

Uz član 102.

Propisuje datum stupanja na snagu ovog zakona.

IV. Efekti predloženih mera

S obzirom da će se usvajanjem ovih zakonskih rešenja urediti oblast proizvodnje i prometa duvanom i duvanskim proizvodima, predlaganjem ovog zakona, između ostalog, omogućiće se veća disciplina učesnika na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, a samim tim i bolja kontrola i sprečavanje pojava sive ekonomije u proizvodnji i prometu duvanskih proizvoda, a time i veći priliv sredstava od javnih prihoda u budžet.

Takođe, propisivanjem obaveze za proizvođače i uvoznike cigareta da po svakoj paklici cigareta koja se stavlja na tržište Republike Srbije izdvoje jedan dinar u poseban budžetski fond, radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, kao i činjenice da se godišnje izda oko 1,1 milijarda kontrolnih akciznih markica za cigarete, obezbediće se i značajna finansijska sredstva čija je namena određena ovim zakonom.

V. Razlozi za stupanje na snagu zakona u roku kraćem od osam dana od dana

objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije»

Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» u smislu odredbe člana 120. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da što pre stupe na snagu rešenja propisana ovim zakonom.

VI. Sredstva neophodna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

Ostavite komentar