Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o ekstradiciji sa dodatnim protokolima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O POTVRĐIVANjU EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI, SA DODATNIM PROTOKOLIMA

Član 1.

U Zakonu o potvrđivanju Evropske konvencije o ekstradiciji sa dodatnim protokolima („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/01), član 3. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o ekstradiciji sa dodatnim protokolima sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom se predlaže brisanje člana 3. Zakona o potvrđivanje u kome su sadržane rezerve koje se odnose na odbijanje izdavanja i tranzita svojih državljanja, shodno ranijem Ustavu Republike Srbije, koji je u članu 47. predviđao da građanin Republike Srbije ne može biti lišen državljanstva, prognan ili ekstradiran.

Novi Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06) ne sadrži takvu odredbu.

Takođe, Evropski nalog za hapšenje usvojen je juna 2002. godine Odlukom Saveta Evropske unije i zamenjuje praksu izručenja unutar Evropske unije. Evropski nalog za hapšenje unosi novi trend u međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, sa ciljem da zameni dosadašnji postojeći sistem izručenja, obavezujući pravosudne organe jedne države da u skraćenom i ubrzanom postupku prihvate i izvrše molbe za predaju izvršilaca krivičnih dela pravosudnim organima druge države. Politička i administrativna procedura dosadašnjeg izručenja na taj način je zamenjena pravosudnim mehanizmom.

Povlačenje navedene rezerve ne treba posmatrati samo u svetlu procesa pristupanja Evropskoj uniji, već i sa stanovišta borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao i razvoja regionalne saradnje, jer se na taj način jača poverenje u pravosudni sistem Republike Srbije, ali i u pravosudne sisteme drugih država.

Imajući u vidu da član 26. Konvencije predviđa je da će svaka Strana ugovornica koja je izrazila rezervu odmah povući rezervu čim to prilike budu dozvoljavale, stvorili su se uslovi za povlačenje rezervi iz člana 3. Zakona o ratifikaciji, što se predlaže ovim zakonom.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDBE

ZAKONA O POTVRĐIVANjU EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI, SA DODATNIM PROTOKOLIMA

Član 3.

Prilikom predaje instrumenta o potvrđivanju, Savezna Republika Jugoslavije će, u skladu sa članom 26. stav 1. Konvencije o ekstradiciji, izraziti sledeću rezervu:

Savezna Republika Jugoslavija će odbijati izdavanje – član 6. stav 1 (a) i tranzit svojih državljanja – član 21. stav 2. Konvencije.”

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo pravde Republike Srbije – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

2. Naziv propisa

Nacrt zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o ekstradiciji sa dodatnim protokolima

Draft law on amendments to the Law on ratification of European Convention on Extradition with additional protocols

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoji odgovarajući propis Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar