Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92) u članu 1. reči: «stvaranja uslova za podsticanje» zamenjuju se rečima: «podsticanja ravnomernog», a reči: «za prestrukturiranje preduzeća i za razvoj tržišta kapitala» zamenjuju se rečima: «zapošljavanja, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva».

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

«Fond na razvojnim principima podstiče privredni razvoj, učestvuje u ostvarivanju politike regionalnog razvoja, a može u ime i za račun Republike Srbije, da obavlja i druge poslove.»

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

«Sredstva za obavljanje poslova Fonda obezbeđuju se iz:

1) anuiteta po osnovu kreditnih plasmana;

2) sredstava solidarne pomoći i drugih sredstava međunarodnih finansijskih organizacija, odnosno pojedinih zemalja, koja se odobravaju zemljama u tranziciji za podsticanje programa zapošljavanja i realizaciju regionalnih programa;

3) drugih izvora.

Fond se ne finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana vode se na posebnim računima Fonda.

Fond obezbeđuje reviziju finansijskih izveštaja od strane međunarodno priznatog revizora.»

Član 4.

Član 5. briše se.

Član 5.

Član 6. menja se i glasi:

«Sredstva Fonda koriste se u skladu sa zakonom, statutom i programom Fonda.

Sredstva Fonda koriste se za namene iz člana 3. ovog zakona u visini, pod uslovima i na način utvrđenim godišnjim programom Fonda.

Krediti iz sredstva Fonda ne mogu se odobravati preduzećima sa društvenim odnosno državnim kapitalom, kao ni javnim preduzećima.

Slobodna sredstva Fond može kratkoročno plasirati, u skladu sa poslovnom politikom Fonda.»

Član 6.

U članu 7. stav 1. reči: «svaka 3 meseca» zamenjuju se rečima: «jednom godišnje».

Član 7.

U članu 8. stav 2. reč: «deoničarsko» zamenjuje se rečju: «akcionarsko» a reč: «deonice» zamenjuje se rečju: «akcije».

Stav 3. menja se i glasi:

«Sredstva budžeta Republike Srbije ne mogu se koristiti za dokapitalizaciju Fonda.»

Član 8.

Član 9. menja se i glasi:

«Organ upravljanja Fonda jeste Upravni odbor.

Upravni odbor ima predsednika i šest članova, koje po funkciji čine ministar nadležan za privredu, ministar nadležan za finansije, ministar nadležan za nauku, ministar nadležan za kapitalne investicije, ministar nadležan za ekonomske odnose sa inostranstvom, ministar nadležan za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, ministar nadležan za rad.

Kad se Fond organizuje kao akcionarsko društvo, broj članova Upravnog odbora iz stava 2. ovog člana povećava se srazmerno visini uloženog kapitala akcionara, s tim da te članove bira Skupština akcionara.»

Član 9.

U čl. 10, 12. i 13. reči: «deoničarsko društvo» u različitom padežu zamenjuju se rečima: «akcionarsko društvo» u odgovarajućem padežu.

Član 10.

U članu 14. stav 1. reči: «ako ti poslovi nisu povereni banci, ili drugoj stručnoj organizaciji,» brišu se.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje osnovne ciljeve i pravce privrednog i regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Postojeći Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», 20/92) donet je 1992. godine, i do sada nije menjan. U međuvremenu donet je Zakon o privrednim društvima, Zakon o privatizaciji i drugi zakoni što je imalo za posledicu, između ostalog i promenu stvarne uloge i aktivnosti Fonda za razvoj Republike Srbije. Te promene se, pre svega, ogledaju i u pogledu izvora i plasmana sredstava.

Naime, donošenjem Zakona o privatizaciji (2001. godine) isključen je prihod Fondu po osnovu prodaje društvenog kapitala, kao i dosadašnja funkcija Fonda u procesu restrukturiranja. To je imalo za posledicu smanjenje izvora sredstava Fonda, a samim tim i plasmana.

S obzirom na ove izmene propisa, Fond je svoju osnovnu aktivnost, usmerio na finansiranje malih i srednjih preduzeća sa privatnim kapitalom, finansiranje izvoza, kroz odobravanje kredita za obrtna sredstva za pripremu izvoza, odobravanje kredita zanatskim radnjama i preduzetnicima, kao i odobravanje kredita za podstcanje zapošljavanja, odnosno otvaranje novih radnih mesta.

Imajući u vidu izneto, a u cilju usklađivanja stvarne uloge i aktivnosti Fonda, kao i radi terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, predložu se izmene i dopune važećeg zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Čl. 1, 2, 3, 4. i 5.

Predloženo rešenje predstavlja zakonsko uređivanje ciljeva Fonda odnosno njegove stvarne aktivnosti, kao i način obezbeđivanja sredstava za realizaciju tih ciljeva posle donošenja Zakona o privatizaciji.

Član 6.

Navedeno rešenje predlaže se iz razloga sveobuhvatnosti izveštaja o poslovanju Fonda, imajući u vidu da se sredstva Fonda, između ostalog, koriste i u skladu sa godišnjim programom Fonda

Čl. 7. i 8.

Predloženim rešenjem vrši se usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima, kao i iz razloga što se želi postići naglašeni uticaj države na praćenje kretanja i realizacije sredstava Fonda.

Član 9.

Predloženim rešenjem vrši se terminološko usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima

Član 10.

Navedeno rešenje predlaže se imajući u vidu kadrovsku osposobljenost zaposlenih u Fondu da sami vrše stručne i finansijsko-tehničke poslove koje Fond obavlja.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Izmena i dopuna zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije donosi se u cilju podsticanja regionalnog razvoja, odnosno ublažavanja regionalnih disproporcija u nivou razvijenosti opština, i smanjivanju siromaštva.

Sredstvima Fonda obezbediće se otvaranje novih malih i srednjih preduzeća u privatnom vlasništvu, preduzetnika i zanatskih radnji, što će značajno uticati na smanjenje broja nezaposlenih lica.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, s obzirom da se ovim izmenama znatno utiče na smanjenje javne potrošnje što je jedan od osnovnih ciljeva monetarne politike države, u suprotnom mogle bi da nastanu posledice koje bi štetno uticale na ekonomski razvoj države.

VII PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Radi stvaranja uslova za podsticanje PODSTICANjA privrednog i regionalnog razvoja, za prestruktuiranje preduzeća i za razvoj tržišta kapitala, ZAPOŠLjAVANjA, IZVOZA, OSNIVANjA I RAZVOJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA osniva se Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Član 3.

Fond na ekonomskim principima učestvuje u svojinskom, proizvodnom i finansijskom prestruktuiranju preduzeća i u ostvarivanju politike regionalnog razvoja, uključujući podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih područja i zaustavljanje iseljavanja i povratak Srba i Crnogoraca na Kosovo i Metohiju.

Fond učestvuje u stvaranju programskih, infrastrukturnih i drugih uslova od značaja za razvoj nedovoljno razvijenih područja i za ostvarivanje opštih interesa za Republiku na određenim područjima uključujući i zaustavljanje iseljavanja i povratak Srba i Crnogoraca na Kosovo i Metohiju, u skladu sa zakonom, odnosno svojim programom.

FOND NA RAZVOJNIM PRINCIPIMA PODSTIČE PRIVREDNI RAZVOJ, UČESTVUJE U OSTVARIVANjU POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA, A MOŽE U IME I ZA RAČUN REPUBLIKE SRBIJE, DA OBAVLjA I DRUGE POSLOVE.

Član 4.

Sredstva za svojinsko, proizvodno i finansijsko prestruktuiranje obezbeđuju se:

1) prodajom društvenog kapitala i prodajom društvenih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

2) iz budžeta Republike, kao osnivački ulog;

3) izdavanjem, odnosno prometom hartija od vrednosti;

4) domaćim i inostranim kreditima i zajmovima;

5) prenosom ostatka stečajne, odnosno likvidacione mase preduzeća, srazmerno učešću društvenog kapitala u ukupnom trajnom kapitalu tog preduzeća;

6) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ostvarivanje politike regionalnog razvoja i druge namene iz člana 3. stav 2. ovog zakona obezbeđuju se:

1) iz budžeta Republike;

2) iz anuiteta po osnovu kreditnih plasmana;

3) iz sredstava solidarne pomoći i drugih sredstava međunarodnih finansijskih organizacija odnosno pojedinih zemalja koja se odobravaju zemljama u razvoju za podsticanje zapošljavanja i realizaciju regionalnih programa;

4) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva ostvarena po osnovu prihoda od imovine, poslovanja, legata i poklona raspoređuju se za namene iz člana 3. ovog zakona u skladu sa programom Fonda.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana vode se na posebnim računima Fonda.

SREDSTVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA FONDA OBEZBEĐUJU SE IZ:

1) ANUITETA PO OSNOVU KREDITNIH PLASMANA;

2) SREDSTAVA SOLIDARNE POMOĆI I DRUGIH SREDSTAVA MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA, ODNOSNO POJEDINIH ZEMALjA, KOJA SE ODOBRAVAJU ZEMLjAMA U TRANZICIJI ZA PODSTICANjE PROGRAMA ZAPOŠLjAVANjA I REALIZACIJU REGIONALNIH PROGRAMA;

3) DRUGIH IZVORA.

FOND SE NE FINANSIRA IZ SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODE SE NA POSEBNIM RAČUNIMA FONDA.

FOND OBEZBEĐUJE REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OD STRANE MEĐUNARODNO PRIZNATOG REVIZORA.

Član 5.

Sredstva iz člana 4. stav 2. tačka 1) ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u visini 1,5% ostvarenog društvenog proizvoda ukupne privrede za prethodnu godinu, obračunate po principu čistih delatnosti.

Sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se na račun Fonda mesečno, u visini 1/12, najkasnije u roku od 10 dana po isteku meseca.

Član 6.

Sredstva Fonda koriste se u skladu sa zakonom, statutom i programom Fonda.

Fond donosi odluku o korišćenju sredstava za namene iz člana 3. ovog zakona po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih ministarstava i posebnih organizacija.

Za ulaganja iz člana 3. stav 1. ovog zakona Fondu se izdaju deonice, odnosno potvrda o udelu u visini uloženog kapitala u preduzeće.

Fond ulaže sredstva u namene iz člana 3. stav 2. ovog zakona u visini, pod uslovima i na način koji se utvrde godišnjim programom Fonda.

Slobodna sredstva Fond može kratkoročno plasirati, u skladu sa poslovnom politikom Fonda.

SREDSTVA FONDA KORISTE SE U SKLADU SA ZAKONOM, STATUTOM I PROGRAMOM FONDA.

SREDSTVA FONDA KORISTE SE ZA NAMENE IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA U VISINI, POD USLOVIMA I NA NAČIN UTVRĐENIM GODIŠNjIM PROGRAMOM FONDA.

KREDITI IZ SREDSTVA FONDA NE MOGU SE ODOBRAVATI PREDUZEĆIMA SA DRUŠTVENIM ODNOSNO DRŽAVNIM KAPITALOM, KAO NI JAVNIM PREDUZEĆIMA.

SLOBODNA SREDSTVA FOND MOŽE KRATKOROČNO PLASIRATI, U SKLADU SA POSLOVNOM POLITIKOM FONDA.

Član 7.

Fond podnosi Vladi Republike Srbije svaka tri meseca JEDNOM GODIŠNjE izveštaj o svom poslovanju.

Fond prati, analizira i vrši kontrolu korišćenja sredstava.

Član 8.

Sredstva Fonda su u državnoj svojini.

Kad se Fond organizuje kao deoničarsko AKCIONARSKO društvo, Fond izdaje Republici deonice AKCIJE u visini vrednosti kapitala kojim raspolaže, s tim da vrednost državnog kapitala ne može biti manja od 51% od ukupne vrednosti kapitala Fonda.

Fond, kao deoničarsko društvo, izdaje Republici deonice na iznos sredstava koje Republika Fondu obezbeđuje iz budžeta, kao i na sredstva koja se prenesu Fondu na osnovu pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine i u slučaju stečaja ili likvidacije, u skladu sa zakonom.

SREDSTVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE NE MOGU SE KORISTITI ZA DOKAPITALIZACIJU FONDA.

Član 9.

Organ upravljanja Fonda jeste Upravni odbor.

Upravni odbor čine predsednik i osam članova, čiji mandat traje četiri godine.

Kad se Fond organizuje kao deoničarsko društvo, broj članova Upravnog odbora uvećava se srazmerno visini uloženog kapitala.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Kad se Fond organizuje kao deoničarsko društvo, Upravni odbor bira Skupština Fonda.

ORGAN UPRAVLjANjA FONDA JESTE UPRAVNI ODBOR.

UPRAVNI ODBOR IMA PREDSEDNIKA I ŠEST ČLANOVA, KOJE PO FUNKCIJI ČINE MINISTAR NADLEŽAN ZA PRIVREDU, MINISTAR NADLEŽAN ZA FINANSIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA NAUKU, MINISTAR NADLEŽAN ZA KAPITALNE INVESTICIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM, MINISTAR NADLEŽAN ZA POLjOPRIVREDU ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU, MINISTAR NADLEŽAN ZA RAD.

KAD SE FOND ORGANIZUJE KAO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BROJ ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, POVEĆAVA SE, SRAZMERNO VISINI ULOŽENOG KAPITALA AKCIONARA, S TIM DA TE ČLANOVE BIRA SKUPŠTINA AKCIONARA.

Član 10.

Upravni odbor Fonda: donosi statut, srednjoročni i godišnji program, finansijski plan i godišnji obračun, akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu; odlučuje o statusnim promenama, odnosno o obliku organizovanja; odlučuje o plasiranju sredstava Fonda po kriterijumima i uslovima utvrđenim statutom i programom Fonda; odlučuje o izdavanju i prodaji hartija od vrednosti; određuje banku kod koje će se voditi sredstva i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa statutom Fonda i ovim zakonom.

Na statut Fonda, statusne promene odnosno oblik organizovanja, srednjoročni i godišnji program i na akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu, saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Kad se Fond organizuje kao deoničarsko društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO, Skupština Fonda donosi statut, srednjoročni i godišnji program, finansijski plan i godišnji obračun, odlučuje o statusnim promenama, odnosno obliku organizovanja, odlučuje o izdavanju i prodaji hartija od vrednosti i obavlja druge poslove utvrđene statutom.

Član 12.

Direktor Fonda predstavlja i zastupa Fond, izvršava odluke Upravnog odbora, organizuje i rukovodi poslovanjem Fonda i obavlja druge poslove utvrđene statutom Fonda.

Direktora Fonda imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

U slučaju organizovanja Fonda kao deoničarskog društva AKCIONARSKOG DRUŠTVA direktora imenuje skupština Fonda.

Mandat direktora Fonda traje četiri godine.

Član 13.

Nadzorni odbor Fonda vrši nadzor nad poslovanjem Fonda, o čemu jednom godišnje izveštava Upravni odbor Fonda i Vladu Republike Srbije.

Nadzorni odbor ima tri člana, čiji mandat traje četiri godine.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Kad se Fond organizuje kao deoničarsko društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO, članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Fonda.

Član 14.

Stručne i finansijsko-tehničke poslove Fonda obavljaju zaposleni u Fondu, ako ti poslovi nisu povereni banci ili drugoj stručnoj organizaciji, u skladu sa statutom Fonda.

Zaposleni u Fondu imaju prava i obaveze u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Ostavite komentar