Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), u članu 2. stav 1. u tački 5) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 6) briše se.

Član 2.

U članu 3. stav 3. posle reči: „imovinomˮ stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim obaveza za koje garantuje Republika Srbijaˮ.

Član 3.

U članu 7. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Republika Srbija garantuje za garancije koje Fond izdaje.ˮ

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 4.

U članu 10. stav 2. reči: „najkasnije do 15.” zamenjuju se rečima: „do 31.”

Član 5.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Upravni odbor Fonda ima predsednika i devet članova.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove finansija.

Za predsednika Upravnog odbora može biti imenovan ministar nadležan za poslove finansija ili ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja ili ministar nadležan za poslove privrede.

Članovi Upravnog odbora, uključujući i predsednika Upravnog odbora, su: ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja, ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove privrede, ministar nadležan za poslove zapošljavanja, ministar nadležan za poslove energetike, ministar nadležan za poslove građevinarstva, ministar nadležan za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove saobraćaja i ministar bez portfelja zadužen za oblast održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja.

Izuzetno, za člana Upravnog odbora, osim predsednika, umesto ministra iz stava 4. ovog člana može biti imenovan državni sekretar u ministarstvu obrazovanom za oblast iz nadležnosti tog ministra.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Kada se Fond organizuje kao akcionarsko društvo, broj članova Upravnog odbora se menja, srazmerno visini uloženog kapitala i bira ih Skupština.ˮ

Član 6.

U članu 16. u stavu 1. tačka 13) menja se i glasi:

„13) odlučuje o izboru ovlašćenog revizora;”

Posle tačke 14) dodaju se tač. 14a) i 14b), koje glase:

„14a) odlučuje o zaduženju u zemlji i inostranstvu;

14b) odlučuje o imenovanju predstavnika Fonda u organima upravljanja privrednih društava i drugih organizacija i institucija;”

Član 7.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja, Fond angažuje privredno društvo za reviziju koje je registrovano kod Komore ovlašćenih revizora.

Privredno društvo za reviziju iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Fonda, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Upravnom odboru i ministarstvu nadležnom za poslove finansija.ˮ

Član 8.

U članu 9. stav 2. i članu 22. st. 1, 2. i 3. reči: „ ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove finansija” u odgovarajućem padežu.

Član 9.

Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati predsednika i članove Upravnog odbora Fonda.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 12. Ustava Republike Srbije kojim se predviđa da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu da su odredbama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12) obrazovana nova ministarstva i utvrđen njihov delokrug, neophodno je uskladiti predstavnike Upravnog odbora Fonda sa aktuelnim ministarstvima. Fond ima širok obim poslovanja i kreditiranja raznih segmenata privrede (od kreditiranja početnika do investicionih kredita privrednim društvima) pa je u tom pravcu i formiran Upravni odbor sa predstavnicima / ministrima nadležnih ministarstava. Cilj ovakvog sastava Upravnog odbora je bio da se najsveobuhvatnije sagledaju problemi i potrebe kreditiranja celokupne privrede u Republici Srbiji.

Odredba kojom za garancije Fonda garantuje Republika Srbija, proizašla je iz potrebe privrednih subjekata za, sa jedne strane, jeftinijim kreditima kod banaka a, sa druge strane, zahtevima u poslovanju postavljenim od strane domaćih i stranih investitora koji se odnose na garantovanje dobrog izvršenja posla, povraćaj avansa i drugim garancijama u vezi sa ispunjenjem obaveza preuzetih u poslovanju. Odlukom Narodne banke Srbije o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke kao i Odlukom o adekvatnosti kapitala banke predviđeno je da banke nemaju rezervisanja ukoliko za obaveze pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija, Republika Srbija i garantuje za iste. Shodno ovim Odlukama, a kako bi se pravnim licima i privrednim društvima omogućilo lakše korišćenje bankarskih kredita ali i investitorima približila uloga Fonda za razvoj i pouzdanost garancije kao sredstva obezbeđenja koje izdaje Fond, u budžetu Republike Srbije su opredeljena sredstva koja će predstavljati garancije za izdate garancije Fonda. U ovom smislu je i ovim zakonom određeno da iznos garancija koje će Fond izdavati utvrđuje Vlada.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. vrši se izmena člana 2. Zakona, tako što se briše tačka 6).

Članom 2. menja se i dopunjuje član 3. Zakona, tako što se utvrđuje da za određene obaveze Fonda garantuje Republika Srbija.

Članom 3. menja se i dopunjuje stav 4. u članu 7. Zakona, tako što se određuje da Republika Srbija garantuje za obaveze Fonda po izdatim garancijama. Odredba da za garancije Fonda garantuje Republika Srbija proizašla je iz potrebe privrednih subjekata za, sa jedne strane, jeftinijim kreditima kod banaka a, sa druge strane, zahtevima u poslovanju postavljenim od strane domaćih i stranih investitora koji se odnose na garantovanje dobrog izvršenja posla, povraćaj avansa i drugim garancijama u vezi sa ispunjenjem obaveza preuzetih u poslovanju. Odlukom Narodne banke Srbije o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke kao i Odlukom o adekvatnosti kapitala banke predviđeno je da banke nemaju rezervisanja ukoliko za obaveze pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija, Republika Srbija i garantuje za iste. Shodno ovim Odlukama a kako bi se pravnim licima i privrednim društvima omogućilo lakše korišćenje bankarskih kredita ali i investitorima približila uloga Fonda za razvoj i pouzdanost garancije kao sredstva obezbeđenja koje izdaje Fond, u budžetu su opredeljena sredstva koja će predstavljati garancije za izdate garancije Fonda.

Članom 4. vrši se izmena i dopuna člana 10. stav 2. Zakona u smislu produženja roka za donošenje Godišnjeg programa rada Fonda.

Članom 5. menja se član 15. Zakona kojim se regulišu organi upravljanja Fonda za razvoj i uvodi se novina u načinu konstituisanja organa upravljanja javnog entiteta, u smislu nepromenljivosti u odnosu na zakone kojima se uređuju nazivi ministarstava. Na taj način, otklanja se teoretska mogućnost da se ne može konstituisati upravni odbor zbog izmene naziva nekog ministarstva.

Članom 6. menja se i dopunjuje član 16. Zakona tako što se vrši izmena teksta u tački 13) i termin „spoljni revizor ” se usaglašava sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11), s obzirom da je tim zakonom određen termin „ovlašćenog revizora”. Takođe, dodaju se tačke 14a) kojom se utvrđuje da Upravni odbor odlučuje o zaduživanju Fonda u zemlji i inostranstvu i 14b) da Upravni odbor odlučuje o imenovanju predstavnika Fonda u organima drugih privrednih društava ili institucija iz razloga što je bilo potrebno regulisati i odlučivanje po ovim pitanjima

Članom 7. menja se član 20. Zakona, i vrši prethodno navedeno terminološko usklađivanje sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Ovim članom, takođe se reguliše i angažovanje ovlašćenog revizora u smislu koji uslov treba da ispunjava u skladu sa važećim zakonima, pitanje izveštavanja od strane ovlašćenog revizora kao i tehničko usaglašavanje u stavu 3.

Članom 8. vrši se tehničko usaglašavanje sa Zakonom o ministarstvima, u članu 9 stav 2. i članu 22. st. 1, 2 i 3.

Čl. 9. i 10. utvrđen je rok u kome će se imenovati predsednik i članovi Upravnog odbora Fonda , kao i stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Ovaj zakon će, pre svega, uticati na poboljšanje upravljanja u javnom sektoru, i to ne samo kroz konkretnu situaciju, već i kao primer drugačije regulative organa upravljanja. Ne postoje troškovi koji bi bili stvoreni na strani građana ili privrede. Ne stvaraju se novi privredni subjekti na tržištu, niti se na bilo koji način tretira tržišna konkurencija.

V.FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizlaze iz činjenice da je neophodno u što kraćem roku obrazovati organe upravljanja u skladu sa Zakonom o ministarstvima.

VII. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postuku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst) imajući u vidu da je obrazovanje organa upravljanja nužno i prvenstveno radi omogućavanja redovnog funkcionisanja Fonda za razvoj Republike Srbije, kao i da bi se u što kraćem roku izašlo u susret zahtevima privrednih subjekata za dodatnim finansiranjima.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2. 

Fond svojom delatnošću ostvaruje sledeće ciljeve:

1) podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;

2) podsticanja poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji;

3) podsticanja konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije;

4) podsticanja zapošljavanja;

5) podsticanja izvoza.

6) podsticanja razvoja infrastrukture.

Član 3.

Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom.

Fond se upisuje u sudski registar.

Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom, OSIM OBAVEZA ZA KOJE GARANTUJE REPUBLIKA SRBIJA.

Sedište Fonda je u Nišu.

Fond može da ima filijale u drugim gradovima u Republici Srbiji, o čijem obrazovanju Upravni odbor Fonda donosi odluku.

Član 7.

Krediti iz člana 5. tačka 1. ovog zakona odobravaju se za podsticanje razvoja privrednih subjekata.

Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati privrednim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati i privrednim subjektima koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Ukupan nominalni iznos garancija koje Fond izdaje, utvrđuje Vlada.

REPUBLIKA SRBIJA GARANTUJE ZA GARANCIJE KOJE FOND IZDAJE.

Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao.

Fond može slobodna sredstva plasirati za kupovinu prvoklasnih hartija od vrednosti, uz saglasnost Vlade.

Član 9.

Fondu se mogu odobriti sredstva za dokapitalizaciju i rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Dinamiku dokapitalizacije fonda određuje vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvojaMINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 10.

Sredstva Fonda koriste se u skladu sa zakonom, statutom i godišnjim programom rada Fonda.

Godišnji program rada Fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se najkasnije do 15. DO 31.decembra tekuće godine za narednu godinu.

Na godišnji program rada Fonda saglasnost daje Vlada.

Sredstva koja se Fondu prenose u skladu sa zakonom o budžetu, a koja Fond ne plasira do kraja budžetske godine, vraćaju se u budžet Republike Srbije ili ova sredstva Fond može plasirati u narednoj budžetskoj godini na osnovu posebnog akta Vlade.

Član 15.

Upravni odbor fonda ima predsednika i pet članova.

Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje četiri godine.

Predsednik upravnog odbora je po funkciji ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Članovi upravnog odbora po funkciji su: ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada i socijalne politike, ministar nadležan za poslove infrastrukture, ministar nadležan za poslove trgovine i usluga i ministar bez portfelja zadužen za oblast održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja i za borbu protiv siromaštva u tim područjima.

Kada se fond organizuje kao akcionarsko društvo, broj članova upravnog odbora se menja, srazmerno visini uloženog kapitala.

„ČLAN 15.

UPRAVNI ODBOR FONDA IMA PREDSEDNIKA I DEVET ČLANOVA.

PREDSEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA IMENUJE I RAZREŠAVA VLADA NA PREDLOG MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA.

ZA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MOŽE BITI IMENOVAN MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA ILI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE REGIONALNOG RAZVOJA ILI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE PRIVREDE.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA, UKLJUČUJUĆI I PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA, SU: MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE REGIONALNOG RAZVOJA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE PRIVREDE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ENERGETIKE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE EKONOMSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA I MINISTAR BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA OBLAST ODRŽIVOG RAZVOJA NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA.

IZUZETNO, ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA, OSIM PREDSEDNIKA, UMESTO MINISTRA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MOŽE BITI IMENOVAN DRŽAVNI SEKRETAR U MINISTARSTVU OBRAZOVANOM ZA OBLAST IZ NADLEŽNOSTI TOG MINISTRA.

MANDAT PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TRAJE ČETIRI GODINE.

KADA SE FOND ORGANIZUJE KAO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BROJ ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SE MENJA, SRAZMERNO VISINI ULOŽENOG KAPITALA I BIRA IH SKUPŠTINA.ˮ

Član 16. 

Upravni odbor Fonda:

1) donosi statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge opšte akte Fonda;

2) donosi srednjoročni i godišnji program rada Fonda;

3) utvrđuje i donosi akte poslovne politike Fonda;

4) usvaja finansijski plan Fonda;

5) usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Fonda;

6) odlučuje o investiranju hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu;

7) usvaja završni račun i izveštaje o reviziji Fonda;

8) odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme Fonda, u skladu sa ovim zakonom;

9) odlučuje o plasiranju sredstava Fonda po kriterijumima i uslovima utvrđenim statutom i programom Fonda;

10) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora ;

11) odlučuje o izdavanju i prodaji hartija od vrednosti;

12) odlučuje o izdavanju garancija i supergarancija;

13) odlučuje o izboru spoljnog revizora;ODLUČUJE O IZBORU OVLAŠĆENOG REVIZORA;

14) donosi poslovnik o svom radu;

14a) ODLUČUJE O ZADUŽENJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU;

14b) ODLUČUJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA FONDA U ORGANIMA UPRAVLJANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Fonda odgovoran je da poslovanje Fonda bude u skladu sa zakonom, aktima Fonda i drugim propisima

Član 20.

Radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Fond angažuje spoljnog revizora sa liste međunarodno priznatih revizora.

Spoljni revizor sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Fonda, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se upravnom odboru i ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

ČLAN 20.

RADI OBAVLJANJA GODIŠNJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, FOND ANGAŽUJE PRIVREDNO DRUŠTVA ZA REVIZIJU KOJE JE REGISTROVANO KOD KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA.

SPOLJNI REVIZOR SAČINJAVA IZVEŠTAJ I DAJE MIŠLJENJE DA LI SU GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SAČINJENI U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ODNOSNO MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA, ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA I DA LI ISTINITO I OBJEKTIVNO PRIKAZUJU FINANSIJSKI POLOŽAJ FONDA, REZULTATE POSLOVANJA I NOVČANE TOKOVE ZA TU GODINU.

IZVEŠTAJ IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE UPRAVNOM ODBORU I MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE FINANSIJA.“

ČLAN 22.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda obavlja ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvojaMINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA.

Fond najmanje četiri puta godišnje podnosiministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE FINANSIJA izveštaj o svom radu.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvojaMINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA podnosi Vladi izveštaj o poslovanju Fonda svakih šest meseci i jedanput godišnje izveštaj o obavljenoj reviziji.

Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Narodnoj skupštini Republike Srbije u roku utvrđenom za dostavljanje završnog računa budžeta Republike Srbije.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on the Fund for the Development of Republic of Serbia

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar