Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Marfin Bank“ AD Beograd po zaduženju javnog preduzeća „Putevi Srbije“

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST

„MARFIN BANK” A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU

JP „PUTEVI SRBIJE“

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom odobrenom od strane „Marfin Bank” a.d. Beograd, ulica Dalmatinska 22, 11000 Beograd, u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 60.000.000,00 (slovima: šezdeset miliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist „Marfin Bank” a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. 386/09 zaključenog između „Marfin Bank” a.d. Beograd i Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, Beograd, dana 3. jula 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor).

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema „Marfin Bank” a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora, a u roku koji ne može biti duži od 30 kalendarskih dana od dana prijema zahteva za plaćanje.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Zajmodavac će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) prema Zajmodavcu u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama Ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, ekonomske odnose sa inostranstvom, kao i sistem kreditnih odnosa. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Marfin Bank a.d. Beograd po zaduženju JP „Putevi Srbije” sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), odnosno u članu 5. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu između Marfin Bank a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije”, zaključenim 3. jula 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Članom 5. Ugovora o kreditu povlačenje sredstava kredita u iznosu od 60.000.000 EUR (slovima: šezdeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti, po kupovnom kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše JP „Putevi Srbije” uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist Banke.

Sredstvima ovog kredita refinansiraće se izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” prema svojim saugovaračima.

Izdavanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama u iznosu od 60.000.000 EUR (slovima: šezdeset miliona evra) za refinansiranje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

Ugovor o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 4,15% na godišnjem nivou;

zatezna kamata jednaka je zbiru referentne kamatne stope EURIBOR plus fiksna kamatna marža od 10%;

naknada za odobrenje kredita iznosi 0,20% od ukupnog iznosa kredita;

naknada za troškove pripreme kredita do podnošenja zahteva za isplatu kredita ne može preći iznos od 5.000 EUR (slovima: pet hiljada evra)

naknada za prevremenu otplatu kredita iznosi, ukoliko se prevremena otplata vrši iz sredstava pribavljenih od druge banke ili finansijske institucije 3% od iznosa koji se prevremeno otplaćuje;

minimalni iznos tranše 2.000.000 EUR (slovima: dva miliona evra);

maksimalni iznos tranše 10.000.000 EUR (slovima: deset miliona evra);

isplata tranše se vrši sukcesivno, u periodu od 20 dana, po kupovnom kursu Narodne banke Srbije;

period počeka 12 meseci od datuma prve isplate tranše;

period otplate 49 meseci;

delimična isplata obaveza od strane Republike Srbije po osnovu date garancije vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja obaveze;

isplata obaveza u celosti od strane Republike Srbije po osnovu date garancije, vrši se sukcesivno u periodu od 20 dana, po tržišnom kursu koji se utvrđuje na način određen ugovorom;

otplata kredita je u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije, obračunatom u skladu sa odredbama ugovora;

povlačenje kredita u više tranši, poslednji datum za povlačenje je 31. decembar 2009. godine, s tim da se navedeni rok može produžiti na osnovu pisanog zahteva JP „Putevi Srbije”.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNI INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” po zaduženju kod Marfin Bank a.d. Beograd, u iznosu od 60.000.000 EUR (slovima: šezdeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. zakona propisuje se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Marfin Bank a.d. Beograd na ime obaveze iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu zaključenog između Marfin Bank a.d. Beograd i Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

Odredbom člana 3. zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Javno preduzeće „Putevi Srbije”, kao zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar