Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE

REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Član 1.

U Zakonu o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) u članu 8. reči „2011. godine” zamenjuju se rečima: „2012. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija između ostalog, uređuje i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. Razlozi za donošenje

Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10 – u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 4. jula 2010. godine, uređeni su uslovi i način realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, određena je vrsta postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca stručnog nadzora i vršioca tehničkog pregleda. Takođe, uređena su i druga pitanja od značaja za realizaciju projekata izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje, radi podsticanja građevinske industrije u uslovima ekonomske krize.

U postupku preispitivanja Zakona ocenjeno je da pojedina rešenja treba preciznije definisati, a zbog očekivanja da će se negativni efekti ekonomske krize nastaviti i u sledećoj godini, neophodno je i produžiti rok važenja ovog zakona za još godinu dana. Za vreme važenja, Zakon je dao dobre rezultate, a građevinska industrija, kao važna privredna grana, zabeležila je blagi rast ove godine. Osnovna intencija Zakona bila je i jeste da se, u uslovima negativnih efekata svetske ekonomske krize, doprinese očuvanju radnih mesta, uposli domaća građevinska operativa, odnosno podstakne upotreba domaćih građevinskih proizvoda, što je i postignuto. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prikupljenim u prvoj polovini ove godine, vrednost izvedenih radova izvođača iz Srbije, povećana je za 1,6% u odnosu na prvu polovinu 2010. godine. Vrednost ugovorenih radova građevinskih izvođača u prva tri meseca 2011. godine porasla je za 59,4% u odnosu na isti period prošle godine. Broj izdatih građevinskih dozvola porastao je u maju 2011. godine za 13,1% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju najnoviji statistički podaci.

Kao razlog za pokretanje rasta u građevinskoj industriji, Republički zavod za statistiku označava investicije, koje je u tom sektoru pokrenula država, navodeći da prave efekte Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, treba očekivati krajem 2011. godine i prvom polovinom 2012. godine.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. predviđeno je da se zakon primenjuje do 31. decembra 2012. godine.

U članu 2. predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta. Izmene i dopune Zakona usmerene su u cilju izbora izvođača radova prema procedurama predviđenim Zakonom.

V. Analiza efekata

Predloženi zakon će imati sledeće pozitivne efekte:

prevazilaženje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Republici Srbiji u oblasti građevinarstva, odnosno pomoć građevinarstvu u izlasku iz depresije;

podsticanje razvoja i upošljavanja građevinskih preduzeća i obezbeđivanje likvidnosti ovog sektora;

podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala;

zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti uz mogućnost otvaranja novih radnih mesta;

podsticanje privrednog razvoja u Republici Srbiji

6) rešavanje trenutne prezaduženosti građevinskih preduzeća, a posebno prema bankarskom sektoru;

7) očuvanje resursa građevinskih preduzeća, a pre svega njihove materijalne supstance;

8) povećanje finansijske discipline ukidanjem dampinga i sive ekonomije i rada na crno.

Predložena rešenja imaće pozitivan efekat na povećanje nivoa privrednih aktivnosti i unaprediće uslove za postojanje zdrave konkurencije na tržištu Republike Srbije u uslovima krize.

VI. Razlozi za hitno donošenje zakona

Donošenje zakona u uslovima krize zahteva njegovo hitno sprovođenje, posebno imajući u vidu nastupajuću građevinsku sezonu tokom koje je neophodno upošljavanje postojećih i dodatnih kapaciteta, kao i činjenicu sprovođenja neophodnih postupaka i radnji na pripremi i izradi tehničke i druge dokumentacije, jer će u suprotnom doći do nesagledivih štetnih posledica po građevinsku industriju i privredu u celini.

Kako bi što pre bili započeti radovi na izgradnji objekata od javnog značaja, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po privredu.

VII.Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” sadržani su u ciljevima za njegovo donošenje. Naime, donošenjem ovog zakona po hitnom postupku i njegovim stupanjem na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” omogućava se nastavak sprovođenja započetih postupaka u skladu sa Zakonom, odnosno pokretanje novih postupaka za realizaciju izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekata od javnog značaja.

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i prestaje da važi 31. decembra 2011. godine 2012. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA PROPISA SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač propisa – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

2. Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili opšteg akta

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

3. Usklađenost nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acquis communautaire-om

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje odredbe primarnih izvora prava EU koje se odnose na Predlog zakona

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje odredbe sekundarnih izvora prava EU koje se odnose na Predlog zakona

Potpuno usklađen

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

Potpuno usklađen

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta s acquis communautaire-om

4. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

5. Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

6. Da li je nacrt propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

7. Učešće konsultanata u izradi nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar