Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjen Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine, u originalu na nemačkom i dopunama iz člana 1. ovog zakona na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic] [pic]

[pic] [pic]

[pic]

[pic] [pic]

SPORAZUM

između

Švajcarske Konfederacije

i

Republike Austrije

O

OSNIVANJU I RADU

MEĐUNARODNOG CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIONE POLITIKE

(ICMPD) U BEČU

Član 1. Ciljevi Sporazuma

Poslednjih godina se povećavaju neregularna i sve više ka azilu okrenuta kretanja ljudi sa juga na sever, a stanje pogoršava skorašnja pojava kretanja ljudi sa istoka na zapad. Mada u potpunosti potrebne, nacionalne mere kontrole ulaska nisu dovoljne da obim i sastav imigracionih tokova održe na nivoima koji odgovaraju željama strana. Stoga je potrebno dati prioritet izradi i primeni dugoročnih strategija u rešavanju fenomena migracija. Te strategije imaju za cilj da olakšaju rano upozoravanje, suzbiju glavne uzroke, usklade mere kontrole ulaska i koordiniraju politike po pitanjima stranaca, azila i izbeglica.

Ovaj sporazum ima za cilj promovisanje međunarodne saradnje u oblasti politike migracija, kao i odgovarajućeg istraživanja u tim oblastima.

Član 2. Međunarodni centar za razvoj migracione politike

Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD), sa sedištem u Beču, osniva se u tom cilju. ICMPD će analizirati sadašnje i moguće migracione tokove u evropske zemlje prijema, pratiti i istraživati stanje u glavnim državama porekla migranata i pripremati mere za uspešnije prepoznavanje i kontrolu migracionih kretanja.

Član 3. Upravljačka grupa

Predstavnici Ugovornih strana čine Upravljačku grupu. Svaka Ugovorna strana je zastupljena u ovoj upravljačkoj grupi jednim mestom.

Predsedavanje Upravljačkom grupom obavlja svaka Ugovorna strana, po principu rotacije.

Upravljačka grupa se sastaje onoliko često koliko je potrebno, ali najmanje tri puta godišnje.

Član 4. Dužnosti Upravljačke grupe

Upravljačka grupa:

obavlja opšti nadzor nad ICMPD,

postavlja direktora ICMPD,

odobrava godišnji izveštaj direktora ICMPD,

odobrava i finansira opšti godišnji budžet ICMPD,

odobrava godišnji finansijski izveštaj ICMPD,

odobrava program rada ICMPD,

odobrava program konferencija ICMPD,

odobrava sporazume ICMPD,

odobrava projekte koje predlaže ICMPD ili koji su mu predloženi,

daje podršku ICMPD u političkim kontaktima,

prima na znanje izveštaje o napretku u radu ICMPD,

savetuje direktora ICMPD u važnim pitanjima,

imenuje članove Savetodavnog tela,

savetuje i odlučuje o pristupanju budućih strana.

Član 5. Direktor ICMPD

Direktor ICMPD tesno sarađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama koje su aktivne u oblasti migracione politike. On može prihvatati zadatke na zahtev međunarodnih organizacija, konferencija, mehanizama i procesa, kao što su Bečki, Berlinski i Budimpeštanski proces i ostali relevantni forumi. On prati nacionalne migracione politike i praksu industrijalizovanih i drugih država, kao i rezultate istraživanja u ovoj oblasti i vodi dokumentaciju o ovim pitanjima. On analizira politike i trendove i sastavlja strategije neophodne za rešavanje relevantnih pitanja.

Strateška platforma usvojena u okviru „neformalnih konsultacija” predstavlja značajnu osnovu za rad direktora. S tim u vezi, on će posvetiti posebnu pažnju pitanju prihvatnih kapaciteta Stranâ sa demografskog, ekonomskog, društvenog, političkog, kulturnog i ekološkog aspekta. Pored toga, direktor ICMPD nadzire i pospešuje postojeće napore u borbi protiv uzroka migracija, a u cilju bolje kontrole migracionih kretanja. Konačno, direktor ICMPD sastavlja predloge za međunarodno usklađivanje migracionih politika i praksi.

Direktor ICMPD je neposredno odgovoran Upravljačkoj grupi. On zapošljava i nadgleda zaposlene kojima su dodeljena finansijska sredstva. Dužnosti direktora ICMPD detaljno su uređena posebnim dokumentom o dužnostima.

Član 6. Korišćenje usluga ICMPD

Ugovorne strane imaju pravo neograničenog korišćenja svih rezultata aktivnosti ICMPD za sopstvene potrebe u smislu formulisanja svojih migracionih politika, kao i u svojim nastojanjima u oblasti međunarodne politike migracija.

One mogu staviti te rezultate na raspolaganje zainteresovanim institucijama ukoliko to smatraju prikladnim.

U granicama raspoloživih kapaciteta, usluge ICMPD u potpunosti stoje na raspolaganju Ugovornim stranama.

Član 7. Finansiranje ICMPD

Ugovorne strane preuzimaju punu finansijsku odgovornost za pokriće redovnih troškova ICMPD.

Svake godine Upravljačka grupa prima od direktora ICMPD nacrt budžeta za narednu godinu, kojim se pokrivaju rashodi za osoblje, putovanja, prostorije, administraciju, zastupanje i ostali troškovi. Upravljačka grupa odobrava budžet i odlučuje o raspodeli troškova između Ugovornih strana. Poželjno je da se troškovi među njima podele u jednakoj srazmeri.

ICMPD može prihvatati dobrovoljne priloge, donacije i druge poklone.

Izmene budžetskih planova, uključujući bilo kakvo neophodno povećanje doprinosa ugovornih strana, zahtevaju odobrenje Upravljačke grupe.

U početnoj fazi, koja će trajati najmanje jednu godinu, a najviše tri godine, Švajcarska Savezna Kancelarija za izbeglice će preuzeti sve redovne troškove, pritom će se oduzimati svi finansijski ili materijalni doprinosi učinjeni od strane drugih ugovornih strana. Austrija će pokrivati troškove smeštaja ICMPD.

Član 8. Učešće novih strana i međunarodnih organizacija

Upravljačka grupa može pozvati države ili međunarodne organizacije da postanu strane ovoga sporazuma.

Uslov za pristup drugih strana ovom ugovoru ili projektnim aktivnostima ICMPD jeste međusobno poverenje i zajednički interesi, kao i posvećenost principima navedenim u gorepomenutoj Strateškoj platformi i u zaključnim dokumentima Ministarskih konferencija u Beču, Berlinu i Budimpešti.

Član 9. Savetodavno telo

Direktor ICMPD ima podršku Savetodavnog tela, koje mogu činiti osobe iz oblasti politike i nauke iz različitih zemalja i međunarodnih organizacija. Savetodavno telo ne može davati instrukcije direktoru ICMPD. Međutim, ono može predlagati projekte i pomagati u pribavljanju sredstava za njihovo finansiranje.

Član 10. Smeštaj i administracija ICMPD

Republika Austrija preduzima, u cilju sprovođenja ovog sporazuma, i obezbeđivanja institucionalne operativnosti u skladu sa austrijskim zakonodacvstvom sve da olakša i obezbedi administrativne usluge ICMPD, ili osniva odgovarajući legal subject for this purpose to operate under Austrian legislation.

Za sprovođenje ovog sporauma od vitalnog je značaja da je direktor ICMPD potpuno nezavisan of organization hosting ICMPD.

Član 11. Trajanje Ugovora

Ovaj ugovor se zaključuje na period od tri godine. Pre isteka važenja Ugovora, strane odlučuju o mogućnosti produženja

Član 12. Prestanak Ugovora

Svaka ugovorna strana može otkazati svoje članstvo, uz prethodnu najavu o tome, tri meseca unapred.

Član 13. Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu retroaktivno, na dan 1. maja 1993.godine.

Beč, 1. jun 1993. godine

Za Švajcarsku Konfederaciju: s.r. potpisano

Za Republiku Austriju: s.r. potpisano

SPORAZUM

između

Švajcarske Konfederacije,

Republike Austrije

i Republike Mađarske

o

izmeni i produženje Sporazuma zaključenog u Beču

1. juna 1993. godine o osnivanju i radu

Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD)

Švajcarska Konfederacija, koju predstavlja Savezna kancelarija za izbeglice, i Republika Austrija, koju predstavlja Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao Strane osnivači Sporazuma o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) potpisanog u Beču 1. juna 1993. godine; i Republika Mađarska, koja je pristupila Sporazumu 8. septembra 1995. godine (u daljem tekstu: Ugovorne strane);

Zabrinute zbog porasta neregularnih migratornih kretanja i potrebe za dugoročnim strategijama u toj oblasti i efikasnom međunarodnom saradnjom radi bolje koordinacije migracionih politika na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou;

Uverene da političke promene u Evropi traže čvršću saradnju u domenu politike kontrole ulaska, imigracije, azila i izbeglica između svih država u centralnoj, istočnoj i zapadnoj Evropi, kao i između njih i drugih država;

Uviđajući da je ICMPD tokom prve tri godine rada uspeo da izraste u priznat i efikasan mehanizam koji olakšava međudržavnu saradnju u oblastima koje ne pokrivaju druga multilateralna tela, da je Centar na zahtev država organizovao znatan broj međudržavnih sastanaka, da je na usluzi predsedavanju Budimpeštanske grupe o kontrolisanim migracijama u svojstvu Sekretarijata, da je objavio nekoliko studija i izveštaja o aktuelnim pitanjima politike migracija i da je uspostavio široku mrežu sa zainteresovanim državama i međunarodnim organizacijama;

Ceneći to što je ICMPD obezbedio dovoljno sredstava kao podršku svojim aktivnostima od niza država i međunarodnih organizacija;

Svesne da prvobitni sporazum o osnivanju i radu ICMPD ističe 30. aprila 1996. godine;

Uverene da ICMPD treba da nastavi svoje aktivnosti i da je stoga poželjno produžiti važenje Sporazuma iz 1. juna 1993. godine;

Smatrajući da se ICMPD kasnije može preobratiti u instituciju prema međunarodnom pravu sa svojstvom pravnog lica i sopstvenim statusom i primajući k znanju spremnost Vlade Austrije da stupi u pregovore o sporazumu o sedištu onda kada ICMPD bude stekao međunarodni status;

Dogovorile su se kako sledi:

Član 1.

Ugovorne strane, u skladu sa članom 11. Sporazuma iz 1. juna 1993. godine, produžavaju važenje tog sporazuma za period od osam godina počev od 1. maja 1996. godine.

Član 2.

Ugovorne strane ukidaju član 7. stav 5. Sporazuma iz 1. juna 1993. godine budući da je postao zastareo.

Član 3.

Ovaj sporazum stupa na snagu 1. maja 1996. godine.

Sačinjeno u Budimpešti, 27. marta 1996. godine, u tri originalna primerka na engleskom jeziku.

Za Republiku Austriju: Za Republiku Mađarsku Za Švajcarsku Konfederaciju:

s.r potpis s.r. potpis s.r. potpis

SPORAZUM

između

Švajcarske Konfederacije,

Republike Austrije

i Republike Mađarske

o

izmeni Sporazuma potpisanog u Beču

1. juna 1993. godine o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike u Beču

Švajcarska Konfederacija, koju predstavlja Savezna kancelarija za izbeglice, Republika Austrija, koju predstavlja Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republika Mađarska, koju predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ugovorne strane), kao osnivači Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (u daljem tekstu: ICMPD);

Podsećajući da su Sporazum o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike u Beču (u daljem tekstu: Sporazum) potpisali predstavnici Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije u Beču, 1. juna 1993. godine, kome je Republika Mađarska pristupila 8. septembra 1995. godine;

Svesne da su Ugovorne strane produžile važenje Sporazuma o radu ICMPD potpisivanjem Sporazuma 27. marta 1996. godine za narednih osam godina;

Odlučne da pojasne pravni status ICMPD;

Uverene da ICMPD može mnogo efikasnije da sprovodi svoje aktivnosti kao međunarodna organizacija;

Svesne da je potrebno potpisati sporazum kako bi se pojasnio pravni osnov ICMPD i njegovih zaposlenih kao i da bi se unapredila uspešnost rada Centra;

Dogovorile su se kako sledi:

Član 1.

(1) Ugovorne strane menjaju član 2. Sporazuma, kao što sledi:

a) Tekst člana 2. postaje stav 1. člana 2.

b) Prva rečenica člana 2. menja se sledećom rečenicom:

„(1) Ugovorne strane osnivaju Međunarodni centar za razvoj migracija (ICMPD), sa sedištem u Beču, kao međunarodnu organizaciju.”

(2) Član 2. biće dopunjen sledećim stavovima 2. i 3:

„(2) Gore navedena međunarodna organizacija je pravno lice.

(3) Status pravnog lica, privilegije i imunitete ICMPD u Republici Austriji urediće Republika Austrija.”

Član 2.

Član 10. Sporazuma biće zamenjen sledećim članom:

„Član 10.

Administracija ICMPD

Republika Austrija preduzima sve da olakša, u okviru mogućnosti, rad i aktivnosti ICMPD i njegovog osoblja u sprovođenju ovog sporazuma.”

Član 3.

Ovaj sporazum stupa na snagu 1. maja 1996. godine.

Sačinjeno u Budimpešti, 26. aprila 1996. godine, u tri originalna primerka na engleskom jeziku.

Za Republiku Austriju: Za Republiku Mađarsku Za Švajcarsku Konfederaciju:

s.r. potpis s.r. potpis s.r. potpis

SPORAZUM

o

trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu

Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD)

Potpisnice ovog sporazuma, države članice ICMPD (u daljem tekstu: Ugovorne strane);

Ceneći mere i aktivnosti koje je ICMPD preduzeo:

da bi doprineo razvoju inovativnih, sveobuhvatnih i međunarodno usaglašenih rešenja za izazove u oblasti migracija u okvirima međunarodno prihvaćenih pravnih principa;

kako bi prepoznao i dalje razvijao najbolje prakse i standarde kako bi unapređenja efikasnosti i uspešnosti upravljanja migracijama od strane država;

kako bi poboljšao i omogućio regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti migracione politike i upravljanja migracijama, uključujući kontakte i dijaloge između država porekla, tranzita i odredišta;

kako bi promovisao i razvijao strategije za borbu protiv i smanjenje neregularnih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima;

kako bi omogućio uspostavljanje održivog i sveobuhvatnog sistema legalnih migracija i

kako bi omogućio razmenu informacija u vezi sa migracijama, uključujući informacije o zemljama porekla;

Dogovorile su se kako sledi:

Član 1.

Sporazum o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike ICMPD iz 1. juna 1993. godine izmenjen i produžen 27. marta 1996. godine i 26. aprila 1996. godine, menja se kako sledi:

Član 8. stav 2. glasi: „Uslov za pristupanje drugih strana ovom sporazumu je uzajamno poverenje i zajednički interes”;

Član 11. se briše;

Član 12. postaje član 11, a član 13. postaje član 12.

Član 2.

Ovaj sporazum je otvoren za potpisivanje od strane država članica ICMPD do 31. marta 2004. godine. Sporazum stupa na snagu 30. aprila 2004. godine za one Ugovorne strane koje do tog datuma obaveste Savezno Ministarstvo spoljnih poslova Austrije da su ispunjeni uslovi za stupanje na snagu ovog sporazuma u skladu sa njihovim Ustavom. Takođe, za one potpisnice koje tu informaciju dostave nakon 30. aprila 2004. godine, Sporazum stupa na snagu retroaktivno, na taj dan.

Zaključen na Rodosu (Grčka), 25. juna 2003. godine, u jednom originalu na engleskom jeziku.

Za Republiku Austriju Za Republiku Bugarsku

s.r. potpis s.r. potpis

Za Republiku Hrvatsku Za Češku Republiku

s.r. potpis s.r. potpis

Za Republiku Mađarsku Za Poljsku Republiku

s.r. potpis s.r. potpis

Za Republiku Portugal Za Republiku Slovačku

s.r. potpis

Za Republiku Sloveniju Za Kraljevinu Švedsku

s.r. potpis s.r. potpis

Za Švajcarsku Konfederaciju:

s.r. potpis

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjen Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske u pogledu izmena i produženja važnosti potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske, u pogledu izmena Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom koji se odnosi na treću izmenu Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu (u daljem tekstu: „Sporazum“) sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (u daljem tekstu: ICMPD) osnovan je 1993. godine na inicijativu Austrije i Švajcarske. Njena osnovna delatnost bazira se na analizi migracionih tokova, promociji razvoja sveobuhvatnih i održivih politika migracija, kao i razmenom stručnjaka, a sve u cilju pružanja pomoći državnim institucijama po pitanju migracija. U praksi, ICMPD deluje kao specijalizovana agencija zemalja EU za pomoć državama u upravljanju i kontroli migracija, a posebno prema članicama ili pretendentima za članstvo.Takođe, ICMPD poseduje status UN posmatrača.

Danas Međunarodni centar ima 15 članica (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Makedonija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska i Švajcarska), oko 150 stalno zaposlenih u sedištu, misiju u Briselu, kao i regionalne kancelarije i svoje predstavnike u pojedinim evropskim državama, Zajednici nezavisnih država, severnoj Africi i Srednjem istoku.

Ova org. jedinica se bavi aktivnostima koje su usmerene na jugo-istočnu Evropu, CIS zemlje (bivše sovjetske zemlje) i Aziju. U okviru ovoga, ona takođe koordinira i upravlja Migracionim dijalozima.

Dosadašnja saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa ICMPD-om odvijala se kroz učešće naših predstavnika na mnogobrojnim seminarima na temu azila, migracija i viza, nakon čega su tako stečena znanja, adekvatno primenjena na razvijanje i unapređenje jedinstvenog sistema upravljanja migracijama i unapređenju viznog sistema Republike Srbije.

Prijem u ICMPD:

Proces pristupanja Republike Srbije ICMPD-u ogleda se u potpisivanju Deklaracije o namerama između Međunarodnog centra za razvoj migracione politike i Vlade Republike Srbije, dana 6. jula 2011. godine.

Potpisivanjem pomenute deklaracije Republika Srbija, između ostalog, dobila je mesto u Upravljačkoj grupi ICMPD-a, čime je stekla mogućnost primene opšteg nadzora nad ICMPD-om, postavljanja direktora, odobravanja godišnjeg izveštaja direktora, odobravanja i finansiranja redovnog godišnjeg budžeta, odobravanja konferencijskih programa, odobravanja sporazuma, kao i niza drugih aktivnosti ICMPD-a.

Članom 2. ove deklaracije predviđeno je da se da započne formalni pristup Republike Srbije Sporazumu.

Formalni pristup Republike Srbije Sporazumu, nakon kolnsultacija sa predstavnicima ICMPD-a, znači slanje ratigikacionog instrumenta depozitaru Sporazuma, što je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Austrije.

Kako je Sporazum zatvoren za dalje modifikacije, nema više potpisivanja od strane budućih članica, parlamenti zemalja budućih članica trebalo bi da ratifikuju Sporazum sa svim njegovim modifikacijama i da nakon završetka procesa ratifikacije pošalju ratifikacioni instrument depozitaru.

Da bi jedna zemlja uopšte postala članica, potrebno je da Upravljačka grupa ICMPD-a donese odluku o prijemu novih članica na osnovu člana 8. Sporazuma (za Republiku Srbiju ta odluka je doneta na sastanku Upravljačke grupe, održane u Zagrebu, 14. aprila 2011. godine), a zatim i da direktor ICMPD-a potpiše Deklaraciju o namerama sa ovlašćenim predstavnikom buduće zemlje članice.

Potvrđivanjem ovog zakona stekli bi se uslovi da se proces formalnog pristupa okonča i da Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pošalje ratifikacioni instrument Ministarstvu spoljnih poslova Republike Austrije.

III. OBRAZLOŽENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U odredbi člana 1. Nacrta zakona predviđeno je potvrđivanje Sporazuma

Odredba člana 2. Nacrta zakona sadrži tekst originalnog Sporazuma sa prevodom na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Nacrta zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV.OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Sprovođenje ovog zakona iziskuje angažovanje budžetskih sredstva Republike Srbije jer godišnja kontribucija za punopravno članstvo Republike Srbije u ovoj organizaciji iznosi 20. 000 evra.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu „Službeni glasnik RS”, broj 114/12 od 4.12.2012. godine) na razdelu Ministarstva unutrašnjih poslova na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama opredeljena su sredstva u iznosu od 20.753.000,00 dinara.

S tim u vezi moguće je obezbediti sredstva za uplatu kontribucije Međunarodnom centru za razvoj migracione politike sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 20.000 evra.

Ostavite komentar