Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE

IZ KRIVIČNOG DELA

Član 1.

U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 32/13), u članu 2. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) teško ubistvo (član 114. tač. 4) i 5) Krivičnog zakonika);”

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) protiv intelektualne svojine (član 199. stav 3. i član 201. stav 2. Krivičnog zakonika);”

U tački 4) reči: „član 205.” zamenjuju se rečima: „član 204. stav 4, član 205.”, a posle reči: „član 208. stav 4” dodaju se zapeta i reči: „član 208a stav 4”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 233. stav 3, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 235. do 237. i član 243. stav 4. Krivičnog zakonika);

Stav 2. menja se i glasi:

„Za krivična dela iz člana 114. tač. 4) i 5), člana 134, člana 185. st. 2. i 3, člana 199. stav 3, člana 201. stav 2, člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 233. stav 3, člana 234a stav 3, čl. 235. do 237, člana 243. stav 4, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.”.

Član 2.

U članu 3. tačka 1) posle reči: „vrednosti” dodaju se zapeta i reči: „udeli u pravnom licu”.

Član 3.

U članu 4. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ako oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrednosti imovine proistekle iz krivičnog dela.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 4.

U članu 6. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U okviru Jedinice obrazuje se Kancelarija za povraćaj imovine koja obrađuje primljene i poslate zahteve u okviru međunarodne saradnje, za otkrivanje i identifikovanje imovine proistekle iz krivičnog dela, sa ciljem njenog privremenog ili trajnog oduzimanja.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

U članu 8. stav 1. reči: „i državne uprave” brišu se.

Član 6.

U članu 9. stav 1. tačka 1) posle reči: „krivičnom postupku” dodaju se zapeta i reči: „kao i imovinom čije je raspolaganje ograničeno u skladu sa odlukama Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član;”.

U tački 5) posle reči: „pomoći” dodaju se reči: „i upravlja imovinom proisteklom iz krivičnog dela oduzetom na osnovu odluke inostranog organa;”.

Član 7.

U članu 13. reči: „državni službenici” brišu se.

Član 8.

Posle člana 16. dodaje se član 16a koji glasi:

„Član 16a

„Kada policija podnosi javnom tužiocu krivičnu prijavu za krivično delo iz člana 2. ovog zakona dužna je da dostavi i podatke o imovini osumnjičenog i trećeg lica koji su prikupljeni u predistražnom postupku.”.

Član 9.

U članu 17. stav 2. posle reči: „prihodima” dodaju se zapeta i reč: „načinu”.

U stavu 3. posle reči: „stručno lice” dodaju se zapeta i reči: „zaposlene u državnom organu”.

Član 10.

U članu 23. stav 1. reč: „opasnost” zamenjuje se rečju: „verovatnoća”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se bez odlaganja vlasniku sa poukom da u roku od 15 dana može sudu dostaviti odgovor na zahtev sa dokazima o načinu sticanja imovine.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „istražni sudija,” brišu se.

Član 11.

U članu 24. stav 1. reč: „opasnost” zamenjuje se rečju: „verovatnoća”.

Član 12.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Sud će odmah po prijemu odgovora vlasnika na zahtev iz člana 23. stav 1. ovog zakona, odnosno kada protekne rok u kome se odgovor može dati, a najkasnije u roku od osam dana, rešenjem odlučiti o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine.

Sud rešenjem određuje privremeno oduzimanje imovine ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) postoje osnovi sumnje da je fizičko ili pravno lice izvršilo krivično delo iz člana 2. ovog zakona;

2) postoje osnovi sumnje da je imovina vlasnika proistekla iz krivičnog dela;

3) vrednost imovine iz tačke 2) ovog stava prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara;

4) postoje razlozi koji opravdaju potrebu za privremenim oduzimanjem (član 23. stav 1).

Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana sud će rešenjem zahtev javnog tužioca odbiti.”.

Član 13.

U članu 27. stav 2. reči: „stav 2.” zamenjuju se rečima: „stav 3.”.

Član 14.

U članu 28. stav 1. reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

Posle stava 1. dodaje stav 2. koji glasi:

„Ako je u registru privrednih subjekata upisana zabeležba privremenog oduzimanja, organ koji vodi registar dužan je da, u slučaju kada je pokrenut postupak likvidacije, obavesti Direkciju o toj činjenici, kao i da dostavi podatke o likvidacionom upravniku.”.

Član 15.

U članu 29. stav 1. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalba”.

U stavu 2. reč: „prigovora” zamenjuje se rečju: „žalbe”, a reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

U stavu 3. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalbu”, a reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

U stavu 4. reč: „prigovoru” zamenjuje se rečju: „žalbi”, a reči: „vanpretresno veće” zamenjuju se rečima: „nadležni drugostepeni sud”.

Član 16.

U članu 30. stav 1. reč: „prigovoru” zamenjuje se rečju: „žalbi”, a reči: „vanpretresno veće” zamenjuju se rečju: „sud”.

U stavu 2. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalba”.

Član 17.

U članu 31. stav 1. reč: „prigovora” zamenjuje se rečju: „žalbe”.

Član 18.

U članu 32. stav 1. reč: reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalbu”, a reči: „neblagovremen, nepotpun ili izjavljen” zamenjuju se rečima: „neblagovremena, nepotpuna ili izjavljena”.

U stavu 2. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalbu”, a reč: „neosnovan” zamenjuje se rečju: „neosnovana”.

U stavu 3. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalbu”, u tački 1) reč: „opasnost” zamenjuje se rečju: „verovatnoća”, a u tački 2) reč: „osnovane” zamenjuje se rečju: „osnova”.

U stavu 4. reč: „prigovor” zamenjuje se rečju: „žalbu”, a reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

U stavu 5. reč: „prigovoru” zamenjuje se rečju: „žalbi”.

Član 19.

Član 33. menja se i glasi:

„Član 33.

Ako je u istom predmetu rešenje već jedanput ukinuto, drugostepeni sud će u sednici veća ili nakon održanog ročišta doneti odluku, s tim da pobijano rešenje ne može ukinuti i uputiti na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu.”.

Član 20.

U članu 34. stav 3. reči: „može po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka preispitati” zamenjuju se rečima: „najmanje jednom godišnje po službenoj dužnosti preispituje”, a posle reči: „slučajevima” dodaje se reč: „može”.

Član 21.

U članu 35. stav 1. reči: „sud će doneti” zamenjuju se rečima: „doneće sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća pred kojim se održava glavni pretres”.

U stavu 5. posle reči: „zakona” dodaju se zapeta i reči: „kao i predstavnik Direkcije”.

Član 22.

U članu 36. stav 1. reči: „zahteva stranaka ili” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„ Direkcija ne može na osnovu istih činjenica podneti novi predlog.”.

Član 23.

U članu 37. stav 3. reči: „člana 33. st. 4. do 6.” zamenjuju se rečima: „čl. 32. i 33.”.

Član 24.

U članu 38. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 3. reči: „bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti” brišu se.

Član 25.

U članu 49. stav 4. menja se i glasi:

„Aktom ministra nadležnog za pravosuđe bliže se uređuje način upravljanja oduzetom imovinom i vraćanja privremeno oduzete imovine.”.

Član 26.

Član 50. menja se i glasi:

„Član 50.

O oduzetoj imovini sačinjava se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku (ime i prezime, adresa prebivlašita ili boravišta, JMBG, a za pravno lice adresa sedišta, PIB i matični broj), podaci o imovini i stanju u kojem je preuzeta, podaci o vrednosti koja se oduzima (član 44. stav 2), napomena da li se imovina privremeno ili trajno oduzima, da li je privremeno oduzeta imovina ostala kod vlasnika ili je poverena drugom fizičkom ili pravnom licu (čl. 52. i 53) i drugi podaci.

Ministar nadležan za pravosuđe propisuje bližu sadržinu i način sastavljanja zapisnika iz stava 1. ovog člana, postupak za procenu vrednosti oduzete imovine i sadržinu i način vođenja evidencija o poslovima koje u smislu člana 9. stav 1. ovog zakona obavlja Direkcija.

Prilikom vođenja evidencija u skladu sa ovim zakonom, Direkcija je dužna da postupa u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.”.

Član 27.

U članu 51. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Direkcija snosi troškove čuvanja, održavanja i upravljanja privremeno oduzetom imovinom od dana sprovođenja izvršenja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za pravosuđe bliže propisuje način utvrđivanja troškova čuvanja, održavanja i upravljanja privremeno oduzetom imovinom. ”.

Član 28.

Posle člana 52. dodaje se član 52a koji glasi:

„Član 52a

Ako je privremeno oduzeta nepokretna imovina Direkcija može zaključiti ugovor o zakupu te imovine.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se po tržišnim uslovima sa već postojećim zakupcima.

U slučaju da nema zakupaca iz stava 2. ovog člana, Direkcija može ponudu za izdavanje u zakup nepokretnosti javno oglasiti, a ugovor o zakupu će biti zaključen sa najboljim ponuđačem.

U slučaju raskida ugovora o zakupu nepokretnosti od strane Direkcije, obaveštenje o raskidu ugovora Direkcija dostavlja sa zahtevom da se zakupac iseli i preda nepokretnost Direkciji u stanju u kojem je primljena.

U slučaju da zakupac ne postupi po zahtevu Direkcije iz stava 4. ovog člana, iseljenje zakupca neposredno sprovodi Direkcija, po potrebi, uz asistenciju policije, najkasnije u roku od 72 časa od časa dostavljanja zahteva.

Na zahtev državnog organa, odnosno organa autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, direktor Direkcije može privremeno oduzetu nepokretnu imovinu dati na korišćenje bez naknade, radi obavljanja društveno korisnih poslova.

Na prihod ostvaren po osnovu ugovora iz stava 1. ovog člana Direkcija plaća porez u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.”.

Član 29.

U članu 56. stav 1. posle reči: „imovinu” dodaju se reči: „i hartije od vrednosti”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ministar nadežan za pravosuđe svojim aktom bliže uređuje način prodaje imovine iz stava 1. ovog člana.”.

Član 30.

U članu 60. stav 1. posle reči: „prodajom imovine” zapeta i reči: „uvećana za prosečnu kamatu po viđenju za odgovarajući period” brišu se.

Član 31.

Član 62. menja se i glasi:

„Član 62.

Imovina i novčana sredstva dobijena prodajom imovine postaju svojina Republike Srbije kada odluka o trajnom oduzimanju imovine postane pravnosnažna.

Trajno oduzete devize i efektivni strani novac uplaćuju se i vode na posebnom računu kod Narodne banke Srbije, a trajno oduzeti dinari uplaćuju se na račune propisane za uplatu javnih prihoda.

Na osnovu odluke ministarstva nadležnog za nauku, odnosno kulturu, trajno oduzete predmete od istorijske, umetničke i naučne vrednosti Direkcija ustupa bez naknade ustanovama nadležnim za čuvanje takvih dobara.

Na trajno oduzetu pokretnu imovinu ne primenjuju se odredbe carinskog zakona koje se odnose na obaveze državnih organa u vezi sa carinskom robom i prevoznim sredstvima.

Odluku o postupanju sa trajno oduzetim predmetima iz člana 54. st. 3. i 4. ovog zakona donosi Vlada.

Na trajno oduzetu nepokretnu imovinu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javna svojina. Vlada može odrediti namenu trajno oduzete imovine u cilju obavljanja društveno korisnih poslova.

Imovinom iz stava 6. ovog člana upravlja Direkcija, do odluke Vlade o raspolaganju tom imovinom.”.

Član 32.

U članu 63. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana u iznosu od 30% koriste se za finansiranje socijalnih i zdravstvenih potreba u skladu sa odlukom Vlade.”.

Član 33.

Podzakonski akti iz čl. 25. – 27. i člana 29. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34.

Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izjavljen prigovor, odnosno nije istekao rok za izjavljivanje prigovora na rešenje iz člana 25. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 32/13), okončaće se u skladu sa tim zakonom.

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar