Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

IGRAMA NA SREĆU

Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), u članu 2. stav 3. posle reči: „znanja” dodaju se reči: „ili veštine”.

Član 2.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i lokalne samouprave”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 5) posle reči: „sreću” dodaju se zapeta i reči: „kao i ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću; ”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u nagradnim igrama u robi i uslugama, za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;”.

Tačka 7. menja se i glasi:

„7) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu ili je novčana nagrada sastavni deo nagrade u uslugama;”.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:

„8) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje duže od 18 sati dnevno;

9) isticanje natpisa Casino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima.”

U stavu 3. posle reči: „preduzetnika,” dodaju se reči: „kao i u nazivu igre na sreću koju priređuje drugo pravno lice ili preduzetnik,”.

Član 4.

U članu 13. stav 1. tačka 1) reči: „(lutrija, sportska prognoza, loto, keno, tombola, fonto)” brišu se.

Član 5.

U članu 14. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Klasične igre na sreću su osnovne klasične igre na sreću i ostale klasične igre na sreću.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reč: „Klasične” zamenjuje se rečima: „Osnovne klasične”, a tačka 5) briše se.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ostale klasične igre na sreću su:

fonto;

SMS lutrija;

ostale igre na sreću putem SMS-a;

druge igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana, sadržane u katalogu igara na sreću.”

Član 6.

Naslov iznad člana 17. menja se i glasi:

„Finansiranje subjekata iz člana 5. stav 2. ovog zakona”.

Član 7.

Član 18. menja se i glasi:

„Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od po 20%, za finansiranje:

1) Crvenog krsta Srbije;

2) organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe;

3) ustanova socijalne zaštite;

4) sporta;

5) jedinica lokalne samouprave.

Način i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana utvrđuju nadležni ministri.”

Član 8.

U članu 19. stav 3. posle reči: „koja” dodaje se zapeta, a reči: „pružaju usluge Državnoj lutriji Srbije u organizovanju pojedinih igara” zamenjuju se rečima: „u ime i za račun Državne lutrije Srbije, priređuju pojedine klasične igre na sreću”.

Član 9.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da priređuje igre iz člana 14. ovog zakona u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću, koje je osnovala strana država.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se nacrt ugovora o zajedničkom organizovanju igara na sreću, koji sadrži osnovne elemente ugovora.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i priređivača iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.”

Član 10.

U članu 22. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, nagradne igre u robi i uslugama putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, mogu priređivati i druga pravna lica i preduzetnici, na način i pod uslovima propisanim odredbama čl. 88. do 92. ovog zakona.

Naknada za priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, plaća se saglasno čl. 35, 55, 69, 81. i 91. ovog zakona.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5, reči: „stava 2.” zamenjuje se rečima: „stava 4.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ministar finansija propisuje bliže uslove, način i postupak za priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza.”

Član 11.

U članu 23. reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 12.

U članu 28. stav 3. zapeta i reči: „odnosno utvrđivanje” brišu se.

Član 13.

U članu 29. stav 1. menja se i glasi:

„Državna lutrija Srbije može da organizuje izvlačenje dobitaka u televizijskom prenosu.”

Član 14.

U članu 34. stav 1. tačka 1. reči: „a najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećki, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;”, zamenjuju se rečima: „i to za:

– osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećki, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;

– ostale klasične igre na sreću najmanje 10% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri;”.

Član 15.

U članu 36. zapeta posle reči: „dozvole” i reči: „koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja” brišu se.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Pravno lice iz stava 1. ovog člana može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ukoliko to lice, ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina.”

Član 16.

Posle člana 38. dodaju se naslov iznad člana i član 38a, koji glase:

„Promena strukture kapitala

Član 38a

Zainteresovano pravno lice može, u skladu sa zakonom, da otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno da poveća sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama, uz prethodnu saglasnost ministra finansija.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se:

podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno odgovarajući registar ako se radi o inostranom pravnom licu, sa prilogom o visini i strukturi kapitala;

izveštaj revizora za poslednje dve poslovne godine;

4) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda u zemlji u kojoj je osnovano pravno lice iz stava 1. ovog člana;

5) potvrdu nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz stava 1. ovog člana, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa pravnim licem stava 1. ovog člana, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, u periodu od poslednjih pet godina;

6) podaci o povezanim licima;

7) bliže obrazloženje razloga za otkup udela, odnosno akcija, odnosno za povećanje sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebne igre na sreću u igračnicama;

8) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

9) druga dokumentacija na osnovu koje se može oceniti pravno lice iz stava 1. ovog člana i uticaj otkupa udela, odnosno akcija, odnosno povećanja sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama na buduće poslovanje priređivača i razvoj delatnosti priređivanja igara na sreću.

Ministar finansija je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i dokumentacije iz stava 2. ovog člana, donese akt o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno akt o odbijanju zahteva za dobijanje saglasnosti.

Protiv akta ministra finansija iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.”

Član 17.

U članu 40. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomeran regionalni razvoj Republike.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, u tački 3) reč: „statut” zamenjuje se rečima: „osnivački akt”.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b), koje glase:

„3a) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici;

3b) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina;”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 18.

U članu 41. stav 1. posle reči: „godina” dodaju se zapeta i reči: „počev od dana dostavljanja akta o davanju dozvole”.

Član 19.

U članu 43. stav 3. tačka 5) posle reči: „sreću” dodaju se zapeta i reči: „odnosno o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na zemljištu na kome će biti izgrađen objekat za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Priređivač mora otpočeti priređivanje igara na sreću najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja akta o davanju dozvole.”

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 20.

U članu 49. stav 1. reč: „aparatima” zamenjuje se rečju: „automatima”.

Član 21.

Naslov iznad člana 51. i član 51. brišu se.

Član 22.

U članu 56. stav 5. posle reči: „dostavlja se” dodaju se reči: „Upravi i”.

Član 23.

Naslov iznad člana 57. i član 57. menjaju se i glase:

„Dostavljanje finansijskih izveštaja

Član 57.

Priređivač je dužan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Ako na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana Uprava zaključi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač više ne ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pripremiće obrazloženi predlog Vladi da se dozvola oduzme.”

Član 24.

U članu 59. stav 1. posle reči: „Republike” dodaje se zapeta, a reči: „registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja,” brišu se.

Član 25.

U članu 61. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, mora imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana na iznos od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 26.

U članu 62. stav 1. tačka 3) reč: „statut” zamenjuje se rečima: „osnivački akt”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima;”.

Član 27.

U članu 63. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Uprava donosi akt o prestanku priređivanja igre na sreću na automatima, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 28.

U članu 68. stav 1. reči: „180 evra godišnje” zamenjuju se rečima: „25 evra mesečno”.

U stavu 2. posle reči: „odobrenju” dodaju se zapeta i reči: „srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja”.

U stavu 3. reči: „srazmerno broju meseci do isteka važenja odobrenja” zamenjuju se rečima: „na način propisan u stavu 2. ovog člana”.

Stav 5. briše se.

Član 29.

U članu 69. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Promet po automatu, u smislu stava 3. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „stava 5.” Zamenjuju se rečima: „stava 6.”

Član 30.

U članu 72. stav 1. reči: „koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja,” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „hipodromu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom”.

Član 31.

U članu 74. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Priređivač iz stava 1. ovog člana, koji poseduje najmanje 300 uplatnih mesta, mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 900.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 32.

U članu 75. stav 1. tačka 3) reč: „statut” zamenjuje se rečima: „osnivački akt”.

U tački 5) posle reči: „manji od 30” dodaju se zapeta i reči: „osim pravnog lica iz člana 72. stav 2. ovog zakona”.

Član 33.

U članu 76. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravnim licima iz člana 72. stav 2. ovog zakona odobrenje za priređivanje klađenja daje se za period trajanja sezone konjičkih trka.

Period trajanja sezone konjičkih trka utvrđen je propozicijama takmičenja, koje su overene od strane Konjičkog saveza Srbije.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 5, dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Uprava donosi akt o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ako su ispunjeni uslovi iz stava 5. ovog člana.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Član 34.

U članu 80. stav 2. posle reči: „odobrenju,” dodaju se reči: „srazmerno broju dana do kraja meseca,”.

Član 35.

U članu 83. reči: „obrazovnih ustanova” zamenjuju se rečima: „od zgrade obrazovnih ustanova”, a broj „150” zamenjuje se brojem „200”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći pešački put od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u objekte u kojima se priređuju igre na sreću klađenje i na automatima.”

Član 36.

U članu 84. stav 2. reč: „prometa” zamenjuje se rečima: „svake uplate i isplate”.

Član 37.

U članu 85. reč: „Aparat” zamenjuje se rečju: „Automat”, a procenat: „60%” zamenjuje se procentom: „70%”.

Član 38.

U članu 87. stav 1. reč: „aparata” zamenjuje se rečju: „automata”.

Član 39.

U članu 88. stav 1. reč: „četiri” zamenjuje se rečju: „dve”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Nagradna igra iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od 60 dana.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima „stava 6.”

Član 40.

U članu 91. stav 1. procenat: „20%” zamenjuje se procentom: „25%”.

Član 41.

Posle člana 91. dodaju se naslov iznad člana i član 91a, koji glase:

„Prestanak važenja saglasnosti

Član 91a

Uprava donosi akt o oduzimanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, ako utvrdi da:

1) je saglasnost data na osnovu neistinitih podataka;

2) priređivač nije uplatio dospelu obavezu po osnovu naknade za priređivanje nagradne igre;

3) priređivač ne postupa u skladu sa pravilima nagradne igre.

Protiv akata iz stava 1. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.”

Član 42.

U članu 93. stav 2. reč: „dužani” zamenjuje se rečju: „dužni”.

Član 43.

U članu 94. stav 2. reči: „za igre na sreću” zamenjuju se rečima: „i druge opreme za priređivanje igara na sreću”.

Član 44.

U članu 98. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

U tački 25) reč: „aparatima” zamenjuje se rečju: „automatima”.

Tač. 28) i 34) brišu se.

Posle tačke 36) dodaje se tačka 36a), koja glasi:

„36a) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 68);”

Posle tačke 42) dodaje se tačka 42a), koja glasi:

„42a) ako postavi automat ili uplatno mesto kladionice na udaljenost manjoj od propisane (član 83);”

U tački 44) reč: „aparat” zamenjuje se rečju: „automat”, a procenat: „60%” zamenjuje se procentom: „70%”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”.

Stav 4. briše.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

St. 6. i 7. brišu se.

Član 45.

U članu 100. stav 2. reči: „nadležnom organu za prekršaje” zamenjuju se rečima: „mesno nadležnom prekršajnom sudu”.

Član 46.

Naknada iz člana 28. ovog zakona plaća se za automate za koje je odobrenje izdato posle stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Priređivači igara na sreću, kojima je dato odobrenje za priređivanje igara na sreću do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da se usklade sa odredbama člana 35. ovog zakona do 31. decembra 2010. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priređivači kojima ističe odobrenje za priređivanje igara na sreću posle 31. decembra 2010. godine, dužni su da se usklade sa odredbama člana 35. ovog zakona do isteka važenja odobrenja.

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću nalazi se u članu 97. tačka 6. i članu 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, a Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Priređivanje igara na sreću, u našoj zemlji, predstavlja specifičnu privrednu delatnost koja je u velikoj ekspanziji. Donošenjem Zakona o igrama na sreću 2004. godine, ova oblast je detaljnije zakonski uređena i korišćena su rešenja i iskustva zemalja sa razvijenom delatnošću igara na sreću. Donošenjem ovog zakona omogućava se, da se navedena delatnost odvija u zakonskim okvirima i time obezbedi da se, pre svega, finansijske obaveze priređivača igara na sreću realizuju u zakonom propisanim rokovima i ostvari veća i efikasnija naplata javnih prihoda ostvarenih po osnovu organizovanja igara na sreću, a time ostvari značajan priliv sredstava u budžetu Republike. Navedenim zakonom stvorene su i zakonske pretpostavke za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona. Međutim, petogodišnja praksa u primeni navedenog zakona, pokazala je da postoje i izvesni problemi u primeni pojedinih odredaba Zakona o igrama na sreću – u daljem tekstu: Zakon, što se može prevazići donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

1) Član 1. Predloga zakona – Dodavanjem novih reči: „ili veštine” u članu 2. stav 3. Zakona, preciznije se definiše pojam kviza, koji se, smislu Zakona o igrama na sreću, ne smatra igrom na sreću.

2) Član 2. Predloga zakona – Dosadašnja primena Zakona ukazala je na potrebu preciznijeg određivanja korisnika, utvrđivanja raspodele i namene sredstava od 40% koja su prihod budžeta, a ostvaruju se, po raznim osnovama, od igara na sreću. Navedena sredstva, shodno dosadašnjem zakonskom rešenju, koriste se za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koji sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno – humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave. Članom 2. Predloga zakona sada se precizira koji subjekti mogu koristiti sredstva za realizaciju programa u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, a što je u skladu sa članom 6. Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 i 115/05). Ovakvo zakonsko rešenje predložilo je ministarstvo nadležno za rad i socijalnu politiku.

3) Član 3. Predloga zakona – Ovim članom se dopunjuje tačka 5) člana 10. Zakona tako da se zabranjuje ulazak maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću. Dodaje se tačka 6a) u stavu 1. istog člana Zakona, kojom se izričito zabranjuje zamena robne nagrade dobijene u priređenoj nagradnoj igri u robi i uslugama, za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge. Izmenama tačke 7) člana 10. Zakona sprečile bi se zloupotrebe priređivača nagradnih igara u robi i uslugama da, posrednim putem, odnosno u vidu usluge, dodeljuju nagrade u novcu (npr. otvaranje tekućeg računa u određenoj banci i deponovanju novčanih sredstava na ovaj račun). U novim tačkama 8) i 9) zabranjuje se priređivanje posebnih igara na – klađenje i posebnih igara na sreću duže od 18 sati dnevno, kao i isticanje natpisa Casino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima.

U stavu 3. člana 10. Zakona precizira se da je zabranjeno koristiti nazive klasičnih igara na sreću i u nazivu igre na sreću koju priređuje pravno lice, osim Državne lutrije Srbije, ili preduzetnik.

4) Član 4. Predloga zakona – Izmenom člana 13. Zakona vrši se usklađivanje teksta navedene odredbe u formalno – tehničkom smislu, s obzirom da se u navedenom članu samo navode vrste igara na sreću, bez navođenja primera tih igara, pa klasične igre na sreću ne bi trebalo da budu izuzetak u tom smislu.

5) Član 5. Predloga zakona – Ovim članom se klasične igre na sreću, definisane članom 14. Zakona, dele na osnovne i ostale klasične igre na sreću, tako da obuhvataju sve klasične igre na sreću koje su se priređivale na našem tržištu igara na sreću ili se trenutno priređuju. Navedena podela je predložena kako bi se za svaku od ove dve vrste klasičnih igara na sreću, u skladu sa njihovim specifičnostima, utvrdio različit procenat za utvrđivanje fonda dobitaka, što je definisano izmenama člana 34. Zakona. Detaljnije objašnjenje dato je uz član 14. Predloga zakona.

6) Član 6. Predloga zakona – Naslov iznad člana 17. Zakona menja se u skladu sa predlogom ministarstva nadležnog za rad i socijalnu politiku.

7) Član 7. Predloga zakona – Ovim članom se vrši usklađivanje člana 18. Zakona sa izmenama navedenim u članu 2. Predloga zakona. Ovakvo zakonsko rešenje predložilo je ministarstvo nadležno za rad i socijalnu politiku. Takođe, propisuje se obaveza nadležnih ministara da utvrde način i kriterijume za raspodelu namenskih primanja budžeta od igara na sreću.

8) Član 8. Predloga zakona –U stavu 3. člana 19. Zakona preciziran je pojam operatera, odnosno definisano je da su operateri pravna lica koja u ime i za račun Državne lutrije Srbije priređuju pojedine klasične igre na sreću.

9) Član 9. Predloga zakona – Novim članom 19a Zakona daje se mogućnost Državnoj lutriji Srbije da priređuje klasične igre na sreću u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću, koje je osnovala strana država, kao i uslov da to može činiti uz prethodnu saglasnost Vlade.

10) Član 10. Predloga Zakona – Novim stavom 2. člana 22. Zakona daje se mogućnost drugim pravnim licima i preduzetnicima, pored Državne lutrije Srbije, da priređuju nagradne igre u robi i uslugama putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, pod uslovima propisanim čl. 88. do 92. Zakona. Takođe, novim stavom 3. preciziran je način plaćanja naknade za priređivanje, koju je dužan da plati priređivač igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza.

Priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza nije uređeno Zakonom, te će stav 7. člana 22. Zakona biti osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati bliži uslovi i način pomenutog priređivanja igara na sreću.

11) Član 11. Predloga zakona – Ovim članom se vrši usaglašavanje teksta člana 23. Zakona sa pravnim posledicama nastalim prestankom postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

12) Član 12. Predloga zakona – Utvrđivanje dobitaka vrši komisija za utvrđivanje dobitaka, odnosno komisija centralnog trezora Državne lutrije Srbije, te ono iz tog razloga ne može biti javno. Stoga je navedenim članom Predloga zakona brisano iz člana 28. Zakona da je utvrđivanje dobitaka javno.

13) Član 13. Predloga zakona – Ovim članom menja se stav 1. u članu 29. Zakona, s obzirom da se njime onemogućavaju vanredna izvlačenja, kao što su novogodišnja i uskršnja, kao i priređivanje klasične igre na sreću fonto. Takođe, Državna lutrija Srbije razmatra mogućnost da zakupi kablovski televizijski kanal, putem kojeg bi reklamirala igre na sreću koje priređuje i vršila javna izvlačenja dobitaka i nekoliko puta u toku dana, u zavisnosti od vrste igre. Može biti ekonomski opravdano da Državna lutrija Srbije, zbog povećanja broja igara na sreću koje priređuje, u cilju povećanja prihoda od igara na sreću u budžetu Republike Srbije, na nekoliko nacionalnih televizija, u okviru različitih emisija, emituje javna izvlačenja dobitaka u klasičnim igrama na sreću.

14) Član 14. Predloga zakona – Uvođenjem pojma osnovnih i ostalih klasičnih igara na sreću članom 5. Nacrta zakona, omogućeno je da se fond dobitaka utvrdi u različitim iznosima. U skladu sa tim, članom 14. Predloga zakona propisuje se izmena člana 34. Zakona, tako da je fond dobitaka za osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti vrednosti srećki, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri, dok je za ostale klasične igre na sreću taj iznos najmanje 10%. Na taj način prihod budžeta Republike bio bi veći, jer je osnovica za obračun naknade za priređivanje veća za umanjeni iznos fonda dobitaka.

Radi ilustracije ekonomske opravdanosti podele klasičnih igara na osnovne i ostale, i smanjenja procenta minimalnog fonda dobitaka za ostale klasične igre, u nastavku je dat primer. Procena je da je tokom 2009. godine promet igara na sreću, koje su prema predloženim izmenama Zakona svrstane u kategoriju ostalih igara na sreću, iznosio oko milijardu dinara. U skladu sa predloženim izmenama Zakona, prihod budžeta bio bi veći za 240 miliona dinara.

u dinarima

Važeći zakon Predložena izmena Razlika Uplata 1.000.000.000 1.000.000.000 Fond dobitaka 500.000.000 100.000.000 Osnovica za naknadu za priređivanje 500.000.000 900.000.000 Naknada za priređivanje (60%) 300.000.000 540.000.000 240.000.000 Ostatak priređivaču 200.000.000 360.000.000

15) Član 15. Predloga zakona – Ovim članom brišu se, u članu 36. Zakona, reči kojima je utvrđeno da posebne igre na sreću mogu priređivati pravna lica koja su, između ostalog, registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja radi usklađivanja sa drugim zakonskim propisima (Zakon o privrednim društvima i Zakon o registraciji privrednih subjekata).

Definisano je u stavu 2. člana 36. Zakona da pravno lice iz stava 1. ovog člana može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ukoliko ono, ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina. Polazeći od specifične pravne prirode igara na sreću u našem pravnom sistemu, odnosno od činjenice da priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku, putem kojih se, u okviru finansijskog sistema Republike, obezbeđuju nedostajuća sredstva za zadovoljavanje određenih potreba od šireg društvenog interesa, nesumnjivo postoji potreba da se pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama prenosi sa Republike na pravno lice pod posebnim, odnosno strožim uslovima, čije bi ispunjavanje bilo osnov za redovan priliv značajnog iznosa sredstava u budžet Republike.

16) Član 16. Predloga zakona – Ovim članom dodaju se novi naslov i član 38a, kojim se reguliše pitanje promene strukture kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. Ovakvo rešenje omogućava utvrđivanje porekla kapitala koji ulazi na tržište igara na sreću u Republici Srbiji putem otkupa udela, odnosno akcija, odnosno povećanjem sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. Takođe, ovakvo rešenje je i rezultat daljeg usaglašavanja Zakona o igrama na sreću u Republici Srbiji sa pozitivnim zakonskim propisima zemalja članica Evropske unije, koji regulišu oblast igara na sreću.

17) Član 17. Predloga zakona – Novim stavom 2. člana 40. Zakona propisuje se da Vlada, u javnom pozivu za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, navodi teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomeran regionalni razvoj Republike. Razlog za ovu dopunu Zakona je upravo omogućavanje da se igračnice otvaraju u manje razvijenim regionima, što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i razvoj pratećih uslužnih delatnosti. Navedenim članom se vrši i terminološko usklađivanje Zakona sa drugim zakonskim propisima, tako da se statut, u članu 40. stav 2. tačka 3) Zakona, zamenjuje pojmom osnivačkog akta, kako proizlazi iz Zakona o privrednim društvima.

Dodaju se nove tačke 3a) i 3b) kojima se propisuje obaveza podnošenja dokaza o ispunjenju uslova za dobijanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, propisanih u članu 15. Predloga zakona.

18) Član 18. Predloga zakona – Navedenim članom precizira se odredba stava 1. člana 41. Zakona, u odnosu na rok od 10 godina na koji se izdaje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću, tako što se propisuje da taj rok počinje da teče od dana dostavljanja akta o davanju dozvole.

19) Član 19. Predloga zakona – Navedenim članom se dopunjuje odredba tačke 5) stav 3. člana 43. Zakona, kojom se, za zaključenje ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, zahteva dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, tako što se propisuje obaveza podnošenja dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na zemljištu na kome će biti izgrađen objekt za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom, čime se podstiču greenfield investicije. Analizom tržišta igara na sreću u Srbiji, utvrđeno je da ima malo objekata koji se mogu rekonstruisati u moderne igračnice. Navedena izmena zakona doprinela bi rastu greenfield investicija, što je u skladu sa ekonomskom politikom zemlje. Izgradnja modernih igračnica doprinela bi boljoj turističkoj ponudi zemlje, povećanju broja zaposlenih, kao i razvoju tercijarnih delatnosti.

Novim stavom 4. člana 43. Zakona propisuje se obaveza priređivača da otpočne priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama najkasnije u roku od dve godine od dana dobijanja dozvole. Na ovaj način bi se priređivaču ostavilo dovoljno vremena za preduzimanje svih neophodnih radnji i aktivnosti u cilju otpočinjanja odobrene delatnosti.

20) Član 20. Predloga zakona – Zamenom reči „aparatima” rečju „automatima”, u članu 49. stav 1. Zakona vrši se terminološko usklađivanje sa drugim odredbama Zakona, pošto u skladu sa tim odredbama postoje i zakonski su regulisane samo igre na sreću na automatima, a ne i na aparatima.

21) Član 21. Predloga zakona – Navedenim članom, naslov i član 51. Zakona, kojim je propisana obaveza posedovanja licence za obavljanje određenih poslova u igračnicama se brišu, s obzirom na činjenicu da je priređivanje igara na sreću delatnost koja počinje da se razvija u našoj zemlji i da navedene odredbe člana 51. Zakona predstavljaju ograničavajući faktor za veće zapošljavanje domaćih lica. Ovim se priređivaču (poslodavcu) omogućava da u skladu sa svojim potrebama utvrdi uslove za obavljanje poslova u vezi sa igrama na sreću, posebno u odnosu na obučenost, specifična znanja i radno iskustvo na tim poslovima.

22) Član 22. Predloga zakona – Ovim članom se u stavu 5. člana 56. Zakona vrši dopuna, tako da se utvrđuje obaveza dostavljanja mesečnog obračuna naknade za priređivanje igara na sreću i Upravi za igre na sreću.

23) Član 23. Predloga zakona – Navedenim članom menjaju se naslov iznad člana 57. i član 57. Zakona, kojim je regulisana obaveza priređivača igara na sreću u igračnicama da Upravi za igre na sreću, u propisanim rokovima, dostavljaju preglede svih troškova i izveštaje o izvršenim ulaganjima, izveštaje o datim i primljenim, odnosno vraćenim pozajmicama, na propisanim obrascima. Ovim izmenama se navedeni priređivači obavezuju, da u propisanom roku, dostave finansijske izveštaje, koji su utvrđeni propisima o računovodstvu i reviziji.

Takođe, utvrđuje se obaveza Uprave za igre na sreću da, ukoliko na osnovu navedenih izveštaja zaključi da priređivač više ne ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, Vladi dostavi obrazloženi predlog za oduzimanje dozvole.

24) Član 24. Predloga zakona – Ovim članom se, u članu 59. stav 1. Zakona, briše obaveza pravnih lica koja priređuju posebne igre na sreću da budu registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, radi usklađivanja sa drugim propisima (Zakon o privrednim društvima i Zakon o registraciji privrednih subjekata).

25) Član 25. Predloga zakona – U članu 61. Zakona dodaje se novi stav 2, kojim je propisano da priređivač koji poseduje najmanje 2000 automata, mora imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju u iznosu od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Na ovaj način, stimulisaće se „ukrupnjavanje“ priređivača, odnosno automati će biti u većoj meri skoncentrisani (manji broj priređivača sa većim brojem automata), te će kontrola priređivača biti efikasnija, a priliv sredstava po osnovu naknada u budžet veći. Takođe, najvećim priređivačima bi na ovaj način ostao deo sredstava za dalje investiranje u svom radu.

26) Član 26. Predloga zakona – Ovim članom se, u članu 62. stav 1. tačka 3) vrši terminološko usaglašavanje sa drugim propisima (Zakon o privrednim društvima), tako da je sada osnivački akt pravnog lica, a ne statut.

Takođe, novom tačkom 5a) propisuje se obaveza da se, uz zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, predaje dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima, jer taj dokaz je neophodan prilikom dobijanja odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje.

27) Član 27. Predloga zakona – Novim stavom 4. člana 63. Zakona precizira se obaveza Uprave u vezi sa donošenjem akta o prestanku priređivanja igre na sreću na automatima, ukoliko priređivač otkaže njeno priređivanje.

28) Član 28. Predloga zakona – Navedenim članom menja se stav 1. člana 68. Zakona, pa se umesto plaćanja naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje posebne igre na sreću na automatima u visini od 180 evra godišnje dinarske protivvrednosti po automatu, za tri godine koliko važi odobrenje, utvrđuje obaveza priređivača da plaća navedenu naknadu u iznosu od 25 evra mesečno. Time se omogućava redovan mesečni priliv sredstava od igara na sreću u budžet Republike. Takođe, povećava se prihod po tom osnovu na godišnjem nivou, i to sa 180 na 300 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stavom 2, 3. i 4. navedenog člana vrši se usklađivanje rokova za plaćanje i načina obračunavanja naknade za priređivanje igara na sreću na automatima sa izmenom u stavu 1. člana 68. Zakona, odnosno sa propisivanjem obaveze plaćanja pomenute naknade mesečno, a ne na godišnjem nivou.

29) Član 29. Predloga zakona – Novim stavom 4. člana 69. Zakona se precizira pojam prometa po automatu. Ovo preciziranje je bilo nužno, jer se u primeni navedenog člana pojavio problem tumačenja, odnosno definisanja ostvarenog prometa po automatu, pa se ovim članom utvrđuje da je to razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po svakom automatu. Na ovaj način se vrši usaglašavanje sa odredbama zakona kojima se uređuje oblast igara na sreću u zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju.

30) Član 30. Predloga zakona – Ovim članom se, u stavu 1. člana 72. Zakona, briše obaveza pravnih lica koja priređuju posebne igre na sreću – klađenje da se registruju za obavljanje delatnosti kocke i klađenja i na taj način vrši usklađivanje sa drugim zakonskim propisima (Zakon o privrednim društvima i Zakon o registraciji privrednih subjekata).

U dopuni stava 2. člana 72. Zakona propisuje se mogućnost da klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom.

31) Član 31. Predloga zakona – U članu 74. Zakona dodaje se novi stav 2, kojim je propisano da priređivač koji poseduje najmanje 300 uplatnih mesta, mora imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju u iznosu od 900.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Polazeći od propisanog iznosa namenskog depozita od 3.000 evra po uplatnom mestu i minimalnog broja uplatnih mesta koji je utvrđen ovom izmenom (300), utvrđen je minimalni namenski depozit u iznosu od 900.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Na ovaj način, stimulisaće se „ukrupnjavanje“ priređivača, odnosno uplatna mesta će biti u većoj meri skoncentrisana (manji broj priređivača sa većim brojem uplatno-isplatnih mesta), te će kontrola priređivača biti efikasnija, a priliv sredstava po osnovu naknada u budžet veći. Takođe, najvećim priređivačima bi na ovaj način ostao deo sredstava za dalje investiranje u svom radu.

32) Član 32. Predloga zakona – Navedenim članom se, u tački 3) stav 1. člana 75. Zakona vrši terminološko usklađivanje sa drugim propisima, tako da je to sada osnivački akt, a ne statut, a u tački 5) izuzima se od obaveze posedovanja najmanje 30 uplatnih-isplatnih mesta pravno lice koje u svom sastavu ima hipodrom.

33) Član 33. Predloga zakona – Dodaju se dva stava u članu 76. Zakona, kojima se definiše da se odobrenje za priređivanje klađenja na rezultate konjičkih trka, daje odobrenje za period trajanja sezone konjičkih trka. Razlog za ovu dopunu Zakona je izrazito sezonski karakter konjičkih trka.

Novim stavom 6. člana 76. precizira se obaveza Uprave u vezi sa donošenjem akta o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ukoliko priređivač otkaže njeno priređivanje.

34) Član 34. Predloga zakona – Ovim članom se, u stavu 2. člana 80. Zakona, precizira da se plaćanje naknade za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja, u slučaju kada se rešenje o odobrenju primi u toku meseca, vrši srazmerno broju dana do kraja tog meseca, te se na taj način usklađuje način uplate naknade za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja sa načinom uplate iste po osnovu priređivanja igara na sreću na automatima.

35) Član 35. Predloga zakona – Ovim članom se precizira odredba člana 83. Zakona, kojom je propisano da automati i kladionice moraju biti udaljeni najmanje 150 metara od objekta – zgrada u kojima se nalaze i obavljaju svoju delatnost obrazovne ustanove, odnosno da udaljenost mora iznositi najmanje 200 metara, čime bi se pojačalo preventivno delovanje na problem učestvovanja maloletnih lica u posebnim igrama na sreću klađenje i na automatima. Novim stavom 2. precizira se udaljenost od obrazovnih ustanova.

36) Član 36. Predloga zakona – Navedenim članom se umesto instituta prometa, u stavu 2. člana 84. Zakona, uvodi institut svake uplate i isplate i tako uklanjaju nejasnoće koje su bile prisutne u tumačenju šta predstavlja promet u smislu ovog zakona.

37) Čl. 37. i 38. Predloga zakona – U čl. 85. i 87. Zakona reč „aparat” zamenjuje rečju „automat”, jer se, u skladu sa zakonskim odredbama, igre na sreću priređuju na automatima, a ne na aparatima, pa je neophodno terminološko usklađivanje sa ostalim članovima Zakona. U članu 85. Zakona menja se i minimalna visina isplate igračima sa 60% na 70% od vrednosti uplata, i na taj način vrši usklađivanje sa propisima zemalja u okruženju i zemalja članica Evropske unije.

38) Član 39. Predloga zakona – Navedenim članom se, u članu 88. Zakona, broj i vremensko trajanje nagradnih igara u robi i uslugama, koje može prirediti pravno lice ili preduzetnik u toku godine, smanjuje sa četiri na dve, odnosno trajanje nagradne igre ograničava na period od 60 dana . Veliki broj nagradnih igara u robi i uslugama tokom godine i njihovo reklamiranje putem medija, otežava poslovanje Državne lutrije Srbije.

39) Član 40. Predloga zakona – Ovim članom menja se visina procenta naknade za priređivanje nagradne igre, propisane članom 91. Zakona, sa 20% na 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda, čime bi se amortizovao pad prihoda od nagradnih igara u robi i uslugama s obzirom na njihov smanjen broj.

40) Član 41. Predloga zakona – Ovim članom dodaju se novi naslov i član 91a, kojim se reguliše pitanje oduzimanja saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i utvrđuju uslovi za donošenje akta o oduzimanju saglasnosti.

41) Član 42. Predloga zakona – Navedenim članom se faktički vrši ispravka teksta člana 93. stav 2. Zakona, tako što se reč „dužani” zamenjuje rečju „dužni”.

42) Član 43. Predloga zakona – Ovim članom se precizira stav 2. člana 94. tako da se umesto dosadašnjeg zakonskog rešenja po kome se privremeno oduzimaju automati za igre na sreću, sada propisuje da će se privremeno oduzeti automati i druga oprema za priređivanje igara na sreću.

43) Član 44. Predloga zakona – Utvrđuju se novi prekršaji u članu 98. stav 1. Zakona, s obzirom da za nepoštovanje pojedinih zakonskih obaveza to nije bilo propisano.

Takođe, odredbe Zakona u članu 98. st. 1. i 2, koje se odnose na najniži iznos prekršajnih kazni koje mogu da se izreknu u prekršajnom postupku, nisu menjane od dana stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću, odnosno od 25.7.2004. godine. Kako se u praksi pokazalo da pravna lica i odgovorna lica u pravnim licima učestalije vrše prekršaje u proteklom periodu, to smatramo da bi povećanje najnižeg iznosa kazne bitno uticalo na smanjenje vršenja prekršaja, kao i na motivisanost pravnih lica i odgovornih lica u njima da svoje obaveze u vezi obavljanja delatnosti priređivanja igara na sreću vrše u skladu sa Zakonom. Kao bitan momenat za propisivanje ovih izmena, imalo se u vidu i kretanja na makroekonomskom planu u zemlji. Odredba člana 98. stav 4. se briše, zato što Zakon ne propisuje mogućnost priređivanja igara na sreću od strane fizičkih lica, te ovakvo priređivanje ne podleže prekršajnom nego krivičnom sankcionisanju.

Stavovi 6. i 7. brišu se u skladu sa sugestijom Ministarstva pravde, s obzirom da se u slučaju kada se za prekršaj može izreći zaštitna mera, prekršajni postupak ne može voditi pred organom uprave.

44) Član 45. Predloga zakona – Izmene u stavu 2. člana 100. Zakona predložene su u skladu sa novim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 116/08), prema kome se uvode prekršajni sudovi koji postaju sastavni deo sudske vlasti. Navedena izmena učinjena je u skladu sa sugestijom Ministarstva pravde.

45) Član 46. Predloga zakona – Ovim članom se precizira da se odredbe člana 28. Predloga zakona, odnosno nov način plaćanja naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, primenjuju za automate za koje je odobrenje izdato posle stupanja na snagu ovog zakona.

46) Član 47. Predloga zakona – Ovim članom se precizira da se odredba člana 35. Predloga zakona, odnosno udaljenost automata i kladionica od obrazovnih ustanova, primenjuje za automate i kladionice za koje je odobrenje izdato posle stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 2.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz neposrednu naplatu ili naplatu posrednim putem (preko obračuna dodatnih telefonskih impulsa i sl.), pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne zavisi samo od znanja ili veštine učesnika u igri, nego i od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Kviz u kojem krajnji ishod zavisi od slučaja ili nekog neizvesnog događaja smatra se igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Kviz u kojem krajnji ishod zavisi isključivo od znanja ILI VEŠTINE učesnika u igri na osnovu koga mu se pruža mogućnost da ostvari dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, ne smatra se igrom na sreću.

Član 5.

Igre na sreću priređuju se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja dela sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika).

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

DEO SREDSTAVA KOJI JE PRIHOD BUDžETA REPUBLIKE U IZNOSU OD 40% (U DALjEM TEKSTU: NAMENSKA PRIMANjA BUDžETA), KORISTI SE ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE, ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH UDRUŽENjA ČIJI JE CILj UNAPREĐENjE SOCIJALNO EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH LICA U STANjU SOCIJALNE POTREBE, USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE, SPORTA I LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 10.

Zabranjeno je priređivanje i učestvovanje u igrama na sreću suprotno odredbama zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike;

2) prikupljanje uloga u Republici za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

3) prodaja, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećki i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike;

4) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

5) zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u posebnim igrama na sreću, KAO I ULAZAK MALOLETNIH LICA U OBJEKTE U KOJIMA SE PRIREĐUJU POSEBNE IGRE NA SREĆU;

6) priređivanje i učestvovanje u igrama sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

6a) ZAMENA ROBNE NAGRADE, ODNOSNO USLUGE DOBIJENE U NAGRADNIM IGRAMA U ROBI I USLUGAMA, ZA NOVČANU PROTIVVREDNOST DOBIJENE ROBE, ODNOSNO USLUGE;

7) priređivanje nagradnih konkursa (u daljem tekstu: nagradne igre) u kojima se nagrada isplaćuje u novcu.PRIREĐIVANjE NAGRADNIH IGARA U ROBI I USLUGAMA U KOJIMA SE NAGRADA ISPLAĆUJE U NOVCU ILI JE NOVČANA NAGRADA SASTAVNI DEO NAGRADE U USLUGAMA.

8) PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENjE DUŽE OD 18 SATI DNEVNO;

9) ISTICANjE NATPISA CASINO NA OBJEKTIMA U KOJIMA SE PRIREĐUJU POSEBNE IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dopušteno je držanje srećki i tiketa (listića) inostranih igara na sreću radi ličnog učestvovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inostranstvu.

Zabranjeno je koristiti reči: lutrija, loto, bingo i nazive drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika, KAO I U NAZIVU IGRE NA SREĆU KOJU PRIREĐUJE DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK, osim Državne lutrije Srbije.

Član 13.

Igre na sreću iz člana 2. ovog zakona jesu:

1) klasične igre na sreću (lutrija, sportska prognoza, loto, keno, tombola, fonto);

2) posebne igre na sreću;

3) nagradne igre u robi i uslugama.

Igre na sreću mogu se organizovati i putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, u skladu sa ovim zakonom.

Klasične igre na sreću

Član 14.

Klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitka.

KLASIČNE IGRE NA SREĆU SU OSNOVNE KLASIČNE IGRE NA SREĆU I OSTALE KLASIČNE IGRE NA SREĆU.

Klasične OSNOVNE KLASIČNE igre na sreću su:

1) lutrija, instant-lutrija i druge slične igre koje za osnovu imaju lutriju;

2) sportska prognoza (pogađanje ishoda fudbalskih i drugih sportskih takmičenja);

3) loto, keno i slične igre;

4) tombola, bingo i druge slične igre koje za osnovu imaju tombolu;

5) fonto i druge slične igre;

6) druge igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana, sadržane u katalogu o vrstama igara na sreću.

OSTALE KLASIČNE IGRE NA SREĆU SU:

FONTO;

SMS LUTRIJA ;

OSTALE IGRE NA SREĆU PUTEM SMS-A;

DRUGE IGRE NA SREĆU U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, SADRŽANE U KATALOGU O VRSTAMA IGARA NA SREĆU.

III. NAMENSKA PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE

Finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i socijalno-humanitarnih organizacija, ustanova socijalne zaštite, sporta i programa lokalne samouprave

FINANSIRANjE SUBJEKATA IZ ČLANA 5. STAV 2. OVOG ZAKONA

Član 18.

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od po 20%, za finansiranje Crvenog krsta Srbije, invalidskih organizacija i ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

NAMENSKA PRIMANjA BUDžETA IZ ČLANA 5. STAV 2. OVOG ZAKONA RASPOREĐUJU SE, U IZNOSU OD PO 20%, ZA FINANSIRANjE:

CRVENOG KRSTA SRBIJE;

2) ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH UDRUŽENjA ČIJI JE CILj UNAPREĐENjE SOCIJALNO EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH LICA U STANjU SOCIJALNE POTREBE;

3) USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE;

4) SPORTA;

5) JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

NAČIN I KRITERIJUME ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENjENIH FINANSIRANjU SUBJEKATA IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 5) OVOG ČLANA UTVRĐUJU NADLEŽNI MINISTRI.

Član 19.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću, ima Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću angažuje određena pravna lica – operatere.

Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja, pružaju usluge Državnoj lutriji Srbije u organizovanju pojedinih igara U IME I ZA RAČUN DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE, PRIREĐUJU POJEDINE KLASIČNE IGRE NA SREĆU.

Državna lutrija Srbije može da za prodaju srećaka angažuje pravna lica, preduzetnike ili fizička lica – agente.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera, odnosno agenata regulišu se ugovorom.

Vlada će urediti način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana.

Za isplatu dobitaka kod priređivanja klasičnih igara na sreću jemči Državna lutrija Srbije.

ČLAN 19A

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE MOŽE, UZ PRETHODNU SAGLASNOST VLADE, DA PRIREĐUJE IGRE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA U SARADNjI SA INOSTRANIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU, KOJE JE OSNOVALA STRANA DRŽAVA.

UZ ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE NACRT UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ORGANIZOVANjU IGARA NA SREĆU, KOJI SADRŽI OSNOVNE ELEMENTE UGOVORA.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE IZMEĐU DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE I PRIREĐIVAČA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REGULIŠU SE UGOVOROM, NA KOJI SAGLASNOST DAJE VLADA.

Pravo na priređivanje igara na sreću putem interneta i sl.

Član 22.

Pravo na priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, ima Državna lutrija Srbije.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA PUTEM INTERNETA, TELEFONA ILI NA DRUGI NAČIN PUTEM TELEKOMUNIKACIONIH VEZA, MOGU PRIREĐIVATI I DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM ODREDBAMA ČL. 88. DO 92. OVOG ZAKONA.

NAKNADA ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA, TELEFONA ILI NA DRUGI NAČIN PUTEM TELEKOMUNIKACIONIH VEZA, PLAĆA SE SAGLASNO ČL. 35, 55, 69, 81. I 91. OVOG ZAKONA.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica – operatere radi organizovanja igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 2. STAVA 4. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitaka jemči Državna lutrija Srbije.

MINISTAR FINANSIJA PROPISUJE BLIŽE USLOVE I NAČIN PRIREĐIVANjA IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA, TELEFONA ILI NA DRUGI NAČIN PUTEM TELEKOMUNIKACIONIH VEZA.

Član 23.

Priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću, koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

Član 28.

U klasičnim igrama na sreću izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka mora se obavljati pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Jedan član komisije iz stava 1. ovog člana je predstavnik Uprave.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka je javno.

Član 29.

Državna lutrija Srbije može, za sve igre ukupno, najviše dva puta nedeljno da organizuje izvlačenje dobitaka u televizijskom prenosu.

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE MOŽE DA ORGANIZUJE IZVLAČENjE DOBITAKA U TELEVIZIJSKOM PRENOSU.

Zabranjuje se indirektan televizijski prenos izvlačenja dobitaka.

Član 34.

Iz sredstava ostvarenih priređivanjem klasičnih igara na sreću:

1. isplaćuju se dobici učesnicima u igri, u skladu sa odgovarajućim pravilima za svaku igru, I TO ZA: a najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećki, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;

– OSNOVNE KLASIČNE IGRE NA SREĆU NAJMANjE 50% OD UKUPNE VREDNOSTI EMISIJE SREĆKI, ODNOSNO PRIMLjENIH UPLATA ZA UČESTVOVANjE U IGRI;

– OSTALE KLASIČNE IGRE NA SREĆU NAJMANjE 10% OD UKUPNE VREDNOSTI PRIMLjENIH UPLATA ZA UČESTVOVANjE U IGRI;

2. plaća se naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću, čiji prihod služi za finansiranje budžeta Republike i namena iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

3. priređivač ostvaruje prihod.

Član 36.

Posebne igre na sreću u igračnicama mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, na osnovu dozvole, koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja.

PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DOBITI DOZVOLU ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA UKOLIKO TO LICE, ILI NjEGOV VEĆINSKI OSNIVAČ, POSEDUJE UČEŠĆE U NAJMANjE JEDNOJ IGRAČNICI I UKOLIKO PRIREĐUJE IGRE NA SREĆU U IGRAČNICAMA NAJMANjE PET GODINA.

PROMENA STRUKTURE KAPITALA

ČLAN 38A.

ZAINTERESOVANO PRAVNO LICE MOŽE, U SKLADU SA ZAKONOM, DA OTKUPI UDEO, ODNOSNO AKCIJE, ODNOSNO DA POVEĆA SOPSTVENI UDEO ILI BROJ AKCIJA U STRUKTURI KAPITALA PRIREĐIVAČA POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA, UZ PRETHODNU SAGLASNOST MINISTRA FINANSIJA.

UZ ZAHTEV ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DOSTAVLjAJU SE:

PODACI O NAZIVU I SEDIŠTU PRAVNOG LICA;

2) REŠENjE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO ODGOVARAJUĆI REGISTAR AKO SE RADI O INOSTRANOM PRAVNOM LICU, SA PRILOGOM O VISINI I STRUKTURI KAPITALA;

IZVEŠTAJ REVIZORA ZA POSLEDNjE DVE POSLOVNE GODINE;

4) DOKAZ O ISPUNjENOSTI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U ZEMLjI U KOJOJ JE OSNOVANO PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA;

5) POTVRDU NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA DA OSNIVAČ ILI ČLAN PRAVNOG LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I LICE KOJE U SMISLU ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU OBLASTI OPOREZIVANjA DOHOTKA GRAĐANA I DOBITI PREDUZEĆA IMA STATUS POVEZANOG LICA SA PRAVNIM LICEM STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO NjEGOVIM OSNIVAČEM ILI ČLANOM, NIJE OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA PREDVIĐENA AKTOM VLADE, U PERIODU OD POSLEDNjIH PET GODINA;

6) PODACI O POVEZANIM LICIMA;

7) BLIŽE OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZA OTKUP UDELA, ODNOSNO AKCIJA, ODNOSNO ZA POVEĆANjE SOPSTVENOG UDELA ILI BROJA AKCIJA U STRUKTURI KAPITALA PRIREĐIVAČA POSEBNE IGRE NA SREĆU U IGRAČNICAMA;

8) POSLOVNI PLAN RAZVOJA DELATNOSTI ZA PERIOD OD NAJMANjE TRI GODINE;

9) DRUGA DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE MOŽE OCENITI PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I UTICAJ OTKUPA UDELA, ODNOSNO AKCIJA, ODNOSNO POVEĆANjA SOPSTVENOG UDELA ILI BROJA AKCIJA U STRUKTURI KAPITALA PRIREĐIVAČA POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA NA BUDUĆE POSLOVANjE PRIREĐIVAČA I RAZVOJ DELATNOSTI PRIREĐIVANjA IGARA NA SREĆU.

MINISTAR FINANSIJA JE DUŽAN DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DONESE AKT O DAVANjU SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO AKT O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI.

PROTIV AKTA MINISTRA FINANSIJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NE MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA, ALI SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA AKTA.

Član 40.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji odredi Vlada.

VLADA ĆE U JAVNOM POZIVU NAVESTI TERITORIJU NA KOJOJ ĆE BITI LOCIRANA IGRAČNICA, ZA KOJU ĆE IZDATI DOZVOLU ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAVNOMERAN REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE.

Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama dostavljaju se:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 38. ovog zakona;

3) statut OSNIVAČKI AKT pravnog lica;

3A) DOKAZ PODNOSIOCA PRIJAVE ILI NjEGOVOG VEĆINSKOG OSNIVAČA DA POSEDUJE UČEŠĆE U NAJMANjE JEDNOJ IGRAČNICI;

3B) DOKAZ PODNOSIOCA PRIJAVE ILI NjEGOVOG VEĆINSKOG OSNIVAČA DA PRIREĐUJE IGRE NA SREĆU U IGRAČNICAMA NAJMANjE PET GODINA;

4) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

5) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1) ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

6) predlog visine iznosa naknade za dozvolu;

7) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 6) ovog stava;

8) opis vrste i pravila posebnih igara na sreću koje će se priređivati;

9) podrobni podaci o osnivačima pravnog lica.

Naknada iz stava 2. STAVA 3. tačka 6) ovog člana ne može biti manja od dinarske protivvrednosti 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Član 41.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na rok od deset godina, POČEV OD DANA DOSTAVLjANjA AKTA O DAVANjU DOZVOLE.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, dozvola se može produžiti na način i pod uslovima iz člana 40. ovog zakona.

Član 43.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igra čnicama zaključuje sa Republikom ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću, broju stolova i automata;

4) vrsti igara na sreću koje se mogu priređivati u igračnici;

5) datumu otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

6) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

Uslov za zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana jesu priloženi dokazi o:

1) osnovnom kapitalu iz člana 38. ovog zakona;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) uplaćenom namenskom depozitu i predatom ovlašćenju u korist Republike, odnosno bankarskoj garanciji iz člana 39. stav 1. ovog zakona;

4) obezbeđenom riziko-depozitu iz člana 39. stav 3. ovog zakona;

5) pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, ODNOSNO O PRAVU SVOJINE, PRAVU KORIŠĆENjA ILI ZAKUPA NA ZEMLjIŠTU NA KOME ĆE BITI IZGRAĐEN OBJEKAT ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU, U SKLADU SA ZAKONOM.

PRIREĐIVAČ MORA OTPOČETI PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU NAJKASNIJE U ROKU OD DVE GODINE OD DANA DONOŠENjA AKTA O DAVANjU DOZVOLE.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja akta o davanju dozvole.

Priređivač može priređivati samo onu vrstu igara na sreću za koju je dobio dozvolu i koja je utvrđena u ugovoru o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene, u ime Republike zaključuje ministar finansija uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 49.

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i aparatima AUTOMATIMA za igru i ulaska – izlaska u igračnicu, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu sa odredbama ovog zakona.

Priređivač je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva deset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz dokumentacije iz stava 2. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopštavati drugim licima, u skladu sa zakonom.

Priređivač je dužan da obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u igračnici.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora, čuvanje dokumentacije i telesne zaštite iz st. 1-4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Dokumentacija o neprekidnom snimanju predstavlja internu dokumentaciju priređivača. Priređivač je dužan da u slučaju kontrole dostavi video dokumentaciju nadležnoj Upravi za period iz stava 2. ovog člana, s tim što se Uprava prema ovako primljenim video snimcima mora odnositi kao poslovnoj tajni naročito po pitanju identiteta učesnika u igri i sl.

Posebni uslovi za zaposlene

Član 51.

Za obavljanje određenih poslova u igračnicama, koje propiše ministar finansija, mora se imati licenca.

Licencu iz stava 1. ovog člana izdaje odnosno prihvata Uprava.

Ministar finansija propisuje uslove za izdavanje, odnosno prihvatanje i oduzimanje licenci iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu i način vođenja evidencije o izdatim, prihvaćenim i oduzetim licencama.

Evidenciju iz stava 3. ovog člana vodi Uprava.

Član 56.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o napojnicama.

Evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana vodi se za svaki dan posebno po stolu i za svaku vrstu igara.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana priređivač sastavlja mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola posebno.

Mesečni obračun iz stava 4. ovog člana dostavlja se UPRAVI I Poreskoj upravi do petog u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

Sadržinu evidencije i mesečnog obračuna iz st. 1-5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Izveštaji o izvršenim ulaganjima i pozajmicama

DOSTAVLjANjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 57.

Priređivač je dužan da do 15. jula, odnosno 15. januara dostavi Upravi pregled svih troškova i izveštaj o izvršenim ulaganjima u prethodnom polugodištu.

Priređivač je dužan da u roku od 15 dana po isteku tromesečja dostavi Upravi izveštaj o datim i primljenim, odnosno vraćenim pozajmicama u tom periodu.

U izveštaju iz stava 2. ovog člana, priređivač navodi: korisnika, odnosno davaoca pozajmice, iznose, kamatu i druge uslove pozajmice, kao i jemstvo ili druge oblike obezbeđenja obaveze.

Obrazac izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i način sastavljanja pregleda troškova iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar finansija.

Ako na osnovu izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana Uprava zaključi da su nastupile činjenice zbog kojih dozvola uopšte ne bi bila dodeljena, proslediće obrazloženi predlog Vladi da se dozvola oduzme.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI, U ROKU OD DESET DANA OD DANA ISTEKA ROKA PROPISANOG ZA PODNOŠENjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DOSTAVI BILANS STANjA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI ANEKS.

AKO NA OSNOVU IZVEŠTAJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPRAVA ZAKLjUČI DA SU NASTUPILE ČINjENICE ZBOG KOJIH PRIREĐIVAČ VIŠE NE ISPUNjAVA USLOVE ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA, PRIPREMIĆE OBRAZLOŽENI PREDLOG VLADI DA SE DOZVOLA ODUZME.

Član 59.

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, na osnovu odobrenja.

Automatima se smatraju mehaničke, elektronske ili slične sprave na kojima igrači, po uplati određenog iznosa (u novcu i žetonima), imaju mogućnost da ostvare dobitak.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Član 61.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

PRIREĐIVAČ KOJI POSEDUJE NAJMANjE 2.000 AUTOMATA, MORA IMATI NAMENSKI DEPOZIT ILI POSEDOVATI BANKARSKU GARANCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NA IZNOS OD 600.000 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezbediti riziko-depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

Član 62.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, predaje se sledeća dokumentacija:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini upisanog kapitala koji ne može biti manji od visine iz člana 60. ovog zakona;

3) statut OSNIVAČKI AKT pravnog lica;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

5) dokaz o posedovanju najmanje 100 automata na teritoriji Republike i njihovoj lokaciji, u smislu člana 83. ovog zakona;

5A) DOKAZ O PRAVU SVOJINE, PRAVU KORIŠĆENjA ILI ZAKUPA NA ODGOVARAJUĆIM PROSTORIJAMA U KOJIMA ĆE SE PRIREĐIVATI POSEBNE IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA;

6) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1) ovog stava, kao i lica koja u smislu zakona kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

7) potvrda o obavljenoj kontroli i ispunjenosti informatičkih uslova;

8) potvrda o tehničkom pregledu iz člana 86. u vezi sa članom 84. stav 1. ovog zakona;

9) opis vrste posebnih igara na sreću;

10) pravila za svaku vrstu posebnih igara na sreću koja će se priređivati.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva donese rešenje po zahtevu.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Član 63.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima daje se na tri godine i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 62. ovog zakona.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najranije tri meseca pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

UPRAVA DONOSI AKT O PRESTANKU PRIREĐIVANjA IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA, AKO SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg uslova iz člana 62. stav 1. ovog zakona, priređivač je dužan da obavesti Upravu i podnese zahtev za donošenje dopunskog rešenja.

Član 68.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini 180 evra godišnje 25 EVRA MESEČNO dinarske protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, SRAZMERNO BROJU DANA DO KRAJA MESECA, A ZA NAREDNE MESECE DO PETOG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC U PERIODU VAŽENjA ODOBRENjA.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u igru u toku važenja odobrenja, srazmerno broju meseci do isteka važenja odobrenja NA NAČIN PROPISAN U STAVU 2. OVOG ČLANA.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog rešenja o odobrenju.

Srazmera iz stava 3. ovog člana računa se od narednog meseca od meseca u kome je doneto rešenje o dopuni odobrenja.

Član 69.

Priređivač plaća akontaciju naknade za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na račun trezora, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 12.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 12.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 5%.

PROMET PO AUTOMATU, U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA, ČINI RAZLIKA IZMEĐU UKUPNO OSTVARENIH UPLATA I UKUPNO OSTVARENIH ISPLATA PO AUTOMATU.

Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na račun trezora najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 5. 6. ovog člana propisuje ministar finansija.

Član 72.

Posebne igre na sreću – klađenja mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, na osnovu odobrenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana, u svom sastavu ima hipodrom, za takmičenja koja se održavaju na tom hipodromu, ODNOSNO PRAVNO LICE ČIJI VLASNIK UDELA U TOM PRAVNOM LICU IMA HIPODROM.

Klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i lice iz stava 1. ovog člana, koje o tome zaključi ugovor sa licem iz stava 2. ovog člana.

Član 74.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću – klađenja mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 3.000 evra po uplatnom mestu u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

PRIREĐIVAČ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI POSEDUJE NAJMANjE 300 UPLATNIH MESTA, MORA U PERIODU ZA KOJI JE ODOBRENjE DATO IMATI U BANCI SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE NAMENSKI DEPOZIT U IZNOSU OD 900.000 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI ILI POSEDOVATI BANKARSKU GARANCIJU NA TAJ IZNOS.

Priređivač posebne igre na sreću – klađenja je dužan da u korist Republike preda ovlašćenje za raspolaganje sredstavima namenskog depozita iz stava 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću – klađenja mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko-depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra dinarske protivvrednosti po uplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

Član 75.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, predaje se sledeća dokumentacija:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 73. ovog zakona;

3) statut OSNIVAČKI AKT pravnog lica;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

5) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću – klađenja, s tim što broj uplatnih – isplatnih mesta ne može biti manji od 30, OSIM PRAVNOG LICA IZ ČLANA 72. STAV 2. OVOG ZAKONA;

6) dokaz o lokaciji uplatnih, odnosno isplatnih mesta u smislu člana 83. ovog zakona;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1) ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuje oblast oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

8) potvrda o obavljenoj kontroli i ispunjenosti informatičkih uslova;

9) opis vrste igara na sreću – klađenja;

10) pravila za svaku vrstu igara koja će se priređivati.

Uprava je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva donese rešenje po zahtevu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Član 76.

Odobrenje za priređivanje klađenja daje se na tri godine i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 75. ovog zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PRAVNIM LICIMA IZ ČLANA 72. STAV 2. OVOG ZAKONA ODOBRENjE ZA PRIREĐIVANjE KLAĐENjA DAJE SE ZA PERIOD TRAJANjA SEZONE KONjIČKIH TRKA.

PERIOD TRAJANjA SEZONE KONjIČKIH TRKA UTVRĐEN JE PROPOZICIJAMA TAKMIČENjA, KOJE SU OVERENE OD STRANE KONjIČKOG SAVEZA SRBIJE.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najranije tri meseca pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

UPRAVA DONOSI AKT O PRESTANKU PRIREĐIVANjA IGRE NA SREĆU KLAĐENjA, AKO SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 5. OVOG ČLANA.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg uslova iz člana 75. stav 1. ovog zakona priređivač je dužan da obavesti Upravu i podnese zahtev za donošenje dopunskog rešenja.

Član 80.

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po uplatnom mestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, SRAZMERNO BROJU DANA DO KRAJA MESECA, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svako novo otvoreno uplatno mesto koje se otvara, u periodu važenja odobrenja.

Član 83.

Udaljenost automata i kladionica, odnosno uplatnih mesta od obrazovnih ustanova ZGRADE OBRAZOVNIH USTANOVA (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 150 200 metara.

UDALjENOST IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA NAJKRAĆI PEŠAČKI PUT OD ZGRADE OBRAZOVNIH USTANOVA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) DO ULAZA U OBJEKTE U KOJIMA SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU KLAĐENjE I NA AUTOMATIMA.

Član 84.

Stolovi i automati za igre na sreću prilikom stavljanja u upotrebu moraju biti tehnički ispravni.

Automati za igre na sreću koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme, koji omogućavaju evidentiranje rada i beleženje prometa SVAKE UPLATE I ISPLATE za svaki automat, u skladu i na način koji propiše ministar finansija.

Član 85.

Aparat AUTOMAT za igre na sreću mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 60% 70% od vrednosti uplata.

Član 87.

Stolovi i automati za igre na sreću mogu biti u upotrebi ako je na njima na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke: o vrsti stola odnosno aparata AUTOMATA, priređivaču igre, lokaciji i o roku u kojem važi, kao i serijski broj.

Kladionice su obavezne da vidno na svakom uplatnom mestu istaknu nalepnicu za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke: o priređivaču, lokaciji, roku u kojem važi, kao i serijski broj.

Nalepnica za označavanje i registraciju stolova i automata važi godinu dana od dana izdavanja, dok nalepnica za kladionice ili uplatno mesto važi tri godine.

Nalepnicu iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje Uprava, o čemu vodi evidenciju.

Na ulazu u svaku igračnicu ili kladionicu, odnosno uplatno mesto kladionice mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Uprava izdaje posebnu oznaku iz stava 5. ovog člana priređivaču koji je dobio dozvolu, odnosno odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebna oznaka iz stava 5. ovog člana izdaje se na rokove trajanja dozvole, odnosno odobrenja predviđene za svaku vrstu posebne igre na sreću.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu oznake iz stava 5. ovog člana.

Član 88.

Priređivač – pravno lice ili preduzetnik u toku godine može prirediti najviše četiri DVE nagradne igre po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

NAGRADNA IGRA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE TRAJATI DUŽE OD 60 DANA.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1. i 2. ST. 1. I 3. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da 30 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 5. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Član 91.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini 20 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora po prijemu rešenja o saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a pre otpočinjanja nagradne igre.

PRESTANAK VAŽENjA SAGLASNOSTI

ČLAN 91A.

UPRAVA DONOSI AKT O ODUZIMANjU SAGLASNOSTI ZA PRIREĐIVANjE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA, AKO UTVRDI DA:

1) JE SAGLASNOST DATA NA OSNOVU NEISTINITIH PODATAKA;

2) PRIREĐIVAČ NIJE UPLATIO DOSPELU OBAVEZU PO OSNOVU NAKNADE ZA PRIREĐIVANjE NAGRADNE IGRE;

3) PRIREĐIVAČ NE POSTUPA U SKLADU SA PRAVILIMA NAGRADNE IGRE.

PROTIV AKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA, ALI SE MOŽE POKRENUTI UPRAVANI SPOR U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA AKTA.

Član 93.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Priređivači igara na sreću dužani DUŽNI su da svakodnevno omoguće neposredno i posredno obavljanje nadzora nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem ovlašćenom licu iz Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Priređivači su dužni da omoguće ovlašćenom licu pregled prostorija i uvid u radnje koje su, neposredno ili posredno, povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovne knjige, izveštaje, evidencije, softvera i druga dokumenta ili podatake, na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača.

Ovlašćeno lice može prisustvovati otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću u igračnici, odnosno u prostorijama sa automatima, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugim radnjama koje su, neposredno ili posredno, povezane sa poslovanjem igračnice, automata, odnosno kladionice.

Ovlašćenom licu zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

Član 94.

Ako u obavljanju nadzora ovlašćeno lice utvrdi da se igra na sreću priređuje suprotno odredbama ovog zakona, bez odlaganja doneće rešenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti.

Ako priređivač ne postupi u skladu sa rešenjem iz stava 1. ovog člana, izvršiće se pečaćenje igračnice, kladionice, kao i privremeno oduzimanje stolova i automata za igre na sreću I DRUGE OPREME ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU .

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Troškove privremenog oduzimanja i skladištenja stolova i automata za igre na sreću snosi priređivač.

Član 98.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 100.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

1) dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost prenese na treće lice (član 7. stav 3);

2) pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom (član 8. stav 3);

3) ne vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija (član 9. stav 1);

4) ne čuva najmanje pet godina elektronske podatke i ostalu dokumentaciju propisanu ovim zakonom (član 9. stav 2);

5) postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

6) priređuje igre na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza i sl. suprotno članu 22. ovog zakona;

7) ne jemči za isplatu dobitaka (čl. 19, 20, 21. i 22);

8) ne preduzima mere iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i svoje evidencije ne vodi u skladu sa zahtevima organa nadležnog za sprečavanje pranja novca (član 24);

9) ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću (član 25. stav 1);

10) promeni pravila klasičnih igara nakon početka prodaje srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serije (član 27. stav 2);

11) ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima (član 27. stav 3);

12) ne izvlači dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje priređivač, ili ne izvlači dobitke javno (član 28);

13) izvlači dobitke u indirektnom televizijskom prenosu (član 29. stav 2);

14) ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (član 30. st. 2. i 3);

15) ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga (član 30. stav 5);

16) ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka u roku iz člana 31. stav 2. ovog zakona;

17) ne objavi rezultate igre na sreću u štampi i na prodajnim mestima, u roku iz člana 32. ovog zakona;

18) ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku (član 33. st. 1. i 4);

19) ne obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz člana 35. stav 2. ovog zakona ili ne uplati naknadu na račun trezora najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec u smislu člana 35. stav 3. ovog zakona;

20) ne održava iznos osnovnog kapitala iz čl. 38, 60. i 73. ovog zakona u periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

21) ne poseduje u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit ili bankarsku garanciju radi osiguranja isplate dobitaka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda iz čl. 39, 61. i 74. ovog zakona;

22) ne obezbedi riziko-depozit u blagajni u iznosu iz čl. 39, 61. i 74. ovog zakona;

23) ne prijavi Upravi u propisanom roku svaki sto i automat za igre na sreću pre stavljanja u upotrebu, povlačenja iz upotrebe ili premeštaja, odnosno svako uplatno mesto pre njegovog otvaranja ili zatvaranja (čl. 45, 67. i 79);

24) ne uredi prostor u skladu sa članom 48. ovog zakona;

25) ne obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i aparatima AUTOMATIMA za igru, kao i nadzor ulaska – izlaska u igračnicu i nadzor nad igračima i posetiocima (član 49. stav 1);

26) ne čuva dokumentaciju o neprekidnom snimanju u roku iz člana 49. stav 2. ovog zakona;

27) ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u skladu sa članom 49. st. 4. i 5. ovog zakona;

28) ne poseduje licencu za zaposlene iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

29) omogući zaposlenima u igračnici učestvovanje u igrama koje se priređuju u tim igračnicama (član 52. stav 1);

30) omogući zaposlenima da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače (član 53. stav 1);

31) vrednost promotivnog žetona uveća u odnosu na vrednost najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre (član 55. stav 3);

32) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 55. st. 5, 6, 7);

33) ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade ili ne vodi evidenciju o napojnicama za igre na sreću na osnovu koje se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija (član 56);

34) ne dostavlja u propisanom roku Upravi pregled svih troškova i izveštaj o izvršenim ulaganjima, ili ne dostavlja Upravi u propisanom roku izveštaj o datim, primljenim ili vraćenim kratkotrajnim pozajmicama i pozajmicama (član 57.);

35) ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja dozvole dođe do izmene bilo kojeg uslova za priređivanje igre na sreću (član 63. stav 4. i član 76. stav 4);

36) omogući zaposlenima učestvovanje u igrama na sreću suprotno čl. 66. i 78. ovog zakona;

36A) NE PLAĆA NAKNADU ZA DOBIJENO ODOBRENjE ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U PROPISANOM IZNOSU, NA PROPISAN NAČIN I U PROPISANOM ROKU (ČLAN 68);

37) ne uplati naknadu za svaki novi automat koji se uvodi u toku godine u igru (član 68. stav 3);

38) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 69. st. 1-5);

39) isplatu igraču izvrši suprotno članu 71. stav 2. ovog zakona;

40) ne plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 80. st. 1-3);

41) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1 i 2);

42) ne poseduje, odnosno ne obezbedi informatičke uslove propisane u čl. 70. i 82. ovog zakona;

42A) AKO POSTAVI AUTOMAT ILI UPLATNO MESTO KLADIONICE NA UDALjENOSTI MANjOJ OD PROPISANE (ČLAN 83);

43) ne ispuni uslove tehničke ispravnosti stolova i automata za igre na sreću prilikom stavljanja u upotrebu (član 84);

44) aparat AUTOMAT za igre na sreću ne podesi da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 60% 70% od vrednosti uplata (član 85);

45) ne produži uverenje o tehničkoj ispravnosti automata za igre na sreću i stolova pre isteka roka iz uverenja, ili ne obnovi uverenje posle zamene programske ploče automata, popravke automata i ponovnog stavljanja u upotrebu (član 86. st. 3. i 4);

46) ne istakne na vidnom mestu nalepnicu i posebnu oznaku saglasno članu 87. ovog zakona;

47) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike 30 dana pre otpočinjanja nagradne igre (član 88. stav 4);

48) vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre čini dostupno javnosti, ili omogući priređivaču korišćenje telekomunikacionih mreža za učestvovanje u igri, pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Ministarstva za priređivanje nagradne igre (član 90);

49) ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 91);

50) ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre (član 92. stav 1);

51) ne omogući ovlašćenom licu obavljanje neposredno i posredno nadzora nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem, ili ne omogući pregled prostorija i uvid u radnje koje su neposredno ili posredno povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovnih knjiga,izveštaja, evidencije, softvera i drugih dokumenata i podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača (član 93);

52) ne izvrši uplatu srazmernog dela naknade za dozvolu ili odobrenje (član 104. st. 2, 3. i 4).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana tač. 47), 48), 49) i 50) kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 500 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom koja se naplaćuje na licu mesta, može se kazniti odgovorno lice u iznosu od 5.000, a pravno lice u iznosu od 20.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja, ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za pravno lice i odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 100.

Uprava vodi prekršajni postupak i u prvom stepenu donosi rešenje za prekršaje predviđene ovim zakonom.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu za prekršaje MESNO NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU.

Ostavite komentar