Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PREDLOG

Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM

PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Član 1.

U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04 i 54/07) u članu 12. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „i obavestiće ga da ostala sadržina dokumenta nije dostupna”.

Član 2.

Naslov iznad člana 16. menja se i glasi: „Postupanje po zahtevu”.

U članu 16. stav 3. posle reči: „dužan je da o tome”, briše se reč: „odmah” stavlja se zapeta i dodaju reči: „najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva,”.

U stavu 10. posle reči: „dužan je da” dodaju se reči: „bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva,”.

Član 3.

U članu 18. stav 2, tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „a kada je to moguće, u obliku u kome je tražena”.

Član 4.

U članu 22. stav 1. brišu se reči: „u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja organa vlasti,”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;”

U tački 5) tačka na kraju rečenice briše se i dodaje se rečca: „ili”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama ovog zakona”.

Član 5.

U članu 24. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Poverenik će rešenjem naložiti organu vlasti da tražiocu omogući slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kada utvrdi da je žalba osnovana.

Ako organ vlasti, nakon izjavljene žalbe zbog nepostupanja po zahtevu, a pre donošenja odluke po žalbi, tražiocu omogući pristup informacijama ili po zahtevu odluči, Poverenik će doneti zaključak i obustaviti postupak po žalbi. Postupak po žalbi se obustavlja i kada tražilac odustane od žalbe.”

Član 6.

U naslovu iznad člana 27. posle reči: „rešenja” dodaju se reči: „i zaključka”.

U članu 27. posle reči „rešenja” dodaju se reči: „i zaključka”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Upravni spor povodom ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je hitan.”

Član 7.

Naslov iznad člana 28. menja se i glasi: „Obaveznost i izvršenje rešenja Poverenika”.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

„Rešenja Poverenika su obavezujuća, konačna i izvršna.”

U stavu 2. reči: „i zaključaka” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Vlada Republike Srbije, u slučaju potrebe, obezbeđuje izvršenje rešenja Poverenika i može bliže odrediti način izvršenja rešenja.”

Član 8.

U članu 34. stav 2. reči: „Narodna skupština”, zamenjuju se rečima: „Administrativni odbor Narodne skupštine”.

Član 9.

U članu 35. tačka 7) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju se reči: „i drugim zakonima.”

Član 10.

U članu 38. stav 1. reči: „Organ vlasti”, zamenjuju se rečima: „Odgovorno lice u organu vlasti.”

U stavu 3. reči: „nadležan je rukovodilac organa vlasti.”, zamenjuju se rečima: „nadležno je odgovorno lice u organu vlasti.”

Član 11.

U naslovu iznad člana 40. posle reči: „za”, dodaju se reči: „izradu i”.

U članu 40. posle reči: „po kojem se”, dodaju se reči: „izrađuje i”.

Član 12.

U članu 43. reči: „Ovlašćeno lice državnog organa” zamenjuju se rečima: „Državni organ, do 20. januara tekuće godine, za predhodnu godinu,”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Podaci iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana iskazuju se ukupno i posebno za tražioce u kategoriji: građana, javnih glasila, udruženja građana, političkih stranaka, organa vlasti i drugih tražioca.”

Član 13.

U članu 45. reč: „informisanje”, zamenjuje se rečju: „ uprave”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave preko upravne inspekcije.”

Član 14.

Član 46. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu javne vlasti, ako organ javne vlasti:

pristup informacijama uslovljava dokazivanjem opravdanog ili drugog interesa (član 4);

postupi protivno načelu jednakosti (član 6);

diskriminiše novinara ili javno glasilo (član 7);

ne označi nosač informacije, gde je i kada tražena informacija objavljena (član 10 stav 2);

ne saopšti, odnosno ne omogući uvid u istinitu i potpunu informaciju, a osporava istinitost i potpunost objavljene informacije (član 11);

odbije da primi zahtev tražioca (član 15. stav 1);

ne vodi posebnu evidenciju (član 15. stav 7);

ne postupi po zahtevu za pristup informacijama u skladu sa ovim zakonom, odnosno dostavi nepotpune ili netačne informacije (član 16);

pristup informacijama uslovljava uplatom troškova u iznosu većem od propisanog ( član 17);

ne izda informaciju u traženom obliku, a ima tehničkih mogućnosti za to (član 18. st. 2 i 3);

neosnovano odbije da izda kopiju dokumenta sa informacijom na jeziku na kojem je podnet zahtev (član 18. stav 4);

na bilo koji drugi način, suprotno odredbama ovog zakona, onemogućava ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja ( član 22. stav 1. tačka 6);

ne omogući Povereniku uvid u nosač informacije ( član 26. stav 2);

ne postupi po rešenju Poverenika ( član 28. stav 1);

ne održava nosač informacije u skladu sa ovim zakonom ( član 41);

ne sprovodi obuku zaposlenih i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima utvrđenim ovim zakonom (član 42);

spreči upravnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i ne izvrši rešenje upravnog inspektora (član 45. stav 2).

Član 15.

U članu 48. reči: „ovlašćeno lice”, zamenjuju se rečima:„odgovorno lice”.

Član 16.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćen tekst Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 13. koje stupaju na snagu po isteku šest meseci od dana objavljivanja ovog zakona u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sadržan je u članu 51. stav 2. Ustava Republike Srbije prema kome, svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predložene izmene i dopune Zakona prvenstveno su učinjene u cilju njegove efikasnije primene i omogućavanja građanima da na brži i jednostavniji način dođu do traženih informacija.

Tokom duže od četiri godine primene, Zakon je nesumnjivo, doprineo daljoj demokratizaciji odnosa u društvu, afirmaciji načela javnosti vlasti, demokratičnosti vlasti i slobodi informisanja. Takođe, omogućio je veću kontrolu rada državne uprave i doprineo suzbijanju korupcije. Građani su dobili pravo da dobiju sve informacije u vezi sa radom državnih organa i drugih organa javne vlasti. Zakon nije medijski, ali ima veliki značaj i za novinarsku profesiju, s obzirom da omogućava da se do tačnih i pouzdanih informacija dođe na brz i efikasan način.

Praksa je pokazala da je jedan broj normi neprecizan (član 4), pa stoga i teško primenjiv. Takođe, i neki od predviđenih rokova ili su neprecizno dati (član 2. st. 2. i 3) ili su uticali da se Zakon sporo i neefikasno primenjuje. Otvorila su se i neka nova pitanja u vezi sa primeni Zakona (član 5. novi st. 4. i 5; član 6. novi stav 2) a pojavile su se nove situacije koje je trebalo pravno regulisati (član 4. nova tačka 6; član 9).

Pored toga, imajući u vidu da pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja po sadržini zapravo predstavlja pravo na pristup dokumentima u posedu organa javne vlasti, tj. pristup službenim dokumentima, te da se kroz ostvarivanje ovog prava zapravo vrši kontrola rada organa vlasti, to je logično da poslove nadzora nad primenom Zakona vrši upravna inspekcija u sastavu ministarstva nadležnog za poslove uprave a ne pravna služba ministarstva zaduženog za poslove informisanja.

To su razlozi zbog kojih se, posle četiri godine važenja Zakona, pristupilo njegovim izmenama i dopunama.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1. – Precizira se postupanje prvostepenog organa po zahtevu za pristup informacijama u slučaju kada deo traženog dokumenta, odnosno deo informacija koje su u njemu sadržane, treba zaštititi, npr. lične podatke i sl. Iz tog razloga u članu 12. važećeg zakona dodaju se reči kojim se obavezuje nadležni organ da obavesti tražioca informacije da jedan deo sadržaja dokumenta nije dostupan.

Uz član 2. – Izmena naslova iznad člana 16. Zakona odgovara suštini postupanja prvostepenog organa po zahtevu za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, koje je regulisano ovim članom. Naime, organ vlasti kada omogući tražiocu informacije pristup informaciji on o tome ne donosi upravni akt već o tome sačinjava službenu belešku u skladu sa članom 16. stav.9. Zakona. Iz tog razloga je naslov „Postupanje po zahtevu” primereniji od dosadašnjeg naslova „Odlučivanje po zahtevu”.

Izmenama u članu 16. Zakona, preciziraju se rokovi za postupanje prvostepenog organa po zahtevu, pa se umesto reči „odmah” određuje jasan rok:„najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva”, odnosno preciziraju se rokovi za donošenje rešenja kada se ne udovoljava zahtevu tražioca i jasno se određuje da se rešenje donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Uz član 3. – Predloženom izmenom u članu 18. st. 2. Zakona, daje se mogućnost tražiocu informacija da sam odluči o načinu tj. obliku putem koga će se upoznati sa sadržinom informacije, ukoliko je to moguće sa aspekta tehničkih mogućnosti organa. Prema postojećem rešenju informacije se dostavljaju u obliku u kome se nalaze kod organa javne vlasti, što znači da organ vlasti ne može štampani dokument pretvoriti u elektronski oblik i uputiti tražiocu, iako za to ima tehničkih mogućnosti, a i brže je i ekonomičnije. Ovom izmenom se čl. 18. st. 2. istovremeno usaglašava sa čl. 5. Zakona, po kome svako ima pravo da mu kopija dokumenta bude upućena poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Uz član 4. – Izmene u članu 22. st. 1. Zakona otklanjaju nelogičnost postojeće odredbe da se žalbeni rok od 15 dana od dana prijema rešenja odnosi i na situaciju kada tražilac izjavljuje žalbu zato što organ nije postupio po zahtevu ili nije doneo rešenje kojim se zahtev odbija. Dopuna stava 1. novom tačkom 6. omogućava da se žalba izjavi i u drugim opravdanim situacijama koje nisu taksativno navedene u postojećim tačkama ovog stava, a čija potreba proističe iz dosadašnje prakse.

Uz član 5. – Predloženom dopunom člana 24. precizirana su ovlašćenja Poverenika u postupku odlučivanja po žalbi tražioca informacija kada organ vlasti ne postupi po zahtevu ili kada postupi nakon izjavljene žalbe. Ova dopuna Zakona rezultat je dosadašnje prakse Poverenika kao drugostepenog organa i stavova Vrhovnog suda izraženih kroz donete presude.

Uz član 6. – Predloženim izmenama precizira se mogućnost pokretanja upravnog spora i protiv odluka Poverenika donetih u formi zaključka, a ne samo rešenja.

Uz član 7. – Uređenje načina izvršenja rešenja donetih u upravnom postupku predstavlja zakonsku materiju uređenu Zakonom o opštem upravnom postupku. Imajući u vidu širok krug organa javne vlasti predviđenim Zakonom , i njihov različit ustavni i zakonski položaj u odnosu na Vladu, Zakonom je predviđeno da Vlada, u svakom konkretnom slučaju, u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, svojim aktom bliže odredi način izvršenja rešenja Poverenika.

Uz član 8. – Predložena izmena, da saglasnost na akte o radu službe Poverenika daje Administrativni odbor, umesto Narodne skupštine, omogućiće brži postupak davanja ove saglasnosti, uključujući i situacije, kada se vrši formalno usaglašavanje akata sa zakonom, bez suštinskih izmena. Time se izbegava situacija, da se zbog preopterećenosti rada Narodne skupštine, na saglasnost čeka jako dugo, što otežava rad službe Poverenika.

Uz član 9. – Ovom izmenom stara se mogućnost da se Povereniku za informacije od javnog značaja proširi nadležnost kroz norme drugih srodnih zakona, kao što je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti idr.

Uz član 10. – Izmene u članu 10. predviđene su da bi se izbeglo korišćenje različitih termina za označavanje pojmova sa istim sadržajem i da bi se terminologija ovog zakona ujednačila sa terminologijom drugih zakona važnih za primenu ovog zakona. Tako se umesto termina «rukovodilac organa vlasti» u predloženim izmenama koristi termin «odgovorno lice organa vlasti», što odgovara terminologiji koja se koristi u Zakonu o prekršajima, koji je važan sa stanovišta kaznenih odredaba predviđenih ovim zakonom.

Uz čl. 11. i 12. – Članom 10. preciziraju se postojeća ovlašćenja Poverenika u pogledu donošenja uputstva iz člana 40. Zakona. Predviđeno je da Poverenik donosi uputstvo i za izradu informatora, a ne samo za njegovo objavljivanje, kako je to dosadašnjim rešenjem predviđeno. Članom 11. precizira se sadržaj izveštaja i rok u kome su državni organi dužni da dostave izveštaj Povereniku, koji nije bio propisan važećim Zakonom, i što će doprineti efikasnijoj primeni Zakona.

Uz član 13. – Ovim članom predviđeno je da nadzor nad sprovođenjem Zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave, umesto, prema važećem rešenju, ministarstva nadležnog za poslove informisanja. Imajući u vidu da pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja po sadržini zapravo predstavlja pravo na pristup dokumentima u posedu organa javne vlasti, tj. pristup službenim dokumentima, kako se u nekim međunarodnim dokumentima ovo pravo i naziva, te da se kroz ostvarivanje ovog prava zapravo vrši kontrola rada organa vlasti, to je logično da poslove nadzora nad primenom Zakona vrši upravna inspekcija u sastavu ministarstva nadležnog za poslove uprave , koje inače vrši srodne poslove. Obezbeđenje funkcije inspekcijskog nadzora doprinelo bi efikasnijem ostvarivanju ovog prava.

Uz član 14. – Predloženom izmenom postojećeg člana 46. Zakona, usaglašene su odredbe o prekršajnoj odgovornosti sa napred predloženim izmenama. Takođe, u smislu efikasnije primene Zakona prekršajna odgovornost je sa ovlašćenog lica prebačena na odgovorno lice u organu javne vlasti.

Uz član 15. – Podiže se stepen odgovornosti za nepostupanje po Zakonu, pa umesto odgovornosti ovlašćenog lica u državnom organu, koji je uvek iz reda službenika, predviđa se odgovornost odlovornog lica u državnom organu, dakle lica koje rukovodi organom.

Uz član 16. – Radi lakše primene Zakona, imajući u vidu veliki broj izmena, predlaže se da nadležni odbor Skupštine sačini prečišćen tekst Zakona.

Uz član 17. – Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 13. kojim se uređuje vršenje nadzora nad primenom Zakona. Predviđeno je da odredbe člana 13. stupe na snagu šest meseci po objavljivanju ovog zakona u „Službenom glasniku RS”, iz razloga potrebe da se u ministarstvu nadležnom za poslove uprave obezbede kadrovski i materijalni uslovi za preuzimanje navedenih poslova nadzora.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

V. PREGLED ODREDABA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJE SE MENjAJU

Član 12.

Ako tražena informacija od javnog značaja može da se izdvoji od ostalih informacija u dokumentu u koje organ nije dužan tražiocu da omogući uvid, organ vlasti omogućiće tražiocu uvid u deo dokumenta koji sadrži samo izdvojenu informaciju, I OBAVESTIĆE GA DA OSTALA SADRŽINA DOKUMENTA NIJE DOSTUPNA.

Odlučivanje po zahtevu

POSTUPANjE PO ZAHTEVU

Član 16.

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku iz stava 1. ovog člana obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah NAJKASNIJE U ROKU OD 7 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Organ vlasti će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama organa vlasti.

Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena.

Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Ako udovolji zahtevu, organ vlasti neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da BEZ ODLAGANjA, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD PRIJEMA ZAHTEVA, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Stavljanje na uvid i izrada kopije

Član 18.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se upotrebom opreme kojom raspolaže organ vlasti, osim kada tražilac zahteva da uvid izvrši upotrebom sopstvene opreme.

Organ vlasti izdaje kopiju dokumenta (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) koji sadrži traženu informaciju u obliku u kojem se informacija nalazi., A KADA JE TO MOGUĆE, U OBLIKU U KOME JE TRAŽENA.

Ako organ vlasti ne raspolaže tehničkim mogućnostima za izradu kopije dokumenta u smislu stava 2. ovog člana, izradiće kopiju dokumenta u drugom obliku.

Ako organ vlasti raspolaže dokumentom koji sadrži traženu informaciju na jeziku na kojem je podnet zahtev, dužan je da tražiocu stavi na uvid dokument i izradi kopiju na jeziku na kojem je podnet zahtev.

V. POSTUPAK PRED POVERENIKOM

Pravo na žalbu

Član 22.

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja organa vlasti, ako:

1) organ vlasti, suprotno članu 16. st. 1. i 3. ovog zakona, odbije da obavesti tražioca o tome da li poseduje određenu informaciju od javnog značaja ili mu je ona inače dostupna, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju dokumenta, ili ako to ne učini u propisanom roku;

1) ORGAN VLASTI ODBACI ILI ODBIJE ZAHTEV TRAŽIOCA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA KADA MU JE DOSTAVLjENO REŠENjE ILI DRUGI AKT;

2) organ vlasti, suprotno članu 16. stav 2. ovog zakona, ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;

3) organ vlasti, suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona, uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije;

4) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način predviđen članom 18. stav 1. ovog zakona;

5) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen članom 18. stav 4. ovog zakona. ILI

6) ORGAN VLASTI NA DRUGI NAČIN OTEŽAVA ILI ONEMOGUĆAVA TRAŽIOCU OSTVARIVANjE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

Protiv rešenja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, Vrhovnog suda Srbije, Ustavnog suda i Republičkog javnog tužioca ne može se izjaviti žalba.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu sud po službenoj dužnosti obaveštava Poverenika.

Član 24.

Poverenik donosi rešenje bez odlaganja, a najdocnije u roku od 30 dana od dana predaje žalbe, pošto omogući organu vlasti da se pismeno izjasni, a po potrebi i tražiocu.

Poverenik odbacuje žalbu koja je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica.

Organ vlasti dokazuje da je postupao u skladu sa svojim obavezama predviđenim ovim zakonom.

POVERENIK ĆE REŠENjEM NALOŽITI ORGANU VLASTI DA TRAŽIOCU OMOGUĆI SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, KADA UTVRDI DA JE ŽALBA OSNOVANA.

AKO ORGAN VLASTI, NAKON IZJAVLjENE ŽALBE ZBOG NEPOSTUPANjA PO ZAHTEVU, A PRE DONOŠENjA ODLUKE PO ŽALBI, TRAŽIOCU OMOGUĆI PRISTUP INFORMACIJAMA ILI PO ZAHTEVU ODLUČI, POVERENIK ĆE DONETI ZAKLjUČAK I OBUSTAVITI POSTUPAK PO ŽALBI. POSTUPAK PO ŽALBI SE OBUSTAVLjA I KADA TRAŽILAC ODUSTANE OD ŽALBE.

Pravni lek protiv rešenja I ZAKLjUČKA Poverenika

Član 27.

Protiv rešenja I ZAKLjUČKA Poverenika može se pokrenuti upravni spor.

UPRAVNI SPOR POVODOM OSTVARIVANjA PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA JE HITAN.

Obaveznost rešenja i zaključaka

OBAVEZNOST I IZVRŠENjE REŠENjA POVERENIKA

Član 28.

Rešenja i zaključci Poverenika obavezujući su.

REŠENjA POVERENIKA SU OBAVEZUJUĆA, KONAČNA I IZVRŠNA.

Izvršenje rešenja i zaključaka Poverenika, u slučaju potrebe, obezbeđuje Vlada Republike Srbije.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, U SLUČAJU POTREBE, OBEZBEĐUJE IZVRŠENjE REŠENjA POVERENIKA I MOŽE BLIŽE ODREDITI NAČIN IZVRŠENjA REŠENjA.

Stručna služba Poverenika

Član 34.

Poverenik ima stručnu službu koja mu pomaže u vršenju njegovih nadležnosti.

Poverenik donosi akt, za koji saglasnost daje Narodna skupština ADMINISTRATIVNI ODBOR NARODNE SKUPŠTINE, kojim uređuje rad svoje stručne službe. Poverenik samostalno odlučuje, u skladu sa zakonom, o prijemu lica u radni odnos u stručnu službu, rukovođen potrebom profesionalnog i delotvornog vršenja svoje nadležnosti.

Na zaposlene u stručnoj službi Poverenika shodno se primenjuju propisi o radnim odnosima u državnim organima.

Finansijska sredstva za rad Poverenika i njegove stručne službe obezbeđuje se u budžetu Republike Srbije.

Nadležnost Poverenika

Član 35.

Poverenik:

1) prati poštovanje obaveza organa vlasti utvrđenih ovim zakonom i izveštava javnost i Narodnu skupštinu o tome;

2) daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa radi sprovođenja i unapređenja prava na pristup informacijama od javnog značaja;

3) predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada uređenog ovim zakonom;

4) preduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima na pristup informacijama od javnog značaja, radi delotvorne primene ovog zakona;

5) rešava po žalbi protiv rešenja organa vlasti kojima su povređena prava uređena ovim zakonom;

6) obaveštava javnost o sadržini ovog zakona, kao i o pravima uređenim ovim zakonom;

7) obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. I DRUGIM ZAKONIMA

Član 38.

Organ vlasti ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI odrediće jedno ili više službenih lica (u daljem tekst: ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ovlašćeno lice:

1) prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacije i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informacviju,odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom;

2) preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.

Ako ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana nije određeno, za postupanje po zahtevu nadležan je rukovodilac organa vlasti NADLEŽNO JE ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI.

Uputstvo za IZRADU I objavljivanje informatora

Član 40.

Poverenik izdaje uputstvo po kojem se IZRAĐUJE I objavljuje informator iz člana 39. ovog zakona i pruža savete, na zahtev državnog organa, u cilju pravilnog, potpunog i blagovremenog ispunjenja obaveze objavljivanja informatora.

Podnošenje izveštaja Povereniku

Član 43.

Ovlašćeno lice državnog organa DRŽAVNI ORGAN, DO 20. JANUARA TEKUĆE GODINE, ZA PRETHODNU GODINU, podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, koji sadrži podatke o:

1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva;

2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev;

3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja;

4) merama preduzetim u vezi sa obavezom objavljivanja informatora;

5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije;

6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih.

PODACI IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 3) OVOG ČLANA ISKAZUJU SE UKUPNO I POSEBNO ZA TRAŽIOCE U KATEGORIJI: GRAĐANA, JAVNIH GLASILA, UDRUŽENjA GRAĐANA, POLITIČKIH STRANAKA, ORGANA VLASTI I DRUGIH TRAŽIOCA.

VIII. NADZOR

Član 45.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove informisanja UPRAVE.

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD SPROVOĐENjEM OVOG ZAKONA VRŠI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE UPRAVE PREKO UPRAVNE INSPEKCIJE.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 46.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno lice u organu vlasti ako organ vlasti:

postupi protivno načelu jednakosti (član 6);

diskriminiše novinara ili javno glasilo (član 7);

ne označi nosač informacije, gde je i kada tražena informacija objavljena (član 10. stav 2);

ne saopšti istinitu i potpunu informaciju, odnosno ne omogući uvid u dokument koji sadrži istinitu i potpunu informaciju (član 11);

tražiocu ne stavi na uvid dokument i ne izradi kopiju dokumenta na jeziku na kojem je podnet zahtev (član 18. stav 4);

odbije da primi zahtev, ne obavesti tražioca o posedovanju informacije ili ne obezbedi uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne uputi kopiju dokumenta na odgovarajući način, ne donese rešenje o odbijanju zahteva i odbije da pruži tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava (član 38. stav 2. tačka 1).

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI, AKO ORGAN JAVNE VLASTI:

PRISTUP INFORMACIJAMA USLOVLjAVA DOKAZIVANjEM OPRAVDANOG ILI DRUGOG INTERESA (ČLAN 4);

POSTUPI PROTIVNO NAČELU JEDNAKOSTI (ČLAN 6);

DISKRIMINIŠE NOVINARA ILI JAVNO GLASILO (ČLAN 7);

NE OZNAČI NOSAČ INFORMACIJE, GDE JE I KADA TRAŽENA INFORMACIJA OBJAVLjENA (ČLAN 10. STAV 2);

NE SAOPŠTI, ODNOSNO NE OMOGUĆI UVID U ISTINITU I POTPUNU INFORMACIJU, A OSPORAVA ISTINITOST I POTPUNOST OBJAVLjENE INFORMACIJE (ČLAN 11);

ODBIJE DA PRIMI ZAHTEV TRAŽIOCA (ČLAN 15. STAV 1);

NE VODI POSEBNU EVIDENCIJU (ČLAN 15. STAV 7);

NE POSTUPI PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, ODNOSNO DOSTAVI NEPOTPUNE ILI NETAČNE INFORMACIJE (ČLAN 16);

PRISTUP INFORMACIJAMA USLOVLjAVA UPLATOM TROŠKOVA U IZNOSU VEĆEM OD PROPISANOG (ČLAN 17);

NE IZDA INFORMACIJU U TRAŽENOM OBLIKU, A IMA TEHNIČKIH MOGUĆNOSTI ZA TO (ČLAN 18. ST. 2. I 3);

NEOSNOVANO ODBIJE DA IZDA KOPIJU DOKUMENTA SA INFORMACIJOM NA JEZIKU NA KOJEM JE PODNET ZAHTEV (ČLAN 18. STAV 4);

NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ,ONEMOGUĆAVA OSTVARIVANjE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (ČLAN 22. STAV1. TAČKA 6)

NE OMOGUĆI POVERENIKU UVID U NOSAČ INFORMACIJE ( ČLAN 26. STAV 2);

NE POSTUPI PO REŠENjU POVERENIKA (ČLAN 28. STAV 1);

NE ODRŽAVA NOSAČ INFORMACIJE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM (ČLAN 41);

NE SPROVODI OBUKU ZAPOSLENIH I UPOZNAVANjE ZAPOSLENIH SA NjIHOVIM OBAVEZAMA U VEZI SA PRAVIMA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM (ČLAN 42);

SPREČI UPRAVNOG INSPEKTORA U VRŠENjU INSPEKCIJSKOG NADZORA I NE IZVRŠI REŠENjE UPRAVNOG INSPEKTORA (ČLAN 45. STAV 2).

Član 48.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno lice ODGOVORNO LICE u državnom organu ako propusti da podnese godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, sa propisanim podacima (član 43.) .

ODREDBE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJE NISU NAPRED SADRŽANE

ČLAN 14.

OVLAŠĆUJE SE ZAKONODAVNI ODBOR NARODNE SKUPŠTINE DA UTVRDI PREČIŠĆEN TEKST ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ČLAN 15.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, OSIM ODREDABA ČLANA 13. KOJE STUPAJU NA SNAGU PO ISTEKU ŠEST MESECI OD DANA OBJAVLjIVANjA OVOG ZAKONA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar