Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Član 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), u članu 2. stav 1. posle reči: „partnerom” dodaju se reči: „radi realizacije projekata javno-privatnog partnerstva”.

Član 2.

U članu 4. tačka 6) reči: „može osnivati” zamenjuju se rečju: „osniva”.

U članu 4. tačka 9) posle reči: „koncesije” dodaje se zapeta i reči: „odnosno realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva”.

Član 3.

U članu 7. stav 2. tačka 1) posle reči: „drugog dobra” dodaju se reči: „niti isključiva isporuka dobara”.

U stavu 2. tačka 3) reč: „projektovanje” i zapeta posle te reči brišu se.

U tački 6) posle reči: „između javnog i privatnog partnera” dodaje se zapeta i reči: „a naročito preuzimanje rizika tražnje ili rizika raspoloživosti objekta, usluge, infrastrukture i sl.”

U tački 7) posle reči: „komercijalnu delatnost” dodaju se reči: „ili izgradi druge objekte”.

Član 4.

U članu 9. stav 4. posle reči: „zaključuju” dodaju se reči: „javni ugovor i”.

Član 5.

U članu 14. stav 2. reči: „ne moraju tražiti” zamenjuju se rečima: „nemaju pravo da traže”.

Član 6.

U članu 16. stav 2. tačka 2) reči: „nakon pretkvalifikacione faze” brišu se.

U stavu 6. reč: „pretkvalifikacioni” briše se, a posle reči: „kriterijumi” dodaju se reči: „za izbor”.

Član 7.

U članu 19. stav 2. zapeta i reči: „odnosno privatni partner biti dužan” zamenjuju se rečima: „biti dužno”.

Član 8.

U članu 20. st. 2, 3. i 4. menjaju se i glase:

„Javni ugovor zaključuje se kao ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili kao ugovor o koncesiji.

Ako realizacija projekta JPP podrazumeva davanje koncesije iz člana 10. stav 1. ovog zakona, postupak izbora privatnog partnera sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ako koncesija koja se dodeljuje ima pretežno obeležja koncesije za javne radove, odnosno javne usluge u skladu sa članom 10. st. 1. i 2. ovog zakona na postupak odabira koncesionara/privatnog partnera primenjuju se postupci javne nabavke, određeni zakonom kojim se uređuju javne nabavke.”

Član 9.

U članu 21. stav 4. reči: „bez prava” zamenjuju se rečima: „sa pravom”.

Član 10.

U članu 22. stav 3. reči: „u jednom međunarodnom listu i” brišu se.

Član 11.

U članu 27. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) finansijske efekte predloženog projekta na budžet Republike Srbije, odnosno budžet autonomne pokrajine ili budžet jedinice lokalne samouprave tokom životnog veka trajanja projekta;”.

U stavu 3. reči: „JPP i koncesije” zamenjuju se rečima: „javno-privatno partnerstvo”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ako je Republika Srbija ili drugo javno telo Republike Srbije predlagač projekta javno-privatnog partnerstva i ako je procenjena vrednost tog projekta veća od 50 miliona evra, Komisija za JPP, pre davanja svog mišljenja, obavezno prethodno pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 12.

U članu 29. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ako je Republika Srbija davalac koncesije, odnosno kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Republike Srbije i ako je procenjena vrednost te koncesije veća od 50 miliona evra, Komisija za JPP, pre davanja svog mišljenja, obavezno prethodno pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 13.

Posle člana 29. dodaju se naziv iznad člana i član 29a, koji glase:

„Mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija

Član 29a

Komisija za JPP daje pozitivno mišljenje na predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta ako su ispunjeni kriterijumi u skladu sa ovim zakonom, a u slučajevima iz člana 27. stav 4. i člana 29. stav 4. ovog zakona, Komisija za JPP daje mišljenje uzimajući u obzir i prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Komisija za JPP dostavlja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta, radi davanja mišljenja, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, nakon prijema predloga od strane nadležnog javnog tela.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija daje mišljenje na osnovu usaglašenosti neposrednih finansijskih obaveza javnog tela sadržanih u predlogu projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlogu koncesionog akta, sa budžetskim i fiskalnim projekcijama, uslovima i ograničenjima određenim posebnim propisima.

Neposredne finansijske obaveze iz stava 3. ovog člana jesu naknade u novcu za koje je predviđeno da javno telo plaća u svrhu realizacije projekta, u odnosu na finansiranje po tradicionalnom (budžetskom) modelu.ˮ

Član 14.

U članu 34. stav 10. posle reči: „za javne radove” dodaju se zapeta i reči: „odnosno javne usluge”.

Član 15.

U članu 38. stav 7. reči: „bez prava na iskorišćavanje usluge” zamenjuju se rečima: „u skladu sa članom 10. st. 1. i 2. ovog zakona”.

Član 16.

Naziv iznad člana i član 45. menjaju se i glase:

„Javni ugovori koji obuhvataju više predmeta

Član 45.

Na javni ugovor koji treba da obuhvati više predmeta primenjuju se pravila koja važe za predmet za čiju realizaciju je javni ugovor prevashodno namenjen.

Izbor između dodele jednog ugovora i dodele više odvojenih ugovora ne može se izvršiti sa ciljem da se isključi primena ovog zakona.”

Član 17.

U članu 46. stav 2. tačka 10) menja se i glasi:

„10) mehanizmi za smanjenje naknade (bez obzira na pravni oblik) privatnom partneru u slučaju lošijeg kvaliteta njegovih usluga/objekata”.

Član 18.

U članu 48. stav 1. reči: „o koncesiji” brišu se.

U stavu 5. reči: „dužan je, pre potpisivanja javnog ugovora, da” zamenjuju se rečima: „je dužan da, pored sredstava obezbeđenja dobijenih u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, na dan stupanja na snagu javnog ugovora”.

Član 19.

U članu 49. stav 3. posle reči: „javnog ugovora” dodaju se reči: „ako takvi zahtevi ne narušavaju raspodelu projektnih rizika definisanih u već zaključenom ugovoru.

Član 20.

Član 52. menja se i glasi:

„Član 52.

U slučaju promene propisa nakon zaključenja javnog ugovora koje pogoršavaju položaj privatnog ili javnog partnera, ugovor se može izmeniti bez ograničenja iz člana 50. ovog zakona, a u obimu koji je neophodan da se privatni, odnosno javni partner dovede u položaj u kome je bio u momentu zaključenja javnog ugovora, s tim da rok trajanja javnog ugovora ni u kom slučaju ne može biti duži od roka određenog članom 18. stav 2. ovog zakona.”

Član 21.

U članu 57. stav 1. reči: „koncesionog odnosa”, zamenjuju se rečima: „javnog ugovora”, a reč: „koncesije” zamenjuje se rečima: „koncesije/javno-privatnog partnerstva”.

U stavu 2. reč: „Koncesionar” zamenjuje se rečima: „privatni partner/koncesionar”, a reč: „koncesije” zamenjuje se rečima: „javnog ugovora”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, drugi objekti izgrađeni u skladu sa članom 7. stav 2. tačka 7) ovog zakona, a koji nisu u funkciji predmeta javnog ugovora (javnog objekta, javne usluge, javne infrastrukture i sl.), ostaju u svojini privatnog partnera.”

Član 22.

U članu 61. stav 3. posle zapete i reči: „javne radove” dodaju se reči: „odnosno javne usluge”.

Član 23.

Naziv iznad člana i član 70. menjaju se i glase:

„Vlasništvo nad nepokretnostima

Član 70.

Ako je Republika Srbija vlasnik nepokretnosti predviđene za obavljanje koncesione delatnosti, odnosno za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, a davalac koncesije, odnosno predlagač projekta JPP autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, saglasnost na predlog za donošenje koncesionog akta, odnosno na predlog projekta JPP daje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ako je vlasnik nepokretnosti predviđene za obavljanje koncesione delatnosti, odnosno realizaciju projekta JPP privatno ili drugo lice, vrši se eksproprijacija te nepokretnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija.”

Član 24.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar