Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15), u članu 7. stav 7. reč: „kvartalno,” zamenjuje se rečima: „može da, dva puta godišnje”, a reči: „u poslednjem mesecu kvartala” zamenjuju se rečima: „tog polugodišta”.

Član 2.

U članu 23. stav 1. tačka 1) posle reči: „poreza” dodaju se reči: „(plaćanjem, kompenzacijom, konverzijom ili davanjem umesto plaćanja u skladu sa ovim zakonom)”.

Član 3.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: „obavljanjem delatnosti” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ako je pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom”.

U tački 3) posle reči: „javnih prihoda” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom”.

U tački 4) posle reči: „obavljanjem delatnosti ” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom”.

U stavu 13. dodaje se rečenica, koja glasi:

„Poreska uprava rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno čl. 66. i 87. ovog zakona i kada ta zabrana traje duže od godinu dana.”

Član 4.

U članu 67. stav 4. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) predajom stvari nadležnom državnom organu, na osnovu akta koji donosi Vlada;”.

Član 5.

U članu 68. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Danom namirenja poreske obaveze predajom stvari nadležnom državnom organu, smatra se dan kada je Vlada donela akt o predaji stvari.”

Član 6.

U članu 73. stav 1. reči: „nezavisno od dospelosti,” brišu se.

U tački 1) zapeta i reči: „odnosno predstavljaće” brišu se.

U tački 2) zapeta i reči: „odnosno naneće” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci.”

Član 7.

U članu 74. stav 6. tač. 1)-3) zamenjuju se tač. 1) i 2), koje glase:

„1) za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice – do 200.000 dinara.”

Član 8.

U članu 74b u st. 1. i 2. reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ, a reči: „st. 1. do 3.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Član 9.

U članu 76. reči: „odredbama čl. 73, 74a, 74b, odnosno člana 147. stav 2. ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, odnosno ako je naplata poreskog duga” zamenjuju se rečima: „članom 147. stav 2. ovog zakona naplata dugovanog porezaˮ.

Dodaju se st. 2 – 4, koji glase:

„Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.”

Član 10.

U članu 114ž stav 1. posle reči: „u kojoj je izvršena preplata ˮ dodaju se zapeta i reči: „osim ako ovim zakonom nije drukčije propisanoˮ.

Član 11.

U članu 114z stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se zapetom i tačkom, i dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) za vreme kada je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo.”

Član 12.

U članu 176. stav 1. reči: „neovlašćenoˮ zamenjuju se rečima: „suprotno propisima koji regulišu oporezivanje akcizama, nabavi radi stavljanja u promet iliˮ.

U stavu 5. reči: „neovlašćenoˮ zamenjuju se rečima: „suprotno propisima koji regulišu oporezivanje akcizama, nabavljeni radi stavljanja u promet iliˮ.

Član 13.

Izuzetno, poreskom obvezniku koji podnese zahtev u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, a ne prelazi 2.000.000 dinara, može se odložiti plaćanje dugovanog poreza koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najduže do 60 meseci.

Poreski obveznik iz stava 1. ovog člana, ne pruža sredstva obezbeđenja za dugovani porez koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug do iznosa iz člana 7. ovog zakona.

Poreskom obvezniku kome dugovani porez iz stava 2. ovog člana, prelazi iznos propisan članom 7. ovog zakona, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad iznosa propisanog članom 7. ovog zakona, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Poreskom obvezniku iz stava 1. ovog člana, koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U situaciji kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Zahtev iz stava 1. ovog člana poreski obveznik podnosi počev od prvog dana meseca koji sledi mesecu u kome je ovaj zakon stupio na snagu, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od dana stupanja na snagu ovog zakona i o tome pruži dokaz, što je ujedno i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom.

Od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja, odnosno sporazuma, uz obračunatu kamatu na taj dug u skladu sa zakonom.

Ako poreski obveznik ne izmiri tekuće obaveze u skladu sa stavom 7. ovog člana, odnosno ako se ne pridržava rokova iz sporazuma ili rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ako u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate.

Za vreme plaćanja dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom, na taj porez obračunava se kamata iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Tekuće obaveze su obaveze po osnovu javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Tekućim obavezama se ne smatraju obaveze utvrđene u postupku kontrole, kao i obaveze koje se utvrđuju rešenjem poreskog organa, a odnose se na poreski period koji je obuhvaćen periodom za koji se traži otpis kamate u smislu ovog zakona.

Odobrenjem odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate prekida se zastarelost prava na naplatu dugovanog poreza čiji je rok plaćanja odložen, a vreme za koje je odlaganje plaćanja odobreno ne uračunava se u apsolutni rok zastarelosti.

Član 14.

Poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kako bi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom.

Poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15), mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kako bi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom.

Ustanovljena sredstva obezbeđenja u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava nije dužna da vrati poreskom obvezniku, i ta sredstva primenjivaće se i u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom.

Član 15.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza u skladu sa odredbama čl. 13. i 14. ovog zakona odlučuje lice iz člana 73. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15).

Akt za izvršavanje odredaba čl. 13. i 14. ovog zakona doneće ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

Član 16.

Odredba člana 3. stav 4. ovog zakona primenjivaće se na rešenja o zabrani raspolaganja novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke doneta nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.

Odredba člana 9. st. 3. i 4. ovog zakona, koja se odnosi na otpis 50% kamate dugovanog poreza, primenjivaće se na poreske obveznike kojima su rešenja, odnosno sporazumi o odlaganju dugovanog poreza doneta, odnosno zaključeni nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 15. stav 2. ovog zakona, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar