Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2006. godinu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2006. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), član 1. menja se i glasi:

„Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2006. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduženja i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

A. Primanja i izdaci budžeta Republike Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta   1 2 3 I PRIMANjA 521.269.000.000 TEKUĆI PRIHODI 7 521.269.000.000   1. Poreski prihodi 71 454.361.800.000   1.1. Porez na dohodak i dobit 711 81.068.100.000   1.2. Porez na finansijske transakcije (naplaćen iz prethodne godine) 713     1.3. PDV i akcize 714 322.339.900.000   1.4. Carine 715 45.864.400.000   1.5. Ostali poreski prihodi 716+719 5.089.400.000   2. Neporeski prihodi, od čega: 74 66.907.200.000   a) prihodi od prodaje prouzvoda i usluga 742 42.000.000.000 prihodi od prodaje dobara i usluga i od davanja u zakup nepokretnosti – licenca 7421 28.000.000.000 – republičke administrativne, sudske i konzularne takse 7422 11.400.000.000 – prihodi od igara na sreću 7422 2.600.000.000   b) ostali neporeski prihodi 741, 743-745 24.907.200.000   – dividende 7.800.000.000 – novčane kazne, naknade, druge takse 17.107.200.000 3. Kapitalni prihodi 8     4. Donacije: 731+732     5. Transferi 733     6. Preneta sredstva iz prethodne godine       II IZDACI   505.820.602.000   TEKUĆI RASHODI 4 446.732.581.000   1. Rashodi za zaposlene 41 117.639.746.000   2. Korišćenje roba i usluga 42 32.761.644.000   3. Upotreba osnovnih sredstava 43     4. Otplata kamata 44 21.338.707.000   5. Subvencije 45 30.930.603.000   6. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 53.874.560.000   7. Ostali rashodi 48+49 7.392.727.000   TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 182.794.594.000   KAPITALNI RASHODI, ukupno od čega: 5 59.088.021.000   1 2 3 – kapitalni izdaci organa   26.056.131.000   – kapitalni izdaci za realizaciju NIP-a   33.031.890.000   KAPITALNI TRASNFERI 4632 + 4642     VI PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV – V)   122.956.600.000   III BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 15.448.398.000   PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 36.787.105.000   UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)   138.404.998.000   B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i naplate odobrenih kredita       IV PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 130.796.440.000   V IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 7.839.840.000   VI DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV – V) 92-62 122.956.600.000   V. Zaduživanje i otplata duga       VII ZADUŽIVANjE 91 6.580.150.000   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911     2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 6.580.150.000   VIII OTPLATA DUGA 61 34.745.379.000   1. Otplata domaćeg duga 611 28.441.281.000   2. Otplata stranog duga 612 5.773.511.000   3. Otplata po garancijama 613 530.587.000   IX PROMENA STANjA NA RAČUNU (II + VI + VII – VIII)   110.239.769.000   X NETO FINANSIRANjE (VI + VII – VIII – IX = -III)   -15.448.398.000 “

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

“ Budžet za 2006. godinu sastoji se od:

1) Primanja budžeta u iznosu od 521.269.000.000 dinara;

2) Izdataka budžeta u iznosu od 505.820.602.000 dinara, od čega:

– 446.732.581.000 dinara za redovno finansiranje rada korisnika budžetskih sredstava;

– 33.031.890.000 dinara za realizaciju Nacionalnog investicionog plana;

3) Budžetskog suficita u iznosu od 15.448.398.000 dinara.

Primanja po osnovu naplate odobrenih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 130.796.440.000 dinara koristiće se za pokriće izdataka po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine u iznosu od 7.839.840.000 dinara.

Otplata glavnice javnog duga u iznosu od 34.745.379.000 dinara finansiraće se iz sledećih izvora:

– sredstvima ostvarenim po osnovu zaduživanja u iznosu od 6.580.150.000 dinara;

– sredstvima ostvarenim po osnovu budžetskog suficita u iznosu od 15.448.398.000 dinara;

– sredstvima ostvarenim po osnovu naplate odobrenih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 12.716.831.000 dinara.

Preostali deo sredstava ostvarenih po osnovu naplate odobrenih kredita i prodaje finansijske imovine čine stanje na računu budžeta na kraju godine u iznosu od 110.239.769.000 dinara.“

Član 3 .

Član 3. menja se i glasi:

„Deo prihoda iz člana 1. ovog zakona u iznosu od 23.918.969.000 dinara namenjen je transferima Srbiji i Crnoj Gori i predstavlja sredstva utrošena za obavljanje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova organa državne zajednice Srbija i Crna Gora do 8. juna 2006. godine.“

Član 4.

U članu 4. stav 1. alineja 3. iznos: „15.505.910.000“ zamenjuje se iznosom: „16.336.438.000“.

U stavu 2. iznos: „14.707.851.000“ zamenjuje se iznosom: „15.538.379.000“, a iznos: „14.153.851.000“ zamenjuje se iznosom: „14.984.379.000“.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Stanje duga Republike Srbije na dan 31. jula 2006. godine iznosi 785.286.703.707,75 dinara (9.471.025.122,78 EUR), od čega:

I Stanje duga u domaćoj valuti u iznosu od 60.074.297.145,00 dinara (723.785.840,56 EUR), i to po osnovu:

– direktnog zaduženja Republike Srbije po osnovu dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 19.701.120.000,00 dinara (237.362.605,59 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 20.000.000.000,00 dinara (240.963.565,10 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 15.044.401.827,57 dinara (181.257.634,96 EUR);

– konverzije kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivrede u javni dug Federacije u iznosu od 331.575.317,43 dinara (3.994.878,53 EUR);

– emitovanih državnih zapisa u iznosu od 4.997.200.000,00 dinara (60.207.156,38 EUR).

II Stanje duga u stranoj valuti u iznosu od 725.212.406.562,75 dinara (8.747.239.282,22 EUR), i to:

1. po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 666.958.426.861,17 dinara (8.045.384.950,70 EUR), od čega:

– po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 269.258.964.408,00 dinara (3.244.080.000,00 EUR);

– po osnovu zajma za privredni preporod Republike Srbije u iznosu od 3.335.691.607,37 dinara (40.189.007,09 EUR);

– prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 147.829.743.240,25 dinara (1.781.079.097,98 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 32.486.093.796,98 dinara (401.149.183,94 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 2.285.830.581,74 dinara (27.540.094,31 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 4.108.504.950,00 dinara (49.500.000,00 EUR);

– prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 134.144.070.413,11 dinara (1.616.191.672,22 EUR);

– prema Londonskom klubu u iznosu od 70.379.498.586,99 dinara (847.944.744,49 EUR);

– prema Vladi Italije u iznosu od 1.255.376.512,50 dinara (15.125.000,00 EUR);

– prema Vladi Švajcarske u iznosu od 1.077.851.804,23 dinara (12.986.150,67 EUR);

– prema CEB u iznosu od 796.800.960,00 dinara (9.600.000,00 EUR).

2. po osnovu potencijalnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 58.253.979.701,58 dinara (701.854.331,52 EUR), od čega:

– prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 11.775.338.873,22 dinara (141.871.381,76 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 20.710.686.240,23 dinara (249.526.039,61 EUR);

– prema KfW–u u iznosu od 3.300.677.096,37 dinara (39.767.146,02 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 18.575.141.123,37 dinara (223.796.611,37 EUR);

– prema Vladi Republike Poljske u iznosu od 3.203.674.031,38 dinara (38.598.435,80 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 688.462.337,00 dinara (8.294.716,96 EUR).“

U 2006. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 45.353.375.000,00 dinara (518.324.285,71 EUR), i to:

I Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu od 12.250.000.000,00 dinara (140.000.000,00 EUR):

1. Javnom preduzeću “Železnice Srbije” za Projekat obnove železnice II u iznosu od 5.250.000.000,00 dinara (60.000.000,00 EUR);

2. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za izgradnju obilaznice oko Beograda na koridoru X u iznosu od 7.000.000.000,00 dinara (80.000.000,00 EUR).

II Evropskoj investicionoj banci po osnovu šest kredita u ukupnom iznosu od 19.687.500.000,00 dinara (225.000.000,00 EUR):

1. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za izgradnju obilaznice oko Beograda na koridoru X u iznosu od 4.812.500.000,00 dinara (55.000.000,00 EUR);

2. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za sanaciju mostova u iznosu od 1.925.000.000,00 dinara (22.000.000,00 EUR);

3. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za sanaciju mosta Gazela u iznosu od 2.187.500.000,00 dinara (25.000.000,00 EUR);

4. Javnom preduzeću “Železnice Srbije” za Projekat obnove železnice II u iznosu od 7.000.000.000,00 dinara (80.000.000,00 EUR);

5. Malim opštinama pojedinačno do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju komunalne infrastrukture, a ukupno u iznosu od 2.187.500.000,00 dinara (25.000.000,00 EUR);

6. Institutu “Torlak” Beograd u iznosu od 1.575.000.000,00 dinara (18.000.000,00 EUR).

III Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) za kredit Javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije” za Projekat rehabilitacije ugljenokopa za JP TE “Nikola Tesla” i instalaciju novog sistema za skladištenje pepela za JP TE “Kostolac” u iznosu od 3.202.500.000,00 dinara (36.600.000,00 EUR).

IV Stranim vladama u ukupnom iznosu od 10.213.375.000,00 dinara (116.724.285,71 EUR), i to:

1. Vladi Francuske za kredite gradovima, pojedinačno do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom iznosu od 3.500.000.000,00 dinara (40.000.000,00 EUR);

2. Vladi Španije za kredit Javnom preduzeću “Železnice Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vagona u iznosu od 2.843.750.000,00 dinara (32.500.000,00 EUR);

3. Vladi Poljske za kredit Javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije” za nabavku BTO sistema u iznosu od 3.664.000.000,00 dinara (50.000.000,00 USD);

4. Vladi Republike Austrije za kredit Opštini Kruševac za ekološki projekat sanacije deponije u Srnju i eksploataciju biogasa u iznosu od 205.625.000,00 dinara (2.350.000,00 EUR).

Republika Srbija će u 2006. godini potpisati projektne zajmove u ukupnom iznosu od 17.656.350.000,00 dinara (201.786.857,14 EUR), i to sa:

1. Međunarodnim udruženjem za razvoj u iznosu od 3.297.600.000,00 dinara (45.000.000,00 USD);

2. Evropskom investicionom bankom za kliničke centre u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u ukupnom iznosu od 7.000.000.000,00 dinara (80.000.000,00 EUR);

3. Bankom saveta Evrope u ukupnom iznosu od 4.340.000.000,00 dinara (49.600.000,00 EUR), i to:

– za sanaciju poplavljenih područja u iznosu od 840.000.000,00 dinara (9.600.000,00 EUR);

– za izgradnju stanova za izbeglice u iznosu od 875.000.000,00 dinara (10.000.000,00 EUR);

– za sanaciju klizišta u iznosu od 875.000.000,00 dinara (10.000.000,00 EUR);

– za projekat rekonstrukcije sistema za veliki Bački kanal u iznosu od 1.750.000.000,00 dinara (20.000.000,00 EUR).

4. Nemačkom razvojnom bankom (KfW ) po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu od 1.925.000.000,00 dinara (22.000.000,00 EUR), i to:

– za kredite gradovima, pojedinačno do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za izgradnju i rekonstrukciju toplana, a ukupno u iznosu od 1.050.000.000,00 dinara (12.000.000,00 EUR),

– malim i srednjim opštinama pojedinačno do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, u ukupnom iznosu od 875.000.000,00 dinara (10.000.000,00 EUR);

5. Vladom Španije u iznosu od 1.093.750.000,00 dinara (12.500.000,00 EUR).

Član 6.

Posle člana 5. dodaje se član 5a, koji glasi:

„Član 5a

Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazuju se u budžetu za budžetskog korisnika nosioca projekta, i to prema pojedinačnim projektima i dinamici trošenja, za 2006. godinu u iznosu od 33.031.890.000 dinara (388.610.471 EUR), a sa ostalim izvorima finansiranja (primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 2.040.000.000 dinara ili 24.000.000 EUR i donacija u iznosu od 128.690.000 dinara ili 1.514.000 EUR) ukupna sredstva Nacionalnog investicionog plana za 2006. godinu iznose 35.200.580.000 dinara (414.124.471 EUR) i 2007. godinu u iznosu od 107.154.003.500 dinara (1.260.635.335 EUR).“

Član 7.

Član 6. menja se i glasi:

„Sredstva budžeta u iznosu od 548.405.821.000 dinara i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta, u ukupnom iznosu od 56.034.115.281 dinara iskazanih u koloni 7. Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređuju se po korisnicima, i to:

(TABELA)

Član 8.

Član 7. menja se i glasi:

„Transferna sredstva u ukupnom iznosu od 23.918.969.000 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti organa u ukupnom iznosu od 2.549.731.087 dinara iskazanih u koloni 7. Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređena su po korisnicima koji su prestali sa radom, i to:

Raz-deo Glava Funk-cija Ekonomskaklasifi-kacija OPIS Sredstvaiz budžeta Izdaci iz dodatnihprihoda organa Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 61 SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 86.415.876 86.415.876 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 15.505.966 15.505.966 415 Naknade za zaposlene 2.099.600 2.099.600 417 Sudijski i poslanički dodatak 23.890.670 23.890.670 421 Stalni troškovi 4.606.152 4.606.152 422 Troškovi putovanja 28.992.343 28.992.343 423 Usluge po ugovoru 5.690.199 5.690.199 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.126.570 1.126.570 426 Materijal 1.968.057 1.968.057 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 258.203 258.203 511 Zgrade i građevinski objekti 205.438 205.438 512 Mašine i oprema 1.453.714   1.453.714 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 172.212.788   172.212.788 Ukupno za funkciju 110: 172.212.788   172.212.788 Izvori finansiranja za razdeo 61: 01 Prihodi iz budžeta 172.212.788   172.212.788 UKUPNO ZA RAZDEO 61: 172.212.788   172.212.788 62 PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE – KABINET PREDSEDNIKA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.571.563 4.571.563 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 818.121 818.121 414 Socijalna davanja zaposlenima 169.934 169.934 415 Naknade za zaposlene 343.336 343.336 421 Stalni troškovi 2.034.706 2.034.706 422 Troškovi putovanja 3.770.616 3.770.616 423 Usluge po ugovoru 4.037.321 4.037.321 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 80.587 80.587

1 2 3 4 5 6 7 8 426 Materijal 1.021.051 1.021.051 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 25.227   25.227 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 16.872.462   16.872.462 Ukupno za funkciju 110: 16.872.462   16.872.462 Izvori finansiranja za razdeo 62: 01 Prihodi iz budžeta 16.872.462   16.872.462 UKUPNO ZA RAZDEO 62: 16.872.462   16.872.462 63 GENERALNI SEKRETARIJAT SAVETA MINISTARA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 25.161.844 25.161.844 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.542.796 4.542.796 414 Socijalna davanja zaposlenima 639.368 639.368 415 Naknade za zaposlene 3.602.753 3.602.753 421 Stalni troškovi 12.868.154 12.868.154 422 Troškovi putovanja 901.155 901.155 423 Usluge po ugovoru 4.653.220 4.653.220 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.046.107 1.046.107 426 Materijal 2.319.625 2.319.625 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 62.950.679 62.950.679 512 Mašine i oprema 747.123   747.123 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 119.432.824   119.432.824 Ukupno za funkciju 110: 119.432.824   119.432.824 Izvori finansiranja za razdeo 63: 01 Prihodi iz budžeta 119.432.824   119.432.824 UKUPNO ZA RAZDEO 63: 119.432.824   119.432.824 64 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 117.931.914 117.931.914 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 41.247.160 41.247.160 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.348.389 1.348.389 415 Naknade za zaposlene 4.563.057 4.563.057 421 Stalni troškovi 29.197.432 29.197.432 422 Troškovi putovanja 66.904.778 66.904.778 423 Usluge po ugovoru 33.468.652 2.706.000 36.174.652 424 Specijalizovane usluge 8.575.000 2.343.087 10.918.087 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 4.143.750 4.143.750 426 Materijal 20.243.329 20.243.329 462 Donacije međunarodnim organizacijama 187.644.915 187.644.915 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 5.461.665 5.461.665 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.370.000 1.370.000

1 2 3 4 5 6 7 8 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 1.366.666 1.366.666 511 Zgrade i građevinski objekti 24.115.108 24.115.108 512 Mašine i oprema 12.893.332 12.893.332 513 Ostala osnovna sredstva 1.450.000   1.450.000 Izvori finansiranja za funkciju 110 01 Prihodi iz budžeta 561.925.147 561.925.147 06 Donacije od međunarodnih organizacija 2.706.000 2.706.000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine   2.343.087 2.343.087 Ukupno za funkciju 110 561.925.147 5.049.087 566.974.234 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 561.925.147 561.925.147 06 Donacije od međunarodnih organizacija 2.706.000 2.706.000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine   2.343.087 2.343.087 Svega: 561.925.147 5.049.087 566.974.234 64.1 DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 113 Opšti spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 713.733.650 713.733.650 414 Socijalna davanja zaposlenima 12.083.330 12.083.330 421 Stalni troškovi 202.855.000 496.800.000 699.655.000 422 Troškovi putovanja 30.641.719 30.641.719 423 Usluge po ugovoru 137.384.961 137.384.961 424 Specijalizovane usluge 1.421.000 1.500.000 2.921.000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 35.975.926 120.750.000 156.725.926 426 Materijal 33.156.662 33.156.662 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 178.833.330 178.833.330 511 Zgrade i građevinski objekti 36.862.219 36.862.219 512 Mašine i oprema 23.499.666   23.499.666 Izvori finansiranja za funkciju 113: 01 Prihodi iz budžeta 1.406.447.463 1.406.447.463 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.500.000 1.500.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 617.550.000 617.550.000 Ukupno za funkciju 113: 1.406.447.463 619.050.000 2.025.497.463 Izvori finansiranja za glavu 64.1: 01 Prihodi iz budžeta 1.406.447.463 1.406.447.463 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.500.000 1.500.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 617.550.000 617.550.000 Ukupno za glavu 64.1: 1.406.447.463 619.050.000 2.025.497.463 Izvori finansiranja za razdeo 64: 01 Prihodi iz budžeta 1.968.372.610 1.968.372.610 06 Donacije od međunarodnih organizacija 2.706.000 2.706.000 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.500.000 1.500.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 617.550.000 617.550.000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine   2.343.087 2.343.087 UKUPNO ZA RAZDEO 64: 1.968.372.610 624.099.087 2.592.471.697 65 MINISTARSTVO ODBRANE 210 Vojna odbrana 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.417.890.052 189.500.000 6.607.390.052 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.283.117.108 46.350.000 1.329.467.108

1 2 3 4 5 6 7 8 413 Naknade u naturi 29.777.462 29.777.462 414 Socijalna davanja zaposlenima 180.996.566 12.000.000 192.996.566 415 Naknade za zaposlene 976.218.763 976.218.763 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 3.664.937 4.000.000 7.664.937 421 Stalni troškovi 770.908.146 17.548.000 788.456.146 422 Troškovi putovanja 721.056.208 16.102.000 737.158.208 423 Usluge po ugovoru 126.977.621 30.839.000 157.816.621 424 Specijalizovane usluge 22.020.695 3.110.000 25.130.695 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 409.379.323 192.200.000 601.579.323 426 Materijal 1.243.777.984 171.833.000 1.415.610.984 444 Prateći troškovi zaduživanja 101.924.233 101.924.233 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 5.753.963.353 5.753.963.353 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 154.832.980 1.800.000 156.632.980 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.493.908 1.200.000 3.693.908 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.288.781.739 500.000 1.289.281.739 511 Zgrade i građevinski objekti 489.427.719 1.061.500.000 1.550.927.719 512 Mašine i oprema 877.689.628 50.000.000 927.689.628 Izvori finansiranja za funkciju 210: 01 Prihodi iz budžeta 20.854.898.425 20.854.898.425 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 686.982.000 686.982.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.111.500.000 1.111.500.000 Ukupno za funkciju 210: 20.854.898.425 1.798.482.000 22.653.380.425 Izvori finansiranja za razdeo 65: 01 Prihodi iz budžeta 20.854.898.425 20.854.898.425 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 686.982.000 686.982.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.111.500.000 1.111.500.000 UKUPNO ZA RAZDEO 65: 20.854.898.425 1.798.482.000 22.653.380.425 66 MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 13.919.958 13.919.958 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.491.608 2.491.608 414 Socijalna davanja zaposlenima 956.421 956.421 415 Naknade za zaposlene 1.867.116 1.867.116 421 Stalni troškovi 964.708 964.708 422 Troškovi putovanja 6.831.502 6.831.502 423 Usluge po ugovoru 2.071.314 2.071.314 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 19.443 19.443 426 Materijal 1.079.296 1.079.296 462 Donacije međunarodnim organizacijama 133.516.355   133.516.355 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 163.717.721   163.717.721 Ukupno za funkciju 110: 163.717.721   163.717.721

1 2 3 4 5 6 7 8 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 163.717.721   163.717.721 Svega: 163.717.721   163.717.721 66.1 KANCELARIJA UPRAVE CARINA SRBIJE I UPRAVE CARINA CRNE GORE 130 Opšte usluge 415 Naknade za zaposlene 421 Stalni troškovi 422 Troškovi putovanja 423 Usluge po ugovoru 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 426 Materijal Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta   Ukupno za funkciju 130:   Izvori finansiranja za glavu 66.1: 01 Prihodi iz budžeta   Svega glava 66.1:   Izvori finansiranja za razdeo 66: 01 Prihodi iz budžeta 163.717.721   163.717.721 UKUPNO ZA RAZDEO 66: 163.717.721   163.717.721 67 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.985.802 6.985.802 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.255.345 1.255.345 414 Socijalna davanja zaposlenima 170.362 170.362 415 Naknade za zaposlene 947.525 947.525 421 Stalni troškovi 1.091.946 1.091.946 422 Troškovi putovanja 586.926 586.926 423 Usluge po ugovoru 471.978 471.978 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 26.146 26.146 426 Materijal 444.134 444.134 512 Mašine i oprema 14.019   14.019 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 11.994.183   11.994.183 Ukupno za funkciju 110: 11.994.183   11.994.183 Izvori finansiranja za razdeo 67: 01 Prihodi iz budžeta 11.994.183   11.994.183 UKUPNO ZA RAZDEO 67: 11.994.183   11.994.183 67.1 AKREDITACIONO TELO 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.928.039 9.928.039 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.807.997 1.807.997 414 Socijalna davanja zaposlenima 70.000 70.000 415 Naknade za zaposlene 1.285.002 1.285.002

1 2 3 4 5 6 7 8 421 Stalni troškovi 305.947 305.947 422 Troškovi putovanja 728.560 728.560 423 Usluge po ugovoru 3.128.790 3.128.790 424 Specijalizovane usluge 50.582 50.582 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 65.795 65.795 426 Materijal 336.943 336.943 512 Mašine i oprema 207.792   207.792 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 17.915.447   17.915.447 Ukupno za funkciju 130: 17.915.447   17.915.447 Izvori finansiranja za glavu 67.1: 01 Prihodi iz budžeta 17.915.447   17.915.447 Ukupno za glavu 67.1: 17.915.447   17.915.447 67.2 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 16.051.846 16.051.846 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.879.189 2.879.189 414 Socijalna davanja zaposlenima 540.054 540.054 415 Naknade za zaposlene 1.653.664 1.653.664 421 Stalni troškovi 903.797 300.000 1.203.797 422 Troškovi putovanja 562.313 1.600.000 2.162.313 423 Usluge po ugovoru 941.005 575.000 1.516.005 424 Specijalizovane usluge 72.853 72.853 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 129.361 129.361 426 Materijal 100.710 1.000.000 1.100.710 512 Mašine i oprema 40.622 775.000 815.622 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 23.875.414 23.875.414 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   4.250.000 4.250.000 Ukupno za funkciju 130: 23.875.414 4.250.000 28.125.414 Izvori finansiranja za glavu 67.2: 01 Prihodi iz budžeta 23.875.414 23.875.414 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   4.250.000 4.250.000 Ukupno za glavu 67.2: 23.875.414 4.250.000 28.125.414 67.3 ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 25.995.842 25.995.842 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.695.415 4.695.415 414 Socijalna davanja zaposlenima 846.479 846.479 415 Naknade za zaposlene 1.980.978 1.980.978 421 Stalni troškovi 1.236.980 1.236.980 422 Troškovi putovanja 1.173.132 1.173.132 423 Usluge po ugovoru 1.421.827 1.421.827 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 164.269 164.269 426 Materijal 2.187.739 2.187.739 512 Mašine i oprema 1.006.810   1.006.810 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 40.709.471   40.709.471 Ukupno za funkciju 130: 40.709.471   40.709.471

1 2 3 4 5 6 7 8 Izvori finansiranja za glavu 67.3: 01 Prihodi iz budžeta 40.709.471   40.709.471 Ukupno za glavu 67.3: 40.709.471   40.709.471 67.4 ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 25.313.524 25.313.524 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.582.300 4.582.300 413 Naknade u naturi 14.515 14.515 414 Socijalna davanja zaposlenima 456.362 456.362 415 Naknade za zaposlene 3.025.325 3.025.325 421 Stalni troškovi 2.867.414 2.867.414 422 Troškovi putovanja 1.411.016 1.411.016 423 Usluge po ugovoru 861.092 861.092 424 Specijalizovane usluge 209.816 209.816 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.191.185 1.191.185 426 Materijal 1.990.425 1.990.425 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 11.849 11.849 512 Mašine i oprema 179.169   179.169 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 42.113.992   42.113.992 Ukupno za funkciju 130: 42.113.992   42.113.992 Izvori finansiranja za glavu 67.4: 01 Prihodi iz budžeta 42.113.992   42.113.992 Svega za glavu 67.4: 42.113.992   42.113.992 Izvori finansiranja za razdeo 67: 01 Prihodi iz budžeta 136.608.507 136.608.507 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   4.250.000 4.250.000 UKUPNO ZA RAZDEO 67: 136.608.507 4.250.000 140.858.507 68 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.225.212 6.225.212 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.114.304 1.114.304 414 Socijalna davanja zaposlenima 119.017 119.017 415 Naknade za zaposlene 1.527.085 1.527.085 421 Stalni troškovi 1.011.948 1.011.948 422 Troškovi putovanja 2.647.569 2.647.569 423 Usluge po ugovoru 2.523.507 2.523.507 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 109.528 109.528 426 Materijal 627.664 627.664 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 11.302.328 11.302.328 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.625.748 5.625.748 512 Mašine i oprema 399.767   399.767 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 33.233.677   33.233.677 Ukupno za funkciju 110: 33.233.677   33.233.677

1 2 3 4 5 6 7 8 Izvori finansiranja za razdeo 68: 01 Prihodi iz budžeta 33.233.677   33.233.677 UKUPNO ZA RAZDEO 68: 33.233.677   33.233.677 69 SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ ORGANA UPRAVE SAVETA MINISTARA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.343.038 2.343.038 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 419.395 419.395 414 Socijalna davanja zaposlenima 110.494 110.494 415 Naknade za zaposlene 461.184 461.184 421 Stalni troškovi 89.420 89.420 422 Troškovi putovanja 211.067 211.067 423 Usluge po ugovoru 184.588 184.588 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 4.307 4.307 426 Materijal 114.465 114.465 512 Mašine i oprema 6.200   6.200 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 3.944.158   3.944.158 Ukupno za funkciju 110: 3.944.158   3.944.158 Izvori finansiranja za razdeo 69: 01 Prihodi iz budžeta 3.944.158   3.944.158 UKUPNO ZA RAZDEO 69: 3.944.158   3.944.158 70 SLUŽBA ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.734.560 2.734.560 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 489.488 489.488 414 Socijalna davanja zaposlenima 12.484.034 12.484.034 415 Naknade za zaposlene 732.164 732.164 421 Stalni troškovi 243.355 243.355 422 Troškovi putovanja 48.502 48.502 423 Usluge po ugovoru 341.500 341.500 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 103.238 103.238 426 Materijal 240.975 240.975 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 543.325 543.325 481 Dotacije nevladinim organizacijama 12.500.000 12.500.000 512 Mašine i oprema 51.227   51.227 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 30.512.368   30.512.368 Ukupno za funkciju 110: 30.512.368   30.512.368 Izvori finansiranja za razdeo 70: 01 Prihodi iz budžeta 30.512.368   30.512.368 UKUPNO ZA RAZDEO 70: 30.512.368   30.512.368

1 2 3 4 5 6 7 8 71 SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.958.577 1.958.577 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 350.593 350.593 414 Socijalna davanja zaposlenima 45.521 45.521 415 Naknade za zaposlene 268.512 268.512 421 Stalni troškovi 111.918 111.918 422 Troškovi putovanja 36.221 36.221 423 Usluge po ugovoru 184.793 184.793 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 2.869 2.869 426 Materijal 23.759 23.759 512 Mašine i oprema 114.449   114.449 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 3.097.212   3.097.212 Ukupno za funkciju 110: 3.097.212   3.097.212 Izvori finansiranja za razdeo 71: 01 Prihodi iz budžeta 3.097.212   3.097.212 UKUPNO ZA RAZDEO 71: 3.097.212   3.097.212 72 DIREKCIJA ZA INFORMISANjE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.465.321 4.465.321 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 799.492 799.492 414 Socijalna davanja zaposlenima 133.033 133.033 415 Naknade za zaposlene 576.169 576.169 421 Stalni troškovi 725.893 725.893 422 Troškovi putovanja 495.798 495.798 423 Usluge po ugovoru 1.407.064 1.407.064 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 93.322 93.322 426 Materijal 708.260 708.260 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 76.455.000 76.455.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.090 1.090 512 Mašine i oprema 128.828   128.828 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 85.989.270   85.989.270 Ukupno za funkciju 110: 85.989.270   85.989.270 Izvori finansiranja za razdeo 72: 01 Prihodi iz budžeta 85.989.270   85.989.270 UKUPNO ZA RAZDEO 72: 85.989.270   85.989.270 73 ZAVOD ZA STATISTIKU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.840.497 5.840.497 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.045.462 1.045.462 414 Socijalna davanja zaposlenima 740 740 415 Naknade za zaposlene 228.193 228.193

1 2 3 4 5 6 7 8 421 Stalni troškovi 359.207 359.207 422 Troškovi putovanja 845.282 845.282 423 Usluge po ugovoru 431.304 431.304 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 75.458 75.458 426 Materijal 766.055 766.055 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 624 624 512 Mašine i oprema 7.699   7.699 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 9.600.521   9.600.521 Ukupno za funkciju 130: 9.600.521   9.600.521 Izvori finansiranja za razdeo 73: 01 Prihodi iz budžeta 9.600.521   9.600.521 UKUPNO ZA RAZDEO 73: 9.600.521   9.600.521 74 KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.871.418 2.871.418 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 513.967 513.967 414 Socijalna davanja zaposlenima 39.709 39.709 415 Naknade za zaposlene 235.477 235.477 421 Stalni troškovi 362.651 362.651 422 Troškovi putovanja 646.621 646.621 423 Usluge po ugovoru 632.700 632.700 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 72.753 72.753 426 Materijal 85.907   85.907 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 5.461.203   5.461.203 Ukupno za funkciju 110: 5.461.203   5.461.203 Izvori finansiranja za razdeo 74: 01 Prihodi iz budžeta 5.461.203   5.461.203 UKUPNO ZA RAZDEO 74: 5.461.203   5.461.203 75 ARHIV SRBIJE I CRNE GORE 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.564.268 9.564.268 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.711.962 1.711.962 413 Nakanade u naturi 31.630 31.630 414 Socijalna davanja zaposlenima 174.340 174.340 415 Naknade za zaposlene 1.402.583 1.402.583 421 Stalni troškovi 399.262 399.262 422 Troškovi putovanja 80.352 80.352 423 Usluge po ugovoru 527.229 527.229 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 265.934 265.934 426 Materijal 284.963 284.963 512 Mašine i oprema 204.507   204.507 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta 14.647.030   14.647.030 Ukupno za funkciju 110: 14.647.030   14.647.030

1 2 3 4 5 6 7 8 Izvori finansiranja za razdeo 75: 01 Prihodi iz budžeta 14.647.030   14.647.030 UKUPNO ZA RAZDEO 75: 14.647.030   14.647.030 76 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 55.586.848 55.586.848 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.958.238 9.958.238 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.200.420 1.200.420 415 Naknade za zaposlene 4.119.849 4.119.849 421 Stalni troškovi 60.299.728 60.299.728 422 Troškovi putovanja 231.969 231.969 423 Usluge po ugovoru 1.109.645 1.109.645 424 Specijalizovane usluge 719.305 719.305 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 30.240.339 30.240.339 426 Materijal 22.045.607 60.000.000 82.045.607 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.154.647 1.154.647 512 Mašine i oprema 152.211   152.211 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta 186.818.806 186.818.806 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   60.000.000 60.000.000 Ukupno za funkciju 130: 186.818.806 60.000.000 246.818.806 Izvori finansiranja za razdeo 76: 01 Prihodi iz budžeta 186.818.806 186.818.806 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   60.000.000 60.000.000 UKUPNO ZA RAZDEO 76: 186.818.806 60.000.000 246.818.806 77 AVIO SLUŽBA 450 Transport 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.747.929.109 1.747.929.109 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.712.659 3.712.659 414 Socijalna davanja zaposlenima 95.500 95.500 415 Naknade za zaposlene 285.975 285.975 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 200.000 200.000 421 Stalni troškovi 3.154.795 20.000.000 23.154.795 422 Troškovi putovanja 3.311.247 3.000.000 6.311.247 423 Usluge po ugovoru 4.452.532 13.620.000 18.072.532 424 Specijalizovane usluge 526.495 526.495 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 59.946.391 5.000.000 64.946.391 426 Materijal 5.533.661 21.080.000 26.613.661 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 49.938 49.938 512 Mašine i oprema 7.000   7.000 Izvori finansiranja za funkciju 450: 01 Prihodi iz budžeta 1.829.005.302 1.829.005.302 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   62.900.000 62.900.000 Ukupno za funkciju 450: 1.829.005.302 62.900.000 1.891.905.302 Izvori finansiranja za razdeo 77: 01 Prihodi iz budžeta 1.829.005.302 1.829.005.302 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   62.900.000 62.900.000 UKUPNO ZA RAZDEO 77: 1.829.005.302 62.900.000 1.891.905.302

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | | | | | | | | | | | |78 | | | |SUD SRBIJE I CRNE GORE | | | | | | | |330 | |Sudovi | | | | | | | | |411 |Plate i dodaci zaposlenih |10.937.509 | |10.937.509 | | | | | |412 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |1.683.038 | |1.683.038 | | | | | |414 |Socijalna davanja zaposlenima |37.024 | |37.024 | | | | | |415 |Naknade za zaposlene |253.861 | |253.861 | | | | | |421 |Stalni troškovi |234.935 | |234.935 | | | | | |422 |Troškovi putovanja |312.203 | |312.203 | | | | | |423 |Usluge po ugovoru |906.132 | |906.132 | | | | | |425 |Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |189.281 | |189.281 | | | | | |426 |Materijal |440.176 |  |440.176 | | | | | | |Izvori finansiranja za funkciju 330: | | | | | | | | |01 |Prihodi iz budžeta |14.994.159 |  |14.994.159 | | | | | | |Ukupno za funkciju 330: |14.994.159 |  |14.994.159 | | | | | | |Izvori finansiranja za razdeo 78: | | | | | | | | |01 |Prihodi iz budžeta |14.994.159 |  |14.994.159 | | | | | | |UKUPNO ZA RAZDEO 78: |14.994.159 |  |14.994.159 |“ | |

Član 9.

Posle člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

„Član 13a

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, koja su odobrena budžetskom korisniku na odgovarajućoj aproprijaciji, a nisu utrošena do kraja 2006. godine, mogu se preneti za realizaciju istog projekta u 2007. godini, za istu namenu za koju su sredstva bila opredeljena na apropijaciji utvrđenoj Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, i to najviše do 50% iznosa sredstava u 2006. godini.“

Član 10.

U članu 14. stav 1. broj: „4“ zamenjuje se brojem: „5“.

Član 11.

Član 18. menja se i glasi:

„Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2006. godini po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 6 – Vlada, Glava 6.3 – Generalni sekretarijat Vlade, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu u iznosu od 3.050.000 dinara i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru u iznosu od 2.784.000 dinara i za Nacionalni savet Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine u iznosu od 27.921.000 dinara;

– Razdeo 8 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 36.000.000 dinara namenjena za isplatu nacionalnih penzija istaknutih umetnika;

– Razdeo 11 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 10.557.746.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 5.624.250.000 dinara; Glava 11.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.631.000.000 dinara i Glava 11.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 65.000.000 dinara;

– Razdeo 12 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 3.850.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 2.000.000.000 dinara, deo namenjen za mikrokredite za programe zapošljavanja onih koji su ostali bez posla, sa ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti u iznosu od 1.000.000.000 dinara i deo za podsticanje regionalnog razvoja (Bor, Vranje, Kragujevac i drugi gradovi i opštine) u iznosu od 1.000.000.000 dinara;

– Razdeo 13 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.000.000.000 dinara;

– Razdeo 15 – Ministarstvo za kapitalne investicije, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 8.858.500.000 dinara i za ekonomsku klasifikaciju 511 Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 2.285.000.000 dinara i funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 305.866.000 dinara;

– Razdeo 18 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, deo ekonomske klasifikacije 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 500.000.000 dinara za programe razvoja infrastrukture u turizmu: Stara planina, Palić, Divčibare, Sokobanja, Golija, Vlasina, Kučevske planine;

– Razdeo 20 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, za deo aproprijacije u iznosu od 351.000.000 dinara namenjen za Fond solidarnosti i za deo u iznosu od 720.000.000 dinara namenjen za Program rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom; ekonomska klasifikacija 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 1.300.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 8.033.680.000 dinara;

– Razdeo 24 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge, za deo aproprijacije u iznosu od 944.819.000 dinara namenjen za programe i projekte u kulturi; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, za deo aproprijacije u iznosu od 1.500.000.000 dinara namenjen za JP „Radio televizija Srbije“ – Radiodifuznu ustanovu Srbije.“

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar