Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA

Član 1.

U Zakonu o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 6. stav 1. tačka 16) posle reči: „nadležna Agencija“ dodaju se reči: „kao i da daje stručnu ocenu o svojstvima i nameni određenih hemikalija”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Agencija propisuje, uz saglasnost Vlade, bliže kriterijume, način obračuna visine i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikalijama, visinu naknade za procenu mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost, kao i visinu drugih naknada utvrđenih ovim zakonom.”

Član 2.

U članu 10. stav 3. reči: „putanje izloženosti” zamenjuju se rečima: „puta izlaganja”.

Član 3.

U članu 12. reči: „metodom izračunavanja” zamenjuju se rečju: „procenom”.

Član 4.

U članu 15. stav 3. menja se i glasi:

„Agencija propisuje metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.”

Član 5.

U Poglavlju IV. u nazivu odeljka 4. reč: „reklamiranje” zamenjuje se rečju: „oglašavanje”.

Član 6.

U članu 17. stav 1. reč: „reklami” zamenjuje se rečima: „oglasnoj poruci”, a reč: „reklamira” zamenjuje se rečju: „oglašava”.

U stavu 2. reč: „reklamiranja” zamenjuje se rečju: „oglašavanja”.

Član 7.

U članu 18. st. 1. i 2. reč: „reklamiranja” zamenjuje se rečju: „oglašavanja”.

U stavu 3. reč: „reklamirati” zamenjuje se rečju: „oglašavati”.

Član 8.

U članu 26. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izveštaj o bezbednosti hemikalije Agenciji se dostavlja na srpskom jeziku, a može se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU. ”

Član 9.

U članu 30. stav 6. reč: „koja” zamenjuju se rečju: „koju”.

Član 10.

Član 34. menja se i glasi:

„Snabdevač opasnih hemikalija dužan je da angažuje lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama (u daljem tekstu: savetnik za hemikalije).

Izuzetno od stava 1. ovog člana određeni snabdevači opasnih hemikalija nisu dužni da angažuju savetnika za hemikalije.

Agencija propisuje vrstu, sektor i oblast delatnosti snabdevača iz stava 2. ovog člana.”

Član 11.

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

„Poverljive podatke koji su potrebni za upis hemikalija u Registar hemikalija strani proizvođač može da dostavi Agenciji neposredno ili preko zastupnika.”

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

Član 12.

U članu 48. stav 2. posle reči: „određuje se” dodaje se reč: „naročito”.

Član 13.

U članu 74. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Tehnički dosije iz stava 2. ovog člana dostavlja se na srpskom jeziku, a može se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU. ”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 14.

Posle člana 81. dodaje se novi član 81a koji glasi:

„Član 81a

Za davanje stručne ocene o svojstvima i nameni određenih hemikalija u vezi sa primenom ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, kao i za utvrđivanje, na osnovu procene svojstava, namene i korišćenja da li je određena hemikalija detergent i slično, plaća se naknada.”

Član 15.

U članu 90. tačka 2) reč: „reklamiranje” zamenjuje se rečju: „oglašavanje”.

U tački 10) posle reči: „podaci” dodaju se reči: „i da li su dostavljeni podaci tačni”.

Član 16.

U članu 91. tač. 3) i 4) reč: „reklamiranje“ zamenjuje se rečju: „oglašavanje”.

Član 17.

U članu 97. stav 1. tačka 3) reč: „reklami” zamenjuje se rečima: „oglasnoj poruci”, a reč: „reklamira” zamenjuje se rečju: „oglašava”.

U tački 15) posle reči: „u taj registar” dodaju se reči: „ili u prijavi za upis hemikalija u taj registar navede netačne podatke”.

U tački 16) posle reči: „o hemikalijama” dodaju se reči: „ili dostavi netačne podatke”.

Član 18.

U članu 102. stav 1. reč: „reklamira” zamenjuje se rečju: „oglašava”.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

1. Naziv propisa EU Direktiva 67548/EEZ od 27. juna 1967. godine o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci sa izmenama i dopunama (Službeni list 196 16.8.196, P. 1-98)Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances as amended (Official Journal 196 16.8.196 , P. 1-98) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 31967L0548 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač:Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 4. datum izrade tabele01.09.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijamaDraft Law on Amendments to Law on Chemicals 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2009-1-1216 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1 Purpose 1. Osnovne odredbe potpuno usklađeno 2.2 The following substances and preparations are „dangerous“ within the meaning of this Directive:explosiveoxidisingeasily flammableflammabletoxicharmfulcorrosiveirritant 10. Definicije delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010) 2. 3. The classification of dangerous substances according to the greatest degree of hazard and specific nature of the risks 10. Klasifikacija delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 3. 4. List of substances classified as dangerous, and their classification and labelling, is contained in Annex I. 11. Spisak klasifikovanih supstanci delimično usklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta u propisu koji uređuje Spisak klasifikovanih supstanci IV kvartal 2010. god. 5.1 Member States shall take all necessary measures to ensure that: 1. The packagings must be so arranged and fastened as to preclude any loss of the contents; this requirement does not apply where special safety devices are prescribed; 16. Pakovanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 13.1.(Nadzor i kaznene odredbe su propisane u Članu 90, 91 i 97. Zakona) 5.2 2. The materials constituting the packaging and fastenings must not be liable to attack by the contents, or liable to form harmful or dangerous compounds with the contents; 16. Pakovanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010),član 13.2.(Nadzor i kaznene odredbe su propisane u Članu 90, 91 i 97. Zakona) 5.3 3. The packagings and fastenings must be strong and solid throughout to ensure that they will not loosen and will safely meet the normal stresses and strains of handling. 16. Pakovanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010),član 13.3.(Nadzor i kaznene odredbe su propisane u Članu 90, 91 i 97. Zakona) 6.1 Member States shall take all necessary measures to ensure that: dangerous substances cannot be placed on the market unless the labelling on their packaging satisfies the following requirements. 9. Lice koje stavlja hemikalije u promet dužno je da ih klasifikuje, a snabdevač da ih obeležava i pakuje u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. usklađeno Nadzor i kaznene odredbe su propisane u Članu 90, 91 i 97. 6.2(a) (a) the name of the substance must be one of the terms listed in Annex I to this Directive; 16. Obeležavanje:hemijski naziv supstance iz Spiska klasifikovanih supstanci delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010) 16.2.1 i Prilog 1 deo 7. 6.2(b) (b) the indication of origin must include the name and address of the manufacturer, the distributor or the importer; 16.2. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010) 16.2.7. 6.2(c) (c) the following symbols and indications of danger are to be used:…The symbols must conform to those in Annex II to this Directive; they shall be printed in black on an orange-yellow background. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 16.2.2. i Prilog 1 deo 7. 6.2(d) (d) The nature of the special risks involved in using the substances must be indicated by one or more of the standard phrases which, in conformity with the references contained in the list in Annex I, are set out in Annex III to this Directive. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 16.2.3. i Prilog 1 deo 7. 6.3 If the packaging is accompanied by advice on safety precautions relating to the use of the substances 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010),16.2.4. i Prilog 1 deo 7. 7.1 Label must be placed on one or more surfaces of the packaging so that it can be read horizontally when the package is set down normally. The dimensions of the label must not be less than those of a standard A 8 sheet (52 X 74 mm), but there is no bligation that it exceed those of a standard A5 sheet (148 x 210 mm). Each symbol must cover et least one-tenth of the surface area of the label. The entire surface of the label must stick to the immediate packaging of the substance. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 20. 7.2 A label shall not be required where the particulars are clearly printed on the normal packaging as specified in paragraph 1. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 20.7 7.3 The particulars on the packaging or on the label must be printed in clearly legible and indelible characters so as to ensure that the symbols and indications of danger and the reference to special risks are sufficiently prominent. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 20.1.1 7.4 Member States may make the placing on the market of dangerous substances in their territories subject to the use of the national language or languages in the labelling of these substances. 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 20.1.2. 7.5 The obligations of paragraphs 1 to 4 concerning labelling shall be regarded as being satisfied where a container is dispatched bearing a label complying with the dispatch requirements and where this label displays the appropriate symbol laid down in Article 6 (2) (c). This derogation shall not apply to containers which are inside other containers. 16. Obeležavanje Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 19. 8.(a) Member States maypermit the labelling required by Article 6 to be affixed in some other appropriate manner on packaging too small to allow labelling in accordance with Article 7 (1) or (2); 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 21.1.1 8.(b) permit the packaging of dangerous substances which are neither explosive nor toxic to be unlabelled, or to be labelled in some other way if they contain such small quantities that there is no danger to workers or others 16. Obeležavanje delimično usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59//2010), 21.1.2 9. Member States shall inform the Commission of all laws, regulations and administrative provisions which they adopt in the field covered by this Directive. neprenosivo Neprenosivo, odredba se odnosi na zemlje članice EU 10. Member States shall adopt the measures needed in order to comply with this Directive and shall apply them by 1 January 1970 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof. neprenosivo Neprenosivo, odredba se odnosi na zemlje članice EU 11. This Directive is addressed to the Member States. neprenosivo Neprenosivo, odredba se odnosi na zemlje članice EU 1. Naziv propisa EU Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog paralamenta i Saveta od 18. decembra 2006. godine koja se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija (REACH), kojom se ustanovljuje Evropska agencija za hemikalije, koja dopunjuje Uputstvo 1999/45/EZ i ukida Uredbu Saveta (EEZ) broj 793/93 i Uredbu Evropske komisije (EK) broj 1488/94 kao i Uputstvo Saveta 76/769/EEZ i Uputstva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Službeni glasnik L 396 od, 30.12.2006. godine)Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (Text with EEA relevance) (OJ L 396, 30.12.2006) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32006R1907 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 4. Datum izrade tabele26.08.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama (Draft Law on Amendments to Law on Chemicals) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2009-1-1216 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Title IChapter 1 Aim and scope 1.3 Principles 2. Načela Potpuno usklađeno 2.1 Application- radioactive substances- substances- non-isolated intermediates- the carriage 4.1. Izuzetci od primene- radioaktivne hemikalije,- hemikalije u tranzitu,- transport opasnih hemikalija Potpuno usklađeno 2.2 Application- Waste 4.2.1. Izuzetci od primene- hemikalije koje se smatraju otpadom Potpuno usklađeno 2.3 Application- Member States may allow for exemptions from this Regulation inspecific cases for certain substances, on their own, in a mixture or in an article, where necessary in the interests ofdefence. – – Neusklađeno Uredba predviđa mogućnost državi članici da dopusti izuzetke od Uredbe u posebnim slučajevima u interesu odbrane. Zakon o hemikalijama nije iskoristio ovu mogućnost u interesu odbrane. 2.4 ApplicationThis Regulation shall apply without prejudice to Community workplace and environmental legislation … – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 2.5 ApplicationThe provisions of Titles II, V, VI and VII shall not apply to theextent that a substance is used:(a) in medicinal products for human or veterinary use(b) in food or feedingstuffs 4.3. Izuzetci od primene koji se odnose na upis hemikalija u Registar hemikalija i na upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija Potpuno usklađeno 2.6 ApplicationThe provisions of Title IV shall not apply to:(a) medicinal products for human or veterinary use(b) cosmetic products(c) medical devices which are invasive or used in direct physicalcontact with the human body(d) food or feedingstuffs 4.4. Izuzetci od primene koji se odnose na klasifikaciju, pakovanje iobeležavanje hemikalija Potpuno usklađeno Napomena: Odredbe iz Uredbe koje se odnose na ove izuzetke, a koje se nalaze u Glavi IV Uredbe, u Zakonu o hemikalijama nalaze se u okviru Dela IV, Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i skladištenje hemikalija. 2.7 ApplicationThe following shall be exempted from Titles II, V and VI…. – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o izuzecima od odredbi koje su kod nas neprenosive, tj. o odredbama Glava Uredbe koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 2.8 ApplicationOn-site isolated intermediates and transported isolated intermediatesshall be exempted from… – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o izuzecima od odredbi koje su kod nas neprenosive, tj. o odredbama Glava Uredbe koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 2.9 ApplicationThe provisions of Titles II and VI shall not apply to polymers. – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o izuzecima od odredbi koje su kod nas neprenosive, tj. o odredbama Glava Uredbe koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 2. Definitions 3.1.1 1) substances 3.1.16. Značenje pojma 16) supstanca Potpuno usklađeno 3.1.2 2) mixture 3.1.13. Značenje pojma 13) smeša Potpuno usklađeno 3.1.3 3) article 3.1.9. Značenje pojma 9) proizvod Potpuno usklađeno 3.1.4 4) producer of an article 3.1.11. Značenje pojma 11) proizvođač Potpuno usklađeno 3.1.5 5) polymer – – Neusklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta objavljivanjem Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemomza klasifikaciju i obeležavanje UN, i to članom 2.1.9. III kvartal 2010. godine 3.1.6 6) monomer – – Neusklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta objavljivanjem Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemomza klasifikaciju i obeležavanje UN, i to članom 2.1.8. III kvartal 2010. godine 3.1.7 7) registrant – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, a koje odredbe kompletnih Glava Uredbe iz tih razloga nisu ni prenete Zakonom o hemikalijama. 3.1.8 8) manufacturing 3.1.10. Značenje pojma 10) proizvodnja Potpuno usklađeno 3.1.9 9) manufacturer 3.1.11. Značenje pojma 11) proizvođač Potpuno usklađeno 3.1.10 10) import – – Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, definisano u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). 3.1.11 11) importer – – Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, definisano u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). 3.1.12 12) placing on the market 3.1.15. Značenje pojma 15) stavljanje u promet Potpuno usklađeno 3.1.13 13) downstream user: 3.1.1. Značenje pojma 1) dalji korisnik Potpuno usklađeno 3.1.14 14) distributor 3.1.3. Značenje pojma 3) distributer Potpuno usklađeno 3.1.15 15) intermediate – – Neusklađeno Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, i to članom članom 2.1.1. III kvartal 2010. godine 3.1.16 16) site – – Neusklađeno Nije predmet ovog zakona. 3.1.17 17) actors in the supply chain 3.1.14. Značenje pojma 14) snabdevač Potpuno usklađeno 3.1.18 18) Agency – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, a koje odredbe kompletnih Glava Uredbe iz tih razloga nisu ni prenete Zakonom o hemikalijama. 3.1.19 19) competent authority – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, a koje odredbe kompletnih Glava Uredbe iz tih razloga nisu ni prenete Zakonom o hemikalijama. 3.1.20 20) phase-in substance – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, a koje odredbe kompletnih Glava Uredbe iz tih razloga nisu ni prenete Zakonom o hemikalijama. 3.1.21 21) notified substance – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, a koje odredbe kompletnih Glava Uredbe iz tih razloga nisu ni prenete Zakonom o hemikalijama. 3.1.22 22) product and process orientated research and development – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o pojmu koji je u Uredbi definisan za potrebe čl. 9, 67. i 119. koji su neprenosivi jer se odnose na centralizovane procedure i postupke na nivou EU. 3.1.23 23) scientific research and development 3.1.5. Značenje pojma 5) naučno istraživanje i razvoj Potpuno usklađeno 3.1.24 24) use 3.1.12. Značenje pojma 12) rukovanje Potpuno usklađeno 3.1.25 25) registrant’s own use – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.26 26) identified use – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.27 27) full study report – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.28 28) robust study summary – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.29 29) study summary – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.30 30) per year – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 3.1.31 31) restriction – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se u našem pravnom sistemu očigledni i opštepoznati pojmovi ne definišu. 3.1.32 32) supplier of a substance or a mixture 3.1.14. Značenje pojma 14) Snabdevač Potpuno usklađeno 3.1.33 33) supplier of an article 3.1.14. Značenje pojma 14) Snabdevač Potpuno usklađeno 3.1.34 34) recipient of a substance or a mixture 3.1.1. Značenje pojma 1) Dalji korisnik Potpuno usklađeno 3.1.35 35) recipient of an article 3.1.1. Značenje pojma 1) Dalji korisnik Potpuno usklađeno 3.1.36 36) SME – – Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, definisano u Zakonu o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009). 3.1.37 37) exposure scenario 3.1.18. Značenje pojma 18) scenario izloženosti Potpuno usklađeno 3.1.38 38) use and exposure category 3.1.18. Značenje pojma 18) scenario izloženosti Potpuno usklađeno 3.1.39 39) substances which occur in nature 3.1.16. Značenje pojma 16) supstanca Potpuno usklađeno 3.1.40 40) not chemically modified substance – – Neusklađeno Zakon o hemikalijama ne daje definiciju „hemijski nemodifikovanih supstanci“ iz razloga što je ista u REACH-u data samo u Aneksu V, koji je neprenosiv jer se njegove odredbe odnose na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. 3.1.41 41) alloy – – Neusklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta objavljivanjem Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemomza klasifikaciju i obeležavanje UN, i točlanom 2.1.10. III kvartal 2010. godine 4 General provision – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, tj. koja upućuje na odredbe čl. 11, 19. i 53. koje su neprenosive iz navedenog razloga. Title IIChapter 1 REGISTRATION OF SUBSTANCES 5 No data, no market – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 6 General obligation to register substances on their own or in mixtures – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 7 Registration and notification of substances in articles – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 8 Only representative of a non-Community manufacturer – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 9 Exemption from the general obligation to register for product andprocess orientated research and development (PPORD) – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 10 Information to be submitted for general registration purposes – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 11 Joint submission of data by multiple registrants – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 12 Information to be submitted depending on tonnage – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 13.1 General requirements for generation of information on intrinsic properties of substances1. Information on intrinsic properties of substances 14. Delimično usklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta objavljivanjem Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju ireklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skadu sa Globalno harminizovanim sistemom za klasihikaciju i obeležavanje UN. III kvartal 2010. godine 13.2 2. Revision and approvement of methods 14. Nova ispitivanja hemikalija radi klasifikacije Delimično usklađeno Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovan postupak i procedure na nivou EU. Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Pravilnika o metodama ispitivanja koje se koriste za klasifikaciju hemikalija. II kvartal 2011. godine 13.3 3. tests on substances 15.1. Metode ispitivanja Delimično usklađeno Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovan postupak i procedure na nivou EU. Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju ireklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skadu sa Globalno harminizovanim sistemom za klasihikaciju i obeležavanje UN. III kvartal 2010. godine 13.4 4. Ecotoxicological and toxicological tests and analyses 15.2. Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja Potpuno usklađeno 13.5 5. already registered substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 14.1 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures 24. Izveštaj o bezbednosti hemikalije Delimično usklađeno Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 14.2. Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 14.3 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures 25. Izveštaj o bezbednosti hemikalije Delimično usklađeno Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem Pravilnika o sadržaju izveštaja o bezbednosti hemikalija i načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije. II kvartal 2011. godine 14.4 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures 25. Izveštaj o bezbednosti hemikalije Potpuno usklađeno 14.5 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures – – Neprenosivo Izuzetci u odnosu na glavu IV. Zakona o hemikalijama u kojoj se nalazi i Izveštaj o bezbednosti već su dati u članu 4. stav 3. Zakona o hemikalijama. 14.6 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 14.7 Chemical safety report and duty to apply and recommend riskreduction measures – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 2 Substances regarded as being registered 15 Substances in plant protection and biocidal products – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 16 Duties of the Commission, the Agency and registrants of substancesregarded as being registered – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 3 Obligation to register and information requirements for certain typesof isolated intermediates 17 Registration of on-site isolated intermediates – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 18 Registration of transported isolated intermediates – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 19 Joint submission of data on isolated intermediates by multipleregistrants – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 4 Common provisions for all registrations 20 Duties of the Agency – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 21 Manufacturing and import of substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 22 Further duties of registrants – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 5 Transitional provisions applicable to phase-in substances and notifiedsubstances 23 Specific provisions for phase-in substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 24 Notified substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Title III DATA SHARING AND AVOIDANCE OF UNNECESSARY TESTING Chapter 1 Objectives and general rules 25 Objectives and general rules – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 2 Rules for non-phase-in substances and registrants of phase-insubstances who have not pre-registered 26 Duty to inquire prior to registration – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 27 Sharing of existing data in the case of registered substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Chapter 3 Rules for phase-in-substances 28 Duty to pre-register for phase-in substances – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 29 Substance Information Exchange Forums – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. 30 Sharing of data involving tests – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Title IV INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN 31.1 Requirements for safety data sheetsCases when supplier of a substance or a mixture shall providethe recipient of the substance or mixture with a safety data sheet 20.1. Slučajevi kada je snabdevač dužan da dostavi bezbednosni list Potpuno usklađeno 31.2. Obligations for actors in supply chain 20.4. Informacije iz bezbednosnog lista i izveštaja o bezbednosti hemikalije Potpuno usklađeno 31.3. Cases when supplier shall provide the recipient at his request with a safetydata sheet 21. Slučajevi kada je snabdevač dužan da dostavi bezbednosni list distributeru ili daljem korisniku na njihov zahtev Potpuno usklađeno 31.4 Cases when SDS does not be supplied 22. Slučajevi kada snabdevač nije dužan da dostavi bezbednosni list Potpuno usklađeno 31.5 Language of SDS – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU 31.6 Content of SDS 20.3. Sadržaj bezbednosnog lista Delimično usklađeno Potpuna usklađenost će biti postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržini bezbednosnog lista, i to čl. 2. III kvartal 2010. godine 31.7 Obligations of actors in supplier chain 20.4. Informacije iz bezbednosnog lista i izveštaja o bezbednosti hemikalije Potpuno usklađeno 31.8 No charge for paper orelectronically form of SDS 20.1. Nema naknade za dostavljanje bezbednosnog lista u štampanoj ili elektronskoj formi Potpuno usklađeno 31.9 Update od SDS 23. Izmene i dopune sadržaja bezbednosnog lista Potpuno usklađeno 32 Duty to communicate information down the supply chain forsubstances on their own or in mixtures for which asafety data sheet is not required – – Neprenosivo Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU 33 Duty to communicate information on substances in articles 27. Obaveze dostavljanja informacija dovoljnih za bezbednu upotrebu proizvoda Potpuno usklađeno

34 |Duty to communicate information on substances and

mixtures up the supply chain |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz privrednih razloga, tj. privreda je drugačije koncipirana nego u EU. | | | |35 |Access to information for workers |- |- |Neusklađeno |Nije predmet ovog zakona, definisano u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05). | | | |36 |Obligation to keep information |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title V

|DOWNSTREAM USERS | | | | | | | |37 |Downstream user chemical safety assessments and duty to identify,

apply and recommend risk reduction measures

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |38 |Obligation for downstream users to report information

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |39 |Application of downstream user obligations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title VI

|EVALUATION | | | | | | | |Chapter 1 | Dossier evaluation

| | | | | | | |40 |Examination of testing proposals |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |41 |Compliance check of registrations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |42 |Check of information submitted and follow-up to dossier evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |43 |Procedure and time periods for examination of testing proposals |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Chapter 2 |Substance evaluation

| | | | | | | |44 |Criteria for substance evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |45 |Competent authority |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |46 |Requests for further information and check of information

submitted |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |47 |Coherence with other activities |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |48 |Follow-up to substance evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Chapter 3 |Evaluation of intermediates

| | | | | | | |49 |Further information on on-site isolated intermediates |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Chapter 4

|Common provisions | | | | | | | |50 |Registrants’ and downstream users’ rights |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |51 |Adoption of decisions under dossier evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |52 |Adoption of decisions under substance evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |53 |Cost sharing for tests without an agreement between registrants

and/or downstream users |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |54 |Publication of information on evaluation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title VII

|AUTHORISATION | | | | | | | |Chapter 1 |Authorisation requirement

| | | | | | | |55 |Aim of authorisation and considerations for substitution |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |56 |General provisions |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |57 |Substances to be included in Annex XIV |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |58 |Inclusion of substances in Annex XIV |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |59 |Identification of substances referred to in Article 57 |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Chapter 2 |Granting of authorizations

| | | | | | | |60 |Granting of authorizations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |61 |Review of authorisations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |62 |Applications for authorisations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |63 |Subsequent applications for authorisation |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |64 |Procedure for authorisation decisions |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Chapter 3

|Authorisations in the supply chain | | | | | | | | 65 |Obligation of holders of authorisations |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |66 |Downstream users |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title VIII

|RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURING, PLACING ON THE

MARKET AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES,

MIXTURES AND ARTICLES | | | | | | | |67.1 |General provisions |50. |Dužnost proizvođača, uvoznika, distributera i daljeg korisnika supstance, smeše i proizvoda da se pridržava propisanih ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

|III kvartal 2010. godine | | |67.2 |Paragraph 1 shall not apply to the use of substances in cosmetic

products, as defined by Directive 76/768/EEC |- |- |Neusklađeno |Nije predmet ovog zakona. Zabrane i ograničenja koja se odnose na kozmetičke proizvode su uređeni drugim propisima. | | | |67.3 |Until 1 June 2013 a Member State may maintain any existing and

more stringent restrictions in relation to Annex XVII |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što mi nismo država članica i što su datumi stupanja na snagu zabrana i ograničenja propisanih Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji će biti objavljen u septembru 2010. godine usklađeni sa datumima stupanja na snagu predviđenih odredbama Zakona o hemikalijama. | | | |68 |Introducing new and amending current restrictions |49. |Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. Delimična usklađenost je postignuta i na taj način što je Agencija za hemikalije preuzela ANNEX XVII Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji će biti objavljen u septembru 2010. godine kojim preuzima listu ograničenja i zabrana. | | | |69 |Preparation of a proposal

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |70 |Agency opinion: Committee for Risk Assessment

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |71 |Agency opinion: Committee for Socio-economic Analysis

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |72 |Submission of an opinion to the Commission

|- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |73 |Commission decision |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title IX

74 |Fees and charges |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title X

75 – 111 |AGENCY |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koje se odnose na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, tj. radi se o odredbama koje se tiču osnivanja Evropske Agencije za hemikalije a koje nije moguće preneti u domaće zakonodavstvo. | | | |Title XII

117 – 120 |INFORMATION |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbama koja se odnosa na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |Title XIII

121 |Appointment |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |122 |Cooperation between competent authorities |6.1.17. |Nadležnost Agencije za hemikalije – saradnja sa nadležnim međunarodnim organima i institucijama koje se bave raznim aspektima upravljanja hemikalijama |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |123 |Communication to the public of information on risks of substances |6.1.18. |Nadležnost Agencije za hemikalije – sprovođenje aktivnosti kojima se informiše javnost o uticaju hemikalije |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |124 |Other responsibilities |6.1.16. |Nadležnost Agencije za hemikalije – informacioni pult |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se ne odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |Title XIV

125 |Tasks of the Member States |86. |Nadzor nad primenom Zakona o hemikalijama |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se odnosi na uspostavljanje organa nadležnog za kontrolu sprovođenja Zakona o hemikalijama, a ne i u delu koji se odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |126 |Penalties for non-compliance |XIV. KAZNENE ODREDBE

97 – 101 |Kaznene odredbe, privredni prestupi i prekršaji |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se odnosi na utvrđivanje načela kazni koje se primenjuju za prekršaje i privredne prestupe definisane Zakonom o hemikalijama, a ne i u delu koji se odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |127 |Report |88. |Godišnji planovi i vršenje inspekcijskog nadzora |Delimično usklađeno |Usklađeno u delu koji se odnosi na praćenje stanja i preduzimanje određenih mera, kao i dostavljanje informacija o rezultatima i nalazima izvršenih inspekcija Agenciji za hemikalije, a ne i u delu koji se odnosi na centralizovane postupke i procedure na nivou EU. | | | |Title XV

128 – 141 |TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU, kao i na izmene i dopune, sprovođenje Uredbe, prelazne odredbe i stupanje propisa na snagu. | | | | | | | | | | | | |ANNEX I

|GENERAL PROVISIONS FOR ASSESSING SUBSTANCES

AND PREPARING CHEMICAL SAFETY REPORTS |24-26. |Izveštaj o bezbednosti hemikalije |Delimično usklađeno |Veća usklađenost biće postignuta donošenjem Pravilnika o sadržaju izveštaja o bezbednosti hemikalije i načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije, ali ni tada neće biti postignuta potpuna usklađenost.

Potpuna usklađenost je nemoguća iz razloga što prema našim propisima dostavljanje Izveštaja o bezbednosti nije obavezno, dok je prema Uredbi obavezno. Razlog za ovo je što mi ne preuzimamo postupak registracije u kom je nužno dostaviti Izveštaj o bezbednosti, a koji postupak je centralizovan na nivou EU. |II kvartal 2011. godine | | |ANNEX II

|GUIDE TO THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS

| | | | | | | |a2.1. |IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/ MIXTURE AND

OF THE COMPANY/UNDERTAKING |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“. |III kvartal 2010. godine | | |a2.2. |HAZARDS IDENTIFICATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to čl. 4. i 5. |III kvartal 2010. godine | | |a2.3. |COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to čl. 6. i 7. |III kvartal 2010. godine | | |a2.4. |FIRST AID MEASURES |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 8. |III kvartal 2010. godine | | |a2.5. |FIRE-FIGHTING MEASURES |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 9. |III kvartal 2010. godine | | |a2.6. |ACCIDENTAL RELEASE MEASURES |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 10. |III kvartal 2010. godine | | |a2.7. |HANDLING AND STORAGE |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to čl. 11 – 14. |III kvartal 2010. godine | | |a2.8. |EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to čl. 15 – 17. |III kvartal 2010. godine | | |a2.9. |PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 18. |III kvartal 2010. godine | | |a2.10. |STABILITY AND REACTIVITY |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 19. |III kvartal 2010. godine | | |a2.11. |TOXICOLOGICAL INFORMATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 20. |III kvartal 2010. godine | | |a2.12. |ECOLOGICAL INFORMATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 21. |III kvartal 2010. godine | | |a2.13. |DISPOSAL CONSIDERATIONS |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 22. |III kvartal 2010. godine | | |a2.14. |TRANSPORT INFORMATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 23. |III kvartal 2010. godine | | |a2.15. |REGULATORY INFORMATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 24. |III kvartal 2010. godine | | |a2.16. |OTHER INFORMATION |20 – 23. |Bezbednosni list |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost biće postignuta objavljivanjem Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista u „Službenom glasniku RS“, i to član 25. |III kvartal 2010. godine | | |ANNEX III |CRITERIA FOR SUBSTANCES REGISTERED IN QUANTITIES

BETWEEN 1 AND 10 TONNES |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX IV |EXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO REGISTER IN ACCORDANCE WITH

ARTICLE 2(7)(a) |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX V |EXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO REGISTER IN

ACCORDANCE WITH ARTICLE 2(7)(b) |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX VI |INFORMATION REQUIREMENTS REFERRED TO IN ARTICLE 10 |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX VII |STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES

MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF ONE TONNE

OR MORE |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX VIII |STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES

MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 10 TONNES

OR MORE |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX IX |STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES

MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 100 TONNES

OR MORE |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX X |STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES

MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 1 000

TONNES OR MORE |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX XI |GENERAL RULES FOR ADAPTATION OF THE STANDARD TESTING

REGIME SET OUT IN ANNEXES VII TO X | | | | | | | |a11.1. |TESTING DOES NOT APPEAR SCIENTIFICALLY NECESSARY |10. |Klasifikacija hemikalija |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost će biti postignuta Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom

za klasifikaciju i obeležavanje UN, i to Prilogom 1. Deo 1. odeljak 1.1.0.

|III kvartal 2010. godine | | |a11.2. |TESTING IS TECHNICALLY NOT POSSIBLE |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |a11.3. |SUBSTANCE-TAILORED EXPOSURE-DRIVEN TESTING |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX XII |GENERAL PROVISIONS FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS

SUBSTANCES AND PREPARE CHEMICAL SAFETY REPORTS |24-26. |Izveštaj o bezbednosti hemikalije |Delimično usklađeno |Veća usklađenost biće postignuta donošenjem Pravilnika o sadržaju izveštaja o bezbednosti hemikalije i načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije, ali ni tada neće biti postignuta potpuna usklađenost.

Potpuna usklađenost je nemoguća iz razloga što prema našim propisima dostavljanje Izveštaja o bezbednosti nije obavezno, dok je prema Uredbi obavezno. Razlog za ovo je što mi ne preuzimamo postupak registracije u kom je nužno dostaviti Izveštaj o bezbednosti, a koji postupak je centralizovan na nivou EU. |II kvartal 2011. godine | | |ANNEX XIII |CRITERIA FOR THE IDENTIFICATION OF PERSISTENT,

BIOACCUMULATIVE AND TOXIC SUBSTANCES, AND VERY

PERSISTENT AND VERY BIOACCUMULATIVE SUBSTANCES |20.5. |Bezbednosni list – kriterijumi za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost je postignuta Pravilnikom o kriterijumima

za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB („Službeni glasnik RS“, br. 23/10) .

| | | |ANNEX XIV |LIST OF SUBSTANCES SUBJECT TO AUTHORISATION |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX XV |DOSSIERS |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX XVI |SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS |- |- |Neprenosivo |Neprenosivo iz razloga što se radi o odredbi koja se odnosi na centralizovani postupak i procedure na nivou EU. | | | |ANNEX XVII |RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURE, PLACING ON THE MARKET

AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES, MIXTURES AND

ARTICLES |VII.

49 – 50. |Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija |Delimično usklađeno |Potpuna usklađenost će biti postignuta Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Napomena: datumi stupanja na snagu zabrana i ograničenja su usklađeni sa datumima stupanja na snagu predviđenih odredbama Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09).

|III kvartal 2010. godine | | | OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenje životne sredine.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Tokom primene Zakona o hemikalijama i izrade podzakonskih propisa uočeno je da privredni subjekti imaju problema sa primenom, pa je konstatovano da je moguće izmenama pojedinih zakonskih rešenja, odnosno pojašnjenja određenih odredbi olakšati primenu zakona.

Sve predložene izmene i dopune zakona nisu u suprotnosti sa relevantnim propisima EU, a takođe suštinski ne menjaju politiku upravljanja hemikalijama koja je definisana u Zakonu o hemikalijama.

III POJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona predviđena je izmena člana 6. osnovnog zakona. U članu 6. osnovnog zakona propisano je ovlašćenje da Agencija za hemikalije (u daljem tekstu: Agencija) uz saglasnost Vlade propisuje visinu naknade utvrđene u ovom zakonu. Dopunom ovog člana dato je ovlašćenje da Agencija uz saglasnost Vlade propiše bliže kriterijume, način obračuna visine i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikalijama. Ovom odredbom stvaraju se preduslovi da se ravnomerno rasporedi finansijsko opterećenje privrednih subjekata po osnovu plaćanja naknada. Uvođenjem mogućnosti za propisivanjem bližih kriterijuma i načina obračuna omogućava se da se u podzakonskom propisu na koji daje saglasnost Vlada propiše naknada čija visina će zavisiti od odnosa između broja hemikalija i količine hemikalija koje se upisuju u Registar i nominalne vrednosti tako da sa porastom broja hemikalija koje isto lice upisuje u registar hemikalija nominalna vrednost visine naknade po dosijeu opada a time i ukupan iznos naknade koju plaća jedno pravno lice.

U čl. 2, 3. i 4. Predloga zakona predviđena je izmena čl. 10, 12. i 15. osnovnog zakona koja sadrži stručna pojašnjenja.

U čl. 5, 6. i 7. Predloga zakona predviđena je izmena naziva Poglavlja IV. odeljak 4, kao i čl. 17. i 18. osnovnog zakona kojom je izvršeno terminološko usklađivanje sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 79/05).

U članu 8. Predloga zakona predviđena je izmena člana 26. kojom je omogućeno privrednim subjektima da izveštaj o bezbednosti koji predstavlja dokument za čiju izradu je potrebno dosta vremena i sredstava i koji je uglavnom na engleskom jeziku, dostave Agenciji na srpskom jeziku, a mogu ga dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU, bez obaveze prevođenja. Na ovaj način postiže se značajna finansijska ušteda, a takođe se ubrzava čitav postupak.

U članu 9. Predloga zakona predviđena je izmena člana 30. osnovnog zakona koja sadrži stručna pojašnjenja.

U članu 10. Predloga zakona predviđena je izmena člana 34. osnovnog zakona kojom je predviđeno da snabdevači opasnih hemikalija moraju imati savetnika za hemikalije. Međutim, ovom odredbom predviđeni su izuzeci od tog pravila, odnosno za određenu vrstu, sektor i oblast delatnosti ova obaveza nije propisana. Naime, u ovom članu dato je ovlašćenje da Agencija propiše vrstu, sektor i oblast delatnosti snabdevača za kog ne postoji obaveza da angažuje savetnika za hemikalije. Snabdevači sami odlučuju da li će da stalno zaposle ili povremeno angažuju savetnika za hemikalije. Ovim je olakšano poslovanje privrednih subjekata u vezi sa savetnikom za hemikalije.

U članu 11. Predloga zakona izvršena je izmena člana 40. osnovnog zakona kojom je omogućeno stranom proizvođaču da dostavi Agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu (poverljive podatke), umesto uvoznika koji tu obavezu ima prema osnovnom zakonu. S obzirom da određenim podacima o hemikaliji raspolaže samo strani proizvođač, uvoznici mogu imati problem da pribave ove podatke, a ovakvim rešenjem olakšano je dobijanje kompletne dokumentacije neophodne za upis hemikalije u Registar. Ovom izmenom se više ne predviđa mogućnost da strani proizvođač preko zastupnika ili predstavništva upiše hemikaliju u Registar, jer je poslovanje stranih lica uređeno drugim zakonima.

U članu 12. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 48. osnovnog zakona tako da je izvršeno usaglašavanje sa odredbom člana 1. ovog zakona.

U članu 13. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 74. osnovnog zakona čime je omogućeno privrednim subjektima da tehnički dosije koji predstavlja dokument za čiju izradu je potrebno dosta vremena i sredstava i koji je uglavnom na engleskom jeziku, dostave Agenciji na srpskom jeziku, a mogu ga dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU, bez obaveze prevođenja. Na ovaj način postiže se značajna finansijska ušteda, a takođe se ubrzava čitav postupak za izdavanje odobrenja.

U članu 14. Predlgoa zakona dodat je nov član 81a osnovnog zakona koji propisuje da se za stručnu ocenu plaća naknada. Za odgovore na pojedina stručna pitanja privredni subjekti se obraćaju Agenciji. Kako odgovori na ova pitanja ne spadaju u tumačenje zakona, već su potrebna posebna stručna proučavanja, odnosno istraživanja dostupnih podataka i stručne literature što zahteva dodatno angažovanje van redovnih poslova Agencije, to se ovim propisuje naknada za davanje takvih stručnih ocena.

U čl. 15, 16, 17. i 18. Predloga zakona izvršene su dopune čl. 90, 91, 97. i 102. osnovnog zakona kojim se odredbe o nadzoru i kaznene odredbe usklađuju sa materijalnim odredbama ovog zakona, kao i terminološko usklađivanje sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 79/05).

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Naknade propisane ovim zakonom ne predstavljaju obavezu za privredne subjekte već predstavljaju samo mogućnost izbora da do određenih podataka dođu brže i efikasnije.

V ANALIZA EFEKATA

Predlogom zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama ne dira se u suštinska rešenja data u Zakonu o hemikalijama, odnosno ove izmene i dopune uglavnom se odnose na pojašnjenje teksta i pojednostavljenje pojedinih postupaka. Dakle, i dalje važi osnovni princip evropskih propisa iz oblasti hemikalija da se regulišu uslovi za stavljanje u promet hemikalija kao proizvoda, odnosno način utvrđivanja uticaja hemikalija na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Propisom EU iz 2006. godine uveden je novi sistem upravljanja hemikalijama i u Evropi, te i zemlje Evropske unije imaju problema oko sprovođenja ovog zakona, a pojedine obaveze date u propisu koji sprovodi Evropska agencija za hemikalije još uvek nisu do kraja sprovedene. Preuzimanjem ovog novog evropskog sistema iz osnova se promenio i način upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji. Donošenjem podzakonskih propisa otkriveno je da pojedina rešenja u zakonu nisu dovoljno precizna ili se sami postupci mogu pojednostaviti te se pristupilo izradi ovih izmena i dopuna. Ovim izmenama i dopunama ne odstupa se od rešenja u evropskom propisu. Takođe, ovim izmenama dosledno se sprovodi evropsko načelo da troškove ispitivanja opasnih svojstava hemikalija kao i druge troškove u vezi sa stavljanjem u promet hemikalije snose oni koji tu hemikaliju stavljaju u promet. Tako je ovim zakonom predviđeno da stručnu pomoć u sprovođenju obaveza definisanih osnovnim zakonom pruža Agencija uz naknadu.

Određivanje problema koji zakon treba da reši:

Određeni podaci o hemikalijama koje treba dostaviti Agenciji u postupku upisa hemikalije u Registar hemikalija mogu predstavljati industrijsku ili poslovnu tajnu. Zbog ovoga mnogi uvoznici imaju problem oko pribavljanja podataka od stranog proizvođača. Izmenama i dopunama zakona predviđena je mogućnost da strani proizvođač sam dostavi te podatke Agenciji.

Za odgovore na pojedina stručna pitanja privredni subjekti se obraćaju Agenciji. Kako odgovori na ova pitanja ne spadaju u tumačenje zakona, već su potrebna posebna stručna proučavanja, odnosno istraživanja dostupnih podataka i stručne literature što zahteva dodatno angažovanje van redovnih poslova Agencije, to se ovim propisuje naknada za davanje takvih stručnih ocena.

Cilj koji se postiže:

Osnovni cilj donošenja zakona je isti kao i cilj osnovnog zakona, a to je uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije, osiguranje visokog nivoa zašite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama sa zemljama EU i drugim zemljama, osiguravajući konkurentnost privrede, a podstičući razvoj bezbednijih alternativa.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema?

Druge mogućnosti nisu razmatrane s obzirom da je ocenjeno da se pojedina zakonska rešenja moraju poboljšati.

Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje problema?

Donošenjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama pojedine odredbe osnovnog zakona su pojašnjene.

Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Ove izmene i dopune uticaće na proizvođače odnosno uvoznike hemikalija jer:

– olakšava poslovanje tako što im omogućava da sami odluče o načinu radnog angažovanja savetnika za hemikalije;

– omogućava da se propisana dokumentacija neophodna u postupku pred Agencijom, a koja predstavlja obiman materijal, može dostaviti na engleskom jeziku što predstavlja značajnu finansijsku uštedu;

– prilikom pripreme propisane dokumentacije privredni subjekti imaju niz dilema u vezi sa pojedinim stručnim pitanjima koja prevazilaze stručna mišljenja koja se odnose na konkretnu primenu zakonskih odredbi, pa im je ovim zakonom omogućeno ili da sami sprovedu istraživanja i dođu do odgovora ili da do odgovora dođu na brži i efikasniji način obraćajući se Agenciji uz plaćanje propisane naknade;

– omogućava da strani proizvođač može da dostavi Agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu (poverljive podatke), što pojednostavljuje i ubrzava postupak;

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima, privredi, posebno malim i srednjim privrednim društvima?

U zakonu je propisana obaveza plaćanja naknade za davanje stručnih ocena. Međutim, naknade propisane ovim zakonom ne predstavljaju obavezu za privredne subjekte već samo mogućnost izbora da do određenih podataka dođu brže i efikasnije.

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

S obzirom da se ne radi o suštinskim izmenama zakona, zakon neće izazvati nove troškove zbog njegove primene.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Ovim izmenama i dopunama osnovnog zakona ne utiče se na rešenja iz osnovnog zakona te nema uticaj na pojavu novih privrednih subjekata i tržišnu konkurenciju.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Predlagač je Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama dostavio na mišljenje svim zainteresovanim stranama.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

S obzirom da se ovim izmenama i dopunama suštinski ne menja osnovni zakon, sve mere koje će se preduzimati da bi se ostvario cilj osnovnog zakona preduzimaće se i tokom primene ovog zakona.

VI PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 6.

Agencija je nadležna da:

donosi podzakonske propise za sprovođenje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima;

donosi Spisak klasifikovanih supstanci;

donosi rešenja o upisu hemikalije u Registar hemikalija i vodi taj registar;

vodi Integralni registar hemikalija;

objavljuje Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost;

sprovodi postupak prethodnog obaveštenja i postupak dobijanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija;

izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;

izdaje odobrenja za korišćenje surfaktanta u detergentu;

izrađuje i sprovodi projekte kojima se prati da li se hemikalije stavljaju u promet i koriste na takav način da nemaju štetan uticaj po zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu;

objavljuje liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu;

donosi rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea;

izdaje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;

se stara o proceni tehničkog dosijea biocidnog proizvoda;

priprema godišnje deklaracije o proizvodnji, preradi i korišćenju hemikalija sa lista propisanih zakonom kojim se uređuje zabrana razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovo uništavanje, kao i godišnje deklaracije o proizvodnji diskretnih organskih supstanci i obavlja druge poslove u skladu sa tim zakonom;

vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zajedničkog tela za integrisano upravljanje hemikalijama;

pruža informacije i stručna uputstva privrednim subjektima, jedinicama lokalne samouprave i inspektorima za sprovođenje ovog i drugih zakona za čije sprovođenje je nadležna Agencija KAO I DA DAJE STRUČNU OCENU O SVOJSTVIMA I NAMENI ODREĐENIH HEMIKALIJA;

ostvaruje saradnju sa Evropskom agencijom za hemikalije, agencijama drugih zemalja i sekretarijatima međunarodnih konvencija koji uređuju upravljanje hemikalijama i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave raznim aspektima upravljanja hemikalijama;

sprovodi aktivnosti kojima informiše javnost o uticaju hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu, merama za smanjenje rizika i bezbednom korišćenju hemikalija;

obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju biocidni proizvodi i drugim zakonima.

Visinu naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikalijama, naknade za procenu mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost, kao i visinu drugih naknada utvrđenih ovim zakonom propisuje Agencija uz saglasnost Vlade. AGENCIJA PROPISUJE, UZ SAGLASNOST VLADE, BLIŽE KRITERIJUME, NAČIN OBRAČUNA VISINE I PLAĆANjA NAKNADE ZA PROVERU PODATAKA IZ DOSIJEA O HEMIKALIJAMA, VISINU NAKNADE ZA PROCENU MERA ZA SMANjENjE RIZIKA I NAČINA SISTEMATSKOG PRAĆENjA KORIŠĆENjA SUPSTANCE KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST, KAO I VISINU DRUGIH NAKNADA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM.

Poslove iz stava 1. tač. 1) do 14) ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

Član 10.

Klasifikacija hemikalije i određenog proizvoda vrši se na osnovu procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava, svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi, svojstava koja utiču na životnu sredinu, kao i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti.

Opasna hemikalija je hemikalija koja se može klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti.

U okviru klasa opasnosti hemikalija se može dalje različito klasifikovati na osnovu putanje izloženosti PUTA IZLAGANjA ljudi ili životne sredine toj hemikaliji ili na osnovu prirode efekata hemikalije.

Agencija bliže propisuje način klasifikacije hemikalije i određenog proizvoda.

Član 12.

Klasifikacija smeše vrši se metodom izračunavanja PROCENOM opasnosti smeše na osnovu podataka o svojstvima supstanci sadržanih u smeši, na osnovu analize postojećih podataka o opasnosti koju ta smeša predstavlja odnosno direktnim eksperimentalnim ispitivanjima svojstava smeše i upoređivanjem tih podataka odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.

Član 15.

Nova ispitivanja hemikalije radi klasifikacije vrše se po propisanim metodama.

Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja sprovode se u laboratorijama čiji je rad usklađen sa principima dobre laboratorijske prakse.

Agencija propisuje metode ispitivanja i izračunavanja koje se koriste za klasifikaciju hemikalije i druge prihvatljive načine utvrđivanja svojstava hemikalije. AGENCIJA PROPISUJE METODE ISPITIVANjA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJA.

4. Pakovanje, obeležavanje, reklamiranje OGLAŠAVANjE i evidentiranje podataka

Član 17.

Snabdevač opasne hemikalije i određene smeše koja nije opasna, ali sadrži barem jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna, dužan je da u reklami OGLASNOJ PORUCI istakne njena opasna svojstva i da je reklamira OGLAŠAVA na takav način da se njeni korisnici ne dovode u zabludu o opasnim svojstvima hemikalije.

Agencija bliže propisuje način reklamiranja OGLAŠAVANjA hemikalije.

Član 18.

Propis o načinu klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i reklamiranja OGLAŠAVANjA hemikalije i određenog proizvoda iz člana 10. stav 4, člana 16. stav 6. i člana 17. stav 2. ovog zakona Agencija donosi u skladu sa propisima EU.

Pored propisa iz stava 1. ovog člana Agencija donosi i propis kojim se uređuje način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i reklamiranja OGLAŠAVANjA hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN.

Hemikalija i određeni proizvod se mogu klasifikovati, pakovati, obeležiti i reklamirati OGLAŠAVATI u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana ili iz stava 2. ovog člana.

Član 26.

Na osnovu procene bezbednosti hemikalije utvrđuju se mere za smanjenje i kontrolu rizika koji predstavlja supstanca.

Agencija propisuje način na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržinu izveštaja o bezbednosti hemikalije.

IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE AGENCIJI SE DOSTAVLjA NA SRPSKOM JEZIKU, A MOŽE SE DOSTAVITI I NA ENGLESKOM JEZIKU KAO JEDNOM OD JEZIKA U SLUŽBENOJ UPOTREBI U EU.

Član 30.

U bezbednosnom listu ili prilikom obeležavanja na ambalaži opasne supstance sadržane u smeši može da se upotrebi alternativni hemijski naziv za tu supstancu tako da se koristi naziv kojim se identifikuju najvažnije hemijske funkcionalne grupe ili da se koristi druga alternativna odrednica.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik opasne supstance sadržane u smeši podnosi zahtev Agenciji za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Alternativni hemijski naziv može da se upotrebi ako korišćenje hemijskog naziva supstance može da dovede do povrede poslovne tajne ili prava na intelektualnu svojinu i ako alternativni hemijski naziv pruža dovoljno informacija za preduzimanje mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i kontrolu rizika pri rukovanju smešom.

Alternativni hemijski naziv može da se upotrebi za supstancu koja ima određena svojstva.

Za procenu opravdanosti zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva plaća se naknada.

Agencija propisuje svojstva supstance za koja KOJU može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Član 34.

Snabdevač određenih vrsta odnosno količina opasne hemikalije dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama (u daljem tekstu: savetnik za hemikalije).

Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet.

Agencija bliže propisuje kriterijume za određivanje obaveze snabdevaču opasnih hemikalija za zapošljavanje odnosno povremeno angažovanje savetnika za hemikalije.

SNABDEVAČ OPASNIH HEMIKALIJA DUŽAN JE DA ANGAŽUJE LICE KOJE SE STARA O PRAVILNOM UPRAVLjANjU TIM HEMIKALIJAMA (U DALjEM TEKSTU: SAVETNIK ZA HEMIKALIJE).

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐENI SNABDEVAČI OPASNIH HEMIKALIJA NISU DUŽNI DA ANGAŽUJU SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE.

AGENCIJA PROPISUJE VRSTU, SEKTOR I OBLAST DELATNOSTI SNABDEVAČA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 40.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik (u daljem tekstu: lice koje upisuje hemikalije) dužan je da podnese prijavu Agenciji radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.

Strani proizvođač ili dalji korisnik može da prijavi hemikalije radi upisa u Registar hemikalija preko zastupnika odnosno predstavništva sa sedištem u Republici Srbiji. POVERLjIVE PODATKE KOJI SU POTREBNI ZA UPIS HEMIKALIJA U REGISTAR HEMIKALIJA STRANI PROIZVOĐAČ MOŽE DA DOSTAVI AGENCIJI NEPOSREDNO ILI PREKO ZASTUPNIKA.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i adresu, poreski identifikacioni broj, vrstu delatnosti, ime odgovornog lica u preduzeću, a gde je propisana obaveze da ima savetnika za hemikalije i njegovo ime.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana dostavlja se dosije o svakoj hemikaliji, a za hemikaliju za koju je propisano da mora da ima bezbednosni list i taj list.

Ako je lice koje upisuje hemikalije zastupnik ili predstavništvo stranog proizvođača ili daljeg korisnika, uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi i dokaz o tome.

Dosije o hemikaliji naročito sadrži:

trgovačko ime hemikalije i drugu identifikaciju hemikalije;

podatke o količini hemikalije stavljene u promet;

podatke o svakom načinu korišćenja hemikalije za koje lice koje upisuje hemikalije zna;

podatke o hemijskom sastavu.

Agencija bliže propisuje sadržinu dosijea o hemikaliji.

Član 48.

Za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i za procenu mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost plaća se naknada.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se NAROČITO u zavisnosti od broja i količine hemikalija koje su u prethodnoj godini stavljene u promet.

Član 74.

Proizvođač detergenta iz člana 73. stav 3. ovog zakona podnosi zahtev Agenciji za dobijanje odobrenja pre stavljanja detergenta sa tim surfaktantom u promet.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se i tehnički dosije o surfaktantu koji naročito sadrži identitet surfaktanta, rezultate ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta, informacije o surfaktantu i metabolitima biorazgradnje, podatke o količini surfaktanta u detergentu koji je stavljen u promet, predviđen način korišćenja detergenta, kao i predlog procene rizika koji predstavlja surfaktant.

TEHNIČKI DOSIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLjA SE NA SRPSKOM JEZIKU, A MOŽE SE DOSTAVITI I NA ENGLESKOM JEZIKU KAO JEDNOM OD JEZIKA U SLUŽBENOJ UPOTREBI U EU.

Agencija bliže propisuje sadržinu tehničkog dosijea o surfaktantu.

Član 81a

ZA DAVANjE STRUČNE OCENE O SVOJSTVIMA I NAMENI ODREĐENIH HEMIKALIJA U VEZI SA PRIMENOM OGRANIČENjA I ZABRANA PROIZVODNjE, STAVLjANjA U PROMET I KORIŠĆENjA HEMIKALIJA, KAO I ZA UTVRĐIVANjE, NA OSNOVU PROCENE SVOJSTAVA, NAMENE I KORIŠĆENjA DA LI JE ODREĐENA HEMIKALIJA DETERGENT I SLIČNO, PLAĆA SE NAKNADA.

Član 90.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje:

da li je hemikalija i određen proizvod koji se stavljaju u promet klasifikovan, obeležen i pakovan u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

da li je reklamiranje OGLAŠAVANjE opasne hemikalije i određene smeše koja nije opasna ali sadrži bar jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna u skladu sa ovim zakonom;

da li se vodi propisana evidencija i prikupljaju propisani podaci o hemikaliji, kao i da li se evidencija i podaci čuvaju u propisanom roku;

da li su ispunjene propisane obaveze u vezi sa sadržajem, ažuriranjem i dostavljanjem bezbednosnog lista;

da li se za proizvod koji sadrži supstancu propisanih karakteristika i koncentracija dostavljaju informacije koje su dovoljne za bezbednu upotrebu tog proizvoda, a naročito ime te supstance;

da li je za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance izdato odobrenje i da li se taj naziv upotrebljava u skladu sa odobrenjem;

da li se opasne hemikalije skladište tako da ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, odnosno da li se sa ostacima tih hemikalija i praznom ambalažom postupa u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom;

da li se određena opasna hemikalija koja se stavlja u promet kao proizvod namenjen za opštu upotrebu prodaje u skladu sa propisanim uslovima;

da li je snabdevač obezbedio savetnika za hemikalije i da li taj savetnik ima propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu;

da li je hemikalija za koju je propisana obaveza upisa u Registar hemikalija prijavljena u propisanom roku, odnosno da li su svake naredne godine u određenom roku dostavljani propisani podaci; I DA LI SU DOSTAVLjENI PODACI TAČNI;

da li se za supstancu koja izaziva zabrinutost primenjuju mere upisane u rešenje o upisu hemikalije u Registar hemikalija;

da li se postupa u skladu sa zabranama i ograničenjima;

da li se pre izvoza dostavljaju propisane informacije za postupak prethodnog obaveštenja i da li se te informacije dostavljaju u propisanom roku;

da li se podnosi zahtev za sprovođenje PIC postupka;

da li stavljanje u promet ili korišćenje naročito opasnih hemikalija obavlja lice koje za to ima dozvolu;

da li je lice koje ima dozvolu za obavljanje delatnosti prometa ili dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija obezbedilo odgovarajuće skladište, kao i da li se pridržava propisanih preventivnih mera i uslova;

da li se postupa u skladu sa propisanim obavezama o detergentu.

Član 91.

U vršenju poslova iz člana 90. ovog zakona, inspektor je ovlašćen i dužan da:

naredi da se hemikalija i određeni proizvod koji se stavlja u promet klasifikuje, obeleži i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

zabrani da se stavi u promet hemikalija i određeni proizvod klasifikovan, obeležen i pakovan suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega;

naredi da se reklamiranje OGLAŠAVANjE opasne hemikalije i određene smeše koja nije opasna, ali sadrži barem jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

zabrani da se reklamiranje OGLAŠAVANjE opasne hemikalije i određene smeše koja nije opasna, ali sadrži bar jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna vrši suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega;

naredi da se vodi propisana evidencija i prikupljaju propisani podaci o hemikaliji, kao i da se evidencija i podaci čuvaju u propisanom roku;

naredi da se ispune propisane obaveze u vezi sa sadržajem, ažuriranjem i dostavljanjem bezbednosnog lista;

zabrani stavljanje u promet opasne hemikalije, hemikalije koja sadrži supstancu identifikovanu kao PBT ili vPvB, kao i druge hemikalije koja ima svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona, ako nisu ispunjene propisane obaveze u vezi sa sadržajem, ažuriranjem i dostavljanjem bezbednosnog lista;

naredi da se za proizvod koji sadrži supstancu propisanih karakteristika i koncentracija dostavljaju informacije koje su dovoljne za bezbednu upotrebu tog proizvoda, a naročito ime te supstance;

zabrani upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance ako nije izdato odobrenje ili naredi da se taj naziv upotrebljava u skladu sa odobrenjem;

naredi da se opasne hemikalije skladište tako da ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, odnosno naredi da se sa ostacima tih hemikalija i praznom ambalažom postupa u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom;

zabrani da se opasne hemikalije skladište tako da ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, odnosno da se sa ostacima tih hemikalija i praznom ambalažom postupa na nebezbedan način suprotno propisu kojim se uređuje upravljanje otpadom;

naredi da se određena opasna hemikalija koja se stavlja u promet kao proizvod namenjen za opštu upotrebu prodaje u skladu sa propisanim uslovima;

zabrani prodaju određene opasne hemikalije koja se stavlja u promet kao proizvod namenjen za opštu upotrebu, suprotno propisanim uslovima;

naredi snabdevaču da obezbedi savetnika za hemikalije koji ima propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu;

zabrani rad snabdevaču dok ne obezbedi savetnika za hemikalije sa propisanom stručnom spremom i dokazom o položenom ispitu;

naredi da se hemikalija za koju je propisana obaveza upisa u Registar hemikalija prijavi u propisanom roku, odnosno da se svake naredne godine u određenom roku dostave propisani podaci;

naredi da se za supstance koje izazivaju zabrinutost primenjuju mere upisane u rešenje o upisu hemikalije u Registar hemikalija;

zabrani korišćenje supstance koja izaziva zabrinutost dok se ne primene mere upisane u rešenje o upisu hemikalije u Registar hemikalija;

naredi da se postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama;

zabrani proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje supstance, smeše i proizvoda ako se sa njima postupa suprotno ograničenjima i zabranama;

naredi da se povuče iz prometa supstanca, smeša i proizvod ako se ne postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama;

naredi da se supstanca, smeša i proizvod sa kojima se nije postupalo u skladu sa ograničenjima i zabranama vrati u zemlju porekla ili da se sa njima postupi u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom;

naredi da se pre izvoza dostave propisane informacije za postupak prethodnog obaveštenja i da se te informacije dostave u propisanom roku;

naredi da se podnese zahtev za sprovođenje PIC postupka;

zabrani da stavljanje u promet ili korišćenje naročito opasnih hemikalija obavlja lice koje za to nema dozvolu;

naredi da se za naročito opasne hemikalije obezbedi odgovarajuće skladište i da se primenjuju propisane preventivne mere i uslovi;

naredi da se postupa u skladu sa propisanim obavezama o detergentu;

zabrani stavljanje u promet detergenta ako se ne postupa u skladu sa propisanim obavezama o detergentu.

Član 97.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

hemikaliju i određeni proizvod koji stavlja u promet ne klasifikuje, odnosno ne obeležava i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega (član 9. stav 1);

u svrhu klasifikacije hemikalije sprovodi ispitivanja na primatima (član 14. stav 2);

stavlja u promet opasnu hemikaliju i određenu smešu koja nije opasna, ali sadrži bar jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna, a u reklami OGLASNOJ PORUCI ne istakne njena opasna svojstva i reklamira OGLAŠAVA je na takav način da se njeni korisnici dovode u zabludu o opasnim svojstvima hemikalije (član 17. stav 1);

stavlja opasnu hemikaliju u promet, kao i hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao PBT ili vPvB i druge hemikalije koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona, a ne dostavi bez naknade, u štampanoj ili elektronskoj formi bezbednosni list (safety data sheet) na srpskom jeziku svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja (član 20. stav 1);

ne dostavi bezbednosni list uvozniku (član 20. stav 2);

bezbednosni list ne sadrži podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona;

informacije navedene u bezbednosnom listu ne odgovaraju informacijama iz izveštaja o bezbednosti hemikalije, a scenario izloženosti ne bude naveden u aneksu bezbednosnog lista, a sačinjeni su izveštaj o bezbednosti hemikalije i scenario izloženosti (član 20. stav 4);

ne vrši izmene i dopune sadržaja bezbednosnog lista u skladu sa novim saznanjima o hemikaliji, a naročito o saznanjima koja mogu uticati na mere za smanjenje i kontrolu rizika odnosno opasnosti hemikalije, kao i o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet ili korišćenja hemikalije (član 23. stav 1);

nije dostavio svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja kome je hemikalija isporučena u prethodnih 12 meseci izmenjen i dopunjen bezbednosni list (član 23. stav 2);

ne dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja informacije dovoljne za bezbednu upotrebu proizvoda koji sadrži supstancu koja ima propisane karakteristike i koncentracije (član 27. stav 1);

bez odobrenja Agencije u bezbednosnom listu ili prilikom obeležavanja na ambalaži opasne supstance sadržane u smeši upotrebi alternativni hemijski naziv za tu supstancu ili to ne uradi u skladu sa odobrenjem (član 30. stav 1. i član 31. st. 2. i 5);

ne skladišti opasne hemikalije na takav način da ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životnu sredinu (član 32. stav 1);

ne sakuplja, skladišti i bezbedno odlaže ostatke opasnih hemikalija i praznu ambalažu u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom (član 32. stav 2);

ne obezbedi savetnika za hemikalije i ako taj savetnik nema propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu (član 34. stav 1. i član 35. stav 1);

ne podnese u određenom roku prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija za hemikaliju za koju je propisana obaveza upisa u taj registar ILI U PRIJAVI ZA UPIS HEMIKALIJA U TAJ REGISTAR NAVEDE NETAČNE PODATKE (član 40. stav 1);

za hemikaliju koja je upisana u Registar hemikalija ne dostavi u propisanom roku podatke o količinama stavljenim u promet i druge izmene podataka u dostavljenim dosijeima o hemikalijama ILI DOSTAVI NETAČNE PODATKE (član 42. stav 1);

za supstancu koja izaziva zabrinutost odnosno smešu koja sadrži tu supstancu ne dostavi Agenciji prijavu i dosije o hemikaliji radi upisa u Registar hemikalija (član 45);

se ne pridržava mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost iz rešenja o upisu hemikalije u Registar hemikalija (član 47. stav 2);

se ne pridržava ograničenja i zabrana propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega (član 50);

izveze određene opasne hemikalije i proizvode čije je korišćenje zabranjeno (član 60. stav 1);

stavlja u promet naročito opasne hemikalije ako nema dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija (član 63. stav 1);

se ne pridržava preventivnih mera iz člana 63. stav 2. ovog zakona i uslova za bezbedno čuvanje i skladištenje, kao i ako ne dostavi odmah po saznanju sve izmene podataka koje je dostavio u postupku izdavanja dozvole (član 69);

vrši promet naročito opasnih hemikalija pravnim licima odnosno preduzetnicima koji ih ne koriste u industrijske ili profesionalne svrhe kao i drugim licima koja nemaju dozvolu za obavljanje delatnosti prometa ili dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija (član 72. stav1);

stavlja u promet detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti, a nema odobrenje za korišćenje tog surfaktanta u detergentu koje je izdala Agencija, odnosno nema akt kojim se u EU odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu (član 73. stav 3);

ako se ne pridržava uslova iz odobrenja za stavljanje u promet i korišćenje surfaktanta kao sastojka detergenta (član 77. stav 3);

ne povuče sa tržišta surfaktant odnosno detergent koji ga sadrži u roku utvrđenom u rešenju Agencije (član 78. stav 2).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u srazmeri sa visinom učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa, a najviše do dvadesetostrukog iznosa učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti do 10 godina.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu se uz izrečenu kaznu može izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova do 10 godina.

Član 102.

Snabdevač je dužan da klasifikuje, obeležava, pakuje i reklamira OGLAŠAVA hemikalije i određene proizvode u skladu sa propisom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili u skladu sa propisom iz člana 18. stav 2. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu tih propisa, s tim da se propis iz člana 18. stav 1. ovog zakona primenjuje do roka određenog u propisu iz člana 18. stav 2. ovog zakona.

Snabdevač je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu propisa iz člana 34. stav 3, člana 35. stav 2. i člana 36. stav 3. ovog zakona.

Pravno lice i preduzetnik koji obavljaju delatnost prometa naročito opasnih hemikalija i fizičko lice koje je koristi naročito opasne hemikalije, dužni su da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa ili dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 63. stav 3, člana 65. stav 5. i člana 72. stav 3. ovog zakona, a Agencija, odnosno jedinica lokalne samouprave odlučuje o tom zahtevu u roku od godinu dana od dana dostavljanja zahteva.

Ako se detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava uslove potpune aerobne biorazgradljivosti nalazi u prometu na dan stupanja na snagu ovog zakona, taj detergent može ostati i dalje u prometu ako proizvođač detergenta podnese zahtev za izdavanje odobrenja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 73. stav 5, člana 74. stav 3. i člana 81. stav 4. ovog zakona.

Ako Agencija donese rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 4. ovog člana, tim rešenjem određuje rok za povlačenje iz prometa detergenta koji ne može biti duži od dve godine od dana donošenja rešenja.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama

(Draft Law on Amendments to Law on Chemicals)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Član 6. stav 4. Prelaznog sporazuma (član 21. stav 4. Sporazuma).

Član 7. stav 2. Prelaznog sporazuma (član 22. stav 2. Sporazuma).

Član 21. stav 2. Prelaznog sporazuma (član 36. stav 2. Sporazuma).

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok iz člana 8. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama su potpuno usklađene sa odredbama Prelaznog sporazuma i Sporazuma.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) je usvojen kao prioritet iz poglavlja 3.27.9. NPI. Izmena i dopune Zakona o hemikalijama nisu predviđene NPI.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov II Sloboda kretanja robe, Poglavlje 3. Zabrana količinskih ograničenja između država članica, član 34. i član 35, Naslov VI Zajednički propisi o konkurenciji, Glava 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 95, Naslov IX Zajednička trgovinska politika, član 133, Naslov XIX Životna sredina, član 175. – Potpuno usklađeno.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1) CELEX 32006R1907

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC OJ L 36, 5.2.2009, p. 84–84

Pravilnik (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. godine koji se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija (Službeni glasnik L 36 od 5.2.2009. godine.)

Delimično usklađen

2) CELEX 31967L0548

Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98

Uputstvo EEC br. 67/548 o približavanju zakona, uredbi i administrativnih odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje opasnih supstanci (Službeni glasnik L 196 od 16.8.1967, strane 1-98)

– Potpuno usklađen

3) CELEX 31999L0045

Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations OJ L 200, 30.7.1999, p. 1–68

Uputstvo EC 99/45/ES od 31. maja 1999. godine o približavanju zakona, uredbi i administrativnih odredbi zemalja članica koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje opasnih preparata (Službeni glasnik L 200 od 30.7.1999. godine, str. 1-68)

Potpuno usklađen

4) CELEX 32004L0042

Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC OJ L 143, 30.4.2004, p. 87–96

Uputstvo EC 2004/42/CE o ograničenjima emisije isparljivih organskih jedinjenja kod upotrebe organskih rastvarača u određenim bojama i lakovima i proizvodima za finalnu obradu vozila (Službeni glasnik L 143 od 30.4.2004. godine, str. 87-96)

Potpuno usklađen

5) 32003R0304

Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Coucil of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals (Text with EEA relevance) OJ L 63, 6.3.2003, p. 1–26

Uredba 304/2003 EEZ o uvozu i izvozu opasnih hemikalija (Službeni glasnik L 63 od 6.3.2003. godine)

Potpuno usklađen

6) CELEX 32004R0648

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents (Text with EEA relevance) OJ L 104, 8.4.2004, p. 1–35

Uredba 648/2004 o detergentima (Službeni glasnik L 104 od 8.4.2004. godine, str. 1-35)

– Potpuno usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Dato u prilogu.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) obezbeđena je usklađenost sa odgovarajućim propisima Evropske unije.

Rok za potpuno usklađivanje ne može se sad odrediti.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predlog zakon ne utiče na stepen usklađenosti osnovnog Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) sa odgovarajućim propisima Evropske unije, niti se njime transponuje bilo koji deo prava Evropske unije, imajući u vidu da se istim ne vrše suštinske izmene, već se isti usaglašava sa propisima Republike Srbije i s tim u vezi olakšava poslovanje pravnih i fizičkih lica, kao i da je usklađenost sa propisima EU obezbeđena samim Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Konsultant nije učestvovao u izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o hemikalijama.

U postupku izrade Zakona o hemikalijama ostvarena je saradnja sa predstavnicima (ekspertima) Švedske agencije za hemikalije i od njih su dobijene preporuke šta iz Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnose na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija treba transponovati u Zakona o hemikalijama

Prilog o razlozima za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

U novom Pravilniku (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i saveta koja se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija u daljem tekstu REACH, novom propisu EU, propisana je obaveza registracije supstanci odnosno supstanci sadržanih u preparatu koje se proizvode odnosno uvoze u količini većoj od 1 tone godišnje na tržište EU. Registracija podrazumeva izradu tehničkog dosijea i izveštaja o bezbednosti hemikalije što zahteva laboratorijska ispitivanja i rad stručnjaka na izradi izveštaja o bezbednosti hemikalije. Do sada je samo za supstance koje su se stavljale na tržište EU posle 1992. godine tražena slična obaveza, tzv. notifikacija novih supstanci. Evropska Unija ima potpunu sliku koje se to supstance nalaze na njenom tržištu. Na tržištu EU sada postoji oko 100.000 komercijalnih supstanci od kojih se za oko 4.000 zna kakav rizik predstavljaju po ljude i na životnu sredinu i to ne za sve načine upotrebe tih supstanci već za one načine upotrebe kojih je onaj ko ih prvi stavlja na tržište svestan i o kojima ima saznanje. Procenjuje se da će obavezu registracije u EU imati oko 30.000 hemijskih supstanci koje su već na tržištu EU. Evropska Unija planira da obavezu registracije uradi fazno. Tu obavezu prvo su dužni da sprovedu (u roku od 3 godine od stupanja na snagu REACH) proizvođači odnosno uvoznici supstanci koje se stavljaju na tržište u većim godišnjim količinama (>1000 tona) kao i najopasnijih supstanci (karcinogene, mutagene, toksične za reprodukciju), dok je ta obaveza za proizvođače odnosno uvoznike supstanci koje su na tržištu EU u malim količinama (>1tone) odložena za 11 godina.

Procenjeno je da će registracija supstance u EU zahtevati značajna finansijska sredstva od proizvođača odnosno uvoznika supstanci za ispitivanja neophodna za registraciju, ali i za pripremu izveštaja o bezbednosti hemikalije, i to od 15.000 do 330.000 evra u zavisnosti od količine stavljene hemikalije na tržište. S obzirom da se veliki broj supstanci koje podležu obavezi registracije u EU nalazi na tržištu Republike Srbije, bilo bi neracionalno zahtevati registraciju iste supstance od registranta u EU i od naših preduzeća kod našeg organa. Takođe, registracija će se u EU obavljati centralizovano u novoj Evropskoj agenciji za hemikalije, a ne u nadležnim organima zemalja članica, tako da bi se jednog dana postavilo pitanje da li bi registracija kod nadležnog organa Republike Srbije bila priznata u EU. Iz tog razloga u ovom zakonu nije propisana obaveza registracije supstance, već se nalaže postupak prijave hemikalija sa osnovnim podacima u Inventar hemikalija. Na taj način bi se mapirali domaći privredni subjekti koji će jednog dana morati da sprovode postupak registracije u EU, obezbedila njihova obuka o budućim obaveza u EU i stvorila adekvatna pozicija za pregovore za supstance za čiju bi se registraciju u Evropskoj agenciji za hemikalije tražili tranzicioni periodi.

Takođe dozvola za korišćenje hemikalija (autorizacija iz REACH) je instrument koji se po prvi put uvodi u REACH koja je usvojena 2006. godine. EU još nema iskustva u sprovođenju ovog dela propisa. Predviđeno je da se sačini Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost, a koje predstavljaju one supstance za koje će se izdavati dozvola za korišćenje. Namećući ovu administrativnu obavezu za proizvođače, uvoznike odnosno krajnje korisnike Evropske unije i uvodeći mogućnost da se za ove supstance ne izda dozvola za korišćenja ako je rizik neadekvatno kontrolisan a postoje adekvatne alternative, podstiče se da ove supstance zamene bezbednijim alternativama. Lica kojima se izdaje dozvola za supstance koje izazivaju zabrinutost u EU moraju da razvijaju alternativne supstance ili procese i dostave plan zamene supstance koje izazivaju zabrinutost manje opasnom. Ovaj plan sastoji se i od plana istraživanja i razvoja bezbednijih alternativa.

U REACH su, takođe dati načini korišćenja za koje se generalno neće zahtevati izdavanje dozvola za korišćenja u EU, kao što su npr. biocidi i sredstva za zaštitu bilja jer se imalo u vidu da su ti načini korišćenja već pokriveni nekim drugim zakonima. Takođe, za svaku pojedinačnu supstancu u Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost mogu se isključiti određeni načini upotrebe za koju nije potrebno dobiti dozvolu za korišćenje jer je mali rizik pri upotrebi te supstance. Prilikom propisivanja tih specifičnih izuzetaka takođe se vodi računa da su oni pokriveni drugim propisima ali ovog puta propisima koji se tiču zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Dozvola za korišćenje se izdaje centralizovano od strane Evropske agencije za hemikalije, a ne od državnih organa zemalja članica EU. Ni u ovom slučaju ne možemo da sprovodimo postupak izdavanja dozvola iz istog razloga kao i kod registracije hemikalija. Međutim, da bi pripremili domaće proizvođače, uvoznike odnosno krajnje korisnike za ovu obavezu moramo da poznajemo potpuno lanac snabdevanja hemijskim supstancama koje su na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost EU. Iz tog razloga ovim zakonom preuzeta je ova EU Lista i u vezi sa tim nalaže se i od krajnjih korisnika da projave korišćenje tih supstanci jer su proizvođači i uvoznici već prijavili te supstance kroz obaveza za izradu inventara. Ova obaveza se uvodi da bi se mapirali svi u lancu snabdevanja supstanci koje izazivaju zabrinutost. Na taj način be se prepoznati privredni subjekti pravovremeno upoznali sa zahtevnim obavezama autorizacije iz REACH.

Takođe se zbog velikog rizika za ove korišćenje ovih supstancu mogu propisati i mere za smanjenje rizika i način sistematskog praćenja korišćenja supstance. Na ovaj način be se obezbedila kontrola rizika od upotrebe ovih supstanci.

Ostavite komentar