Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima (tabela usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA

I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGOVIMA

Član 1.

U Zakonu o žigovima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), u članu 4. stav 1. posle reči: „koji se može grafički predstaviti” dodaju se reči:„pod uslovom da je podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. dodaje se tačka 1), koja glasi:

„1) koji ne ispunjava uslov iz člana 4. ovog zakona;”.

Dosadašnje tač. 1)-14) postaju tač. 2)-15).

Dosadašnja tačka 3) koja postaje tačka 4) menja se i glasi:

„koji se sastoji isključivo od trodimenzionalnog oblika određenog prirodom robe ili oblika robe koji je neophodan za dobijanje određenog tehničkog rezultata ili od oblika koji bitno utiče na vrednost robe;”.

Dosadašnja tačka 4) koja postaje tačka 5) menja se i glasi:

„koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu mogu služiti za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namene, vrednosti, geografskog porekla, vremena proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili drugih karakteristika robe, odnosno usluga;”.

U dosadašnjoj tački 5) koja postaje tačka 6) posle reči:„koji je” dodaju se reči:„u svakodnevnom govoru ili u dobrim trgovinskim običajima postao”.

Dosadašnja tačka 6) koja postaje tačka 7) menja se i glasi:

„koji svojim izgledom ili sadržajem može da dovede u zabludu učesnike u prometu u pogledu npr. vrste, kvaliteta ili geografskog porekla robe, odnosno usluga;”.

U dosadašnjoj tački 7) koja postaje tačka 8) posle reči:„podražava” dodaje se zapeta i reči:„osim po odobrenju nadležnog organa”.

U stavu 2. brojevi:„2), 4) i 5)” zamenjuju se brojevima:„3), 5) i 6)”.

U stavu 3. reči:„iz stava 1. tač. 8), 9) i 11)” zamenjuju se rečima:„iz stava 1. tač. 9), 10) i 12)”, a reči:„iz stava 1. tač. 8) i 9)” zamenjuju se rečima:„iz stava 1. tač. 9) i 10)”.

Stav 4. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 1. tač. 10)–13) ovog člana znak se može zaštititi žigom uz izričitu pismenu saglasnost nosioca ranijeg prava.”

U stavu 5. reči:„iz stava 1. tačka 10)” zamenjuju se rečima:„iz stava 1. tačka 11)”, a reči:„iz stava 1. tačka 11)” zamenjuju se rečima:„iz stava 1. tačka 12)”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. posle reči:„pravno lice” dodaju se reči:„koje nema prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije”.

Član 4.

U članu 12. stav 6. reči:„označeni i svrstani” zamenjuju se rečima:„označene i svrstane”.

Član 5.

Posle člana 17. dodaje se naziv člana 18. koji glasi:„Konvencijsko pravo prvenstva”.

U članu 18. stav 1. posle reči:„Republici Srbiji” dodaje se reč: „konvencijsko”, a posle reči:„ podnošenja prijave” brišu se reči:„sa dejstvom”.

Dosadašnji st. 4– 6. brišu se.

Član 6.

Posle člana 18. dodaju se naziv člana i član 18a koji glase:

„Uverenje o pravu prvenstva

Član 18a

Na zahtev domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica koje je kod nadležnog organa podnelo urednu prijavu za priznanje žiga, nadležni organ izdaje uverenje o pravu prvenstva.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave, izgled znaka; spisak robe, odnosno usluga; dokaz o uplati takse za uverenje.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; broj prijave; podatke o datumu podnošenja prijave; izgled znaka i spisak robe, odnosno usluga.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. ovog člana i sadržinu uverenja o pravu prvenstva iz stava 3. ovog člana. ”

Član 7.

Posle člana 18a dodaje se naziv člana 19. koji glasi:„Sajamsko pravo prvenstva”.

Član 8.

U članu 27. stav 2. brojevi:„2), 4) i 5)” zamenjuju se brojevima:„3), 5) i 6)”.

Član 9.

U članu 30. stav 3. reči:„i Registar žigova” zamenjuju se rečima:„u Registar žigova”.

Član 10.

U članu 38. stav 3. tačka 3) reči:„uvoz, izvoz ili tranzit” zamenjuju se rečima:„uvoz ili izvoz”.

Član 11.

U članu 40. stav 1. menja se i glasi:

„Nosilac žiga nema pravo da zabrani korišćenje žigom zaštićenog znaka u vezi sa robom koja je njime obeležena, a koju je u Republici Srbiji stavio u promet nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio.”

Član 12.

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

„Nosilac čuvenog žiga iz člana 5. stav 1. tačka 12) ovog zakona ima pravo da drugim licima zabrani da bez njegove saglasnosti koriste u prometu isti ili sličan znak za obeležavanje robe, odnosno usluga koje nisu slične onima za koje je žig registrovan, ako bi se neovlašćenim korišćenjem takvog znaka nelojalno ostvarivala korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.”

Član 13.

U članu 50. dodaje se stav 1. koji glasi:

„Žig odnosno pravo iz prijave može biti prenet na drugo lice ili na druga lica za sve ili samo za neke robe, odnosno usluge.”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

U dosadašnjim st. 2–4. koji postaju st. 3– 5. reči:„iz stava 1.” zamenjuju se rečima:„iz stava 2.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 14.

Posle člana 50. dodaje se naziv člana 51. koji glasi:„Ugovor o prenosu prava”.

U članu 51. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: „iz stava 1. ovog člana” brišu se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Na sva pitanja koja se odnose na ugovor o prenosu prava, a koja nisu regulisana ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni odnosi.”

Član 15.

U članu 52. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Na sva pitanja koja se odnose na ustupanje prava korišćenja žiga, odnosno prava iz prijave, a koja nisu regulisana ovim zakonom primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni odnosi.”

Član 16.

U članu 59. stav 1. reči:„predviđeni ovim zakonom” brišu se.

U stavu 2. posle reči:„ništavim” dodaje se slovo:„i”.

Član 17.

U članu 60. stav 2. brojevi:„8), 9), 10), 11) i 12)” zamenjuju se brojevima:„9), 10), 11), 12) i 13)”.

U stavu 3. brojevi:„8) i 9)” zamenjuju se brojevima:„9) i 10)”.

Član 18.

U članu 62. stav 4. reč:„zahteva” zamenjuje se rečju:„predloga”.

Član 19.

U članu 68. stav 1. reči:„propisane podatke” zamenjuju se rečima:„podatke iz člana 67. ovog zakona”.

Član 20.

Naziv člana i član 71. brišu se.

Član 21.

Posle člana 71. dodaje se naziv člana 72. koji glasi:„Povreda prava”.

U članu 72. stav 1. reči:„žiga ili prava iz prijave” zamenjuju se rečju: „prava”.

U stavu 2. posle reči:„zaštićenog” dodaje se zapeta i reči:„odnosno prijavljenog”.

Član 22.

Posle člana 72. dodaje se naziv člana 73. koji glasi:„Pravo na tužbu”.

U članu 73. stav 1. reči:„žiga, odnosno prava iz prijave” zamenjuju se rečju: „prava” a posle reči:„sticalac” briše se reč:„isključive”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sticalac licence može podneti tužbu zbog povrede prava ukoliko drugačije nije predviđeno ugovorom o licenci.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

Član 23.

Posle člana 73. dodaju se naziv člana i član 73a koji glase:

„Tužba zbog povrede prava

Član 73a

U slučaju povrede prava, tužilac može tužbom da zahteva:

1) utvrđenje povrede prava;

2) prestanak povrede prava;

3) oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, predmeta kojima je izvršena povreda prava;

4) oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava;

5) naknadu štete nastale povredom prava i opravdanih troškova postupka;

6) objavljivanje presude o trošku tuženog;

7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.

Lice koje povredi pravo odgovara za štetu po opštim propisima o naknadi štete.

Ako je povreda učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, tužilac može od tuženog, umesto naknade štete iz stava 1. tačka 5) ovog člana zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje prava.

Pri razmatranju tužbenih zahteva iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, sud uzima u obzir srazmeru između ozbiljnosti povrede prava i traženih mera, kao i interese trećih lica.”

Član 24.

Posle člana 73a dodaje se naziv člana 74. koji glasi:„Postupak po tužbi”.

U članu 74. stav 1. reči:„žiga, odnosno povrede prava iz prijave” zamenjuju se rečju:„prava”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2-5, koji glase:

„Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do konačne odluke nadležnog organa po prijavi.

Ako je pred nadležnim organom, odnosno sudom pokrenut postupak iz čl. 59, 64, 66, 80 i 81. ovog zakona, sud koji postupa po tužbi iz člana 73. i 73a ovog zakona dužan je da prekine postupak do konačne odluke nadležnog organa, odnosno pravosnažne odluke suda.

Na postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak .”

Član 25.

U članu 75. stav 1. reč: „zahtev” zamenjuje se rečju:„predlog”, a reči:„njegov žig ili pravo iz prijave žiga” zamenjuju se rečima:„njegovo pravo”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3-5, koji glase:

„Ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete na strani nosioca prava, sud može da odredi privremenu meru bez prethodnog saslušanja protivne stranke.

U slučaju iz stava 3. ovog člana sud će odluku o određivanju privremene mere da donese u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.”

Član 26.

U članu 76. stav 1. menja se i glasi:

„Na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može odrediti obezbeđenje dokaza. ”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sud može odrediti obezbeđenje dokaza i bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju, ako postoji opasnost od nastanka nenadokandive štete na strani nosioca prava, ili ako predlagač učini verovatnim da će dokazi biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 27.

Posle člana 76. dodaje se naziv člana 77. koji glasi:„Pokretanje postupka za određivanje privremene mere, odnosno obezbeđenje dokaza”.

U članu 77. stav 1. reči:„žiga, odnosno povrede prava iz prijave”, zamenjuju se rečju:„prava”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju kada tužba nije podneta u roku iz stava 1. ovog člana, sud će na predlog lica protiv koga je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, ukinuti rešenje kojim je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju iz stava 2. ovog člana, lice protiv koga je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, ima pravo na naknadu štete koja mu je nanesena privremenom merom, odnosno obezbeđenjem dokaza.”

Član 28.

U članu 78. reč:„žiga” zamenjuje se rečju:„prava”, reč: „izricanje” zamenjuje se rečju:„određivanje”, a posle reči:„privremene mere” dodaje se zapeta i reči: „odnosno za obezbeđenje dokaza”.

Član 29.

U članu 79. stav 1. reči:„žiga ili prava iz prijave žiga” zamenjuju se rečju: „prava”, a reč „informaciju” zamenjuje se rečju:„informacije”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Dostavljanje informacija iz stava 1. ovog člana sud može naložiti i drugom licu:

1) kod koga je pronađena roba koja se nalazi u prometu, a kojom se povređuje pravo;

2) koje pruža usluge u prometu, a kojima se povređuje pravo;

3) za koje je utvrđeno da na komercijalnoj osnovi pruža usluge koje se koriste u aktivnostima kojima se povređuje pravo;

4) koje je od strane lica iz tač. 1), 2) ili 3) ovog stava navedeno kao lice uključeno u proizvodnju ili distribuciju roba ili pružanje usluga kojima se povređuje pravo.

Pod informacijama iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1) podaci o proizvođačima, distributerima, dobavljačima i drugim licima koja su prethodno bila uključena u proizvodnju ili distribuciju robe ili pružanje usluga, kao i o prodavcima kojima je roba namenjena;

2) podaci o količinama proizvedene, isporučene ili naručene robe ili usluga, kao i cenama ostvarenim za takvu robu ili usluge.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 30.

Naziv člana 80. menja se i glasi:„Tužba za osporavanje žiga.”

Član 31.

Posle člana 83. dodaju se naziv člana i član 83a, koji glase:

„Revizija

Član 83a

Revizija je dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga ili prava iz prijave.”

Član 32.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar