Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA

I VASPITANJA

Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15-autentično tumačenje), u članu 144. stav 2. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar