Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, broj 46/06) u članu 555. reči: ,,1. juna 2007. godine” zamenjuju se rečima: ,,31. decembra 2008. godine ”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

4100307.009.doc/13

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, broj 46/06) sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonik o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, broj 46/06) treba da počne da se primenjuje od 1. juna 2007. godine. Budući da ovaj zakonik predviđa uvođenje tužilačke istrage, za njegovo sprovođenje potrebno je stvoriti neophodne materijalne i tehničke uslove. Kako ovi uslovi nisu obezbeđeni, predlaže se odlaganje početka primene ovog zakonika.

OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENOG REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se da se početak primene Zakonika o krivičnom postupku odloži za 31. decembar 2008. godine.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku da bi se sprečile štetne posledice po rad državnih organa.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije” iz razloga datih u obrazloženju datih za donošenje zakona po hitnom postupku i zbog datuma određenog za početak primene ovog zakonika.

PREGLED ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJA SE MENjA

Član 555.

Ovaj zakonik stupa snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. juna 2007. godine 31. DECEMBRA 2008. GODINE, izuzev odredaba čl. 107, 110, čl. 117. do 122. i čl. 333. do 335. ovog zakonika koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakonika.

4100307.009.doc/14

Ostavite komentar