Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon), član 9b briše se.

Član 2.

U članu 17. stav 1. reči: „i dinarski iznos iz člana 9b stav 1.” brišu se.

Član 3.

Naziv iznad člana 24. i član 24. menjaju se i glase:

„Podnošenje poreske prijave

Član 24.

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize iz člana 23. stav 1. ovog zakona.”

Član 4.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 1. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.”

Član 5.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.”

Član 6.

U članu 34. reči: „sastavljanja obračuna akcize” zamenjuju se rečima: „podnošenja poreske prijave ”.

Član 7.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), u članu 12. stav 1. reči: „2014. godine” zamenjuju se rečima: „2015. godine”.

Član 8.

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. godinu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Član 9.

Odredba člana 4. ovog zakona primenjuje se od dana propisanog za podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbe člana 6. ovog zakona koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojima je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom

postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se na drugačiji način urede odredbe zakona koje se odnose na vreme i način podnošenja poreske prijave za akcize. Naime, prema važećem zakonskom rešenju, obveznici akcize plaćaju akcizu akontativno (najkasnije poslednjeg dana u mesecu za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno najkasnije 15. dana u mesecu za period od 16. do kraja prethodnog meseca) i dužni su da sačinjavaju tromesečne obračune akcize koje podnose nadležnom poreskom organu u roku od 20 dana po isteku tromesečja. Uz tromesečni obračun akcize (poresku prijavu) obveznici akcize dostavljaju i pregled obračunatih petnaestodnevnih akontacija akcize. Po isteku kalendarske godine, obveznici akcize dužni su da dostave i konačni – godišnji obračun akcize. U cilju unapređenja predvidivosti prihoda po osnovu akcize, ovim zakonom predlaže se da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize. S tim u vezi, iznos obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno od 16. do kraja prethodnog meseca predstavlja konačnu obavezu po osnovu akcize za konkretni period.

Takođe, predloženim izmenama zakona obezbeđuju se uslovi za podnošenje poreske prijave za akcize u elektronskom obliku počev od 1. januara 2016. godine, saglasno zakonu kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Ostale promene imaju za cilj preciziranje i pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon), u cilju adekvatnije primene istog.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je jedini način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1. i 2.

Predlaže se brisanje člana 9b Zakona o akcizama imajući u vidu da se isti više ne primenjuje, iz razloga što poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju pravo na regresirano gorivo u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede. Takođe, s obzirom na to da je predloženo brisanje člana 9b Zakona o akcizama, vrši se usaglašavanje sa predloženim izmenama, te se predlaže brisanje odredbe kojim se predviđa usklađivanje dinarskog iznosa iz člana 9b Zakona o akcizama.

Uz član 3.

Ovim članom ukidaju se tromesečni obračuni akcize i propisuje se da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize. To znači, da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu podnese najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize koji je obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Navedeni periodi faktički predstavljaju konačne periode za utvrđivanje obaveze po osnovu akcize.

Uz član 4.

Ovim članom ukida se konačno obračunavanje akcize po isteku godine. Pored toga, obezbeđuju se uslovi za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku (počev od 1. januara 2016. godine). Naime, propisuje se da u slučaju ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. Predlaže se da se ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima ne smatra podnošenjem izmenjene poreske prijave, kao i da se poreska prijava smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Uz član 5.

Predlaže se da je obveznik akcize dužan da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda, kao i da je obveznik akcize dužan da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Uz član 6.

Ovim članom propisuje se da će se podzakonskim aktom bliže urediti podnošenje poreske prijave.

Uz član 7.

Ovim članom predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2015. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 8.

Ovim članom predlaže se da će se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. godinu izvršiti u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Uz član 9.

Predlaže se da se odredba ovog zakona koja se odnosi na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize primenjuje od dana propisanog zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, odnosno od 1. januara 2016. godine.

Uz član 10.

Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona, kao i početak primene istog.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se unapredi predvidivost prihoda po osnovu akcize, a sve u cilju obezbeđivanja nesmetanog rada organa i organizacija.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, s obzirom na to da postoje naročito opravdani razlozi u smislu obezbeđivanja uslova za unapređenje predvidivosti prihoda po osnovu akcize, a sve u cilju nesmetanog rada organa i organizacija, što predstavlja naročito opravdan razlog za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti

Član 9b

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, koje nabavlja gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) i biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona, a ista koristi kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe, ostvaruje pravo na regresiranje ovog goriva u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač 3) i 7) ovog zakona umanjenog do iznosa od 2,50 din/lit, do količina potrebnih za obradu zemljišta u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Do donošenja propisa kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pravo na regresiranje motornog goriva za poljoprivredne svrhe ostvarivaće se u skladu sa aktom Vlade donetim na osnovu zakona o budžetu Republike Srbije.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12, 12a i 14. i dinarski iznos iz člana 9b stav 1. ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1. – 3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

Član 24.

Obveznik akcize sastavlja obračun akcize tromesečno u roku od 20 dana po isteku tromesečja i podnosi ga nadležnom poreskom organu.

Obveznik uz obračun akcize podnosi i naloge za uplatu razlike akcize ako su uplaćeni iznosi manji od iznosa obaveze utvrđene tim obračunom, a za više uplaćene iznose podnosi zahtev za povraćaj ili pismeno izveštava da će za više uplaćene iznose umanjiti sledeću mesečnu obavezu.

OBVEZNIK AKCIZE DUŽAN JE DA PORESKU PRIJAVU ZA OBRAČUN AKCIZE PODNESE U ROKOVIMA PROPISANIM ZA PLAĆANJE AKCIZE IZ ČLANA 23. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Član 25.

Obveznik konačno obračunava akcizu po isteku godine.

Konačan obračun akcize sastavlja se i podnosi zajedno sa godišnjim poreskim bilansom.

AKO PORESKA PRIJAVA SADRŽI NEDOSTATKE U POGLEDU FORMALNE ISPRAVNOSTI I MATEMATIČKE TAČNOSTI, PORESKA UPRAVA U ELEKTRONSKOM OBLIKU OBAVEŠTAVA PODNOSIOCA PORESKE PRIJAVE O TIM NEDOSTACIMA.

PONOVNO DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE SA OTKLONJENIM NEDOSTACIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NE SMATRA SE PODNOŠENJEM IZMENJENE PORESKE PRIJAVE.

PORESKA PRIJAVA SMATRA SE PODNETOM KADA PORESKA UPRAVA POTVRDI FORMALNU ISPRAVNOST I MATEMATIČKU TAČNOST ISKAZANIH PODATAKA, DODELI BROJ PRIJAVE, BROJ ODOBRENJA ZA PLAĆANJE UKUPNOG IZNOSA OBAVEZE PO TOM OSNOVU I U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVI TE INFORMACIJE PODNOSIOCU PORESKE PRIJAVE.

Član 26.

Radi sastavljanja konačnog obračuna akcize, obveznik vrši popis zaliha proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrši konačan obračun.

Popis zaliha proizvoda vrši se posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda.

Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.

Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.

OBVEZNIK AKCIZE DUŽAN JE DA SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA KALENDARSKE GODINE IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA AKCIZNIH PROIZVODA U SVIM SKLADIŠTIMA, UKLJUČUJUĆI I AKCIZNA SKLADIŠTA, POSEBNO PO SVAKOJ VRSTI AKCIZNOG PROIZVODA I DA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE NAJKASNIJE 31. JANUARA NAREDNE GODINE.

Evidencija

Član 34.

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE, kao i način i postupak odobravanja količina duvanskih prerađevina na koje se ne obračunava i ne plaća akciza, a koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda propisaće ministar.

ČLAN 7.

Član 12.

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

(„Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Do 31. decembra 2014. godine 2015. GODINE akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

ČLAN 8.

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAČUNA AKCIZE ZA 2014. GODINU VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 I 68/14-DR. ZAKON).

ČLAN 9.

ODREDBA ČLANA 4. OVOG ZAKONA PRIMENJUJE SE OD DANA PROPISANOG ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA AKCIZE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

ČLAN 10.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENJIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2015. GODINE, OSIM ODREDBE ČLANA 6. OVOG ZAKONA KOJA ĆE SE PRIMENJIVATI OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

VIII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Procenjuje se da će rešenja predložena ovim zakonom imati neutralan efekat na budžet Republike.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena zakonska rešenja uticaće na obveznike akcize – proizvođače akciznih proizvoda imajući u vidu tehnička unapređenja u delu podnošenja poreske prijave u kojima se iskazuje obračunata akciza, kao i na određene organe za koje je predvidivost prihoda od značaja za realizaciju njihovih aktivnosti.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predložena zakonska rešenja neće stvoriti troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena zakonska rešenja neće stvoriti troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovaj zakon dostavljen je nadležnim organima sa čijim delokrugom rada su povezana predložena rešenja.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija je nadležno za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

– Naslov IV – Slobodan protok robe, Poglavlje III – Opšte odredbe, član 37. Sporazuma;

– Naslov VIII – Politike saradnje, član 100. Sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Poglavlje 3.16. – Oporezivanje

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov II – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3. – Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica, čl. 34-37 – potpuno usklađeno Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Poglavlje 2. – Poreske odredbe, čl. 110-111 – potpuno usklađeno i Poglavlje 3. – Usklađivanje propisa, član 114. – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznimstopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine (kodifikacija)

Council Directive 2011/64/EU of 21 Jipe 2011 on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco – codification)

Strukturna direktiva o alkoholnim pićima 92/83/EEZ od 19. oktobra 1992. godine

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 op the harmonizarion of the structures of exice duties on alcohol and alcoholic beverages

Direktiva o približavanju stopa akciza na alkoholna pića 92/84/EEZ od 19. oktobra 1992. godine

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 op the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

Uredba Komisije (EZ) br 3199/93 od 22. novembra 1993. godine o međusobnom priznavanju procedura za potpunu denaturizaciju alkohola radi oslobađanja od akcize

Commission Regulation (EC) No 3199/93 of 22 November 1993 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

Direktiva o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine

Council Directive 2003/96/ES of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

Direktiva o fiskalnom obeležavanju gasnih ulja i kerozina 95/60/EZ od 27. novembra 1995. godine

Council Directive 95/60/ES of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosine

Direktiva Saveta 2008/118/EZ od 16. decembra 2008. godine o opštem sistemu akciza i o ukidanju Direktive 92/12/EEZ

Council Directive 2008/118/ES of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC

Predložene izmene se ne vrše u skladu sa navedenim direktivama.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Prema rokovima utvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42 EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive)

Za materiju koja je regulisana Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava Evropske unije su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar