Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Član 1.

U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15), u članu 4. stav 2. tačka 3) briše se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) privredni subjekt je pravno lice i preduzetnik koji su, u skladu sa svojim poslovanjem, uključeni u aktivnosti obuhvaćene carinskim propisima;

U tački 29) alineja treća posle reči: „bezbednost” dodaju se reči: „i sigurnost”.

U tački 30) posle reči:„propisivanje” dodaju se reči: „i preduzimanje”.

Član 3.

U članu 7. stav 5. reči: „Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).” brišu se.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „lice koje ima registrovano sedište” zamenjuju se rečima: „privredni subjekt osnovan”, a reč: „koje” zamenjuje se rečju: „koji”.

Član 5.

U članu 10. stav 1. reči: „radi primene kriterijuma iz člana 9. ovog zakona” brišu se.

U tački 4) reči: „mere za procenu i upravljanje rizikom” zamenjuju se rečima: „pravila za zajedničko upravljanje rizikom”.

Posle tačke 4), dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) uslove za saradnju sa carinskim organima i pružanje podataka tim organima”.

U tački 5) posle reči: „može” dodaju se reči: „suspendovati, odnosno”, a posle reči: „postupak” dodaju se reči: „suspenzije, odnosno”.

Posle tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) koje kategorije ovlašćenog privrednog subjekta mogu biti izuzete od zahteva da su osnovane na carinskom području Republike Srbije.”

Član 6.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

„Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).”

U stavu 3. reči: „carinarnica koja je donela” zamenjuju se rečima: „carinski organ koji je doneo”.

Član 7.

U članu 19. stav 12. briše se.

Član 8.

U nazivu člana i u članu 21. reč: „naknada” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „taksa” u odgovarajućem padežu.

Stav 4. briše se.

Član 9.

Posle člana 24. dodaje se naziv člana i član 24a, koji glase:

„Zaštita ličnih podataka

Član 24a

Obrada ličnih podataka od strane carinskog organa vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrada ličnih podataka osoba sa invaliditetom, u slučaju podnošenja zahteva za korišćenje carinske povlastice iz člana 216. tačka 11a) ovog zakona, odnosi se isključivo na identifikaciju akta nadležnog organa, medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste kojim je utvrđena invalidnost.”

Član 10.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Carinski organ, sa podacima koji su po svojoj prirodi, odnosno načinu pribavljanja, tajni, postupa u skladu sa zakonima (propisima) kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita poslovne tajne.

Podaci koji su u posedu carinskog organa, a koji su označeni nekim od stepena tajnosti, mogu se učiniti dostupnim javnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.”

Član 11.

U članu 29. stav 3. briše se.

Član 12.

U članu 47a stav 2. reči: „Programskom podrškom” zamenjuju se rečima: „Nosačem podataka”.

U stavu 3. reči: „Podacima i programskim uputstvima” zamenjuju se rečima: „Programskom podrškom”.

Član 13.

Član 73. menja se i glasi:

„Član 73.

Lice koje je dopremilo stranu robu carinskom organu zahteva od tog organa carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu te robe.”

Član 14.

U članu 103. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Na sprovođenje naknadne kontrole od strane carinskog organa shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sprovođenje inspekcijskog nadzora”.

Član 15.

U članu 104. stav 2. posle reči: „promet” zapeta briše se.

Član 16.

U članu 108. stav 1. reč: „razlozi” zamenjuje se rečju: „uslovi”.

Član 17.

U članu 118. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) domaće robe, u slučajevima i pod uslovima koje odredi Vlada.”

U stavu 2. tačka 1) posle reči: „postupka” dodaje se reč: „spoljnog”.

Član 18.

U članu 119. stav 2. reč: „okončaće” zamenjuje se rečju: „razdužiće”.

Član 19.

U članu 120. stav 2. reč: „prekinutim” zamenjuje se rečju: „suspendovanim”.

Član 20.

U članu 121. stav 2. tačka 2) i stav 4. reč: „generalno” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „zajedničko” u odgovarajućem padežu.

U stavu 3. tačka 2) reči: „i koje Upravi carina dokaže” zamenjuju se rečima: „ili za koje carinski organ sazna”.

U stavu 5. reči: „o polaganju obezbeđenja u umanjenom iznosu, odnosno” brišu se, a reči: „ne odnosi se na tranzit” zamenjuju se rečima: „ne primenjuje se na postupak spoljnog tranzita”.

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

„Vlada može, u posebnim okolnostima, privremeno zabraniti upotrebu zajedničkog obezbeđenja u umanjenom iznosu u spoljnom tranzitu, u skladu sa stavom 4. ovog člana.

Vlada može privremeno zabraniti upotrebu zajedničkog obezbeđenja u spoljnom tranzitu, u skladu sa stavom 4. ovog člana, za robu koja je, pod zajedničkim obezbeđenjem, identifikovana kao roba visokog rizika od prevare.”

Član 21.

U članu 125. stav 2. tačka 1) posle reči: „postupka” dodaje se reč: „unutrašnjeg”.

Član 22.

U članu 191. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) na domaću robu, na koju se u slučaju smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, kada je to predviđeno propisima, primenjuju mere koje se primenjuju kod izvoza robe.”

Član 23.

U članu 193. stav 4. reči: „i sprovesti druge mere carinskog nadzora nad robom” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

Za obavljanje pregleda iz stava 4. ovog člana, lice koje odredi carinski organ predaje tom organu ili mu stavlja na raspolaganje, primerak prevozne isprave koji mora da prati robu koja ulazi u ili napušta slobodnu zonu ili slobodno skladište. Ako je potrebno da se izvrši pregled robe, roba se stavlja na raspolaganje carinskom organu.”

Član 24.

U članu 195. stav 1. reč: „direktno” i reči: „a da pri tome uopšte ne ulazi u ostali deo carinskog područja Republike Srbije,” brišu se.

U stavu 2. posle tačke 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) kada ulazi u slobodnu zonu ili slobodno skladište direktno iz područja koje nije carinsko područje Republike Srbije.”

Član 25.

U članu 196. stav 2. posle reči: „zakona” dodaju se reči: „koja je obuhvaćena posebnim merama poljoprivredne politike”.

Član 26.

U članu 197. stav 1. prva rečenica menja se i glasi:

Privredne delatnosti u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu obavljaju se pod uslovima koji su propisani ovim zakonom.”

Član 27.

U članu 199. reči: „Ti postupci” zamenjuju se rečima: „Ta postupanja”.

Član 28.

U članu 200. stav 1. reč: „slučajevima” zamenjuje se rečima: „okviru postupaka i oblika postupanja”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Stav 1. ovog člana ne isključuje upotrebu ili korišćenje robe čije stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz ne bi imalo za nužnu posledicu primenu uvoznih dažbina ili mera u okviru poljoprivredne ili trgovinske politike, osim ako je odredbama koje se odnose na zalihe drugačije propisano. U tom slučaju nije potrebno podnošenje deklaracije za stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz, osim u slučaju kad se količina robe otpisuje od kvote ili tarifnog maksimuma.”

Član 29.

Posle člana 201. dodaje se naziv člana i član 201a, koji glase:

„ Podnošenje sažete deklaracije za robu koja direktno ulazi, odnosno direktno napušta slobodnu zonu

Član 201a

Za robu koja direktno ulazi u slobodnu zonu, a ne prolazi kroz ostali deo carinskog područja Republike Srbije, odnosno za robu koja direktno napušta slobodnu zonu, a ne prolazi kroz ostali deo carinskog područja Republike Srbije, podnosi se sažeta deklaracija u skladu sa čl. 59 – 61a, odnosno čl. 210 – 213. ovog zakona.”

Član 30.

U članu 203. stav 3. reči: „stav 4.” zamenjuju se rečima: „stav 3.”, a reči: „određeno u skladu sa članom” zamenjuju se rečima: „iz člana”.

Član 31.

U članu 204. stav 1. menja se i glasi:

„Za domaću robu iz člana 191. stav 1. tačka 2) ovog zakona koja podleže merama poljoprivredne politike, koja je smeštena u slobodnu zonu ili slobodno skladište, određuje se postupanje ili upotreba koji su predviđeni propisima prema kojima je ta roba, zbog smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, pogodna za primenu mera koje se primenjuju pri izvozu takve robe.”

Član 32.

Član 216. stav 1. tačka 6) briše se.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a), koja glasi:

„11a) osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom – na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode;”

Tač. 12) – 15) brišu se.

Član 33.

Član 218. stav 1. tačka 1) briše se.

Član 34.

U članu 281. stav 3. briše se.

Član 35.

Posle člana 287. dodaje se naziv člana i član 287a, koji glase:

„Baza podataka carinskog organa u vezi sa

zaštitom prava intelektualne svojine na granici

Član 287a

Uprava carina, u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, utvrđuje (formira) elektronsku bazu podataka o:

1) odlukama kojima se odobravaju zahtevi, uključujući zahtev i njegove priloge;

2) odlukama o produženju perioda u toku kog carinski organi moraju preduzimati mere ili odluke o ukidanju ili izmeni odluke kojom se odobrava zahtev;

3) obustavljanju odluke kojom se odobrava zahtev.

Ako je puštanje robe obustavljeno ili je roba zadržana, u bazu podataka iz stava 1. ovog člana unose se podaci o količini i vrsti robe, vrednosti, pravima intelektualne svojine, carinskim postupcima, državama porekla, polazištu i odredištu, prevoznim putevima i sredstvima.

Baza podataka, pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, sadrži i lične podatke koje je carinski organ prikupio u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, i to sledeće podatke:

ime i prezime podnosioca zahteva;

adresa i država podnosioca zahteva;

ime i prezime zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

adresa i država zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

ime i prezime zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva;

adresa i država zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva.

Uprava carina menja, dopunjava, ispravlja ili briše podatke unete u bazu podataka.

Uprava carina uspostavlja i održava odgovarajuće tehničke i organizacione uslove za pouzdano i sigurno funkcionisanje baze podataka.

Lični podaci čuvaju se najduže šest meseci od dana kada je odgovarajuća odluka kojom se odobrava zahtev bila ukinuta ili je istekao period u kome carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Ako je nosilac odobrenja pokrenuo postupak za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine povređeno, o čemu je obavestio carinske organe, lični podaci se čuvaju šest meseci nakon što je u ovim postupcima konačno utvrđeno da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Baza podataka je javno dostupna.”

Član 36.

U članu 288. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Prodaja robe ustupljene u korist države ili oduzete u skladu sa članom 298. stav 1. ovog zakona, vrši se, po pravilu, javnom prodajom. Prodaja robe zadržane u skladu sa članom 298. stav 6. ovog zakona vrši se nakon što je pravnosnažna odluka postala izvršna u postupku u kom je izrečena zaštitna mera oduzimanja robe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ može, lako kvarljivu robu, žive životinje, naftu i derivate nafte, zadržane u skladu sa članom 298. stav 6. ovog zakona, odmah prodati, bez javne prodaje.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Na upravljanje robom iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe propisa kojima se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 37.

Naziv člana 289. i član 289. stav 1. menjaju se i glase:

„Ustupanje strane robe bez plaćanja protivvrednosti, uništenje strane robe

Član 289.

Vlada može ustupiti, bez plaćanja protivvrednosti, stranu robu od istorijske, arheološke, etnografske, kulturne, umetničke i naučne vrednosti, kao i stranu robu namenjenu za humanitarne svrhe, ustanovama kulture koje su odgovorne za zaštitu kulturnih dobara, humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima humanitarne pomoći.”

Član 38.

U članu 295. stav 1. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „200.000”.

U stavu 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) ne sprovede carinske formalnosti koje su potrebne da se za robu odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba ili propusti da obavi te formalnosti u propisanom roku (čl. 73. i 74);”

U stavu 1. tačka 7a) broj: „121” briše se.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

U stavu 3. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

Prelazne odredbe

Član 39.

Lica iz člana 32. ovog zakona, koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona zaključila kupoprodajni ugovor, mogu, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uvesti robu koja je predmet tog ugovora, pod uslovima iz člana 216. stav 1. tač. 12) – 15) Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15).

Završne odredbe

Član 40.

Danom početka primene odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona prestaje da radi Komisija za žalbe Uprave carina.

Danom početka primene odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona Ministarstvo finansija preuzima od Komisije za žalbe Uprave carina zaposlene, prava i obaveze, predmete i arhivu, sa stanjem na taj dan.

Predmete u kojima nije okončan postupak pred Komisijom za žalbe Uprave carina, do početka primene odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona, preuzeće Ministarstvo finansija, u skladu sa ovim zakonom.

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se tridesetog dana od dana stupanja na snagu, osim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine.

Ostavite komentar