Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) u članu 2. tačka 1. alineja prva menja se i glasi:

„- prodaja akcija, odnosno udela koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije, preneti i evidentirani u Registru akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije;”.

U alineji trećoj reči: „kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda”, brišu se.

U tački 13. posle reči: „subjekta privatizacije”, dodaju se reči: „i njegovih zavisnih društava”.

U tački 16. reči: „između Agencije i kupca” zamenjuju se rečima: „u postupku privatizacije”, a reči: „kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda”, brišu se.

U tački 17. posle reči: „subjekta privatizacije”, dodaju se reči: „i njegovih zavisnih društava”.

U tački 18. posle reči: „subjekt privatizacije”, dodaju se reči: „i njegova zavisna društva”.

U tački 26. posle reči: „javnim kapitalom”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno kapitalom koji je posle raskida ugovora o privatizaciji prenet i evidentiran u Registru akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije”.

Posle tačke 32. dodaje se tačka 33, koja glasi:

„33. Registar akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije je registar u koji se prenose i evidentiraju akcije i udeli posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije, a koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: Registar). Registar sadrži naziv subjekta privatizacije čiji se deo kapitala evidentira u Registru, podatke o visini kapitala, odnosno broju akcija koje se evidentiraju i druge podatke.”

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) akcije i udeli koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije preneti i evidentirani u Registru.”

U tački 5) reči: „kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda”, brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše sve postupke privatizacije u Republici Srbiji i obavlja delatnost posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, i to:

1) sprovodi postupak privatizacije: donosi, odnosno predlaže model i metod privatizacije, kao i mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije, u skladu sa ovim zakonom, objavljuje javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, prikuplja i obrađuje podatke o potencijalnim kupcima kapitala i imovine subjekta privatizacije koji su iskazali zainteresovanost za učešće u postupku privatizacije, podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja, ako je ispunjen jedan od stečajnih razloga propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj, određuje kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje kao i obaveze kupca (investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja itd.), organizuje i sprovodi postupak prodaje kapitala i imovine subjekta privatizacije, kao i postupak privatizacije modelom strateškog partnerstva;

2) kontroliše postupak privatizacije: proverava ispunjenje obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine, ispunjenje obaveza strateškog investitora iz ugovora o strateškom partnerstvu, usklađenost programa za prodaju imovine sa propisima o privatizaciji, da li je priliv sredstava po osnovu izvršene prodaje u skladu sa ugovorom o prodaji, prenos akcija bez naknade zaposlenima, visinu ulaganja predviđenog investicionim projektom, u skladu sa uredbom kojom se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

3) prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima, kao i akcije, odnosno udele Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije, republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su preneti na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS”, br. 32/97 i 10/01), prodaje akcije, odnosno udele koji su preneti i evidentirani u Registru;

4) vodi Registar, u skladu sa ovim zakonom;

5) obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije;

6) obavlja i druge poslove i skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 4.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Kupac, u smislu odredaba ovog zakona, može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice. Samo domaće pravno ili fizičko lice može biti kupac poljoprivrednog zemljišta.

Domaća ili strana pravna ili fizička lica mogu da se udruže radi kupovine subjekta privatizacije ili strateškog partnerstva (u daljem tekstu: Konzorcijum) i da ovlaste jedno lice za zastupanje.

Kupac, odnosno član Konzorcijuma, ne može biti:

1) lice koje prema subjektu privatizacije ima dospele neizmirene obaveze na dan podnošenja prijave za učešće;

2) lice sa kojim je raskinut ugovor o prodaji, odnosno strateškom partnerstvu zbog neizvršenja ugovorenih obaveza;

3) lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda i mira ili protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela.

Kupac, odnosno član Konzorcijuma, ne može biti domaće pravno lice koje posluje većinskim društvenim kapitalom.

Kupac ne može biti ni subjekt privatizacije, odnosno njegovo zavisno društvo.

Kupac kontrolnog, odnosno njegovog zavisnog društva u kojem se sprovodi privatizacija ne može da bude njegovo zavisno, odnosno kontrolno društvo koje posluje društvenim kapitalom.

Učesnik u postupku privatizacije koji je proglašen kupcem, odnosno strateškim investitorom, a koji ne preduzme sve potrebne radnje i ne zaključi ugovor u skladu sa ovim zakonom, gubi svojstvo kupca, odnosno strateškog investitora i pravo da učestvuje u budućim postupcima privatizacije, kao i pravo na vraćanje depozita.

Pravo da učestvuje u postupku privatizacije nema ni član porodice učesnika koji je izgubio svojstvo kupca, kao ni pravno lice čiji je on osnivač.

Članovima porodice u smislu stava 8. ovog člana smatraju se roditelji i deca.

Kupac ne može biti ni privredno društvo u kojem je lice iz st. 3. i 6. ovog člana lice koje poseduje više od 50% kapitala tog privrednog društva.

Kupac ne može biti ni osnivač privrednog društva iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana.

Ograničenja iz ovog člana primenjuju se i na strateškog investitora.

Kupac, odnosno strateški investitor, u smislu odredaba ovog zakona, ne može biti ni fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica koje je izgubilo svojstvo kupca u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 – US), kao ni član porodice kupca.

Članovima porodice u smislu stava 13. ovog člana smatraju se roditelji i deca.”

Član 5.

Naziv iznad člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

„Konačnost odluka

Član 14.

Odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne.

Protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.

Član 6.

Član 16. briše se.

Član 7.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Sredstva ostvarena prodajom kapitala ili imovine u postupku privatizacije uplaćuju se na račun ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Sredstva od prodaje društvenog kapitala i akcija i udela, evidentiranih u Registru, prenose se u budžet Republike Srbije.

Sredstva od prodajne cene društvenog kapitala koriste se i raspoređuju na sledeći način:

1) 10% sredstava uplaćuje se Republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Republike Srbije. Ako se sedište subjekta privatizacije nalazi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

3) 5% sredstava izdvojiće se za isplaćivanje naknade licima čija je imovina nacionalizovana;

4) 5% sredstava izdvojiće se za finansiranje razvoja infrastrukture lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

5) 30% sredstava izdvojiće se za druge namene, koje posebnom odlukom određuje Vlada.

Sredstva ostvarena prodajom imovine koriste se u skladu sa Programom.

Sredstva koja su ostvarena prodajom javnog kapitala, kao i prodajom akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, prenose se na uplatni račun vlasnika kapitala po odbitku realnih troškova prodaje.

Realni troškovi prodaje iz stava 6. ovog člana obuhvataju izdatke vezane za troškove: tržišta hartija od vrednosti, angažovanja brokersko-dilerskog društva i ovlašćene banke, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, javnog oglašavanja, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i druge troškove.”

Član 8.

U članu 19. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Nadležni organi iz stava 2. ovog člana dužni su da inicijativu za pokretanje postupka privatizacije dostave ministarstvu nadležnom za poslove privrede u roku od pet dana od dana donošenja inicijative.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede je dužno da subjektu privatizacije dostavi inicijativu iz st. 1. i 2. ovog člana u roku od pet dana od dana donošenja inicijative, odnosno od dana kada je nadležni organ dostavi tom ministarstvu.”

Član 9.

U članu 20. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove privrede će na osnovu popisa i procene iz stava 2. ovog člana izmeniti odluku o početnoj ceni.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

Član 21. menja se i glasi:

„Član 21.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede donosi odluku kojom određuje model i metod privatizacije, početnu cenu i predlaže mere za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje pisama zainteresovanosti, ceneći sledeće kriterijume:

1) vrednost kapitala i imovine;

2) strateški značaj subjekta privatizacije;

3) broj zaposlenih;

4) iskazano interesovanje.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom Republike Srbije, odluku o modelu i metodu donosi Vlada na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ministarstva.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave, odluku o modelu i metodu donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ministarstva.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede obaveštava subjekt privatizacije o odluci o modelu i metodu u roku od pet dana od dana donošenja, odnosno dostavljanja te odluke ministarstvu.

Vlada donosi odluku o modelu strateškog partnerstva i načinu njegovog sprovođenja.

Nadležni organi za donošenje odluke kojom se određuje model i metod privatizacije mogu izmeniti ili doneti nove odluke, primenom postupka propisanog ovim članom.”

Član 11.

Član 22. briše se.

Član 12.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje, kao i obaveze kupca, određuje ministarstvo nadležno za poslove privrede.”

Član 13.

U članu 28. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar nadležan za poslove privrede.

Komisija ima tri člana i čine je: predstavnik zaposlenih u subjektu privatizacije i dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede.”

U stavu 3. alineja prva menja se i glasi:

„- pet godina radnog iskustva na poslovima privrede, privatizacije ili na poslovima iz delatnosti subjekta privatizacije.”

Član 14.

U članu 30. stav 1. broj: „30” zamenjuje se brojem: „15”.

Član 15.

U članu 39. posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije.”

Član 16.

U članu 40. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije.”

Član 17.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije.”

Član 18.

U članu 42. stav 1. reči: „Agencija uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede,” zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede”.

Član 19.

U članu 49. stav 2. reč: „donošenja” zamenjuje se rečju: „dostavljanja”.

Član 20.

U članu 50. stav 2. alineja šesta reči: „namirenja troškova privatizacije i” brišu se.

Član 21.

Član 52. menja se i glasi:

„Član 52.

Ugovor o prodaji imovine je ugovor po pristupu i sadrži odredbe o: ugovornim stranama, predmetu prodaje, ugovorenoj ceni i roku plaćanja.

Ugovor o prodaji može da sadrži i odredbe o: iznosu i roku investiranja kupca, obavezi poslovanja, ograničenju raspolaganja imovinom putem otuđenja i zaloge, zabrani smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, obavezi isplate redovne zarade zaposlenima, sredstvima obezbeđenja urednog izvršenja ugovornih obaveza i druge odredbe.

Ukoliko ugovor o prodaji sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, obaveze kupca po pravilu traju dve godine.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zbog značaja očuvanja delatnosti, na predlog resornog ministarstva u čijoj je nadležnosti delatnost subjekta privatizacije, period ugovornih obaveza može se ugovorom o prodaji imovine odrediti u trajanju od tri godine.

Ukoliko ugovor o prodaji sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, kupac je dužan da dostavi prvoklasnu bankarsku garanciju, bezuslovnu, neopozivu, na prvi poziv naplativu, kojom garantuje izvršenje ugovornih obaveza, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Sredstva ostvarena naplatom bankarske garancije prenose se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, ukoliko ugovor o prodaji imovine sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene i dostavljanja garancije.

Ugovor o prodaji imovine objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove privrede, u roku od tri dana od dana njegovog zaključenja.”

Član 22.

U članu 54. stav 1. tačka 3) briše se.

St. 3, 4, 5, 6. i 7. brišu se.

Član 23.

Naziv iznad člana 56. i član 56. brišu se.

Član 24.

Naziv iznad člana 59. i član 59. brišu se.

Član 25.

Član 60. menja se i glasi:

„Član 60.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija javnim prikupljanjem ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara pravnog lica čije se akcije nude na prodaju radi prodaje većinskog paketa akcija.”

Član 26.

Član 69. menja se i glasi:

„Član 69.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora koji strateški investitor dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede za vreme trajanja ugovora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede sačinjava izveštaj o izvršenoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove privrede, radi sprovođenja postupka kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, strateški investitor i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije.”

Član 27.

U članu 81. posle reči: „rasterećenje” briše se zapeta i reči: „pokretanju likvidacije”.

Član 28.

Posle člana 82. dodaje se naziv iznad čl. 82a i 82b i čl. 82a i 82b, koji glase:

„Komisija za obavljanje poslova davanja saglasnosti

Član 82a

Za obavljanje poslova davanja saglasnosti u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava i zadruga, ministar nadležan za poslove privrede obrazuje jednu ili više komisija.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova od kojih je jedan predsednik komisije.

Članovi komisije su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član komisije mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima visoko obrazovanje i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci;

2) da je stručnjak u nekoj od privrednih oblasti – oblasti privatizacije, oblasti pravnog položaja i poslovanja privrednih društava, oblasti stečaja, oblasti pravnog položaja i poslovanja zadruga;

3) da izborom za člana komisije nije u sukobu javnog i privatnog interesa;

4) da nije akcionar, vlasnik udela ili kupac subjekta privatizacije;

5) da nije vlasnik akcija, udela ili imovine strateškog investitora.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Komisija za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije

Član 82b

Ministar nadležan za poslove privrede obrazuje Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Komisija za kontrolu).

Komisija za kontrolu donosi odluke o ispunjenosti obaveza kupca, odluke o ostavljanju naknadnog roka za izvršenje ugovornih obaveza kupca, odluke o raskidu ugovora o prodaji, kao i druge odluke u skladu sa aktom Vlade kojim se bliže propisuje postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Komisija za kontrolu ima pet članova od kojih je jedan predsednik Komisije.

Tri člana Komisije za kontrolu su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove privrede, a dva člana su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Odredbe člana 82a st. 4. i 5. ovog zakona primenjuju se i na Komisiju za kontrolu.”

Član 29.

U članu 84. st. 1. i 4. brišu se.

Član 30.

U članu 2. tačka 18), članu 68. stav 2. i članu 74. stav 2. reči: „Agencija za privatizaciju” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede” u odgovarajućem padežu.

U članu 2. tač. 31) i 32), članu 7. stav 2, članu 13. st. 1-4, članu 18. st. 1. i 4, članu 20. st. 1-4, članu 24. st. 2. i 3, članu 26. st. 1. i 3, članu 29. stav 2, članu 30. stav 1, članu 33. st. 3. i 4, članu 37. st. 4-8, članu 38. st. 1. i 4, članu 39. stav 2. i st. 5-7, članu 40. stav 4, članu 43. st. 1. i 3, članu 45. stav 1, članu 46. st. 2. i 3, članu 48. stav 2, članu 49. st. 2-6, članu 55. st. 3. i 4, članu 57. st. 1, 2. i 4, članu 62. stav 2, članu 78. stav 3, članu 79. stav 2, članu 80. st. 1. i 2, nazivu iznad člana 82, članu 82. st. 1. i 2, članu 85. i članu 87. st. 1-3, reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede” u odgovarajućem padežu.

U članu 3. stav 3. reči: „i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme” zamenjuju se rečima: „i privredna društva koja poseduju dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme”.

U članu 41. stav 2, članu 42. stav 3. i članu 47. stav 5. reči: „na Agenciju” zamenjuju se rečima: „u Registar”.

Član 31.

Agencija za privatizaciju osnovana Zakonom o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 i 89/15 – dr. zakon), prestaje sa radom danom početka primene ovog zakona.

O izvršavanju obaveza Agencije za privatizaciju preuzetih u skladu sa ovim zakonom staraće se ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove privrede preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i zaposlene raspoređene na poslovima privatizacije, tržišta kapitala i kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Danom početka primene ovog zakona Državno pravobranilaštvo preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima Agencija za privatizaciju ima položaj stranke ili umešača, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja.

Zaposlenima koji ne budu preuzeti u smislu st. 3. i 4. ovog člana, prestaje radni odnos danom prestanka rada Agencije za privatizaciju, uz isplatu otpremnine u skladu sa zakonom kojim je uređeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.  

Član 32.

U Registar se prenose i evidentiraju akcije, odnosno udeli iz portfelja Agencije za privatizaciju koji su toj agenciji, do dana početka primene ovog zakona, preneti po osnovu raskinutih ugovora.

Član 33.

Centralni registar će po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana početka primene ovog zakona, izvršiti prenos akcija iz člana 32. ovog zakona, sa vlasničkog računa Agencije za privatizaciju na vlasnički račun Registra.

Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata će po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana početka primene ovog zakona, izvršiti promenu vlasnika udela iz člana 32. ovog zakona sa Agencije za privatizaciju na Registar.

Član 34.

Postupci privatizacije započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Izuzetno od roka za privatizaciju društvenog kapitala propisanog članom 6. stav 2. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15), započeti postupci javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem za koje je javni poziv objavljen do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se u skladu sa tim javnim pozivom, odnosno navedeni rok se neće primenjivati na subjekte privatizacije za koje je pokrenut postupak utvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja taj subjekt koristi po osnovu člana 48. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96 – ispravka, 54/96, 32/07 i 101/05 – dr. zakon) ili postupak preuzimanja vlasničkih prava na društvenom kapitalu.

Ukoliko se u postupcima iz stava 2. ovog člana, privatizacija ne sprovede u smislu člana 6. stav 6. Zakona o privatizaciji, odnosno ukoliko se po okončanju postupka utvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja subjekt privatizacije koristi utvrdi postojanje društvenog kapitala, odnosno ukoliko Republika Srbija ne preuzme vlasnička prava, ministarstvo nadležno za poslove privrede podnosi predlog za pokretanje stečaja, odnosno shodno se primenjuju odredbe člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 46/15).

Postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima ministarstvo nadležno za poslove privrede nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Danom početka primene ovog zakona založno pravo koje je Agencija za privatizaciju imala na kapitalu koji je bio predmet prodaje prenosi se na ministarstvo nadležno za poslove privrede, a nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti to pravo registruje.

Sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), na razdelu ministarstva nadležnog za poslove privrede obezbeđena za finansiranje Agencije za privatizaciju, preusmeravaju se radi finansiranja poslova koje to ministarstvo preuzima ovim zakonom.

Član 35.

Podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 i 89/15 – dr. zakon) i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. februara 2016. godine, osim člana 34. st. 2. i 3. ovog zakona koji će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

Ostavite komentar