Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (tabela)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član 1.

U Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09 i 111/09), u članu 10. stav 2. dodaje se treća rečenica, koja glasi:

„Odobrenje republičkog javnog tužioca nije potrebno za krivična dela iz čl. 366. do 368. ovog zakonika”.

Član 2.

U članu 16. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„(3) Ako se radnja izvršenja sastoji iz više vremenski odvojenih radnji, delo je izvršeno danom poslednje radnje, a kod krivičnih dela kod kojih radnja traje, danom prestanka radnje.”.

Član 3.

U članu 45. st. 5. do 8. brišu se.

Član 4.

Posle člana 45. dodaje se član 45a, koji glasi:

Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Član 45a

(1) Osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, sud može odrediti da se ova kazna izvrši na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

(2) Osuđenom kojem je određeno izvršenje kazna zatvora na način predviđen stavom 1. ovog člana, a koji jednom u trajanju do dvanaest časova ili dva puta u trajanju do šest časova, samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdržava u zatvoru.

(3) Prilikom određivanja izvršenja kazne zatvora na način propisan stavom 1. ovog člana, sud će voditi računa o tehničkim mogućnostima izvršenja, kao i o drugim okolnostima od značaja za odmeravanje kazne.

(4) Osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način propisan u stavu 1. ovog člana.”.

Član 5.

U članu 104. stav 1. dodaje se treća rečenica, koja glasi:

„Za krivična dela protiv polne slobode i krivično delo iz člana 194. ovog zakonika, koja su izvršena na štetu maloletnog lica, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od punoletstva oštećenog.”.

Član 6.

U članu 112. stav 3. tačka 3) menja se i glasi:

„3) javni beležnik, izvršitelj i arbitar, kao i lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;”.

Stav 4. menja se i glasi:

„(4) Stranim službenim licem smatra se lice koje je član, funkcioner ili službenik zakonodavnog ili izvršnog organa strane države, lice koje je sudija, porotnik, član, funkcioner ili službenik suda strane države ili međunarodnog suda, lice koje je član, funkcioner ili službenik međunarodne organizacije i njenih organa, kao i lice koje je arbitar u stranoj ili međunarodnoj arbitraži.”.

Stav 15. menja se i glasi:

„(15) Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su zakonom i drugim propisom zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge i druge zabranjene psihoaktivne kontrolisane supstance.”.

Posle stava 36. dodaje se stav 37, koji glasi:

„(37) Kod krivičnih dela protiv privrede i krivičnih dela protiv službene dužnosti, kada je u pitanju pribavljanje koristi za drugog, izraz „drugom” označava fizičko i pravno lice.”.

Član 7.

Čl. 170. i 171. brišu se.

Član 8.

U članu 177. st. 1. i 2. reči: „čl. 170. do” zamenjuju se rečju: „člana”.

Član 9.

Član 209. briše se.

Član 10.

U članu 229. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko u nameri da se, u potpunosti ili delimično, izbegne plaćanje poreza, daje lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreza ili takve činjenice ne prijavi, ili ko ne utvrdi porez ili ga utvrdi u iznosu manjem od onog koji je u skladu sa propisom dužan da sam utvrdi, a iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.”.

Član 11.

U članu 229a stav 4. menja se i glasi:

„(4) Odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik, koji učini delo iz st. 1. do 3. ovog člana koje se odnosi na doprinose ili druge propisane dažbine, kazniće se kaznom propisanom za to delo.”.

Član 12.

Posle člana 229a dodaje se član 229b, koji glasi:

Neuplaćivanje doprinosa ili drugih propisanih dažbina

Član 229b

(1) Ko u nameri da se, u potpunosti ili delimično, izbegne plaćanje doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje doprinosa ili drugih propisanih dažbina ili takve činjenice ne prijavi, ili ko ne utvrdi doprinose ili druge propisane dažbine ili ih utvrdi u iznosu manjem od onog koji je u skladu sa propisom dužan da sam utvrdi, a iznos doprinosa ili drugih propisanih dažbina čije se plaćanje izbegava prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.”.

Član 13.

Član 237. menja se i glasi:

„Član 237.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, odnosno preduzetnik koji izazove prezaduženost ili nesposobnost za plaćanje, ili znajući da je taj subjekt u stanju prezaduženosti ili postao nesposoban za plaćanje i isplatom duga ili na drugi način namerno stavi nekog poverioca u povoljniji položaj i time znatno ošteti drugog poverioca,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Odgovorno lice iz stava 1. ovog člana, odnosno preduzetnik koji izazove prezaduženost i nesposobnost za plaćanje ili znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, a u nameri da izigra ili ošteti poverioca prizna neistinito potraživanje, sastavi lažan ugovor ili nekom drugom prevarnom radnjom ošteti poverioca,

kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana poveriocu prouzrokovana šteta velikih razmera ili ako je prema oštećenom zbog toga došlo do pokretanja postupka prinudnog poravnanja ili stečaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.”.

Član 14.

Član 238. menja se i glasi:

„Član 238.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica koje zloupotrebom svog položaja ili poverenja u pogledu raspolaganja tuđom imovinom, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti, pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist ili prouzrokuje imovinsku štetu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili je učinilac odgovorno lice u javnom preduzeću,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.”.

Član 15.

Posle člana 238. dodaju se čl. 238a do 238v, koji glase:

„Prevara u poslovanju

Član 238a

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, odnosno preduzetnik koji u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i dovede nekog lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,

kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,

kazniće se zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi preko četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(4) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta preko milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.

Subvencijska prevara

Član 238b

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, odnosno preduzetnik koji lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko dobijenu subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namenu od one za koju mu je subvencija ili druga pogodnost odobrena,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist, odnosno ako je delom iz stava 2. ovog člana korišćena subvencija ili druga pogodnost, koja prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

Zloupotreba u postupku javne nabavke

Član 238v

(1) Odgovorno lice u preduzeću i drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, odnosno preduzetnik koji u postupku javne nabavke stavi ponudu zasnovanu na zabranjenom dogovoru između subjekata privrednog poslovanja koje ima za cilj da naručilac prihvati određenu ponudu,

kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je krivičnim delom iz stava 1. ovog člana pribavljena znatna imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Učinilac koji dobrovoljno spreči da naručilac prihvati ponudu iz stava 1. ovog člana, može se osloboditi od kazne.”.

Član 16.

U članu 246a stav 1. reči: „u manjoj količini” brišu se.

Član 17.

Član 312. menja se i glasi:

„Član 312.

(1) Ko sa ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja Srbije, strane države ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja ustavnih institucija, odnosno drugih najvažnijih političkih, ekonomskih ili društvenih institucija Srbije, odnosno strane države ili međunarodne organizacije, učini jedno od sledećih dela:

1) napad na život, telo ili slobodu drugog lica;

2) otmicu ili uzimanje talaca;

3) uništenje državnih ili javnih objekata, saobraćajnog sistema, infrastrukture uključujući i informacione sisteme, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mesta ili privatne imovine koje može ugroziti živote ljudi ili prouzrokovati znatnu materijalnu štetu;

4) otmicu vazduhoplova, broda ili drugih sredstava javnog prevoza ili prevoza robe;

5) proizvodnju, posedovanje, pribavljanje, prevoz, nabavka ili upotreba oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja;

6) ispuštanje opasnih supstanci ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava, čime se može ugroziti život ljudi;

7) ometanje ili obustavu snadbevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom, čime se može ugroziti život ljudi,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(2) Ko preti izvršenjem krivičnog dela iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.”.

Član 18.

Posle člana 312. dodaju se čl. 312a i 312b, koji glase:

Javno podsticanje na terorizam

Član 312a

Ko javno iznosi ili pronosi ideje kojima se neposredno ili posredno podstiče na izvršenje krivičnog dela iz člana 312. ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

Vrbovanje i obučavanje za terorizam

Član 312b

(1) Ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz člana 312. ovog zakonika vrbuje drugo lice da izvrši ili učestvuje u izvršenju tog dela ili da se pridruži grupi ili organizovanoj kriminalnoj grupi radi učestvovanja u izvršenju tog krivičnog dela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz člana 312. ovog zakonika, daje uputstva o izradi i korišćenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih materija ili obučava drugo lice za izvršenje ili učestvovanje u izvršenju tog krivičnog dela. ”.

Član 19.

U članu 319. stav 1. reči: „grupu ili organizovanu kriminalnu grupu” zamenjuju se rečima: „ili rukovodi grupom, odnosno organizovanom kriminalnom grupom”.

Član 20.

U članu 335. stav 3. posle reči: „zakletvom” dodaju se reči: „ili je dat od strane stručnog savetnika, okrivljenog saradnika ili osuđenog saradnika”.

Član 21.

Posle člana 350. dodaje se član 350a, koji glasi:

Omogućavanje zloupotrebe ostvarivanja prava u stranoj državi

Član 350a

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, vrši ili organizuje transport, prebacivanje, prihvat, smeštaj, skrivanje ili na drugi način omogućava da državljanin Srbije lažnim prikazivanjem ugroženosti njegovih ljudskih prava i sloboda, u stranoj državi zatraži sticanje političkih, socijalnih, ekonomskih ili drugih prava,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno od strane grupe ili zloupotrebom ovlašćenja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Za delo iz stava 2. ovog člana organizator će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Predmeti, prevozna i druga sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. 1. do 3. ovog člana, oduzeće se.”.

Član 22.

U članu 367. st.1. i 2. posle reči: „u okviru” dodaju se reči: „ili izvan”.

Član 23.

U članu 368. st. 1. i 2. posle reči: „u okviru” dodaju se reči: „ili izvan”.

Član 24.

Član 391. briše se.

Član 25.

U članu 393. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko neposredno ili posredno daje ili prikuplja sredstva sa ciljem da se ona koriste ili znajući da će se koristiti, u potpunosti ili delimično, u svrhu izvršenja krivičnog dela iz čl. 312, 312a i 312b ovog zakonika ili za finansiranje lica, grupe ili organizovane kriminalne grupe koji imaju za cilj vršenje tih dela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar