Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), u članu 80. stav 5. reči: „po zahtevu iz člana 76. stav 2.” zamenjuju se rečima: „po zahtevu iz člana 76. stav 2, odnosno po zahtevu iz člana 82a stav 1.”.

Član 2.

Posle člana 82. dodaje se član 82a, koji glasi:

„Član 82a

Izuzetno od člana 77. stav 2. i člana 82. stav 8. ovog zakona, upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala, izvršiće se i u slučaju kad se zahtev za upis ne podnese u roku iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona, na osnovu naknadnog zahteva za upis prava svojine, ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Naknadni zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 77. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) utvrđen je rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podnose zahteve za upis prava javne svojine, dok je članom 82. stav 3. istog zakona određen rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima. Imajući u vidu da su rokovi iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona istekli 6. oktobra 2016. godine, a da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, neophodno je produženje ovih rokova tako što se omogućava ovim subjektima da podnesu naknadni zahtev za upis najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH

REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 80. stav 5. tako što se propisuje primena odredbi člana 80. st. 1 – 4. sve do pravosnažnosti rešenja o upisu prava javne svojine po zahtevu iz člana 76. stav 2. i naknadnom zahtevu iz člana 82a.

Članom 2. Predloga zakona vrši se dopuna Zakona o javnoj svojini tako što se dodaje novi član 82a kojim se omogućava autonomnoj pokrajini, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, društvima kapitala i njihovim zavisnim društvima da podnesu zahtev za upis prava svojine na osnovu naknadnog zahteva, u slučaju kad se navedeni zahtev podnosi po isteku roka iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona. Naknadni zahtev za upis prava svojine može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Član 3. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Za Predlog zakona nije potrebno izraditi analizu efekata zakona, s obzirom na to da se njime ne stvaraju nove obaveze za privredne i druge subjekte.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 80.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na nepokretnostima iz člana 72. st. 4. i 5. ovog zakona uspostavljaju se posebna svojinska ovlašćenja autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu preduzimati sve akte raspolaganja nepokretnostima iz stava 1. ovog člana, osim otuđenja nepokretnosti iz javne svojine bez saglasnosti Vlade.

O otuđenju nepokretnosti iz stava 1. ovog člana odlučuje Vlada na predlog koji može podneti autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a prihod po osnovu otuđenja nepokretnosti uplaćuje se u budžet autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Akti otuđenja nepokretnosti iz člana 72. st. 4. i 5. ovog zakona suprotno odredbama ovog člana ništavi su.

Odredbe st. 1 – 4. ovog člana primenjivaće se do pravosnažnosti rešenja o upisu prava javne svojine po zahtevu iz člana 76. stav 2. PO ZAHTEVU IZ ČLANA 76. STAV 2, ODNOSNO PO ZAHTEVU IZ ČLANA 82A STAV 1. ovog zakona.

U svemu ostalom, u pogledu raspolaganja i korišćenja nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, do pravosnažnosti rešenja o upisu iz stava 5. ovog člana shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe ovog zakona.

ČLAN 82A

IZUZETNO OD ČLANA 77. STAV 2. I ČLANA 82. STAV 8. OVOG ZAKONA, UPIS PRAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRAVA SVOJINE JAVNOG PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA, IZVRŠIĆE SE I U SLUČAJU KAD SE ZAHTEV ZA UPIS NE PODNESE U ROKU IZ ČLANA 77. STAV 1. I ČLANA 82. STAV 3. OVOG ZAKONA, NA OSNOVU NAKNADNOG ZAHTEVA ZA UPIS PRAVA SVOJINE, AKO SU ZA TO ISPUNJENI USLOVI PROPISANI OVIM ZAKONOM.

NAKNADNI ZAHTEV ZA UPIS PRAVA SVOJINE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE PODNETI NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Public Property

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Ne postoje relevantne odredbe Sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava EU i ocene usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

NE

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NE

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

NE

Ostavite komentar