Predlog zakona o osiguranju depozita (tabela)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Član 1.

U Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12), u članu 86. stav 1. broj: „10” zamenjuje se brojem: „5”.

U stavu 2. broj: „10” zamenjuje se brojem: „5”.

U stavu 3. procenat: „15%” zamenjuje se procentom: „5%”.

U stavu 4. procenat: „20%” zamenjuje se procentom: „5%”.

Posle stava 12. dodaje se stav 13, koji glasi:

„Način primene prednosti izražene u ceni, u postupcima u kojima je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda bliže uređuje Vlada”.

Član 2.

Na postupke javnih nabavki započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.

Član 3.

Na postupke zaštite prava započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 6, 11. i 16. Ustava Republike Srbije, po kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, finansijsku reviziju javnih sredstava, prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa i organizaciju, nadležnosti i rad republičkih organa.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Usled potrebe daljih ušteda u javnim nabavkama na svim nivoima vlasti i svih pravnih lica koja se, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatraju naručiocima, neophodno je da se prednost za domaće ponuđače i dobra domaćeg porekla smanji. Očekuje se da će predloženo zakonsko rešenje u postupcima javnih nabavki u javnom sektoru dovesti do ušteda od oko 1,5 milijardi RSD na godišnjem nivou.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona menja se član 86. Zakona o javnim nabavkama, koji se odnosi na prednost datu domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla, na taj način što se prednost za domaće ponuđače i dobra domaćeg porekla smanjuje. Navedenim članom uređene su četiri različite situacije, koje zavise od kriterijuma za ocenjivanje ponuda (najniža ponuđena cene i ekonomski najpovoljnija ponuda) i od predmeta javne nabavke (s jedne strane usluge i radovi, s druge strane, dobra).

Za razliku od važećeg zakona, u slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, prednost za ponude domaćeg ponuđača i ponude ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla smanjena je na 5 pondera.

U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, prednost data ponudi domaćeg ponuđača smanjena je na 5 % u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, prednost data ponudi ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla smanjena je na 5 % u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.

Navedenim članom predviđeno je da Vlada bliže uredi način na koji će se primeniti prednost izražena u ceni u postupcima javnih nabavki u kojima je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda.

Čl. 2. i 3. Predloga zakona predviđeno je da se na započete postupke javnih nabavki i postupke zaštite prava primenjuju odredbe zakona po kojima su započete.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu činjenicu da bi primena ovog zakona imala efekte u oblasti ukupnih javnih finansija.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Prednost za domaće ponuđače i dobra

Član 86.

U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuđača pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude stranog ponuđača i najpovoljnije ponude domaćeg ponuđača nije veća od 10 5 u korist ponude stranog ponuđača.

U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, naručilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla nije veća od 10 5 u korist ponude ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.

U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domaćeg ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije veća od 15% 5 % u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, naručilac mora izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla pod uslovom da njegova ponuđena cena nije preko 20% 5 % veća u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.

U ponuđenu cenu stranog ponuđača uračunavaju se i carinske dažbine.

Domaći ponuđač je pravno lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno fizičko lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Ako je podneta zajednička ponuda, grupa ponuđača se smatra domaćim ponuđačem ako je svaki član grupe ponuđača lice iz stava 6. ovog člana.

Ako je podneta ponuda sa podizvođačem, ponuđač se smatra domaćim ponuđačem, ako je ponuđač i njegov podizvođač lice iz stava 6. ovog člana.

Kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domaćeg porekla, naručilac će, pre rangiranja ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz.

Prednost data u st. 1. do 4. ovog člana u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju ponuđači iz država potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaće se shodno odredbama tog sporazuma.

Prednost data u st. 1. do 4. ovog člana u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju ponuđači iz država potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, primenjivaće se shodno odredbama tog sporazuma.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede bliže uređuje način dokazivanja ispunjenosti uslova iz st. 2. i 4. ovog člana.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisaVlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama

Draft law on Amendments and Supplements to the Law on public procurement

3. Usklađenost propisa sa odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članca, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RSMeđunarodni ugovori“, broj 83/08 – u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

Sporazum: Poglavlje V Opšte odredbe Naslov VI Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije član 72. i član 76. – Javne nabavke

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Rok za usklađivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na prednost datu domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla prema članu 76. Sporazuma (prednost data domaćim ponuđačima postaje prednost izražena u ceni i u periodu od pet godina će se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu).

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Delimično ispunjena (Predlogom zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama smanjuje se prednost za domaće ponuđače i dobra domaćeg porekla)

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Sporazuma

Predlogom zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama vrši se delimično usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije i najboljom evropskom praksom u oblasti javnih nabavki.

Prednost data u članu 86. st. 1. do 4. Zakona o javnim nabavkama

u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju ponuđači iz država potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, primenjivaće se shodno odredbama tog sporazuma.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama nije u skladu sa planiranim aktivnostima u 2015. godini

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o evropskoj uniji i Ugovor o funkcionisanju Evropske unije

Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

-Direktiva 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine, o usklađivanju postupaka za dodelu javnih ugovora o radovima, dobrima i uslugama;

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts

-Direktiva 2004/17/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine, kojom se usklađuju postupci nabavke subjekata koji deluju u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;

Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

-Direktiva 2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. godine, o usklađivanju postupaka nabavke za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavci robe i ugovore o uslugama ugovornih organa ili subjekata u oblasti odbrane i bezbednosti i o izmenama i dopunama direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ;

Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13. July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC

-Direktiva Saveta 89/665/EEC od 21. decembra 1989. godine o koordinaciji zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na primenu kontrolnih procedura radi dodele ugovora za javno snabdevanje i javne radove;

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts

-Direktiva Saveta 92/13/EEZ od 25. februara 1992. godine o usklađivanju propisa i upravnih odredbi koje se odnose na primenu pravila Zajednice o postupcima nabavke subjekata koji deluju u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i telekomunikacija;

Council Directive 92/13/EEC of 25. February 1992 on the coordination of the laws, regulations and administrative provision relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

-Direktiva 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. Decembra 2007. godine kojom se menjaju i dopunjuju Direktive Saveta 89/665/EEZ i 92/13/EEZ vezano za unapređenje postupka revizije u vezi sa dodelom ugovora o javnim nabavkama;

Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/665/EEC and Council Directive 92/13/EEC with regard to improving the effectivenessof review procedures concerning the award ofpublic contracts

-Uredba Evropske komisije broj 2151/2003 od 16. decembra 2003. godine o izmeni i dopuni Uredbe broj 2195/2002 Evropskog parlamenta i Saveta o opštem rečniku nabavke (CPV);

Commission Regulation (EC) No 2151/2003 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting of the 16 December 2003 amending Regulation (EC) No 2195/2002 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlightingof the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV)

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje pune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok za usklađivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na prednost datu domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla prema članu 76. Sporazuma (prednost data domaćim ponuđačima postaje prednost izražena u ceni i u periodu od pet godina će se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu).

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Sporazum je preveden na srpski jezik u formi zakona kojim su ratifikovani

Direktiva 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine, o usklađivanju postupaka za dodelu javnih ugovora o radovima, dobrima i uslugama

Direktiva 2004/17/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine, kojom se usklađuju postupci nabavke subjekata koji deluju u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis nije preveden na službeni jezik EU

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U postupku pripreme navedenog propisa ostvarena je saradnja sa Evropskom komisijom, u smislu usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti

Ostavite komentar