Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07 i 101/11), u članu 17. tač. 1), 2), 6), 9) i 11) brišu se.

U tački 4) posle reči: „oglašavanje na” reč: „javnom” zamenjuje se rečju: „državnom”, a posle reči: „upravljač” reč: „javnog” zamenjuje se rečju: „državnog”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Visinu naknada iz stava 1. ovog člana za državni put utvrđuje upravljač državnog puta uz saglasnost Vlade, a za opštinski put i ulicu upravljač opštinskog puta i ulice uz saglasnost skupštine opštine, odnosno skupštine grada.”

Član 2.

Član 18. briše se.

Član 3.

U članu 21. stav 1. briše se.

U stavu 2. reči: „tač. 3) do 13)” brišu se.

Član 4.

Član 23. briše se.

Član 5.

U članu 24. reči: „ tačka 5)” zamenjuje se rečima: „ tačka 3)”.

Član 6.

U članu 25. stav 1. reči: „tačka 5)” zamenjuje se rečima: „ tačka 3)”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

U okviru projekata koji se u Srbiji odvijaju u cilju poboljšanja poslovne klime, identifikovani su brojni troškovi privrede, koji otežavaju njeno poslovanje i direktno utiču na smanjenje investicija. Privredni subjekti i građani ukazuju na veliki broj nameta koje plaćaju i njihovu visinu, ukazujući da su u velikom broju slučajeva isti uvedeni neosnovano. Analizirajući zahtev privrede i građana da se konkretne obaveze propisane zakonom ukinu, uzeti su u obzir teški uslovi u kojima domaća privreda posluje. Takođe se vodilo računa i o potrebi za smanjenje obaveza koje plaćaju građani na svoja vozila.

Prihodi po osnovu godišnje naknade za vozila na motorni pogon koja nisu obuhvaćena članom 17. tačka 1) u praksi nisu ostvarivani, a godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila predstavlja veliki teret za građane i poljoprivrednike.

Takođe se predlaže i ukidanje naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje, osim ako se radi o državnom putu.

Naknada za prekomerno korišćenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta u praksi nije dala nikakav efekat, jer prihodi od iste gotovo da nisu ni ostvarivani.

Kada je reč o ukidanju obaveze plaćanja naknada za priključenje prilaznog puta na javni put i naknade za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta, imalo se u vidu da uporedno postoji godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta. Predlog da se ove dve obaveze ukinu je dat jer te obaveze poskupljuju inicijalne troškove izgradnje komercijalnih objekata pored javnog puta, negativno utiču na tu vrstu investicije, pa samim tim posredno negativno utiču i na naplatu po osnovu godišnjeg korišćenja komercijalnih objekata, koja obaveza je trajnog karaktera. Analize naplate po ovim osnovima ukazuju da je naplata po dva osnova čije se ukidanje predlaže 0,18 miliona dinara i 15,3 miliona dinara, dok je naplata po osnovu godišnjeg korišćenja komercijalnih objekata 239 miliona dinara.

Imajući u vidu navedeno zaključeno je da je potrebno da se ukinu navedene naknade što se može učiniti samo pripremom predloga zakona kojim će se izmeniti i dopuniti Zakon o javnim putevima kao zakon kojima su u pravni sistem Republike Srbije uvedene naknade koje je nužno ukinuti.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Članom 1. Predloga zakona izvršeno je brisanje i izmena pojedinih tačaka člana 17. Zakona o javnim putevima (u daljem tekstu: Zakon) čime se ukidaju pojedine naknade za upotrebu javnog puta, a takođe je precizirana nadležnost za utvrđivanje visine tih naknada.

U čl. 2, 3, 4, 5. i 6. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje Predloga zakona sa izmenama izvršenim u članu 17. Zakona.

U članu 7. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Ovaj zakon je neophodno doneti po hitnom postupku imajući u vidu da predstavlja deo poreskog paketa koji se u celini predlaže po hitnom postupku.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Primena ovog zakona uticaće na privredne subjekte i građane u smislu smanjenja njihovih troškova.

Tokom primene Zakona o javnim putevima identifikovani su brojni troškovi privrednih subjekata koji posluju u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju, kao i građana koji koriste javne puteve, a koji otežavaju poslovanje privrede i utiču na povećanje troškova života građana. i direktno utiču na smanjenje investicija i rast „sive ekonomije”.

Naime, privredni subjekti i građani ukazivali su na veliki broj nameta koje plaćaju u vezi korišćenja javnih puteva i njihovu visinu, kao i to da su u velikom broju slučajeva isti uvedeni neosnovano.

Analizirajući zahteve navedenih privrednih subjekata i građana da se konkretne naknade propisane Zakonom o javnim putevima ukinu, zaključeno da su neke od tih obaveza neopravdano uvedene i da su zahtevi privrede i građana u tim slučajevima opravdani, tako da je potrebno izvršiti izmene tog zakona kojim su te naknade uvedene.

U tom smislu predloženo je ukidanje:

1) godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila;

2) godišnje naknade za vozila na motorni pogon koja nisu obuhvaćena članom 17. tačka 1) Zakona o javnim putevima;

3) naknade za prekomerno korišćenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta;

4) naknade za priključenje prilaznog puta na javni put;

5) naknade za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta.

Prihodi po osnovu godišnje naknade za vozila na motorni pogon koja nisu obuhvaćena članom 17. tačka 1) Zakona o javnim putevima u praksi nisu ostvarivani, a godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila predstavlja veliki teret za građane i poljoprivrednike.

Takođe se predlaže i ukidanje naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje, osim ako se radi o državnom putu.

Naknada za prekomerno korišćenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta u praksi nije dala nikakav efekat, jer prihodi od iste gotovo da nisu ni ostvarivani.

Kada je reč o ukidanju obaveze plaćanja naknada za priključenje prilaznog puta na javni put i naknade za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta, imalo se u vidu da uporedno postoji godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta. Predlog da se ove dve obaveze ukinu je dat jer te obaveze poskupljuju inicijalne troškove izgradnje komercijalnih objekata pored javnog puta, negativno utiču na tu vrstu investicije, pa samim tim posredno negativno utiču i na naplatu po osnovu godišnjeg korišćenja komercijalnih objekata, koja obaveza je trajnog karaktera.

Analize naplate po ovim osnovima ukazuju da je naplata po dva osnova čije se ukidanje predlaže 0,18 miliona dinara i 15,3 miliona dinara, dok je naplata po osnovu godišnjeg korišćenja komercijalnih objekata 239 miliona dinara.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi

(naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena ovog zakona neće stvoriti građanima i privredi troškove, naprotiv oslobodiće građane i privredne obaveza koje su neopravdano uvedene.

Da li zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu

i tržišnu konkurenciju

Primena ovog zakona neće imati efekata na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Inicijativa za ukidanje naknada propisanih ovim zakonom potekla je od brojnih udruženja u privredi i građana.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Nije potrebno preduzimati mere tokom primene ovog zakona.

VI. PREGLED ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 17.

Za upotrebu javnog puta plaćaju se naknade, i to:

1) godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila;

2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;

3) naknada za vanredni prevoz;

4) naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom DRŽAVNOM putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog DRŽAVNOG puta, u skladu sa propisima;

5) posebna naknada za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina);

6) naknada za prekomerno korišćenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta;

7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta;

8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta;

9) naknada za priključenje prilaznog puta na javni put;

10) naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na javnom putu;

11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta;

12) godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta i

13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu.

VISINU NAKNADA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA DRŽAVNI PUT UTVRĐUJE UPRAVLJAČ DRŽAVNOG PUTA UZ SAGLASNOST VLADE, A ZA OPŠTINSKI PUT I ULICU UPRAVLJAČ OPŠTINSKOG PUTA I ULICE UZ SAGLASNOST SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO SKUPŠTINE GRADA.

Član 18.

Visinu naknade iz člana 17. tač. 1) i 13) ovog zakona utvrđuje Vlada.

Visinu naknade iz člana 17. tačka 2) ovog zakona utvrđuje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Visinu naknade iz člana 17. tač. 3) do 12) ovog zakona utvrđuje upravljač javnog puta.

Odluka o visini naknade iz stava 3. ovog člana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade, a za opštinski put, odnosno ulicu, uz saglasnost skupštine opštine, odnosno skupštine grada.

Član 21.

Sredstva od naplaćene naknade iz člana 17. tač. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine.

Sredstva od naplaćene naknade iz člana 17. tač. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduzeća, a sredstva naplaćena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravljača tih puteva i ulica.

Član 23.

Naknada iz člana 17. tačka 1) ovog zakona ne plaća se za motorna vozila:1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je oslobođenje od plaćanja te naknade predviđeno međunarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet;

2) osoba sa invaliditetom i

3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.

Član 24.

Naknada iz člana 17. tačka 5) TAČKA 3) ovog zakona ne plaća se za motorna vozila:

policije;

Vojske Srbije i Crne Gore;

3) hitne pomoći;

4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim uređajima za davanje svetlosnih i zvučnih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju);

5) profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara;

6) osoba sa invaliditetom i

7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.

Član 25.

Naknada iz člana 17. tačka 5) TAČKA 3) ovog zakona ne plaća se, po odobrenju Javnog preduzeća, za motorna vozila:

1) republičke inspekcije za državne puteve i republičke inspekcije za drumski saobraćaj;

2) privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za čije korišćenje se plaća putarina;

3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i

4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru domaćih ili međunarodnih humanitarnih akcija.

Za vozila iz stava 1. tačka 4) ovog zakona dozvola se izdaje pojedinačnom vozilu za pojedinačnu vožnju.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo saobraćaja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima

Draft Law on Amendments to the Law on Public Roads

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa

nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar