Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora Projekat za Srbiju)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ

(KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA – PROJEKAT ZA SRBIJU)

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od 13.900.000 specijalnih prava vučenja (u daljem tekstu: SDR) po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, potpisanog 8. septembra 2005. godine u Beogradu, koji je ratifikovan Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 9/05).

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori, na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) («Službeni list SCG», br. 44/05 i 53/05).

Član 3.

Korisnik kredita po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj iz člana 1. ovog zakona je Republika Srbija, a neposredni korisnici sredstava kredita su JP «Elektroprivreda Srbije» (u daljem tekstu: EPS), u iznosu od 12.240.000 SDR i JP «Elektromreža Srbije» (u daljem tekstu: EMS), u iznosu od 1.660.000 SDR.

Član 4.

Sredstva za otplatu kredita po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj iz člana 1. ovog zakona, obezbediće EPS i EMS.

EPS i EMS su dužni da sredstva za otplatu kredita obezbeđuju prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, naknadu za angažovanje sredstava kredita, manipulativne troškove kredita i ostale troškove.

EPS i EMS će obezbeđivati sredstva za otplatu kredita iz sopstvenih prihoda uplatom dospelih obaveza na poseban račun Srbije i Crne Gore kod Narodne banke Srbije, sa isključivom namenom otplate kredita.

Član 5.

Ako po osnovu izdate kontragarancije, Republika Srbija izvrši obavezu umesto EPS-a i EMS-a, ima pravo na povraćaj glavnice, naknade za angažovanje sredstava kredita, manipulativnih troškova kredita i ostalih troškova, koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od EPS-a i EMS-a naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Republika Srbija će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa EPS-a i EMS-a na osnovu ovlašćenja dobijenog od EPS-a i EMS-a ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Prema članu 25. stav 1. Zakona o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05), Republika može dati kontragarancuju državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je propisano davanje kontragarancije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u Zakonu o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju)(«Službeni list SCG», br. 44/05 i 53/05 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju). Članom 4. Zakona o zaduženju propisano je da će Republika Srbija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaduženju dati Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju kojom će garantovati urednu otplatu kredita. Naime, Srbija i Crna Gora se zadužuje u iznosu od 13.900.000 SDR kod Međunarodnog udruženja za razvoj, radi finansiranja Komponente Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju po osnovu Programa energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE) Sporazum o kreditu za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, koji je ratifikovan Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 9/05). Takođe, Zaključkom Vlade 05 Broj: 485-7979/2005 od 15. decembra 2005. godine usvojen je Nacrt podsporazuma o kreditu (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE), shodno kome je 20. decembra 2005. godine potpisan Podsporazum o kreditu (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE), između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca i Republike Srbije, kao korisnika kredita. Korisnik navedenog kredita je Republika Srbija, a neposredni korisnici sredstava kredita su JP «Elektroprivreda Srbije» (u daljem tekstu: EPS), u iznosu od 12.240.000 SDR i JP «Elektromreža Srbije» (u daljem tekstu: EMS), u iznosu od 1.660.000 SDR, sa kojima je Republika Srbija zaključila podsporazume o kreditu za deo A Projekta i deo B Projekta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od 13.900.000 SDR.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se da kontragaranciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

Odredbom člana 3. Predloga zakona propisuje se da je Republika Srbija korisnik kredita, a da su neposredni korisnici sredstava kredita JP «Elektroprivreda Srbije» (u daljem tekstu: EPS), u iznosu od 12.240.000 SDR i JP «Elektromreža Srbije» (u daljem tekstu: EMS), u iznosu od 1.660.000 SDR.

Odredbama člana 4. Predloga zakona propisuju se obaveze EPS-a i EMS-a u vezi sa otplatom kredita.

Odredbama člana 5. Predloga zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate kontragarancije izvrši obavezu umesto EPS-a i EMS-a.

U odredbi člana 6. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj, izdavanje kontragarancije Republike Srbije, kako bi Republika Srbija kao korisnik kredita odnosno EPS i EMS kao neposredni korisnici sredstava kredita, što pre počeli da koriste sredstva po ovom kreditu.

Ostavite komentar