Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

(PROGRAM REKONSTRUKCIJE OPŠTINSKE INFRASTRUKTURE

OPŠTINE SUBOTICA)

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu (Program za rekonstrukciju opštinske infrastrukture opštine Subotica) između opštine Subotica, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, u visini od 9.000.000 evra, zaključenom 17. decembra 2004. godine.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu (Program za rekonstrukciju opštinske infrastrukture opštine Subotica) između opštine Subotica i Evropske banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o podršci projektu (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Obaveze Zajmoprimca

Član 3.

Sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbediće opština Subotica (u daljem tekstu: Zajmoprimac).

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove.

Zajmoprimac će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dospelih obaveza na račun otvoren isključivo za namenu otplate zajma, kod Narodne banke Srbije.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 4. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Zajmoprimcu obustaviti pravo učešća u porezima koje mu ustupa Republika, odnosno transferima utvrđenim posebnim zakonom, ili tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) sadržani su u odeljku 1.02. Sporazuma o zajmu, koji je zaključen dana 17. decembra 2004. godine između opštine Subotica, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 9.000.000 evra. Naime, u odeljku 1.02. Sporazuma o zajmu utvrđuje se obaveza davanja kontragarancije, pa u skladu sa tim, Republika Srbija izdaje kontragaranciju u korist garanta, Srbije i Crne Gore, kao i u skladu sa Sporazumom o podršci projektu (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. U odeljku 2.01. tačka b) Sporazuma o podršci projektu predviđeno je da Republika Srbija, u skladu sa primenjivim zakonima, u što kraćem roku izda kontragaranciju u korist garanta, Srbije i Crne Gore, na osnovu koje će neopozivo i bezuslovno biti kontragarant garantu, za sve obaveze koje je zajmoprimac preuzeo po Sporazumu o zajmu.

Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj dana 17. februara 2005. godine donela je Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 1/05). Naime, Srbija i Crna Gora, Republika Srbija i opština Subotica zatražile su pomoć od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 9.000.000 evra, sa ciljem finansiranja dela ovog projekta.

Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj predviđeno je, između ostalog, da garant (Srbija i Crna Gora) bezuslovno garantuje kao primarni obveznik, a ne samo kao jemac, pravovremeno i precizno plaćanje bilo kojeg ili svih iznosa koji dospeju za plaćanje po Sporazumu o zajmu, i to u roku naznačenom za dospeće, pre dospeća ili na drugi način, kao i tačno izvršenje svih ostalih obaveza zajmoprimca, a sve kako je predviđeno u Sporazumu o zajmu. Zakonom o ratifikaciji su predviđeni i drugi konkretni uslovi u vezi sa garancijom i ostalim obavezama garanta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da, kao kontragarant, izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu između opštine Subotica, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obavezu Republike Srbije, tako da se kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu između opštine Subotica i Evropske banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o podršci projektu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze zajmoprimca, tako da sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbeđuje zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda, koji je dužan da ista obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, i to u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove. U odredbama ovog člana takođe se uređuje da, ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

U odredbi člana 4. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu i obezbeđivaće se do kraja otplate zajma.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj imala bi efekat u smislu zaštite Republike Srbije, kao kontragaranta, s obzirom na to da bi se ovim zakonom, zajmoprimac obavezao da obezbedi sredstva za otplatu zajma, iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imala bi efekat i u pogledu zaštite Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, prema odredbama Predloga zakona, preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u visini od 9.000.000 evra.

Takođe, dobijanjem ovog zajma omogućeno je finansiranje Programa rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica. Program ima za cilj realizaciju Projekta za regulisanje otpadnih voda opštine Subotica, čija se vrednost procenjuje na najviše 14,35 miliona evra, s tim da će zajam Evropske banke za obnovu i razvoj pokriti troškove u iznosu od 9.000.000 evra. Realizacija Projekta za regulisanje otpadnih voda opštine Subotica dovela bi do modernizacije i rekonstrukcije fabrike za tretman otpadnih voda, kako bi se omogućilo adekvatnije uklanjanje fosfora iz otpadnih voda. Projekat se sastoji iz sledećih investicija: zamena i ugradnja nove elektromehaničke opreme; proširenje kapaciteta rada fabrike na 36.000 metara kubnih po danu; rekonstrukcija prateće infrastrukture.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizilaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 9.000.000 evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi opština Subotica, kao zajmoprimac, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar