Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 1.

U Zakonu o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), u članu 3. stav 1. tačka 14) posle reči: „privrednih subjekata” dodaju se reči: „i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku proizvođača”.

U tački 15) posle reči: „Republike Srbije” dodaju se reči: „i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku uvoznika odnosno zastupnika”.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi:

„15a) privredni subjekt je pravno lice, odnosno preduzetnik koji se upisuje u odgovarajući registar u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, a koji predmete od dragocenih metala stavlja na tržište;”.

U tački 20) posle reči: „državnim žigom” dodaju se reči: „ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija”.

Posle tačke 20) dodaju se tač. 20a) i 20b) koje glase:

„20a) pripremljeni predmeti od dragocenih metala radi stavljanja na tržište su predmeti koji su ispitani i žigosani i nalaze se u poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta;

20b) stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala je prva isporuka predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;”.

Član 2.

U članu 6. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Predmeti izrađeni od legure dragocenog metala čija je finoća niža od najmanjeg stepena finoće iz stava 2. ovog člana ne smatraju se predmetima od dragocenog metala u smislu ovog zakona.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: „iz stava 5.” zamenjuju se rečima: „iz stava 6.”.

Član 3.

U članu 7. posle reči: „nižeg stepena” dodaju se zapeta i reči: „bez negativnih odstupanja”.

Član 4.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pored znaka proizvođača i oznake finoće proizvođač predmeta može predmete označiti i znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojima se uređuju žigovi, o čemu Direkciji prilaže dokaz.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom, kao i znakom iz stava 2. ovog člana.”

Član 5.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Nakon dobijanja rešenja iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da dostavi Direkciji matricu znaka proizvođača i znak proizvođača radi uzimanja otiska.”

Dosadašnji st. 4 – 12. postaju st. 5 – 13.

U dosadašnjem st. 6, 8. i 9. koji postaju st. 7, 9. i 10. reči: „iz stava 5.” zamenjuju se rečima: „ iz stava 6.”.

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. reči: „iz stava 9.” zamenjuju se rečima „iz stava 10.”.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: „iz stava 10.” zamenjuju se rečima: „iz stava 11.”.

Posle dosadašnjeg stava 12. koji postaje stav 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

„Proizvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema konačnog rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana dostavi Direkciji znak proizvođača radi uništenja.”

Član 6.

U članu 10. stav 6. reči: „stav 6.” zamenjuju se rečima: „stav 7.”.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

„Proizvođač kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za određivanje znaka proizvođača u roku od šest meseci od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Proizvođač je dužan da znak proizvođača iz stava 6. ovog člana dostavi Direkciji radi uništenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, odnosno od dana isteka perioda za koje je izdato rešenje.”

Član 7.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Privredni subjekt stavlja na tržište samo predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 8.

U članu 18. posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:

„Predmete iz stava 3. ovog člana, izuzev predmeta iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo učiniće nepodobnim za stavljanje na tržište.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ne može sa sigurnošću utvrditi da li predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje uz saglasnost podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na način koji može dovesti do oštećenja, odnosno uništenja tog predmeta, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Ako se prilikom vršenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana, kome je Direkcija izdala rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavju zahteve propisane ovim zakonom, Direkcija će doneti rešenje o ukidanju tog rešenja.”

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 8, 9. i 10.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 8. reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz st. 3, 6. i 7.”.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 10. reči: „iz stava 4.” zamenjuju se rečima: „iz stava 8.”.

Član 9.

U članu 22. stav 2. posle reči: „finoće” dodaju se reči: „i sastava”.

U stavu 4. posle reči: „stepenu finoće” dodaju se reči: „i sastava”.

Član 10.

Naziv glave VI. i član 31. menjaju se i glase:

„VI. POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

U poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta nalaze se predmeti koji su pripremljeni radi stavljanja na tržište.

U poslovnom prostoru iz stava 1. ovog člana mogu se naći i predmeti za koje je Direkciji, odnosno ovlašćenom telu podnet zahtev za ispitivanje i žigosanje.

Predmeti namenjeni za prodaju nalaze se u prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta i moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala.”

Član 11.

U članu 32. stav 1. posle reči: „zainteresovanim licima” dodaju se reči: „kao i obaveštenje o tome da obavezi žigosanja ne podležu predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1g i predmeti od srebra mase do 3 g”.

Član 12.

U članu 36. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ulazi u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i privrednog subjekta, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;”.

Član 13.

Posle člana 37. dodaje se član 37a koji glasi:

Član 37a

Ukoliko lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve uzeće taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Prilikom uzimanja predmeta iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik i drugi privredni subjekat dužan je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetima stavi na raspolaganje taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Troškove ispitivanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi Direkcija ako se utvrdi da predmet ispunjava propisane zahteve.

Ministar propisuje način uzimanja predmeta i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima.”

Član 14.

U članu 39. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja o određivanju znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika, kao i rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja, i ako taj znak ne dostavi Direkciji radi uništenja (čl. 9, 10. i 14);”.

U tački 13) tačka se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14) koja glasi:

„14) ako prilikom uzimanja predmeta ne stavi na raspolaganje predmet radi laboratorijskog ispitivanja licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetom (član 37a stav 2).”

Član 15.

Podzakonski akt propisan ovim zakonom biće donet u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je usaglašavanje Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) sa zahtevima Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Conventiononthecontrolandmarking ofarticlesofpreciousmetals), budući da je Republika Srbija ušla u završnu fazu procesa pristupanja punopravnom članstvu toj konvenciji.

Predlogom zakona omogućiće se da se u Republici Srbiji može koristiti međunarodni žig za označavanje predmeta od dragocenih metala.

Ovim zakonom obezbediće se svakom zainteresovanom proizvođaču predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji da svoje predmete, pored znaka proizvođača i oznake finoće, označava i svojim znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojim se uređuju žigovi, kako bi se proizvođaču predmeta od dragocenih metala olakšao promet predmeta od dragocenih metala na strano tržište.

Predlogom zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala povećavaju se ingerencije u vršenju nadzora nad predmetima od dragocenih metala na tržištu, pa samim tim i kvalitet nadzora, čime će se još više povećati sigurnost svih učesnika na tržištu i zaštiti javni interes.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona predviđene su izmene i dopune člana 3. stav 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u cilju što preciznijeg definisanja određenih pojmova, kao što su „proizvođač” predmeta od dragocenih metala i „uvoznik, odnosno zastupnik” predmeta od dragocenih metala, kao i definisanja novih pojmova i njihovog značenja u smislu ovog zakona, a koji se odnose na privredne subjekte, pripremljene predmete od dragocenih metala radi stavljanja na tržište, kao i na stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala.

Članom 2. Predloga zakona predviđeno je da se član 6. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala dopuni novim stavom kojim se tačno određuje šta se ne smatra predmetom od dragocenog metala u smislu tog zakona.

Članom 3. Predloga zakona predviđena je dopuna člana 7. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, radi usaglašavanja sa zahtevima Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala u delu koji se odnosi na negativno odstupanje finoće predmeta od stepena finoće propisanih članom 6. ovog zakona.

Članom 4. Predloga zakona kojim se dopunjuje član 8. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala propisano je da proizvođači predmeta od dragocenih metala mogu predmete koje proizvede označavati i svojim znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojim se uređuju žigovi, a ne samo znakom proizvođača predmeta od dragocenih metala i oznakom finoće kako je do sada bilo propisano.

Članom 5. Predloga zakona predviđene su izmene i dopune člana 9. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu propisivanja obaveza proizvođača predmeta od dragocenih metla da nakon dobijanja rešenja o znaku proizvođača Direkciji za mere i dragocene metale dostavi matricu i znak proizvođača radi uzimanja otiska, kao i obaveza dostavljanja znaka proizvođača na poništenje za proizvođača kome je odbijen zahtev za obnavljanje rešenja o znaku proizvođača.

Članom 6. Predloga zakona predviđene su izmene i dopune člana 10. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u skladu sa kojima se proizvođaču kome je ukinuto rešenje o znaku proizvođača određuje rok za podnošenje novog zahteva za dobijanje znaka proizvođača, kao i rok za dostavu znaka proizvođača Direkciji za mere i dragocene metale radi uništenja nakon donošenja rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 15. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu stavljanja na tržište predmeta od dragocenih metala od strane privrednih subjekata koji imaju obavezu da na tržište stavljaju samo one predmete koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima u smislu ovog zakona.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 18. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u tom smislu da se Direkciji za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćenom telu omogućava da učine nepodobnim za stavljanje na tržište predmete za koje ispitivanjem utvrde da nisu u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjavaju druge propisane zahteve, izuzev predmeta iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, i za koje donose rešenje o odbijanju zahteva. Ovim dopunama im se omogućava da, ukoliko se u toku ispitivanja predmeta ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaju taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje, uz saglasnost podnosioca zahteva, kao i da ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na takav način, doneće se rešenje o odbijanju zahteva. Takođe, ukoliko se prilikom nadzora nad predmetima utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana koji poseduje rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavju propisane zahteve, doneće se rešenje o ukidanju tog znaka.

Članom 9. Predloga zakona predviđena je dopuna člana 22. stav 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u tom smislu da je proizvođač dužan da za predmet od dragocenog metala za koji ima propisanu dokumentaciju od Direkcije za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćenog tela, pored dokaza o stepenu finoće, pribavi i dokaz o sastavu legure dragocenog metala.

Članom 10. Predloga zakona predviđena je izmena naziva glave VI. i člana 31. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koja se odnosi na poslovni i prodajni prostor.

Članom 11. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 32. stav 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koja se odnosi na obavezu da se u prodajnom prostoru pored slike državnih žigova i lupe nalazi i obaveštenje o tome da obavezi žigosanja ne podležu predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g.

Članom 12. Predloga zakona predlaže se izmena člana 36. stav 1. tačka 2) Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu proširenja nadležnosti lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala koje se odnose na prava i dužnosti tog lica da, pored prodajnog prostora, ulazi i u sve poslovne prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, kao i privrednih subjekata u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona, čime će se povećati efikasnost nadzora.

Članom 13. Predloga zakona propisano je dodavanje novog člana 37a, koji licu ovlašćenom za vršenje nadzora omogućava uzimanje predmeta radi laboratorijskog ispitivanja, ukoliko ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve.

Članom 14. Predloga zakona predviđena je izmena člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala koje se odnose na kaznene odredbe.

Članom 15. Predloga zakona predviđen je rok u kome će se doneti podzakonski akt propisan ovim zakonom.

Članom 16. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja uSlužbenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da postojeća pravna regulativa nije dovoljno efikasna za obezbeđivanje zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti svih učesnika na tržištu i zaštite javnih interesa, kao i konkurentnosti domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na stranom tržištu, te je neophodno da se navedeni zakon donese po hitnom postupku.

Takođe, budući da je Republika Srbija ušla u završnu fazu procesa pristupanja punopravnom članstvu Konvenciji za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Convention on the control and marking of articles of precious metals), neophodno je da se usaglašavanje Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) sa zahtevima te konvencije izvrši u što je moguće kraćem roku, odnosno donošenjem zakona po hitnom postupku.

VI. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Uvodne napomene

Sistem stavljanja na tržište i kontrole predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji uređen je Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala iz 2011. godine.

Ovim zakonom su, između ostalog, uređeni uslovi, način i postupak kontrole predmeta od dragocenih metala, uslovi i način ocenjivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala i priznavanja inostranih žigova, vršenje inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za kontrolu predmeta od dragocenih metala.

Zakonom je propisano da Direkcija za mere i dragocene metale obavlja stručne i sa njima povezane izvršne poslove u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala.

Zakon je donet da bi se obezbedio visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštena tržišna utakmica u cilju zaštite interesa kako potrošača tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Ovim zakonom je omogućeno ispunjavanje uslova za pristupanje Republike Srbije Konvenciji za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala, što bi olakšalo promet predmeta od dragocenih metala, smanjilo troškove, omogućilo veći izbor proizvoda na domaćem tržištu i dalo podstrek daljem razvoju ove privredne delatnosti u Republici Srbiji.

S tim u vezi, mora se pomenuti da su se, na sastanku u Tel Avivu (Izrael) 10. marta 2015. godine, članovi Stalnog odbora (Standing Committee) jednoglasno složili da se predloži vladama 19 država članica Konvencije da Republika Srbija postane članica Konvencije.

Donošenjem ovog zakona stvorili su se uslovi za ulazak novih privrednih subjekata na tržište (ovlašćena tela za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura), čime su se stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mesta.

Takođe, ovim zakonom je propisano da se sistem kontrole predmeta od dragocenih metala sprovodi u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

U dosadašnjoj primeni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala uočeni su određeni nedostaci zakona koji ograničavaju aktivnosti proizvođača predmeta od dragocenih metala pre svega u prepoznavanju njihovih proizvoda na tržištu, a takođe ograničavaju aktivnosti i inspekcijskog nadzora nad predmetima od dragocenih metala u cilju zaštite interesa potrošača, proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Određivanje problema koje zakon treba da reši

1. Nepotrebna ograničenja u trgovini:

Imajući u vidu da je odredbama važećeg zakona uređeno da predmete od dragocenih metala mogu staviti na tržište samo proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik proizvođača, ovakvim zakonskim rešenjem uočena su nepotrebna ograničenja u trgovini predmetima od dragocenih metala.

2. Ograničenja koja se odnose na označavanje predmeta od dragocenih metala:

Važećim zakonom je propisano da proizvođač predmeta od dragocenih metala može označiti ove predmete samo oznakom finoće i znakom proizvođača, koji se određuje rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija. Ovakvim zakonskim rešenjem nije omogućeno označavanje predmeta od dragocenih metala drugim znacima ili oznakama, odnosno zaštićenim znakom proizvođača, po kome bi proizvođač bio prepoznat na domaćem i stranom tržištu predmeta od dragocenih metala, niti je omogućeno označavanje predmeta od dragocenih metala međunarodnim žigom.

U skladu sa važećim zakonom samo u 2013. i 2014. godini doneto je 129 rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala.

Na to koliko je označavanje predmeta od dragocenih metala bitno za proizvođače ukazuje i činjenica da je inicijativa za izmenu i dopunu zakonskih odredbi koje uređuju označavanje predmeta od dragocenih metala upravo pokrenuta od strane proizvođača ovih predmeta.

U oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala, Republika Srbija ima status posmatrača u okviru međunarodne Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala. Ove godine, nakon provere sistema kontrole predmeta od dragocenih metala, Republika Srbija je predložena za punopravno članstvo Konvencije, čime će se stvoriti mogućnost da se predmeti od dragocenih metala proizvedeni u Republici Srbiji označe međunarodnim žigom za označavanje predmeta što će olakšati prekogranični promet predmetima od dragocenih metala sa članicama Konvencije i drugim državama koje međunarodni žig priznaju kao znak kvaliteta.

S tim u vezi neophodno je omogućiti da se predmeti od dragocenih metala mogu označavati i međunarodnim žigom.

3. Prepreke u kontroli predmeta od dragocenih metala:

Jedna od značajnih aktivnosti Direkcije za mere i dragocene metale u sistemu kontrole predmeta od dragocenih metala je i ispitivanje i žigosanje predmeta. Sprovedeno je ispitivanje i žigosanje 575.630 komada predmeta u toku 2013. i 2014. godine što je zahtevalo angažovanje značajnih resursa Direkcije, s obzirom da za obavljanje tih poslova nema ovlašćenih tela koja je važeći zakon predvideo. Kada se prilikom redovnog ispitivanja predmeta posumnja da predmet ne ispunjava propisane zahteve u pogledu finoće, predstavnici Direkcije su, u skladu sa važećim zakonom, u obavezi da o tome obaveste podnosioca zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta i predlože da se izvrši statističko ispitivanje tokom kojeg se uzorak iz serije oštećuje ili uništava. Na osnovu analize zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta, uočeno je da su po pravilu podnosioci zahteva odbijali da se uzorak predmeta iz serije dodatno ispita i povlačili su sve predmete iz serije sa ispitivanja i žigosanja. U takvim slučajevima se postupak ispitivanja i žigosanja predmeta značajno usporava, ne može se doneti odluka dok se podnosilac zahteva ne izjasni o potrebi dodatnog ispitivanja predmeta, i ostaje nepoznanica šta se dešava sa tim predmetima koji nisu ispitani i žigosani, a vraćeni su podnosiocu zahteva

Radi efikasnijeg iskorišćavanja resursa Direkcije i skraćivanja rokova za postupanje po zahtevu, neophodno je važeći zakon dopuniti odredbama kojima će se ukloniti uočene prepreke i omogućiti efikasnije ispitivanje i žigosanje predmeta.

4. Nepouzdano praćenje porekla predmeta u proizvodnji:

Za predmete koji se ne žigošu već se za njih obezbeđuje propisana dokumentacija, dokaz o stepenu finoće legure nije dovoljan dokaz da je predmet izrađen od baš te legure, jer postoji mogućnost da predmet ima identični stepen finoće kao legura u dokumentaciji, ali da je proizveden od druge legure istog stepena finoće što stvara mogućnost za zloupotrebu, odnosno ne može se sa sigurnošću pratiti poreklo predmeta u proizvodnji.

5. Upotreba znaka proizvođača nakon oduzimanja:

U prethodnom periodu su povećane aktivnosti inspekcijskog nadzora nad predmetima od dragocenih metala koji, delom u skladu sa zakonom, sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale, odnosno izvršeno je 762 nadzora nad predmetima od dragocenih metala. Tom prilikom su kod 426 proizvođača predmeta od dragocenih metala ustanovljene nepravilnosti u pogledu predmeta stavljenih na tržište, kao i u pogledu opreme i radnih prostorija. Istovremeno je za 22.115 komada predmeta od dragocenih metala utvrđeno da nisu bili usaglašeni sa propisanim zahtevima. Inspekcijskim nadzorom nad predmetima od dragocenih metala utvrđeno je da su četiri proizvođača predmeta od dragocenih metala upotrebljavala znak proizvođača, iako je istekao rok važenja rešenja o znaku proizvođača.

6. Problemi u vršenju inspekcijskog nadzora:

Važećim zakonom je propisano da u vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da ulazi samo u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, u kojima se predmeti stavljaju na tržište, ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima. Ove odredbe zakona su ograničavale postupanje inspekcijskog nadzora na terenu što su privredni subjekti zloupotrebljavali i držali predmete koji nisu ispunjavali propisane zahteve u prostorijama koje inspekcijski nadzor nije proveravao. Takođe, u važećem zakonu nije precizno propisano postupanje nadzora nad predmetima koji se ne žigošu, ali moraju da ispune zahteve u pogledu stepena finoće, odnosno ukoliko se u nadzoru posumnja na stepen finoće predmeta, bez odbzira što se ne žigošu neophodno je predmete dodatno ispitati.

S tim u vezi potrebno je rešiti nepreciznosti pojedinih odredbi zakona koje se odnose na ingerencije u vršenju nadzora nad predmetima od dragocenih metala.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

1. Liberalizacija učešća u trgovini – novi privredni subjekti:

Predloženim rešenjem predviđeno je da, pored proizvođača, uvoznika i zastupnika proizvođača, predmete od dragocenih metala mogu staviti na tržište i drugi privredni subjekti. Ove izmene zakona imaju za cilj stvaranje uslova za ulazak novih privrednih subjekata na tržištu predmeta od dragocenih metala.

2. Omogućavanje obeležavanja predmeta od dragocenih metala zaštićenim znakom i međunarodnim žigom:

Stvaranje mogućnosti da proizvođač označi predmete svojim zaštićenim znakom, ima za cilj da proizvođač bude prepoznat na domaćem i stranom tržištu predmeta od dragocenih metala, kao i da bude izjednačen sa privrednim subjektima iz drugih privrednih grana.

Takođe, označavanje predmeta međunarodnim žigom ima za cilj da omogući lakši prekogranični promet predmetima od dragocenih metala

3. Efikasnije ispitivanje predmeta od dragocenih metala:

Dopuna zakona u delu koji se odnosi na ispitivanje i žigosanje predmeta ima za cilj efikasnije ispitivanje predmeta od dragocenih metala, stavljanja na tržište predmeta koji ispunjavaju propisane zahteve, pre svega u pogledu finoće i pravilnog označavanja predmeta, smanjiće mogućnost reklamacija od strane potrošača na domaćem i inostranom tržištu, kao i omogućiti usklađivanje postupka ispitivanja i žigosanja predmeta sa članicama Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala.

4. Pouzdanije praćenje porekla predmeta u proizvodnji:

Dodavanje odredbe o nužnosti posedovanja dokaza i o sastavu legure dragocenog metala je neophodno, kako bi se za proizvedene predmete od dragocenih metala koji se ne žigošu već se za njih obezbeđuje propisana dokumentacija, moglo pratiti poreklo u proizvodnji, odnosno kako bi se smanjila mogućnost manipulisanja legurama dragocenog metala od kojih su izrađeni predmeti.

5. Sprečavanje zloupotrebe nevažećih znakova proizvođača:

Sprovedenim inspekcijskim nadzorom, utvrđeno je da su pojedini proizvođači koristili znak proizvođača iako je istekao rok važenja rešenja, odnosno izgubili su pravo da koriste znak. Preciziranjem odredbi koje se odnose na dodelu znaka proizvođača ima za cilj unapređenje sistema kontrole, odnosno da se efikasnije onemogući korišćenje i zloupotreba znaka proizvođača kada se izgubi pravo na korišćenje.

6. Efikasnije sprovođenje nadzora i smanjenje mogućnosti za manipulaciju predmetima od dragocenih metala:

Istovremeno, izmene i dopune odredbi zakona koje se odnose na inspekcijski nadzor imaju za cilj efikasnije sprovođenje nadzora i smanjenje mogućnosti za manipulacije predmetima od dragocenih metala, na taj način što će se, s jedne strane, omogućiti da lica koja vrše inspekcijski nadzor ulaze u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i privrednog subjekta, a s druge strane, obezbediće se osnov za kontrolu predmeta koji se ne žigošu ali moraju da ispune zahteve u pogledu stepena finoće, što će dodatno obezbediti sigurnost svim učesnicima na tržištu.

3. Da li su razmatrane mogućnosti za rešavanje problema bez donošenja zakona

Donošenjem ovog zakona, mogli bi da se na efikasan način reše problemi uočeni u praksi pri čemu su razmatrane i druge mogućnosti za rešavanje problema, pa i mogućnost da se zadrži status quo situacija, odnosno da se ništa ne menja.

Imajući u vidu da su u periodu primene zakona uočeni određeni problemi koji su od uticaja na funkcionisanje sistema koji zakon uređuje, a koji nisu obuhvaćeni važećim zakonskim rešenjima, neophodno je da se ti problemi reše upravo izmenama i dopunama zakona.

4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Tokom primene važećeg zakona primećeni su određeni problemi koji su navedeni u posebnoj tački analize, a koji su posledica nepreciznosti samog zakona.

U kontekstu uočenih problema, ocenjeno je da je nemoguće da se problemi reše na drugi način osim izmenama i dopunama zakona, jer su odredbe koje predstavljaju problem za funkcionisanje sistema kontrole, kao što su npr. obaveze proizvođača u postupku dobijanja, odnosno oduzimanja znaka proizvođača, upravo propisane važećim zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala, a ne podzakonskim aktima.

5. Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Predložena rešenja će uticati na:

– privredne subjekte koji su zainteresovani za stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala, a važećim zakonom im ta delatnost nije dozvoljena, jer nisu proizvođači, uvoznici ili zastupnici proizvođača predmeta;

– proizvođače predmeta od dragocenih metala, pre svega preduzetnike i mikro preduzeća kojima bi se omogućilo označavanje predmeta i drugim znacima po kojima bi proizvođač bio prepoznat na domaćem i stranom tržištu predmeta od dragocenih metala, olakšao pristup stranim tržištima i smanjili troškovi;

– organe državne uprave, kojima se omogućava lakša kontrola prekograničnog prometa predmetima od dragocenih metala, kao i olakšan i efikasniji nadzor nad proizvođačima, uvoznicima i zastupnicima proizvođača predmeta;

– potrošače, kojima će se obezbediti dodatna sigurnost u kvalitet predmeta, kao i povećan izbor predmeta na tržištu ulaskom novih privrednih subjekata na tržište.

6. Kakve troškove će primena zakona izazvati građanima i privredi, a naročiti malim i srednjim preduzećima

Primena predloženih rešenja neće izazvati dodatne troškove kod građana i privrednih subjekata, odnosno mikro i malih preduzeća, jer se izmenama ne uvode dodatne fiskalne i administrativne obaveze, niti se pooštravaju propisani uslovi poslovanja u ovoj oblasti.

Olakšani i efikasniji nadzor koji sprovodi organ državne uprave neće izazvati dodatne troškove jer se ne povećava obim aktivnosti.

Potencijalni trošak privrednih subjekata koji stavljaju predmete od dragocenih metala na tržište, usled nepredviđenih dodatnih ispitivanja predmeta, se dešava u izuzetnim slučajevima kada postoji sumnja da predmeti ne ispunjavaju propisane zahteve i može dati samo dodatni podstrek privrednim subjektima da stavljaju na tržište samo predmete koji ispunjavaju propisane zahteve.

U dosadašnjoj praksi je dodatna ispitivanja bilo potrebno sprovesti na pet do šest uzoraka godišnje, što je mali broj imajući u vidu da se nedeljno samo na području Beograda podnese oko 20 zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Pristupanje Republike Srbije Konvenciji, odnosno mogućnost označavanja predmeta međunarodnim žigom bi olakšalo promet predmeta od dragocenih metala, smanjilo troškove privrednim subjektima koji stavljaju predmete od dragocenih metala na tržište, omogućilo veći izbor proizvoda na domaćem tržištu i dalo podstrek daljem razvoju ove privredne delatnosti u Republici Srbiji.

Potencijalni trošak proizvođača koji stavljaju predmete od dragocenih metala na tržište usled nepredviđenih dodatnih ispitivanja i oštećenja predmeta od dragocenih metala, smanjiće mogućnost reklamacija od strane potrošača na domaćem i inostranom tržištu.

Potencijalni trošak proizvođača predmeta koji se ne žigošu već se za njih obezbeđuje propisana dokumentacija se ne može proceniti iz razloga što do sada nije bilo proizvođača „samodeklaranata” koji su na taj način stavljali predmete od dragocenih metala na tržište, ali je ovakvo rešenje uneto u zakon kako bi se za proizvedene predmete od dragocenih metala moglo pratiti poreklo u proizvodnji, odnosno kako bi se smanjila mogućnost manipulisanja legurama. Takođe, ova odredba je uneta na preporuku tima za procenu ispunjenosti uslova za pristup Konvenciji.

Efikasniji nadzor koji sprovodi organ državne uprave, smanjiće materijalne troškove za ispitivanje i žigosanje, što će omogućiti dodatna ulaganja u razvoj novih metoda ispitivanja i nabavku savremenije opreme.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata i tržišna konkurencija

Važećim zakonom predmete od dragocenih metala mogu staviti na tržšte prizvođač, uvoznik ili zastupnik proizvođača predmeta. Predloženim izmenama i dopunama zakona uvodi se privredni subjekt kao pravno, odnosno preduzetnik ili fizičko lice koje se upisuje u odgovarajući registar u skladu sa propisima kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a koje predmete od dragocenih metala stavlja na tržište. Istovremeno privredni subjekt je dužan da na tržište stavi predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima.

Uvođenjem novih privrednih subjekata na tržište očekuje se jačanje konkurentnosti, kao i unapređenje poslovnog okruženja i pristup novim tržištima.

Efikasnijim nadzorom smanjuje se mogućnost nelegalnog poslovanja i omogućava se konkurentnost privrednih subjekata u zakonskim okvirima.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale prilike da se izjasne o zakonu

Imajući u vidu značaj pitanja koja uređuje ovaj zakon, ministar nadležan za dragocene metale je rešenjem formirao Projektnu radnu grupu koja je pripremila tekst Nacrta zakona.

Nacrt zakona pripremila je Projektna radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva privrede, Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstva zdravlja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne organizacije potrošača Srbije, vlasnik zlatarske radnje „Zlatara Pingvin Gold & Silver” iz Ljubovije, predstavnici Opštine Ljubovija, kao i predstavnik Unije zlatara Srbije.

Izmena zakona pokrenuta je na inicijativu proizvođača predmeta od dragocenih metala koji je predložio da se proizvođačima predmeta od dragocenih metala omogući da predmete od dragocenih metala koje proizvode označe svojim zaštićenim znakom, što je prihvaćeno i ugrađeno u tekst nacrta ovog zakona.

Takođe, u periodu od 18. septembra do 14. oktobra 2015. godine sprovedena je javna rasprava, čime je omogućeno i drugim zainteresovanim stranama da se uključe u izradu Nacrta zakona.

Iako je tekst Nacrta zakona bio postavljen na internet stranici Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, kao i na portalu e-uprave, čime je bilo omogućeno javnosti da primedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona dostavi putem pošte ili elektronskim putem, Ministarstvo privrede u periodu određenom za sprovođenje javne rasprave nije dobilo ni jedan predlog, sugestiju niti primedbu na tekst Nacrta zakona.

Sve zainteresovane strane imale su priliku da iznesu svoje stavove i na okruglom stolu koji je u okviru javne rasprave bio organizovan 14. oktobra 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale.

Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, učesnici javne rasprave u formi okruglog stola bili su predstavnici Projektne radne grupe koja je učestvovala u izradi Nacrta zakona, i to predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Unije zlatara Srbije, kao i predstavnik Privredne komore Srbije i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Učesnici javne rasprave u formi okruglog stola su naveli da nemaju primedbe na tekst Nacrta zakona, ali su zatražili pojašnjenja određenih predloženih zakonskih rešenja.

U vezi sa predloženim rešenjem da, ukoliko se u toku ispitivanja predmeta od dragocenog metala ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve, Direkcija za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćeno telo ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje, bez saglasnosti podnosioca zahteva, pojašnjeno je da su kriterijumi i metode ispitivanja propisani podzakonskim aktom, i da ukoliko se nakon dodatnih ispitivanja uzoraka utvrdi da predmeti od dragocenih metala ispunjavaju propisane zahteve, podnosilac zaheva ne bi snosio troškove ispitivanja, kao i da bi ukoliko predmeti ne ispunjavaju propisane zahteve, troškove ispitivanja snosio podnosilac zahteva. S tim u vezi, učesnici su predložili da se, u cilju zaštite potrošača, unese odredba kojom bi se Direkciji ili ovlašćenom telu omogućilo da predmete učine nepodobnim za stavljanje na tržište ukoliko ti predmeti ne zadovoljavaju propisane zahteve. Predložena odredba je nakon javne rasprave uneta u tekst Nacrta zakona.

U slučaju proizvođača predmeta koji se ne žigošu već se za njih obezbeđuje propisana dokumentacija tj. u slučaju „samodeklaranata”, pojašnjeno je da je dokaz o sastavu legure dragocenog metala neophodan, kako bi se za proizvedene predmete od dragocenih metala moglo pratiti poreklo u proizvodnji. U slučaju da se ostane pri važećem zakonskom rešenju može se doći u situaciju da se manipuliše poreklom predmeta, odnosno da predmet od dragocenog metala bude proizveden od neke druge legure.

Na okruglom stolu je takođe predložena i naknadno uneta u tekst Nacrta zakona odredba da u prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, ili drugog privrednog subjekta, pored slika državnih žigova i lupe, koji moraju biti na vidnom mestu, bude istaknuto i obaveštenje namenjeno kupcima predmeta od dragocenih metala, o predmetima koji ne podležu obavezi žigosanja (predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g).

Po okončanju javne rasprave izrađen je konačni tekst Nacrta zakona i zatražena su mišljenja organa državne uprave sa čijim delokrugom rada je povezano pitanje na koje se Nacrt zakona odnosi.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se postiglo ono što se zakonom predviđa

Direkcija za mere i dragocene metale i Ministarstvo privrede će preduzimati sve potrebne mere u sprovođenju ovog zakona i uspostavljanju sistema kontrole predmeta od dragocenih metala.

U skladu sa članom 13. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala kojim se posle člana 37. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala dodaje novi član 37a, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 15. Predloga zakona) doneće se Pravilnik o uzimanju predmeta od dragocenih metala i metodama ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima.

Takođe, od dana stupanja na snagu navedenog zakona i nakon što Republika Srbije dobije status punopravnog člana Konvencije, čime će biti omogućeno označavanje predmeta međunarodnim žigom, u što kraćem roku izvršiće se usklađivanje Pravilnika o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 7/13).

U pogledu institucionalnih mera, treba ukazati da se izmenama i dopunama Zakona ne menja nadležnost institucija za sprovođenje zakona.

Nastaviće se mere i aktivnosti za praćenje ostvarivanja ciljeva preko podataka koji će se redovno objavljivati u Izveštajima o radu Direkcije za mere i dragocene metale.

Direkcija za mere i dragocene metale će kontinuirano vršiti neophodne izmene i tehnička unapređenja internet stranice Direkcije, sa ciljem da informacije koje se na njoj objavljuju budu precizne i dostupne zainteresovanim stranama.

VII. ODREDBE ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) dragoceni metali su platina, zlato, paladijum i srebro;

2) legura dragocenog metala je čvrsta homogena smeša koju čini najmanje jedan dragoceni metal i jedan ili više drugih metala;

3) finoća je masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi legure, izražena u hiljaditim delovima;

4) oznaka finoće je brojčana vrednost koja odgovara jednom od propisanih stepena finoće;

5) stepen finoće je najmanja masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi neke legure, izražena u hiljaditim delovima;

6) državni žig je oznaka stepena finoće kojom se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, kao i to da je predmet od dragocenog metala izrađen u finoći jednakoj ili većoj od propisane za taj stepen finoće, a manjoj od narednog stepena finoće;

7) predmet od dragocenog metala je nakit, roba zlatara, kujundžije ili časovničara, kao i bilo koji drugi predmet napravljen od dragocenog metala ili njegovih legura, koji sadrži sve potrebne delove koji ga čine kompletnim;

8) mešoviti predmet je predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od različitih dragocenih metala, njihovih legura, drugih metala ili drugih materijala, kao i predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od jednog dragocenog metala različitih finoća;

9)prevlaka od dragocenog metala je sloj dragocenog metala koji se nanosi na predmet ili njegove delove hemijskim, elektrohemijskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom;

10) sredstvo za lemljenje je legura dragocenog metala koja se može koristiti samo kao vezivni materijal;

11) neobrađeni dragoceni metal je komad dragocenog metala ili njegove legure, namenjen za preradu ili obradu;

12) poluge, odlivci i granule od dragocenog metala su neobrađeni dragoceni metali, namenjeni daljoj preradi i obradi;

13) poluproizvod je predmet od dragocenog metala ili njegove legure namenjen za izradu gotovog proizvoda;

14) proizvođač je privredni subjekt koji je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih metala u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata I KOME JE DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE IZDALA REŠENJE O ZNAKU PROIZVOĐAČA;

15) uvoznik odnosno zastupnik je privredni subjekt registrovan u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom, koji uvozi dragocene metalei predmete od dragocenih metala, odnosno koji zastupa proizvođača koji ga je ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja u vezi sa stavljanjem dragocenih metala i predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije I KOME JE DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE IZDALA REŠENJE O ZNAKU UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA;

15A) PRIVREDNI SUBJEKT JE PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI SE UPISUJE U ODGOVARAJUĆI REGISTAR U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA, A KOJI PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA STAVLJA NA TRŽIŠTE;

16) znak proizvođača je znak kojim proizvođač označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

17) znak uvoznika, odnosno zastupnika je znak kojim uvoznik, odnosno zastupnik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

18) označavanje predmeta od dragocenih metala je utiskivanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i odgovarajuće oznake finoće;

19) ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se ocenjuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima;

20) žigosanje predmeta od dragocenih metala je označavanje predmeta od dragocenih metala državnim žigom ILI MEĐUNARODNIM ŽIGOM U SKLADU SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMOM ČIJI JE POTPISNIK REPUBLIKA SRBIJA, odnosno u izuzetnim slučajevima izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće;

20A) PRIPREMLJENI PREDMETI OD DRAGOCENIH METALA RADI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE SU PREDMETI KOJI SU ISPITANI I ŽIGOSANI I NALAZE SE U POSLOVNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA;

20B) STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA JE PRVA ISPORUKA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE;

21) ovlašćeno telo je privredni subjekt, odnosno drugo pravno lice, ovlašćeno rešenjem ministra nadležnog za mere i dragocene metale koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, odnosno koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja tih predmeta;

22) kontrola predmeta od dragocenih metala obuhvata sve aktivnosti kojima podležu predmeti od dragocenih metala koji se stavljaju na tržište, a koje se odnose na ocenjivanje usaglašenosti tih predmeta sa propisanim zahtevima.

II. TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PREDMETEOD DRAGOCENIH METALA

Član 6.

Najdragoceniji plemeniti metal je platina, a zatim zlato, papaladijum, pa srebro.

Predmeti od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) moraju ispunjavati tehničke zahteve u pogledu jednog od sledećih stepena finoće:

1)predmeti od platine:

Istepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

IIstepen finoće 900 hiljaditih delova (900/1000);

IIIstepen finoće 850 hiljaditih delova (850/1000);

2)predmeti od zlata:

Istepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

IIstepen finoće 840 hiljaditih delova (840/1000);

IIIstepen finoće 750 hiljaditih delova (750/1000);

IVstepen finoće 585 hiljaditih delova (585/1000);

3)predmeti od paladijuma:

Istepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

IIstepen finoće 500 hiljaditih delova (500/1000);

4)predmeti od srebra:

Istepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

IIstepen finoće 925 hiljaditih delova (925/1000);

IIIstepen finoće 800 hiljaditih delova (800/1000).

Predmeti, pored propisanih stepena finoće, mogu imati i finoću 999 hiljaditih delova (999/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, predmeti od zlata izrađeni kovanjem (zlatnici, spomen-plakete i sl) mogu imati finoću 900 hiljaditih delova (900/1000).

PREDMETI IZRAĐENI OD LEGURE DRAGOCENOG METALA ČIJA JE FINOĆA NIŽA OD NAJMANJEG STEPENA FINOĆE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SMATRAJU SE PREDMETIMA OD DRAGOCENOG METALA U SMISLU OVOG ZAKONA.

Predmeti, pored tehničkih zahteva u pogledu stepena finoće, moraju ispunjavati i tehničke zahteve koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmet sadrži, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Ministar nadležan za dragocene metale (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje tehničke i druge zahteve iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana.

Član 7.

Predmeti koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 6. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatraju se predmetima koji imaju finoću tog nižeg stepena, BEZ NEGATIVNIH ODSTUPANJA.

III. OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Član 8.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

PORED ZNAKA PROIZVOĐAČA I OZNAKE FINOĆE PROIZVOĐAČ PREDMETA MOŽE PREDMETE OZNAČITI I ZNAKOM KOJI JE ZAŠTIĆEN U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU ŽIGOVI, O ČEMU DIREKCIJI PRILAŽE DOKAZ.

Oznaka finoće iz stava 1. ovog člana mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 6. ovog zakona.

Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom.

PROIZVOĐAČ NE MOŽE PREDMETE OZNAČAVATI DRUGIM ZNACIMA ILI OZNAKAMA, OSIM ZNAKOM PROIZVOĐAČA I OZNAKOM FINOĆE KOJI SU ODREĐENI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I ZNAKOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Ministar propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznake finoće, način na koji se predmeti označavaju, opremu i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta, kao i sadržinu i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača.

Član 9.

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se za period važenja od deset godina.

Znak proizvođača mora biti evidentiran kod Direkcije.

NAKON DOBIJANJA REŠENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI DIREKCIJI MATRICU ZNAKA PROIZVOĐAČA I ZNAK PROIZVOĐAČA RADI UZIMANJA OTISKA.

Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se u Direkciji.

Obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača koji se podnosi najkasnije tri meseca pre isteka perioda za koji je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda za koji je rešenje izdato, proizvođač može da koristi znak proizvođača na osnovu postojećeg rešenja.

Proizvođač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa poslovanjem ili sedištem, odnosno o svim promenama u njegovim organizacionim jedinicama, kao i o obustavi poslovanja u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili obustave poslovanja.

Uz zahtev iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ako se utvrdi da proizvođač ne ispunjava uslove u pogledu opreme i radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta za dobijanje znaka proizvođača, Direkcija će doneti rešenje o odbijanju zahteva, iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 9. IZ STAVA 10. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Uz žalbu iz stava 10. IZ STAVA 11. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno.

PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA KONAČNOG REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA OBNAVLJANJE REŠENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVI DIREKCIJI ZNAK PROIZVOĐAČA RADI UNIŠTENJA.

Član 10.

Rešenje o određivanju znaka proizvođača može se ukinuti rešenjem Direkcije pre isteka roka iz člana 9. stav 2. ovog zakona, ako:

1)se utvrdi da proizvođač predmeta više ne ispunjava propisane uslove;

2)je proizvođač odnosno odgovorno lice kod proizvođača izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova za označavanje predmeta za koje je pravosnažno osuđen;

3)proizvođač predmeta prestane da obavlja delatnost koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Rešenje ministra je konačno.

Uz žalbu iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je protekao period za koje je izdato rešenje, osim u slučaju iz člana 9. stav 6. STAV 7. ovog zakona, ne može se upotrebljavati.

PROIZVOĐAČ KOME JE UKINUTO REŠENJE IZ RAZLOGA IZ STAVA 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ČLANA, NE MOŽE PODNETI NOVI ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA PRIJEMA REŠENJA O UKIDANJU REŠENJA O ZNAKU PROIZVOĐAČA.

PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA ZNAK PROIZVOĐAČA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DOSTAVI DIREKCIJI RADI UNIŠTENJA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA O UKIDANJU REŠENJA O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OD DANA ISTEKA PERIODA ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE.

Član15.

Pre stavljanja predmeta na tržište, proizvođač je dužan da predmet dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima, osim predmeta za koji ima propisanu dokumentaciju.

Uvoznik, odnosno zastupnik obezbeđuje utvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima podnošenjem tog predmeta na ispitivanje i žigosanje.

PRIVREDNI SUBJEKT STAVLJA NA TRŽIŠTE SAMO PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA KOJI SU USAGLAŠENI SA PROPISANIM ZAHTEVIMA.

Žigosanjem iz stava 2. ovog člana za predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, smatraće se izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće predmeta.

Ministar bliže propisuje vrste, oblike, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 18.

Pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje podnosi se pisani zahtev koji naročito sadrži vrstu, broj i masu predmeta, leguru dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenu finoću.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da je predmet u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteveizvršiće žigosanje tog predmeta.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjava druge propisane zahteve, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

PREDMETE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, IZUZEV PREDMETA IZ UVOZA KOJE PRATE ODGOVARAJUĆI SERTIFIKATI ODNOSNO GARANCIJE, DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO UČINIĆE NEPODOBNIM ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE.

KADA DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU UTVRDITI DA LI PREDMET ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE, ISPITAĆE TAJ PREDMET NA NAČIN KOJI MOŽE ZAHTEVATI NJEGOVO OŠTEĆENJE ODNOSNO UNIŠTENJE UZ SAGLASNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA.

UKOLIKO PODNOSILAC ZAHTEVA NE DA SAGLASNOST DA SE PREDMET ISPITA NA NAČIN KOJI MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA, ODNOSNO UNIŠTENJA TOG PREDMETA, DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO DONEĆE REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA.

AKO SE PRILIKOM VRŠENJA NADZORA NAD PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA UTVRDI DA JE PODNOSILAC ZAHTEVA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, KOME JE DIREKCIJA IZDALA REŠENJE O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ODNOSNO REŠENJE O ZNAKU UVOZNIKA ILI ZASTUPNIKA, STAVIO NA TRŽIŠTE PREDMETE KOJI NE ISPUNJAVJU ZAHTEVE PROPISANE OVIM ZAKONOM, DIREKCIJA ĆE DONETI REŠENJE O UKIDANJU TOG REŠENJA.

Protiv rešenja iz stava 3. IZ ST. 3, 6. I 7. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uz žalbu iz stava 4 IZ STAVA 8. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 22.

Obaveza žigosanja predmeta na način iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na proizvođača koji za predmet od dragocenog metala ima propisanu dokumentaciju.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da od Direkcije, odnosno ovlašćenog tela, za predmet za koji ima propisanu dokumentaciju pribavi dokaz o stepenu finoće I SASTAVA legure dragocenog metala od koje je izradio predmet.

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima proizvođač iz stava 1. ovog člana potvrđuje označavanjem predmeta svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće. Proizvođač dužan je da propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čuva trajno i da vodi evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće I SASTAVA.

Usaglašenost predmeta iz stava 1. ovog člana može se utvrđivati i ispitivanjem i žigosanjem tog predmeta.

Ministar propisujenačin utvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržinu te dokumentacije.

VI. PRODAJNI PROSTOR POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

Predmeti namenjeni za prodaju moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala.

VI. POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

ČLAN 31.

U POSLOVNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA NALAZE SE PREDMETI KOJI SU PRIPREMLJENI RADI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE.

U POSLOVNOM PROSTORU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU SE NAĆI I PREDMETI ZA KOJE JE DIREKCIJI, ODNOSNO OVLAŠĆENOM TELU PODNET ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE.

PREDMETI NAMENJENI ZA PRODAJU NALAZE SE U PRODAJNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA I MORAJU BITI OZNAČENI NATPISOM KAO PREDMETI OD ODREĐENOG DRAGOCENOG METALA.

PROIZVODI IZRAĐENI OD DRUGIH METALA KOJI SE U PRODAJNOM PROSTORU DRŽE ZAJEDNO SA PREDMETIMA MORAJU BITI POSEBNO OZNAČENI NATPISOM KAO PROIZVODI KOJI NISU OD DRAGOCENOG METALA.

Član 32.

U prodajnom prostoru, na vidnom mestu, moraju se držati slike državnih žigova i lupe pomoću kojih se oznake i žigovi, propisani ovim zakonom, mogu jasno videti i razlikovati i moraju se staviti na raspolaganje zainteresovanim licima KAO I OBAVEŠTENJE O TOME DA OBAVEZI ŽIGOSANJA NE PODLEŽU PREDMETI OD PLATINE, ZLATA I PALADIJUMA MASE DO 1 g I PREDMETI OD SREBRA MASE DO 3 g.

Proizvođači, uvoznici, odnosno zastupnici dužni su da u svojim prodajnim prostorima na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 36.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da:

1)ulazi u prostorije u kojima se predmeti proizvode i označavaju, radi provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme i radnih prostorija;

2)ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;

2) ULAZI U SVE PROSTORIJE KOJE ČINE POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA I PRIVREDNOG SUBJEKTA, U KOJIMA SE PREDMETI STAVLJAJU NA TRŽIŠTE ILI DRŽE PRIPREMLJENI RADI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE, RADI PROVERAVANJA USAGLAŠENOSTI PREDMETA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA, KAO I ISPUNJENOSTI ZAHTEVA IZ ČL. 31. I 32. OVOG ZAKONA;

3)ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika u kojima se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona, radi provere ispunjenosti propisanih uslova;

4)zahteva sve podatke koji su mu potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i sačinjava zapisnik.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku od 30 dana.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 1) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 2) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 3) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz st. 3, 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv i tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 37.

Odredbe člana 36. ovog zakona shodno se primenjuju na proizvođače iz člana 22. ovog zakona.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da proverava da li je proizvođač iz člana 22. ovog zakona obezbedio dokaze iz člana 22. stav 1. ovog zakona.

U slučaju da proizvođač iz člana 22. ovog zakona učini više uzastopnih prekršaja u smislu neispunjavanja zahteva iz člana 22. ovog zakona, odnosno odredaba člana 15. ovog zakona, Direkcijadonosi rešenje kojim nalaže proizvođačuda potvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima može izvršiti isključivo ispitivanjem i žigosanjem kod Direkcije ili ovlašćenog tela.

Prilikom donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana Direkcija uzima u obzir prirodu nedostataka koji su utvrđeni i njihove posledice.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalbaministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

ČLAN 37A

UKOLIKO LICE OVLAŠĆENO ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETIMA U TOKU VRŠENJA NADZORA NAD PREDMETOM KOJI JE STAVLJEN NA TRŽIŠTE NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU UTVRDITI DA LI TAJ PREDMET ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE UZEĆE TAJ PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA.

PRILIKOM UZIMANJA PREDMETA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROIZVOĐAČ, UVOZNIK ODNOSNO ZASTUPNIK I DRUGI PRIVREDNII SUBJEKAT DUŽAN JE DA LICU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETIMA STAVI NA RASPOLAGANJE TAJ PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA.

TROŠKOVE ISPITIVANJA PREDMETA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SNOSI DIREKCIJA AKO SE UTVRDI DA PREDMET ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE.

MINISTAR PROPISUJE NAČIN UZIMANJA PREDMETA I METODE ISPITIVANJA KOJE SE KORISTE KOD NADZORA NAD PREDMETIMA.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, a novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji ne ispunjavaju uslove u pogledu finoće (član 6);

2)ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika, odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja (član 10);

2) AKO UPOTREBLJAVA ZNAK PROIZVOĐAČA, ZNAK UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ZA KOJI JE DONETO REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA OBNAVLJANJE REŠENJA O ODREĐIVANJU ZNAKA PROIZVOĐAČA, ZNAKA UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA, KAO I REŠENJE O UKIDANJU REŠENJA O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ZNAKU UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI JE ISTEKAO ROK VAŽENJA REŠENJA, I AKO TAJ ZNAK NE DOSTAVI DIREKCIJI RADI UNIŠTENJA (ČL. 9, 10. I 14.);

3)ako delovi od nedragocenih metala nisu označeni odgovarajućom oznakom (član 12);

4)ako uvoznik, odnosno zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji stavi na tržište predmet koji nije označio svojim dodeljenim znakom, odnosno ako taj predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona (član 13);

5)ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji nisu usaglašeni sa propisanim zahtevima, odnosno koji nisu ispitani i žigosani ili ih ne prati propisana dokumentacija (član 15);

6)ako prenese utisnuti žig na drugi predmet ili posle izvršenog žigosanja predmetu dodaju druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati (član 20);

7)ako pre stavljanja u promet ne podnesu na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 21. st. 1. i 2);

8)ako obavljaju delatnost suprotno ovom zakonu (član 21. stav 3);

9)ako ne vodi evidenciju u skladu sa članom 28. ovog zakona;

10) ako predmeti, odnosno predmeti od drugih metala izloženi u prodajnom prostoru nisu vidno označeni natpisom (član 31);

11) ako proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik u svom prodajnom prostoru na vidnom mestu ne drži slike državnih žigova, rešenje o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika kao i lupe ili ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima lupe (član 32);

12) ako ovlašćenom licu onemogući obavljanje nadzora (čl. 36, 37. i 38);

13) ako stave na tržište ili na drugi način otuđe predmete za koje je doneseno rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta (član 36);

14) AKO PRILIKOM UZIMANJA PREDMETA NE STAVI NA RASPOLAGANJE PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA LICU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETOM (ČLAN 37A STAV 2).

ČLAN 15.

PODZAKONSKI AKT PROPISAN OVIM ZAKONOM BIĆE DONET U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 16.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

DRAFT LAW AMENDING LAW ON THE CONTROL OF PRECIOUS METALS ARTICLES

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

PREDLOG ZAKONA NIJE U DIREKTNOJ VEZI SA NACIONALNIM PROGRAMOM ZA USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE, JER SE NJIME NE TRANSPONUJE EVROPSKI PROPIS, ALI JE POSREDNO U VEZI SA GLAVOM 3. SPOSOBNOST PREUZIMANJA OBAVEZA IZ ČLANSTVA U EU, 3.1. SLOBODA KRETANJA ROBA, U DELU KOJI SE ODNOSI NA NEHARMONIZOVANO PODRUČJE, ODNOSNO USKLAĐENOST SRPSKIH PROPISA SA ODREDBAMA ČL. 34-36. UGOVORA O FUNKCIONISANJU EVROPSKE UNIJE.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

UGOVOR O FUNKCIONISANJU EVROPSKE UNIJE, DEO TREĆI – POLITIKE I UNUTRAŠNJE DELOVANJE UNIJE; NASLOV II. – SLOBODNO KRETANJE ROBE, ČL. 34-36, SA KOJIMA JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA U POTPUNOSTI USKLAĐEN.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

NE POSTOJE ODGOVARAJUĆE NADLEŽNOSTI, ODNOSNO PROPIS EVROPSKE UNIJE SA KOJIM JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST, BUDUĆI DA EVROPSKO PRAVO NIJE HARMONIZOVANO U OVOJ OBLASTI. PREDLAGAČ JE PRI IZRADI PREDLOGA ZAKONA UZEO U OBZIR REŠENJA IZ MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA KONTROLU I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA (CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS) IMAJUĆI U VIDU PROCES EKONOMSKIH INTEGRACIJA PRIVREDE U SVETSKO TRŽIŠTE U OBLASTI KONTROLE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA I ČINJENICU DA JE PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE PUNOPRAVNOM ČLANSTVU OVE KONVENCIJE UŠAO U ZAVRŠNU FAZU.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

NE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NIJE BIO PREDMET KONSULTACIJA SA EVROPSKOM KOMISIJOM, JER SE NJIME NE VRŠI USKLAĐIVANJE SA PROPISIMA EU, NITI SU U IZRADI OVOG PROPISA UČESTVOVALI KONSULTANTI.

Ostavite komentar