Predlog zakona o ministarstvima

PREDLOG ZAKONA

O MINISTARSTVIMA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvrđuje njihov delokrug.

Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug može se utvrditi i posebnim zakonom.

II. MINISTARSTVA

Član 2.

Ministarstva jesu:

Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo odbrane;

Ministarstvo unutrašnjih poslova;

Ministarstvo finansija;

Ministarstvo pravde;

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

Ministarsvo ekonomije i regionalnog razvoja;

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

9) Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava;

Ministarstvo prosvete i nauke;

Ministarstvo omladine i sporta;

Ministarstvo zdravlja;

Ministarstvo rada i socijalne politike;

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva;

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

Ministarstvo vera i dijaspore.

Ministarstvo spoljnih poslova

Član 3.

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen ovim zakonom; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koje se odnose na Republiku Srbiju; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo odbrane

Član 4.

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju i ratnom stanju; učešće u civilnoj zaštiti i obučavanje za odbranu zemlje; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informatičkih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; planiranje, organizovanje i pripremanje civilne zaštite u slučaju vanrednog stanja i ratnog stanja; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

Inspektorat odbrane, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.

Vojna služba bezbednosti i vojno-obaveštajna služba, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju vojne službe bezbednosti i drugim zakonima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Član 5.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; skloništa; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; zaštitu od požara; protivgradnu zaštitu; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo finansija

Član 6.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; plate u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarade u javnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru; javne nabavke; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje; obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; usklađivanje aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija, evropskih fondova i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; eksproprijaciju; svojinskopravne i druge stvarno-pravne odnose; režim i promet nepokretnosti; dvovlasnička imanja; primenu sporazuma o pitanjima sukcesije; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; budžetsku kontrolu i reviziju direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; upravni nadzor u imovinskopravnim poslovima; fiskalne monopole, drugostepeni upravni i prekršajni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: analizu raspoloživih resursa i potencijala za nacionalni razvoj; formiranje i upravljanje razvojne banke Srbije; predlaganje, finansiranje i sprovođenje projekata od nacionalnog značaja; izradu analize privrednog, socijalnog i demografskog razvoja; ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republiku Srbiju; procene osnovnih ekonomskih proporcija i bilansa; simuliranje, testiranje i ocenu efekata ekonomskih i razvojnih mera i institucionalnih promena; razvoj i unapređenje metodologije analiza i planiranja razvoja i primenu metodoloških instrumenata.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde

Član 7.

Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; pravosudni ispit; veštačenje; sudske tumače; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; ekstradiciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku; advokaturu i druge pravosudne profesije; sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Član 8.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, druge poslove u skladu sa zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge inspekcijske poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa zakonom.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Član 9.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja; povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; analizu efekata propisa; strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategije industrijskog razvoja u kontekstu povećanja izvoza i investicija kao ključnih generatora održivog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomske politike za rast industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama; predlaganje mera za podsticanje investicionih ulaganja; koordinaciju poslova u vezi sa podsticanjem investicionih ulaganja; podsticanje razvoja privrede; predlaganje mera ekonomske politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; osiguranje bankarskih kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim inostranim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala regiona; metodologija za merenje stepena razvijenosti opština i regiona; koordiniranje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih područja; izgradnju poslovne i komunalne infrastrukture; sprovođenje koncepta industrijskog razvoja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju; nadzor i vrednovanje razvojnih projekata; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju regiona.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe); harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa EU i STO i drugim multilateralnim institucijama i organizacijama i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; strana ulaganja, njihovu realizaciju i mere podsticaja; koordiniranje, realizaciju finansijskih i drugih mera podsticaja izvoza privrednih subjekata u Republici Srbiji; evidentiranje i praćenje direktnih ulaganja stranih privrednih subjekata u Republici Srbiji i aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; propise u oblasti stranih ulaganja i koncesija i njihovo usklađivanje sa pravom EU; pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i izradu zakona o njihovom potvrđivanju; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama, odnosno pregovorima za zaključivanje međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; razvoj i održivo korišćenje prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja i promociju turizma; takse i naknade u turizmu; imovinskopravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija ugostiteljske delatnosti, nautičke delatnosti, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu; upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu; evidencije u oblasti zapošljavanja; unapređenje i podsticanje zapošljavanja; strategiju, program i mere aktivne i pasivne politike zapošljavanja; zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih lica koja se teže zapošljavaju; višak zaposlenih; ostvarivanje prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, drugih prava nezaposlenih lica i viška zaposlenih; pripremu nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih; predlaganje i praćenje sprovođenja strategija u oblasti migracija na tržištu rada; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, zaključivanju ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i drugih ugovora u vezi zapošljavanja; saradnju s međunarodnim, inostranim i domaćim organima i organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom i standardima iz oblasti zapošljavanja i praćenje primene međunarodnih konvencija.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: Nacionalni investicioni plan; sistem, razvoj i unapređenje projekata Nacionalnog investicionog plana; strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata zajedno sa nadležnim ministarstvima; raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za odabir projekata; utvrđivanje prioriteta projekata; predlaganje Vladi projekata Nacionalnog investicionog plana; projektovanje budžeta za projekte iz Nacionalnog investicionog plana; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja projekata po fazama; nadzor nad sprovođenjem projekata; saradnju i koordinaciju sa ministarstvima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave; zajedničko upravljanje pojedinačnim projektima; međuprojektnu koordinaciju; praćenje realizacije projekata, merenje efekata projekata i ocenu uspešnosti; organizovanje javnih rasprava o projektima; uspostavljanje odgovarajuće baze podataka neophodne za sprovođenje projekata Nacionalnog investicionog plana; koordinisanje aktivnosti donatora i korisnika sredstava; podsticanje ostvarivanja međunarodne saradnje u oblastima od značaja za Nacionalni investicioni plan, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku

Član 10.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; homologaciju vozila, opreme i delova vozila; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: energetiku; energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnju, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je ministarstvo obrazovano; nadzor u oblastima iz delokruga ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava

Član 11.

Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija; zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; izbore za republičke organe; radne odnose u državnim organima; stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; pečate; političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; neposredno izjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak; sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i izbore za organe lokalne samouprave; radne odnose u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; položaj pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama; antidiskriminacionu politiku; položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; usklađivanje rada organa državne uprave u oblasti zaštite ljudskih prava, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete i nauke

Član 12.

Ministarstvo prosvete i nauke obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem, višem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; nadzor nad stručnim radom u višem obrazovanju; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete i nauke obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; utvrđivanje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; utvrđivanje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta

Član 13.

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; razvoj i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti sporta; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo zdravlja

Član 14.

Ministarstvo zdravlja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zdravstvene zaštite; sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje; bliže uređivanje prava iz zdravstvenog osiguranja; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih sporazuma o obaveznom socijalnom osiguranju; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika; zdravstvenu inspekciju; organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe; obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda; zdravstvenu zaštitu stranaca; evidencije u oblasti zdravstva; uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela; proizvodnju i promet lekova, medicinskih sredstava i pomoćnih lekovitih sredstava i inspekcijske poslove u tim oblastima; proizvodnju i promet opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga; iskopavanje i prenošenje umrlih lica u zemlji, prenošenje umrlih lica iz inostranstva u zemlju i iz zemlje u inostranstvo; sanitarnu inspekciju; zdravstveni i sanitarni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće i drugim oblastima određenim zakonom; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; sanitarni nadzor na državnoj granici, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rada i socijalne politike

Član 15.

Ministarstvo rada i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, izuzev plata u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarada u javnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostrantstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za rodnu ravnopravnost, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: analizu stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti; izradu i sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti; izrade nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti; saradnju sa drugim državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti; međunarodnu saradnju; koordinisanje rada i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu za ravnopravnost polova; poboljšanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti; integrisanje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima delovanja institucija sistema; sprovođenje preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija o eliminaciji diskriminacije žena, kao i druge poslove određene zakonom.

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Član 16.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: prostorno planiranje i urbanizam; utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; građevinarstvo; građevinsko zemljište; komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti; poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i inspekcijski nadzor nad objektima komunalne infrastrukture i obavljanjem komunalnih delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem zaštite i održivog razvoja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta); inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine i u drugim oblastima određenim zakonom; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; osnove zaštite životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih celina od značaja za Republiku Srbiju; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa Zakonom; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, osim za podzemne vode; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je ministarstvo obrazovano; inspekcijski nadzor u oblastima iz delokruga ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; registar zagađujućih materija i dr.); sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; upravljanje Nacionalnom laboratorijom; prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

Član 17.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu kulturnih dobara; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: utvrđivanje politike i strategije izgradnje informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; primenu informatike i interneta; pružanje informacionih usluga; razvoj i unapređenje akademske računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; razvoj i funkcionisanje informacione infrastrukture, unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi; zaštitu podataka; razvoj i primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u državnim organima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja i poslove državne uprave u oblasti telekomunikacionog saobraćaja koji se odnose na: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, međunarodni telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; izdavanje upotrebne dozvole za telekomunikacione objekte i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; utvrđivanje predloga plana namene radio frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mreže, odnosno za usluge za koje se može izdati ograničen broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje tih dozvola; utvrđivanje liste osnovnih usluga (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori javnih fiksnih telekomunikacionih mreža; mere radi sprečavanja unakrsnog vlasništva ili drugih oblika povezivanja između telekomunikacionih operatera da bi se zabranilo i sprečilo stvaranje dominantnog položaja i obezbedila slobodna konkurencija, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju

Član 18.

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije; izbor i imenovanja organa upravljanja i rukovođenja u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, infrastrukture u ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima na teritoriji Kosova i Metohije u skladu sa zakonima koji regulištu te oblasti i uz pribavljenu saglasnost nadležnih ministarstava; delovanje Srpske pravoslavne crkve; obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije; saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije; formulisanje predloga propisa kojima se obezbeđuje suštinska autonomija Kosova i Metohije i sprovođenje državne politike zaštite teritorijalnog integriteta Republike Srbije; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR) na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244; održavanje stalnih međunarodnih kontakata sa učesnicima u međunarodnom pregovaračkom procesu o određivanju budućeg statusa Kosova i Metohije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo vera i dijaspore

Član 19.

Ministarstvo vera i dijaspore obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja; saradnju države sa crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta; zaštitu verskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu nacionalnih manjina; saradnju države sa eparhijama srpske pravoslavne crkve u inostranstvu i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture; razvoj verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja; nastavni plan i program verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi i druge poslove u ostvarivanju i organizovanju verske nastave; pružanje podrške i pomoći u sakralnom graditeljstvu i u zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, regulisanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja nosilaca vere (sveštenomonaštvo, verski službenici, đaci i studenti verskih škola); vođenje registra crkava i verskih zajednica, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo vera i dijaspore obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu, i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

III. POSLOVI ZAJEDNIČKI ZA SVA MINISTARSTVA

Međunarodna saradnja

Član 20.

Ministarstva u okviru svog delokruga ostvaruju međunarodnu saradnju i staraju se o njenom unapređenju i obezbeđuju usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije.

Zaključivanje i primena međunarodnih ugovora

Član 21.

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju sledeće poslove državne uprave koji se odnose na zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora: predlažu pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnim organizacijama, predlažu teme i platforme za pregovore i predlažu sastav delegacije u pregovorima; pripremaju nacrte međunarodnih ugovora i obavljaju poslove za delegacije koje vode pregovore za njihovo zaključivanje; podnose Vladi izveštaj o toku pregovora; pripremaju nacrte zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora; zaključuju administrativne ugovore za primenu međunarodnih ugovora, na osnovu ovlašćenja sadržanih u njima; primenjuju potvrđene međunarodne ugovore i zaključene administrativne ugovore.

Priprema, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa

Član 22.

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa.

IV. POSEBNE ORGANIZACIJE

Posebne organizacije

Član 23.

Posebne organizacije jesu:

1) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

2) Republička direkcija za robne rezerve;

3) Republički zavod za statistiku;

4) Republički hidrometeorološki zavod;

5) Republički geodetski i geomagnetski zavod;

6) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

7) Centar za razminiranje;

8) Zavod za intelektualnu svojinu;

9) Zavod za socijalno osiguranje.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Član 24.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema; obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti; nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa i drugih akata Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo priprema propise koji se odnose na državne simbole; službenu upotrebu jezika i pisama; organizaciju i način rada Vlade i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Republička direkcija za robne rezerve

Član 25.

Republička direkcija za robne rezerve obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi; utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi; upravljanje tokovima količina s ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma; izgradnju skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi; materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Republički zavod za statistiku

Član 26.

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog zavoda sa statistiku vrši Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava.

Republički hidrometeorološki zavod

Član 27.

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: meteorološki, meteorološko-radarski, agrometeorološki i hidrološki osmatrački i analitičko-prognostički sistem; sistematska meteorološka, klimatološka, agrometeorološka i hidrološka merenja i osmatranja; banku osmotrenih i izmerenih hidroloških i meteoroloških podataka; praćenje, analiziranje i prognoziranje stanja i promena vremena, klime i voda, razvoj metoda, operativno osmatranje i najavu pojava nepogoda u atmosferi i hidrosferi; vazduhoplovnu meteorologiju; istraživanje procesa u atmosferi i hidrosferi i razvoj metoda i modela za prognozu vremena, klime i voda i modifikacije vremena; izradu predloga za korišćenje energetskog potencijala Sunca i vetra; hidrometeorološku podršku rečnoj plovidbi; ostvarivanje i čuvanje etalona i baždarenje meteoroloških i hidroloških instrumenata; saradnju u oblasti međunarodnih hidroloških i meteoroloških informacionih sistema; izvršavanje međunarodnih obaveza u domenu meteorologije i hidrologije, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog hidrometerološkog zavoda vrši Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Republički geodetski i geomagnetski zavod

Član 28.

Republički geodetski i geomagnetski zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje; izradu osnovne državne karte; održavanje registra prostornih jedinica; utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova; vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova; bonitiranje zemljišta; utvrđivanje katastarskog prihoda; uređenje zemljišta putem komasacije; povezivanje geodetskih mreža i razmenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama; izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema; vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premera, planova i karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički geodetski i geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom

Nadzor nad radom Republičkog geodetskog i geomagnetskog zavoda vrši Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Član 29.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima; staranje o naplati zakupnine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad redom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije vrši Ministarstvo finansija.

Centar za razminiranje

Član 30.

Centar za razminiranje obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja koji se odnose na: usklađivanje razminiranja u Republici Srbiji; pripremu propisa iz oblasti razminiranja; prikupljanje, obrađivanje i čuvanje podataka i vođenje evidencija o površinama koje su zagađene minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, o razminiranim površinama, o nastradalima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; opšte i tehničko izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene minama ili drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; izradu planova i projekata za razminiranje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu projektnih zadataka za razminiranje; izdavanje odobrenja preduzećima i drugim organizacijama za obavljanje poslova razminiranja; izdavanje pirotehničke knjižice licima koja su osposobljena za obavljanje poslova razminiranja; odobravanje planova izvođača radova za obavljanje razminiranja na određenoj površini i izdavanje uverenja da je određena površina razminirana, odnosno očišćena od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; kontrolu kvaliteta razminiranja; upoznavanje stanovništva sa opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; učešće u obuci lica za obavljanje poslova opšteg i tehničkog izviđanja i razminiranja; praćenje primene međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja; ostvarivanje međunarodne saradnje, kao i druge poslove određene zakonom.

Centar za razminiranje ima svojstvo pravnog lica.

Nadzor nad radom Centra za razminiranje vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zavod za intelektualnu svojinu

Član 31.

Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo prosvete i nauke.

Zavod za socijalno osiguranje

Član 32.

Zavod za socijalno osiguranje obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za socijalno osiguranje vrši Ministarstvo rada i socijalne politike.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom:

Ministarstvo spoljnih poslova;

Ministarstvo odbrane;

Ministarstvo unutrašnjih poslova;

Ministarstvo finansija;

Ministarstvo pravde;

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

Ministarstvo omladine i sporta;

Ministarstvo zdravlja;

Ministarstvo rada i socijalne politike;

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

Republički zavod za statistiku;

Republički hidrometeorološki zavod;

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

Centar za razminiranje;

Zavod za intelektualnu svojinu;

Zavod za socijalno osiguranje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo za infrastrukturu nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava.

Ministarstvo prosvete nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo prosvete i nauke.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Ministarstvo kulture nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

Ministarstvo za dijasporu nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo vera i dijaspore.

Republički geodetski zavod nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Republički geodetski i geomagnetski zavod.

Član 34.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinje da radi prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom Republička direkcija za robne rezerve.

Član 35.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade:

1) Ministarstvo rudarstva i energetike;

2) Ministarstvo trgovine i usluga;

3) Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj;

4) Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

5) Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan;

6) Ministarstvo vera;

7) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;

8) Republički zavod za razvoj;

9) Republički zavod za informatiku i internet;

10) Republički geomagnetski zavod.

Član 36.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja preuzima od Ministarstva rudarstva i energetike zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti rudarstva.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku preuzima od Ministarstva rudarstva i energetike zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti energetike.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede preuzima od Ministarstva trgovine i usluga zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti trgovine i usluga.

Ministarstvo prosvete i nauke preuzima od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti nauke i tehnološog razvoja.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva preuzima od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti telekomunikacija i informacionog društva.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva preuzima od Republičkog zavoda za informatiku i internet zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti informatike i interneta.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja preuzima od Ministarstva za Nacionalni investicioni plan zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti povezanoj sa Nacionalnom investicionim planom.

Ministarstvo vera i dijaspore preuzima od Ministarstva vera zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti vera.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti ljudskih i manjinskih prava, osim u delu koji se odnosi na zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju.

Ministarstvo pravde preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju.

Ministarstvo finansija preuzima od Republičkog zavoda za razvoj zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti razvoja.

Republički geodetski i geomagnetski zavod preuzima od Republičkog geomagnetskog zavoda zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti geomagnetizma i aeronomije.

Republička direkcija za robne rezerve preuzima od Ministarstva trgovine i usluga – Republičke direkcije za robne rezerve zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti robnih rezervi.

Član 37.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08, 36/09 – dr. zakon i 73/10 – dr. zakon).

Član 38.

Ministarstva i posebne organizacije uskladiće sa odredbama ovog zakona pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta – u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa (tačka 16).

Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz suštinske potrebe da se, saglasno zahtevu za obezbeđenjem racionalne i funkcionalne organizacije organa državne uprave, menja organizacija organa državne uprave kako bi se obezbedio njihov delotvoran i ekonomičan rad i ostvarivanje utvrđenih nadležnosti.

Cilj donošenja ovog zakona ogleda se u potrebi da se, saglasno navedenim zahtevima, izvrši preuređenje organa državne uprave i stvore organizacione pretpostavke za efikasnije donošenje odluka i njihovo sprovođenje u okviru izvršne vlasti.

Pored navedenog, cilj donošenja ovog zakona ogleda se i u nastojanju da se stvori racionalnija i ekonomičnija organizacija u uređenju organa izvršne vlasti, a u svrhu smanjenja javnih rashoda koji su neophodni za njen rad.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Saglasno razlozima za donošenje ovog zakona i ciljevima koji se njegovim donošenjem žele ostvariti predlaže se, pre svega, nova organizacija organa državne uprave koja podrazumeva smanjenje broja ministarstava i posebnih organizacija u odnosu na do sada postojeći broj i to za sedam ministarstava i za dve posebne organizacije (čl. 2, 23. i 35).

Pored toga, navedeni razlog i ciljevi donošenja ovog zakona, odnosno potreba obavljanja svih poslova iz utvrđenih oblasti u okviru nadležnosti organa državne uprave uslovili su da se izvrši preciziranje delokruga ministarstava i posebnih organizacija koji su obrazovani (član 2), odnosno koji nastavljaju rad prema nazivu i sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom (član 33), odnosno sa promenjenim statusom i prema nazivu i sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom (član 34).

S tim u vezi, a budući da se ovim zakonom zadržavaju i nastavljaju da obavljaju svi poslovi iz utvrđenih nadležnosti ministarstava, kao i posebnih organizacija koji danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade, predložena su rešenja kojima se, polazeći od srodnosti i povezanosti oblasti za koje su odgovorna pojedina ministarstva, utvrđuju, preciziraju i razgraničavaju delokruzi ministarstava obrazovanih ovim zakonom (čl. 3–19), kao i delokruzi posebnih organizacija (čl. 23–32).

Preciziranje i razgraničenja poslova, odnosno nadležnosti koje su, u okviru utvrđenog delokruga, obavljali ministarstva i posebne organizacije koje prestaju sa radom, a koje preuzimaju i nastavljaju da obavljaju ministarstva i posebne organizacije obrazovani ovim zakonom, utvrđeno je članom 36. ovog zakona. Istim članom, a radi obezbeđivanja uslova za nesmetan i delotvoran rad organa državne uprave u obavljanju poslova iz utvrđenih nadležnosti i delokruga, predloženo je i rešenje koje se odnosi na preuzimanje zaposlenih, opreme, sredstava, predmeta, dokumentacije i arhive koji su u vezi sa poslovima i nadležnostima koje se preuzimaju.

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

Razlozi za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Saglasno posebno obrazloženim razlozima za donošenje ovog zakona po hitnom postupku i imajući u vidu odredbu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije ocenjeno je da postoje naročito opravdani razlozi koji ukazuju na potrebu ranijeg stupanja na snagu ovog zakona, pa je sledstveno tome predloženo rešenje koje se na to odnosi (član 39).

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O MINISTARSTVIMA

3. Usklađenost predloga zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acquis communautaire-om

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava BU i usklađenost sa njima

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acguis communautaire-om

4. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o ministarstvima

Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da li je nacrt propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

7. Učešće konsultanata u izradi Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje?

Ostavite komentar