Predlog zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja

PREDLOG ZAKONA

O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANjA

Član 1.

Ovim zakonom uvodi se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: porez na premije osiguranja).

Poslovi neživotnog osiguranja, u smislu ovog zakona, jesu sve vrste neživotnog osiguranja utvrđene zakonom kojim se uređuje osiguranje.

Član 2.

Porez na premije osiguranja obračunava se i plaća na premije osiguranja kojima se, u smislu ovog zakona, smatra premija osiguranja koja se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka koju ostvaruju društva za osiguranje, u koju je uključen i doprinos za preventivu, ako je uračunat u funkcionalnu premiju (u daljem tekstu: premije osiguranja).

Porez na premije osiguranja iz stava 1. ovog člana prihod je budžeta Republike Srbije.

Član 3.

Obveznik poreza na premije osiguranja je društvo za osiguranje (u daljem tekstu: poreski obveznik) koje zaključuje ugovore o poslovima neživotnog osiguranja iz člana 1. ovog zakona i naplaćuje premije osiguranja, direktno ili indirektno – preko posrednika ili zastupnika.

Član 4.

Poreska osnovica za obračunavanje poreza na premije osiguranja je iznos ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom o osiguranju iz člana 1. ovog zakona.

Član 5.

Porez na premije osiguranja plaća se po stopi od 5%.

Član 6.

Porez na premije osiguranja ne plaća se na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja, i to:

1) osiguranje od posledica nezgode;

2) osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja;

3) dobrovoljno zdravstveno osiguranje;

4) osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom;

5) osiguranje stambenih kredita.

Porez na premije osiguranja ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Član 7.

Obaveza obračunavanja poreza na premije osiguranja nastaje u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju.

Poreski obveznik plaća porez na premije osiguranja do 10. u mesecu za ugovore o osiguranju zaključene u prethodnom mesecu.

Član 8.

Poreski obveznik je dužan da, na osnovu zaključenih ugovora o neživotnom osiguranju, a radi pravilnog obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije osiguranja.

Poreski obveznik je dužan da čuva evidenciju iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi.

Član 9.

Ministar nadležan za poslove finansija propisaće način obračunavanja poreza na premije osiguranja, kao i sadržinu i način vođenja evidencije iz člana 8. ovog zakona.

Član 10.

Kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja vrši nadležni poreski organ.

Član 11.

Na odnose koji nisu posebno uređeni ovim zakonom (prinudna naplata, kamate, zastarelost i dr.) shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 12.

Novčanom kaznom u visini od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poreski obveznik – pravno lice, ako:

1) ne plati porez u propisanom roku (član 7. stav 2);

2) ne vodi propisanu evidenciju (član 8. stav 1);

3) ne čuva evidenciju u propisanom roku (član 8. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do petostrukog iznosa poreza kazniće se za prekršaj poreski obveznik – pravno lice, ako ne obračuna porez u skladu sa članom 7. stav 1. i članom 9. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava, prema kome se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste uspostavljanje prihodno efikasnog poreskog oblika koji bi obuhvatio većinu poslova neživotnih osiguranja.

Naime, prema odredbama Zakona o porezu na promet (“Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04), porez na promet usluga plaća se po stopi od 20% na usluge osiguranja i reosiguranja imovine i lica, a poresku osnovicu čini bruto premija osiguranja umanjena za iznos tehničke premije i doprinosa za preventivu. Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 23. jula 2004. godine, usvojila je Zakon o porezu na dodatu vrednost kojim se od 1. januara 2005. godine postojeći porez na promet zamenjuje porezom na dodatu vrednost i kojim je, između ostalog, propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju. To znači, da bi od 1. januara 2005. godine usluge osiguranja i reosiguranja bile neoporezovane.

Takođe, u velikom broju zemalja u kojima je zastupljen sistem oporezivanja potrošnje porezom na dodatu vrednost, oporezivanje usluga osiguranja uređeno je posebnim zakonima (npr. Slovenija, Republika Crna Gora, Velika Britanija, Nemačka i dr.).

III. SADRŽINA ZAKONA

Predlog zakona o porezu na premije osiguranja ima 13 članova.

Uz član 1.

Članom 1. uvodi se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja, a kojima se smatraju sve vrste neživotnog osiguranja utvrđene zakonom kojim se uređuje osiguranje.

Uz član 2.

Članom 2. utvrđen je predmet oporezivanja porezom na premije osiguranja, a to su premije osiguranja koje se sastoje od funkcionalne premije i režijskog dodatka, pri čemu se u premije osiguranja uključuje i doprinos za preventivu ako je uračunat u funkcionalnu premiju. Predloženo je da prihod od ovog poreza pripada budžetu Republike Srbije.

Članom 3.

Članom 3. definisan je poreski obveznik, a to je društvo za osiguranje, bez obzira da li poslove neživotnih osiguranja, odnosno naplatu premija osiguranja obavlja direktno ili indirektno – preko posrednika ili zastupnika.

Uz član 4.

Članom 4. definisana je poreska osnovica, a to je iznos ukupne premije osiguranja koja se sastoji od funkcionalne premije, režijskog dodatka i doprinosa za preventivu ako je uračunat u funkcionalnu premiju, utvrđena ugovorom o neživotnom osiguranju.

Uz član 5.

Članom 5. predložena je stopa poreza na premije osiguranja u visini od 5%.

Uz član 6.

Članom 6. definisana su poreska oslobođenja. Predloženo je da porez na premije osiguranja ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta, kao i da se ovaj porez ne plaća na sledeće poslove neživotnog osiguranja: osiguranje od posledica nezgode, osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom, kao i na stambene kredite.

Uz član 7.

Članom 7. definisan je momenat nastanka obaveze obračunavanja poreza na premije osiguranja, kao i rok za plaćanje ovog poreza.

Uz čl. 8. i 9.

Čl. 8. i 9. predloženo je da poreski obveznik vodi evidenciju u cilju pravilnog obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja, pri čemu će ministar nadležan za poslove finansija urediti način obračunavanja poreza na premije osiguranja, kao i sadržinu i način vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja ovog poreza. Takođe, predložena je i obaveza čuvanja ove evidencije (pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi).

Uz član 10.

Članom 10. predloženo je da kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja vrši nadležni poreski organ.

Uz član 11.

Članom 11. predložena je shodna primena zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Uz član 12.

Članom 12. definisani su poreski prekršaji pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu, kao i visina novčanih kazni.

Uz član 13.

Članom 13. predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», sa primenom od 1. januara 2005. godine.

IV. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

S obzirom da je Zakonom o porezu na dodatu vrednost, koji će se primenjivati od 1. januara 2005. godine, za usluge osiguranja propisano poresko oslobođenje, uvođenje poreza na premije osiguranja dovešće do uspostavljanja ravnoteže u budžetskim prihodima.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU RANIJE OD OSMOG DANA OD

DANA OBJAVLjIVANjA U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE»

Naročito opravdan razlog za stupanje zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» u smislu odredbe člana 120. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da što pre stupe na snagu odredbe ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, kao i da bi se izbegla eventualna retroaktivnost u slučaju da Zakon ne bude blagovremeno usvojen.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKON PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku u skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se nadomestila sredstva u budžetu Republike koja će se izgubiti zbog prestanka važenja Zakona o porezu na promet, po kome su inače usluge osiguranja oporezovane i to u celini.

VII. FINANSIJSKA SREDSTVA NEOPHODNA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

Ostavite komentar